Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan"

Transkript

1 Dnr V Träder i kraft Löpnummer 2015:3 INTERN FÖRESKRIFT Beslutad Diarienummer Nr V Beslutsorgan Universitetsstyrelsen Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Gäller från och med 1 januari 2014.

2 Innehållsförteckning Inledning... 1 Rättslig reglering... 1 Rekryteringsmål... 1 Akademisk karriärväg (Tenure Track)... 1 Jämställdhet... 1 I. Lärare vid KTH... 2 Lärarkategorier... 2 Anställningar inom den akademiska karriärvägen... 2 Professor... 2 Lektor... 2 Biträdande lektor... 2 Övriga anställningar av lärare på KTH... 2 Adjungerad professor... 2 Gästprofessor... 2 Adjunkt... 2 Lärare på konstnärlig grund... 3 II. Rekrytering av lärare (generella regler)... 3 Ansvarsfördelning i rekryteringsförfarandet... 3 Jämställd representation i rekryteringsförfarandet... 3 Inrättande av anställning... 3 Anställningsprofil... 3 Annonsering... 3 Frågor om sakkunnigbedömning... 3 Förslag på vem som ska anställas... 4 Beslut om anställning... 4 Beslut om att avbryta ett anställningsförfarande... 4 Offentliggörande av beslut om anställning... 4 Överklagande av beslut om anställning... 4 Arkivering av ansökningshandlingar... 4 III. Befordran av lektor och av biträdande lektor... 4 Ansökan... 4 Ämnesområde... 4 Bedömningsgrunder för biträdande lektor... 4 Frågor om sakkunnigbedömning... 4 Förslag på beslut angående ansökan om befordran... 5 Beslut om befordran... 5 IV. Allmänt om anställningsförhållandet... 5 Anställning tills vidare och tidsbegränsade anställningar som lärare... 5 Anställningsavtal... 5

3 Överenskommelse om anställningens innehåll... 5 Lön och information om löneförmåner... 5 V. Övriga bestämmelser... 5 Avvikelse från anställningsordningen... 5 Översyn och ändringar... 5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser... 5 Bilaga 1 Behörighet och bedömningsgrunder för anställning som professor... 6 Behörighet... 6 Bedömningsgrunder vid anställning... 6 Befordran från lektor till professor... 7 Bilaga 2 Behörighet och bedömningsgrunder för anställning som lektor... 8 Behörighet... 8 Bedömningsgrunder vid anställning... 9 Befordran från biträdande lektor till lektor... 9 Bilaga 3 Behörighet och bedömningsgrunder för biträdande lektor Behörighet Bedömningsgrunder vid anställning Bilaga 4 Behörighet och bedömningsgrunder för adjungerad professor Behörighet Bedömningsgrunder vid anställning Bilaga 5 Behörighet och bedömningsgrunder för adjunkt Behörighet Bedömningsgrunder vid anställning Bilaga 6 Behörighet och bedömningsgrunder för lärare på konstnärlig grund Behörighet för anställning som professor på konstnärlig grund Behörighet för anställning som lektor på konstnärlig grund Behörighet för anställning som adjunkt på konstnärlig grund Bedömningsgrunder vid anställning av professor, lektor och adjunkt på konstnärlig grund... 14

4 Inledning Styrelsen vid Kungl. Tekniska högskolan har den 10 december 2013, med stöd av 2 kap. 2 9 punkten högskoleförordningen (1993:100) beslutat om anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan (anställningsordningen). I anställningsordningen samlar Kungl. Tekniska högskolan (KTH) de regler om anställning och befordran av lärare som gäller vid lärosätet. Till anställningsordningen ska finnas kompletterande riktlinjer för beredningen av läraranställningar som beslutas av fakultetsrådet. Vid KTH finns förutom anställningsordningen även besluts- och delegationsordning för Kungliga Tekniska högskolan (UF ) samt arbetsordning för Kungliga Tekniska högskolan (intern riktlinje nr 2/2013) som berör anställning och befordran av lärare. Rättslig reglering Lärare vid KTH är statsanställda och anställning av lärare är myndighetsutövning. Grundläggande bestämmelser om anställning av lärare föreskrivs i det offentligrättsliga regelverket för statlig anställning samt i den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen. I regeringsformen stadgas att förvaltningsmyndigheter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Vidare stadgas att vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Kompletterande bestämmelser finns bland annat i lagen (1994:260) om offentlig anställning samt i tillämpningsföreskrifter i anställningsförordningen (1994:373). Vidare finns särskilda föreskrifter för statliga högskolor i högskolelagen (1994:1434) och högskoleförordningen. Därtill gäller också diskrimineringslagen (2008:567). KTH är en förvaltningsmyndighet och därför ska även bestämmelser i bland annat förvaltningslagen (1986:223) och språklagen (2009:600) tillämpas. Insyn i anställningsförfarandet garanteras av offentlighetsprincipen som bland annat kommer till uttryck i 2 kap. tryckfrihetsförordningen genom bestämmelserna om handlingsoffentlighet. Rekryteringsmål KTH har för avsikt att skapa ett excellent lärosäte genom att satsa på utveckling av starka forskningsmiljöer inom viktiga områden. För att nå framgång behöver KTH rekrytera lärare inom de etablerade styrkeområden där förstärkning behövs men även utveckla nya områden och områden av strategisk betydelse för samhället. KTH har skapat ett karriärsystem för att kunna attrahera framstående personer. För att kunna förverkliga dessa intentioner har KTH en personalpolitik som premierar lärare som tar ansvar för utbildning och forskning samt KTH:s relationer med omvärlden. Detta ansvar ska genomsyra arbetsuppgifter, kvalifikationer och kompetenskrav och även vara en stor del av den övergripande bedömningen vid såväl nyrekrytering som befordran. Akademisk karriärväg (Tenure Track) Vid KTH finns en akademisk karriärväg vars syfte är att rekrytera personer till akademiska anställningar och att ge dem förutsättningar att långsiktigt utveckla sin excellens inom forskning och undervisning. Karriärvägen inleds normalt med en anställning som biträdande lektor. För lärare inom den akademiska karriärvägen finns möjlighet att befordras upp till professorsnivå. För mer information se Tenure Track den akademiska karriärvägen (intern föreskrift nr 1/2010). Jämställdhet I KTH:s jämställdhets- och mångfaldspolicy (Policy nr 2/04), i handlingsplanen för jämställdhet, mångfald och likabehandling för studenter och anställda år (V ) samt i KTH:s utvecklingsplan anges de mål, riktlinjer och åtgärder som ska iakttas vid rekrytering av lärare. Med iakttagande av vad diskrimineringslagen föreskriver och vad KTH:s policy i övrigt ger uttryck för ska varje beredande organ och beslutande instans söka åstadkomma en jämnare könsfördelning vid KTH. I handläggning av anställningsärenden ska därför kvinnor och män vara jämställt representerade om inte synnerliga skäl föreligger. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 1

5 I. Lärare vid KTH Lärarkategorier 1 Vid KTH finns följande lärarkategorier: professor (inbegripet gästprofessor och adjungerad professor), lektor, biträdande lektor och adjunkt. Alla lärarkategorier, bortsett från biträdande lektor, finns även på konstnärlig grund. Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare anges i särskilda bilagor. Generella regler för rekrytering av lärare föreskrivs i avsnitt II, därutöver gäller också fakultetsrådets riktlinjer för beredningen av varje specifik anställning. Anställningar inom den akademiska karriärvägen Professor 2 Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av professor föreskrivs i bilaga 1. KTH kan kalla en person till anställning som professor om anställningen av denna person är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid universitetet. Kallelseförfarandet ska användas restriktivt och regleras i 4 kap. 7 högskoleförordningen. Endast den som har behörighet för anställning enligt bilaga 1 får anställas genom kallelse. Fakultetsrådet beslutar om riktlinjer för beredningen vid kallelseförfarandet. Lektor 3 Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lektor föreskrivs i bilaga 2. En tillsvidareanställd lektor kan efter ansökan bli befordrad till en anställning som professor, om lektorn uppfyller kraven i bilaga 1 för en sådan befordran. Biträdande lektor 4 Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av biträdande lektor föreskrivs i bilaga 3. En biträdande lektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som lektor, om den biträdande lektorn uppfyller kraven i bilaga 2 för en sådan befordran. Ansökan ska lämnas in i så pass god tid att KTH hinner pröva ansökan och besluta i ärendet innan anställningstidens utgång. Övriga anställningar av lärare på KTH Adjungerad professor 5 Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av adjungerad professor föreskrivs i bilaga 4. Endast den som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför högskolan får anställas. En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. (Se 4 kap. 11 högskoleförordningen.) Anställningen ska omfatta minst 20 % och högst 50 % av heltid vid KTH. Gästprofessor 6 Behörig att anställas som gästprofessor vid KTH är den som innehar en professur vid ett välrenommerat lärosäte inom eller utanför Sverige eller som bedömts ha motsvarande kompetens. Denna ska vara dokumenterad. I normalfallet bör den kandidat som föreslås vara utnämnd professor. Om kompetensprövning inte har gjorts tidigare ska den göras efter samma behörighet som för en utlyst professur (se bilaga 1). En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen om anställningsskydd. (Se 4 kap. 12 högskoleförordningen.) Anställningen ska omfatta minst 20 % av heltid vid KTH. Adjunkt 7 Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av adjunkt föreskrivs i bilaga 5. Anställningsavtalet ska gälla tills vidare eller begränsas enligt bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 2

6 Lärare på konstnärlig grund 8 För vissa inslag i utbildningarna inom KTH har universitetet beslutat att möjliggöra anställning av lärare på konstnärlig grund. De lärarkategorier som kan anställas på konstnärliga grund är professor (inbegripet adjungerade professor och gästprofessor), lektor, och adjunkter. Biträdande lektorer kan inte anställas på konstnärlig grund. Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av professor, lektor och adjunkt föreskrivs i bilaga 6. Generella regler för rekrytering av lärare föreskrivs i avsnitt II. För prövning av sökande till anställning på konstnärlig grund ska sakkunniga utses på konstnärliga och pedagogiska meriter. I övrigt gäller samma beredningsordning som för läraranställningar inom den akademiska karriärvägen med undantag för konstnärlig adjunkt som har en särskild beredningsordning. Anställning som lärare inom konstnärlig verksamhet tidsbegränsas med stöd av 4 kap. 10 högskoleförordningen. Möjligheten att befordras finns inte för lärare som anställts på konstnärlig grund. II. Rekrytering av lärare (generella regler) Ansvarsfördelning i rekryteringsförfarandet 9 Enligt KTH:s arbetsordning ansvarar skolorna för såväl rekryterings- som anställningsprocessen inom sina respektive verksamhetsområden och fakultetsrådet svarar för beredningen av anställningsärenden. Enligt KTH:s besluts- och delegationsordning fattas beslut om anställning av rektor eller av skolchefen på delegation från rektor. Normalt gäller att varje ansökan om anställning bereds av fakultetsrådet, eller det organ fakultetsrådet beslutar, och personalavdelningen i samarbete med den skola anställningen ska tillhöra. Jämställd representation i rekryteringsförfarandet 10 När en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som lärare, eller när en grupp av personer deltar i andra delar av handläggningen av ett sådant ärende, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. Jäv 11 Gällande jävsregler ska alltid beaktas i handläggning av varje ärende. Jävsreglerna föreskrivs i förvaltningslagen. Rektor beslutar om riktlinjer om jäv. Inrättande av anställning 12 Rektor beslutar, enligt besluts- och delegationsordningen, om inrättande av anställning som professor, lektor, biträdande lektor och adjunkt. Skolchefen lämnar förslag på inrättandet till fakultetsrådet som bereder ärendet. Fakultetsrådet lämnar riktlinjer om beredningen. Anställning som gästprofessor, adjungerad professor, konstnärlig adjunkt samt kallelse av professor föregås inte av ett inrättandeförfarande. Anställningsprofil 13 Till varje anställning ska finnas en anställningsprofil. Fakultetsrådet ska, enligt besluts- och delegationsordningen, besluta om anställningsprofil för anställning som professor, lektor, biträdande lektor och adjunkt. Anställningsprofilen ska förutom ämnesområde, behörighetskrav och bedömningsgrunder ha det innehåll som fakultetsrådet beslutar. Annonsering 14 Varje anställning av lärare ska annonseras med undantag för adjungerad professor, gästprofessor och vid kallelse till professur. Rektor beslutar om riktlinjer för annonsering. Frågor om sakkunnigbedömning 15 Sakkunnigbedömning ska alltid hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt besluts- och delegationsordningen beslutar fakultetsrådet, utöver vad som föreskrivs i 4 kap. högskoleförordningen, om frågor som avser sakkunnigbedömning. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 3

7 Förslag på vem som ska anställas 16 Fakultetsrådet ska, enligt besluts- och delegationsordningen, föreslå vem som ska anställas i ärenden om anställning av professor (inbegripet adjungerad professor, gästprofessor och vid kallelse av professor), lektor och biträdande lektor. Beslut om anställning 17 Rektor beslutar om anställning av professor (inbegripet adjungerad professor, gästprofessor och vid kallelse av professor). Rektor ska vid anställning av professor samråda med skolchef före beslut. Om ärendet så kräver kan kandidaten till en adjungerad professur eller gästprofessur kallas till intervju före beslut. Skolchef beslutar, enligt besluts- och delegationsordningen, om anställning av lektor, biträdande lektor och adjunkt. Om skolchefens ställningstagande avviker från det beredande organets förslag ska ärendet lämnas över till rektor för beslut, det gäller dock inte vid anställning av adjunkt. Beslut om att avbryta ett anställningsförfarande 18 Beslut om att avbryta ett anställningsförfarande fattas av den som skulle ha fattat beslutet om anställningen. Om rektor har inrättat anställningen ska rektor informeras om beslutet. Ett beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas (21 2 st. anställningsförordningen). Offentliggörande av beslut om anställning 19 Om förfarandet vid offentliggörande av beslut se särskilda rutiner som beslutas av rektor. Överklagande av beslut om anställning 20 Möjligheten att överklaga ett anställningsbeslut föreskrivs i 12 kap. 2 högskoleförordningen. Om handläggningen av ett överklagande se särskilda rutiner som beslutas av rektor. Arkivering av ansökningshandlingar 21 Enligt Riksarkivets föreskrifter ska ansökningshandlingar, förutom publikationer, arkiveras i två år efter att beslutet vunnit laga kraft (RA-FS 2004:1). III. Befordran av lektor och av biträdande lektor Ansökan 22 Ansökan om befordran görs inom den tid och enligt de riktlinjer som fakultetsrådet beslutar om. Ämnesområde 23 Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes innevarande anställning. Fakultetsrådet ska fastställa att den sökande har ett beslutat ämnesområde, om så inte är fallet ska fakultetsrådet besluta om ämnesområde. Ett beslutat ämnesområdet kan ändras om det finns synnerliga skäl, såsom att ämnesområdets aktualitet har förändrats. Rektor beslutar om ändring och beslutanderätten får inte delegeras. Fakultetsrådet lämnar riktlinjer för beredningen. Bedömningsgrunder för biträdande lektor 24 Utöver de generella bedömningsgrunder som anges i bilaga 2 ska det också för den specifika anställningen finnas särskilda bedömningsgrunder för befordran i den biträdande lektorns anställningsprofil. Om sådana bedömningsgrunder saknas ska fakultetsrådet besluta om vilka bedömningsgrunder som ska gälla. Frågor om sakkunnigbedömning 25 Sakkunnigbedömning ska alltid hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt besluts- och delegationsordningen beslutar fakultetsrådet, utöver vad som föreskrivs i 4 kap. högskoleförordningen, om frågor som avser sakkunnigbedömning. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 4

8 Förslag på beslut angående ansökan om befordran 26 Fakultetsrådet ska, enligt besluts- och delegationsordningen, lämna förslag på beslut angående ansökan om befordran till professor och lektor. Beslut om befordran 27 Rektor beslutar, enligt besluts- och delegationsordningen, om befordran till professor efter samråd med skolchefen. Skolchef beslutar, enligt besluts- och delegationsordningen, om befordran till lektor. Om skolchefens ställningstagande avviker från det beredande organets förslag ska ärendet lämnas över till rektor för beslut. IV. Allmänt om anställningsförhållandet Anställning tills vidare och tidsbegränsade anställningar som lärare 28 Huvudregeln är att anställningsavtalet gäller tills vidare. Vad som gäller för tidsbegränsad anställning som lärare föreskrivs i 4 kap b högskoleförordningen och i övrigt i lagen om anställningsskydd. Anställningsavtal 29 Anställningsavtal bör ingås efter att KTH:s offentligrättsliga beslut om att anställa den sökande har vunnit laga kraft, dvs. då beslutet inte längre kan överklagas. I anställningsavtalet bör framgå ämnesområdet för anställningen och ärendets diarienummer. Anställningsprofilen bör bifogas avtalet. Överenskommelse om anställningens innehåll 30 Rektor beslutar om riktlinjer för skriftlig överenskommelse om anställningens innehåll. Lön och information om löneförmåner 31 Efter en individuell förhandling i samband med anställningen fastställer rektor lönen för en professor. Information om löne- och anställningsförmåner lämnas av personalchef. För lektor, biträdande lektor och adjunkt fastställer skolchef, eller den som skolchefen utser, lönen efter individuell förhandling i samband med anställningen vid skolan. V. Övriga bestämmelser Avvikelse från anställningsordningen 32 De i denna anställningsordning angivna behörighetskrav och bedömningsgrunder kan i enskilda anställningsärenden utgå eller ersättas av andra baserade på de särskilda krav som följer av arbetsuppgifterna i det enskilda fallet. Sådant undantag beslutas vid fastställandet av anställningsprofilen och får inte avvika från vad som föreskrivs i högskolelagen och högskoleförordningen. I övrigt får rektor medge avvikelser från denna anställningsordning om skäl därtill föreligger. Skälen för varje undantag ska dokumenteras och universitetsstyrelsen ska informeras i efterhand. Översyn och ändringar 33 Fakultetsrådet ska kontinuerligt se över denna anställningsordning och vid behov lämna förslag på ändringar till universitetsstyrelsen. Om ändring görs i en paragraf bör beslut för ändringen presenteras i slutet av paragrafen genom märkningen Ändrad genom beslut (Beslutsnummer). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1. Denna anställningsordning träder i kraft den 1 januari 2014 och då ska anställningsordning för lärare vid KTH intern föreskrift 1/2012 upphöra att gälla. 2. För ansökningar om anställning och befordran inkomna före den 1 januari 2014 gäller anställningsordning för lärare vid KTH intern föreskrift 1/ Adjunkter anställda vid KTH före ska ha fortsatt rätt att ansöka om befordran till lektor fram till och med Den adjunkt som vill söka befordran till lektor gör det enligt de kriterier och riktlinjer som föreskrivs i 2012 års upplaga av anställningsordningen för lärare (intern föreskrift 1/12). KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 5

9 Bilaga 1 Behörighet och bedömningsgrunder för anställning som professor Behörighet Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 högskoleförordningen). Kriterier för vetenskaplig skicklighet Den vetenskapliga skickligheten ska vara sådan att personen är bland de ledande inom landet och internationellt erkänd inom området för anställningen, t.ex. uppvisad genom inbjudna föredrag, gransknings- och opponentuppdrag av icke ringa omfattning. Den sökandes vetenskapliga publikationer ska vara av hög kvalitet och ha publicerats i ansedda internationella tidskrifter eller andra publikationsformer som är aktuella inom det specifika ämnesområdet. Den sökande ska ha byggt upp en forskningsverksamhet med egna forskningsanslag erhållna i nationell eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, näringsliv etc. Verksamheten bör bland annat innefatta doktorander. Den sökande ska uppvisa dokumenterad aktuell forskningsverksamhet. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att administrera forskning. Den sökande ska ha visat akademiskt ledarskap. Kriterier för pedagogisk skicklighet Den pedagogiska skickligheten ska vara visad genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Undervisningsinsatserna ska vara utvärderade och analyserade. Sökande ska vara väl förtrogen med den aktuella vetenskapliga utvecklingen inom ämnesområdet för anställningen såväl som med relaterad forskningsmetodik och lärandefokuserade undervisningsmetoder. Sökande ska uppvisa dokumenterat ansvar för och självständig uppläggning av kurs eller kursmoment, samt utveckling av undervisning inom högskola. Sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av utbildning på forskarnivå. Härmed avses att sökande normalt ska ha varit de facto huvudhandledare för åtminstone en doktorand som erhållit doktorsexamen. Med de facto huvudhandledare avses ansvar för hela processen, dvs. att den sökande självständigt har initierat forskningsprojektet samt aktivt arbetat med handledning både i kurser på forskarnivå och i själva avhandlingsarbetet. Sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning utöver doktorandhandledning, t.ex. handledning av examensarbetare eller handledning av postdoktor. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad kunskap om undervisningsformer, metodiska ansatser samt examinations- och utvärderingsformer. Detta görs exempelvis genom högskolepedagogisk utbildning. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att administrera utbildning. Den sökande ska ha visat pedagogiskt ledarskap. Dessa skickligheter kan ha visats på andra sätt än vad som beskrivs ovan. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Bedömningsgrunder vid anställning Som bedömningsgrunder vid anställningen ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse för det ämnesinnehåll som bestäms för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som ytterligare bedömningsgrunder för anställningen gäller förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vidare ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 6

10 Befordran från lektor till professor En tillsvidareanställd lektor vid KTH kan efter ansökan bli befordrad till en anställning som professor om lektorn (1) har behörighet för en sådan anställning, (2) uppfyller de generella bedömningsgrunderna för befordran som specificeras nedan, samt (3) har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Med motsvarande kunskaper avses exempelvis andra pedagogiska utbildningar med inriktning mot högskolan. I KTH:s prövning av ansökan ingår att fakultetsrådet uppdrar skolchef och prefekt/avdelningschef att utarbeta ett utlåtande om befordran är önskvärd med hänsyn till arbetsuppgifter och verksamhetens inriktning, om den sökandes förmåga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet samt om sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete. Detta utlåtande tas med i den övergripande bedömningen. Generella bedömningsgrunder vid befordran För befordran gäller som bedömningsgrunder förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vidare ska skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 7

11 Bilaga 2 Behörighet och bedömningsgrunder för anställning som lektor Behörighet Behörig att anställas som lektor inom annat än en konstnärlig verksamhet är den som har: 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, 2. visat pedagogisk skicklighet, 3. visat förmåga att söka, erhålla medel för och driva forskningsprojekt, och 4. visat förmåga att leda utbildnings- eller forskningsverksamhet. Kriterium för avlagd doktorsexamen Med avlagd doktorsexamen avses doktorsexamen som avlagts vid ett svenskt lärosäte. Kriterier för motsvarande vetenskaplig kompetens Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses antingen (1.) t.ex. slutförd utländsk forskarutbildning eller (2.) vetenskaplig skicklighet enligt följande definition: Den vetenskapliga skickligheten ska vara visad genom publicering i internationellt erkända tidsskrifter, samt genom föredrag eller genom uppdrag som vetenskaplig granskare. Den sökandes självständighet som forskare ska vara dokumenterad. Den sökande ska uppvisa dokumenterad aktuell forskningsverksamhet. Kriterier för annan yrkesskicklighet Lång industriell erfarenhet eller annan relevant yrkeserfarenhet med minst tre år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde för lektoratet. Vid bedömningen bör skicklighet med avseende på forskning och utveckling särskilt beaktas. Yrkesskickligheten ska vara väl dokumenterad. När det gäller anställning som lektor vid KTH Arkitektur bör det också särskilt beaktas om den sökande lämnat väsentliga och självständiga bidrag till ämnesutvecklingen inom arkitekturområdet. Kriterier för pedagogisk skicklighet Den pedagogiska skickligheten ska vara visad genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning på högskolenivå. Undervisningsinsatserna ska vara utvärderade och analyserade. Sökande ska vara väl förtrogen med den aktuella vetenskapliga utvecklingen inom ämnesområdet för anställningen såväl som med relaterad forskningsmetodik och lärandefokuserade undervisningsmetoder. Sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av uppläggning av kurs eller kursmoment på högskolenivå. Sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning, t.ex. av examensarbeten eller inom forskarutbildningen. Den sökandes erfarenhet av att organisera utbildning bör särskilt beaktas och ska vara dokumenterad. Pedagogisk skicklighet kan ha visats på annat sätt än vad som beskrivs ovan. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av de andra behörighetskraven. Kriterier för förmåga att söka, erhålla medel för och driva forskningsprojekt Dessa förmågor kan visas genom exempelvis publikationer, rapporter och beslut om beviljade anslag. Kriterier för förmåga att leda utbildnings- eller forskningsverksamhet Dessa förmågor kan visas genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av handledarskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, erfarenheter som studierektor eller programansvarig etc. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 8

12 Bedömningsgrunder vid anställning Som bedömningsgrunder vid anställningen ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse för det ämnesinnehåll som bestäms för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som ytterligare bedömningsgrunder för anställningen gäller förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vidare ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Befordran från biträdande lektor till lektor En biträdande lektor vid KTH ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som lektor om den biträdande lektorn (1) har behörighet för sådan anställning, (2) uppfyller de generella bedömningsgrunderna för befordran som specificeras nedan och de särskilda bedömningsgrunderna för befordran som specificeras i den sökandes anställningsprofil, samt (3) har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Med motsvarande kunskaper avses exempelvis andra pedagogiska utbildningar med inriktning mot högskolan. I KTH:s prövning av ansökan ingår att fakultetsrådet uppdrar skolchef och prefekt/avdelningschef att utarbeta ett utlåtande angående den sökandes förmåga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet samt om sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete. Detta utlåtande tas med i den övergripande bedömningen. Generella bedömningsgrunder vid befordran För befordran gäller som bedömningsgrunder förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vidare ska skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. För sökande vid KTH Arkitektur gäller också att den sökandes förmåga att lämna väsentliga och självständiga bidrag till ämnesutvecklingen inom arkitekturområdet ska särskilt beaktas. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 9

13 Bilaga 3 Behörighet och bedömningsgrunder för biträdande lektor Behörighet Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. (4 kap. 12 a högskoleförordningen.) Bedömningsgrunder vid anställning Bedömningen av sökande bör avse den sökandes potential till utveckling på lång sikt. I bedömningen fästes stor vikt vid vetenskaplig skicklighet, visad till exempel genom internationell publicering och etablering av samarbeten. En bedömningsgrund är den sökandes förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning. För KTH är det av avgörande betydelse att ständigt förändra och förnya sina forskningsområden. Detta sker inte minst genom rekryteringen av personer som kan driva en sådan utveckling. Erfarenhet från andra miljöer är då en betydande tillgång. Den nyrekryterade bör redan tidigt ges en oberoende ställning och ett eget ansvar. En bedömningsgrund är om den sökande kommer att kunna ta ett sådant ansvar och etablera en oberoende forskningsverksamhet. Det är önskvärt att en person som anställs som biträdande lektor på KTH har erfarenhet från andra forskningsmiljöer än KTH, motsvarande en postdoktorsperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från industrin vara lika värdefull som en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat universitet. Som bedömningsgrunder vid anställningen ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse för det ämnesinnehåll som bestäms för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som ytterligare bedömningsgrunder för anställningen gäller förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vidare ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 10

14 Bilaga 4 Behörighet och bedömningsgrunder för adjungerad professor Behörighet Behörig att anställas som adjungerad professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Kriterier för vetenskaplig skicklighet Skickligheten visas genom traditionell akademisk meritering enligt kraven för vetenskaplig skicklighet i bilaga 1 till anställningsordningen samt genom avlagd doktorsexamen eller meritering av motsvarande karaktär. Alternativt kan skickligheten visas på följande sätt: 1. Kandidaten ska ha doktorsexamen eller meritering av motsvarande karaktär. 2. Kandidaten ska vara bland de ledande inom forskning och utveckling i området för anställningen, det visas exempelvis genom uppbyggnad av och deltagande i nationella och internationella professionella nätverk och/eller ledning av viktiga forsknings- och utvecklingsprojekt. 3. Den sökande ska uppvisa egen pågående verksamhet med anknytning till forskning och utveckling. Den ska vara dokumenterad. 4. Den sökandes gärning inom forskning och utveckling bör ha varit avgörande för utvecklingen hos den verksamhet, eller de verksamheter, där den sökande varit aktiv. 5. Den sökande bör uppvisa dokumenterat aktivt deltagande i nationella och internationella nätverk eller projekt inom forskning och utveckling, exempelvis genom föredrag vid seminarier eller konferenser, medverkan i olika typer av bedömningskommittéer eller genom förtroendeuppdrag som ledamot i nationella och internationella styrelser, forskningsråd, standardiseringskommittéer eller andra expertgrupper. Kriterier för pedagogisk skicklighet Den pedagogiska skickligheten ska motsvara en ordinarie professor inom ämnesområdet. Det kan uppnås enligt kraven för pedagogisk skicklighet i bilaga 1 till anställningsordningen eller på annat sätt. Med annat sätt avses pedagogiskt arbete utanför högskolan, det kan exempelvis visas genom industrikurser eller handledning av medarbetare. Den sökande ska ha visat erfarenhet av individuell handledning. Detta kan visas genom mentorskap inom näringslivet eller andra organisationer eller handledning av doktorander eller examensarbetare. Den sökande ska ha visat pedagogiskt ledarskap. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Bedömningsgrunder vid anställning Som bedömningsgrunder vid anställningen ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse för det ämnesinnehåll som bestäms för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som ytterligare bedömningsgrund för anställning som adjungerad professor vid KTH gäller förmåga att samverka med det omgivandet samhället samt forskarsamhället. Vidare ska skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Vetenskaplig publicering och innehav av patent eller medverkan till patent som lett affärsutveckling är meriterande. Vad gäller ledarskap ska den sökande vara väl förtrogen med den aktuella utvecklingen vad gäller styrning och ledning av forskning och utveckling inom ämnesområdet för anställningen. Rekryteringsarbete med strategisk inriktning inom såväl forskning som utbildning inom det egna företaget eller organisationen är meriterande liksom även motsvarande erfarenhet på högskolenivå. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 11

15 Den sökande bör uppvisa dokumenterad erfarenhet av ledarskap rörande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom företag eller organisationer där den sökande varit aktiv. Sökandens skicklighet i ledarskap inom verksamhet i samverkan med akademiska miljöer är meriterande. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 12

16 Bilaga 5 Behörighet och bedömningsgrunder för adjunkt Behörighet Behörig att anställas som adjunkt inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens, 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt 3. visat pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder vid anställning Som bedömningsgrunder vid anställningen ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse för det ämnesinnehåll som bestäms för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som ytterligare bedömningsgrunder för anställningen gäller förmågan att samverka med det omgivande samhället. Vidare ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Den ämnesmässiga skickligheten och yrkesskickligheten ska vara väl dokumenterad och relevant för anställningens innehåll. För anställning som adjunkt krävs industriell erfarenhet eller annan relevant yrkeserfarenhet, i normalfallet med minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde, varvid skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området särskilt bör beaktas. Den pedagogiska kompetensen väger mycket tungt vid anställningen. För KTH är det av avgörande betydelse att ständigt utveckla och förbättra sin utbildning. Detta sker inte minst genom rekryteringen av personer som kan etablera och utveckla samarbeten inom utbildning för att driva en sådan utveckling. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 13

17 Bilaga 6 Behörighet och bedömningsgrunder för lärare på konstnärlig grund Behörighet för anställning som professor på konstnärlig grund Behörig att anställas som professor på konstnärlig grund är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet på internationell nivå inom ämnesområdet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den konstnärliga skickligheten. Behörighet för anställning som lektor på konstnärlig grund Behörig att anställas som lektor på konstnärlig grund är den som har visat pedagogisk skicklighet och visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den konstnärliga skickligheten eller annan yrkesskickligheten. Behörighet för anställning som adjunkt på konstnärlig grund Behörig att anställas som adjunkt på konstnärlig grund är den som visat pedagogisk skicklighet och visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkeskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den konstnärliga skickligheten eller annan yrkesskickligheten. Bedömningsgrunder vid anställning av professor, lektor och adjunkt på konstnärlig grund Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som universitetet bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som ytterligare bedömningsgrunder för anställningen gäller förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om konstnärligt utvecklingsarbete. Vidare ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. KTH:s anställningsordning för lärare (intern föreskrift 2/2014) 14

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Dnr 4976/2012-200 Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: GIH 2016/18 Datum: 2016-04-22 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Giltighetstid: tillsvidare Anställningsordning för lärare Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack Fastställd av högskolestyrelsen 2012-02-14 Reviderad 2016-05-17 ANSTÄLLNINGSORDNING för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Lärare... 2

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor RIKTLINJE Gäller från och med 2014-01-01 Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor Gäller från och med 1 april 2014. Beslutad av fakultetsrådet (protokoll nr 2/2014) I denna riktlinje finns

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Dnr 422/2012-200 Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-03-01 Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut Universitetsstyrelsen 2011-12-08 Reviderad 2013-09-25 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställd av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm den 27 oktober 2011. Dnr 11/539 Kungl. Musikhögskolan i

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Dnr: LNU 2011/529 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Anställningsordning Datum: Dnr: Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Anställningsordning för Uppsala universitet

Anställningsordning för Uppsala universitet UFV 2010/1842 Anställningsordning för Uppsala universitet Föreskrifter för läraranställningar, rekrytering och befordran av lärare. Gäller från och med den 9 november 2012. Fastställd av konsistoriet 2012-11-09

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kompetensen ska bedömas av tre sakkunniga och bedömningsgrunderna ska vara det som

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare REGLER Dnr V 2012/738 Anställningsordning för lärare Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Ulf Broberg Beslutsdatum 2013-02-20 Giltighetstid 2013-03-01 tills vidare

Läs mer

Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad Reviderade och fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2016-11-03, dnr L 2014/158 Dessa riktlinjer är en lokal föreskrift som reglerar

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2004-12-17 Revidering: Högskolestyrelsen 2010-12-10, 2011-06-08, 2014-06-12 Dnr: DUC 2005/169/10 Gäller fr.o.m: 2014-06-12

Läs mer

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr 40-2012-977. Ersätter anställningsordning beslutad av högskolestyrelsen

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04)

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04) 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 23 Innehåll Mål och strategier för rekrytering... 3 Utgångspunkter

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Förnamn Efternamn Adress Postadress Land Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Vi är tacksamma för att du har åtagit dig uppdraget. Din

Läs mer

R.U Regulation (1993-100) on University

R.U Regulation (1993-100) on University SFST R.U Regulation (1993-100) on University Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola MAH / Rektor 1(5) 2005-06-23 Dnr PA 41-2005/205 Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola - Vägledning för dokumentation och värdering av meriter INLEDNING I Malmö högskolas anställningsordning

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2016-01-18 Dokumentet gäller från och med: 2016-01-01 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Arbetsordning Handläggare:

Läs mer

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI POLICYDOKUMENT Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare Ur Högskoleförordning (1993:100): Professorer 3 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4323-08 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Syllabus for the PhD programme in Educational Work Fastställande: Studieplanen

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Dnr: ORU 1.2.1-3197/2014 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

Rättssäker rekrytering - en kvalitetsfaktor?

Rättssäker rekrytering - en kvalitetsfaktor? Rättssäker rekrytering - en kvalitetsfaktor? Vad är problemet? Reglerna i HF, LOA och RF är tydliga. Anställningsordning erbjuder ytterligare reglering. Sakkunnigprövning används vid nästan alla tillsättningar.

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2013-06-19 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

Riktlinjer för ansökan om anställning som professor eller universitetslektor vid SLU. (Gäller anställningar utlysta efter september 2011)

Riktlinjer för ansökan om anställning som professor eller universitetslektor vid SLU. (Gäller anställningar utlysta efter september 2011) Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för ansökan om anställning som professor eller universitetslektor vid SLU. Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-10-03 Rektor SLU ua Fe.2011.2.5.0-3180

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland med campus i Åbo,

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Kansliet för samhällsvetenskap Telefon: 090-786 57 93 E-post: monica.sunden@umu.se Anvisningar 2015-02-27 Sid 1 (5) Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27 Handläggning av anställning och befordran av lärare fastställd 2013-03-27 1 INNEHÅLL Rutiner för rekrytering och befordran av lärare en sammanfattning... 3 Enkel behörighetsprövning... 6 Befordran... 6

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer