Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET"

Transkript

1 Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

2

3 ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande och forskande personal, doktorander samt för teknisk administrativ personal ser ut och hur de ska hanteras vid LTH. Syftet är att handboken ska vara ett hjälpmedel och verktyg för chefen då nya medarbetare ska rekryteras samt vid karriärplanering för befintliga medarbetare. Mer information finns på LU:s hemsida under PA Online: www5.lu.se/pa-online/rekrytering Vi som arbetar med personalfrågor finns dessutom alltid till hands för ytterligare information eller för att diskutera frågor inom personalområdet.

4 4 ATT ANSTÄLLA VID LTH

5 ATT ANSTÄLLA VID LTH 5 Innehåll 1. Allmänt om anställningar 6 Allmänt om tidsbegränsade anställningar 6 Anställning som lärare 6 Lärares arbetsuppgifter 6 Övriga anställningar 6 Företrädesrätt/omplacering 6 Utlysning av ledig anställning/annonsering 6 Introduktion 7 Varsel 7 2. Professor 8 Professor, tills vidareanställning efter utlysning 8 Kallelse till anställning som professor 8 Befordran till professor 8 Professor inom konstnärlig verksamhet 9 Adjungerad professor 9 Gästprofessor Universitetslektor 11 Universitetslektor rekrytering 11 Befordran från universitetsadj. till universitetslektor 11 Universitetslektor inom konstnärlig verksamhet 11 Adjungerad universitetslektor Personalstrategi för lärarkarriär vid LTH Biträdande universitetslektor (ny från 2013) Postdoktor Universitetsadjunkt 16 Universitetsadjunkt rekrytering 16 Adjungerad universitetsadjukt Forskarass./biträdande universitetslektor Doktorand Amanuens Lagen om anställningsskydd (LAS) 20 Allmän visstidsanställning (ALVA, LAS 5:1) 20 Vikariat 20 Vikariat på vakant befattning (tillsättningsvikariat) 20 Provanställning 20 Tidsbegränsad anst. när arbetstagaren fyllt 67 år 20 Seniorprofessor Intermittent anställning/timarvode Tidsbegränsningar lathund Högskolepedagogisk utbildning 23

6 6 ATT ANSTÄLLA VID LTH 1. Allmänt om anställningar Tills vidareanställning är det vi normalt kallar fast anställning. Grundregeln är att anställningar ska vara tills vidare och alla avvikelser från detta (tidsbegränsade anställningar) är undantag. Undantagen är alltid reglerade i lag, förordning eller kollektivavtal. Initiativ till anställning tas normalt av prefekt eller motsvarande. Allmänt kan sägas att jämställdhet, likabehandling och mångfald är viktiga frågor som ska beaktas i anställnings- och befordringsprocesserna. Vidare finns krav på saklighet och objektivitet och jävsfrågan ska därför alltid prövas. Mer om detta kan du läsa om i dokumentet Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet handläggningsordning. OM TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR Om en anställning ska tidsbegränsas bör det ske genom en så kallad längstanställning, vilket innebär att anställningen gäller fr o m en viss tidpunkt tills vidare, dock längst t o m en viss tidpunkt. En sådan anställning kan avslutas av både arbetsgivare och arbetstagare under anställningstiden. Anställning som lärare vid universitet och högskolor får tidsbegränsas enligt de regler som finns i: Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Högskoleförordningen (HF) 4-5 kapitlet (1993:100). Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor kollektivavtal mellan arbetsgivarverket och OFR/S, SACO-S och SEKO. Lunds universitets anställningsordning (AOLU) Föreskrifter rörande anställning av lärare. Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare (Kollektivavtal mellan arbetsgivarverket och OFR/S, SACO-S och SEKO). ANSTÄLLNING SOM LÄRARE Enligt högskolelagen ska det för utbildning och forskning finnas professorer och lektorer anställda vid universitet och högskolor i Sverige. I begreppet professor inkluderas även den tidsbegränsade formen konstnärlig professor, adjungerad professor och gästprofessor. Övriga lärarkategorier bestämmer lärosätet själv om, vilket innebär att Lunds universitet bestämt att det även ska finnas biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt och postdoktor. Genom kollektivavtal finns också möjlighet att anställa adjungerade universitetslektorer och adjungerade universitetsadjunkter. ÖVRIGA ANSTÄLLNINGAR Alla övriga anställningar som inte omfattas av högskoleförordningen eller kollektivavtal, faller inom tillämpningsområdet för Lag om anställningsskydd (LAS). Exempel på denna typ av anställningar är administratörer, forskningsingenjörer, forskare, och projektassistenter. Denna typ av anställningar kan gälla både tills vidare och vara tidsbegränsade. För mer detaljer, se Lag om anställningsskydd i denna handbok. FÖRETRÄDESRÄTT/OMPLACERING Då universitetet ska anställa en person har vi skyldighet att pröva om det finns någon inom organisationen som har företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad, har företrädesrätt till återanställning, eller ska omplaceras. Personalavdelningen LTH ansvarar för att detta blir prövat. Vid anställningar av doktorander sker ingen prövning. UTLYSNING AV LEDIG ANSTÄLLNING/ANNONSERING Huvudregeln är att man på lämpligt sätt ska informera om, det vill säga utlysa, alla typer av lediga anställningar, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. En anställning ska dock inte utlysas om det finns anställda under omplacering som har tillräckliga kvalifikationer för den lediga anställningen. Anställningen behöver inte heller utlysas om det finns företrädesberättigade anställda, om det finns personer som är under Trygghetsstiftelsens åtgärder, I följande fall finns inget krav på utlysning: anställning som adjungerad professor, adjungerad universitetslektor eller adjungerad universitetsadjunkt, anställning som gästprofessor, anställning som professor genom kallelseförfarande (jfr högskoleförordningen), anställning som seniorprofessor (se särskilda riktlinjer), anställning av person som har erhållit extern finansiering i konkurrens med andra för att utföra specifik forskning eller utvecklingsarbete, till exempel från Vetenskapsrådet eller från EU (bidragsmottagarens namn ska framgå av kontraktet och finansieringen ska vara avsedd för lön). LÄRARES ARBETSUPPGIFTER I en lärares arbetsuppgifter ingår att ha hand om utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan (Högskolelagen 3 kap 1 ). Nya anställningar vid LTH annonseras normalt på universitetets respektive LTHs hemsida för lediga anställningar, samt på universitetets officiella anslagstavla. I varje enskilt fall avgörs om och hur ytterligare spridning ska ske, t ex i press/ fackpress.

7 ATT ANSTÄLLA VID LTH 7 INTRODUKTION Att våra nya medarbetare får en god introduktion är av största vikt. Som stöd i introduktionsarbetet är det bra att använda en checklista för introduktionen så att alla delarna kommer med. Exempel på checklistor finns här: www5.lu.se/o.o.i.s/41 (PA-online/rekrytering/introduktion) VARSEL Om en tidsbegränsad anställning inte ska förlängas, ska arbetsgivaren ge besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för detta är att arbetstagaren varit anställd minst tolv månader under de senaste tre åren (LAS 15 ). Trygghetsstiftelsen ska också informeras om medarbetaren varit tidsbegränsat anställd under sammanlagt minst tre år under de senaste fyra åren. Uppmana gärna den nye medarbetaren att också gå på introduktionsträffarna som LU respektive LTH anordnar. Mer information hittar du här: www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning/nyanstaelld www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning/nyanstaelld/startpaket

8 8 ATT ANSTÄLLA VID LTH 2. Professor Professor kan anställas tills vidare eller tidsbegränsat. Tills vidareanställning kan ske på tre sätt: Professorsanställning utlyses och tillsättning sker i konkurrens. Professor anställs efter kallelseförfarande (högskoleförordningen 4 kap 7 ). Tills vidareanställd lektor befordras till professor (anställningsordningen 25) Tidsbegränsad anställning som professor kan ske på tre sätt: Professorer inom konstnärlig verksamhet. Maxgränsen är tio år. Adjungerad professor. Maxgränsen är tolv år. Gästprofessor. Maxgränsen är fem år. Vikariat får inte förekomma för anställning som professor. PROFESSOR, TILLS VIDAREANSTÄLLNING EFTER UTLYSNING BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Generella behörighetskrav för att anställas som professor definieras i högskoleförordningen (4 kap 3 ) och i Lunds universitets anställningsordning (20 ). Därutöver kan ställas andra krav och dessa ska framgå av kravprofilen. Behörighet och lämplighet bedöms med hjälp av bedömningsgrunder, vilka också ska beskrivas i kravprofilen. De ska relatera till arbetsuppgifterna. På LTHs hemsida finns ytterligare information om meritvärdering av (Värdering av meriter vid anställning och befordran av lärare vid LTH). ANSTÄLLNINGSPROCESS 1. Baserat på en behovsanalys utformas en kravprofil, normalt med prefekten som ansvarig initiativtagare. Utformningen och beredning sker i samverkan med personalavdelningen/rekryteringsnämnd. Kravprofilen ligger till grund för utlysningen. 2. Universitetets rektor beslutar om att anställning som professor får lysas ut. 3. Utlysning sker på lämpligt sätt (hemsida, fackpress, dagspress osv). 4. Rekryteringsnämnden bereder. 5. Minst en extern sakkunnig anlitas om det inte är uppenbart obehövligt. Institutionen kan/bör bidra med förslag och samverka med rekryteringsnämnd i sökandet efter lämplig sakkunnig. LTHs rektor beslutar om sakkunnig/a. 6. Rekryteringsnämnden överlämnar sitt förslag till LTHs rektor för yttrande. 7. Universitetets rektor fattar beslut om eventuell anställning. 8. Introduktion Rekryteringsnämnden måste ha god kännedom om och ta hänsyn till den miljö (utbildning, forskning, finansieringsmöjligheter, etc.) som den nye medarbetaren ska verka i. Institutionsrepresentanter rekommenderas därför delta i rekryteringsnämndens möten. KALLELSE TILL ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Enligt högskoleförordningen kan universitetet kalla en person till anställning som professor. Kallelseförfarandet är tänkt att vara ett strategiskt verktyg och bör användas restriktivt. Anställningen behöver inte utlysas. BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Generella behörighetskrav för att anställas som professor definieras i högskoleförordningen och i Lunds universitets anställningsordning. Det förutsätts att kallelse i de flesta fall avser personer som redan är professorer. KALLELSEFÖRFARANDE 1. Initiativ tas normalt på institutionsnivå. Behov analyseras och motiv för kallelseförfarande beskrivs (behovsanalys). 2. En kravprofil upprättas och den föreslagnes kompetens beskrivs. 3. Den föreslagne sammanställer sina meriter motsvarande en ansökan. Detta kan avvakta tills kravprofilen är fastställd och tillgänglig. 4. I de flesta fall förutsätts kallelseförfarande tillämpas på en person som redan är professor. Ärendet behöver då inte passera rekryteringsnämnden, utan bereds vidare av LTHs rektor, med stöd från personalavdelningen. 5. Om personen inte redan är professor, bereder rekryteringsnämnden, med stöd av minst en extern sakkunnig. Förslag lämnas till LTHs rektor för yttrande. 6. Förslag till kallelse lämnas till universitetets rektor. 7. Rektor vid Lunds universitet fattar beslut om anställning som professor. 8. Introduktion BEFORDRAN TILL PROFESSOR En tills vidareanställd universitetslektor som bedöms professorskompetent kan enligt Anställningsordningen befordras till professor. I prövningen ingår att även ta ställning till såväl den sökandes lämplighet som till verksamhetens behov. BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Generella behörighetskrav för att anställas som professor definieras i högskoleförordningen och i Lunds universitets anställningsordning. Därutöver gäller att lektorn ska ha visat progression och lämnat dokumenterade bidrag till verksamhetens utveckling samt bedömts lämplig för befordran.

9 ATT ANSTÄLLA VID LTH 9 BEFORDRINGSPROCESS 1. Den enskilde universitetslektorn vid LTH ansvarar för att sammanställa sina meriter strukturerade enligt gällande anvisningar. En ansökan om befordran ska åtföljas av ett yttrande från prefekten, som har att uttala sig ur ett verksamhetsstrategiskt perspektiv (se ovan). Personalavdelningen vid LTH tar emot ansökan. 2. LTHs karriärnämnd bereder ansökan 3. Minst en extern sakkunnig anlitas om det inte är uppenbart obehövligt. Institutionen kan/bör bidra med förslag och samverka med karriärnämnden i sökandet efter lämplig sakkunnig. LTHs rektor beslutar om sakkunnig/a. 4. Karriärnämnden överlämnar sitt förslag till LTHs rektor för yttrande. 5. Universitetets rektor fattar beslut. Enligt anställningsordningen sker detta endast vid två tillfällen per år. PROFESSOR INOM KONSTNÄRLIG VERKSAMHET Inom konstnärlig verksamhet finns möjlighet att anställa lärare för en bestämd tid. Med lärare förstås professor, universitetslektor och universitetsadjunkt. Anställning får ske tills vidare, dock längst fem år. Anställningen får förnyas till att omfatta sammantaget högst tio år. Vid LTH bedrivs konstnärlig verksamhet inom arkitektur och design. BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Generella behörighetskrav för att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet definieras i högskoleförordningen och i Lunds universitets anställningsordning. Därutöver kan ställas andra krav och dessa ska framgå av kravprofilen. Behörighet och lämplighet bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna, vilka också ska anges i kravprofilen. De ska relatera till arbetsuppgifterna. På LTHs hemsida finns ytterligare information om meritvärdering (Värdering av meriter vid anställning och befordran av lärare vid LTH). ANSTÄLLNINGSPROCESS 1. Baserat på en behovsanalys utformas en kravprofil normalt med prefekten som ansvarig initiativtagare. Utformningen och beredning sker i samverkan med personalavdelningen/rekryteringsnämnd. Kravprofilen ligger till grund för utlysningen. 2. Universitetets rektor beslutar om att anställning som professor får lysas ut. 3. Utlysning sker på lämpligt sätt (hemsida, fackpress, dagspress osv). 4. Rekryteringsnämnden bereder. 5. Minst en extern sakkunnig anlitas om det inte är uppenbart obehövligt (anställningsordningen 14 ). Institutionen kan/bör bidra med förslag och samverka med rekryteringsnämnd i sökandet efter lämplig sakkunnig. LTHs rektor beslutar om sakkunnig/a. 6. Rekryteringsnämnden överlämnar sitt förslag till LTHs rektor för yttrande. 7. Universitetets rektor fattar beslut om eventuell anställning. 8. Introduktion. Rekryteringsnämnden måste ha god kännedom om och ta hänsyn till den miljö (utbildning, forskning, finansieringsmöjligheter, etc.) som den nye medarbetaren ska verka i. Institutionsrepresentanter rekommenderas därför delta i rekryteringsnämndens möten. ADJUNGERAD PROFESSOR En adjungerad professor anställs tills vidare, dock längst till och med en viss tidpunkt. Anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst 12 år. (HF 4 kap. 11 ). Adjungerade professorer som anställts före 1999 får dock förlängas obegränsat enligt äldre bestämmelser i högskoleförordningen. Den adjungerade professorn har sin huvudsakliga sysselsättning (minst 50 %), förlagd utanför högskolevärlden (HL 3 kap 3 ). Anställning som adjungerad professor behöver inte annonseras/utlysas. En förlängning ska föreslås av prefekten i god tid före anställningsavtalets utgång. SYFTE, BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Syftet med att anställa adjungerade professorer är att få tillgång till specifik kompetens som oftast inte finns i den reguljära verksamheten och att stärka kontakterna med näringsliv och samhälle. Detta bidrar till utveckling av kunskap och framgångar för forskning, innovation och företagande, samt bidrar till utbildningens forskningsanknytning och ger studenterna en anknytning till näringslivet. Samtidigt kan LTH erbjuda den adjungerade professorn och företaget en direktkontakt med den vetenskapliga utvecklingen och möjlighet att förmedla företagens behov och förväntningar på högskolans utbildning. För att kunna knyta de dugligaste näringslivsrepresentanterna till oss måste vi värdera arbetslivsmeriter och specialistkunskaper från industrin mycket högt. En adjungerad professor ska vara en ledande specialist inom det aktuella området. Av anställningsordningen (20 ) framgår att behörighetskraven ska vara desamma som för tills vidareanställda professorer, dvs vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Skickligheten värderas dock med hänsyn taget till den miljö där den adjungerade professorn har sin huvudsakliga verksamhet. Meriter kan ha förvärvats i industriella sammanhang och bedömningskriterierna måste

