PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg"

Transkript

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 2 PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen Hantverkargatan 2F Box Stockholm Tel E-post:

2 Innehåll PIM-examinatorerna... 3 En examinator på varje skola... 3 Det stockholmsspecifika i PIM-projektet har varit:... 3 Skolverkets stöd... 3 Handlingsplan... 4 Framgångsfaktorer i PIM-satsningen kommunicerades innan start... 4 Stadens pedagoger har även fått erfarenhet av webbaserat lärande PIMometern blev PIM-modulen Min Portfolio i Skolwebben... 5 Min Portfolio Min sida... 6 Portfoliodelen - Sökbart på personer och skolor... 7 Programvaror... 8 Andra satsningar samtidigt med PIM-arbetet... 9 Examinatorsträffar Erfarenhetsbyte... 9 Enkätutvärderingar med PIM-examinatorerna... 9 Helhetsintrycket av PIM Examinera sina kollegor lätt eller svårt i PIM? Digital kompetens Har PIM ökat användningen av it i undervisningen? PIM-examinatorerna beskriver sitt arbete och redogör sina synpunkter Hur har det varit att arbeta som PIM-examinator? Vad har varit roligast i PIM-projektet? Vad har varit svårast i PIM-projektet? Hur har dina förutsättningar varit att klara av ditt uppdrag som PIM-examinator? Synpunkter från examinatorerna till projektgruppen: Aktiviteter för PIM-examinatorerna Upphovsrättsfrågor - samarbete med Skolverkets Kolla Källan Film, från PIM-examinatorernas utbildningsdag Tycker du att det märks på din skola att skolledarna också gör PIM? DIPLOM seminarier, examination och tårta! PIM bloggen PIM-uppgifter på nivå 4 och 5 i Stockholms grundskolor av 30

3 PIM-examinatorerna En examinator på varje skola Vid projektplaneringen beslutades efter överläggningar med Skolverket att en examinator per grundskola skulle utbildas istället för att ha en grupp examinatorer som arbetade centralt i staden. Examinatorerna på skolorna skulle istället bistås centralt ifrån staden via Mediotekets projektsamordnare samt ingå i ett nätverk av examinatorer i Stockholm. I ett nationellt perspektiv hör detta till ovanligheterna men erfarenheter från tidigare PIM-arbete i staden (Gymnasieskolan samt Östermalms stadsdel) hade visat på fördelarna med en examinator på varje skola. Detta har visat sig vara en viktig framgångsfaktor då det har bidragit till en stark förankring för PIM-projektet på grundskolorna. Varje skola har fått ett större ansvar för sitt eget PIMprojekt. Examinatorerna har varit kontaktpersoner för skolornas PIM-arbete mot Medioteket och grundskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen. Skolverket har utbildat samtliga PIM-examinatorer. Utbildningen har omfattat två heldagar med eget arbete och examination mellan utbildningsdagarna. I och med detta säkerställdes en likvärdig nationell nivå på utbildningen och därmed rollen som PIM-examinator, även om projektet är lokalt och Stockholmsspecifikt. Det stockholmsspecifika i PIM-projektet har varit: att varje skola har en egen PIM-examinator att varje skola därmed har ägt sitt eget PIM-projekt att varje skola och PIM-examinator har haft stöd från centrala projektsamordnare på Medioteket att varje skola har arbetat efter en egen handlingsplan. I den har målen beskrivits, en tidsplan för genomförandet upprättats och examinationsuppgifter definierats. I handlingsplanen fanns också en plan för pedagogernas kompetensutvecklingstid att Medioteket anordnade Förberedande Grundkurser inför PIM. Den riktade sig till de allra osäkraste deltagarna. Varje skola fick maximalt ha med fem deltagare. Totalt har 165 deltagare genomgått denna 9 timmars grundkurs. att Medioteket har examinerat pedagoger som ville gå vidare till nivå 4 och 5 att ett digitalt kommunalt statistikverktyg skapats för stadens skolor Skolverkets stöd Projektmedlemmarna är mycket nöjda med samarbetet med Skolverket. Det har även haft betydelse att Skolverkets utbildningsdagar för examinatorerna har genomförts på Medioteket 3 av 30

