Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF"

Transkript

1 Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor

2 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation

3 Några viktiga frågor för SULF Doktorander ska erbjudas doktorandanställning när de antas till forskarutbildning och alla post-docs ska vara anställda Ökade resurser för hög kvalitet i grundutbildning, forskning och forskarutbildning En jämställd högskola Konkurrenskraftiga löner för universitetslärare jämfört med arbetsmarknaden i övrigt Begränsning av antalet tidsbegränsade anställningar Frihet i universitetslärarens arbete Odisputerade lärare ska inom anställningen erbjudas forskarutbildning

4 Medlemskap i SULF Hel avgift Halv avgift Kvartsavgift 12-delsavgift 192 kr/mån* 96 kr/mån* 48 kr/mån* 16 kr/mån* *AEA=Akademikernas erkända arbetslöshetskassa. Exklusive avgiften till AEA 90 kr/mån Hel avgift : anställning med mer än 50 procents omfattning Halv avgift : doktorandtjänst eller anställning om procents omfattning eller arbetar utomlands med lön från Sverige Kvartsavgift: amanuenstjänst om 20 procent eller mindre, utbildningsbidrag med tjänsteandel, post doc-stipendium eller arbetar utomlands utan lön från Sverige eller som är stödjande medlem 12-delsavgift : doktorand med studiemedel, stipendium, utbildningsbidrag utan tjänsteandel eller medlem som börjat studera på heltid inom grundläggande högskoleutbildning Du får skattereduktion med 25 % på medlemsavgiften till facket (under förutsättning att avgiften överstiger 400 kr/år) och med 40 % på avgiften till a-kassan.

5 Dubbelanslutning Var medlem i SULF och annat SACO-förbund utan extra kostnad eller till ringa merkostnad, eller t.o.m. till lägre total kostnad! För doktorander med doktorandtjänst gäller (exkl AEA-avgift, 90 kr/mån och ev. inkomstförsäkring): Läkarförbundet: Naturvetareförbundet: CF Enbart SULF: 164 kr/mån (212 kr/mån) 96 kr/mån (85 kr/mån) 145 kr/mån (173 kr/mån*) 96 kr/mån * Lägre avgift kan gälla ett-tre år efter examen

6 Dubbelanslutning Var medlem i SULF och annat SACO-förbund utan extra kostnad eller till ringa merkostnad För lärare/forskare med mer än 50% anställning gäller (exkl AEA-avgift, 90 kr/mån och ev. inkomstförsäkring): Läkarförbundet: Naturvetareförbundet: CF Enbart SULF: 221 kr/mån (212 kr/mån) 192 kr/mån (175 kr/mån) 215 kr/mån (214 kr/mån*) 192 kr/mån * Lägre avgift kan gälla ett-tre år efter examen

7 Vad får jag för medlemskapet i SULF? Råd och hjälp om löner och förmåner inkl. sociala förmåner Råd och stöd i arbetsrättsliga frågor, t.ex. tillgång till vårt informationsmaterial Medlemstidningen Universitetsläraren Medlemskap i lokalförening och sektion Ett starkt SULF behövs! Medlemsförmåner: Försäkringar, medlemslån, rabatt på El och Nationalencyklopedin

8 Socialförsäkringen efter post-doc Villkoren i socialförsäkringssystemet vid stipendiefinansierad postdoc i Sverige eller utomlands eller vid arbete utomlands Viktigt: -Andra regler kan gälla för dig som inte är svensk medborgare -Läs SULFs postdoc-manual på vår hemsida! -Kontakta alltid försäkringskassan i förväg för att få information om just din situation - Tveka inte att avbryta med frågor!

9 Socialförsäkringen efter post-doc Bakgrund - Socialförsäkringssystemet innefattar inte arbetslöshetsförsäkringen! - Socialförsäkringssystemet består av två delar: Bosättningsbaserade förmåner t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag, sjukvård, föräldrapenning på lägst och grundnivå Arbetsbaserade förmåner Baseras på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och avser t.ex. föräldrapenning över grundnivån och sjukpenning. Det krävs att man förvärvsarbetat(ar) i Sverige. Baseras på förväntad årsinkomst, dock lägst 24% av prisbasbeloppet och högst 7,5 ggr prisbasbeloppet. Ersättningen är upp till 80% av SGI vid sjukdom och föräldraledighet. Kvalifikationstid gäller normalt för föräldraförsäkringen (240 dagar arbete/skyddad SGI före barnets födelse)