10 10 ATT ANSTÄLLA VID LTH därför anpassas därtill. Vetenskaplig/konstnärlig skicklighet kan därför även komma att visas genom framstående insatser inom forskning och utveckling eller konstnärlig verksamhet. Pedagogisk skicklighet kan vara visad i akademisk miljö, men motsvarande skicklighet kan också vara visad i industriella eller samhälleliga sammanhang. Se vidare särskilda riktlinjer för adjungerade lärare (LTH 2013/1594). 3. Rekryteringsnämnden bereder ärendet och utser minst en extern sakkunnig om det inte är uppenbart obehövligt. På basis av institutionens förslag och sakkunnigutlåtanden tar nämnden ställning till kandidaten. Förslag till anställning lämnas till LTHs rektor för yttrande. 4. Rektor vid Lunds universitet beslutar om anställning. 5. Introduktion. ANSTÄLLNINGSPROCESS 1. Innan en formell anhållan lämnas in tar prefekten vid institutionen informell kontakt med rekryteringsnämnd och LTHs rektor angående kandidatens speciella kunskapsområden och hur de kompletterar, berikar och förstärker verksamheten vid LTH. Vilka arbetsförhållanden kan LTH erbjuda den tilltänkte? Hur ska anställningen finansieras (lön, kringkostnader, arbetsrum, resor mm inräknat)? 2. Prefekten lämnar ett formellt förslag till rekryteringsnämnden innehållande: a. Motivering (syfte, vad kan vederbörande tillföra, ömsesidig nytta). b. Beskrivning av den föreslagnes bakgrund och nuvarande roll i företaget. c. Förslag/uppgift gällande finansiering. d. Förslag på kravprofil (ämne/ämnesbeskrivning, arbetsuppgifter, kompetenskrav/önskemål). e. Om lön till den adjungerade professorn betalas direkt av huvudarbetsgivaren ska ett avtal upprättas mellan institutionen och finansiären. Mall finns att tillgå. f. föreslagne sammanställer sina meriter motsvarande en ansökan. Detta kan avvakta tills kravprofilen är fastställd och tillgänglig. GÄSTPROFESSOR En gästprofessor ska enligt HF 4 kap 12 anställas tills vidare, dock längst till och med en viss tidpunkt. Anställningen får förnyas, men anställningstiden får dock högst omfatta 5 år. Personen ska ha en specifik kompetens av värde för verksamheten. Generella behörighetskrav anges i högskoleförordningen och anställningsordningen. För en person som redan är professor vid ett annat universitet, behövs ingen beredning av rekryteringsnämnd. Personalavdelningen bereder ärendet och LTHs rektor lämnar förslag till universitetets rektor som fattar beslut om anställning. Om personens professorskompetens inte tidigare är prövad, ska en sedvanlig kompetensprövning göras i rekryteringsnämnd, med sakkunnigbedömning.

11 ATT ANSTÄLLA VID LTH Universitetslektor Universitetslektorer kan anställas tills vidare eller tidsbegränsat. Tills vidareanställning kan ske på följande sätt: Universitetslektorsanställning utlyses och tillsättning sker i konkurrens. Tills vidareanställd universitetsadjunkt befordras till universitetslektor. Tidsbegränsad anställning som universitetslektor kan ske på följande sätt: Universitetslektor inom konstnärlig verksamhet. Maxgränsen är tio år. Adjungerad universitetslektor. Ingen maxgräns finns. Anställning med stöd av lagen om anställningsskydd (LAS) UNIVERSITETSLEKTOR REKRYTERING BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Generella behörighetskrav för att anställas som universitetslektor definieras i högskoleförordningen (4 kap 3 ) och i Lunds universitets anställningsordning (20 ). Därutöver kan ställas andra krav och dessa ska framgå av kravprofilen. Behörighet och lämplighet bedöms med hjälp av bedömningsgrunder, vilka också ska beskrivas i kravprofilen. De ska relatera till arbetsuppgifterna. På LTHs hemsida finns ytterligare information om meritvärdering (Värdering av meriter vid anställning och befordran av lärare vid LTH). ANSTÄLLNINGSPROCESS 1. Baserat på en behovsanalys utformas ett förslag till kravprofil, normalt med prefekten som ansvarig initiativtagare. Utformningen och beredning sker i samverkan med personalavdelningen/rekryteringsnämnd. Kravprofilen ligger till grund för utlysningen. 2. Utlysning/annonsering sker på lämpligt sätt (hemsida, fackpress, dagspress osv). 3. Rekryteringsnämnden bereder. 4. Minst en extern sakkunnig ska anlitas om det inte är uppenbart obehövligt. Institutionen kan/bör bidra med förslag och samverka med rekryteringsnämnd i sökandet efter lämplig sakkunnig. 5. Rekryteringsnämnden överlämnar sitt förslag, eventuellt baserat på sakkunnigutlåtande/n, till LTHs rektor. 6. LTHs rektor fattar beslut om eventuell anställning. 7. Introduktion. Rekryteringsnämnden måste ha god kännedom om och ta hänsyn till den miljö (utbildning, forskning, finansieringsmöjligheter etc.) som den nye medarbetaren ska verka i. Institutionsrepresentanter rekommenderas därför delta i rekryteringsnämndens möten. Även vid tidsbegränsad anställning av en universitetslektor med stöd av lagen om anställningsskydd (LAS 5:1 eller 5:2) ska en behovsanalys göras samt en kravprofil utformas. Kravprofilen utgör i sin tur grunden för en annons. De generella behörighetskraven är minimum, dvs. doktorsexamen av relevans för anställningen, samt visad pedagogisk skicklighet i vilket ingår högskolepedagogisk utbildning (om det inte finns särskilda skäl). Behörighet ska prövas och processen ska dokumenteras, oavsett om beredningen sker på institutionsnivå eller i rekryteringsnämnd. BEFORDRAN FRÅN UNIVERSITETSADJUNKT TILL UNIVERSITETSLEKTOR Tillsvidareanställd adjunkt som bedöms lektorskompetent kan befordras till universitetslektor (anställningsordningen 26 ). BEHÖRIGHET/KOMPETENSKRAV Generella kompetenskrav för att anställas som lektor definieras i högskoleförordningen (4 kap 3 ) och i Lunds universitets anställningsordning (21 ). Därutöver gäller att adjunkten ska ha visat progression och lämnat dokumenterade bidrag till verksamhetens utveckling samt bedömts lämplig för befordran. BEFORDRINGSPROCESS 1. Den enskilde adjunkten vid LTH ansvarar för att sammanställa sina meriter. Innan ansökan om befordran lämnas in ska berörd prefekt yttra sig utifrån ett verksamhetsperspektiv (se ovan). Personalavdelningen vid LTH tar emot ansökan. 2. LTHs karriärnämnd bereder ansökan. 3. Minst en extern sakkunnig anlitas om det inte är uppenbart obehövligt. Institutionen kan/bör bidra med förslag och samverka med karriärnämnden i sökandet efter lämplig sakkunnig. LTHs rektor beslutar om sakkunnig/a. 4. Karriärnämnden överlämnar sitt förslag till LTHs rektor. 5. LTHs rektor fattar beslut. 6. Introduktion. UNIVERSITETSLEKTOR INOM KONSTNÄRLIG VERKSAMHET Inom konstnärlig verksamhet finns möjlighet att anställa lärare för en bestämd tid. Med lärare förstås professor, universitetslektor och universitetsadjunkt. Anställning får ske tills vidare, dock längst fem år. Anställningen får förnyas till att omfatta sammantaget högst tio år. Vid LTH bedrivs konstnärlig verksamhet inom arkitektur och design.

12 12 ATT ANSTÄLLA VID LTH BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Generella behörighetskrav för att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet definieras i högskoleförordningen (4 kap, 3 ) och i Lunds universitets anställningsordning (20 ). Därutöver kan ställas andra krav och dessa ska framgå av kravprofilen. Behörighet och lämplighet bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna, vilka också ska anges i kravprofilen. De ska relatera till arbetsuppgifterna. På LTHs hemsida finns ytterligare information om meritvärdering (Värdering av meriter vid anställning och befordran av lärare vid LTH). ANSTÄLLNINGSPROCESS Se under avsnitt Universitetslektor rekrytering. ADJUNGERAD UNIVERSITETSLEKTOR Med stöd av kollektivavtal träffat mellan arbetsgivareverket och arbetstagarparterna kan högskolan tidsbegränsat anställa adjungerade lärare utöver professor. I universitetets anställningsordning definieras detta närmare till att avse universitetslektor och universitetsadjunkt. En adjungerad universitetslektor anställs tills vidare dock längst två år. Anställningen får förnyas. En förlängning ska föreslås av prefekten i god tid före anställningstidens utgång. Anställning som adjungerad universitetslektor behöver inte annonseras/utlysas. Omfattningen av en adjungeringsanställning ska utgå från verksamhetens krav. Omfattningen är normalt ca 20% av en heltidsanställning, dock maximalt 50%. Arbetstagaren har sin huvudsakliga sysselsättning utanför högskole- och universitetssektorn. ANSTÄLLNINGSPROCESS 1. Innan en formell anhållan lämnas in tar prefekten vid institutionen informell kontakt med rekryteringsnämndens ordförande angående kandidatens speciella kunskapsområden och hur de kompletterar, berikar och förstärker verksamheten vid LTH. Vilka arbetsförhållanden kan LTH erbjuda den tilltänkte? Hur ska anställningen finansieras (lön, kringkostnader, arbetsrum, resor mm inräknat)? 2. Prefekten lämnar ett formellt förslag till rekryteringsnämnden innehållande: a. Motivering (syfte, vad kan vederbörande tillföra, ömsesidig nytta). b. Beskrivning av den föreslagnes bakgrund och nuvarande roll i företaget. c. Förslag/uppgift gällande finansiering. d. Förslag på kravprofil (ämne/ämnesbeskrivning, arbetsuppgifter, kompetenskrav/önskemål). e. Om lön till den adjungerade universitetslektorn betalas direkt av huvudarbetsgivaren ska ett avtal upprättas mellan institutionen och finansiären. Mall finns att tillgå. f. Den föreslagne sammanställer sina meriter motsvarande en ansökan. Detta kan avvakta tills kravprofilen är fastställd och tillgänglig. 3. Rekryteringsnämnden bereder ärendet och utser minst en extern sakkunnig om det inte är uppenbart obehövligt. På basis av institutionens förslag och sakkunnigutlåtanden tar nämnden ställning till kandidaten. Förslag till anställning lämnas till LTHs rektor för yttrande. 4. LTHs rektor beslutar om anställning. 5. Introduktion. SYFTE, BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Personen anställs för att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet. I likhet med de adjungerade professorerna utgör adjungerade universitetslektorer även en viktig länk till samhälle och näringsliv. Av universitetets anställningsordning framgår att grundläggande behörighetskrav är desamma som för övriga universitetslektorer. Utöver sådana generella krav kan ställas andra krav som ska framgå av kravprofilen. Vid bedömningen av skicklighet ska dock hänsyn tas till den miljö där den adjungerade universitetslektorn har sin huvudsakliga verksamhet. Meriter kan ha förvärvats t ex i industriella sammanhang och bedömningskriterierna måste därför anpassas därtill.

13 ATT ANSTÄLLA VID LTH Personalstrategi för lärarkarriär vid LTH LTHs rektor har 2013 fattat ett beslut gällande Personalstrategi för lärarkarriär vid LTH (Dnr LTH 2013/1970). Beslutet belyser olika ställningstaganden avseende karriärvägar för forskande och undervisande medarbetare. Följande punkter kan särskilt lyftas fram ur detta beslut: Meriteringstiden från doktorsexamen till universitetslektor tills vidare bör normalt inte överstiga 4 år. Under meriteringstiden är anställning som biträdande universitetslektor att föredra framför andra tidsbegränsade anställningar. Näringslivserfarenhet eller postdoc-perioder vid andra universitetet och högskolor är meriterande för en anställning som universitetslektor tills vidare vid LTH. Vid en tidsbegränsad anställning efter doktorsexamen ska en individuell kompetensutvecklingsplan upprättas av medarbetaren och ansvarig chef. Under meriteringstiden ska denna plan följas upp årligen. Vid LTH är huvudregeln att lärare som undervisar ska ha avlagt doktorsexamen, men om det finns särskilda skäl är det också möjligt att anställa universitetsadjunkter tills vidare. På LTH ska anställning som forskare tillsvidare undvikas. LTH förordar istället läraranställningar för de anställda som forskar och/eller undervisar. För de som redan har en anställning som forskare tills vidare bör en kompetensutvecklingsplan upprättas för prövning och omvandling till anställning som universitetslektor. Alla medarbetare vid LTH med tills vidareanställning, som universitetsadjunkt respektive universitetslektor, har rätt att söka och bli prövade för befordran till högre anställning. Kontakta personalavdelningen på LTH för mer ingående information gällande ovanstående (alternativt läs beslutet i sin helhet).

14 14 ATT ANSTÄLLA VID LTH 5. Biträdande universitetslektor Sedan 1 juli 2013 går det åter att anställa biträdande universitetslektorer vid Lunds universitet. Denna meriteringsanställning finns reglerad i högskoleförordningen (4 kap. 12 a) samt i Lunds universitets anställningsordning. Anställningen är tidsbegränsad, längst 4 år, men kan förlängas till maximalt 6 år om det finns särskilda skäl. Anställningen ska utlysas. En biträdande universitetslektor har rätt att vid ett tillfälle bli prövad för befordran till anställning som universitetslektor tills vidare. Kraven för befordran ska anges i kravprofilen. En meriteringsanställning enligt HF 4:12a får inte inom 6 månader följas av en tidsbegränsad anställning enligt 5 Lagen om anställningsskydd (HF 4:12b). BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Vid anställning som biträdande universitetslektor ska såväl vetenskaplig/konstnärlig förmåga som pedagogisk förmåga beaktas. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. Vidare ska även behörighetskraven och bedömningsgrunderna för befordran fastställas i kravprofilen. ARBETSUPPGIFTER I första hand ska anställningen ge utrymme för meritering inom forskning, men inom ramen för anställningen ska även ges möjlighet till högskolepedagogisk utbildning, motsvarande minst fem veckor. 5. Beredningsgruppen dokumenterar processen. Jävsfrågan ska beaktas. Prefekt skriver yttrande med förslag och motivering gällande vem som ska anställas. 6. Extern sakkunnigprövning ska ske, antingen vid rekrytering eller vid befordran (om det inte är obehövligt). 7. LTHs rektor fattar beslut om anställning av biträdande universitetslektor 8. Introduktion. 9. En individuell kompetensutvecklingsplan utformas i samband med anställningen och följs sedan upp årligen. BEFORDRAN En biträdande universitetslektor (enligt HF 4:12a) ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet och bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fastställts i kravprofilen. I samtliga avseenden ska den biträdande universitetslektorn bedömas lämplig för befordran. Generella krav för befordran: Vetenskaplig/konstnärlig skicklighet med progression. Pedagogisk skicklighet. Minst 5 veckors genomgången högskolepedagogisk utbildning. Förslag på andra krav för befordran: Förmåga att aktivt, självständigt och framgångrikt söka extern finansiering. Förmåga att bidra till innovation och förnyelse av verksamheten. Förmåga att handleda/biträda i handledning av studenter på olika nivåer. Personlig lämplighet. ANSTÄLLNINGSPROCESS 1. Institutionen (prefekt och beredningsgrupp) hanterar, i samråd med personalavdelningen LTH, rekryterings- och anställningsprocessen. Möjlighet finns att konsultera rekryteringsnämnden eller nämndens ordförande. 2. Prefekt utser beredningsgrupp (delegerat av rektor LTH). Jävsfrågan ska beaktas. 3. Kravprofil utformas (inklusive krav för befordran) i samråd med personalavdelningen. Ämnet för anställningen ska anges. Underlag läggs in i rekryteringssystemet. 4. Anställningen utlyses/annonseras (av utlysningen framgår kravprofil samt krav för befordran). Karriärnämnden LTH hanterar befordringsprocessen Ansökan om befordran ska lämnas senast efter 3 år och 6 månaders tjänstgöringstid. Beslut om befordran eller avslag ska fattas senast 3 månader efter ansökan (hänsyn till sommaruppehåll). Bedömningen ska göras utifrån de krav för befordran som angetts i kravprofilen för anställningen (se ovan gällande utformandet av krav för befordran). Om inte sakkunnigprövning gjorts vid rekryteringstillfället ska det göras inför befordran. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.

15 ATT ANSTÄLLA VID LTH Postdoktor Arbetsgivarverket har slutit ett avtal med arbetsmarknadens parter om en tidsbegränsad anställning som postdoktor. Tidsbegränsningsgrunden är således Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor Initiativ till anställningen tas av prefekten. Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och ska avse heltid. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, såsom sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, fackliga förtroendeuppdrag eller liknande omständigheter. Anställningen ska utlysas. BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Personen får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor med stöd av ovanstående kollektivavtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Lunds universitet. Grund för bedömning är god förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Främst ska vetenskaplig/ konstnärlig förmåga beaktas. I övrigt ska bedömning göras med utgångspunkt utifrån kravprofilen. ARBETSUPPGIFTER Den som anställs som postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Enligt universitetets föreskrifter rörande anställning av lärare, 22, ska en postdoktor ges möjlighet att meritera sig framför allt vetenskapligt men även pedagogiskt. Inom ramen för anställningen ska det beredas möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. ANSTÄLLNINGSPROCESS 1. Institutionen (prefekt och beredningsgrupp) hanterar, i samråd med personalavdelningen LTH, rekryterings- och anställningsprocessen. 2. Prefekt utser beredningsgrupp (delegerat av rektor LTH). Jävsfrågan ska beaktas. 3. Kravprofil utformas i samråd med personalavdelningen. Ämnet för anställningen ska anges. Underlag läggs in i rekryteringssystemet. 4. Utlysning/annonsering sker på lämpligt sätt (hemsida, fackpress, dagspress osv). 5. Beredningsgruppen dokumenterar processen. Jävsfrågan ska beaktas. 6. Prefekt skriver yttrande med förslag och motivering gällande vem som ska anställas. 7. Beslut fattas enligt gällande delegationsordning. 8. Introduktion. 9. En individuell kompetensutvecklingsplan utformas i samband med anställningen och följs sedan upp årligen.

16 16 ATT ANSTÄLLA VID LTH 7. Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt kan anställas tills vidare eller tidsbegränsat. Tillsvidareanställning kan ske genom utlysning och tillsättning i konkurrens. Tidsbegränsad anställning som universitetslektor kan ske på följande sätt: Universitetsadjunkt inom konstnärlig verksamhet. Maxgränsen är tio år. Adjungerad universitetsadjunkt. Ingen maxgräns finns. Jämför kapitel 3, adjungerad universitetslektor. Anställning med stöd av lagen om anställningsskydd. 3. Utlysning/annonsering sker på lämpligt sätt (hemsida, fackpress, dagspress osv). 4. Beredningsgrupp dokumenterar processen. 5. Prefekt skriver yttrande med förslag och motivering till vem som ska anställas. 6. Beslut fattas enligt gällande delegationsordning. 7. Introduktion. ADJUNGERAD UNIVERSITETSADJUNKT En adjungerad universitetsadjunkt kan liksom en adjungerad universitetslektor anställas med stöd av kollektivavtalet träffat mellan arbetsgivarverket och arbetstagarparterna Vid LTH är huvudregeln att lärare som undervisar ska ha avlagt doktorsexamen. Det är dock möjligt att anställa universitetsadjunkter när det finns särskilda skäl, till exempel då extern yrkeskoppling/expertis är nödvändig för undervisningen. En tillsvidareanställd universitetsadjunkt bör få möjlighet att forskarstudera och avlägga doktorsexamen inom sin anställning vid LTH för att kunna söka befordran till universitetslektor. UNIVERSITETSADJUNKT REKRYTERING BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Generella behörighetskrav för att anställas som universitetsadjunkt definieras i Lunds universitets anställningsordning. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har: avlagt examen på avancerad nivå (eller motsvarande) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Därutöver kan ställas andra krav och dessa ska framgå av kravprofilen. Behörighet och lämplighet bedöms med hjälp av bedömningsgrunder, vilka också ska beskrivas i kravprofilen. De ska relatera till arbetsuppgifterna. På LTHs hemsida finns ytterligare information om meritvärdering (Värdering av meriter vid anställning och befordran av lärare vid LTH). ANSTÄLLNINGSPROCESS 1. Institutionen (prefekt och beredningsgrupp som prefekten utser) hanterar, i samråd med personalavdelning LTH, processen. 2. Baserat på en behovsanalys utformas ett förslag till kravprofil enligt riktlinjer (mall finns). Vid behov kan rekryteringsnämnd konsulteras. Jävsfrågan ska beaktas. Kravprofilen ligger till grund för utlysningen. Underlag läggs in i rekryteringssystemet. Anställningen är tidsbegränsad till två år, men får förnyas. Normal omfattning är 20 %, men upp till maximalt 50% är tillåtet. Den huvudsakliga sysselsättningen ska vara utanför högskoleområdet. Det krävs ej någon sakkunnig vid anställning av adjungerad universitetsadjunkt och processen hanteras på institution med stöd av personalavdelningen LTH. För information vad gäller förutsättningar och syfte vid rekrytering av en adjungerad universitetsadjunkt, se avsnittet gällande adjungerad universitetslektor samt kontakta Personalavdelningen LTH. Behörighetskraven är desamma som för övriga universitetsadjunkter. ANSTÄLLNINGSPROCESS 1. En kravprofil utformas och fastställs på institutionen med stöd från personalavdelningen LTH. Kravprofilen innehåller följande punkter: a. Motivering (syfte, vad kan vederbörande tillföra, ömsesidig nytta). b. Beskrivning av den föreslagnes bakgrund och nuvarande roll i företaget. Kandidatens speciella kunskapsområden och hur de kompletterar, berikar och förstärker verksamheten vid LTH/institutionen/ avdelningen. c. Vilka arbetsförhållanden kan LTH erbjuda den tilltänkte? Hur ska anställningen finansieras (lön, kringkostnader, arbetsrum, resor mm inräknat). d. Uppgift gällande finansiering. e. Ämne/ämnesbeskrivning. f. Arbetsbeskrivning. g. Kompetenskrav/önskemål. h. Den föreslagne sammanställer sina meriter motsvarande en ansökan. 2. Om lön till den adjungerade universitetsadjunkten betalas direkt av huvudarbetsgivaren ska ett avtal upprättas mellan institutionen och finansiären. Mall finns att tillgå. 3. Prefekt skriver yttrande med förslag och motivering gällande vem som ska anställas. 4. Beslut 5. Introduktion

17 ATT ANSTÄLLA VID LTH Forskarass./biträdande universitetslektor Grunden för anställningsformerna forskarassistent och biträdande universitetslektor har upphört och därmed är nyanställningar inte längre möjliga med hänvisning till tidigare bestämmelser i högskoleförordningen. Jämför kapitel 5 rörande ny anställningsform för meritering (biträdande universitetslektor). TIDSBEGRÄNSNINGAR En forskarassistent har kunnat anställas tills vidare dock längst fyra år. Om det finns särskilda skäl, såsom sjukdom eller föräldraledighet, får denna typ av anställning förnyas så att den sammanlagda anställningstiden överstiger fyra år. En forskarassistent har även rätt att bli kompenserad dubbelt för tid med föräldrapenning enligt lokal praxis inom LTH. En biträdande universitetslektor har kunnat anställas tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen får förnyas, dock längst ett år, endast om den biträdande lektorn har undervisat inom grundläggande högskoleutbildning mer än 25 procent av arbetstiden. ARBETSUPPGIFTER Enligt LUs anställningsordning ska en biträdande universitetslektor och forskarassistent ges möjlighet att meritera sig, framför allt vetenskapligt men även pedagogiskt. En biträdande universitetslektor ska inom ramen för anställningen ges möjlighet till minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning. BEFORDRAN En biträdande universitetslektor ska efter ansökan, befordras till en anställning som universitetslektor tills vidare, om personen bedöms uppfylla i förväg fastställda krav. Ämnesområdet för anställningen ändras inte. Prövningen hanteras av karriärnämnden och beslut fattas av LTHs rektor.

18 18 ATT ANSTÄLLA VID LTH 9. Doktorand Doktorander anställs enligt HF 5 kap 7. En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre än ett år efter avlagd doktorsexamen. Anställningen är på heltid. Om en doktorand begär det får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 % av heltid. Att vikariera som doktorand är ej tillåtet. Den första anställningen får gälla ett år och får därefter förnyas med högst två år i taget. En doktorandanställning får maximalt uppgå till 8 år. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid i fyra år. Anställningen får vara längre vid särskilda skäl t.ex. sjukdom eller annan ledighet som regleras i lag. Anställningen som doktorand ska annonseras/utlysas. (SFS 1993:100 5kap 5 ) Mer om forskarutbildning på LTH: Se även LTHs studiehandbok för doktorander: FINANSIERING Alla forskarstuderande vid LTH ska vara antagna till forskarutbildning. I normalfallet ska endast den som samtidigt blir anställd som doktorand antas till forskarutbildning. Det finns dock också möjligheter att anta forskarstuderande med annan finansiering än anställning antingen genom ett externt stipendium eller genom anställning via ett företag (så kallad industridoktorand). Processen för antagning och rekrytering av doktorand skiljer sig väsentligt åt beroende på om utbildningsplatsen är kopplad till en anställning som doktorand eller om doktoranden finansierar sin forskarutbildning på annat sätt. För forskarutbildningen vid LTH godtas inte utbildningsbidrag eller studiemedel som studiefinansiering, eftersom dessa finansieringsformer inte erbjuder tillräckligt bra villkor. Mer om doktorander med annan finansiering än anställning kan du läsa på LTHs hemsida: BEHÖRIGHET/KOMPETENSKRAV Endast den som är eller samtidigt blir antagen till utbildning på forskarnivå, som enligt antagningsbeslutet avses avslutas med doktorsexamen, kan anställas som doktorand. Den grundläggande behörigheten till forskarutbildning består i grundläggande högskolestudier om minst 240 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Av dessa poäng ska minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Den särskilda behörigheten till forskarutbildning framgår av den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne. URVAL Om det finns flera sökande till en anställning som doktorand ska urvalet ske efter de kriterier som gäller för urval vid antagning till utbildningen. Dessa kriterier framgår, liksom behörighetskraven, av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet. ANSTÄLLNINGS- OCH ANTAGNINGSPROCESS 1. Institutionen (prefekt och beredningsgrupp) hanterar, tillsammans med personalsamordnare vid LTH och utbildningskoordinator vid LTH, anställningsprocessen och antagningsprocessen. 2. Kravprofil utformas i samråd med personalsamordnaren. Utgångspunkten är de krav som finns fastställda i den allmänna och särskilda behörigheten (för forskarutbildningsämnet i fråga). Vidare kan önskvärda kvalifikationer, såsom till exempel språkkunskaper och personliga egenskaper, anges. Underlag läggs in i erekryteringssystemet. 3. Anställningen utlyses/annonseras (minst tre veckor). 4. Beredningsgrupp dokumenterar processen. Prefekt skriver yttrande med förslag och motivering till vem som ska anställas. 5. Tackbrev skickas till sökande med information om möjlighet att inom två veckorlämna in en erinran mot förslaget. 6. En preliminär individuell studieplan utformas och signeras av prefekt, handledare och blivande doktorand. 7. Utbildningskoordinator LTH hanterar antagningen (bedömer behörighet och säkerställer att allt underlag som behövs för antagning finns på plats). 8. Personalsamordnare skriver anställningsbeslut. 9. Introduktion. OBS. Den som ska anställas som doktorand måste samtidigt antas till forskarutbildningen. ARBETSUPPGIFTER/INSTITUTIONSTJÄNSTGÖRING Den som anställs som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Doktoranden får i begränsad omfattning arbeta med undervisning, forskning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Institutionstjänstgöringen får uppgå till maximalt 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Alla doktorander som undervisar inom ramen för sin institutionstjänstgöring ska genomgå högskolepedagogisk utbildning omfattande minst två veckor. Vid partiell tjänstledighet ska de egna forskarstudierna omfatta minst 50 procent innan institutionstjänstgöring tillåts. LÖN OCH ETAPPLYFT Varje institution vid LTH har en fastställd ingångslön för nya doktorander. Vissa undantag från denna kan göras då den blivande doktoranden har relevant yrkeserfarenhet eller dubbelexamen. När en doktorand är anställd höjs doktorandens lön efter varje uppnådd etapp i forskarutbildningen. Det är huvud-

19 ATT ANSTÄLLA VID LTH 19 handledaren tillsammans med institutionens prefekt som bedömer hur många högskolepoäng doktoranden uppnått. Följande gäller: Därutöver höjs doktorandens lön med ett schablonbelopp ett belopp som är lika för alla med doktorandanställning som fastställs i samband med varje lönerevision. 60 hp 1100 kr/månad i tillägg 120 hp 1100 kr/månad i tillägg 180 hp 600 kr/månad i tillägg Doktorsexamen 1500 kr/månad i tillägg TJÄNSTLEDIGHET Tjänstledighet från doktorandanställning får inte beviljas för annat arbete inom högskola/universitetet. Tjänstledighet för annan anställning får vara högst 50%. Lämpligtvis sker en avstämning av hur långt doktoranden nått vid den årliga uppdateringen av den individuella studieplanen. Prefekten och huvudhandledaren ska fylla i blanketten prestationslönestegsökning som du hittar här: Blanketten skickas sedan till Lönekontoret (Hs 23). VARSEL Den som är anställd som doktorand och inte kommer att erbjudas fortsatt anställning ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningens utgång (se LAS 15 för detaljer). I samband med detta ska även Trygghetsstiftelsen informeras. 10. Amanuens En anställning som amanuens (enligt HF 5 kap ) ska alltid vara tidsbegränsad och kan ej kombineras med andra anställningar. Initiativ till anställningen tas av prefekten och processen hanteras i samråd med personalsamordnare. Anställning sker tillsvidare, dock längst ett år. Anställningen får förnyas, men den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst tre år och 50 procent av heltidstjänstgöring. Syftet med anställningsformen amanuens är att kunna erbjuda studenter som befinner sig i slutet av sina studier en introduktion till forskarutbildningen och arbetet inom högskolan. Anställningen ska utlysas. BEHÖRIGHET OCH ARBETSUPPGIFTER Bara den som är antagen till och inskriven på utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens. Som amanuens ska man arbeta med undervisning, forskning eller administration.

20 20 ATT ANSTÄLLA VID LTH 11. Lagen om anställningsskydd (LAS) Tills vidareanställning är huvudregeln vid alla anställningar. Tidsbegränsade anställningar får endast ingås om det finns stöd för detta i lag, förordning eller avtal. I lagen om anställningsskydd (LAS 5 och 6 ) ges det möjlighet att anställa såväl teknisk administrativ personal som lärare tidsbegränsat. Detta gäller med undantag av professorer (inklusive gästprofessor och adjungerad professor, se HF 4:9) och doktorander. Tidsbegränsningar enligt lagen om anställningsskydd (LAS): 5 p.1 (5:1) Allmän visstidsanställning (ALVA) 5 p.2 (5:2) Vikariat 5 p.3 (5:3) Säsongsarbete 5 p.4 (5:4) När arbetstagare fyllt 67 år 6 Provanställning ANSTÄLLNINGSPROCESS Vid LAS-anställningar har anställningsprocessen normalt följande steg: 1. Behovsanalys, behov av arbetsresurser identifieras. 2. Utformandet en kravprofil. Behörighet och bedömningsgrunder är samma som för motsvarande tills vidareanställning. 3. Underlaget förs in i erekryteringssystemet. 4. Utlysning/annonsering (utom i de fall som finns upptagna i de generella reglerna). 5. Urval och intervju. 6. Inplacering. 7. Anställningsbeslut. 8. Introduktion. Utförlig beskrivning av dessa steg återfinns i PA-online under rekrytering av teknisk och administrativ personal: www5.lu.se/pa-online/rekrytering/teknisk-och-administrativpersonal VARSEL En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt LAS 5 och som inte kommer att erbjudas fortsatt anställning när anställningen upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång (LAS 15 ). En förutsättning är dock att anställningen varat mer än tolv månader de senaste tre åren. ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING (ALVA, LAS 5:1) Vid allmän visstidsanställning (ALVA-anställning) enligt LAS 5:1 behöver inte skäl anges till tidsbegränsningen. Anställning som löper mer än 24 månader under en 5 års period övergår i en tills vidareanställning (så kallad inlasning). Det är endast ALVA tid som räknas vid tillämpningen. till en eller flera anställda under en tidsperiod. Syftet med anställningen är att ersätta ordinarie arbetstagare vid dennes frånvaro. Vikariat som sammanlagt löper mer än 24 månader under en 5 års period övergår i en tills vidareanställning (så kallad inlasning). VIKARIAT PÅ VAKANT BEFATTNING (TILLSÄTTNINGSVIKARIAT) Vikariat på vakant befattning är en anställningsform som kan användas under tiden som en anställning är under tillsättning, gäller främst vid tillsättning av lärare. Vikariatet får endast användas under den tid som det tar för anställningsprocessen att avslutas och kan startas först då kravprofilen är fastställd. Denna anställningsform ska användas restriktivt och gäller inte vid tillsättning av professorer och doktorander. Vikariat på vakant befattning tidsbegränsas med stöd av LAS 5:2 (1982:80). PROVANSTÄLLNING En ny medarbetare kan provanställas enligt LAS 6. En provanställning får omfatta max 6 månader (och får vare sig förlängas eller förnyas). Om vare sig arbetsgivaren eller arbetstagaren vidtar någon åtgärd för att avbryta provanställningen övergår den i en tills vidareanställning. Om provanställningen inte ska övergå till tills vidareanställning eller ska avbrytas i förtid ska besked lämnas till arbetstagaren snarast men senast två veckor i förväg. Provanställning ska användas för att prova personen i vissa arbetsuppgifter, dvs. det ska föreligga ett prövobehov. Arbetsuppgifterna bör vara de som personen på sikt ska utföra. TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING NÄR ARBETSTAGAREN FYLLT 67 ÅR Enligt LAS 5:4 kan arbetstagare som har fyllt 67 år anställas tidsbegränsat. Då har arbetstagaren endast rätt till en månads uppsägningstid och har inte heller företrädesrätt till återanställning (LAS 33 ). SENIORPROFESSOR Professorer som går i ålderspension kan återanställas med titeln seniorprofessor, enligt LUs föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet. Anställningen tidsbegränsas, antingen med stöd av LAS 5:1 ALVA (om professorn inte fyllt 67 år) eller med LAS 5:4 (om professorn fyllt 67 år). Anställning som seniorprofessor löper på högst ett år i taget och anställningsgraden bör i normalfallet vara 20 procent (vid särskilda skäl får anställningsgraden vara högre). VIKARIAT ENLIGT LAS 5:2 En anställning som vikarie LAS 5:2 innebär att vikarien ersätter en annan arbetstagare som t.ex. är sjuk, har semester eller är tjänstledig. En anställning som vikarie kan vara knuten Professor emeritus/a kan även, utan att anställas, beviljas att vara fortsatt verksamma vid LU. Då ska prefekt och vederbörande skriva ett avtal om vilka villkor som gäller.

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04)

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04) 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev 2012-12-05 ON/FN rev Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden

Läs mer

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2016-01-18 Dokumentet gäller från och med: 2016-01-01 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Arbetsordning Handläggare:

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr FS 1.1.2-135-14 Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse 2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor - en jämförelse Inledning SUHF:s kansli har av SUHF:s arbetsgivargrupp getts i uppdrag att ta fram ett underlag gällande läraranställningar

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare)

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) vid UmU och VLL Landsting Forskar AT läkare (postdoc el. doktorand) Bilaga 1 Månaderna betalas ur handledares anslag (inkl ALF) eller

Läs mer

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Bakgrund LU bakgrund PM Jämställdhetsarbete avseende professorer (Nils Danielsson, vicerektor

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 2Skapat den PM 2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan PM Remiss, Förslag till föreskrifter för stipendier Rektor fattade den 28 januari 2010 beslut om en utredning

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Antagna av fakultetsnämnden den 2 februari 2011 Dnr SLU ua Fe.2011.4.0-376 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1. Antagning och finansiering

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare Dir. 2015:74 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Beredning av befordran av lärare och anställningar som lärare Dnr... X-högskolan 2012-00-00 Rekrytering, karriär och karriärvägar

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Lantbruksuniversitet Lokala avtal Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för forskare/lärare m fl. Avtalet gäller med stöd av bilaga 5 ALFA (för lärare) samt med stöd av 4 kap. ALFA (för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i BIOMEDICIN Biomedicine Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård den 8 maj 2007 (dnr CF 62-259/2007).

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Doktorander till forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser

Doktorander till forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser Doktorander till forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser 03 nov 2010 08:43 Högskolan Dalarna söker Doktorander till forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser för antagning till sammanlagt 10 utbildningsplatser

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende Parter: Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-rådet OFR-S lokala samverkansorgan SEKO, avdelning 5, universitetsklubben

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Lokala regler för indragning av doktorands resurser

Lokala regler för indragning av doktorands resurser Lokala regler för indragning av doktorands resurser Fastställd 2014-10-06 av Rektor Gäller från 2014-10-06 Innehåll Inledning 3 Innebörden av beslut om indragning av resurser 3 Handledning och individuell

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Kriterier för lönesättning vid Högskolan

Kriterier för lönesättning vid Högskolan Kriterier för lönesättning vid Högskolan Dalarna Bilaga till Policy för löner Beslut: Rektor 2005-04-13 Revidering: 2009-02-12, 2013-10-24 Dnr: DUC 2003/539/12 Gäller fr o m: 2013-10-24 Ersätter: Kriterier

Läs mer

Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom

Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom Dnr SPRÅKFAK 2015/8 Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom Språkvetenskapliga Fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Kungliga tekniska högskolan

Kungliga tekniska högskolan Kungliga tekniska högskolan Kungl Tekniska Högskolan FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Dnr 930-1196-98 1998-12-21 Doss 151 Parter Arbetsgivarsidan Jaak Berendson KTH Sven Englund KTH Arbetstagarsidan Anders J Thor

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet BESLUT 1(4) 2010-02-11 LS 2010/103 Rektor Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet Överklagbara beslut Vissa av de beslut som universitetet fattar kan överklagas. I de flesta fall sker överklaganden

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

1. Antagning av forskarstuderande

1. Antagning av forskarstuderande RIKTLINJER FÖR FORSKARUTBILDNINGEN VID LTJ-FAKULTETEN Reviderade av FUN 2006-03-06. Fastställda av Fakultetsnämnden (FN) 2006-03-15, 25 Dnr. 17.49-94/06. Reviderade av FUN 2007-09-11, Dnr 50-713/07. Reviderade

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom området för humaniora och teologi

Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom området för humaniora och teologi Dnr HT 2009/34 HT 2010/75 HT 2011/455 Område HT Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom området för humaniora och teologi Fastställda av områdesstyrelsens arbetsutskott 8 april 2009, 54 ändrade

Läs mer

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson)

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) Att bli DOCENT vid LiTH Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) LiTHs syn på docentkompetens Det ökar LiTH:s vetenskapliga kompetens inom grundutbildning,

Läs mer

~rlt !' 1. UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28. Ärende

~rlt !' 1. UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28. Ärende UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28 Ärende 18. Revidering av riktlinjer för stipendier vid Stockholms nniversitet (dnr SU 301-0239-10). Föredragande: Jenny Gardbrant. Ledningskansliet.

Läs mer

Allt fler kvinnor bland de nyanställda

Allt fler kvinnor bland de nyanställda STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning Datum/ löpunmmer 2013-09-10 / 7 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen

Läs mer

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Rekrytering av nya medarbetare innebär en stor investering och en långvarig relation. Det är därför viktigt ur alla perspektiv

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet och Mälardalens högskola angående forskarutbildning och anställning som doktorand

Anmälan mot Uppsala universitet och Mälardalens högskola angående forskarutbildning och anställning som doktorand Uppsala universitet och Mälardalens högskola Rektor vid respektive lärosäte Juridiska avdelningen Teresa Edelman Anmälan mot Uppsala universitet och Mälardalens högskola angående forskarutbildning och

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1999-07-15 Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1 Allmänt Detta avtal tecknas med stöd i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 1 kap. 3 samt bilaga 5. Där ingenting annat anges gäller

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Dnr 4976/2012-200 Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i NATIONALEKONOMI Economics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

Antagning till utbildning på forskarnivå

Antagning till utbildning på forskarnivå Göteborgs universitet, rektor Box 100 405 30 Göteborg Ert dnr. G 8 894/10 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013.

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. STOCKHOLMS UNIVERSITET Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. 1. Utvärdering av måluppfyllelsen i tidigare jämställdhetsplan I 2009 års jämställdhetsplan uppställdes ett stort

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta?

Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta? Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta? Elinor Edvardsson S-wne IBL/CUL E6 rundabordsamtal om vad pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering betyder

Läs mer