4 tillsammans med projektmedarbetarna. Projektmedlemmarna har därmed haft goda chanser att etablera bra kontakter både med Skolverket och med examinatorerna. Handlingsplan Varje skola har skrivit sin egen handlingsplan inför kommande arbete med PIM. I den har målen och förutsättningarna för examinatorn beskrivits, en tidsplan för genomförandet upprättats och examinationsuppgifter definierats. I handlingsplanen fanns också en plan för pedagogernas kompetensutvecklingstid. De flesta skolor gav pedagogerna 40 timmars kompetensutvecklingstid för att genomföra PIM på de tre nivåerna. I bilaga 3:1 Handlingsplan följer tre exempel på handlingsplaner. Framgångsfaktorer i PIM-satsningen kommunicerades innan start Eftersom projektmedlemmarna hade erfarenheter av PIM sedan tidigare, samt ett gott nationellt nätverk, kunde framgångsfaktorer kommuniceras till både skolledare och examinatorer vid introduktionen. De punkter som presenterades som framgångsfaktorer och var tänkta som ett stöd i arbetet med att ta fram en tydlig struktur för PIM-arbetet var: Skolan börjar sitt PIM-arbete när handlingsplanen är skriven Handlingsplanen görs i samarbete mellan skolledare, PIM examinatorn och ITgruppen Etappmål PIM ska vara en stående punkt på arbetslagsmöten/ konferenser - visa exempel! Examinatorn bör ha vissa delar av sitt schema flexibelt PIM är den prioriterade fortbildningen under året Se till att hålla liv i lågan! Arbetslaget har en PIM-coach som träffar PIM-coacher från andra arbetslag Ordna tid för arbete med PIM för arbetslagen eftermiddagar/studiedagar Kalendarium för PIM Skolan har en fungerande IT-grupp Symbolhandlingar PIM - statistik anslås Framgångsfaktorerna kompletterades av den första gruppen skolledare, vars skolor genomförde PIM i den första omgången. 4 av 30

5 Stadens pedagoger har även fått erfarenhet av webbaserat lärande. Examinatorerna har haft uppgiften att inspirera, handleda, organisera och examinera sina kollegor på skolan. Examinationen bygger både på praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper. Varje pedagog har arbetat på två olika webbplatser, den öppna kursmiljön samt en webbplats där det har krävts registrering med inloggning, den så kallade examinationsmiljön. I examinationsmiljön har pedagogerna utfört teoritester i form av webbaserade filmer. Efter avklarade frågefilmer har de sedan fått tillgång till en praktisk uppgift. Det är dessa praktiska färdigheter på tre olika nivåer som examinatorerna har bedömt och godkänt. Varje godkänd uppgift har genererat en stjärna på deltagarens personliga profil i pimtest. Projektet vill lyfta fram detta webbaserade arbete, eftersom även det har inneburit en kompetenserfarenhet för pedagogerna. Genom att arbeta i ett forum har de själva fått uppleva webbaserat lärande. De har varit tvungna att ladda upp filer/uppgifter som skickas iväg i forumet och invänta respons från examinatorn. Denna process är inte att underskatta i den samlade digitala erfarenheten omkring PIM-projektet. PIMometern blev PIM-modulen Min Portfolio i Skolwebben Under projekttiden har ett digitalt verktyg för att kunna se PIM-statistik för varje skola tagits fram. I Skolverkets examinationsmiljö har det funnits ett statistikverktyg för samtliga av stadens registrerade pedagoger. Detta verktyg var inte transparent och kunde endast hanteras av projektsamordnarna. Projektet behövde ett bättre verktyg för att kunna ha regelbunden uppföljning av varje skolas nivå. Dessutom behövde PIM-examinatorerna få möjlighet att ta del av andra skolors aktuella statistik utan att behöva gå via projektsamordnarna. Det skapades en sammanhängande excelapplikation som fick namnet PIMometern. Där kunde man lätt och tydligt se varje skolas framåtskridande. Vid införandet av GSIT (Gemensam IT Service) blev det problem med att komma åt denna gemensamma applikation. Under projektets gång har därför istället en webbaserad PIM-modul som utvecklats i samarbete med företaget Learnify tagits fram. I den modulen finns nu en portfoliodel samt ett statistikverktyg som i form av stapeldiagram visar hela stadens nivå samt varje grundskolas nivå vad gäller avklarade och godkända PIM-uppgifter. 5 av 30

6 I Min Portfolio som hittas via Skolwebben, kan jag som anställd i grundskolan se PIMstatistik på tre olika nivåer. min egen andra personer, pedagoger eller skolledare min skola separat eller i jämförelse med hela staden Det finns även en möjlighet för en enskild person anställd på grundskolan att se samtliga stockholmspedagogers resultat i PIM. Att åstadkomma denna transparens och tillgänglighet med ett statistikverktyg för PIM var viktigt för projektet. Min Portfolio Min sida PIM-examinatorn har här registrerat sina PIM-deltagare för att kunna föra in statistik över genomförda och examinerade nivåer i PIM. Varje pedagog och skolledare på grundskolan som är registrerad i PIM har en egen portfoliosida vilken är sökbar i Min Portfolio. 6 av 30

7 Portfoliodelen - Sökbart på personer och skolor Personer Sökbart på personnivå, samt i kategorier till exempel sökbart på matematik eller som på bilden PIM-examinatorer. Skolor - Sökbart på skolor 7 av 30

8 På skolfliken kan man se PIM-statistik för avklarade nivåer på den enskilda skolan men även för samtliga grundskolors registrerade resultat. Programvaror Vidare ville projektet säkerställa en stabil och enhetlig it-miljö med god tillgänglighet vad gäller programvaror för alla deltagare. Projektet såg till att de programvaror, förutom Officepaketet, paketerades och fanns tillgängliga i en PIM-mapp. 8 av 30

9 Andra satsningar samtidigt med PIM-arbetet Det har varit två andra satsningar samtidigt med PIM som har påverkat PIM-arbetet på skolorna under projekttiden. Det första var införandet av GSIT på skolorna samtidigt som en digital kompetensutveckling pågick. (Det påverkade i första hand de som startade 2009). Det andra var de nya kursplanerna som skulle implementeras i lärarkåren. För några skolor blev det väl tungt med två så stora kompetensutbildningsinsatser samtidigt. Examinatorsträffar Erfarenhetsbyte Under projekttiden har projektsamordnarna träffat examinatorerna ett flertal gånger i smågrupper. Dels för att gå igenom praktisk hantering i den webbaserade examinationsmiljön, programhantering, kunna hantera PIM-modulen i Min Portfolio, men också för att erbjuda ett erfarenhetsutbyte. Enkätutvärderingar med PIM-examinatorerna Ett av projektmålen var att utbilda 120 examinatorer tillsammans med Skolverket. I Stockholm finns det vid projektavslutet 137 examinatorer på grundskolan. PIM-projekt - samordnarna har tillsammans med Skolverket utbildat PIM-examinatorer under sammanlagt 25 utbildningsdagar. Efter varje projektomgång har utvärderingar gjorts, sammanlagt tre olika enkätsammanställningar finns att tillgå. Projektmedlemmarna har valt att visa dessa utvärderingar med grafikbilder där samtliga tre års enkätsvar slås samman. 9 av 30

10 Helhetsintrycket av PIM På frågan om vad examinatorerna tyckte om PIM generellt, deras helhetsintryck av PIM svarade de så här: 25 Hur är ditt helhetsintryck av PIM? Mindre bra Mycket bra Examinatorerna Svaren för de tre åren sammanlagt visar att av de 111 responderande examinatorerna tyckte 104 av dem mycket bra eller bra angående helhetsintrycket av PIM. Av dessa svarade 63 att de har ett mycket bra helhetsintryck. Första omgången examinatorer, , Svaren visar att responderande examinatorer, 41 av 42 tycker att de har ett mycket bra eller bra helhetsintryck av PIM. Andra omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 35 av 36 tycker att det har ett mycket bra eller bra Kommentar: helhetsintryck av PIM. PIM-examinatorernas förutsättningar för att utföra ett bra arbete ökar när de själva har ett mycket Tredje bra omgången eller bra examinatorer, helhetsintryck 2011 av PIM-satsningen Överlag så har både examinatorer och pedagoger Svaren visar uppskattat responderande att det har examinatorer, varit webbaserade 28 av kurser, 33 tycker som att ger det möjlighet har ett mycket att bra eller bra kompetensutveckla helhetsintryck av PIM. sig oberoende I tredje omgången av plats har och fler tid. än Examinatorerna tidigare år uttryckt har också att de fått inte in har sina så PIMuppgifter helhetsintryck i ett webbaserat av PIM, 5 av gränssnitt 33. vilket har möjliggjort flexibilitet när de ska ge gensvar på bra och bedöma uppgifterna. 10 av 30

11 Examinera sina kollegor lätt eller svårt i PIM? Det är en ovan situation och kanske en svårighet att examinera sina kollegor därför ställdes denna fråga på samtliga utvärderingar de tre åren till examinatorerna. Uppskatta hur svårt det har varit att bedöma PIM-uppgifterna för dig som examinator? 30 Uppskatta hur svårt det har varit att bedöma PIM-uppgifterna för dig som examinator? Mycket lätt Mycket svårt Examinatorerna Svaren för de tre åren sammanlagt visar att responderande examinatorer 98 av 111, tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. Endast 12 examinatorer har svarat att det har varit svårt och 1mycket svårt. Första omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 39 av 42 tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. Andra omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 32 av 36 tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. Tredje omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 27 av 33 tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. 11 av 30

12 Kommentar: Under samtliga år har den överväldigande majoriteten av PIM-examinatorerna tyckt att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma sina kollegors uppgifter. Detta visar att PIMexaminatorerna fick en bra och trygg grund av Skolverket och Mediotekets samordnare. De var trygga i sin bedömarroll och projektet hoppas därmed att det har blivit en likvärdig bedömning av pedagogernas inlämnade arbeten och förhoppningsvis också i deras digitala kompetens. Utvärderingen visar att själva bedömningen inte varit någon stor svårighet. Däremot har flera av examinatorerna utryckt att det har varit en svårighet att få in uppgifterna i tid. Det har varit en obekväm roll för examinatorn att behöva tjata på kollegor som inte har gjort sina uppgifter. Här har många examinatorer haft stöd av skolledarna. Ju tydligare direktiv och tydligt kommunicerade mål för genomförandet av PIM, desto lättare har det varit för examinatorerna att genomföra sitt uppdrag. I detta avseende har det haft betydelse att även skolledarna har genomgått PIM-examination och deltagit i seminariedagar parallellt med pedagogerna. 12 av 30

13 Digital kompetens Har PIM ökat användningen av it i undervisningen? Det övergripande målet med PIM-projektet är att pedagogerna ska få ökad digital kompetens så att de kan använda it i undervisningen och att de ska kunna stödja eleverna när de använder sig av digitala verktyg. På utvärderingarna efter varje projektomgång ställdes därför frågan till PIM-examinatorerna, I vilken grad har PIM ökat intresset hos dina kollegor att använda it i undervisningen? De svarade: I vilken grad har PIM ökat intresset hos dina kollegor att använda it i undervisningen? I liten grad I mycket hög grad Examinatorerna Svaren för de tre åren sammanlagt visar att av de 110 responderande examinatorer tycker 74 att det i hög grad har ökat kollegornas intresse att använda it i undervisningen. 11 examinatorer tycker att det har ökat i hög grad och endast 2 att det har ökat i liten grad. Första omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 34 av 42 svarar att intresset att använda it i undervisningen har ökat i mycket hög och i hög grad. Andra omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 27 av 36 svarar att intresset att använda it i Kommentar: undervisningen har ökat i mycket hög och i hög grad. 2 examinatorer har svarat att det är i Många liten grad examinatorer som intresset har uttryckt har ökat. att pedagogerna har varit både stolta och glada över sin egen digitala prestation för att nå nivå tre. Majoriteten av examinatorerna tror att kollegornas deltagande Tredje omgången i PIM har examinatorer, ökat deras intresse för 2012 att använda IT i undervisningen. Vilket är ett av huvudmålen Svaren visar med att responderande att nå nivå tre i examinatorer, PIM-projektet. 23 av 33 svarar att intresset att använda it i undervisningen har ökat i hög grad, endast en svarar i mycket hög grad. 13 av 30

14 PIM-examinatorerna beskriver sitt arbete och redogör sina synpunkter I de tre utvärderingsenkäterna ställdes också öppna frågor. Syftet med att ställa öppna frågor var att få in så många personliga synpunkter som möjligt så att examinatorerna fick möjligheten att beskriva sin roll och lämna sina personliga åsikter. Hur har det varit att arbeta som PIM-examinator? Här efterfrågades endast öppna svar för att få personliga svar från responderande examinatorer. Kommentar: Flertalet av examinatorerna har svarat att det har varit stimulerande och utvecklande, att det har varit roligt och kul med arbetet som examinator på skolan. Det var så många examinatorer som använde sig av superlativer i sin beskrivning med orden: mycket roligt, roligt, stimulerande, kul, givande eller intressant att ordens frekvens räknades. Av 101 svarande examinatorer är det 55 som har använt något av de två orden roligt eller kul i sin svarsformulering. Det ska för den delen inte tolkats som att det har varit en lätt uppgift. Det som ska lyftas fram här är att examinatorerna i samma andetag som de har skrivit att det var roligt också har beskrivit att det har varit en ojämn arbetsbörda som bidragit till stora arbetstoppar. De beskriver också att det har tagit rejält med tid i anspråk, mer än förväntat. Några citat : Det har varit givande att få ta del av personalens arbeten. Många roliga, intressanta och tankeväckande arbeten på nivå 3. Svårt att motivera kollegor när vi har mycket stor brist på datorer och andra it-verktyg på skolan Rolig och spännande att leda ett större projekt. Jag tror att jag utvecklats i min ledarroll. Lite svårt att nu i slutändan av projektet få ledningen på skolan att göra upp deadlines för när alla pedagoger ska vara klara. Lite oklart också från ledningen angående kompensation för nedlagt arbete. 14 av 30

15 Kul. Lärt känna många på nytt sätt. Kul att se glädjen när de klarar det. Svårt, då datakompetensen har varit så otroligt varierande bland personalen. På många sätt väldigt givande då det är väldigt roligt att se personalen på skolan utvecklas och bli mindre rädd för it. Dock är det likväl jobbigt att få stångas med de i personalen som inte är positiva och lite rädda för it och få dessa inspirerade. Det är ju väldigt få personer men oftast de som tar mycket energi. 15 av 30

16 Vad har varit roligast i PIM-projektet? Här efterfrågade vi endast öppna svar för att få personliga synpunkter från de 104 responderande examinatorerna. Kommentar: Det som flertalet PIM-examinatorerna har svarat att de tyckt varit roligast i projektet var: givande att få ta del av kollegors framsteg givande att ta del av kollegors PIM-arbeten fått bra och god kännedom om kollegors arbetssätt, ämnen genom PIM-uppgifterna bra kontakt med kollegorna som har uppskattat hjälpen från skolans examinator det har varit utvecklande för dem själva Några citat: Nivå 3 Att de som stretat mot mest tyckte att det var så roligt att de gjorde fler PIM3or. En lärare körde PIM3 med alla sina elever i åk 4 på temaveckan. Kontakten med PIM:arna Att se allas alster och få ge feedback. Det har också varit roligt att kunna ge konstruktiv handledning och se att medarbetarna växer när de lyckas. Att kunna inspirera de som varit skeptiska från början, samt att få in alla färdiga PIMuppgifter. Bra kunskapsutbyte har vi haft. Jag har lärt mig mycket. PIM-seminarierna som naturligt blir över stadiegränserna har varit mycket trevliga. 16 av 30

17 Det har varit kul att bedöma och ge feedback och se hur glada alla blivit. Jag har verkligen tänkt på det ni pratade om; PIM-andan. Att lära sig programmet Photo Story Roligast har varit att få vara lite kunnig och i vår workshop kunna finnas till hands och vara behjälplig. Roligt också att ordna examinationsseminarier. Bra med återträffar med andra PIM-examinatorer. Kul med positiv feedback från pimmare. 17 av 30

18 Vad har varit svårast i PIM-projektet? Här efterfrågade vi endast öppna svar för att få personliga svar från de 104 responderande examinatorerna. Det absolut svåraste har varit att motivera de som varit ovilliga till att genomföra kompetensutbildningen. Ibland har det upplevts som svårt att bemöta kollegor som inte gjort det som förväntas av dem. berömma sina kollegor. Några citat: Bemöta de mycket olika förutsättningarna på skolan. På min enhet finns en det trådlöst nätverk och projektorer i klassrummen och en annan har knappt en fungerande dator Datorkrångel, att skolan fick nya datorer och Office 2007 efter en termin. Lärare har arbetat med privata datorer vilket medfört krångel Att bedöma kvalité och upphovsrätt Svårast har varit att entusiasmera de kollegor som ser PIM som ett tråkigt måste. Lyckligtvis är de få. Tråkigast har varit att bedöma examinationsuppgifter med låg kvalité som dock följer alla krav 18 av 30

19 Att motivera vissa och att en del har så låg kunskap att det är svårt för dem att arbeta självständigt Att bedöma alster som bara gjorts för att få det gjort, där man lagt ner minsta möjliga energi men följt instruktionerna fast med minsta möjliga marginal. Trist. En annan trist omständighet var att vår skolledning inte beviljade dem som ville gå blåbärskursen tid för detta under arbetstid, vilket gjorde att få om ens någon från oss gick på den kursen 19 av 30

20 Hur har dina förutsättningar varit att klara av ditt uppdrag som PIMexaminator? Här begärde vi endast in öppna svar för att få personliga svar från responderande examinatorer. Måluppfyllelsen för Stockholms grundskolors treåriga PIM-satsning skiljer sig en del från skola till skola. PIM-examinatorns förutsättningar tillsammans med engagerade och tydliga skolledare har varit den viktigaste faktorn för att lyckas med alla till nivå 3. Examinatorernas förutsättningar har varit olika. Flertalet har uttryckt att de har fått förutsättningar, det vill säga tid för uppdraget. Några har till och med uttryckt att de har fått bra med tid för uppdraget och då har det oftast varit omkring 20 % av tjänst för PIMexaminationsarbetet. Detta har skolorna, skolledningen avgjort. Ett fåtal examinatorer har endast fått 1tim /vecka för uppdraget, vilket har varit för lite. Några citat: Bra! Vi har haft ganska mycket gemensam tid på skolan för at komma igång med PIMandet. Jag har haft handledningstid två ggr/vecka inlagd i min tjänst, vilket jag tror har varit bra för dem som har liten datorvana, speciellt när vi fick GSIT och många inte längre kände igen sig i datormiljön Inte så bra. Vi har haft knapp tillgång till ITutrustning på skolan och jag har inte heller fått någon möjlighet att påverka rent materiellt vad som behövs. Framgången och likaså min egen drivkraft ligger i så fall i enskilda lärarnas ambitioner För oss har det varit bra med ett antal korte gemensamma genomgångar, där jag tipsat om em del grejer och vi har kunnat diskutera uppgifterna. Ett arbetslag på skolan hade PIM-kväll med mat och dryck, det blev lyckat och produktivt Jag har haft 20 % nedsättning på 100 elever, pimmare, det känns som om det är lite, jag har jobbat mycket hemma 20 av 30

21 Jag har fått de förutsättningar jag behövt. Skolledningen förstod vikten av att vårt arbete också innebar tid för planering och genomförande Mycket tid till PIM-examinatorerna- flera schemalagda kvällar för alla med mat/fika och både gemensamt o enskilt arbetetydliga deadlines generös kompenstion till personalen två examinatorer som har kul och stöttar varandra Min rektor har stöttat massor med tid, samt en morot att få ha en PIMgala på Fårö Bra förutsättningar som undervisningsfri tid. Tre framgångsfaktorer: Att skolledningen gjort PIM. Att det finns en PIM-examinator i skolvardagen, det är lätt att hantera uppkomna frågor. Att skolledarna tydligt talat om att detta läsår är PIM den kompetensutveckling som gäller, den ska gå först Bra. Planen har följts och jag har fått den tid jag behöver dock brist på datorer 21 av 30

22 Synpunkter från examinatorerna till projektgruppen: På samtliga tre års enkäter fanns det en möjlighet för PIM-examinatorer att lämna sina egna synpunkter till projektmedlemmarna. Överlag har examinatorerna lämnat positiva synpunkter. Framförallt har de uttryckt att PIM är välplanerat och pedagogiskt upplagt. De har också skrivit att det är bra att det finns en examinator/skola. Flertalet har också uttryckt sin uppskattning över de träffar som har ordnats på Medioteket för examinatorerna. Några har haft synpunkter på innehållet i kursmiljön, ett antal examinatorer har efterlyst att det skulle ha funnits mer av Excel i kursmiljön och i uppgifterna. Men detta är inget som projektet kan styra över. Det som har bekymrat en del examinatorer är deras skolledares agerande med uppföljning och slutförandet. Att de har dragit igång PIM-satsningen stort på skolan och därefter har engagemanget avtagit och närapå ingen uppföljning av lärarnas avklarade PIM-nivåer har skett. Några citat: Det känns som om PIM är så välplanerat och pedagogiskt att allt bara flyter. Det är inget som vi är vana vid i skolan. Man tror nästan inte att det är sant PIM är en fantastisk idé. Det som kom i vägen var faktum att man har så mycket som man ska göra hela tiden. Flera av mina kollegor prioriterade bort PIM för att göra annat de ansåg var mer pressande Bästa datorutbildningen någonsin. Jag har inte hört någon som tycker att det är dåligt Tydligare definiera för skolledarna tidsåtgången för examinatorerna 22 av 30

23 Våra träffar inledningsvis var bra, liksom de uppföljningar vi hade i smågrupper. Bra att kunna få låna rollupen när jag ville det. Också bra att kunna ringa och fråga om saker som man undrade över längs vägen så att säga Stöd hos skolledningen. Välplanerade terminer Bland de vettigare kurser som gjorts som jag har deltagit i Fortsätt med träffarna och pusha rektorerna! Det har varit mycket roligt att vara examinator, PIMarbetet har betytt mycket för skolan kanske framförallt som ett gemensamt mål och arbete, teambuilding Vi fick nya datorer mitt under tiden och med det ett nytt officepaket. Vi var även utan vissa program som PhotoFiltre ett tag. Det orsakade en del grus i maskineriet. I övrigt tycker jag att det har varit superbra! 23 av 30

24 Aktiviteter för PIM-examinatorerna PIM-examinatorer har erbjudits några aktiviteter utöver projektträffar med andra PIMexaminatorer och samordnare. Upphovsrättsfrågor - samarbete med Skolverkets Kolla Källan Projektsamordnarna fick ett otal frågor av examinatorerna angående källhanteringen i de PIMuppgifter som lämnades in. Även pedagogerna kunde ibland göra som eleverna, att de angav Google som källa. Här upptäcktes att det fanns ett stort behov av mer kunskap både för examinatorerna och pedagogerna på skolan. För att PIM-examinatorerna ska kunna kommunicera på ett likvärdigt och kunnigt sätt med sina kollegor om ett källkritiskt förhållningssätt i klassrummet ordnade projektet ett antal träffar för examinatorerna så att kunskapen om upphovsrättsfrågor och säkerhet i bedömningen av källor skulle öka. Med den första projektomgången deltog examinatorer och projektsamordnarna på ett seminarium på Stiftlesen.SE och fick en genomgång av ett källkritiskt synsätt samt om Creative Commons licenssystemet. Vid detta tillfälle deltog 35 examinatorer, 35 skolor var representerade. Under det andra projektåret inleddes ett samarbete med Skolverkets Kolla Källan redaktör, Anette Holmqvist. Föreläsning samt workshops erbjöds PIM-examinatorerna. Målet var ökad kunskap i upphovsrätt, hur vi kan använda bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik, internet och texter i skolan. Vid dessa tillfällen har sammanlagt 45 examinatorer deltagit en heldag vardera. Film, från PIM-examinatorernas utbildningsdag En film gjordes för att dokumenterade delar av dessa dagar, här är länken: 24 av 30

25 Tycker du att det märks på din skola att skolledarna också gör PIM? På de årliga enkätutvärderingarna ställde vi följande fråga till PIM-examinatorerna. Tycker du att det märks på din skola att skolledarna också gör PIM? Ja 2. Nej Examinatorerna har en delad mening när det gäller skolledarnas ökade digitala kompetens. I den första projektomgången svarar fler responderande examinatorer Ja än i de två följande projektomgångarna. I den första projektomgången var det skolledare som också var måna om att deras skola skulle delta i den första omgången. 25 av 30

26 DIPLOM seminarier, examination och tårta! Den avslutande delen av PIM är det obligatoriska diplomseminariet. På diplomseminarierna tar man del av varandras produktioner och erfarenheter. De har fungerat som ett redovisningstillfälle, men de har också använts till att diskutera it som pedagogiskt verktyg. Att leda dessa diplomseminarier var en av grundbultarna på examinatorernas utbildningsdagar. I Stockholm har det sammanlagt varit flera hundra diplomseminarier ute på skolorna och på de flesta av dessa har det delats ut diplom, klappats i händerna och ätits massor av PIM-tårtor. Citat från en rektor Efter genomförda diplomseminarier på skolan, kom det här citatet från en rektor via e-post till projektgruppen: Denna vecka har vi haft redovisningar av PIM 3. Det har varit en helt fantastisk vecka! Jag, vår examinator och biträdande rektor har sett 54 st PIM 3-filmer, och kvalitén är otroligt bra. Pedagogerna har gjort jättebra filmer, alla olika och personliga. De har tyckt att arbetet varit jätteroligt, och jag känner att det här med PIM-utbildningen verkligen är något vi har lyckats mycket bra med! Alla lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare har gjort PIM 3 utom sju st på särskolan och några på grundskolan, men de kommer att få redovisa senare. Jag har haft min IT-samordnare som PIM-examinator, och det har varit jättebra att ha en duktig examinator på plats. Han har gjort en otrolig arbetsinsats. Vi har firat med tårta i varje arbetslag, och alla har högtidligt fått diplom underskrivna av rektor och examinator. På måndag har vi PIM-gala kl 17, då vi kommer att tacka alla och särskilt våra PIMsamordnare, vi har haft en i varje arbetslag. Jag kommer att tacka examinatorn, och vi kommer att utse fyra stycken PIM 3-filmer i kategorierna: 1) Egen saga med egna bilder 2) Direkt till hemsidan marknadsföring 3) Instruktionsfilm pyssel 4) Extra hederspris Dessa fyra filmer kommer alla att få se, och de som gjort dem kommer att få pokal och applåder. Sen blir det snittar, Pommac och salta pinnar 26 av 30

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet)

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 5 Projektplanen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen Hantverkargatan 2F Box 22049

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet)

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet) PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet) BILAGA 3:1 Handlingsplan Efter mallen från 2009 följer tre exempel på skolors ifyllda handlingsplaner UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3 PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för elever och pedagoger Filmskapande i PhotoStory 3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Hämta programmet... 4 Steg 1 hämta och fixa dina bilder... 5 Steg 2 skriv

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs har bedrivits i sex år, varav fem (2008-2012) med statliga bidrag för Basfärdigheter Läsa Skriva Räkna. Arbetet har

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare!

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare! KUNSKAPSVINNARE Vad är Kunskapsvinnare? Varje skola är unik och behöver göra sin digitala resa i den takt som passar skolans organisation bäst. Vårt utbildningskoncept Kunskapsvinnare möter och utgår från

Läs mer

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Ur Lgr 11: Skolans uppdrag är bl.a. att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper..

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre

Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre Metoder för att ge dig fler och förfinade redskap i undervisningen. Syfte Att ge dig nya och förfinade verktyg för att bemöta, coatcha och

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

IT-plan för Duveholmsgymnasiet

IT-plan för Duveholmsgymnasiet IT-plan för Duveholmsgymnasiet Läsåret 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Tekniska förutsättningar för en till en... 4 4. Lägstanivåer i Lärknuten... 5 5. Lärspridare...

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Utbil dning i entr e pren för S örska tock p holm s sko ht 20 lor 12 - vt 2 013 FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Vad är ELIS? Stockholms stad, utbildningsförvaltningen har tillsammans med föreningen FramtidsFrön

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813

Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813 Glaseramera Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813 2. Projektets syfte Projektets syfte var att ta fram ett fritt och webbaserat undervisningsmaterial om keramikglasyrer.

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

VAD VILL VI? Hur fungerar det i våra klassrum om ett år? Om två år? ÖPPEN SKOLA!!!

VAD VILL VI? Hur fungerar det i våra klassrum om ett år? Om två år? ÖPPEN SKOLA!!! VAD VILL VI? Hur fungerar det i våra klassrum om ett år? Om två år? ÖPPEN SKOLA!!! Varför? Vi vill... Utveckla pedagogiken i klassrummen så att eleverna är rustade för den omvärld som möter dem. Att ha

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2 Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET Skola i världsklass 2 Bakgrund Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2009-08-12 SKRIFTLIGA OMDÖMEN OCH KOMMENTARBANKER Individuell utvecklingsplan

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ann Hellenius ann.hellenius@stockholm.se @annhellenius pedagogstockholmblogg.se/sthlmisit Ann Hellenius Mattias Olsson mattias.olsson@stockholm.se

Läs mer