10 Socialförsäkringen efter post-doc Skyddsregler för SGI mm -SGI upphör att gälla senast tre månader efter att arbetet upphört, om inte någon skyddsbestämmelse är tillämplig -SGI skyddas t.ex. vid sjukdom, föräldraledighet, arbetslöshet och studier. OBS! skyddstiderna måste vara absolut sammanhängande - Vad gäller studier krävs dock antingen studier med statligt studiestöd, stöd via trygghetsavtal eller att studierna betraktas som vidareutbildning inom yrkesområdet. I det senare fallet gäller SGI-skyddet normalt i max ett år och postdoc ska normalt påbörjas i anslutning till arbetets upphörande

11 Socialförsäkringen efter post-doc Vid stipendiefinansiering (under postdoc-tiden) I Sverige: - Bosättningsbaserade förmåner utgår -SGI kan skyddas längre än tre månader vid vidareutbildning inom yrkesområdet eller om du anmäler dig som arbetssökande. Det senare är dock osäkert eftersom du förväntas söka arbete och vara beredd att avbryta din postdoc för att ta arbete. - Om SGI skyddas pga vidareutbildning så kan SGI vid sjukdom aktiveras om du avbryter din postdoc, vid föräldraledighet kan du alltid utnyttja ev. SGI.

12 Socialförsäkringen efter post-doc Vid stipendiefinansiering (under postdoc-tiden) Utomlands -Om Du avser vistas utomlands mer än ett år räknas du inte som bosatt i Sverige och blir då omedelbart avregistrerad. Du har då inte rätt till några förmåner. - Om Du avser bo utomlands i högst ett år så räknas du som bosatt i Sverige, MEN rätten till vissa förmåner, tex barnbidrag och bostadsbidrag upphör om du avser bo utomlands utanför EU/EES/Schweiz i mer än sex månader. Däremot behåller du sjukvårdsförmånerna vilket bl.a. ger dig rätt till akut sjukvård i vissa länder (EU/EES och ytterligare några). Begär särskilt intyg från försäkringskassan. Komplettera med annan försäkring!

13 Socialförsäkringen efter post-doc Vid återkomst till Sverige Om Du INTE varit avregistrerad: -Du återfår rätten till alla bosättningsbaserade förmåner senast månaden efter hemkomsten. -Om din tidigare SGI skyddats har du också rätt till den arbetsbaserade försäkringen. - Om din SGI inte skyddats får du ny SGI först efter att du erhållit nytt arbete med viss varaktighet (ca sex månader). Observera dock kvalifikationstiden vid föräldraledighet (speciella regler kan gälla om man redan har barn).

14 Socialförsäkringen efter post-doc Vid återkomst till Sverige Om Du varit avregistrerad: -För att åter registreras och få rätt till förmåner krävs att man har för avsikt att bosätta sig i Sverige i mer än ett år - Om Du registreras får du omedelbart rätt till bosättningsbaserade förmåner och, om SGI skyddats, även till de arbetsbaserade förmånerna. Det senare är dock osannolikt.

15 Socialförsäkringen efter post-doc Arbete utomlands Om du är anställd inom EU/EES området och Schweiz så omfattas du av det landets socialförsäkringssystem. Komplettera med annan försäkring! Vid återkomst till Sverige gäller i princip samma regler som för de som åker med stipendium, dock kan arbete utomlands räknas in i kvalifikationstid Om Du är utsänd till annat land av svensk arbetsgivare så anses du som bosatt i Sverige. Man bör då kontrollera försäkringsskyddet i utlandet. I detta fall är SGI-skydd mm inget problem vid hemkomst!

16 Pension under post-doc Pensioner Stipendier är aldrig pensionsgrundande, försök sätta av pengar till egen pensionsförsäkring Vid arbete utomlands tjänar Du troligen in pension i det landet. Du kan komma att få ut detta senare.

17 A-kassa efter post-doc Har jag rätt till ersättning från arbetslöshetskassan efter min post-doc? Allmänna regler för rätten till ersättning: Två huvudvillkor: 1. Medlemsvillkoret: Du ska ha tillhört a-kassa i minst 12 månader. 2. Arbetsvillkoret: Inom en ramtid av 12 månader före arbetslösheten ska du ha arbetat i minst 6 månader och varje månad ska innehålla minst 70 arbetade timmar. alternativt ska du ha arbetat i minst 450 timmar under en sammanhängande period av sex kalendermånader. Varje månad måste innehålla minst 45 arbetade timmar.

18 Överhoppningsbar tid A-kassa efter post-doc Om du under en ramperioden av 12 månader som föregår arbetslösheten har t ex avslutat heltidsstudier, varit föräldraledig eller sjuk eller gjort värnpliktstjänstgöring, ska denna tid inte räknas in i ramperioden. Har du t ex studerat på heltid i sex månader under året som föregår arbetslösheten, förlängs ramperioden med motsvarande tid. Högst sju år får räknas som överhoppningsbar tid. Man måste kvarstå som medlem i a-kassan under den överhoppningsbara tiden.

19 A-kassa efter post-doc Är post-doc att betrakta som överhoppningsbar tid? Beror på hur den finansieras!!!! Ja, om den finansieras med stipendium Nej, om den finansieras genom en anställning

20 A-kassa efter post-doc Stipendium Efter två domar i Regeringsrätten betraktar Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) numera tid med postdoc-stipendium som överhoppningsbar tid för studier. Detta innebär att om man uppfyller villkoren för att få kassaersättning vid den tidpunkt då man påbörjar postdoc-perioden, bär man med sig dessa rättigheter under stipendietiden. Man måste fortsätta tillhöra a- kassan under den överhoppningsbara tiden för att kunna få kassaersättning. Tid som är överhoppningsbar är maximerad till sju år. Rekommendation vid stipendiefinansiering: Kvarstå i den svenska arbetslöshetsförsäkringen

21 Anställning A-kassa efter post-doc Om däremot postdoc-forskningen sker inom en anställning med lön ska man tillhöra det landets arbetslöshetsförsäkring i vilket man arbetar och lämna den svenska försäkringen. Om man arbetar i annat EU/EES-land samt Schweiz (och Israel) har man möjlighet att lägga samman försäkrings- och arbetsperioder från dessa länder. Särskild blankett krävs. Vid återkomst till Sverige ska du genast ansöka om återinträde i AEA. Om man arbetar i andra länder kan man inte tillgodoräkna sig denna tid i det svenska systemet och man riskerar därför att inte få ersättning i Sverige efter post-doc perioden. Rekommendation vid anställning: Lämna den svenska arbetslöshetsförsäkringen och gå med i resp. lands försäkring.

22 A-kassa efter post-doc Ersättningsnivån i A-kassan? Baseras på tidigare inkomst under de sex alt. tolv månader bakåt i tiden (det förmånligaste) under vilka man arbetat minst 70 timmar/månad. Taket (den högsta inkomst som kan tillgodoräknas) är kr/mån under de första 100 dagarna och därefter kr/mån. Ersättningsperiodens längd är 300 dagar (Må-Fr) Ersättningen motsvarar 80% av den tidigare inkomsten upp till taket.

23 A-kassa efter post-doc Ersättningsnivån i A-kassan? Kan kompletteras med SACO inkomstförsäkring som då ger 80% av den försäkrade inkomsten under viss tid. Medlemskap inom SACO och i AEA krävs. Kvalifikationstiden är 18 månader varav arbete under minst 12 månader. OBS! Studier räknas inte som överhoppningsbar tid vid tillämpning av inkomstförsäkringen. Däremot kan man få ersättning efter utlandsarbete om AEA beviljar arbetslöshetsersättning.

24 A-kassa efter post-doc I vissa fall kan man erhålla stöd från trygghetsstiftelsen genom trygghetsavtalet Det som krävs för Dem som haft tidsbegränsade anställningar är då minst tre års sammanhängande anställningstid inom staten (gäller fr.om Dessförinnan var kvalifikationstiden fem år och villkoren mindre förmånliga). Detta gäller även efter postdoc finansierad med stipendium eller utlandsarbete under förutsättning att AEA beviljar ersättning

25 A-kassa efter post-doc I vissa fall kan man erhålla stöd från trygghetsstiftelsen genom trygghetsavtalet Vad gäller för doktorander, forskarassistenter m.fl.? Vissa oklarheter förelåg tidigare om vad som gällde för t. ex. doktorander vars anställning löpte ut SULF har under lång tid arbetet för en lösning och fr.o.m. 1 april 2006 så har vi kommit överens med Arbetsgivarverket om att trygghetsavtalet ska gälla även för doktorander, forskarassistenter, konstnärliga lärare, gästlärare och timlärare Lunds universitet har varit ett föredöme

26 Medlemskap i A-kassan A-kassa efter post-doc Ni som ännu inte är medlemmar i SULF och A-kassan kan på ett enkelt sätt ansluta Er genom att fylla i de blanketter som utdelats. Observera att separat ansökan för inträde i a-kassan krävs. Rätt till medlemskap (inträde) i a-kassa har du om du under en sammanhängande period av fem veckor i minst 4 veckor har förvärvsarbetat i genomsnitt minst 17 timmar per vecka. Arbetet måste vara minst 3 timmar varje arbetsdag. Någon form av intyg på detta krävs. SULF tillämpar förmånliga avgifter för både doktorander och post-docs.

27 Några viktiga frågor för SULF Doktorander ska erbjudas doktorandanställning när de antas till forskarutbildning och alla post-docs ska vara anställda Ökade resurser för hög kvalitet i grundutbildning, forskning och forskarutbildning En jämställd högskola Konkurrenskraftiga löner för universitetslärare jämfört med arbetsmarknaden i övrigt Begränsning av antalet tidsbegränsade anställningar Frihet i universitetslärarens arbete Odisputerade lärare ska inom anställningen erbjudas forskarutbildning

28 Regelverket kring tidsbegränsade anställningar - Fokus på tidsbegränsade anställningar - När kan arbetsgivaren tidsbegränsa ett anställningsavtal? - Är arbetsgivaren skyldig att förlänga anställningen? - Kan man vara tidsbegränsat anställd hur länge som helst? - Har man rätt att få meddelande i förväg om när anställningen upphör? - Vikariatsregeln (s.k. inlasning) - Förslag till ändring av LAS - Vad händer med mina innestående semesterdagar? - Vad är företrädesrätt till återanställning? - Vad gäller för utannonsering av lediga befattningar? - Kan man överklaga ett anställningsbeslut? - Något om post-doc - Vad gäller för att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen? - Vad gäller för att omfattas av socialförsäkringssystemet?

29 Regelverket kring tidsbegränsade anställningar När kan ett anställningsavtal tidsbegränsas? -Om det finns stöd för detta i lag eller avtal. Förordning som meddelats med stöd av lag räknas som lag (högskoleförordningen) Doktorand (HF) Forskarassistent (HF) Gästlärare/Timlärare (HF) Projektanställning (LAS) Vikariat (LAS) Arbetsanhopning (LAS) Om ett anställningsavtal har tidsbegränsats på felaktig grund kan man begära att anställningsavtalet ska gälla tillsvidare (LAS)

30 Regelverket kring tidsbegränsade anställningar Är arbetsgivaren skyldig att förlänga ett anställningsavtal? Generellt sett inte! Ett vikariat kan dock övergå i en tillsvidareanställning Speciella förhållanden för doktorander! Kan man vara tidsbegränsat anställd hur länge som helst? Ja, det kan man i princip såvida det inte gäller vikariat. Det som krävs är dock att det finns grund för att tidsbegränsa varje anställningsavtal

31 Regelverket kring tidsbegränsade anställningar Har man rätt att få meddelande i förväg? Vad är företrädesrätt till återanställning? Ja, det har man, åtminstone i vissa fall Det ska anges om man har företrädesrätt till återanställning eller inte. Det ska man få om man varit tidsbegränsat anställd enligt LAS i mer än ett år under de tre senaste åren och om anställning inte förlängs p.g.a. arbetsbrist Företrädesrätten gäller från den dag besked enl. ovan lämnades eller skulle ha lämnats och till dess nio månader har förflutit sedan anställningen upphörde. Gör anspråk på denna! Vad innebär företrädesrätten? Den är tyvärr svagare inom staten än inom andra områden. Räknas som en merit överklagan!

32 Regelverket kring tidsbegränsade anställningar Vad är vikariatsregeln (s.k. inlasning)? Om en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i mer än tre år under de senaste fem åren så övergår anställning i en tillsvidareanställning Det är det anställningsavtal man har när treårsgränsen passeras som övergår i en tillsvidareanställning För lärarbefattningar måste man uppfylla behörighetskraven! Detta går före kravet på utannonsering av lärarbefattningen (SULF vann i AD 2004)

33 Förslag till förändringar av LAS Ligger nu hos lagrådet (ska enligt förslaget träda i kraft 1 juli 2007) Huvudsakligt innehåll En ny form av visstidsanställning (fri visstidsanställning) införs och ersätter flera tidigare former Den som haft fri visstidsanställning eller provanställning i mer än 14 månader under de fem senaste åren blir automatiskt tillsvidareanställd. För vikariat gäller fortsatt mer än tre år under fem år Förhållandena inom högskolan ska utredas Kollektivavtal! Förstärkt anställningsskydd för föräldralediga (fr.o.m 1 juli 2006)

34 Utannonsering med mera Vad gäller för utannonsering av nya befattningar? Lärarbefattningar ska normalt utannonseras (HF) Andra anställningar ska myndigheten som regel också informera om (AF) Personer med företrädesrätt anses som sökande! Kan man överklaga ett anställningsbeslut? Ja, i de flesta fall! Överklagan skall göras inom tre veckor och prövas av Överklagandenämnden för högskolan (vid andra myndigheter av Regeringen). För att hävda sin företrädesrätt måste man överklaga

35 Intjänad semester Vad händer med min icke uttagna semester? Denna ska ersättas i pengar (varje dag ersätts med 5,04% av månadslönen) Skall betalas ut i anslutning till anställningens upphörande OBS! Schablonsemester och semesterplanering. Var tydlig! Skriv aldrig på att ni tagit semester om ni inte varit lediga Något om post-doc På vår hemsida finns vår post-doc manual (endast för medlemmar)

36 A-kassa Har jag rätt till ersättning från arbetslöshetskassan efter att min anställning upphört? Allmänna regler för rätten till ersättning: Två huvudvillkor: 1. Medlemsvillkoret: Du ska ha tillhört a-kassa i minst 12 månader 2. Arbetsvillkoret: Inom en ramtid av 12 månader före arbetslösheten ska du ha arbetat i minst 6 månader och varje månad ska innehålla minst 70 arbetade timmar alternativt ska du ha arbetat i minst 450 timmar under en sammanhängande period av sex kalendermånader. Varje månad måste innehålla minst 45 arbetade timmar

37 A-kassa Överhoppningsbar tid Om du under en ramperioden av 12 månader som föregår arbetslösheten har t ex avslutat heltidsstudier, varit föräldraledig eller sjuk eller gjort värnpliktstjänstgöring, ska denna tid inte räknas in i ramperioden. Har du t ex studerat på heltid i sex månader under året som föregår arbetslösheten, förlängs ramperioden med motsvarande tid. Högst sju år får räknas som överhoppningsbar tid. Man måste kvarstå som medlem i a-kassan under den överhoppningsbara tiden.

38 A-kassa Är forskarutbildning att betrakta som överhoppningsbar tid? Ja, om den inte finansieras genom anställning. Man kan dock arbeta parallellt med studierna om man arbetar mindre än 70 timmar/månad Observera dock att studierna måste vara avslutade eller avbrutna för att man ska kunna få ersättning. Detta pga att studier inte får finansieras med a-kassa och att man inte anses uppfylla kraven på att vara aktivt arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande om man bedriver studierna Studierna anses avslutade när avhandlingen är inlämnad för tryckning (intyg krävs). Man får göra smärre redaktionella ändringar i avhandlingen, inte mer. Rekommendation: Kvarstå i arbetslöshetsförsäkringen!

39 A-kassa Ersättningsnivån i A-kassan? Baseras på tidigare inkomst under de sex alt. tolv månader bakåt i tiden (det förmånligaste) under vilka man arbetat minst 70 timmar/månad. Taket (den högsta inkomst som kan tillgodoräknas) är kr/mån under de första 100 dagarna och därefter kr/mån. Ersättningsperiodens längd är 300 dagar (Må-Fr) Ersättningen motsvarar 80% av den tidigare inkomsten upp till taket. Observera att föräldraledighet på deltid påverkar ersättningen negativt om man arbetat 70 timmar/månad eller mer. Däremot kan man få ersättning utifrån hela sin inkomst om man varit sjuk eller hemma för vård av sjukt barn.

40 Kompletterande ersättning? A-kassa Kan kompletteras med SACO inkomstförsäkring som då ger 80% av den försäkrade inkomsten under viss tid Medlemskap inom SACO och i AEA krävs Kvalifikationstiden är 18 månader varav arbete under minst 12 månader OBS! Studier räknas inte som överhoppningsbar tid vid tillämpning av inkomstförsäkringen.

41 Trygghetsavtalet I vissa fall kan man erhålla stöd från trygghetsstiftelsen genom trygghetsavtalet Det som krävs för Dem som haft tidsbegränsade anställningar är då minst tre års sammanhängande anställningstid inom staten (gäller fr.om Dessförinnan var kvalifikationstiden fem år och villkoren mindre förmånliga) Stödet innebär att man vid arbetslöshet får 80% av den tidigare inkomsten om man uppbär arbetslöshetsersättning samt även annat stöd från trygghetsstiftelsen Gäller även efter studier

42 Trygghetsavtalet Vad gäller för doktorander, forskarassistenter m.fl.? Vissa oklarheter förelåg tidigare om vad som gällde för t. ex. doktorander vars anställning löpte ut SULF har under lång tid arbetet för en lösning och fr.o.m. 1 april 2006 så har vi kommit överens med Arbetsgivarverket om att trygghetsavtalet ska gälla även för doktorander, forskarassistenter, konstnärliga lärare, gästlärare och timlärare Lunds universitet har varit ett föredöme

43 Krav på den som uppbär ersättning Krav som ställs på den som uppbär arbetslöshetsersättning Aktivt arbetssökande Skyldig att ta lämpligt arbete/utbildning De första 100 dagarna kan du begränsa ditt arbetssökande geografiskt och yrkesmässigt Om Du inte fullgör dina skyldigheter så kan din ersättning reduceras eller, om det upprepas, helt dras in Om Du lämnar oriktiga uppgifter kan Du avstängas, uteslutas eller t.o.m. bli polisanmäld

44 Socialförsäkringssystemet Villkoren i socialförsäkringssystemet när anställning upphör Viktigt: -Andra regler kan gälla för dig som inte är svensk medborgare -Läs SULFs postdoc-manual! (endast för medlemmar) - Kontakta alltid försäkringskassan i förväg för att få information om just din situation

45 Bakgrund Socialförsäkringssystemet - Socialförsäkringssystemet innefattar inte arbetslöshetsförsäkringen! - Socialförsäkringssystemet består av två delar: Bosättningsbaserade förmåner t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag, sjukvård, föräldrapenning på lägst och grundnivå Arbetsbaserade förmåner Baseras på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och avser t.ex. föräldrapenning över grundnivån och sjukpenning. Det krävs att man förvärvsarbetat(ar) i Sverige. Baseras på förväntad årsinkomst, dock lägst 24% av prisbasbeloppet och högst 7,5 ggr prisbasbeloppet. Ersättningen är upp till 80% av SGI vid sjukdom och föräldraledighet. Kvalifikationstid gäller normalt för föräldraförsäkringen (240 dagar arbete före barnets födelse)

46 Socialförsäkringssystemet Skyddsregler för SGI forts -SGI upphör att gälla senast tre månader efter att arbetet upphört, om inte någon skyddsbestämmelse är tillämplig. OBS! Vi rekommenderar inte att man väntar! -SGI skyddas t.ex. vid sjukdom, föräldraledighet, arbetslöshet och studier -Skyddstiderna måste vara absolut sammanhängande! -Vad gäller studier krävs dock antingen studier med statligt studiestöd eller med stöd av trygghetsavtal eller att studierna betraktas som vidareutbildning inom yrkesområdet. I det senare fallet gäller SGIskyddet normalt i max ett år

47 Socialförsäkringssystemet Skyddsregler för SGI forts -SGI kan skyddas längre än tre månader om du anmäler dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Detta behöver inte vara kopplat till att uppbära arbetslöshetsersättning. Observera att detta inte är en säker metod eftersom du förväntas söka arbete och vara beredd att avbryta dina studier för att ta arbete - Speciella regler kan gälla vad gäller föräldrapenning om man på nytt får barn inom viss tid

48 Medlemskap i SULF Vad kan vi på SULF göra för dig som är medlem? -Hävda din rätt gentemot arbetsgivaren: Felaktigt tidsbegränsad anställning Uteblivet besked om att anställningen inte ska förlängas Se till att man blir anmäld till trygghetsstiftelsen Se till att man får företrädesrätt Kräva ersättning för innestående semester etc. - Hjälpa till med överklagande av beslut från a-kassan eller försäkringskassan

49 Medlemskap i SULF Ni som ännu inte är medlemmar i SULF och A-kassan kan på ett enkelt sätt ansluta Er genom att fylla i de blanketter som utdelats Rätt till medlemskap (inträde) i a-kassa har du om du under en sammanhängande period av fem veckor i minst 4 veckor har förvärvsarbetat i genomsnitt minst 17 timmar per vecka. Arbetet måste vara minst 3 timmar varje arbetsdag. Någon form av intyg på detta krävs. Observera att SULF tillämpar extra förmånliga avgifter för både doktorander och post-docs. Dubbelanslutningsmöjligheter

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

TOLKNINGS ANVISNINGAR. till förbundets stadgar 5

TOLKNINGS ANVISNINGAR. till förbundets stadgar 5 TOLKNINGS ANVISNINGAR till förbundets stadgar 5 TOLKNINGSANVISNINGAR Innehållsförteckning sid Allmänna riktlinjer 3 Erläggandet av avgift 3 Omklassning 3 Omfattning och övriga villkor för kollektiv försäkring

Läs mer

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Läkare och Förälder observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Upplägg Vad gäller? Hur gör man? Vad ska man tänka på? DU som gravid MVC-besök, föräldrautbildning

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt?

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt? Fackförening Någonting för dig? En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen)

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

RÅ 2009 ref. 76 Lagen.nu

RÅ 2009 ref. 76 Lagen.nu Sida 1 av 5 RÅ 2009 ref. 76 Fråga om skydd för sjukpenninggrundande inkomst enligt den s.k. tremånadersregeln. S.E. var anställd hos Bengtsfors kommun under perioden den 24 juli 2002 - den 30 juni 2004.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL 1. Inledning...

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan RiR 2016:11 Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 3. FÖRSLAG PÅ REGELFÖRENKLINGAR LÄMNADE AV FÖRSÄKRINGSKASSAN

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Parterna i BYN BYGG MASKIN

Parterna i BYN BYGG MASKIN MOT FRAMTIDEN Parterna i BYN Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer BYGG MASKIN Presentationsrunda BYN Regionalt företrädare. Elever/Lärare NU KÖR VI! Färdigutbildningstiden TBM (trä, betong,

Läs mer

Kontakta Trygghetsrådet när du sagts upp på grund av arbetsbrist. Vid din sida på din väg mot ett nytt jobb!

Kontakta Trygghetsrådet när du sagts upp på grund av arbetsbrist. Vid din sida på din väg mot ett nytt jobb! Kontakta Trygghetsrådet när du sagts upp på grund av arbetsbrist Vid din sida på din väg mot ett nytt jobb! 2 Är du själv aktiv finns det många möjligheter. Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Då har

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Tillsammans med Trygghetsfonden kan du skapa dig en ny framtid.

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Tillsammans med Trygghetsfonden kan du skapa dig en ny framtid. Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Tillsammans med Trygghetsfonden kan du skapa dig en ny framtid. 2 Är du själv aktiv finns det många möjligheter. Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Då har du

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2010 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiemedel för studier i Sverige. Studiemedel är pengar du kan söka för att studera. En del av pengarna är bidrag

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

Allmän information om försäkringarna

Allmän information om försäkringarna Förköpsinformation om Unionens obligatoriska inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring Januari 2016 Allmän information om försäkringarna Illustrationen ovan gäller för det högre a-kassetaket på 25 025 kr/mån

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15. Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun

Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15. Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/15 Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun Principer för att få och nyttja plats inom förskoleverksamheten Staffanstorps kommun ska,

Läs mer

Så lätt byter du a-kassa (om du vill)

Så lätt byter du a-kassa (om du vill) Så lätt byter du a-kassa (om du vill) 2 enkla steg till ny a-kassa Om du blir medlem i Unionen blir du inte samtidigt automatiskt med i vår a-kassa. Du behöver fylla i och skicka in en särskild ansökan

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja gränshinder inom socialförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja gränshinder inom socialförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1371 av Rickard Persson och Rasmus Ling (båda MP) Gränshinder inom socialförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Riktlinjer för introduktionsersättning KS-2010/218 Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna riktlinjer för introduktionsersättning

Läs mer

Vigtigt at vide. F o r å r. 1 1 e t...når du begynder at arbejde i Sverige

Vigtigt at vide. F o r å r. 1 1 e t...når du begynder at arbejde i Sverige Vigtigt at vide F o r å r 2 0 1 1 e t...når du begynder at arbejde i Sverige Några råd till Dig som bor i Danmark och arbetar i Sverige: Du kontaktar Skatteverket via www.skatteverket.se här finner du

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i.

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i. Så här går det till 1 Håll ett årsmöte Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte. UNGiKÖR kan förse dig med de flesta handlingar som behövs för mötet: 2 Dagordning (Kopiera så att alla

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

OM GRÄNSHINDERDATABASEN

OM GRÄNSHINDERDATABASEN A print-out from the Nordic Council of Ministers border barriers database. http://www.norden.org/granshinder Printed: 01.07.2016 OM GRÄNSHINDERDATABASEN Om denna utskrift Detta är en utskrift från Nordiska

Läs mer

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3 Boendetillägg Vägledning 2012:3 Version 3 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

Trygghet vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Trygghet vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Trygghet vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 2 Ett gemensamt ansvar för ett tryggare arbetsliv. När företaget tvingas till uppsägningar på grund av arbetsbrist gäller det att på ett tidigt stadium

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2008/3018/ARM Stockholm, 2009-02-05 Remissyttrande Enklare semesterregler

Läs mer

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2 14 oktober 2004 NR. 16/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbete efter 65 års ålder sid 2 Från och med år 2003 gäller bestämmelserna i LAS som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Innehållsförteckning Välkommen till KPA Pension... 3 Din allmänna pension... 4 Din tjänstepension - ålderspension...

Läs mer

Lathund för Egenrapportör

Lathund för Egenrapportör 2013-10-23 Version 5.40 Lathund för Egenrapportör Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871

Läs mer

Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER

Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER Gäller från 2016-01-26 RIKTLINJER - KÖREGLER - AVGIFTER Innehållsförteckning Riktlinjer Vem kan få plats i förskoleverksamhet och fritidshem? 2 Olika former av verksamhet 2 Öppettider 2-3 Köregler Ansökan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00.

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 februari 2008 Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera I detta FörbundsInfo behandlas några vanliga tillämpningar som rör ändringarna i lagen om anställningsskydd

Läs mer

Svedala Kommuns 7:3 Författningssamling 2(12)

Svedala Kommuns 7:3 Författningssamling 2(12) Författningssamling 1(12) Regler för förskola, familjedaghem och fritidshem antagna av kommunfullmäktige 2004-06-09, 72 Gäller från med ändring 2005-01-12, 4, 2005-09-14, 97 2004-09-01 Barnet i centrum

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Tillämpningsregler för förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Sida 2 av Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Dessa tillämpningsregler används för vägledning i att

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt att få aktiv och professionell hjälp av Omställningsfonden för att hitta ett nytt jobb.

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt att få aktiv och professionell hjälp av Omställningsfonden för att hitta ett nytt jobb. Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt att få aktiv och professionell hjälp av Omställningsfonden för att hitta ett nytt jobb. Läs mer Förmånen och tryggheten som Omställningsfonden

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2013-11-11. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2013-11-11 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 3 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag

Nr 15 Juni 2008. En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Arbetsgivarfrågor Nr 15 Juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess Rehabiliteringskedja och ny ledighetslag Riksdagen har fattat beslut om en rad åtgärder i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15 Säkerhet över alla gränser Leva utomlands Giltig från 2015-06-15 1 2 Säkerhet över alla gränser När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl Beträffande uppsägning på grund av personliga skäl finns i motiven till Lagen om Anställningsskydd (LAS) uppräknat en mängd exempel på vad som kan utgöra saklig grund.

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Hur vill du leva ditt liv efter 65? DIN PENSION VAL OCH MÖJLIGHETER

Hur vill du leva ditt liv efter 65? DIN PENSION VAL OCH MÖJLIGHETER Hur vill du leva ditt liv efter 65? DIN PENSION VAL OCH MÖJLIGHETER Delpension vid 6 eller mer pengar i plånboken vid 65? Som medarbetare finns det en möjlighet som vi fack och arbetsgivare vill försäkra

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget.

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 13 juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete En reformerad sjukskrivningsprocess för att främja ökad återgång i arbete träder i

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Underlag till kongressutbildning

Underlag till kongressutbildning HANDLINGAR KONGRESSUTBILDNING Underlag till kongressutbildning Det här dokumentet innehåller handlingar till utbildningarna inför kongressen 2015. Materialet kommer vi att använda när vi tränar kongress

Läs mer

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Difi Driftinskrä kä änkning En praktisk handbok om hur man hanterar driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Gäller för Industri- och KemiGruppens medlemsföretag INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst. Så beräknas den för företagare

Sjukpenninggrundande inkomst. Så beräknas den för företagare Sjukpenninggrundande inkomst Så beräknas den för företagare gi 1 2 4 5 6 7 8 10 12 Förord SGI bestämmer sjukpenningens storlek Företagarens SGI bestäms av den förväntade nettointäkten Jämförelseinkomsten

Läs mer

Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl.

Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. 1 (9) PM Datum HR-avdelningen 2008-10-20 Cajsa Linder Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. Här ges en översiktlig bild av den statliga tjänstepensionen: Tjänstepensionen

Läs mer