Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral."

Transkript

1 Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral. 009 Av: Masudur Rahman ST-Läkare i allmänmedicin Vårby vårdcentral. Klinisk handledare: Jan Dahllöf Specialist i allmänmedicin Vårby vårdcentral. Vetenskaplig handledare: Bo C. Bertilson MD, PhD Karolinska institutet Center for Family Medicine. Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida 1

2 Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral. Sammanfattning. Bakgrund Muskuloskeletala besvär är en vanlig orsak till besök på en Vårdcentral. Värktabletter och sjukgymnastik är den standardbehandling som erbjuds dessa patienter. Tidigare studier av sjukgymnastisk behandling har visat att patienterna var generellt sett nöjda med omhändertagandet och bemötandet, men var mindre nöjda med behandlingsresultatet avseende symtomlindring. Men vad tycker patienterna på Vårby vårdcentral? Är De nöjda? Syfte Att utvärdera patienters upplevelse av sjukgymnastisk bedömning och behandling av muskuloskeletala besvär. Specifika frågeställningar 1. Vad förväntade Du dig när Du remitterades till sjukgymnast?. Hur upplevde Du bemötandet hos sjukgymnasten?. Hur upplevde Du nyttan med sjukgymnastikbehandlingen? Metod/Material Studien baseras på en skriftlig enkätundersökning bland patienter som sökte Vårby vårdcentral för muskuloskeletala besvär under perioden februari 008 till februari 009. Patienter som uteblev från sjukgymnastbesöket, avlidit, bytt vårdcentral efter vårdval och de som hade tolk vid läkarbesöket exkluderas. Enkäten som använts innehåller basinformation såsom kön, ålder och orsak till läkarbesök, samt tre grundfrågor om förväntningar på sjukgymnastikbehandling, bemötande hos sjukgymnasten och nytta av sjukgymnastikbehandling. Frågorna besvarades utifrån en -gradig Likertskala () där 1 betyder ingen och betyder högsta möjliga effekt/nytta. På varje fråga hade patienterna möjlighet att skriva egna kommentarer. Sammanlagt 0 patienter inkluderades i studien. Resultat Patienterna hade relativ höga förväntningar på sjukgymnastikbehandlingen och var mycket nöjda med bemötandet de fick hos sjukgymnasten men däremot upplevdes att effekten av behandlingen de fått var lägre än förväntningen. Slutsats Patienterna upplevde att de blev väl bemötta och att de hade nytta av sjukgymnastikbehandlingen men nyttan var mindre än vad de förväntade. Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida

3 Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral. Bakgrund och Syfte Muskuloskeletala besvär är en vanlig orsak till besök på en Vårdcentral (1). Av de patienter som söker med muskuloskeletala besvär upplever merparten smärta som det dominerande symtomet (). Enligt Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden bland befolkningen, i åldrarna 16-8 år har 71 procent av kvinnor och 8 procent av män smärta från muskuloskeletala systemet (6). Bra omhändertagande och behandling kan minska patienternas lidande och sjukfrånvaro (). Värktabletter och sjukgymnastik är den standardbehandling som erbjuds dessa patienter (). På Vårby vårdcentral har vi avsatta tider för bedömning av sjukgymnaster på ReAgerakliniken i Skärholmen. Patienterna träffar en sjukgymnast inom kort tid från läkarbesöket (vanligtvis 1-veckor) för att planera behandlingen. Vi läkare på vårdcentralen tycker att detta är ett effektivt sätt att behandla patienter. Tidigare studier av sjukgymnastisk behandling har visat att patienterna var generellt sett nöjda med omhändertagandet och bemötandet, men var mindre nöjda med behandlingsresultatet avseende symtomlindring (). Men vad tycker patienterna på Vårby vårdcentral? Är De nöjda? Syftet med denna studie var att utvärdera patienters upplevelse av sjukgymnastisk bedömning och behandling av muskuloskeletala besvär. Specifika frågeställningar 1. Vad förväntade Du dig när Du remitterades till sjukgymnast?. Hur upplevde Du bemötandet hos sjukgymnasten?. Hur upplevde Du nyttan med sjukgymnastikbehandlingen? Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida

4 Metod/Material Studien baseras på en skriftlig enkätundersökning bland patienter som sökte Vårby vårdcentral för muskuloskeletala besvär. Patienter. Inklusionkriterier: Män och kvinnor, i åldern 18 till 80 år oavsett etnicitet som sökte under perioden februari 008 till februari 009 och som bokades för en sjukgymnastisk bedömning. Exklusionkriterier: De som uteblev från sjukgymnastbesöket, avlidit, bytt vårdcentral efter vårdval och som hade tolk vid läkarbesöket. Sammanlagt 0 patienter inkluderades och 6 patienter exkluderades. Enkät. Enkäten (Bilaga 1) som använts är framställd specifikt för denna studie av mig med hjälp av min vetenskapliga handledare. Den innehåller basfrågor om kön, ålder och orsak till läkarbesök, samt tre grundfrågor om förväntningar vid sjukgymnastikbehandlingen, bemötande hos sjukgymnasten och nytta av sjukgymnastikbehandlingen. Frågorna besvarades utifrån en -gradig Likertskala () där 1 betyder ingen och betyder högsta möjliga effekt/nytta. På varje fråga hade patienterna möjlighet att skriva egna kommentarer. Enkäten och följebrevet (Bilaga) skickades till alla 0 patienter med ett bifogat frankerat svarskuvert. Ett påminnelsebrev (Bilaga) skickades två veckor efter detta för att öka svarsfrekvensen. Patienterna fick fyra veckor på sig för att svara på enkäten. Data analyseras med hjälp av programmet PAST-PAlaentological STatistics, version 1.9 och tabell skapas med hjälp av MS-Excel. Mann-Whitney test gjordes för att jämföra medianvärdet av förväntningar, bemötande och nytta mellan manliga och kvinnliga patientgrupper. Kruskal-Wallis test gjordes för att jämföra medianvärdet av förväntningar, bemötande och nytta hos åldersgrupper och orsaksgrupper. Skriftliga kommentarer presenteras i resultatdelen. Etiska överväganden För att skydda patienternas integritet behandlades enkäten anonymt. Ett följebrev (Bilaga) tydliggjorde målet med studien samt anonymiteten. Deltagandet var helt frivilligt och inte bindande till någon behandling. Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida

5 Resultat Tabell 1 visar att det var 1 patienter som svarade på frågorna (svarsfrekvens 0 %). Svarsfrekvens bland män % (n=) och kvinnor 67 % (n=10). Åldersmässigt dominerade de mellan 8-7år vilka utgjorde 7 % (n=7) av patienterna. I orsaksgruppen dominerade axel-/nackbesvär med 7 % (n=11). Näst vanligaste besvär var rygg med % (n=8). Av de svarande hade % (n=8) mer än ett besvär. Av de icke svarande(n=1) utgjorde män % (n=) och kvinnor 67 % (n=10). Åldersgrupp 18-7år dominerade med % (n=8) och resterande 7 % (n=7) tillhörde åldersgrupp 8-7år. Tabell 1. Patient karakteristika (n=1). Kön Man (%) Kvi nna 10 (67%) Åldersgrupp 18-7 (0%) (7%) 8-77 (%) Orsak Axel-/na ck 11 (7%) Arm/ha nd (0%) Rygg 8 (%) Ben/fot (7%) Tabell visar att bland manliga patienter dominerande åldersgruppen 8-7år och de flesta hade axel-/nackbesvär. Bland kvinnliga patienter var åldersfördelningen jämn mellan åldersgruppen 8-7år och 8-77år och de flesta hade axel-/nackbesvär. Ryggbesvär var näst vanligast i båda grupperna. Tabell. Orsak till sjukgymnastbehandling fördelat på kön och ålder (n=1). Kvinna Man Åldersgrupp 18-7 (0%) 1 (0%) 8-7 (0%) (60%) 8-77 (0%) 1 (0%) Orsak Axel-/nackbesvar 7 (70%) (80%) Arm/hand (0%) 1 (0%) Rygg (0%) (60%) Ben/fot (0%) 0 (0%) Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida

6 Likertskala Tabell visar att axel-/nackbesvär den dominerande orsaken till sjukgymnastbehandling för både åldersgrupp 8-7år och 8-77år. Ryggbesvär var näst vanligaste orsak. Tabell. Åldersgrupp och orsak till sjukgymnastbehandling (n=1). Besvärsområde Åldersgrupp axel-/nack arm/hand rygg ben/fot Tabell visar de enskilda patienternas svar på frågan om förväntningar, bemötande och nytta. De flesta patienterna hade graderat sig på fyra eller fem i förväntningar och bemötande men två eller fyra i nytta. Tabell. Förväntningar, bemötande och nytta enligt Likertskala (n=1). Förväntningar Bemötande Nytta patient Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida 6

7 medianvärde medianvärde Tabell visar medianvärde för förväntningar, bemötande och nytta från alla 1patienter. Median värde tre eller uppåt bedöms som att patienterna haft höga förväntningar, blivit bra bemött eller haft nytta av den behandling de fått. Tabellen visar att bemötandet har medianvärde fem. Nyttan har medianvärde tre. Förväntningar har medianvärde fyra. Tabell. Medianvärde av förväntningar, bemötande och nytta (n=1). 1 0 Förväntningar Bemötande Nytta Tabell 6 visar att det var en signifikant skillnad mellan män och kvinnor avseende förväntningar (u=, p=0.0). Manliga patienter hade högre förväntningar jämfört med kvinnliga patienter. Tabell 6. Jämförelse mellan män och kvinnor avseende förväntningar, bemötande och nytta (n=1).,,, 1, 1 0, 0 Förväntningar Bemötande Nytta Man kvinna Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida 7

8 medianvärde medianvärde Tabell 7 visar att åldersgruppen 8-7år hade höga förväntningar och lägre nytta jämfört med åldersgruppen 8-77år som hade låga förväntningar men större nytta. Dock ingen signifikant skillnad(p=0.). Tabell 7. Jämförelse av åldersgrupp i relation till förväntningar, bemötande och nytta (n=1).,,, 1, 1 0, 0 Förväntningar Bemötande Nytta Tabell 8 jämför utfallet mellan axel-/nack- och ryggpatienter. Ingen signifikant skillnad förelåg. Axel- /nackpatienter hade större nytta jämfört med ryggpatienter. Tabell 8. Jämförelse av axel-/nack-och ryggpatienter i relation till förväntningar, bemötande och nytta (n=1).,,, 1, 1 0, 0 Förväntningar Bemötande Nytta Axel-/nack Rygg Skriftliga kommentarer i enkäten har mottagits från 6 (0 %) patienter. De flesta uttrycker stora förväntningar på att bli friska och har varit nöjda med det bemötande de fått av sjukgymnasten men däremot uttrycker de sitt missnöje med effekten av den behandling de fått. Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida 8

9 Diskussion Denna studie har gjorts för att belysa patienters upplevelse av sjukgymnastik. Resultaten visar att patienterna haft relativt höga förväntningar på sjukgymnastikbehandlingen och varit mycket nöjda med det bemötande de fått hos sjukgymnasten men däremot inte upplevt att nyttan av behandlingen var lika stor som förväntningen. Manliga patienter hade högre förväntningar och mindre nytta av sjukgymnastikbehandlingen jämfört med kvinnliga patienter. En förklaring till detta kan vara att manliga patienter ställer högre krav på sig för att bli friska på kort tid och därmed upplever mindre nytta. Patienterna i åldersgruppen 8-77år hade relativt låga förväntningar men relativt hög nytta av sjukgymnastikbehandlingen jämfört med de andra åldersgrupperna. Detta kan möjligen bero på att i denna åldersgrupp finns patienter med kroniska och multipla besvär som redan fått olika behandlingar och börjat vänja sig vid sina besvär. Därmed kan de uppleva större nytta av sjukgymnastikbehandlingen redan vid mindre symtomlindring. Studiens svagheter är att det är få patienter och ofullständiga bakgrunduppgifter och patientdelning. Patienterna har haft både akut och kronisk smärta men det går inte att urskilja från enkäten och därmed går det inte att visa om någon patientgrupp har större nytta av sjukgymnastikbehandlingen. Patient materialet var också en blandning av svenskfödda och icke svenskfödda patienter från olika samhällsklasser med olika utbildningsnivå och därmed råder oklarhet om patienternas förkunskap om sjukgymnastik. Detta kan ha bidragit till att patienterna haft höga förväntningar om sjukgymnastik. Det framgår inte heller om patienterna fortsätter med träning på egen hand eller inte. Hälften av patienterna svarade inte på enkäten trots påminnelsebrev. I framtida studier kan man med fördel dela in patienter i akuta och kroniska besvär samt arbetande, sjukskrivna eller pensionerade eller enkla besvär och multipla besvär för att se vilka grupper som har störst nytta av sjukgymnastikbehandling. Att intervjua patienterna direkt eller via telefon kan möjligen förbättra svarsfrekvensen. Studien har visat liknande resultat som tidigare studier i att nack-/axelbesvär är den dominerande orsaken till sjukgymnastikbehandling (6) och att patienter har höga förväntningar och blir väl bemötta men har mindre nytta av behandlingen (). Sjukgymnastik betraktas som ett effektivt sätt att behandla muskuloskeletala besvär men studien visar att patienterna inte haft så stor nytta av sjukgymnastiken. Studien ger dock inte svar på frågan varför patienterna inte blir bättre. Några möjliga hypoteser är att bakomliggande patologi till exempel artros inte botas med hjälp av sjukgymnastik utan bara kan lindras och att patienten haft andra förväntningar. En annan orsak kan vara att neurogena besvär som utgår från disk- och ligamentskador sällan läker utan restsymtom. Patienten kanske inte heller förstått att mycket egenansvar krävs och att det tar tid att nå resultat. En annan orsak kan vara att patienterna inte var tillräckligt motiverade eller haft kort sjukgymnastkontakt eller haft sekundärvinst av sjukdomen. Sjukgymnasten kan också ha missat att använda rätt behandlingsmetod, till exempel angav en av patienterna att sjukgymnastikbehandlingen upplevdes som ren misshandel och att han däremot blev helt bra med hjälp av kiropraktor. Nyttan av sjukgymnastikbehandlingen kan möjligen förbättras om den behandlande läkaren har en klar uppfattning om sjukgymnastikbehandling och dess verkan och därmed kan ge patienter realistiska förväntningar. Rätt diagnos och noggrant övervägande av nyttan med sjukgymnastik kan möjligen ge mer effekt. Att sjukgymnaster använder rätt Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida 9

10 behandlingsmetod till rätt patient samt kritisk utvärdering av sjukgymnastikbehandlingen och noggrann uppföljning kan förhoppningsvis öka effekten. Slutsatsen är att våra patienter upplevt att de blivit väl bemötta och de haft nytta av sjukgymnastikbehandlingen men nyttan var mindre än förväntningen. En större studie med fler patienter och olika indelning behövs för att bekräfta om vår iakttagelse är riktig. Referenser 1. Bremander A, Bergman S. Non-pharmacological management of musculoskeletal disease in primary care. Best Pract Res Clin Rheumatol.008 Jun; (): Bergman S. Management of musculoskeletal pain. Best Pract Res Clin Rheumatol.007Feb; 1(1): Casserley-Feeney SN, Phelan M, Duffy F, Roush S, Cairns MC, Hurley DA. Patient satisfaction with private physiotherapy for musculoskeletal pain. BMC Musculoskeletal Disord.008Apr 1; 9:0.. Hurley MV, Bearne LM. Non-exercise physical therapies for musculoskeletal conditions. Best Pract Res Clin Rheumatol.008Jun:():19-.. Rosmary Hills, MSc, PhD, MCSP, DipTP, and Sheila Kitchen, MSc, PhD, MCSP, DipTP. Satisfaction with outpatient physiotherapy: A survey comparing the views of patient with acute and chronic musculoskeletal conditions. Physiother Theory Pract.007 Jan-Feb; 6. Pressmeddelande från Statistiska centralbyrån, :0 Nr 006:67. Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida 10

11 Bilaga 1. Jag är en Ålder Jag sökte för o Man o Kvinna o 18-7 o 8-7 o 8-77 o 78 och över. o Axel-/nackbesvär o Besvär i arm/hand o Ryggbesvär o Besvär i ben/fot Besvara följande frågor genom att ringa in den siffra på linjen som stämmer bäst. 1. Vad förväntade Du dig när Du remitterades till sjukgymnast? 1 = Inga förväntningar att det skulle hjälpa, = Förväntade mig att bli mycket bättre Kommentar:. Hur upplevde Du bemötandet hos sjukgymnasten? 1 = Mycket dåligt bemött, = Mycket bra bemött Kommentar:. Hur upplevde Du nyttan med sjukgymnastikbehandlingen? 1 = Ingen nytta alls, = Mycket stor nytta Kommentar: Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida 11

12 Bilaga Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral. Muskuloskeletala besvär är en vanlig orsak till besök på en Vårdcentral och sjukgymnastik är en vanlig behandling av dessa besvär. På Vårby vårdcentral har vi avsatt tider för akut sjukgymnastik bedömning. Läkarna på vårdcentral tycker att detta är ett bra sätt att behandla patienter. Men vad tycker patienterna själva? Denna enkätstudie görs för att belysa patienternas upplevelse. Du har fått denna enkät eftersom Du har varit på en akut sjukgymnastik bedömning/behandling någon gång under perioden februari 008 till februari 009. Vi undrar om Du vill ge oss Dina synpunkter på hur sjukgymnastikbehandlingen har fungerat för Dig. Vänligen fyll i denna enkät och returnera den i det bifogade kuvertet så snart som möjligt. Svaren är anonyma. I publicerade sammanställningar kan man ej urskilja enskild person. Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst avbryta utan att ange något skäl, och utan att Ditt fortsatta omhändertagande påverkas. Har Du frågor eller vill Du veta mer, Kontakta Dr. Masudur Rahman ST-Läkare Vårby vårdcentral Botkyrkavägen, 1tr 1 Vårby. Tel: Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida 1

13 Bilaga. Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral. Hej! För två veckor sedan skickade vi ut en enkät till Dig som varit på en akut sjukgymnastik bedömning/behandling någon gång under perioden februari 008 till februari 009. Syftet med denna enkätundersökning är att utvärdera patienters upplevelse av akut sjukgymnastik bedömning och behandling av muskuloskeletala besvär. Dina synpunkter är viktiga för oss för att utvärdera hur sjukgymnastikbehandlingen har fungerat för Dig. Vänligen fyll i enkäten och returnera den i det bifogade kuvertet så snart som möjligt. Om Du redan har besvarat enkäten så kan Du bortse från denna påminnelse. Har Du frågor eller vill Du veta mer, Kontakta Dr. Masudur Rahman ST-Läkare Vårby vårdcentral Botkyrkavägen, 1tr 1 Vårby. Tel: Masudur Rahman, Vårby vårdcentral. Sida 1

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Sammanfattning SwedeAmp har genomfört ett test av PREM (Patient Reported Experience Measures) i pilotprojektform under hösten

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

Hemtjänsten 2012 2012-08-13. Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 %

Hemtjänsten 2012 2012-08-13. Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 % Hemtjänsten 2012 2012-08-13 Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 % Bortfall: 3 av 77 Jag som har hemtjänst är: Bortfall: 1 av 77 Ålder Bortfall: 1 av 77 Jag som svarat på enkäten är: 1. Hur nöjd är du

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 BERGS KOMMUN Resultat brukarenkät hemvård och särskilt boende 1 Innehållsförteckning Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 Svarsfrekvens... 2 personer som svarat

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen Pilot 1 Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [7-6-19] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se (36) 1. Sammanfattning För att främja användningen av Läkemedelsförteckningen

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR?

Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR? VESTA Norra Programmet 2013 Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR? Ett projekt på Tranebergs VC, Riksby VC och Brommaplans VC Lovisa Elinder Grönlund, ST-läkare, Tranebergs VC Klinisk

Läs mer

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät [Skriv text] Utvärdering av SI (09/10) SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät För att få en uppfattning om hur deltagarna sett på SI-mötena gjordes en enkätutvärdering i slutet

Läs mer

Interventionsstudie i Jönköping: KRÄNKNINGAR I VÅRDEN, enkät nr. 3

Interventionsstudie i Jönköping: KRÄNKNINGAR I VÅRDEN, enkät nr. 3 Instruktion Interventionsstudie i Jönköping: KRÄNKNINGAR I VÅRDEN, enkät nr. 3 Innan du svarar på en fråga ber vi att du läser hela frågan och alla svarsalternativ. Vissa frågor svarar du på genom att

Läs mer

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 1 Inledning Bakgrund och syfte Brukarundersökning avseende korttidsvistelse har tidigare gjorts 2004 och 2007. Denna brukarundersökning är

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D)

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) VIDARKLINIKEN 2014 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Tobias Sundberg, Med dr I C The Integrative Care Science Center Järna, mars 2015 VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE RAPPORTMALL Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Jeanette Gunnarsson Bakgrund: Beskrivning

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Datum 2015-06-01 Ert datum Beteckning FaR rapport 2014 1(4) Er beteckning Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Bakgrund: FaR- verksamheten i Klippan bedrevs fram t.o.m. 31 december 2007 i projektform

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Har du svårt att sova?

Har du svårt att sova? Till äldre ungdomar, 15-18 år, och deras vårdnadshavare: Har du svårt att sova? Är du mellan 15-18 år? Har du haft svårt att sova åtminstone tre av veckans dagar de senaste tre månaderna? Stämmer något

Läs mer

C-UPPSATS. Patientens erfarenhet av remissfrihet till sjukgymnast

C-UPPSATS. Patientens erfarenhet av remissfrihet till sjukgymnast C-UPPSATS 2010:006 Patientens erfarenhet av remissfrihet till sjukgymnast Linnea Löfstedt Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Sjukgymnastik

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska Centrum för Arbets- och Miljömedicin Doktorand, Kvinnors och Barns Hälsa Karolinska Institutet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1 Ont i nacken! Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Inledning Förtroendemannagruppen för rörelseorganens

Läs mer

Utökad direktaccess till sjukgymnast HC Tre Älvar (Vindeln, Vännäs och Bjurholms HC)

Utökad direktaccess till sjukgymnast HC Tre Älvar (Vindeln, Vännäs och Bjurholms HC) Utvecklingsarbete 2013-14 Landstingets Primärvård Västerbotten Projektledare: Mikael Fredlander Projektgrupp: Eva Ludvigsson Lisa Norrman Birgith Holmberg Anders Holmström Utökad direktaccess till sjukgymnast

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den

kompetenscentrum Blekinge Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den Effekten

Läs mer

"50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ in Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Hushålls-ID 1 2 0 0 Person-ID Datum för intervju: Intervjuares ID: Respondentens Förnamn: "50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär

Läs mer

Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande

Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande Xinxin Guo Forskar-AT 2010-08-30 1 Bakgrund Forskning är grunden för medicinsk utveckling. Det är därför viktigt att rekrytera forskare, särskilt

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) som skett under det första kvartalet. Värdegrundsenkät Bakgrund Som ett led i Individ-

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Vad tycker man om sin vårdcentral?

Vad tycker man om sin vårdcentral? Qulturum Rapport Vad tycker man om sin vårdcentral? En befolkningsenkät 2001 Kjell Lindström Sofia Eriksson Primärvårdens FoU-enhet 2002:3 Författare: Kjell Lindström, distriktsläkare Primärvårdens FoU-enhet

Läs mer

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna?

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? CoreTherm värmebehandling I denna folder kan du läsa om CoreTherm, en poliklinisk behandling för godartad prostataförstoring,

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Kvinna 39 år. Kvinna 66 år. Jag är gravid, nu i vecka 25. Från vecka 14 har jag haft ont i bäcken och rygg. Jag gick till. Vad tycker patienterna?

Kvinna 39 år. Kvinna 66 år. Jag är gravid, nu i vecka 25. Från vecka 14 har jag haft ont i bäcken och rygg. Jag gick till. Vad tycker patienterna? Ont i nacke, rygg, bäcken. Var stel överallt och hade symptom i olika former såsom huvudvärk, isningar i nerverna mm. Jag har uppnått fantastisk förändring. Har nästan aldrig ont och tillfällig stelhet

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

1. När du kommunicerar med andra människor, har du känslan av att de inte förstår dig? 1 2 3 4 5 6 7

1. När du kommunicerar med andra människor, har du känslan av att de inte förstår dig? 1 2 3 4 5 6 7 KASAM frågeformulär Frågeformuläret innehåller 29 frågor som rör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 svarsalternativ - ringa in det svars-alternativ (endast ett svar ) som ligger närmast till vad

Läs mer

PRIM-NET. Bedömningsmall Del I

PRIM-NET. Bedömningsmall Del I Persnr: IDnr: PRIM-NET Bedömningsmall Del I - Samtalsguide Muntlig info ang studien och bedömningssamtalet - Innan bedömningssamtalet Innan du får vara med i studien så ställer vi samma frågor till alla

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna undersökning

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Våren 2006 1 (13) i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Sammanfattning från förtroendemannagruppens samtal med personer med astma och/eller kronisk

Läs mer

Att leva med ME/CFS. STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers

Att leva med ME/CFS. STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers Pacing i praktiken: Att leva med ME/CFS STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med

Läs mer

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Linnéa 4 Hösten 2009 Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Karin Johansson, Hälsoenheten Aneta Larsson, Markaryds kommun Linda Persson, Markaryds kommun Yvonne Sand, Dialysen Ljungby

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Ort, datum Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Hej! Er familj har under det senaste året haft kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. För att vi ska kunna utveckla verksamheten är det viktigt

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Antal inkomna svar: 31 av 43 möjliga Viktigast för upplevd kvalitet (=minst 50% av de svarande viktade påståendet): Jag

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin Mitt liv som mobbad Wiveca Wendin 1 Mitt liv som mobbad Copyright 2012, Wiveca Wendin Ansvarig utgivare: Wiveca Wendin Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1642-3 2 Innehåll 1. Några ord av författaren

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Enkät om antibiotika. Volym 1 (2500 st): 0001 2500

Enkät om antibiotika. Volym 1 (2500 st): 0001 2500 Enkät om antibiotika Volym 1 (2500 st): 0001 2500 Enkät om antibiotika Enkät om antibiotika Enkät om antibiotika Du har blivit utvald att delta i en enkätstudie gällande uppfattningar och förväntningar

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Etiska regler för sjukgymnaster

Etiska regler för sjukgymnaster Etiska regler för sjukgymnaster Förord Dessa regler syftar till att medvetandegöra sjukgymnasten om de etiska frågor som är förenade med yrkesutövningen samt att garantera patienterna ett värdigt och sakkunnigt

Läs mer

Försökspersonsinformation och Samtycke

Försökspersonsinformation och Samtycke Försökspersonsinformation och Samtycke Titel BUP1502: En öppen studie som har för avsikt att bekräfta att farmakokinetiken av plåster innehållandes buprenorfin är liknande hos äldre och yngre personer.

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) VESTA Södra Programmet 2 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) Hur används FaR av läkare i primärvården i Huddinge? Ingela Liljebjörn, ST-läkare Vårby Vårdcentral 2 Handledare: Bo-Christer Bertilson, leg läkare,

Läs mer

Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur?

Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur? Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur? Sammanfattning av Daniel Albertssons avhandling Hip fracture prevention by screening and intervention of elderly women in Primary Health Care. Foto:

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

S U A S. Självskattningsformulär

S U A S. Självskattningsformulär S U A S Självskattningsformulär Översättning till svenska: Prof Lil Träskman Bendz Bearbetning: Med Dr Anders Niméus Inst för Klinisk Neurovetenskap, Avd Psykiatri Lunds Universitet De 20 frågorna börjar

Läs mer

Nu får du utökad möjlighet att välja vårdcentral. Hälsoval Örebro län

Nu får du utökad möjlighet att välja vårdcentral. Hälsoval Örebro län Nu får du utökad möjlighet att välja vårdcentral Hälsoval Örebro län 2 Valet är ditt! I januari 2010 infördes Hälsoval Örebro län. Det innebär utökade möjligheter för dig att fritt välja vårdcentral i

Läs mer

Patientlagen och Patientdatalagen

Patientlagen och Patientdatalagen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare:

Läs mer

Företagande mot sporten

Företagande mot sporten Företagande mot sporten Att driva företag och samtidigt fokusera på hoppsporten Fredrik Spetz 2015-01-06 Innehåll Inledning och syfte... 3 Metod... 4 Insamlad data från intervjuer... 5 Analys... 7 Slutsats...

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Page 1 of 8 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Tiia Talvitie, Päivi Ruokoniemi Kimmo Porkka (foto: Kai Widell) Målsökande

Läs mer

DEPRESSION. Esa Aromaa 24.9.2007 PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN

DEPRESSION. Esa Aromaa 24.9.2007 PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN DEPRESSION Esa Aromaa 24.9.2007 VAD AVSES MED DEPRESSION? En vanlig, vardaglig sorgsenhet eller nedstämdhet är inte det samma som depression. Med egentlig depression avses ett tillstånd som pågår i minst

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig Jönköping 2012-04-11 Information Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig En kommunalisering av hemsjukvården har genomförts i flera län i landet men det har inte genomförts

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens barn och familjesektion 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet?

Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet? Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet? Rose-Mharie Åhlfeldt Högskolan Skövde Ture Ålander Läkarpraktik, Uppsala Universitet Deployment

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

13. Vad tycker du om samarbete och enskilt arbete på kurserna när det gäller laborationer?

13. Vad tycker du om samarbete och enskilt arbete på kurserna när det gäller laborationer? Enkäten Bakgrund 1. Vilket kön har du? Man Kvinna 2. Hur gammal är du? -25 26-30 31-35 36-3. Vilket program läste/läser du? Inom parenteserna står de olika namn utbildningarna haft genom åren. C (Datavetenskaplig

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01 PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 995-5- PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Namn... Datum... Avsikten med detta formulär är att ge

Läs mer

Del 1. Ett exempel: Hur rädd är du för att gå till tandläkaren? 0 1 2 3 4 5 6

Del 1. Ett exempel: Hur rädd är du för att gå till tandläkaren? 0 1 2 3 4 5 6 Multidimensional Pain Inventory Med hjälp av frågorna, som ställs i följande tre delar, vill vi försöka kartlägga värkproblemen ur din egen synvinkel. Detta är viktigt, eftersom du naturligtvis är den

Läs mer