Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm"

Transkript

1 Anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställd av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm den 27 oktober Dnr 11/539 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105 Box SE Stockholm Sweden Tel Fax

2 Sida 1 (33) Anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställd av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm den 27 oktober Anställningsordningen är upprättad enligt 2 kap 2 Högskoleförordningen (1993:100, omtryckt 1998:1003, senaste här beaktade ändring 2010:1064). Med anställningsordning avses de regler för anställning av lärare som KMH tillämpar. Av KMH:s Budgetordning framgår att kostnaderna för en anställning belastar den institution/motsv. där läraren är placerad. Av KMH:s Arbetsordning framgår av vem och hur beslut ska fattas inom KMH. Om bestämmelser om beslutsfattande inte ingår i denna anställningsordning gäller Arbetsordningen. 1 Anställning som lärare [HL 3 kap. 1 ] I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan. Lag (1997:797). [HL 3 kap.2 ] För utbildning och forskning ska det finnas professorer och högskolelektorer anställda som lärare vid högskolorna. Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare Regeringen meddelar föreskrifter om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som ska gälla vid anställning av professorer och högskolelektorer. Lag (2010:701). [HF 4 kap. 1 ] Lärare anställs av högskolan. Förordning (2010:1064). 1

3 1.1 Lärarkategorier Vid KMH ska anställas lärare med uppgifter enligt HL 3 kap 1 enligt följande: Anställning Anställnings- Anmärkning förfarande avsnitt Professor 5 Professor är den främsta läraranställningen. Beslut om att ledigkungöra och tillsätta en anställning som professor är en del av utformningen av KMH:s profil inom utbildning och forskning. En professor ska kunna ta del i ledningen av sitt ämne och utföra uppdrag i ledning och utveckling av KMH på institutions-, nämnd- och högskolenivå. Adjungerad professor Gästprofessor Högskolelektor Forskarassistent / biträdande högskolelektor Högskoleadjunkt Timavlönad lärare 6 Professor med huvudsaklig verksamhet utanför KMH, anställs vid KMH på högst 40%. 7 Professor som för begränsad tid deltar i KMH:s utbildning och forskning. 8 Högskolelektor är vid sidan av professorerna den främsta anställningen med ansvar för utbildning och undervisning vid KMH. Högskolelektorn ska kunna vara företrädare för sitt ämne och kunna delta i utvecklingen av utbildningsplaner och kursplaner. En högskolelektor är kompetent att delta i alla KMH:s organ för kvalitetsfrågor, planering och ledning. 9 Anställning som forskarassistent syftar till att ge (relativt) nyexaminerade doktorer möjlighet att utveckla sin egen forskning och undervisning så att de framgångrikt kan konkurrera om anställningar tills vidare som lärare inom högskoleområdet. 10 Anställningar som högskoleadjunkt syftar till att ge KMH tillgång till pedagogisk kompetens och yrkeskompetens som är av betydelse för utbildningen vid KMH. 11 Anställning som timavlönad lärare syftar till att ge KMH tillgång till yrkeskompetens som håller en sådan grad av specialisering att underlag för anställning på mer än tjugo procent av heltid inte föreligger. 1.2 Ämnesbenämning Det ämne inom vilket en lärare ska vara verksam anges genom en ämnesbenämning som kortfattat återger anställningens ämnesinnehåll. 2

4 Ämnesinnehållet för en anställning utgörs av dess ämnesområde i kombination med en eventuell inriktning. Det framgår av KMH:s arbetsordning att rektor beslutar vilka ämnesområden och specialiseringar som ska finnas vid KMH. Anställning av en lärare får bara annonseras ledig eller beslutas inom ett ämnesområde som rektor beslutat ska finnas. Rektor får besluta att ändra ämnesbenämningen för en anställd lärare. Beslut att ändra ämnesbenämningen får inte delegeras. En ämnesbenämning får i samband med annonsering av en anställning kompletteras med en kortfattad ämnesbeskrivning som noggrannare utvecklar den avsedda inriktningen av lärarens arbetsuppgifter. 2 Allmänna bestämmelser rörande anställningar 2.1 Lag och författning Lag om anställningsskydd (1982:80) LAS LAS gäller för alla anställningar vid KMH om inte uttryckliga undantag angivits i annan lag eller förordning, bl.a. högskoleförordningen Anställningsförordning (1994:373) (AF) [AF 6 8 Förfarandet vid anställningar 6 En myndighet som avser att anställa en arbetstagare skall på något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid. När det gäller en anställning som regeringen skall besluta om efter förslag eller anmälan från en myndighet eller dess chef, skall myndigheten informera om den lediga anställningen. Någon information behöver inte lämnas, om särskilda skäl talar mot det. 7 Information om myndighetens beslut om anställning skall lämnas på myndighetens anslagstavla. Första stycket behöver inte tillämpas vid-- anställning som beräknas vara högst sex månader, -- anställning av dem som redan är aspiranter hos myndigheten. 8 Ett anslag enligt 7 skall innehålla uppgifter om 1. vilken dag som det sattes upp på anslagstavlan, 2. vad som gäller i fråga om överklagande, 3. de avvikande meningar som har antecknats i protokollet eller i någon annan handling.] 2.2 Inrättande och upphörande av anställning En anställning anses inrättad då den annonserats ledig. Den upphör då den som varit innehavare av anställningen lämnar denna. För att en anställning med samma nivå och inriktning ska finnas kvar krävs alltså en ny utannonsering. Anställningen får efter det att den annonserats ledig besättas med vikarie (dock inte anställning som professor) till dess anställningen är tillsatt i behörig ordning. 3

5 2.3 Beslutsbefogenheter Rektor beslutar om annonsering av anställningar som professor, högskolelektor och högskoleadjunkt samt om anställning av samtliga lärare. Rektor får delegera sin rätt att besluta om att tills vidare, tidsbegränsat eller som vikarie anställa andra lärare än professorer och högskolelektorer. Beslut om anställning av professorer och högskolelektorer får inte delegeras. Rektors beslut avseende anställning av professorer, högskolelektorer och forskarassistenter/biträdande högskolelektorer ska fattas efter förslag från lärarförslagsnämnden, vad avser övriga anställningar efter förslag från prefekten för den institution där läraren ska vara placerad. 2.4 Språkkunskaper Huvudregeln är att en lärare vid KMH i sin undervisning ska kunna kommunicera på svenska, norska eller danska. Undantag från denna huvudregel ska göras med hänsyn tagen till ämnesområdets och den planerade undervisningens art. Det bör framgå av anställningsprofil och annons vilka krav på språkkunskaper som ska gälla för en anställning. Om inget annat angivits gäller huvudregeln ovan. Den som vid anställningstillfället inte uppfyller de krav på språkkunskaper som ställs ska anställas tills vidare i högst två år (enligt LAS 5 1.). När den anställde inhämtat erforderliga språkkunskaper ska, utan annonsering eller annan prövning, anställningen övergå i en anställning tills vidare med eller utan tidsbegränsning enligt vad som annonserats. En anställning som professor får emellertid inte tidsbegränsas (om anställningen inte avser en adjungerad professor eller gästprofessor) (HF 4 kap 9 ). 3 Lärarförslagsnämnd [HF 4 kap. 5 Om en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. Förordning (2010:1064).] Vid KMH ska finnas en lärarförslagsnämnd (LFN) vars uppgift är att lämna rektor förslag i ärenden rörande anställning av professorer, högskolelektorer och forskarassistenter/biträdande högskolelektorer. Övriga bestämmelser om lärarförslagsnämnden framgår av KMH:s arbetsordning. Lärarförslagsnämnden beslutar om 1. sakkunnigförfarande, vari ingår att utse sakkunniga och att ge anvisningar om utformning av sakkunnigyttrande; 2. hur intervjuer ska genomföras; 3. hur eventuellt ytterligare underlag för lärarförslagsnämndens bedömningar ska inhämtas genom undervisningsprov, referenser eller ämnesexpertis vid sidan av sakkunnigförfarandet; 4. förslag om vem som ska anställas; 5. förslag angående befordran. I lärarförslagsnämndens beredning ska, om det inte är uppenbart onödigt, ingå inhämtning av yttrande från sakkunniga samt intervju med de kandidater som placerats i de främsta förslagsrummen. 4

6 Prefekten för den institution där anställningen ska vara placerad har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens handläggning av det ärendet. I nämndens förberedande diskussioner får därutöver, om nämnden beslutar det, även andra pedagogiska experter eller ämnesexperter delta. Då lärarförslagsnämnden fattar sitt beslut om att föreslå en anställning har utöver nämndens ledamöter, berörd prefekt, föredragande som förvaltningschefen utsett, rektor och förvaltningschef rätt att närvara och yttra sig. Lärarförslagsnämnden ska ha stöd av sekreterare och föredragande ur förvaltningsorganisationen. 4 Anställningsprofil Innan ett anställningsförfarande inleds ska en anställningsprofil fastställas. Av anställningsprofilen ska framgå 1. ämnesbenämning och eventuell ämnesbeskrivning 2. behörighetskrav, särskilt ska klargöras om anställningen har konstnärlig eller vetenskaplig inriktning 3. bedömningsgrunder och kriterier och hur dessa ska vägas mot varandra 4. om anställningen ska vara tills vidare eller för en begränsad tid 5. anställningens omfattning 6. arbetsuppgifter och förutsättningar i övrigt som ska gälla för anställningen. 7. krav på språkkunskaper 8. om positiv särbehandling av underrepresenterat kön ska tillämpas. 5

7 5 Anställning av professor 5.1 Beslut om ledigkungörande Beslut om ledigkungörande av anställning som professor fattas av KMH:s styrelse efter förslag från prefekten för den institution vid vilken professorn ska placeras. Utbildningsoch forskningsnämnden ska ha yttrat sig över förslaget till anställningsprofil. Av beslut om att ledigkungöra en anställning som professor ska framgå uppgift om anställningens ämnesområde och anställningsform (tills vidare, gäst, adjungerad eller tidsbegränsad enligt HF) samt anställningens omfattning (heltid eller deltid uttryckt som procent av heltid). 5.2 Tidsbegränsning av anställningen [HL 3 En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning, om inte någonting annat följer av andra stycket. En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om 1. konstnärlig verksamhet, 2. adjungering till en högskola av någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet (adjungerad professor), eller 3. anställning som gästlärare av en person som uppfyller behörighetskraven för professor (gästprofessor). Lag (2010:701). [HF 4 kap. 9 ) En anställning som lärare får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om anställning som professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor). Därutöver gäller i fråga om tidsbegränsning av en anställning. Förordning (2010:1064). Lärare inom konstnärlig verksamhet [HF 4 kap. 10 ] En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064).] En anställning som professor får tidsbegränsas endast om anställningen har konstnärlig inriktning, enligt HF 4 kap. 10 (tidsbegränsad till högst fem år och sammantaget högst 10 år). En anställning som professor vilken inte längre får tidsbegränsas får utan ledigkungörande förnyas som en anställning tills vidare. Anställning av en vikarie för en professor är alltså inte tillåten. Anställningar av adjungerade professorer och gästprofessorer, vilka får vara tidsbegränsade, behandlas i avsnitt 6 respektive 7 nedan. 5.3 Behörighet till anställning som professor (HF 4 kap. 3 ) Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. 6

8 5.4 Bedömningsgrunder för anställning som professor [HF 4 kap. 3 ] Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. I övrigt gäller som bedömningsgrunder: För en anställning med konstnärlig inriktning: Graden av konstnärlig skicklighet, visad a. genom konstnärlig forskning och erkännande på nationell och internationell nivå som konstnärlig utövare samt som lärare; b. genom att ha utvecklat och lett konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. Graden av pedagogisk skicklighet, visad a. genom att ha handlett studenter på avancerad nivå eller forskarnivå; b. genom att ha utvecklat, lett och genomfört utbildning av hög kvalitet. För en anställning med vetenskaplig inriktning: Graden av vetenskaplig skicklighet, visad genom att ha utvecklat, lett och genomfört forskning av hög kvalitet Graden av pedagogisk skicklighet, visad a. genom att ha utvecklat, lett och genomfört utbildning av hög kvalitet b. genom att ha handlett doktorander till doktorsexamen. Därtill för anställning med antingen vetenskaplig eller konstnärlig inriktning: Graden av förmåga som konstnärlig/akademisk ledare samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet som krävs enligt anställningsprofilen. 5.5 Ledigkungörande/annonsering av anställning Formellt ledigkungörande med fullständig information om anställningen sker på KMH:s officiella anslagstavlor och webbplats. Information lämnas även till övriga lärosäten som anordnar högre musikutbildning i Sverige och i övriga Norden. Omfattningen av övrig annonsering eller information om ledig anställning avgörs av förvaltningschefen efter förslag från prefekten. Annonsering bör ske så att personer av underrepresenterat kön uppmuntras att söka anställningen. När det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män inom en viss lärarkategori eller en viss institution ska särskilda ansträngningar göras för att få sökande också av det underrepresenterade könet. Av annonseringen bör också framgå att KMH eftersträvar en ökad mångfald bland personalen. Kortaste ansökningstid ska vara tre veckor. En för sent inkommen ansökan får tas upp till prövning. 5.6 Anställning genom kallelse Kallelse 7

9 [HF 7 ] En högskola får kalla en person till anställning som professor om anställningen av personen är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan. Om en högskola kallar en person till anställning, ska skälen för varför anställningen är av särskild betydelse för högskolan dokumenteras. Endast den som har behörighet för anställningen enligt 3 får anställas genom kallelse. Beslut om att kalla en person till anställning fattas av rektor och får inte delegeras. Vid anställning genom kallelse behöver inte någon sådan information som avses i 6 första stycket anställningsförordningen (1994:373) lämnas. Bestämmelserna om sakkunnigbedömning i 6 ska tillämpas. Förordning (2010:1064). Beslut om att inleda ett förfarande som syftar till kallelse av en person till anställning som professor fattas av lärarförslagsnämnden efter samråd med rektor. Det ankommer därefter på lärarförslagsnämnden att bereda ärendet inför det att rektor ska fatta beslut om anställning. 5.7 Ansökningshandlingar/merithandlingar Ansökningshandlingar ska lämnas in i tre exemplar. Om fler än två sakkunniga ska yttra sig krävs ytterligare ett exemplar per tillkommande sakkunnig. Se vidare bilaga Sakkunniga [HF 4 kap. 6 ] Vid anställning av en professor (inbegripet adjungerad professor) ska sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten. Om en bedömning hämtas in från två eller fler personer, ska kvinnor och män vara jämställt representerade. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. Förordning (2010:1064). Sakkunniga utses av lärarförslagsnämnden, varvid förslag ska inhämtas från prefekten vid den institution till vilken anställningen hör eller om synnerliga skäl talar emot detta, från annan ämnesexpert. De sakkunniga ska, om det inte finns synnerliga skäl, inneha eller ha innehaft anställning på professorsnivå. Vid anställning av professor ska yttranden inhämtas från minst två sakkunniga. Om det inte finns särskilda skäl ska minst en av de sakkunniga vara från utländskt lärosäte. Om det finns synnerliga skäl får rektor medge att en av de sakkunniga är anställd vid KMH. De sökande ska beredas tillfälle att yttra sig över föreslagna sakkunniga. Sakkunniga ska informeras om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för den aktuella anställningen. De sakkunniga ska ha tillgång till följande material: 1. annons och anställningsprofil 2. förteckning över sökandena 3. de handlingar de sökande lämnat in i samband med ansökan 4. anställningsordningen 5. information om uppdragets innebörd och kraven på yttrandenas innehåll 8

10 6. förslag till tidsplan 7. uppgift om ersättning för sakkunniguppdraget Det ankommer på de sakkunniga att pröva om de sökande uppfyller gällande behörighetskrav samt att bedöma de sökandes skicklighet utifrån de angivna bedömningsgrunderna och deras viktning mot varandra, samt att föreslå lärarförslagsnämnden kompletterande utredningsåtgärder i form av intervju, undervisningsprov eller referenstagning. Lärarförslagsnämnden beslutar sedan om vilka kompletterande utredningsåtgärder som kan komma ifråga, t.ex. vilka personer som ska höras. Undervisningsprov ska ingå om det inte anser obehövligt, t.ex. när de sökandes gärning är väl känd av lärarförslagsnämnden och/eller sakkunniga. De sakkunniga har närvaro- och yttranderätt vid intervjuer och prov och vid lärarförslagsnämndens sammanträden, dock inte då nämnden fattar sitt beslut om förslag till anställning. 5.9 Sakkunnigas yttranden De sakkunniga ska avge separata yttranden över samtliga sökande som uppfyller gällande behörighetskrav. Yttrandena ska 1. belysa de sökande utifrån gällande bedömningsgrunder enligt anställningsprofilen och annonsen. 2. innefatta en bedömning av prestationer i eventuellt undervisningsprov. 3. innehålla rangordning av de sökande som kan komma i fråga för anställningen som den beskrivits i profilen och annonsen samt en tydlig motivering för denna rangordning. 4. belysa hur jämställdhetsaspekten beaktats under anställningsförfarandet. Lärarförslagsnämnden får besluta att yttrandena bara behöver omfatta bedömning av den sökande som bör komma ifråga i första hand. Motiven för ett sådant beslut i lärarförslagsnämnden ska framgå av dess protokoll Förslag till anställning Lärarförslagsnämnden ska till rektor föreslå den sökande som främst bör komma i fråga för anställning. Förslaget får avse ytterligare sökande som bör komma i fråga och ordningen mellan dem. Lärarförslagsnämnden ska i förslaget redovisa sin bedömning av varje föreslagen sökandes skicklighet i förhållande till de bedömningsgrunder som gäller för anställningen. Redovisningen ska omfatta både skickligheten beträffande varje bedömningsgrund för sig och vid en sammanvägning av alla bedömningsgrunderna. Om det finns bara en sökande och det föreslås att han eller hon ska anställas, behöver det inte lämnas någon sådan redovisning som sägs i detta stycke. Av förslaget ska det framgå hur föreslagen sökandes såväl konstnärliga eller vetenskapliga som pedagogiska skicklighet har beaktats. Det ska även framgå hur KMH:s rekryteringsmål har beaktats. Om både kvinnor och män har sökt anställning, ska det anges också hur jämställdhetsaspekten har beaktats. Lärarförslagsnämndens förslag ska dokumenteras i dess protokoll. 9

11 5.11 Beslut om anställning Professorer anställs genom beslut av rektor. Detta gäller också beslut om befordran till professor. Dessa beslut får inte delegeras. Anställningsbeslut med överklagandehänvisning anslås på KMH:s officiella anslagstavlor och sänds till samtliga sökande. 10

12 6 Anställning av adjungerad professor [HF 4 kap. 11 ] En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064). En adjungerad professor ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskolan. Adjungerad professor anställs med en omfattning motsvarande högst 40 % av heltidsanställning. Anställning av adjungerad professor sker efter sakkunnigförfarande och efter prövning av lärarförslagsnämnd, i tillämpliga fall enligt punkterna ovan. Dock skall följande beaktas: Rektor fattar beslut om att påbörja förfarandet att anställa en adjungerad professor (se avsnitt 5.1). Anställning av adjungerad professor ska inte ledigkungöras. [AF 6 3 st.]. Jfr avsnitt 4. Anställningstiden får inte förlängas efter 12 år. I anslutning till beslutet om anställning ska i ett särskilt dokument träffas överenskommelse med den adjungerade professorn och/eller dennes huvudsakliga arbetsgivare om finansiering och omfattning av tjänstgöringen vid KMH samt omfattningen av verksamheten utanför KMH. 7 Anställning av gästprofessor [HF 4 kap. 12 ] En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064). Anställning av adjungerad professor sker efter sakkunnigförfarande och efter prövning av lärarförslagsnämnd, i tillämpliga fall enligt punkterna ovan. Dock skall följande beaktas: Beslut om att påbörja anställning av en gästprofessor fattas av rektor. Prefekten ska ange vilket utbildningsbehov eller vilken anställningsprofil som den förslagna anställningen ska uppfylla. Anställningen ska inte ledigkungöras. [AF 6 3 st.]. Se avsnitt 2. Anställningstiden får inte förlängas efter 5 år. 11

13 8 Anställning av högskolelektor Förordning (2010:1064).] 8.1 Beslut om ledigkungörande Beslut om ledigkungörande av anställning som högskolelektor fattas av rektor efter förslag från prefekten för den institution vid vilken högskolelektorn ska placeras. Av beslut om att ledigkungöra en anställning som högskolelektor ska framgå uppgift om anställningens ämnesområde och anställningsform (tills vidare, tidsbegränsad) samt anställningens omfattning (heltid eller deltid uttryckt som procent av heltid). 8.2 Tidsbegränsning av anställningen [HF 4 kap. 9 ] En anställning som lärare får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om anställning som professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor). Därutöver gäller i fråga om tidsbegränsning av en anställning. Förordning (2010:1064). Lärare inom konstnärlig verksamhet [HF 4 kap. 10 ] En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064). En anställning som högskolelektor får tidsbegränsas enligt LAS (normalt överenskommen visstidsanställning högst två år) eller, om anställningen har konstnärlig inriktning, enligt HF 4 kap.10 (tidsbegränsad till högst fem år och sammantaget högst 10 år). En anställning som högskolelektor vilken inte längre får tidsbegränsas får utan ledigkungörande förnyas som en anställning tills vidare. 8.3 Behörighet till anställning som högskolelektor [HF 4 kap 4 Behörig att anställas som högskolelektor är 1. inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och 2. inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Med annan yrkesskicklighet (HF 4 kap. 4 1 st. 2) avses lång erfarenhet av yrkesverksamhet som kräver specialistkunskaper inom anställningens område. 12

14 8.4 Bedömningsgrunder för anställning som högskolelektor [HF 4 kap. 4 ] Som bedömningsgrunder vid anställning av en högskolelektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en. I övrigt gäller som bedömningsgrunder: För en anställning med konstnärlig inriktning: Graden av konstnärlig skicklighet, visad a. genom egen konstnärlig forskning och erkännande på nationell och internationell nivå som konstnärlig utövare samt som lärare; b. genom att ha utvecklat och lett konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. Graden av pedagogisk skicklighet, visad a. genom att ha handlett studenter på avancerad nivå; b. genom att ha utvecklat, lett och genomfört utbildning av hög kvalitet på grundnivå och avancerad nivå. För en anställning med vetenskaplig inriktning: Graden av vetenskaplig skicklighet, visad a. genom egen vetenskaplig forskning; b. genom att ha utvecklat och lett forskning av hög kvalitet Graden av pedagogisk skicklighet, visad a. genom att ha utvecklat, lett och genomfört utbildning av hög kvalitet på grundnivå och avancerad nivå; b. genom att ha handlett doktorander. För den händelse att två eller flera sökande är jämbördiga avseende vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, ska graden av konstnärlig skicklighet (se ovan) vara avgörande Därtill för anställning med antingen vetenskaplig eller konstnärlig inriktning: Graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet som krävs enligt anställningsprofilen. 8.5 Ledigkungörande/annonsering av anställning Formellt ledigkungörande med fullständig information om anställningen sker på KMH:s officiella anslagstavlor och webbplats. Information lämnas även till övriga lärosäten som anordnar högre musikutbildning i Sverige och i övriga Norden. Omfattningen av övrig annonsering eller information om ledig anställning avgörs av förvaltningschefen efter förslag från prefekten. Annonsering bör ske så att personer av underrepresenterat kön uppmuntras att söka anställningen. När det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män inom en viss lärarkategori eller en viss institution ska särskilda ansträngningar göras för att få sökande också av det underrepresenterade könet. Av annonseringen bör också framgå att KMH eftersträvar en ökad mångfald bland personalen. 13

15 Kortaste ansökningstid ska vara tre veckor. En för sent inkommen ansökan får tas upp till prövning. 8.6 Ansökningshandlingar/merithandlingar Ansökningshandlingar ska lämnas in i två exemplar. Se vidare bilaga Sakkunniga [HF 4 kap. 6 ] Sakkunniga utses av lärarförslagsnämnden, varvid förslag ska inhämtas från prefekten vid den institution till vilken anställningen hör eller om synnerliga skäl talar emot detta, från annan ämnesexpert. De sakkunniga ska, om det inte finns särskilda skäl, inneha eller ha innehaft anställning på lektorsnivå. Vid anställning av högskolelektor ska yttranden inhämtas från en sakkunnig. Om det finns synnerliga skäl får rektor medge att den sakkunnige är anställd vid KMH. De sökande ska beredas tillfälle att yttra sig över den föreslagna sakkunniga. Den sakkunniga ska informeras om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för den aktuella anställningen. Den sakkunniga ska ha tillgång till följande material: 1. annons och anställningsprofil 2. förteckning över sökandena 3. de handlingar de sökande lämnat in i samband med ansökan 4. anställningsordningen 5. information om uppdragets innebörd och kraven på yttrandenas innehåll 6. förslag till tidsplan 7. uppgift om ersättning för sakkunniguppdraget Det ankommer på de sakkunniga att pröva om de sökande uppfyller gällande behörighetskrav samt att bedöma de sökandes skicklighet utifrån de angivna bedömningsgrunderna och deras viktning mot varandra, samt att föreslå lärarförslagsnämnden kompletterande utredningsåtgärder i form av intervju, undervisningsprov eller referenstagning. Lärarförslagsnämnden beslutar sedan om vilka kompletterande utredningsåtgärder som kan komma ifråga, t.ex. vilka personer som ska höras. Undervisningsprov ska ingå om det inte anser obehövligt, t.ex. när de sökandes gärning är väl känd av lärarförslagsnämnden och/eller sakkunniga. Den sakkunniga har närvaro- och yttranderätt vid intervjuer och prov och vid lärarförslagsnämndens sammanträden, dock inte då nämnden fattar sitt beslut om förslag till anställning. 8.8 Sakkunnigas yttranden Den sakkunniga ska avge separata yttranden över samtliga sökande som uppfyller gällande behörighetskrav. Yttrandena ska 1. belysa de sökande utifrån gällande bedömningsgrunder enligt anställningsprofilen och annonsen. 2. innefatta en bedömning av prestationer i eventuellt undervisningsprov. 14

16 3. innehålla rangordning av de sökande som kan komma i fråga för anställningen som den beskrivits i profilen och annonsen samt en tydlig motivering för denna rangordning. 4. belysa hur jämställdhetsaspekten beaktats under anställningsförfarandet. Lärarförslagsnämnden får besluta att yttrandet bara behöver omfatta bedömning av den sökande som bör komma ifråga i första hand. Motiven för ett sådant beslut i lärarförslagsnämnden ska framgå av dess protokoll. 8.9 Förslag till anställning Lärarförslagsnämnden ska till rektor föreslå den sökande som främst bör komma i fråga för anställning. Förslaget får avse ytterligare sökande som bör komma i fråga och ordningen mellan dem. Lärarförslagsnämnden ska i förslaget redovisa sin bedömning av varje föreslagen sökandes skicklighet i förhållande till de bedömningsgrunder som gäller för anställningen. Redovisningen ska omfatta både skickligheten beträffande varje bedömningsgrund för sig och vid en sammanvägning av alla bedömningsgrunderna. Om det finns bara en sökande och det föreslås att han eller hon ska anställas, behöver det inte lämnas någon sådan redovisning som sägs i detta stycke. Av förslaget ska det framgå hur föreslagen sökandes såväl vetenskapliga som pedagogiska skicklighet har beaktats. Det ska även framgå hur KMH:s rekryteringsmål har beaktats. Om både kvinnor och män har sökt anställning, ska det anges också hur jämställdhetsaspekten har beaktats. Lärarförslagsnämndens förslag ska dokumenteras i dess protokoll Beslut om anställning Högskolelektorer anställs genom beslut av rektor. Detta gäller också beslut om befordran till högskolelektor. Dessa beslut får inte delegeras. Anställningsbeslut med överklagandehänvisning anslås på KMH:s officiella anslagstavlor och sänds till samtliga sökande. 9 Anställning av forskarassistent (frågor om tjänstebenämning, tidsbegränsning grundad på avtal och ev. andra villkor som kan avtalas beror av pågående förhandlingar) 9.1 Beslut om ledigkungörande Beslut om ledigkungörande av anställning som forskarassistent fattas av rektor efter förslag från prefekten för den institution vid vilken forskarassistenten/biträdande högskolelektorn ska placeras. 9.2 Tidsbegränsning av anställningen [HF 4 kap. 9 ] En anställning som lärare får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om anställning som professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor). Därutöver gäller i fråga om tidsbegränsning av en anställning. Förordning (2010:1064). Lärare inom konstnärlig verksamhet 15

17 [HF 4 kap. 10 ] En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064). Förhandlingar pågår på nationell nivå rörande första anställningar i högskolan för den som nyligen avlagt doktorsexamen. I avvaktan på det får en anställning som forskarassistent bara tidsbegränsas enligt LAS eller HF. 9.3 Behörighet till anställning som forskarassistent Förhandlingar pågår på nationell nivå rörande första anställningar i högskolan för den som nyligen avlagt doktorsexamen. I avvaktan på resultatet av dessa förhandlingar gäller vad som i denna anställningsordning sägs om anställning av forskarassistent. Resultatet av förhandlingarna kan innebära att också titeln för denna typ av anställning inte ska vara forskarassistent utan något annat. Behörig att anställas som forskarassistent är den som under de senaste fem åren avlagt doktorsexamen. 9.4 Bedömningsgrunder för anställning som forskarassistent/ Beslut om ledigkungörande av anställning som forskarassistent fattas av rektor efter förslag från prefekten för den institution vid vilken forskarassistent ska placeras. Bland de sökande som uppfyller behörighetskraven för anställning ska följande kriterier tillämpas vid urval till anställningen: För en anställning med konstnärlig inriktning: Graden av konstnärlig skicklighet, visad a. genom konstnärlig forskning och erkännande på nationell och internationell nivå som konstnärlig utövare samt som lärare; b. genom att ha utvecklat och lett konstnärlig verksamhet. Graden av pedagogisk skicklighet, visad a. genom egen undervisning; b. genom att ha utveckla och planerat utbildning av hög kvalitet. För en anställning med vetenskaplig inriktning: Graden av vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning Graden av pedagogisk skicklighet, visad a. genom egen undervisning; b. genom att ha utveckla och planerat utbildning av hög kvalitet. Därtill för anställning med antingen vetenskaplig eller konstnärlig inriktning: Graden av sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet som krävs enligt anställningsprofilen. 9.5 Ledigkungörande/annonsering av anställning Av beslut om att ledigkungöra en anställning som forskarassistent ska framgå anställningens ämnesområde och omfattning (heltid eller deltid uttryckt som procent av heltid). 16

18 Formellt ledigkungörande med fullständig information om anställningen sker på KMH:s officiella anslagstavlor och webbplats. Information lämnas även till övriga lärosäten som anordnar högre musikutbildning i Sverige och i övriga Norden. Omfattningen av övrig annonsering eller information om ledig anställning avgörs av förvaltningschefen efter förslag från prefekten. Annonsering bör ske så att personer av underrepresenterat kön uppmuntras att söka anställningen. När det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män inom en viss lärarkategori eller en viss institution ska särskilda ansträngningar göras för att få sökande också av det underrepresenterade könet. Av annonseringen bör också framgå att KMH eftersträvar en ökad mångfald bland personalen. Kortaste ansökningstid ska vara tre veckor. En för sent inkommen ansökan får tas upp till prövning. 9.6 Ansökningshandlingar/merithandlingar Ansökningshandlingar ska lämnas in i två exemplar. Se vidare bilaga Sakkunniga [HF 4 kap. 6 ] Sakkunniga utses av lärarförslagsnämnden, varvid förslag ska inhämtas från prefekten vid den institution till vilken anställningen hör eller om synnerliga skäl talar emot detta, från annan ämnesexpert. De sakkunniga ska, om det inte finns synnerliga skäl, inneha eller ha innehaft anställning på lägst lektorsnivå. Vid anställning av forskarassistent ska yttranden inhämtas från en sakkunnig. Om det finns särskilda skäl får rektor medge att den sakkunnige är anställd vid KMH. De sökande ska beredas tillfälle att yttra sig över den föreslagna sakkunniga. Den sakkunniga ska informeras om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för den aktuella anställningen. Den sakkunniga ska ha tillgång till följande material: 1. annons och anställningsprofil 2. förteckning över sökandena 3. de handlingar de sökande lämnat in i samband med ansökan 4. anställningsordningen 5. information om uppdragets innebörd och kraven på yttrandenas innehåll 6. förslag till tidsplan 7. uppgift om ersättning för sakkunniguppdraget Det ankommer på de sakkunniga att pröva om de sökande uppfyller gällande behörighetskrav samt att bedöma de sökandes skicklighet utifrån de angivna bedömningsgrunderna och deras viktning mot varandra, samt att föreslå lärarförslagsnämnden kompletterande utredningsåtgärder i form av intervju, undervisningsprov eller referenstagning. Lärarförslagsnämnden beslutar sedan om vilka kompletterande utredningsåtgärder som kan komma ifråga., t.ex. vilka personer som ska höras. Undervisningsprov ska ingå om det inte anser obehövligt, t.ex. när de sökandes gärning är väl känd av lärarförslagsnämnden och/eller sakkunniga. 17

19 Den sakkunniga har närvaro- och yttranderätt vid intervjuer och prov och vid lärarförslagsnämndens sammanträden, dock inte då nämnden fattar sitt beslut om förslag till anställning. 9.8 Sakkunnigas yttranden Den sakkunniga ska avge separata yttranden över samtliga sökande som uppfyller gällande behörighetskrav. Yttrandena ska 1. belysa de sökande utifrån gällande bedömningsgrunder enligt anställningsprofilen och annonsen 2. innefatta en bedömning av prestationer i eventuellt undervisningsprov 3. innehålla rangordning av de sökande som kan komma i fråga för anställningen som den beskrivits i profilen och annonsen samt en tydlig motivering för denna rangordning 4. belysa hur jämställdhetsaspekten beaktats under anställningsförfarandet Lärarförslagsnämnden får besluta att yttrandet bara behöver omfatta bedömning av den sökande som bör komma ifråga i första hand. Motiven för ett sådant beslut i lärarförslagsnämnden ska framgå av dess protokoll. 9.9 Förslag till anställning Lärarförslagsnämnden ska till rektor föreslå den sökande som främst bör komma i fråga för anställning. Förslaget får avse ytterligare sökande som bör komma i fråga och ordningen mellan dem. Lärarförslagsnämnden ska i förslaget redovisa sin bedömning av varje föreslagen sökandes skicklighet i förhållande till de bedömningsgrunder som gäller för anställningen. Redovisningen ska omfatta både skickligheten beträffande varje bedömningsgrund för sig och vid en sammanvägning av alla bedömningsgrunderna. Om det finns bara en sökande och det föreslås att han eller hon ska anställas, behöver det inte lämnas någon sådan redovisning som sägs i detta stycke. Av förslaget ska det framgå hur föreslagen sökandes såväl vetenskapliga som pedagogiska skicklighet har beaktats. Det ska även framgå hur KMH:s rekryteringsmål har beaktats. Om både kvinnor och män har sökt anställning, ska det anges också hur jämställdhetsaspekten har beaktats. Lärarförslagsnämndens förslag ska dokumenteras i dess protokoll Beslut om anställning Forskarassistenter anställs genom beslut av rektor. Dessa beslut får inte delegeras. Anställningsbeslut med överklagandehänvisning anslås på KMH:s officiella anslagstavlor och sänds till samtliga sökande. 10 Anställning av högskoleadjunkt 10.1 Beslut om ledigkungörande Beslut om ledigkungörande av anställning som högskoleadjunkt fattas av rektor efter förslag från prefekten för den institution vid vilken högskoleadjunkten ska vara placerad. Prefektens förslag ska omfatta anställningsprofil och annons. 18

20 Av beslut om att ledigkungöra en anställning som högskoleadjunkt ska framgå uppgift om anställningens ämnesområde och anställningsform (tills vidare, tidsbegränsad) samt anställningens omfattning (heltid eller deltid uttryckt som procent av heltid) Tidsbegränsning av anställningen [HF 4 kap. 9 ] En anställning som lärare får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om anställning som professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor). Därutöver gäller i fråga om tidsbegränsning av en anställning. Förordning (2010:1064). Lärare inom konstnärlig verksamhet [HF 4 kap. 10 ] En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064). En anställning som högskoleadjunkt får tidsbegränsas enligt LAS (normalt överenskommen visstidsanställning högst två år) eller, om anställningen har konstnärlig inriktning, enligt HF 10 (tidsbegränsad till högst fem år och sammantaget högst 10 år). En anställning som högskoleadjunkt vilken inte längre får tidsbegränsas får utan ledigkungörande förnyas som en anställning tills vidare Behörighet till anställning som högskoleadjunkt Behörig att anställas som högskoleadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens och har visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses yrkesverksamhet som kräver god kompetens inom området Bedömningsgrunder för anställning som högskoleadjunkt Graden av ämneskompetens Graden av pedagogisk skicklighet. Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet som krävs enligt anställningsprofilen Ledigkungörande/annonsering av anställning Formellt ledigkungörande med fullständig information om anställningen sker på KMH:s officiella anslagstavlor och webbplats. Information lämnas även till övriga lärosäten som anordnar högre musikutbildning i Sverige och i övriga Norden. Omfattningen av övrig annonsering eller information om ledig anställning avgörs av förvaltningschefen efter förslag från prefekten. Annonsering bör ske så att personer av underrepresenterat kön uppmuntras att söka anställningen. När det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män 19

21 inom en viss lärarkategori eller en viss institution ska särskilda ansträngningar göras för att få sökande också av det underrepresenterade könet. Av annonseringen bör också framgå att KMH eftersträvar en ökad mångfald bland personalen. Kortaste ansökningstid ska vara tre veckor. En för sent inkommen ansökan får tas upp till prövning Ansökningshandlingar/merithandlingar Ansökningshandlingar ska inlämnas i två exemplar. Se vidare bilaga Förslag till anställning Prefekten bildar en rekryteringsgrupp bestående av prefekten, en eller flera ämnesexperter samt företrädare för studenterna. Högskoleförvaltningen bistår vid handläggningen. Intervju, referenstagning och undervisningsprov med de sökande som till följd av bedömningar av insända handlingar bedöms vara aktuella för anställning ska genomföras om det inte är uppenbart onödigt. Prefekten lämnar rektor förslag till vem som ska anställas i ett yttrande. Yttrandet ska vara skriftligt och innehålla motivering för ställningstagandet. Om både kvinnor och män har sökt anställningen ska i yttrandet också anges hur jämställdhetsaspekten har beaktats Beslut om anställning En högskoleadjunkt anställs genom beslut av rektor. 11 Anställning av timavlönad lärare (frågor om tjänstebenämning, tidsbegränsning grundat på avtal och ev. andra villkor som kan avtalas beror av pågående förhandlingar) 11.1 Beslut om rekrytering Beslut om att rekrytera en timavlönad lärare fattas av prefekten för den institution vid vilken den timavlönade läraren ska vara placerad. I beslut att rekrytera en timavlönad lärare ska ingå uppgift om anställningens tjänstebenämning (timavlönad lärare), ämnesbenämning och anställningsform (tills vidare, tidsbegränsad) samt anställningens omfattning (deltid uttryckt dels som antal timmar, dels som procent av heltid ) Tidsbegränsning av anställningen [HF 4 kap. 9 ] En anställning som lärare får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om anställning som professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor). Därutöver gäller i fråga om tidsbegränsning av en anställning. Förordning (2010:1064). Lärare inom konstnärlig verksamhet [HF 4 kap. 10 ] En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064). 20

22 En anställning som timavlönad lärare får tidsbegränsas enligt LAS (5 1. normalt överenskommen visstidsanställning högst två år) eller, om anställningen har konstnärlig inriktning, enligt HF 10 (tidsbegränsad till högst fem år och sammantaget högst 10 år) Behörighet till anställning som timavlönad lärare Behörig att anställas som timavlönad lärare är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens och har visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses yrkesverksamhet som kräver god kompetens inom området Bedömningsgrunder för anställning som timavlönad lärare Graden av ämneskompetens Graden av pedagogisk skicklighet. Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet som krävs enligt anställningsprofilen Ledigkungörande/annonsering av anställning En anställning av timavlönad lärare får ske utan föregående annonsering om den timavlönade läraren bedöms vara ensam om att besitta en specifik kompetens eller om anställningen ska uppgå till högst tio procent av heltid. [AF6 ]. Prefekten vid institution där behov av timavlönad lärare finns beslutar om hur rekryteringen ska gå till. Om en anställning som timavlönad lärare ska kungöras ledig ska detta ske genom högskoleförvaltningens försorg. Formellt ledigkungörande med fullständig information om anställningen sker på KMH:s officiella anslagstavlor och webbplats. Omfattningen av övrig annonsering eller information om ledig anställning avgörs av förvaltningschefen efter förslag från prefekt. Annonsering bör ske så att personer av underrepresenterat kön uppmuntras att söka anställningen. När det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män inom en viss lärarkategori eller en viss institution ska särskilda ansträngningar göras för att få sökande också av det underrepresenterade könet. Av annonseringen bör också framgå att KMH eftersträvar en ökad mångfald bland personalen. Kortaste ansökningstid ska vara tre veckor. En för sent inkommen ansökan får tas upp till prövning Ansökningshandlingar/merithandlingar Ansökningshandlingar ska inlämnas i två exemplar. Se vidare bilaga Förslag till anställning Om anställningen annonserats ledig bildar prefekten en rekryteringsgrupp bestående av prefekten, en eller flera ämnesexperter, samt företrädare för studenterna. Högskoleförvaltningen bistår vid handläggningen. 21

23 Intervju, referenstagning och undervisningsprov med de sökande som till följd av bedömningar av insända handlingar bedöms vara aktuella för anställning ska genomföras om det inte är onödigt. Prefekten kommer, inom ramen för gällande avtal och annan reglering, överens med den timavlönad lärare som ska anställas om villkoren för anställningen. Prefekten lämnar rektor förslag till vem som ska anställas. Prefektens underlag för anställningsbeslut ska omfatta meritförteckning samt erforderliga personuppgifter för lönebetalning. Om anställningen annonserats ledig ska ett skriftligt yttrande ska med motivering för ställningstagandet bifogas. Om både kvinnor och män har sökt anställningen ska i yttrandet också anges hur jämställdhetsaspekten har beaktats Beslut om anställning Timavlönad lärare anställs genom beslut av rektor i särskilda beslutslistor. Anställningsbeslut med överklagandehänvisning anslås på KMH:s officiella anslagstavlor. Om anställningen varit utannonserad sändes anställningsbeslut och överklagandehänvisning till samtliga sökande. 12 Befordran till professor och högskolelektor 12.1 Förutsättningar I lag och förordning finns inga bestämmelser om befordran. Vid KMH kan inom sin anställning en högskoleadjunkt befordras till högskolelektor och en högskolelektor till professor under följande förutsättningar 1. att det är motiverat av framtida arbetsuppgifter inom KMH. 2. att högskoleadjunkten eller högskolelektorn är anställd tillsvidare 3. att högskoleadjunkten eller högskolelektorn uppfyller behörighetskraven för den högre anställningen Vidare kan rektor, om det är av synnerlig betydelse för verksamheten vid KMH, uppdra åt lärarförslagsnämnden att pröva om en lärare med tidsbegränsat förordnande bör befordras till högskolelektor. Om därefter lärarförslagsnämnden föreslår det kan rektor besluta om befordran Ansökan Ansökan om befordran görs av den enskilde läraren till KMH. Till ansökan ska fogas de merithandlingar som läraren önskar åberopa. Handlingarna ska inlämnas i 3 exemplar för den som ansöker om befordran till professor och i 2 exemplar för befordran till högskolelektor Behörighet och bedömningsgrunder Behörighetskrav för befordran till professor Behörighetskraven för en professor framgår av avsnitt 5.3 ovan. Stöd för bedömning av hur behörighetskraven uppfylls återfinns i avsnitt 5.4 ovan Behörighetskrav befordran till högskolelektor Behörighetskraven för en högskolelektor framgår i avsnitt 8.3 ovan. Stöd för bedömning av hur behörighetskraven uppfylls återfinns i avsnitt 8.4 ovan. 22

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack Fastställd av högskolestyrelsen 2012-02-14 Reviderad 2016-05-17 ANSTÄLLNINGSORDNING för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Lärare... 2

Läs mer

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0052-2017 Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14, 18 Gäller från och med 2017-02-14 Ersätter dnr: BTH-1.2.1-0149-2016 Anställningsordning

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (23) 2015-05-22 SU FV-2.3.1.2-1370-15 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-05-22. Ersätter tidigare

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (25) 2012-04-20 Dnr SU 601-1218-12 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-04-20. Ersätter tidigare

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN STYRDOKUMENT Dnr V 2012/723 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering Sahlgrenska akademins

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Dnr 4976/2012-200 Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 Reviderad av högskolestyrelsen 2016-06-13 Reviderad av högskolestyrelsen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola

Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola Högskoleledning Dnr: CF-P 1.3.1 381/10 2012-04-04 Handläggare Marie Eriksson Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola Fastställd av högskolestyrelsen den 14 maj 2012. 1. Inledning Vid tillsättning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress:

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: 2016-11-08 1(20) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen har tidigare fastställt universitetets

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Underlag I ärendet finns förslag till beslut och anställningsordning (CF-P /10).

Underlag I ärendet finns förslag till beslut och anställningsordning (CF-P /10). PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 96 Revidering av anställningsordning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa anställningsordning. Ärendets behandling Ärendet föredras av Marie

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Dnr 422/2012-200 Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-03-01 Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 23 Innehåll Mål och strategier för rekrytering... 3 Utgångspunkter

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: GIH 2016/18 Datum: 2016-04-22 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Giltighetstid: tillsvidare Anställningsordning för lärare Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut Universitetsstyrelsen 2011-12-08 Reviderad 2013-09-25 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Dnr: LNU 2011/529 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Anställningsordning Datum: Dnr: Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2017-02-20 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 195-2017 Universitetsstyrelsen 2017-02-20 195-2017 HR-enheten Ersätter US 25-13 2 av 15 Luleå tekniska universitet,

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Anställningsordning för Uppsala universitet

Anställningsordning för Uppsala universitet UFV 2010/1842 Anställningsordning för Uppsala universitet Föreskrifter för läraranställningar, rekrytering och befordran av lärare. Gäller från och med den 9 november 2012. Fastställd av konsistoriet 2012-11-09

Läs mer

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt 1 2011-09-26 Dnr 23-313-2011 Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt Nr Aktivitet och omfattning Ansvarig Utförs av 1 Anställningsbehov uppstår 2 Upprätta anställningsprofil och annonsunderlag -

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen Rektor BESLUT 2009-12-02 Dnr SU 602-1515-09 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalavdelningen Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare Handläggningsordningen är fastställd

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare REGLER Dnr V 2012/738 Anställningsordning för lärare Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Ulf Broberg Beslutsdatum 2013-02-20 Giltighetstid 2013-03-01 tills vidare

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Dnr V-2013-0752 Träder i kraft 2014-01-01 Löpnummer 2015:3 INTERN FÖRESKRIFT Beslutad Diarienummer Nr 2-2014 2013-12-10 V-2013-0752 Beslutsorgan Universitetsstyrelsen Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan FÖRESKRIFT Diarienummer V-2016-0106 (KS-kod 1.2) Gäller från och med 2017-01-01 Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Innehållsförteckning Inledning... 1 I. Lärare vid KTH... 2 Lärarkategorier...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Rektor Linköpings universitet Juridiska avdelningen Caroline Cruz 2002-02-21 Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Anmälan N har i en skrivelse till Högskoleverket ifrågasatt Linköpings

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Anställningsordning. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen Reviderad , (p 4.

Anställningsordning. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen Reviderad , (p 4. Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11. Reviderad 2016-06-21, 2016-08-30 (p 4.3) Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2004-12-17 Revidering: Högskolestyrelsen 2010-12-10, 2011-06-08, 2014-06-12 Dnr: DUC 2005/169/10 Gäller fr.o.m: 2014-06-12

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

R.U Regulation (1993-100) on University

R.U Regulation (1993-100) on University SFST R.U Regulation (1993-100) on University Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Förnamn Efternamn Adress Postadress Land Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Vi är tacksamma för att du har åtagit dig uppdraget. Din

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

Riktlinjer för anställningsnämndernas arbete. Rektor beslutar fastställa bifogade riktlinjer för anställningsnämndernas

Riktlinjer för anställningsnämndernas arbete. Rektor beslutar fastställa bifogade riktlinjer för anställningsnämndernas 1 LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Rektor 2014-11-24 LiU-2014-02034 Riktlinjer för anställningsnämndernas arbete Rektor beslutar fastställa bifogade riktlinjer för anställningsnämndernas arbete. Beslut i

Läs mer

HR-nätverket 27 oktober 2016

HR-nätverket 27 oktober 2016 HR-nätverket 27 oktober 2016 Agenda Anställningsförordningen, AF 6 - information om lediga anställningar ska informeras om på lämpligt sätt om inte särskilda skäl talar emot det - utlysning AF 7 - skyldighet

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LÄRARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LÄRARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/383 (V 2012/738)8 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LÄRARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/personal Styrelsen Beslutsdatum 2013-02-20

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (10) BESLUT 2014-03-13 SU FV-1.2.2-0886-14 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden

Läs mer

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr 40-2012-977. Ersätter anställningsordning beslutad av högskolestyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2009:933 Utkom från trycket den 29 september 2009 utfärdad den 10 september 2009. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Styrdokument Anställning Hanteringsanvisning Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Personalavdelningen Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 Reviderad 2011-03-11 ANSTÄLLNING

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2017-04-27 Revidering: - Dnr: 1.2-2017/687 Gäller fr.o.m: 2017-04-27 Ersätter: Anställningsordning DUC 2005/169/10, 2015-09-24

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

L.U Law ( ) on university

L.U Law ( ) on university SFST L.U Law (1992-1434) on university Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

PROTOKOLL PER CAPSULAM

PROTOKOLL PER CAPSULAM KONSTFACK KU-nämnden PROTOKOLL PER CAPSULAM Datum 2013-03-20 Per capsulam skickat med epost 2013-03-20. Svar har inkommit från ledamöter markerade med X. Lärarrepresentanter X Zandra Ahl X Magnus Bärtås

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2016-06-28 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI POLICYDOKUMENT Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare Ur Högskoleförordning (1993:100): Professorer 3 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Processen att utse sakkunniga

Processen att utse sakkunniga Processen att utse sakkunniga Berörd prefekt har till uppgift att ta fram förslag på sakkunniga i aktuellt anställningsärende. Antal sakkunniga Professur: Högskole1ektorat: Postdoktor: Högskoleadjunkt:

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11 Dnr: UmU 500-1168-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer