Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013"

Transkript

1 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika i krogmiljö... 8 Slutkommentar En av fem upplever problem med narkotika i krogmiljö Var tredje respondent upplever att narkotikapåverkade på krogen är ett problem Narkotikaobservationer Arbetet mot narkotika är viktigt och krogar bör ta ansvar Metodproblem och tillförlitlighet Visualiseringar Bilagor: Bilaga 1 Enkät A t t i t y d i K a r l s t a d A B

3 SAMMANFATTNING Krogar Mot Knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar, myndigheter och kommuner. Krogar Mot Knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Syftet med undersökningen är att ge en fingervisning om narkotikabruket i krogmiljö, hur stort problem det är och hur aktivt krogar bör jobba för att motverka narkotikamissbruket i krogmiljön. Undersökningen är genomförd i Novus Opinions webbaserade Omnibus den april Majoriteten, runt 84 procent av respondenterna, anser att det i hög grad är viktigt krogar arbetar aktivt mot knark. Ungefär 15 procent av respondenterna upplever att användning av narkotika är ett problem i krogmiljöer. Tre av tio personer upplever sina vistelser på resturanger, krogar eller nattklubbar som otrygg till följd av narkotikapåverkade personer. En av sju respondenter har själv uppmärksammat att andra använt narkotika i krogmiljö. Yngre (åldersgruppen år) kommer i högst grad i kontakt med narkotika i krogmiljö. Fler män än kvinnor upplever att narkotika i krogmiljöer är ett problem. Kvinnorna uppfattar också att krogar mot narkotikans arbete med bekämpning av användning av narkotika är mer viktigt än vad männen gör. Äldre respondenter anser i högre utsträckning än yngre att ett aktivt arbete mot knark är viktigt. Jämfört med förra årets undersökning är det något fler som observerat narkotika i krogmiljö. Dock är det betydligt färre respondenter som upplever att droger i krogmiljö är ett problem. Runt 47 procent av de totala respondenterna tycker att narkotikabruket är mer eller mindre oproblematiskt, vilket en ökning med tio procentenheter jämfört med förra årets mätning. På det hela taget märks en tendens av en liberalare hållning till frågan, särskilt hos yngre respondenter. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

4 BAKGRUND Krogar Mot Knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar, myndigheter och kommuner i 40 kommuner. Krogar Mot Knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. SYFTE Syftet med undersökningen är att ge en fingervisning om narkotikabruket i krogmiljö, hur stort problem det är och hur aktivt krogar bör jobba för att motverka narkotikamissbruket i krogmiljön. GENOMFÖRANDE Resultaten är insamlade genom en rikstäckande kvantitativ undersökning genomförd i Novus Opinions webbaserade Omnibus april Respondenterna är slumpmässigt utvalda ur Novus webpanel, som består av medlemmar, varav samtliga är rekryterade på initiativ av Novus Opinion. Panelen håller hög kvalitet och respondenternas svar kan jämföras mot populationen. Årets resultat jämförs i diagram och text med fjolårets undersökning. Fjolårets undersökning är gjord efter samma modell. Respondenterna i årets undersökning är, som ovan nämnt, slumpmässigt valda vilket innebär att det inte är samma respondentgrupp i årets undersökning som fjolårets. STATISTIKBESKRIVNING Vi presenterar respondenternas svar utifrån ett antal olika statistiska begrepp. Här följer en kortfattad beskrivning av vad begreppen innebär: Medelvärde: Används för skalfrågor. De som svarat att de inte vet eller inte besvarat frågan alls tas inte med i beräkningen. n: antal som besvarat en viss fråga. Chi-square test: Statistiskt test som jämför två eller flera olika gruppers svar på en envalsfråga och ser om skillnaden i svar är tillräckligt stor för att inte bero på slumpen. Framgår som signifikant (sig) eller inte signifikant (ej sig) skillnad vid respektive diagram. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

5 BAKGRUNDSVARIABLER Nedan presenteras fördelningen mellan bakgrundsvariablerna i form av tabeller. I tabellerna framkommer procentuell fördelning på svarsalternativen, summerad procent och summerat antal personer som svarat. Ålder Procent år år år år 18 Summa procent 100 Summa antal Frekvens av frågan Ålder? Kön Procent Man 50 Kvinna 50 Summa procent 100 Summa antal Frekvens av frågan Kön? Utbildning Procent Grundskola 10 Gymnasium 48 Universitet 42 Summa procent 100 Summa antal 997 Frekvens av frågan Utbildning? A t t i t y d i K a r l s t a d A B

6 Sysselsättning Procent Studerande 10 Arbetare 25 Tjänsteman 32 Egen företagare 6 Pensionär 18 Arbetssökande 3 Annan 7 Summa procent 100 Summa antal Frekvens av frågan Sysselsättning? Sektor Procent Privat 63 Offentlig 37 Summa procent 100 Summa antal 607 Frekvens av frågan Arbetssektor? Partisympati Procent M 27 FP 7 C 3 KD 4 S 29 V 7 MP 9 SD 11 Annat 2 Summa procent 100 Summa antal 802 Frekvens av frågan Partisympati? A t t i t y d i K a r l s t a d A B

7 Civilstånd Procent Gift 48 Sambo 23 Annat 29 Summa procent 100 Summa antal Frekvens av frågan Civilstånd? Hushållsinkomst Procent -200 k k-399 k k-599 k k- 35 Summa procent 100 Summa antal 898 Frekvens av frågan Hushållsinkomst? Ort Procent Storstad 38 Mellanbygd 52 Glesbygd 10 Summa procent 100 Summa antal 1000 Frekvens av frågan Boendeort? Region Procent Stockholm 23 Mellansverige 27 Småland och öarna 8 Sydsverige 14 Västsverige 20 Norrland 9 Summa procent 100 Summa antal 999 Frekvens av frågan Boenderegion? A t t i t y d i K a r l s t a d A B

8 RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen. Resultatet behandlar frågeområdena observationer av narkotika i krogmiljö, hur problematiskt narkotikabruket upplevs vara samt vikten av krogbranschens arbete mot narkotika. Frekvensfördelningen av varje fråga presenteras i ett diagram och med en beskrivande text. Om det föreligger någon statistisk signifikant skillnad i svar mellan bakgrundsvariablerna ålder, kön eller storlek på stad presenteras även dessa. I vissa fall har kategorier slagits samman och avrundats. Narkotika i krogmiljö Observationer Frekvens av frågan Har du det senaste året personligen använt, eller uppmärksammat att någon annan använt, narkotika på restauranger, krogar eller nattklubbar? Svaren är helt anonyma n=1000, 2012 n=1000 Respondenterna har fått svara på i vilken utsträckning de kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö det senaste året. Respondenterna kunde välja alternativen: Ja, jag har själv använt Ja, jag har uppmärksammat att andra använt Ja, jag har både själv använt och även uppmärksammat att andra använt Nej, jag har personligen inte använt och ej uppmärksammat andra Vill ej svara A t t i t y d i K a r l s t a d A B

9 I diagrammet ovan har därför de jakande svaren slagits ihop till ett värde (och avrundats), vilket representerar att respondenterna på något sätt har kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö. Totalt sett har 14 procent angett att de sett andra brukare, något fler än vid förra årets mätning. Runt 84 procent av respondenterna har inte kommit i kontakt med eller observerat narkotika i krogmiljö. Ålder: Precis som vid förra årets mätning är åldersgruppen åringar den grupp som i högst grad kommer i kontakt med narkotika. Mer än en femtedel av respondenterna i denna åldersgrupp, 22 procent har observerat narkotika i krogmiljö. Detta är en ökning med runt sex procentenheter jämfört med förra årets mätning, då 16 procent i ålderskategorin observerat narkotika i krogmiljö. Antalet observationer sjunker sedan ju äldre respondenterna är. Bland åringarna, undersökningens äldsta respondentgrupp, har sju procent observerat narkotika i krogmiljö. Kön: Bland männen uppger 15 procent att de på något sätt kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö. Motsvarande siffra för kvinnor är 14 procent, vilket är en påtaglig ökning från 2012 år mätning då åtta procent av kvinnorna kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö. Av de respondenter som valde svarsalternativet Ja, jag har både själv använt och även uppmärksammat att andra använt är samtliga män, om än ytterst få. Storlek på stad: Observationerna av narkotika är mer förekommande i storstäderna. Runt 16 procent anger att de uppmärksammat att andra har brukat narkotika. Motsvarande andel för mellanbygd är fjorton procent, vilket är en ökning på runt fem procentenheter sett till förra årets mätning. I glesbygd ä det tio procent av respondenterna som uppmärksammat narkotika i krogmiljö, samma andel som förra årets mätning. På regionsnivå har Stockholm störst andel totala narkotikaobservationer. Av respondenterna i Stockholmsområdet är det 18 procent som observerat narkotika i krogmiljö, en ökning med sju procentenheter sedan 2012 års mätning. I Västsverige, som vid förra årets mätning hade störst procentuell andel narkotikaobservationer i krogmiljö, A t t i t y d i K a r l s t a d A B

10 15 procent, är andelen vid årets mätning nere på 12 procent. Lägst andel totala observationer har gruppen Norrland, där elva procent uppgett att de kommit i kontakt med narkotika. Sysselsättning Den största andelen observationer bland de tillfrågade sysselsättningsgrupperna har skett bland studerande, samt hos egenföretagare. Hos respektive grupp har över en femtedel, 21 procent, observerat narkotika i krogmiljö. Lägst andel observationer har skett hos de som uppgett annan sysselsättning, där motsvarande siffra är åtta procent. Narkotikarelaterade problem Frekvens av frågan I vilken grad anser du att användning av narkotika på restauranger, krogar eller nattklubbar är ett problem för dig när du vistas i dessa miljöer? 2013 n=1000, 2012 n=1000 I diagrammet ovan presenteras resultatet på frågan om hur problematiskt narkotikabruket i krogmiljö är för respondenten när de vistas i dessa miljöer. Det var den inledande frågan i undersökningen och respondenterna fick ange på en femgradig skala hur problematiskt de tycker narkotikabruket är. Majoriteten, 35 procent, anser att narkotikabruket i krogmiljö är ett mycket litet problem. Var tionde respondent upplever det vara ett mycket stort problem. För att ge en bättre överblick kan vi slå ihop värde 1 och 2 på den femgradiga skalan ovan till ett värde, vilken får representera de respondenter som anser att narkotikabruket A t t i t y d i K a r l s t a d A B

11 är mer eller minde oproblematiskt. Detta värde visar att 47 procent av respondenterna tycker att narkotikabruket är mer eller mindre oproblematiskt, en ökning med tio procentenheter jämfört med förra årets mätning. Framför allt är det hos yngre respondenter som en större tolerans eller acceptans för droger i krogmiljö märks. Om samma princip tillämpat för de som angett värde 4 eller 5 på den femgradiga skalan, som säger att de respondenterna finner narkotikabruket problematiskt. Dessa respondenter utgör 15 procent, sju procentenheter färre än 2012 års mätning. 30 procent av respondenterna påstår att de inte vet huruvida narkotikabruket är problematiskt eller ej, en ökning med tio procentenheter sett till förra årets mätning. Sysselsättning: Minst bekymrade av narkotikabruket är studenter och egenföretagare, där totalt 45 procent respektive 51 procent anser narkotikabruket vara oproblematiskt. Det är också dessa grupper som i störst utsträckning observerat narkotika i krogmiljö. Bland pensionärer är motsvarande andel 20 procent. Inom samma kategori är det knappt 52 procent som uppger att de inte vistats i krogmiljöer. Arbetssökande och egenföretagare är de grupper där störst andel respondenter upplever narkotikan som problematisk. Inom respektive grupp har 21 procent valt antingen alternativ 4 eller 5 på den femgradiga skalan. Generellt sett är det större andel respondenter inom grupperna studerande, tjänstemän och egna företagare som upplever användandet av narkotika i krogmiljöer som oproblematiskt jämfört med förra årets mätning. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

12 Frekvens av frågan I vilken grad anser du att användning av narkotika på restauranger, krogar eller nattklubbar är ett problem för dig när du vistas i dessa miljöer? Frågans femgradiga skala har slagits ihop för översiktens skull. Diagrammet visar skillnader mellan könen. n=1000 Kön: I diagrammet ovan kan vi se att 47 procent av männen anser att narkotika i krogmiljö är mer eller mindre oproblematiskt. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med 2012 års mätning. Motsvarande siffra hos kvinnor är 33 procent, vilket tyder på att män i större utsträckning än kvinnor finner narkotikabruket oproblematisk. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

13 Frekvens av frågan I vilken grad upplever du att din trygghet påverkas av narkotikapåverkade personer på restauranger, krogar eller nattklubbar? Frågans femgradiga skala har slagits ihop för översiktens skull. n=1000 Nästan tre av tio kroggäster upplever att narkotikapåverkade personer utgör ett problem för dem när de vistas i krogmiljö. Ungefär lika många anser det oproblematiskt. Runt en fjärdedel av respondenterna, 23 procent, uppger att de aldrig uppmärksammat narkotikapåverkade personer på krogen. Det är liten skillnad mellan ålderkategorierna i denna fråga. Dock upplever arbetssökande att narkotikapåverkade personer är ett problem i krogmiljöer jämfört med respondenter med annan sysselsättning. 47 procent jämfört med 37 procent hos annan, 34 procent hos pensionär, 32 procent hos egenföretagande och under 30 procent hos resterande respondentgrupper. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

14 Krogarnas ansvar Frekvens av frågan I vilken grad anser du att det är viktigt att restauranger, krogar och nattklubbar aktivt arbetar med att försvåra och minska användningen av narkotika? Från början en femgradig skala plus vet ej. De resultat som visar att krogarnas arbete är viktigt respektive oviktigt har slagits ihop för att ge en bättre överblick n=1000, 2012 n=1000 En tydlig majoritet av respondenterna anser det vara viktigt att krogarna arbetar aktivt med att försvåra och minska användandet av narkotika. Svaralternativen var från början en femgradig skala plus alternativet Vet ej, men för att ge en mer överskådlig bild slogs de positiva, respektive negativa, alternativen ihop i diagrammet ovan. Alternativet Mycket viktigt fick, när det var ett enskilt alternativ, 69 procent av alla respondenters röster, jämfört med 77 procent vid fjolårets mätning. Kön: 87 procent av kvinnorna i undersökningen tycker att krogarnas arbete mot narkotika är viktigt i någon utsträckning. Motsvarande andel hos männen är 82 procent. Sysselsättning: 93 procent av pensionärerna finner krogarnas arbete mot narkotika viktigt, vilket är det högsta värdet bland de grupper urskilda efter sysselsättning. Minst viktigt anser egenföretagarna att det är, då tolv procent anser att det är oviktigt i någon utsträckning. Ålder: Precis som vid fjolårets undersökning upplevs krogarnas arbete viktigare ju äldre respondenten är. Bland åldersgruppen åringar är det 90 procent som anser att arbetet är ganska eller mycket viktigt. Motsvarande siffra bland åringarna är 76 A t t i t y d i K a r l s t a d A B

15 procent, vilket är en minskning med sju procentenheter sett till föregående år. Framförallt är det färre respondenter i ålderskategorin år som anser att det är i hög grad viktigt. Diagrammet ovan visar medelvärden på frågorna i vilken grad man anser att Krogar mot Knarks arbete är viktigt, samt i vilken grad användingen av narkotika i krogmiljöer är problematiskt. Skalan löper från ett till fem där ett är mycket oviktigt/mycket oproblematiskt och fem är mycket viktigt /mycket problematiskt. Krogars arbete mot narkotika får 4,5 i medelvärde på en femgradig skala och narkotikarelaterade problem får 2,2. Krogars arbete för motverka narkotika är alltjämt högt skattat. Medelvärdet sett till narkotikarelaterade problem i krogmiljöer är också lägre 2013 än vid 2012 år mätning. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

16 SLUTKOMMENTAR Detta är andra året i rad som denna undersökning genomförs. Syftet är få en insikt i narkotikabruket i krogmiljö, i vilken utsträckning detta upplevs som ett problem och i vilken grad krogar bör jobba för att motverka narkotikamissbruket i krogmiljön. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 14 procent har observerat droger i krogmiljön, vilket är jämförbart med siffror från fjolårets mätningar. Runt 16 procent upplever ett problem med droger i krogmiljön, vilket är en minskning sett till 2012 år mätning. Precis som vid fjolårets mätning är det grupper som i högre grad är exponerade för narkotika som också är mer toleranta mot droger i krogmiljöer. En tendens i studien är att dessa grupper i årets undersökning i mindre grad upplever droger i krogmiljö som ett problem jämfört med 2012 år undersökning. En av fem upplever problem med narkotika i krogmiljö Resultatet visar att narkotikan i krogmiljö inte är ett problem för de flesta respondenter, men ungefär en av fem upplever det som ett problem. De som upplever narkotika i krogmiljö är framförallt de som inte vistas i särskilt stor utsträckning i dessa miljöer, till exempel personer över 65 år och arbetslösa. Sett till yrkesgrupper är, som tidigare nämnt, studenter och egenföretagare minst oroade över narkotikaanvändande, där 45 procent respektive 51 procent anser narkotikabruket vara oproblematiskt. Det är också dessa grupper som i störst utsträckning observerat narkotika i krogmiljö. Att dessa yrkesgrupper inte anser narkotika vara ett problem på krogen kan bero på att respondenterna i dessa yrkeskategorier tillhör en yngre ålderskategori. Jämfört med förra årets mätningar är det dock allt färre som ser narkotika i krogmiljö som ett problem. Framförallt är det de målgrupper som i hög grad exponeras för narkotika, företrädesvis åringar, som i lägre grad anser narkotika i krogmiljö vara problematiskt. Detta följer också den trend i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings rikstäckande undersökning, Rapport Drogutvecklingen i Sverige 2011 som påvisar en allt mer ökad tolerans och acceptans för narkotika bland unga. Framförallt är det förhållandet till cannabis som liberaliserats under det senaste decenniet. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

17 Var tredje respondent upplever att narkotikapåverkade på krogen är ett problem. Nästan tre av tio kroggäster upplever att narkotikapåverkade personer utgör ett problem för dem när de vistas i krogmiljö. Här är det, till skillnad från övriga frågor, liten skillnad mellan de olika ålderskategorierna. Framförallt är det arbetslösa som upplever detta som ett problem, där nästan hälften av respondenterna uppleved det som ett problem. Det är också något fler med en årsinkomst under kr som uppger att de känner sig mycket otrygga på grund av narkotikapåverkade krogbesökare. Även om det bör tolkas med försiktighet kan det finnas skäl att tro att personer som saknar sysselsättning i vissa fall kan befinna sig i sociala situationer när droger är mer vanligt förekommande än andra sammanhang. Narkotikaobservationer Narkotikaobservationer följer samma mönster som föregående års mätning. Runt 84 procent av respondenterna svarar att de inte kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö överhuvudtaget det senaste året. 14 procent har kommit i kontakt med narkotika i krogmiljöer. Bland de som kommit i kontakt med narkotika, är det vanligast att iaktta någon annan som brukar. Män står för huvuddelen av samtliga kontakter med narkotika, brukat eller endast observerat, och bland de som uppgett att de själva brukat är samtliga män. Arbetet mot narkotika är viktigt och krogar bör ta ansvar Precis som vid förra årets mätning tycker en tydlig majoritet av respondenterna att krogarnas arbete mot narkotika är viktigt. I likhet med fjolårets mätning anser äldre respondenter det vara viktigare än vad de yngre anser det vara. Studenter är den yrkeskategori som tycker det är minst viktigt, 76 procent jämfört med till exempel 92 procent av pensionärerna. Rimligt är att anta att åldersskillnaderna mellan målgrupperna spelar in i resultatet. Metodproblem och tillförlitlighet I likhet med fjolårets rapport vill vi kommentera valet av metod och resultatets tillförlitlighet. Undersökningen har genomförts i Novus Opinions Sverigepanel, vilken är uppbyggd med slumpmässiga urvalsmetoder vid rekrytering. Panelen är dessutom väl underhållen, vilket ytterligare stärker upp kvaliteten på paneldeltagarna. Ur denna panel har ett slumpmässigt urval gjorts i vilket undersökningen har genomförts. Tillförlitligheten till undersökningens resultat är hög och vi kan med stor sannolikhet A t t i t y d i K a r l s t a d A B

18 säga att resultatet kan överföras på vad populationen svenskarna tycker. Resultatet bygger på en självrapporterande undersökning och gäller frågor om droger och droganvändning, vilket är ett känsligt ämne eftersom det är straffbart och inte socialt accepterat. Frågorna har också ställts via en webbenkät. Det kan medföra att undersökningen blir känslig för vissa personer, eftersom det kan vara svårt för respondenten att veta hur deras uppgifter behandlas på Internet. Respondenten har lovats anonymitet, men med tanke på kombinationen av ett känsligt ämne och den valda insamlingsmetoden kan resultatet till viss del vara förenklat och utgått från mera gängse uppfattningar än personliga. Vi vill uppmärksamma läsaren att ha detta i åtanke vid tolkningen av resultatet. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

19 Visualiseringar I vilken grad anser du att användning av narkotika på restauranger, krogar eller nattklubbar är ett problem för dig när du vistas i dessa miljöer? Har du det senaste året personligen använt, eller uppmärksammat att någon annan använt, narkotika på restauranger, krogar eller nattklubbar? A t t i t y d i K a r l s t a d A B

20 I vilken grad upplever du att din trygghet påverkas av narkotikapåverkade personer på restauranger, krogar eller nattklubbar? I vilken grad anser du att det är viktigt att restauranger, krogar och nattklubbar aktivt arbetar med att försvåra och minska användningen av narkotika? A t t i t y d i K a r l s t a d A B

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Antal intervjuer --------------------- 1000 506 492 228 250 238 278

Läs mer

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN Novus Opinion Katalys har gett Novus opinion i uppdrag att undersöka hur väljaropinionen ser ut i några centrala välfärdsfrågor och vilket

Läs mer

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning Har du hört talas om? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 193 377 208 222 98 516 384 Nej, jag har aldrig

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % a) Att min partner snarkar Antal intervjuer --------------------- 671

Läs mer

Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning

Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal

Läs mer

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % %

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Viktat antal intervjuer ------------- 1000 511 483 237 253 243 258

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning

Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 190 353 257 201 107

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning. Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Kön Ålder Utbildning

Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning. Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Kön Ålder Utbildning Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 212 354 258 176 117 483

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2010

Kodbarometern för allmänheten 2010 Kodbarometern för allmänheten 2010 Rapport av Hallvarsson & Halvarsson för Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 13 december 2010 November 2010 HALLVARSSON & HALVARSSON SVEAVÄGEN 20 P.O. BOX 3666 SE-103

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novusgroup.se Jenny Franzén Tel: 0739-40

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2008

Kodbarometern för allmänheten 2008 Rapport Kodbarometern för allmänheten 2008 Sammanfattning Förtroendet för hur de svenska börsbolagen sköts har sjunkit något bland den svenska allmänheten från november 2006 till november 2008. Företagen

Läs mer

Allmänheten om passioner

Allmänheten om passioner Kund: FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Kontakt FRII: Maria Ros Jernberg Peter Blid Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 22 0739 40 39 18 peter.blid@novus.se viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund

Läs mer

Allmänheten om monarkin

Allmänheten om monarkin Novus Allmänheten om monarkin 2010-04-21 Lina Lidell 1767 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Republikanska Föreningen. Intervjuerna har genomförts inom ramen

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN Kontakt: Maria Kans, Springtime Datum: 11 oktober 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och genomförande Bakgrund

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Novus Föräldrar om läxor. September 2010

Novus Föräldrar om läxor. September 2010 Novus Föräldrar om läxor September 2010 2010-09-14 David Ahlin Proj. Nr Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Löparrapporten 2017 Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Sammanfattning Nära en femtedel springer/löptränar minst en gång i veckan. Män respektive åldersgruppen 30-49 år tränar löpning mer frekvent

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Sifos Telefonbuss vecka 5, 2016 Alice Danielsson Johan Orbe 15587 2016-11-1 Kommentarer angående inställning till att låta flyget betala sin klimatpåverkan

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Undersökning om solskydd

Undersökning om solskydd Undersökning om solskydd 1 17-06-27 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Synoptik. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Var tionde hushåll saknar buffert

Var tionde hushåll saknar buffert Var tionde hushåll saknar buffert Kreditbarometer September 2014 Välkomen till Lindorffs kreditbarometer På senare år har svenskarnas skuldsättning debatterats flitigt. Hösten 2010 infördes ett bolånetak

Läs mer

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg GothCon marknadsundersökning Sara Kalucza, Johan Süld Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg Innehållsförteckning 1. Inledning. 3 2. Bakgrundsvariabler 3 2.1.

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 1 (7) Stockholmsenkäten 2014 Kommunövergripande resultat Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-23 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Postkodlotteriet. Syftet

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand Datum: 20 maj, 2011 Novus: Jenny Franzén, Tel: +46 739 40 39 14, jenny.franzén@novusgroup.se

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 Vård social omsorg Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Famna. Syftet med undersökningen

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Sida 1 Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson 2008-11-26 Sida 2 Inledning Julen innebär ökade inköp för de flesta, där julklapparna står för den stora delen.

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer