Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fysisk aktivitet på Recept (FaR)"

Transkript

1 VESTA Södra Programmet 2 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) Hur används FaR av läkare i primärvården i Huddinge? Ingela Liljebjörn, ST-läkare Vårby Vårdcentral 2 Handledare: Bo-Christer Bertilson, leg läkare, Med Dr CeFAM,

2 Sammanfattning Bakgrund. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en behandlingsmetod som primärvården kan använda för att stimulera patienter till fysisk aktivitet och som enligt Socialstyrelsen ska erbjudas som alternativ till läkemedel. Hur mycket FaR används på vårdcentralerna i Huddinge är okänt. Syfte/frågeställningar. Att kartlägga om och hur FaR används av läkare på vårdcentralerna i Huddinge kommun. Hur ofta diskuteras fysisk aktivitet med patienter? Används skriftlig information i form av FaR? Hur många FaR uppskattade läkarna att de förskrivit de sista sex månaderna? Till vilka diagnoser förskrevs FaR? Vilka hinder sågs med FaR? Fanns det skillnad i förskrivning av FaR i förhållande till förskrivarens kön, antal år i yrket och utbildning i FYSS och FaR? Metod. Studien genomfördes med anonyma enkäter till samtliga verksamma läkare på vårdcentralerna i Huddinge kommun hösten 2. Sammanlagt 78 enkäter med 8 frågor lämnades ut. Både kvantitativa och kvalitativa frågor ingick. Resultat. Svarsfrekvensen var 49 (63 %). Av dessa var det 39 (63 %) som använde FaR som en behandlingsmetod. De flesta hade förskrivit mindre än FaR de sista sex månaderna. Övervikt var den vanligaste diagnosen och tidsbrist angavs som största hindret vid förskrivning av FaR. Ingen statistisk skillnad sågs i antal FaR mellan kön, antal år i yrket eller utbildning i ämnet. Slutsats. FaR användes som en behandlingsmetod i primärvården i Huddinge av en majoritet av läkarna men antalet FaR per läkare var lågt. Lathundar för förskrivning av FaR, en FaR ansvarig person på varje vårdcentral och mer utbildning kan möjligen förenkla och öka förskrivningen. 2

3 Introduktion Bakgrund Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en behandlingsmetod som läkare kan använda sig av för att stimulera till fysisk aktivitet hos sina patienter i preventivt och behandlande syfte. FaR innebär att legitimerad sjukvårdspersonal, till exempel läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor förskriver ordination på fysisk aktivitet till patienten. Ordinationen baseras på Fysisk aktivitet i Sjukdomsbehandling och Sjukdomsprevention (FYSS) []. I Stockholm finns det sedan 27 riktlinjer som anger att FaR ska användas i hela länet [2]. Fysisk aktivitet hos patienter med otillräcklig fysisk aktivitet ökade med hjälp av FaR under åtminstone 6 månader enligt en studie på 3 vårdcentraler i Sverige år 2-23 [3]. Samma studie visade att följsamheten till FaR var 65 %, vilket är jämförbart med annan behandling av kroniska sjukdomar. Jämfört med en kontrollgrupp ökade fysisk aktivitet 2-3 gånger efter förskrivning av FaR. Studien visade också att risken för hjärt- kärlsjukdom minskade hos äldre kvinnor och män med låg fysisk aktivitet, övervikt och bukfetma [3]. Fysisk inaktivitet är en av de tio viktigaste riskfaktorerna för ohälsa i världen enligt World Health Organisation (WHO)[4]. Risken för att insjukna i hjärt- kärlsjukdom är likvärdig för fysisk inaktivitet som den risk som högt blodtryck, höga blodfetter eller rökning innebär. Inom primärvården har arbetet med att förändra patienters levnadsvanor fått en mer framträdande roll vid behandling av olika sjukdomar som komplement till eller istället för medicinering. Till levnadsvanor räknas fysisk aktivitet, kost, rökning och alkoholkonsumtion. WHOs rekommendation avseende tillräcklig fysisk aktivitet är minst 3 minuter dagligen minst 5 dagar i veckan. Intensiteten ska vara måttlig, vilket motsvaras av en rask promenad. Definitionen rask promenad är framtagen av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Andelen vuxna i Sverige som uppfyller dessa rekommendationer är 65 % och andelen är oförändrad sedan 24 [5]. Fysisk aktivitet på recept har förekommit i Sverige sedan 98-talet då distriktsläkaren Mai-Lis Hellénius började förskriva motion på recept på sin mottagning i Sollentuna som en del i ett projekt för kardiovaskulär prevention. Hon kunde visa på en signifikant förhöjd aktivitetsnivå hos patienter som fått motion på recept. Denna förhöjda aktivitetsnivå kvarstod vid uppföljningen efter 8 månader [6]. Sedan 28 finns FYSS för FaR som är skriven utifrån evidens gällande fysisk aktivitet som behandling för olika sjukdomar till exempel hypertoni, övervikt och diabetes []. 3

4 I Sverige initierade Statens Folkhälsoinstitut ett pilotprojekt 2 för att utveckla metoder och arbetsformer för FaR [7]. Studien visade att för ett gott resultat är det viktigt att arbetsformen förankras väl på arbetsplatsen med gemensamma utbildningar för personalen och att det finns lokala samordnare och lokala samarbetspartners. Svårigheter med att förskriva FaR, visade sig i samma studie vara; tidsbrist, bristande kunskap i samtalsmetodik och bristande kunskap om hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Dessutom tror förskrivare att patienter vill ha vanlig medicinsk behandling istället för livsstilsråd. I en studie av läkare i primärvården i USA visades att läkare som själva var fysiskt aktiva diskuterade fysisk aktivitet med sina patienter oftare än läkare som inte själva var fysiskt aktiva [8]. Förskrivningen av FaR ökar i Stockholms län. År 28 förskrevs cirka 37 FaR, och 2 förskrevs cirka 7 FaR i Stockholms län [9]. FaR är en av flera behandlingsmetoder som kan förbättra följsamheten till muntlig rådgivning om fysisk aktivitet. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har, i rapporten Metoder att främja fysisk aktivitet från 27, visat att rådgivning till patienter i klinisk vardagsmiljö leder till ökad fysisk aktivitet med 5-2 % under minst 6 månader efter rådgivning. Samma studie visade att en ökad frekvens och intensitet av rådgivning genom upprepad kontakt under flera månader medför ytterligare ökad fysisk aktivitetsnivå. Rådgivning kompletterad med FaR, dagbok, stegräknare eller informationsbroschyr leder till ytterligare 5-5 % ökning av fysisk aktivitetsnivå. Det vetenskapliga underlaget är, enligt rapporten otillräckligt för att avgöra om något av dessa komplement har bättre effekt än någon annan metod. []. Det är denna studie som ligger till grund för Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som utkom 2. Dessa riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling till patienter med otillräcklig fysisk aktivitet. Muntlig rådgivning ska ges tillsammans med skriftlig ordination eller stegräknare och patienten ska erbjudas särskild uppföljning av behandlingen []. Syfte Syftet med denna studie var att kartlägga om och hur FaR användes som en behandlingsmetod på vårdcentralerna i Huddinge kommun. Frågeställningar Rörande läkare vid vårdcentralerna i Huddinge kommun:. Hur ofta diskuteras fysisk aktivitet med patienter? 2. I vilken utsträckning används skriftlig ordination av fysisk aktivitet i form av FaR? 4

5 3. Hur många FaR har förskrivits under de sista sex månaderna? 4. Vid vilka diagnoser används FaR? 5. Vilka hinder ses med FaR? 6. Finns det en skillnad i förskrivning av FaR i förhållande till kön, antal år i yrket och utbildning i FYSS och FaR? Material och metod Detta är en kvantitativ beskrivande och jämförande studie. Studien genomfördes med anonyma enkäter [bilaga ]. Frågorna i enkäten är till viss del tagna från en enkätstudie i en rapport om FaR från Uppsala Universitet [2]. Validitet och reliabilitet i enkäten är inte utvärderad då den till stor del är konstruerad av författaren. En mindre pilotstudie genomfördes på ST-läkare i allmänmedicin som besvarade och kommenterade enkäten. En del i enkäten ändrades efter det för att göra frågorna mer tydliga. Populationen bestod av samtliga verksamma läkare vid vårdcentralerna i Huddinge kommun. I kommunen fanns 7 vårdcentraler med sammanlagt cirka 8 läkare. Enkäterna lämnades till personal i receptionen vid varje vårdcentral. De uppgav hur många läkare som fanns i tjänst under de närmaste två veckorna, och motsvarande antal enkäter lämnades ut, och receptionspersonal delade ut enkäterna i postfack. Ett följebrev beskrev studien och enkäten [bilaga 2]. Sammanlagt 78 enkäter lämnades ut. Frankerade svarskuvert bifogades. Efter ungefär 2 veckor lämnades en påminnelse ut på samma sätt som ovan. Det gick då inte se vilka som tidigare svarat, utan samtliga läkare fick en påminnelse. Statistisk analys Insamlade data överfördes till Microsoft Excel och analyserades i statistikprogrammet Palaentological Statistics (PAST). Resultat redovisas deskriptivt i tabeller. Korrelation mellan antal utskrivna recept under de sista 6 månaderna och förskrivarens kön, utbildning i FaR och antal år i yrket efter examen beräknades med Mann Whithney test. När p-värdet beräknades för antal år i yrket och antal förskrivna FaR, slogs två kolumner samman, så att - år i yrket jämfördes med ->2 år. Detta gjordes för att bättre kunna beräkna skillnader statistiskt. Etiska överväganden Deltagarna i projektet var verksamma läkare på vårdcentraler i Huddinge kommun och enkäten medförde ett visst integritetsintrång varför verksamhetschefer på berörda vårdcentraler godkände deltagande innan enkäterna skickas ut. Deltagandet var frivilligt och enkäterna besvarades anonymt. 5

6 Det fanns en mycket liten risk att det skulle gå att räkna ut vem som svarade vad och den risken minimerades genom att svarskuverten inte var kodade. Då gick det inte att se från vilken vårdcentral enkätsvaren kom. Det var bara studieledaren som hade tillgång till insamlat material och det förvarades så att ingen annan kunde komma åt det. Det fanns en viss möjlighet att enkäten kunde ha påverkat svaranden i den mån att de blivit mer uppmärksamma på ämnet. Studien visade på olika hinder i förskrivning av FaR. Detta kan i sin tur förbättra förutsättningarna att öka förskrivningen så att fler patienter får nytta av den här metoden och i längden mår bättre. Resultat Antal svarande var 49 (63 %). Könsfördelningen mellan de svarande var jämn. Störst andel svarande fanns hos de svarande som arbetat i mer än 2 år, se tabell. Tabell. Bakgrundsinformation om de svarande (n=49) År i yrket Män Kvinnor Summa efter n=25 n=24 n=49 läkarexamen 5 % 49 % <5 6 (2 %) 7 (4 %) 3 (27 %) 6-5 ( %) 6 (2 %) (22 %) -2 4 (8 %) 3 (6 %) 7 (4 %) >2 (2 %) 8 (6 %) 8 (37 %). Hur ofta diskuteras fysisk aktivitet med patienterna? Det var 35 (7 %) svarande som angav att de ofta diskuterar fysisk aktivitet med sina patienter. Det var 2 (25 %) svarande som angav att de då och då diskuterar fysisk aktivitet med sina patienter. En svarande angav att han/hon sällan diskuterar fysisk aktivitet och en angav att han/hon aldrig diskuterar fysisk aktivitet med patienter. 2. Användes skriftlig ordination av fysisk aktivitet i form av FaR? Sammanlagt 3 (63 %) av de svarande angav att de använde FaR. 3. Hur många FaR har förskrivits under de sista sex månaderna? En svarande hade förskrivit mer än 3 FaR, en svarande hade förskrivit mellan 2-3 FaR och det var 7 svarande som förskrivit mellan -2 FaR. Det var 34 svarande som skrivit färre än FaR 6

7 4. Vid vilka diagnoser användes FaR? Övervikt var den vanligaste diagnosen som föranledde förskrivning av FaR, se tabell 2. Tabell 2. Vid vilka diagnoser användes FaR av läkare vid vårdcentralerna i Huddinge? Flera alternativ kunde anges. Diagnos N % övervikt muskuloskelettala besvär diabetes 2 43 depression 7 35 högt blodtryck 6 33 annat 2 5. Vilka hinder sågs med FaR? De vanligaste hindren var tidsbrist för att ge information till patienten och att svaranden inte visste vart man kunde hänvisa patienten för att få hjälp av FYSS-utbildad personal. Under svarsalternativet annat angavs vet inte var jag hittar blanketten, omotiverade patienter, språksvårigheter och inte rutin. Ingen svarande angav att de inte trodde på metoden. Tabell 3. Vilka hinder ser du med att förskriva FaR? Fler alternativ kunde väljas. Hinder för att förskriva FaR n % tidsbrist för information vet ej var jag kan hänvisa patienten 8 37 jag kan för lite om metoden 22 hinner ej följa upp 22 annat 4 8 jag tror ej på metoden 7

8 6. Antal förskrivna FaR sista 6 månaderna, skillnader mellan kön, antal år i yrket och utbildning i FYSS och FaR. Ingen skillnad förelåg i antal förskrivna FaR i förhållande till kön (p=,24), år i yrket (p=,45) eller utbildning i ämnet (p=.6) (Tabell 4). Tabell 4. Skillnader i förskrivning av FaR relaterat till kön, antal år i yrket och utbildning i FYSS/FaR? Antal förskrivna FaR sista sex månaderna Kön Kvinna (n=24) Man (n=25) < > År i yrket -5 år (n=3) 6- år (n=) -2 år (n=7) >2 år (n=8) Utbildning Ingen (n=6) Kortare(n=32) Hel (n=) De svarandes egna kommentarer kring behandling med FaR: tror starkt på metoden, men är ej helt à jour med hur det fungerar måste bara bli rutin! oftast blir det remiss till sjukgymnast ger muntlig info och skriftlig (på pats språk) annat än FaR till pat som ej förstår svenska skulle vara bra med mera resurser, gym som tar emot pat ger muntlig info och råd pat tror att de kan gå till gym med FaR, men blir besvikna när det inte är så 8

9 Diskussion Studien visar att cirka 2/3 av läkarna i primärvården i Huddinge kommun använde FaR som behandling, dock förskrev varje läkare sällan mer än ett FaR i månaden. Det vanligaste hindret för att förskriva FaR var tidsbrist. Ingen signifikant skillnad i förskrivning kunde ses mellan kvinnliga och manliga läkare, antal år i yrket eller utbildning i ämnet. En stor andel läkare uppgav att de diskuterar fysisk aktivitet med patienter. Detta var inte förvånande, eftersom Socialstyrelsen vill att primärvården ska ta upp levnadsvanor med patienter. Det finns klara sökord i journalen som underlättar journalföringen av levnadsvanor, och påminner om att det är viktigt. I en svensk studie från 27 uppgav 3 % av patienterna inom primärvården att de diskuterat levnadsvanor med sin läkare [3]. Antal förskrivna FaR per läkare var oftast färre än under 6 månadersperioden. Jämförande studier saknas. Antal förskrivna FaR är en uppskattning gjord av läkaren. De kunde uppskatta antalet både högre och lägre än faktiska antalet. De som arbetat kortast i yrket var de som förskrev minst. Det kan ha berott på att de inte ens arbetat sex månader, eller att man som ST-läkare randade sig under sista halvåret och därför förskrev färre FaR. Antal FaR som förskrivs i landet har ökat. I Stockholms län förskrevs år 28 uppskattningsvis 37 FaR, vilket var en nära 4-faldig ökning jämfört med året innan [9]. Det kan bero på att fler gått utbildningar i FaR och Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer gällande levnadsvanor. En intressant jämförelse är hur många recept av ett visst läkemedel som förskrevs under en viss period. Till exempel förskrevs 49 enskilda recept av Metformin i Stockholms län till patienter i åldern år under 2 [5]. Det största hindret som angavs för att förskriva Far var tidsbrist. Svårigheter att veta vart man kan hänvisa patienterna, att läkare kan för lite om metoden, och svårigheter att följa upp patienten är andra hinder i användandet av FaR som behandlingsmetod. Det kan vara orsaken till att så få läkare förskrivit fler än tio FaR under de sista sex månaderna. Det är samma hinder som framkommit i andra studier om förskrivning av FaR [7, 4]. De svarande som hade någon form av utbildning i ämnet FYSS och FaR, förskrev fler FaR än de som inte gått någon utbildning om FYSS och FaR. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant. Det var endast en svarande som gått en hel kurs i ämnet, och den svarande använde inte FaR som behandling. Det fanns flera svarande som inte hade någon utbildning i ämnet, och ändå förskrev 9

10 FaR. Det kan ha berott på att dessa är läkare som är extra intresserade av fysisk aktivitet. En amerikansk studie visade att fysiskt aktiva läkare i högre grad än fysiskt inaktiva läkare, diskuterar fysisk aktivitet med sina patienter [8]. Styrkor och svagheter Styrkor med studien var för det första att anonymiteten var god. Det borde ha gjort att de som svarade kände att de kunde svara ärligt på frågorna. För det andra var fördelningen av de svarande jämn avseende män respektive kvinnor och antal år i yrket efter examen. Svagheter var för det första att någon bortfallsanalys inte är gjord. Det kan ha varit så att de som valde att svara på enkäten använder FaR mer än de som inte svarade. För det andra kan det ha varit så att hur FaR används på olika vårdcentraler kan bero på befolkningsunderlaget eller vilken utbildning personalen erhållit i FaR. För det tredje var enkäten var inte objektivt validerad eftersom den till största delen var konstruerad av mig. För det fjärde var inte enkäterna numrerade, och eftersom de skickades ut 2 gånger fanns det en möjlighet att samma läkare svarade på enkäten två gånger. Implikationer Antalet förskrivna FaR per läkare i Huddinge kommun antyder att det finns ett stort utrymme för att öka förskrivningen så att fler patienter får nytta av den här metoden och i längden kan må bättre. Vi kan troligen minska upplevelsen av tidsbrist genom att skapa lathundar för att förskriva FaR. Det kan också vara lämpligt att på varje vårdcentral låta utbilda en person som är ansvarig för att hålla sig uppdaterad om vart man kan hänvisa patienter som behöver stöd för att börja träna och att uppdatera personalen i vilka rekommendationer som är aktuella. Utbildning i FYSS och FaR skulle kunna ge en ökad förskrivning, även om den här studien inte kunde visa en kraftigt ökad förskrivning vid ökad utbildning. Ekonomiska incitament, som bonus vid visst antal förskrivna FaR, kan möjligen också öka förskrivningen av FaR. Framtida studier Angelägna frågor för framtida studier skulle kunna vara: Påverkas förskrivningen av olika utbildningsnivåer i FYSS och FaR hos personalen? Påverkas förskrivningen av inställning hos ledningen till arbete med förändring av levnadsvanor? Vilka förskriver flest FaR på vårdcentraler; läkare, sjuksköterskor eller annan personal? Påverkar skillnader i befolkningsunderlag arbete med levnadsvanor i allmänhet och motionsvanor i synnerhet? Påverkar skillnader i befolkningsunderlag inställningen till att arbeta med FaR hos personalen? Hur påverkas läkares arbete med motionsvanor

11 och förskrivning av FaR av de egna motionsvanorna? Slutsatser Denna enkätstudie bland läkarna i primärvården i Huddinge visade att FaR var en behandlingsmetod som användes men antalet FaR per läkare var lågt. Läkarna var positivt inställda till FaR, men upplevde flera hinder med förskrivning av FaR. För att underlätta och förenkla förskrivning av FaR, och därmed ge fler patienter tillgång till FaR som behandlingsmetod, behöver arbetet med FaR förbättras och förenklas till exempel genom att det finns en ansvarig person på varje vårdcentral som uppdaterar förskrivare om FaR.

12 Referenser. FYSS 28. Stockholm; Statens Folkhälsoinstitut; Olsson, K., Liljegren, M. Riktlinjer för Fysisk Aktivitet på Recept i Stockholms läns landsting. 3. Kallings, Lena. Physical activity on prescription. Studies on physical activity level, adherence and cardiovascular risk factors, World Health Organisation. The World Health Report 22. Geneva: WHO; Levnadsvanor. Lägesrapport 2. Statens folkhälsoinstitut. 6. Hellénius, M, Eckerlund I. Methods for physical activity promotion. Systematic literature review from SBU. Läkartidningen 27;4 (37): Kallings, L, Leijon, M. Erfarenheter av fysisk aktivitet på recept. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Lobelo F, Duperly J, Frank E. Physical activity habits of doctors and medical students influence their counselling practices. Br J Sports Med. 29;43: Kallings, Lena. Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs. Läkartidningen 22;9 (5-52): Metoder att främja fysisk aktivitet. SBU: Stockholm; 27.. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Stockholm; Socialstyrelsen; Örsten-Lind, E. Uppföljning av implementering av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i Nacka Primärvård. Uppsala: Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet; Sveriges kommuner och landsting. Vårdbarometern, befolkningens syn på vården Persson, E, Ovhed, I, Ekvall Hansson, E. Simplified routines in prescribing physical activity can increase the amount of prescriptions by doctors, more than economic incentives only: an observational intervention study. BMC Research Notes 2, 3: Stockholms Läns Landsting. Läkemedelsuppföljning

13 Bilaga Enkät till dig som arbetar som läkare i primärvården i Huddinge kommun. Sätt kryss. Kön kvinna man 2 Antal år i yrket efter läkarexamen -5 år 6- år -2 >2 år 3 Vilken utbildning har du i FYSS och FaR? ingen kortare föreläsning hel kurs 4 Hur ofta diskuterar du fysisk aktivitet som behandling/prevention av sjukdom med dina patienter på vårdcentralen? ofta då och då sällan aldrig 5a 5b 5c Ger du skriftlig ordination på fysisk aktivitet (i form av FaR, fysisk aktivitet på recept) som sjukdomsbehandling? Om ja, uppskatta hur många FaR har du förskrivit under de sista 6 månaderna? Om ja, till vilka patientdiagnoser förskriver du FaR? Du kan sätta fler kryss. ja nej < >3 diabetes högt blodtryck övervikt muskuloskelettala besvär depression 6 Vilka hinder ser du för att förskriva FaR? tidsbrist för information hinner ej följa upp jag kan för lite om metoden jag tror inte på metoden vet ej var jag kan hänvisa patienten Egna kommentarer: 3

14 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 4

15 Bilaga 2 Följebrev till enkät om Läkares inställning om Fysisk aktivitet på Recept (FaR) 2. Hej! Jag heter Ingela Liljebjörn och är ST-läkare på Vårby vårdcentral. Under 2 genomför jag ett VESTA-projekt (det obligatoriska vetenskapliga arbetet för STläkare). Projektet handlar om förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept, FaR och inställningen till detta hos läkare i primärvården. Studien görs i form av denna enkät som skickas ut till alla läkare som arbetar inom primärvården i Huddinge kommun. Deltagande i studien är helt frivilligt och du kommer att vara helt anonym. När du svarat på enkäten skickar du den till mig i bifogade svarskuvertet. Eftersom jag inte kommer att veta vilka som svarat på enkäten, kommer du oavsett om du svarat eller inte, att få en påminnelse med en ny enkät om cirka 2 veckor. Jag är tacksam om du kan svara på enkäten inom 7 dagar. Om du har några frågor får du gärna ringa el e-posta mig, se kontaktuppgifter nedan. Med vänliga hälsningar Ingela Liljebjörn ST-läkare Vårby VC tel

16 Bilaga 3 E-brev till verksamhetscheferna på de berörda vårdcentralerna Hej! Jag heter Ingela Liljebjörn och är ST-läkare på Vårby vårdcentral. Under 2 genomför jag ett VESTA-projekt (det obligatoriska vetenskapliga arbetet för ST-läkare) om Fysisk aktivitet på Recept och inställningen till detta hos läkare. Det är en enkätstudie. Enkäterna kommer att skickas till samtliga verksamma läkare på de vårdcentraler i Huddinge kommun där verksamhetschefen gett sitt godkännande. Deltagande är frivilligt för de enskilda läkarna och de svarande kommer att vara anonyma. Jag kommer inte att kunna läsa ut av enkäten vilka som svarat. Jag kommer att skicka ut enkäten per brev under juni 2. Innan jag skickar ut enkäten vill jag höra om Du i egenskap av verksamhetschef på vårdcentral, ger din tillåtelse till att enkäten skickas till de läkare som arbetar på vårdcentral. Jag bifogar enkäten. Jag vore tacksam om du kan svara via e-post så snart som möjligt. Om du har några frågor får du gärna ringa el e-posta till mig, v g se kontaktuppgifter nedan. Med vänlig hälsning Ingela Liljebjörn ST-läkare Vårby VC tel

Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR?

Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR? VESTA Norra Programmet 2013 Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR? Ett projekt på Tranebergs VC, Riksby VC och Brommaplans VC Lovisa Elinder Grönlund, ST-läkare, Tranebergs VC Klinisk

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet på recept (FaR) Fysisk aktivitet på recept (FaR) en studie kring FaR-utbildnings inverkan på förskrivning Anne Leppänen och Therese Lundgren GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 14:2010 Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

Tingsryd i toppform med FYSS

Tingsryd i toppform med FYSS 1(11) NSV Tingsryd 2008-01-24 Tingsryd i toppform med FYSS Projektarbete Vårdcentralen Tingsryd Olle Björmsjö Birgitta Arvidsson Berith Andersson Kontaktperson Birgitta Arvidsson 0477/794880 Mailadress

Läs mer

Utblick Fysisk Aktivitet. Maria Bjerstam leg sjukgymnast temagrupps ordförande

Utblick Fysisk Aktivitet. Maria Bjerstam leg sjukgymnast temagrupps ordförande Utblick Fysisk Aktivitet Maria Bjerstam leg sjukgymnast temagrupps ordförande (stad/område) Kronobergs län Metod/typ av studie Sjuksköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet på recept som alternativ

Läs mer

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas geografiska områden Folkhälsoplanerare Peter Möllersvärd

Läs mer

Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt

Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt Fysisk aktivitet ger bättre hälsa och längre liv Världens bästa medicin (gratis) hjärtinfarkt, stroke, fönstertittarsjuka, typ 2 diabetes, höga

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!??

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!?? Prevnut 15 maj 2009 FaR - Fysisk aktivitet på recept FaR - Fysisk aktivitet på recept Ing-Mari Dohrn MSc, leg sjukgymnast vetenskaplig bakgrund rekommendationer praktisk tillämpning Människans utveckling

Läs mer

Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård

Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård FaR manual Göteborg centrum/väster HSN 5 primärvård Innehållsförteckning: FaR som behandlingsmetod 3 Vem skall ha FaR? 4 Ta en aktivitetsanamnes 4 Ta utgångsvärden 5 Dosera individuellt 6 Välj fysisk aktivitet

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland. Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef

Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland. Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef Fysisk aktivitet på Recept - FaR i Värmland Kongsvinger 13 november 2009 Birgitta Sjökvist Friskvårdschef Friskvårdscentraler Friskvårdskonsulent Motionsledare Medicinsk styrgrupp Maths Wensmark - beteendevetare,

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral.

Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral. Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral. 009 Av: Masudur Rahman ST-Läkare i allmänmedicin Vårby vårdcentral. Klinisk handledare: Jan Dahllöf Specialist i allmänmedicin Vårby vårdcentral.

Läs mer

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Anne-Li Isaxon leg. dietist, projektledare Margareta Eriksson, leg. sjukgymnast Med Dr, Folkhälsostrateg Folkhälsocentrum Kroniska sjukdomar kan förebyggas Hälsosamma

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Linnéa 4 Hösten 2009 Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Karin Johansson, Hälsoenheten Aneta Larsson, Markaryds kommun Linda Persson, Markaryds kommun Yvonne Sand, Dialysen Ljungby

Läs mer

FYSS och FaR. för barn och ungdomar. Åse Blomqvist Leg sjukgymnast och processledare FaR-teamet centrala & västra Göteborg

FYSS och FaR. för barn och ungdomar. Åse Blomqvist Leg sjukgymnast och processledare FaR-teamet centrala & västra Göteborg FYSS och FaR för barn och ungdomar Åse Blomqvist Leg sjukgymnast och processledare FaR-teamet centrala & västra Göteborg FYSS 2016 Barn och unga Effekter av FA Nya svenska rekommendationer för FA hos barn

Läs mer

Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014

Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014 Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014 Tarek Abdulaziz: ST-läkare Klinisk handledare: Khpalwak Ningrahari, specialist

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Följsamhet till fysisk aktivitet på recept

PROJEKTRAPPORT. Följsamhet till fysisk aktivitet på recept PROJEKTRAPPORT Följsamhet till fysisk aktivitet på recept Ett ST-projekt inom allmänmedicin på Trångsunds vårdcentral Tobias Gelius Trångsunds vårdcentral tobias.gelius@sll.se Handledare: Bo Christer Bertilsson

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer

Manual FaR-METODEN. Personcentrerad. samtalsmetodik. Receptet: Uppföljning. FYSS 2015 och andra rekommendationer Manual FaR-METODEN Personcentrerad samtalsmetodik Receptet: FaR/MIN PLAN Samverkan med aktivitets arrangörer/ egen aktivitet FYSS 05 och andra rekommendationer Utgåva april 05. Allt material kan laddas

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Läkemedel en viktig del av sjukvården

Läkemedel en viktig del av sjukvården 22 Läkemedel en viktig del av sjukvården Läkemedel är en viktig del av sjukvården. Nya läkemedel och ny kunskap om gamla läkemedel har de senaste åren lett till framsteg i behandling av folksjukdomar som

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet

Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet Normalt beteende i en onormal miljö? Fysisk aktivitet vid behandling av övervikt och fetma Kost Beteendeförändring

Läs mer

http://www.wcrf.org/

http://www.wcrf.org/ http://www.wcrf.org/ Non communicable disease - NCD Allt fler lever längre med kroniska sjukdomar Den tyngsta sjukdomsbördan i världen Ca 40% alla >15 år har minst en kronisk sjukdom Av dem > 65 år har

Läs mer

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept

Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Fyss & FaR Fysisk aktivitet på recept Åse Blomqvist leg fysioterapeut FaR-teamet centrala och västra Göteborg FaR som behandlingsmetod Nationella riktlinjer 1. Tobak 2. Alkohol 3. Ohälsosamma matvanor

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 1(10) FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN 2012 2014 En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 2 Det nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster

Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster Helene Bengtsson & Camilla Svensson Idrottsvetenskap, Malmö högskola Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2006-09-27 Copyright Helene

Läs mer

Hur hör högstadielärare?

Hur hör högstadielärare? Hur hör högstadielärare? Författare: Anna-Marta Stjernberg, specialist i allmänmedicin. Handledare: Karin Lisspers, med.dr., specialist i allmänmedicin. Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning

Läs mer

Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. FaR-utbildning Innehåll Bakgrund och fakta om FaR (bild 3-12) Metoden FaR (bild 13-24) Utförande (bild

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige,

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige, 2015-04-10 Bakgrund Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad man tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Elin Khokhar Distriktsläkare Foto: Nicklas Blom/ bildarkivet.se 2014-03-04 Innehåll i riktlinjerna På Inte vilket vilka sätt kan levnadsvanorna

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT SOM ALTERNATIV BEHANDLINGSMETOD En intervjustudie

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT SOM ALTERNATIV BEHANDLINGSMETOD En intervjustudie Utbildningsprogram för sjuksköterskor 180 hp Kurs 2VÅ45E Ht 2010 Examensarbete, 15 poäng SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT SOM ALTERNATIV BEHANDLINGSMETOD En intervjustudie Författare:

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Stockholm 081010 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns L Landsting Centrum för f r allmänmedicin, Stockholms Läns L Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

Vårdcentralprojekt i Jönköpings län - ett vardagsnära utvecklingsprojekt

Vårdcentralprojekt i Jönköpings län - ett vardagsnära utvecklingsprojekt Vårdcentralprojekt i Jönköpings län - ett vardagsnära utvecklingsprojekt Margit Ferm, NSPH Kjell Lindström, Primärvårdens FoU-enhet Susanne Rolfner Suvanto, Socialstyrelsen Vårt projekt Ökat patient-,

Läs mer

Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FaR )

Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FaR ) SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAGET Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FaR ) 31 mars 2010 S2008/4086/FH www.fhi.se NA TI ON ELL UTV ÄRDE RING A V RECEPTFÖ RSKR IV EN F YS ISK

Läs mer

Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande

Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande Xinxin Guo Forskar-AT 2010-08-30 1 Bakgrund Forskning är grunden för medicinsk utveckling. Det är därför viktigt att rekrytera forskare, särskilt

Läs mer

Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm

Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm Pilotstudie LUFT Umeå 2 oktober 2014 Tanja Tomson, projektledare Olivia Biermann, koordinator Jess

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal.

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. 070208 Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. Bakgrund. Den övergripande kompetensplanen för sjukgymnaster är en beskrivning av dagens kompetens, framtida förmodade behov

Läs mer

Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning.

Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning. Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning. Susanne Karlsson Stina Frank Karin Karkiainen Psykolog Fysioterapeut Arbetsterapeut Habiliteringen för barn och vuxna

Läs mer

48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg.

48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg. 48-72 En fyrpartssamverkan för sammanhållen vård och omsorg. Anders Hansson PhD, DL, FoUU-centrum i Fyrbodal. Koordinatorer Vårdsamverkan Fyrbodal: Pia Lago, sjuksköterskesamordnare, Trollhättans stad,

Läs mer

Ska vi verkligen fråga alla?

Ska vi verkligen fråga alla? Ska vi verkligen fråga alla? - ett pilotprojekt om rutinmässig kartläggning av våld i nära relationer vid BUP i Stockholm NFBO 2016 Pontus Nilsson, psykolog, BUP Traumaenhet Josefine Paulsen, psykolog,

Läs mer

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården Inledning Analys av data från registret visar skillnader i resultat något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten. Diabetes

Läs mer

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Datum 2015-06-01 Ert datum Beteckning FaR rapport 2014 1(4) Er beteckning Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Bakgrund: FaR- verksamheten i Klippan bedrevs fram t.o.m. 31 december 2007 i projektform

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kristianstad 2015-02-23 Innehållsförteckning Kunskapsstöd Inledning 3 Definition 3 Förekomst 3 Orsak 3 Risker 4 Aktuell forskning 4 Behandling

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2006:2 FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT FUNGERAR DET? EN UTVÄRDERING AV ÖSTGÖTAMODELLEN LINKÖPING MARS 2006 MATTI LEIJON MAGDALENA JACOBSON www.lio.se/fhvc Folkhälsovetenskapligt

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor Bakgrund till riktlinjerna Ingen enhetlig praxis

Läs mer

Utvärdering av Prime For Life utbildning.

Utvärdering av Prime For Life utbildning. Utvärdering av Prime For Life utbildning. Alkoholbeteende och riskuppfattning bland värnpliktiga före och efter Prime For Life utbildning. Författare: Barbro Arvidson Handledare: Peter Palm ergonom vid

Läs mer

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse

FaR på Hisingen. Innehåll. Verksamhetsberättelse FaR på Hisingen Innehåll Visioner sid 1 Verksamhet och samordning sid 2 FaR på Hisingen en stödfunktion sid 3 FaR -guiden sid 3 FaR -en verksam metod! sid 4 Förskrivna recept - ökning med 37%! sid 5 Inlösta

Läs mer

Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014

Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014 Strokerehabilitering Internationella strokedagen 2014 Hélène Pessah-Rasmussen Docent, överläkare Christina Brogårdh Docent, leg sjukgymnast VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin 1 2 I den skadade delen

Läs mer

Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet?

Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet? Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet? Rose-Mharie Åhlfeldt Högskolan Skövde Ture Ålander Läkarpraktik, Uppsala Universitet Deployment

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

Kvalitativ utvärdering av Kinnekullehälsans tjänst Support-sjukanmälan.

Kvalitativ utvärdering av Kinnekullehälsans tjänst Support-sjukanmälan. 2007-01-25 Kvalitativ utvärdering av Kinnekullehälsans tjänst Support-sjukanmälan. Stina Borén Företagsläkare Kinnekullehälsan Odengatan 24 521 43 Falköping Telefon 0515-777443 stina.boren@kinnekullehalsan.se

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård ett individ och befolkningsperspektiv?

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård ett individ och befolkningsperspektiv? Hälsofrämjande hälso- och sjukvård ett individ och befolkningsperspektiv? Margareta Kristenson, docent/överläkare, Linköpings Universitet Nationell koordinator för det svenska Nätverket Hälsofrämjande

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

recept (FaR) i N~cka Primärvård

recept (FaR) i N~cka Primärvård UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för Neurovetenskap Sjukgymnastprogrammet Uppsatskurs Uppsats 15 hp, C-nivå Rättad och godkänd efter granskning Uppföljning av implementering av fysisk aktivitet på recept

Läs mer

Vilka förändringar ska testas baserad på vår analys? Hur kommer de att genomföras?

Vilka förändringar ska testas baserad på vår analys? Hur kommer de att genomföras? Förbättringsområde: Erbjuda ett hälso och motivationsprogram Lättare Liv till samtliga patienter med ett ohälsosamt midja stuss mått Ansvarig: Anna Edqvist och Elisabeth Rörström Datum: 160113 Bakgrund

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-11-12 De nationella riktlinjerna 2014-11-12 2 Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Andel med ohälsosamma

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Matti Leijon YFA Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Del 1 Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan! Det finns god evidens i den vetenskapliga litteraturen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer

Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression

Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression Susanne Fredén, Karin Kauppi, Lolita Mörk leg dietister Psykiatridivisionen/HFS Akademiska sjukhuset, Uppsala 2015 Nationella

Läs mer

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning -Samsyn?

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning -Samsyn? Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning -Samsyn? Rebecka Arman,, Kate Granström m och Ann-Mari Åslund Östberg I samarbete med Sofia Björkdahl Bakgrund till studierna Många problembeskrivningar

Läs mer

If it works, it works! - en studie om FaR på svenska läkarutbildningar

If it works, it works! - en studie om FaR på svenska läkarutbildningar If it works, it works! - en studie om FaR på svenska läkarutbildningar Anna Bohlin & Theresa Engborg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 2012:3 Hälsopedagogprogrammet 2009-2012 Handledare: Kajsa

Läs mer

Implementering av fysisk aktivitet

Implementering av fysisk aktivitet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Implementering av fysisk aktivitet Helen Sundberg leg sjukgymnast/fysioterapeut Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti

Läs mer

Känsla av sammanhang, betyg och skoltillhörighet En kvantitativ enkätundersökning bland elever i skolår nio på tre skolor i Ystads kommun

Känsla av sammanhang, betyg och skoltillhörighet En kvantitativ enkätundersökning bland elever i skolår nio på tre skolor i Ystads kommun EXAMENSARBETE Våren 2008 Lärarutbildningen Känsla av sammanhang, betyg och skoltillhörighet En kvantitativ enkätundersökning bland elever i skolår nio på tre skolor i Ystads kommun Författare Ulrika Farkas

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012

Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012 1 PROJEKT VESTA Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012 Mats Skondia ST-läkare, Mörby VC Maj 2014 Klinisk handledare: Ulla Karnebäck, Specialistläkare i allmänmedicin

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen.

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Kapitel 1 Inledning Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Det framhåller SBU i en omfattande kunskapssammanställning av de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om diagnostik

Läs mer

* För info om våra kurser i Beteendemedicin och Hälsopsykologi I + II (10+10p), se: www.bmhp.net 1

* För info om våra kurser i Beteendemedicin och Hälsopsykologi I + II (10+10p), se: www.bmhp.net 1 Hur motiverar vi människor att ändra beteende? Jan Lisspers Forskningsgruppen för Beteendemedicin och Hälsopsykologi SHV-institutionen, MittHögskolan Campus Östersund Sektionerna för Psykologi / Personskadeprevention

Läs mer

Knäkontroll - Arbetsbeskrivning studiesjukgymnast Forskningsstudie om förebyggande av allvarliga knäskador hos flickfotbollsspelare - Knäkontroll

Knäkontroll - Arbetsbeskrivning studiesjukgymnast Forskningsstudie om förebyggande av allvarliga knäskador hos flickfotbollsspelare - Knäkontroll Forskningsstudie om förebyggande av allvarliga knäskador hos flickfotbollsspelare - Knäkontroll Arbetsbeskrivning studiesjukgymnast Bakgrund och syfte Knäkontroll - Arbetsbeskrivning studiesjukgymnast

Läs mer

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar?

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) RAPPORT FRÅN EN INTERVENTIONSSTUDIE Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? En sammanfattning av forskningsprojektet

Läs mer

Kursplan för Allmänmedicin

Kursplan för Allmänmedicin Kursplan för Allmänmedicin Family Medicine KURSPLAN 6.5 högskolepoäng Kurskod: 3AM018 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F Betygskala: Underkänd

Läs mer

Distriktssköterskans åtgärder vid hembesök och vid öppen mottagning. Birgitta Karlsved Mona Mattson. Primärvårdens FoU-enhet 2002:2

Distriktssköterskans åtgärder vid hembesök och vid öppen mottagning. Birgitta Karlsved Mona Mattson. Primärvårdens FoU-enhet 2002:2 Qulturum Rapport Distriktssköterskans åtgärder vid hembesök och vid öppen mottagning Birgitta Karlsved Mona Mattson Primärvårdens FoU-enhet 2002:2 Författare: Birgitta Karlsved, distriktssköterska Distriktssköterskemottagningen

Läs mer

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Alexandra Hokander-Sandberg Medicinsk sekreterare Ht-15 LIA Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16 Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Sammanfattning I denna LIA- rapport

Läs mer

Uppnår vi behandlingsmålen enligt riktlinjerna för hypertoni på Husläkarna i Österåker?

Uppnår vi behandlingsmålen enligt riktlinjerna för hypertoni på Husläkarna i Österåker? Rapport VESTA Uppnår vi behandlingsmålen enligt riktlinjerna för hypertoni på Husläkarna i Österåker? En kvantitativ retrospektiv studie Sofia Wiegurd, ST-läkare, Vårdcentralen Husläkarna i Österåker Oktober

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott C, Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 Sport Science, Principles of Exercise Training, Health and Aging, Advanced Course, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

Hälsosamtal för äldre boende hemma Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41)

Hälsosamtal för äldre boende hemma Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41) Utlåtande 2006: RVII (Dnr 327-2140/2005) Hälsosamtal för äldre boende hemma Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Slutrapport 1 (7) Dagrun Lihnell (det första året var det Hans Brandström som också initierade projektet och satt i styrgruppen)

Slutrapport 1 (7) Dagrun Lihnell (det första året var det Hans Brandström som också initierade projektet och satt i styrgruppen) Slutrapport 1 (7) Hälso - och sjukvårdsförvaltningen Projektnamn Läkemedelsgenomgångar inom särskilt boende på Gotland Datum 2012-02-15 Projektledare Dagrun Lihnell (det första året var det Hans Brandström

Läs mer

Införande av spärrar enligt patientdatalagen

Införande av spärrar enligt patientdatalagen Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2013-06-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-13 PaN 1308-03608-30 1312-05381-54 Principärende Införande av spärrar enligt patientdatalagen Ärende 1 En kvinna har framfört att

Läs mer

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som

Läs mer

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2011-03-18 Nf 451/2010 Regionförbundet Örebro Utvärderingsverkstad 2010 2011 Kursort: Örebro Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Handledare: Kerstin Färm,

Läs mer

Primär och sekundär prevention av stroke genom hälsosamma levnadsvanor

Primär och sekundär prevention av stroke genom hälsosamma levnadsvanor Primär och sekundär prevention av stroke genom hälsosamma levnadsvanor Kunskapsstöd för fysioterapeuter inom primärvården www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor Juni 2016 Fysioterapeuterna Grafisk form:

Läs mer

RAPPORT. Tabellverk. En nationell kartläggning under november 2005

RAPPORT. Tabellverk. En nationell kartläggning under november 2005 RAPPORT Allmänläkarnas kunskaper, erfarenheter och attityder till att uppmärksamma riskfylld alkoholkonsumtion i det vardagliga patientarbetet i primärvården En nationell kartläggning under november 25

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Patienter med depression på Husläkarmottagningen Johannes: Följer vi behandlingsriktlinjerna och frågar vi om alkoholvanor?

Patienter med depression på Husläkarmottagningen Johannes: Följer vi behandlingsriktlinjerna och frågar vi om alkoholvanor? Patienter med depression på Husläkarmottagningen Johannes: Följer vi behandlingsriktlinjerna och frågar vi om alkoholvanor? Amanda Gudesjö, ST-läkare i allmänmedicin Husläkarmottagningen Johannes Mars

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den

kompetenscentrum Blekinge Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den Effekten

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Läs rapporterna och diskuterar inom er verksamhet. Seminariet bygger på dialogen mellan delatagare.

Läs rapporterna och diskuterar inom er verksamhet. Seminariet bygger på dialogen mellan delatagare. Förvaltningschefer (eller motsvarande) i sjulän inbjuder till Dialogseminarium kring EBH rapporterna om ledrörlighet och om smärta Tid: 13 juni 2014 kl. 9:30 15.00 Plats: Hälsa och habilitering, Kungsgärdets

Läs mer

Apotekare på vårdcentral

Apotekare på vårdcentral Apotekare på vårdcentral - ett nytt koncept för bättre läkemedelsanvändning Judit Dénes, Kerstin Jigmo, Susanne Koppel April 2003 Innehåll Apotekare på vårdcentral - en framtidsvision.3 Annas mediciner

Läs mer

Överklagan av Försäkringskassans (FK) beslut att neka mig arbetsskadelivränta

Överklagan av Försäkringskassans (FK) beslut att neka mig arbetsskadelivränta Tomas Blom Gärdesvägen 9 64650 Björnlunda Tel: 0739545435 Pnr: 630412-7019 Överklagan av Försäkringskassans (FK) beslut att neka mig arbetsskadelivränta Jag vill att Förvaltningsrätten ändrar FK's beslut

Läs mer