PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet)"

Transkript

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN SLUTRAPPORT PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) SLUTRAPPORT Projekt Författare Version Dnr Officiellt namn: Praktisk IT- och PIM-projektgruppen / JG /490 mediekompetens (diarienr /490) Senast ändrad PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet) SLUTRAPPORT Påbörjades / JG / JG 1 (17)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Mål, effektmål, projektmål och milstolpar (hämtade från projektplanen) Effektmål Projektmål Milstolpar Resultat Omfattning Avgränsning Måluppfyllelse Effektmål Projektmål Ändringar som gjorts under projektets gång Tidsplan Projektbudget... 8 Personalkostnader samt föreläsnings- och sakkostnader: Arbetssätt Projektorganisation PIM-examinatorer och PIM-deltagare Examination av PIM-examinatorer PIM-deltagare PIM för skolledare, skolbesök och seminarieträffar Examination av skolledare Skolbesök Seminarieträffar Kvalitetssäkring Övriga erfarenheter Arbetssätt i projektet Projektdokument och styrning Följande framkom vid skolbesöken Utdrag av resultat 15 2 (17)

3 FÖRORD För att främja utveckling och användning av it som ett pedagogiskt verktyg har Skolverket tagit fram en kompetensplats, PIM (praktisk IT- och mediekompetens). Kompetensplatsen är en del av Skolverkets regeringsuppdrag. Vi vill rikta ett stort tack till Skolverket för denna kompetensplats! Det digitala samhället fortsätter att utvecklas i rasande takt. Vi möts ständigt av nya digitala verktyg, programvaror och applikationer. För att säkerställa att de pedagogiska verksamheterna har hög digital kompetens krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Vi måste komma ihåg att tekniken i sig inte får vara ett självändamål, utan en möjliggörare för lärande och för att möta eleverna i deras vardag. PIM-projektet i Stockholm, som startade 2009 och avslutades 2012, har inneburit en avsevärd höjning av den digitala kompetensen, hos såväl pedagoger som hos skolledare i Stockholms stads grundskolor. Vi kan stolt konstatera att stadens grundskolor har tagit många kliv framåt då det gäller att arbeta med it i den pedagogiska verksamheten i en modern skola. Såväl pedagoger som skolledare har varit aktiva i PIM-satsningen och vi har sett fantastiska resultat då det handlar om att lyfta in it i den ordinarie pedagogiska verksamheten. Både pedagoger och skolledare vittnar om glädjen och stoltheten när de själva sett vilken utveckling de genomgått och vilken kompetens de erövrat. Vi är stolta över alla som bidragit till att lyfta Stockholms stads grundskolor mot en skola i världsklass! Vi vill rikta ett särskilt tack till våra duktiga examinatorer som genomfört ett fantastiskt arbete med att entusiasmera och vägleda kollegor och chefer på den egna skolan. Ni kommer även fortsättningsvis att vara en fantastisk resurs på skolan! Nu är det viktigt att vi inte slår oss till ro utan att vi fortsätter att vara aktiva och håller oss uppdaterade då det gäller it som ett pedagogiskt verktyg. Stockholm, mars 2013 Håkan Edman Grundskoledirektör Charlotte Dingertz Projektledare 3 (17)

4 1. INLEDNING PIM-projektets syfte har varit att öka den digitala kompetensen hos pedagoger och skolledare i stadens grundskolor. PIM står för Praktisk IT- och Mediekompetens och är en kompetensutveckling på webben som är utvecklad av Skolverket. Utbildningen består av två webbplatser, en kursmiljö (öppen för alla) och en examinationsmiljö (öppen för kommuner som tecknat avtal med Skolverket). Den senare är endast öppen för registrerade deltagare som har tilldelats en examinationsgrupp och en examinator. I examinationsmiljön kan deltagarna examinera sig och på så sätt få bevis på sitt kunnande. Stockholm har liksom de flesta kommuner i landet satt målet till nivå 3. Det är på denna nivå som pedagogerna upptäcker hur it kan användas som ett pedagogiskt verktyg samt att it kan göra skillnad i undervisningen. PIM-nivå 3 ger grundläggande kunskaper som gör det lättare för lärare att arbeta mer digitalt i skolan. Efter att nivå 3 uppnåtts erhåller deltagaren ett diplom. De första PIM-skolorna startade sitt arbete hösten 2009 och den sista omgången skolor startade hösten Ett omfattande arbete har pågått eller pågår i stadens skolor. Stockholms pedagoger och skolledare har under dessa år höjt sin digitala kompetens. Det centrala projektet avslutades i december 2012, men ambitionen är att PIM även fortsättningsvis hålls vid liv på skolan, till exempel då nya lärare anställs. En grundtanke har varit att alla skolor ska ha en egen examinator, både under pågående projekttid men också för framtida behov med att kunna examinera ny personal. Andra personalgrupper än pedagoger och skolledare har deltagit i kompetensutvecklingen. Detta har uppmuntrats av projektet eftersom behov har funnits att höja den digitala kompetensen hos alla anställda på en skola. Skolverket har haft uppdraget att utveckla denna kompetensutvecklingsresurs för pedagoger och skolledare. Bakom beslutet att genomföra PIM för Stockholms kommunala grundskolor står Håkan Edman, grundskoledirektör vid stadens utbildningsförvaltning. 1.1 Mål, effektmål, projektmål och milstolpar (hämtade från projektplanen) Effektmål Efter projekttiden: har it-kompetensen ökat, både bland skolledare och bland pedagoger har antalet pedagoger som känner sig trygga i att använda it som ett naturligt verktyg i undervisningen ökat har antalet skolledare som känner sig trygga i att använda it som ett naturligt verktyg i arbetet ökat har antalet elever som i brukarundersökningen uppger att de är nöjda med hur deras skola använder it i undervisningen ökat har grundskoleavdelningen säkerställt en mätbar kunskapsnivå inom it i Stockholms stads kommunala skolor 4 (17)

5 Under projektets gång har effektmålen kontinuerligt utvärderats genom enkätundersökningar till examinatorer och skolledare Projektmål För att nå ovan beskrivna effektmål har projektet genomfört följande projektmål: Fr.o.m. vt 2009 t.o.m. ht 2012: cirka 120 examinatorer har utbildats av Skolverket, cirka 40 per år cirka 120 skolenheter, pedagoger och skolledningar, har deltagit i PIM, cirka 40 per år. Att delta i PIM innebär att deltagarna fortbildar sig via självstudier i PIM:s kursmiljö på webben och att deltagarna även ingår i en examinationsgrupp som hör till en PIM-examinator. Via PIM:s examinationsmiljö på webben kan deltagarna visa vad de lärt sig och bli examinerade på de olika nivåerna via sin PIM-examinator. samtliga pedagoger, inom rimliga gränser utifrån tjänstgöring och tid kvar till pension, examineras på PIM-nivåerna 1, 2 och 3. Rektor avgör avvikelser som uppstår och anger i skolans handlingsplan antalet pedagoger som ska arbeta med PIM. 1.2 Milstolpar Följande milstolpar var inplanerade enligt projektplanen: Milstolpe 1 Projektplanen är godkänd av styrgruppen september 2009 Milstolpe 2 Första omgångens cirka 40 examinatorer är utbildade av Skolverket september 2009 Milstolpe 3 Första omgångens 40 skolor har startat sitt PIM-arbete september 2009 Milstolpe 4 Första omgångens 40 skolor får sina pedagoger och skolledare PIM-examinerade senast december 2010 Milstolpe 5 Andra omgångens cirka 40 examinatorer är utbildade av Skolverket september 2010 Milstolpe 6 Andra omgångens 40 skolor har startat sitt PIM-arbete september 2010 Milstolpe 7 Andra omgångens 40 skolor får sina pedagoger och skolledare PIM-examinerade senast december 2011 Milstolpe 8 Tredje omgångens cirka 40 examinatorer är utbildade av Skolverket september 2011 Milstolpe 9 Tredje omgångens cirka 40 skolor har startat sitt PIM-arbete september 2011 Milstolpe 10 Tredje omgångens cirka 40 skolor får sina pedagoger och skolledare PIM-examinerade senast december (17)

6 2. RESULTAT Omfattning I projektet har undervisande personal utbildats så att de har kunnat examineras på PIMnivåerna 1, 2 och 3. Några pedagoger har även examinerats på högre nivåer (PIM-nivå 4 och 5). Utbildningen har till största delen skett i Skolverkets kursmiljö på webben. En pluseffekt har varit att skolans pedagoger börjat samarbeta och dela med sig i högre utsträckning än tidigare. Skolledningen har också fått en tydligare bild av den faktiska itkompetensen bland skolans pedagoger. Samordningen av projektet har inneburit en stor utmaning. Projektet har omfattat ett mycket stort antal deltagare och det har varit avgörande att logistik, information och utbildning har fungerat i alla delar. PIM i Stockholms kommunala grundskolor har omfattat totalt deltagare. I detta antal ingår 137 PIM-examinatorer, 351 skolledare och pedagoger (undervisande personal). Resultat redovisat per skola framgår av bilaga 1, Kvantitativa resultat med sammanfattningar (i bilagan anges totalt antal deltagare i PIM detta visar hur många som omfattats av PIM-projektet totalt, och nuläget med redovisningar inhämtade från skolorna). Sist i denna slutrapport visas ett utdrag ur den senare. Där anges antal deltagare i procent per skola som har blivit godkända på PIM-nivå 3 och är berättigade till lärar- och/eller förskollärarlegitimation. Se sidan Avgränsning Endast verksamma pedagoger och skolledare i den kommunala grundskolan har utbildats och examinerats i Skolverkets examinationsmiljö. PIM-projektet har benämnt gruppens deltagare för undervisande personal, för att möjliggöra för skolledningen att även låta till exempel fritidhemspersonal och bibliotekarier delta i PIM. Den enskilda skolan har på så sätt själv kunnat utöka satsningen till att omfatta en del övriga anställda. 2.2 Måluppfyllelse Effektmål Samtliga effektmål som upptas under 1.1.1, på sidan 5, har uppfyllts Projektmål Samtliga projektmål som upptas under 1.1.2, på sidan 5, har uppfyllts. Målet att utbilda 120 PIM-examinatorer har överträffats. Totalt har 137 examinatorer utbildats då vissa större skolenheter uttryckt önskemål om två examinatorer. 6 (17)

7 2.3 Ändringar som gjorts under projektets gång Den tänkta styrgruppen kom att ersättas av grundskolechefsgruppen. En referensgrupp med rektorer användes till en början som ett bollplank för att förankra projektets arbetssätt och mottagande på skolorna. Då arbetssättet redan från början mottogs positivt kom referensgruppens roll att bli allt mindre under projektets gång. Till en början användes ett statistikverktyg som var framtaget av Medioteket. Detta verktyg kallades PIM-ometern. Med hjälp av detta verktyg kunde projektgruppen, såväl som de enskilda skolornas PIM-examinatorer och skolledare, följa arbetets gång. Ett statistikverktyg var avgörande för uppföljningen av de uppsatta delmålen. Då Stockholms kommunala skolor gick in i GSIT (Gemensam Service för IT), förändrades it-miljön och PIM-ometern blev inte längre tillgänglig för examinatorerna. En ny lösning togs fram med hjälp av företaget Learnify. Den nya lösningen kom att kallas portfoliodelen och ligger åtkomlig för PIM-examinatorerna i Skolwebben (Stockholms kommunala grundskolors lär- och kommunikationsplattform). Medioteket anordnade ett flertal utbildningar för examinatorerna i hur denna portfoliodel skulle underhållas. Statistiken från PIM:s examinationsmiljö behövde bearbetas innan den kunde föras in i portfoliodelen. Projektets slutdatum var från början den 30 juni 2012, men kom att förlängas till den 31 december (17)

8 2.4 Tidsplan Projektet startade vårterminen 2009, och projektplanen arbetades fram av projektgruppen under höstterminen Vid framtagandet av projektplanen utnyttjades erfarenheter från tidigare PIM-projekt i stadens gymnasieskolor samt från en av stadens stadsdelar som på egen hand startat under Projektet löpte under totalt åtta terminer och avslutades i december VT 2009 HT 2009 VT 2010 HT 2010 VT 2011 HT 2011 VT 2012 HT 2012 Antal PIMexaminatorer som utbildades: 48 Antal skolor som startade: 48 Antal deltagare i Förberedande grundkurser : 56 Antal PIMexaminatorer som utbildades: 43 Skolorna arbetar vidare denna och nästa termin. Antal skolor som startade: 40 Antal deltagare i Förberedande grundkurser : 62 Antal PIMexaminatorer som utbildades: 46 Skolorna arbetar vidare denna och nästa termin. Antal skolor som startade: 35 Antal deltagare i Förberedande grundkurser : 47 Skolorna arbetar vidare denna och nästa termin. Start av pilotgrupp för Skolledar- PIM Antal skolledare som startade med Skolledar- PIM : 118 Antal skolledare som startade med Skolledar- PIM : 117 Antal skolledare som startade med Skolledar- PIM : 116 Sammanställning av slutrapport. 2.5 Projektbudget Personalkostnader samt föreläsnings- och sakkostnader: 2009: kr 2010: kr 2011: kr 2012: kr Till projektbudgeten har återförts sammanlagt kr från chefsprogrammet för utbildning av skolledare. 8 (17)

9 3. ARBETSSÄTT 3.1 Projektorganisation Projektorganisationen har varit en styrka. Projektgruppen har träffats regelbundet var 14 dag. Där har planeringen skett med projektplanen och aktivitetslistan som grund. Samarbetet i projektgruppen har fungerat bra. PIM-examinatorer och PIM-deltagare har gett positiv återkoppling på projektets upplägg, organisation, stöttning och innehåll. Projektet har även haft ett mycket bra samarbete med Skolverket. Beställare: Håkan Edman, grundskoledirektör vid utbildningsförvaltningen Projektledare: Charlotte Dingertz, verksamhetsstrateg vid utbildningsförvaltningen Projektgrupp från Medioteket vid utbildningsförvaltningen: o Carola Rehn-Lindberg, samordnare för PIM-examinatorerna o Jonny Gullstrand, samordnare för PIM-examinatorerna o Mikael Fallmo, samordnare för PIM för skolledare o Stefan Didon (under tillfällig tjänstledighet, Anna Björk), samordnare för PIM för skolledare. Referensgrupp (fanns under första året): o Anita Ulrich, rektor Årstaskolan o Kristina Billing, rektor Ekensbergsskolan o Fredrik Boström, rektor Vällingbyskolan o Mattias Boström, rektor Högalidsskolan o Magnus Nykäsenoja, ikt-enheten. PIM-examinatorer, minst en på varje skolenhet. Totalt 137 examinatorer. 3.2 PIM-examinatorer och PIM-deltagare Vid projektplaneringen beslutades, efter diskussioner med Skolverket att utbilda en examinator per grundskola. Det är Skolverket som har certifierat samtliga PIMexaminatorer. I och med detta säkerställdes en likvärdig nationell nivå på utbildningen, även om projektet är lokalt och Stockholmsspecifikt. Att Stockholm har en examinator per skola har visat sig vara en viktig framgångsfaktor då det har bidragit till en stark förankring för PIM-projektet på grundskolorna. Varje skola har fått ett större ansvar för sitt eget PIM-projekt. Examinatorerna har varit kontaktpersoner för skolornas PIM-arbete mot Medioteket och grundskoleavdelningen. I ett nationellt perspektiv hör det till ovanligheterna med en examinator per skola. Se en mer detaljerad beskrivning i bilaga 2 PIM-examinatorer och PIM-deltagare Examination av PIM-examinatorer PIM-examinatorerna har fått sin grundläggande examinatorsutbildning av både Skolverket och Medioteket. Examinatorerna på skolorna har stöttats av Mediotekets projektsamordnare samt ingått i ett nätverk av examinatorer. PIM-examinatorerna har deltagit i återträffar där de fått stöd och hjälp inför aktiviteter som har genomförts med 9 (17)

10 PIM-deltagarna på skolorna. Det har till exempel handlat om introduktionsmöten, registrering, diplomseminarier och hantering av de två webbaserade PIM-miljöerna. PIM-examinatorerna har även haft vissa stockholmsspecifika uppgifter, till exempel statistik som ska utföras och uppdateras. På PIM-examinatorernas återträffar har en viktig del utgjorts av erfarenhetsutbyten mellan skolorna. Ytterligare kompetensutveckling har skett genom seminarier i samarbete med externa aktörer. Skolverkets stöd Samarbetet med Skolverket har fungerat mycket bra. Skolverkets utbildningar av PIMexaminatorerna har genomförts på Medioteket tillsammans med projektmedarbetarna. Därmed har goda kontakter kunnat etableras mellan projektet, examinatorerna och Skolverket PIM-deltagare Examinatorerna har haft uppgiften att inspirera, handleda, organisera och examinera sina kollegor på skolan. Examinationen bygger både på praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper. Varje PIM-deltagare har arbetat i två olika webbaserade miljöer, den öppna kursmiljön samt en webbplats där det har krävts registrering med inloggning i examinationsmiljön. Där har pedagogerna utfört teoritester i form av webbaserade filmer. Efter avklarade frågefilmer har de sedan fått tillgång till en praktisk uppgift. Det är dessa praktiska färdigheter på tre olika nivåer som examinatorerna har bedömt och godkänt. Projektet vill lyfta fram detta webbaserade arbete, eftersom även det har inneburit en kompetenserfarenhet för pedagogerna. Genom att arbeta i ett forum har de själva fått uppleva webbaserat lärande. Pedagogerna har behövt kunna ladda upp filer/uppgifter som skickas iväg i forumet och invänta respons från examinatorn. Den avslutande delen av PIM är det obligatoriska diplomseminariet. På diplomseminarierna har deltagarna tagit del av varandras produktioner och erfarenheter. Seminarierna har fungerat som ett redovisningstillfälle, men de har också använts till att diskutera it som pedagogiskt verktyg på skolan. Att kunna leda dessa diplomseminarier var en av huvuduppgifterna på examinatorernas utbildningsdagar. 3.3 PIM för skolledare, skolbesök och seminarieträffar Skolledare i grundskolan har genomgått "PIM för skolledare", en introduktionsträff med Skolverket och fyra seminarieträffar om it och ledarskap. PIM:s examinationsmiljö och webbplatsen Leda med IT är andra delar i denna utbildning. Tanken med skolledarseminarierna har varit att kombinera praktiska it-kunskaper från PIM med diskussioner tillsammans med kollegor om hur it kan utveckla organisationen och ledarskapet. Skolledarna har examinerats av Medioteket. 10 (17)

11 Hela konceptet, PIM för skolledare, har innehållit skolbesök med djupintervjuer och fyra seminarieträffar för skolledarna: Leda lärandet, Veta vad som är rätt, Marknadsföra skolan och Leda framåt. Se en mer detaljerad beskrivning i bilaga 3. PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök. Projektet tog fram en enkel mall för skolornas planering av PIM. I mallen har skolorna tagit fram en handlingsplan för PIM-arbetet på den enskilda skolan. I handlingsplanen beskriver skolan ansvarområden och PIM-examinators och deltagarnas förutsättningar. Inte minst viktigt var att skolan skulle sätta upp slutdatum för de olika nivåerna i PIM. Se bilaga 3:1 Handlingsplan Examination av skolledare De skolledare som genomgått PIM för skolledare har gjort tre praktiska uppgifter som examinerats av personal på Medioteket. De praktiska uppgifterna har inneburit att skolledarna har författat ett brev eller informationsblad, skapat en presentation av skolan och gjort en film om skolans vision Skolbesök Under perioden oktober 2009 till november 2012 har projektet genomfört 91 skolbesök och intervjuat skolledning, lärare, it-pedagoger, it-tekniker med flera om skolornas användning av it i verksamheten. Alla skolor har erbjudits besök, men alla har inte haft möjlighet att ta emot. Intervjuerna har haft karaktären av ett öppet samtal om it-användningen på skolan, med stöd av ett frågeformulär. Punkterna nedan har varit en bas för samtalet, se bilaga 3:2, som utgör det Frågeformulär som har använts. Några allmänna frågor om skolan Förutsättningar och arbetet med att införa it på skolan Hur gick man inom skolan tillväga för att besluta om att investera i it Hur fungerar it-användningen på skolan idag Hur fungerar it-satsningen i relation till skolans verksamhetsutveckling Möjligheter och svårigheter med it It-kompetens/utbildningsbehov Är skolan nöjd med sina it-satsningar Har ni några särskilda råd och tips ni vill förmedla till andra skolor Alla skolbesök har resulterat i en nulägesbeskrivning som skolorna har fått ta del av. I processen har nulägesbeskrivningarna kvalitetssäkrats genom att skolledarna har fått läsa och korrigera eventuella sakfel i beskrivningen. Skolbesöken och nulägesbeskrivningarna beskrivs mer ingående i bilaga 4 som utgör rapporten IT i skolan - trösklar, möjligheter och pluseffekter (Erfarenheter av IT i Stockholms stads grundskolor) där skolornas användning även analyseras. 11 (17)

12 3.3.3 Seminarieträffar Skolledarna har erbjudits en seminarieserie på fyra tillfällen. Tanken har varit att kombinera praktiska it-kunskaper från PIM med kollegiala diskussioner om hur it kan utveckla organisation och ledarskap. När andra it-satsningar på utbildningsförvaltningen haft en koppling till projektet har dessa behandlats på studieträffarna. Exempelvis har stadens it-strategi för bättre lärande och projektet för skolornas nya webbsidor funnits med i agendan på studieträffarna. 3.4 Kvalitetssäkring Lilla Ratten har använts som projektmodell. Slutrapporten kan läsas utan hänvisningar till delar i projektplanen. Slutrapporten fungerar därmed som ett självständigt dokument. För att säkerställa att projektet uppfyller projektmålen har kvalitetssäkringsarbetet varit viktigt. Kvalitetssäkring har i detta projekt skett genom att: riskanalys har genomförts varje månad referensgruppen fanns med under det första året för att säkerställa att projektet utvecklades i rätt riktning och att dess arbetssätt var det rätta vissa dokument har granskats av referensgruppen återrapportering har kontinuerligt skett till grundskolans ledningsgrupp Uppföljning på skolnivå har skett i de pedagogiska revisionerna och kommer också att göras i kvalitetsredovisningen Kvantitativa resultat framgår av bilaga ÖVRIGA ERFARENHETER Många ytterligare erfarenheter har gjorts. Dessa redovisas i bilaga 2, 3 och 4. Den senare visar speciellt vad som framkommit vid skolbesöken, se vidare punkt Arbetssätt i projektet Projektgruppen har haft regelbundna möten, något som varit av stor vikt för kommunikationen, den kontinuerliga uppföljningen och samarbetet i projektet. 4.2 Projektdokument och styrning Projektplanen utarbetades av projektgruppen. Projektmedlemmarna hade tidigare erfarenheter av genomförande av PIM. Projektplanen tillsammans med projektdirektivet gav projektgruppen en tydlig styrning. Se vidare bilaga 5 Projektplanen och bilaga 6 Projektdirektivet. Denna slutrapport jämte dess bilagor (totalt 8 st) utgör de dokument som lämnas till utbildningsförvaltningens arkivarie. 12 (17)

13 4.3 Följande framkom vid skolbesöken Här följer en sammanfattning, analys och reflektioner av skolornas it-användning som framkommit under intervjuerna ute på skolorna. Det är överlag en stor variation i hur it används i skolan och mellan skolor. Skolledningens inställning till it är en avgörande faktor för att it-användandet ska vara en verksamhetsutvecklad process. Tre kategorier av skolor har identifierats, dels innovativa skolor som driver utvecklingen framåt, dels följare skolor som följer efter när det finns tydliga indikationer på att något fungerar samt skolor som avvaktar centrala beslut. På många skolor har personalen börjat dela med sig av lektionsmaterial och planeringar i gemensamma digitala mappar. Införande av nya it-verktyg har inneburit en kulturförändring med ett mer tillåtande arbetssätt, idag är det tillåtet att göra fel och personalen lyssnar på elevernas sakkunskaper i högre utsträckning. Ny digital teknik som interaktiva skrivtavlor och surfplattor har gjort det mer attraktivt och stimulerande att arbeta med it i skolan. Skolornas ekonomi är en avgörande faktor till storleken på skolans itinvesteringar. Skolor använder exempelvis investeringsfonder på olika sätt när det gäller it-investeringar. PIM har lagt en grundläggande kompetensnivå för pedagoger och även inspirerat skolorna att fortsätta med annan kompetensutveckling inom it och lärande. På flertalet av de besökta skolorna har idag lärarna egna bärbara datorer. I kombination med ett trådlöst nät har det underlättat lärarnas arbete. Skolorna saknar ofta verktyg för uppföljning av skolans it-investeringar. Bildande av en it-grupp med representanter från skolledning och pedagoger är ett viktigt steg framåt. Idag finns det ett större fokus på hur it kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Det är tydligt att skolornas första steg i en it-satsning är att effektivisera de administrativa uppgifterna och det är viktigt att den tid man sparar på detta används för att utveckla de pedagogiska användningsområdena. När skolorna satsar på ny teknik är det viktigt att samtidigt ge lärarna kontinuerlig fortbildning, för att de ska kunna använda ny teknik som en integrerad del av undervisningen. En framgångsfaktor är att skolan satsar på en egen it-pedagog som kan ge lokalt stöd till lärarna. 13 (17)

14 Reflektioner Alla skolor har sin unika sammansättning av personal och elever. De har kommit olika långt i införandet av it, allt från en dator per elev till ett fåtal datorer på hela skolan. De personer som har intervjuats har varit mycket tillmötesgående och har generöst delat med sig av sina erfarenheter. Det finns ett stort engagemang för skolfrågor och en tydlig ambition att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande med stöd av it. Att förändra skolans arbetssätt är en arbetsam och utmanande process. Det finns fortfarande elever som saknar tillgång till it i hemmet och en del skolor ger därför stöd i form av tillgång till datorer på skolan efter skoltid. Detta är uppskattat av eleverna. Elevernas lärande sker idag ofta utanför skolans byggnad. För att lärarna ska använda it i högre grad krävs tillgång till digitala verktyg och god användarvänlighet i befintliga system. På skolor där dessa förutsättningar finns använder lärare it i större utsträckning i sin undervisning. När elever tillåts vara kreativa och använda ny teknik tycks deras engagemang öka och de blir mer motiverade i sitt skolarbete. Då lärare och elever söker efter lärresurser och information tillsammans utvecklas också en ny typ av samverkan mellan elev och lärare. Lärare och elever lär av varandra i högre utsträckning vid införandet av ny teknik. It får inte vara ett särskilt projekt på skolan som drivs av individer, it måste integreras i skolans alla delar. En modern och innovativ skola byggs med moderna och innovativa verktyg. Se bilaga 4, IT i skolan - trösklar, möjligheter och pluseffekter (Erfarenheter av IT i Stockholms stads grundskolor) 14 (17)

15 5. Utdrag av resultat Ett utdrag från bilaga 1, Kvantitativa resultat med sammanfattningar Nedan visas i procent, av totalt antal deltagare på skolan, endast de som är undervisande personal, PIM-examinatorer och skolledare. Här framgår hur många deltagare i dessa grupper som klarat PIM-nivå 3, och som dessutom är berättigade till lärarlegitimation och/eller förskollärarlegitimation. Antal som uppnått PIMnivå 3 och är berättigade till lärarleg. eller förskollärarleg. visat i % av Skola totalt antal Abrahamsbergsskolan 65% Adolf Fredriks musikklasser 83% Akallaskolan/Sveaborgssk. Se Stenhag Akallask. Alvikssk./Ulvsundask. 52% Askebyskolan 59% Aspuddens skola Aspuddens skola deltog inte i PIM Backluraskolan 71% Bagarmossens sk./brotorpssk. 61% Bandhagens skola 37% Beckombergaskolan 73% Björkhagens skola 64% Björnbodask./Sörgårdssk. 64% Björngårdssk./Storkyrkosk. 38% Blackebergsskolan 40% Blommensbergsskolan 61% Bredbyskolan 83% Bredängsskolan 69% Bromstensskolan 52% Bussenhusskolan Se Gullingeskolan Bäckahagens skola 67% Eiraskolan 83% Ekensbergsskolan 53% Ekängens skola Se Johan Skyttesk. Elinsborgsskolan 76% Enbacksskolan 76% Engelbrektsskolan 58% Enskede skola 64% Enskedefältets skola 79% Eriksdalsskolan 81% Fagersjösk./Magelungssk. 22% Fruängens skola 54% Grimstaskolan 86% Gröndalsskolan 30% Gubbängsskolan 47% Gullingeskolan / Bussenhussk. 64% Gustav Vasa skola 96% Gärdesskolan 66% Hagsätrask./Ormkärrssk. 56% Hagsätraskolan Se Hagsätrask. / Ormkärrssk. Hammarbyskolan 51% Hedvig Eleonora skola 18% Herrängens skola 86% Hjulsta grundskola 7% Husbygårdsskolan 82% En del skolor samredovisas med andra skolor 15 (17)

16 Antal som uppnått PIMnivå 3 och är berättigade till lärarleg. eller förskollärarleg. visat i % av Skola totalt antal Hyllingeskolan Se Hjulsta grundskola Hägerstensåsens sk./hägerstens 76% Hässelby Villastads skola 33% Hässelbygårdsskolan 635 Högalidsskolan 66% Höglandsskolan 96% Hökarängssk./Skönstaholmssk. 25% Igelbäcksskolan 82% Johan Skytteskolan 40% Johannes skola 39% Karlbergs skola 28% Katarina Norra skola 92% Katarina Södra skola 42% Klastorpssk./Kullsk./Essingesk. 78% Knutbyskolan 74% Kungsholmens grundskola 70% Kvarnbackaskolan 93% Kvarnbyskolan 88% Kvickenstorpsskolan Se Kvickenstorpssk. / Hästhagssk. Kvickenstorpssk./Hästhagssk. 40% Kämpetorpsskolan 83% Lilla Adolf Fredriks skola 47% Lillholmssk./Ekholmssk. 41% Loviselundsskolan 100% Lugnets skola Ny skola, vissa lärare kommer från andra PIM skolor Långbrodalsskolan 67% Maltesholmsskolan 47% Mariaskolan 61% Matteusskolan 49% Mälarhöjdens skola 71% Norra Ängby skola 39% Nya Elementar 54% Nybohovsskolan 12% Nytorpsskolan 18% Nälstaskolan 62% Olovslundssk./Nockebyhovssk. 44% Oxhagsskolan 64% Rinkebyskolan 21% Rågsvedsskolan 6% Rålambshovsskolan 53% Rödabergsskolan 64% S:t Örjans skolor 32% Sjöstadsskolan 94% Sjöängsskolan 43% Skanskvarnsskolan 51% Skarpabysk. / Tätorpssk. 22% Skarpnäcks skola 43% Sköndalsskolan 79% Slättgårdsskolan 90% Smedshagsskolan 83% Smedslättsskolan 15% En del skolor samredovisas med andra skolor 16 (17)

17 Antal som uppnått PIMnivå 3 och är berättigade till lärarleg. eller förskollärarleg. visat i % av Skola totalt antal Snösätraskolan 87% Sofia Distans Se Sofia skola Sofia skola 64% Solbergaskolan 37% Solhemssk./Solhemsängens sk. 56% Spånga grundskola 26% Stenhagssk./Akallask./Sveaborgs 50% Sturebyskolan 59% Sundbyskolan 51% Sätraskolan 53% Söderholmsskolan 65% Södermalmsskolan 36% Södra Ängby skola 81% Tallkrogens skola 68% Trollbodaskolan 55% Tullgårdsskolan 83% Vasa Real 59% Vinstagårdsskolan 45% Vinstaskolan 48% Vällingbyskolan 78% Västertorpsskolan 63% Ålstensskolan 95% Årstadalsskolan 33% Årstaskolan 55% Åsö grundskola 19% Äppelviksskolan 72% Ärvingeskolan 65% Örbyskolan 54% Östbergaskolan 38% Östermalmsskolan 15% En del skolor samredovisas med andra skolor De skolor som tidigare hörde till Östermalms stadsdelsförvaltning, påbörjade redan 2006 en egen PIM-satsning. Procentsatsen för dessa skolor, som visas ovan, anger endast tillkommande PIM-deltagare som nått nivå 3 i detta projekt. 17 (17)

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 1 Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand Här följer två sammanställda redovisningar:

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2014

Grundskolor och grundskoleområden 2014 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2014 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2016

Grundskolor och grundskoleområden 2016 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2016 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2015

Grundskolor och grundskoleområden 2015 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2015 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola sid 1 (5) Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan F-9 Beckombergaskolan F-5 1-5 Blackebergsskolan F-5 Höglandsskolan F-9 Norra Ängby skolor

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Hur mår Stockholms skolor?

Hur mår Stockholms skolor? Rapport nr 3 2008 Hur mår Stockholms skolor? En granskning av det ekonomiska läget i Stockholms skolor 1 1. Förutsättningar i budget för 2007 Skolan är nog den största vinnaren, säger finansborgarrådet

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet)

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 5 Projektplanen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen Hantverkargatan 2F Box 22049

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 2 PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-02-04 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden: 20131101-20150301 Kommun: Tomelilla 1. Sammanfattning Arbetet med att förbättra matematikundervisningen

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Förteckning över Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Läsåret 06/07 Elisabet Sjöberg BROMMA Grund Alviksskolan 1-5 15 Skolan Blandad problematik. Del av dagen

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Tegs centralskola www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Utvecklingsplan för IT inom BUN

Utvecklingsplan för IT inom BUN Utvecklingsplan för IT inom BUN 2006 2009 Godkänd i BUN 060615, 104 Inledning Med visionen i fokus; Barnet/eleven i centrum för bildning och fostran, är det av största vikt att man följer med i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014 Förskola/Skola Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014 Stenhamra och Uppgårdskolan Rektor: Lillemor Bergquist Tel: 08-124 57 804 1. Inledning Kvalitetsuppföljning ht 2014 Uppgårdskolan

Läs mer

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-26 Handläggare: Björn Johansson Heléne Wallerstedt Telefon: 08 508 33 818 076 12 90 780 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (8) 2011-11-07 HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 Barn kommer tidigt i kontakt med IT och det är

Läs mer

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Inledning Vid Sammilsdalskolan åk 7-9 går ca 275 elever. Skolan har en idrott- och hälsaprofil som bland annat återspeglas i elevernas schema och timplan. I

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Styrdokument, plan Skolstrateg 2014-02-04 Per Kornhall 08-590 976 50 Dnr SVV/2013:112 per.kornhall@upplandsvasby.se IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012. Regler och anvisningar

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012. Regler och anvisningar Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 Regler och anvisningar 12 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

IKT-PEDAGOGISK PLAN ORUST KOMMUN/ VERKSAMHET FÖR LÄRANDE 2012-2016 ( version 111206 )

IKT-PEDAGOGISK PLAN ORUST KOMMUN/ VERKSAMHET FÖR LÄRANDE 2012-2016 ( version 111206 ) IKT-PEDAGOGISK PLAN ORUST KOMMUN/ VERKSAMHET FÖR LÄRANDE 2012-2016 ( version 111206 ) 1 VISION 2 ALLMÄNT 3 MÅL 4 RIKTLINJER 5 DATAUTVECKLINGSSCHEMA 6 DATAKÖRKORT 7 REVIDERINGSPROCESS 8 FASTSTÄLLANDE 1

Läs mer

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare.

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare. Rektorsområde 1 Fredrik Juthman Resultatenhetschef Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare Maud Granberg förskoleassistent Irené Björklin Specialpedagog Anette Aspgren

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014

Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014 Myrsjöskolans IT-plan 2013-2014 Vision och målsättning Målet med Myrjöskolans IT-satsning är att förbereda eleverna inför framtida studier och arbetsliv där IT tillsammans med den senaste teknologin är

Läs mer

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-20 DNR BUN 2014.158 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE BARN- OCH

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

ACTIVboard ett förändringsverktyg. Kvickenstorpsskolan, slutrapport

ACTIVboard ett förändringsverktyg. Kvickenstorpsskolan, slutrapport ACTIVboard ett förändringsverktyg Kvickenstorpsskolan, slutrapport Heidi Hård af Segerstad, vintern 2006 Inledning Detta projekt är ett projekt vars övergripande mål är att på Kvickenstorpsskolan skapa

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

I Linköpings inriktningsdokument för IKT-utveckling i grundskola anges följande mål för pedagogerna: 3

I Linköpings inriktningsdokument för IKT-utveckling i grundskola anges följande mål för pedagogerna: 3 IKT-plan för Rosendalsskolan, läsåret 2015-2016 1. Styrdokument och andra riktlinjer Digital kompetens är ett av de övergripande mål som nämns i LGR11: 1 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Sammanställning per Förskoleenhet Enhet: Tibble förskolor Utbildningskontoret 2014-06-12 Sida 1 av 14 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete 2014... 1 Innehåll... 2 Förbättrad

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Antal låntagare 2013. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna

Antal låntagare 2013. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna Antal låntagare 2013 Stockholms län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Akalla bibliotek 0 0 0 Alviks bibliotek 5 31 36 Aspuddens bibliotek 2 4 6 Bagarmossens bibliotek 1 0 1 Bergshamra

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Den omvända Robin Hoodpolitiken. En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende

Den omvända Robin Hoodpolitiken. En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende Den omvända Robin Hoodpolitiken En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende Fyra förlorade år för skolan i Stockholm För lite pengar till skolan under fyra år Rektorerna vittnar om nedskärningar

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar inom skolan Nu erbjuder Borlänge kommun dig som lärare en möjlighet att söka till karriärstjänsterna förstelärare

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 16:00 Plats: Ordförande Anja Nyström Nämndrummet, Kommunkontoret, Hova Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Inledning Vallaskolan är en F-9-skola. Skolan är organiserad i två spår, Alfaspåret F-9 och Omegaspåret F-9. Vallaskolan har ett kommunövergripande uppdrag

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Underlag för utformning av lokal digital plan

Underlag för utformning av lokal digital plan Underlag för utformning av lokal digital plan Börja med att scanna QR-koden eller klicka på länken: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xoctf2rl9oe Inledning I avsikt att tydliggöra och synliggöra

Läs mer

FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg

FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg INLEDNING Höstterminen 2014 inleder CMiT:s mediepedagoger i samarbete med fritidspedagogistorna ett skolutvecklingsprojekt: en IKT/mediepedagogisk

Läs mer

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en Nr 9, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Strategi för nästa generations lärande

Strategi för nästa generations lärande Strategi för nästa generations lärande Med lärande i fokus från förskola till gymnasium. Varför: När vi besöker våra förskolor och skolor ska vi se barn, elever och lärare som kommunicerar effektivt, mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:23 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:23 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Fjällens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Fjällen

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer