PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg"

Transkript

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 2 PIM-examinatorer och PIM-deltagare Carola Rehn-Lindberg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen Hantverkargatan 2F Box Stockholm Tel E-post:

2 Innehåll PIM-examinatorerna... 3 En examinator på varje skola... 3 Det stockholmsspecifika i PIM-projektet har varit:... 3 Skolverkets stöd... 3 Handlingsplan... 4 Framgångsfaktorer i PIM-satsningen kommunicerades innan start... 4 Stadens pedagoger har även fått erfarenhet av webbaserat lärande PIMometern blev PIM-modulen Min Portfolio i Skolwebben... 5 Min Portfolio Min sida... 6 Portfoliodelen - Sökbart på personer och skolor... 7 Programvaror... 8 Andra satsningar samtidigt med PIM-arbetet... 9 Examinatorsträffar Erfarenhetsbyte... 9 Enkätutvärderingar med PIM-examinatorerna... 9 Helhetsintrycket av PIM Examinera sina kollegor lätt eller svårt i PIM? Digital kompetens Har PIM ökat användningen av it i undervisningen? PIM-examinatorerna beskriver sitt arbete och redogör sina synpunkter Hur har det varit att arbeta som PIM-examinator? Vad har varit roligast i PIM-projektet? Vad har varit svårast i PIM-projektet? Hur har dina förutsättningar varit att klara av ditt uppdrag som PIM-examinator? Synpunkter från examinatorerna till projektgruppen: Aktiviteter för PIM-examinatorerna Upphovsrättsfrågor - samarbete med Skolverkets Kolla Källan Film, från PIM-examinatorernas utbildningsdag Tycker du att det märks på din skola att skolledarna också gör PIM? DIPLOM seminarier, examination och tårta! PIM bloggen PIM-uppgifter på nivå 4 och 5 i Stockholms grundskolor av 30

3 PIM-examinatorerna En examinator på varje skola Vid projektplaneringen beslutades efter överläggningar med Skolverket att en examinator per grundskola skulle utbildas istället för att ha en grupp examinatorer som arbetade centralt i staden. Examinatorerna på skolorna skulle istället bistås centralt ifrån staden via Mediotekets projektsamordnare samt ingå i ett nätverk av examinatorer i Stockholm. I ett nationellt perspektiv hör detta till ovanligheterna men erfarenheter från tidigare PIM-arbete i staden (Gymnasieskolan samt Östermalms stadsdel) hade visat på fördelarna med en examinator på varje skola. Detta har visat sig vara en viktig framgångsfaktor då det har bidragit till en stark förankring för PIM-projektet på grundskolorna. Varje skola har fått ett större ansvar för sitt eget PIMprojekt. Examinatorerna har varit kontaktpersoner för skolornas PIM-arbete mot Medioteket och grundskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen. Skolverket har utbildat samtliga PIM-examinatorer. Utbildningen har omfattat två heldagar med eget arbete och examination mellan utbildningsdagarna. I och med detta säkerställdes en likvärdig nationell nivå på utbildningen och därmed rollen som PIM-examinator, även om projektet är lokalt och Stockholmsspecifikt. Det stockholmsspecifika i PIM-projektet har varit: att varje skola har en egen PIM-examinator att varje skola därmed har ägt sitt eget PIM-projekt att varje skola och PIM-examinator har haft stöd från centrala projektsamordnare på Medioteket att varje skola har arbetat efter en egen handlingsplan. I den har målen beskrivits, en tidsplan för genomförandet upprättats och examinationsuppgifter definierats. I handlingsplanen fanns också en plan för pedagogernas kompetensutvecklingstid att Medioteket anordnade Förberedande Grundkurser inför PIM. Den riktade sig till de allra osäkraste deltagarna. Varje skola fick maximalt ha med fem deltagare. Totalt har 165 deltagare genomgått denna 9 timmars grundkurs. att Medioteket har examinerat pedagoger som ville gå vidare till nivå 4 och 5 att ett digitalt kommunalt statistikverktyg skapats för stadens skolor Skolverkets stöd Projektmedlemmarna är mycket nöjda med samarbetet med Skolverket. Det har även haft betydelse att Skolverkets utbildningsdagar för examinatorerna har genomförts på Medioteket 3 av 30

4 tillsammans med projektmedarbetarna. Projektmedlemmarna har därmed haft goda chanser att etablera bra kontakter både med Skolverket och med examinatorerna. Handlingsplan Varje skola har skrivit sin egen handlingsplan inför kommande arbete med PIM. I den har målen och förutsättningarna för examinatorn beskrivits, en tidsplan för genomförandet upprättats och examinationsuppgifter definierats. I handlingsplanen fanns också en plan för pedagogernas kompetensutvecklingstid. De flesta skolor gav pedagogerna 40 timmars kompetensutvecklingstid för att genomföra PIM på de tre nivåerna. I bilaga 3:1 Handlingsplan följer tre exempel på handlingsplaner. Framgångsfaktorer i PIM-satsningen kommunicerades innan start Eftersom projektmedlemmarna hade erfarenheter av PIM sedan tidigare, samt ett gott nationellt nätverk, kunde framgångsfaktorer kommuniceras till både skolledare och examinatorer vid introduktionen. De punkter som presenterades som framgångsfaktorer och var tänkta som ett stöd i arbetet med att ta fram en tydlig struktur för PIM-arbetet var: Skolan börjar sitt PIM-arbete när handlingsplanen är skriven Handlingsplanen görs i samarbete mellan skolledare, PIM examinatorn och ITgruppen Etappmål PIM ska vara en stående punkt på arbetslagsmöten/ konferenser - visa exempel! Examinatorn bör ha vissa delar av sitt schema flexibelt PIM är den prioriterade fortbildningen under året Se till att hålla liv i lågan! Arbetslaget har en PIM-coach som träffar PIM-coacher från andra arbetslag Ordna tid för arbete med PIM för arbetslagen eftermiddagar/studiedagar Kalendarium för PIM Skolan har en fungerande IT-grupp Symbolhandlingar PIM - statistik anslås Framgångsfaktorerna kompletterades av den första gruppen skolledare, vars skolor genomförde PIM i den första omgången. 4 av 30

5 Stadens pedagoger har även fått erfarenhet av webbaserat lärande. Examinatorerna har haft uppgiften att inspirera, handleda, organisera och examinera sina kollegor på skolan. Examinationen bygger både på praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper. Varje pedagog har arbetat på två olika webbplatser, den öppna kursmiljön samt en webbplats där det har krävts registrering med inloggning, den så kallade examinationsmiljön. I examinationsmiljön har pedagogerna utfört teoritester i form av webbaserade filmer. Efter avklarade frågefilmer har de sedan fått tillgång till en praktisk uppgift. Det är dessa praktiska färdigheter på tre olika nivåer som examinatorerna har bedömt och godkänt. Varje godkänd uppgift har genererat en stjärna på deltagarens personliga profil i pimtest. Projektet vill lyfta fram detta webbaserade arbete, eftersom även det har inneburit en kompetenserfarenhet för pedagogerna. Genom att arbeta i ett forum har de själva fått uppleva webbaserat lärande. De har varit tvungna att ladda upp filer/uppgifter som skickas iväg i forumet och invänta respons från examinatorn. Denna process är inte att underskatta i den samlade digitala erfarenheten omkring PIM-projektet. PIMometern blev PIM-modulen Min Portfolio i Skolwebben Under projekttiden har ett digitalt verktyg för att kunna se PIM-statistik för varje skola tagits fram. I Skolverkets examinationsmiljö har det funnits ett statistikverktyg för samtliga av stadens registrerade pedagoger. Detta verktyg var inte transparent och kunde endast hanteras av projektsamordnarna. Projektet behövde ett bättre verktyg för att kunna ha regelbunden uppföljning av varje skolas nivå. Dessutom behövde PIM-examinatorerna få möjlighet att ta del av andra skolors aktuella statistik utan att behöva gå via projektsamordnarna. Det skapades en sammanhängande excelapplikation som fick namnet PIMometern. Där kunde man lätt och tydligt se varje skolas framåtskridande. Vid införandet av GSIT (Gemensam IT Service) blev det problem med att komma åt denna gemensamma applikation. Under projektets gång har därför istället en webbaserad PIM-modul som utvecklats i samarbete med företaget Learnify tagits fram. I den modulen finns nu en portfoliodel samt ett statistikverktyg som i form av stapeldiagram visar hela stadens nivå samt varje grundskolas nivå vad gäller avklarade och godkända PIM-uppgifter. 5 av 30

6 I Min Portfolio som hittas via Skolwebben, kan jag som anställd i grundskolan se PIMstatistik på tre olika nivåer. min egen andra personer, pedagoger eller skolledare min skola separat eller i jämförelse med hela staden Det finns även en möjlighet för en enskild person anställd på grundskolan att se samtliga stockholmspedagogers resultat i PIM. Att åstadkomma denna transparens och tillgänglighet med ett statistikverktyg för PIM var viktigt för projektet. Min Portfolio Min sida PIM-examinatorn har här registrerat sina PIM-deltagare för att kunna föra in statistik över genomförda och examinerade nivåer i PIM. Varje pedagog och skolledare på grundskolan som är registrerad i PIM har en egen portfoliosida vilken är sökbar i Min Portfolio. 6 av 30

7 Portfoliodelen - Sökbart på personer och skolor Personer Sökbart på personnivå, samt i kategorier till exempel sökbart på matematik eller som på bilden PIM-examinatorer. Skolor - Sökbart på skolor 7 av 30

8 På skolfliken kan man se PIM-statistik för avklarade nivåer på den enskilda skolan men även för samtliga grundskolors registrerade resultat. Programvaror Vidare ville projektet säkerställa en stabil och enhetlig it-miljö med god tillgänglighet vad gäller programvaror för alla deltagare. Projektet såg till att de programvaror, förutom Officepaketet, paketerades och fanns tillgängliga i en PIM-mapp. 8 av 30

9 Andra satsningar samtidigt med PIM-arbetet Det har varit två andra satsningar samtidigt med PIM som har påverkat PIM-arbetet på skolorna under projekttiden. Det första var införandet av GSIT på skolorna samtidigt som en digital kompetensutveckling pågick. (Det påverkade i första hand de som startade 2009). Det andra var de nya kursplanerna som skulle implementeras i lärarkåren. För några skolor blev det väl tungt med två så stora kompetensutbildningsinsatser samtidigt. Examinatorsträffar Erfarenhetsbyte Under projekttiden har projektsamordnarna träffat examinatorerna ett flertal gånger i smågrupper. Dels för att gå igenom praktisk hantering i den webbaserade examinationsmiljön, programhantering, kunna hantera PIM-modulen i Min Portfolio, men också för att erbjuda ett erfarenhetsutbyte. Enkätutvärderingar med PIM-examinatorerna Ett av projektmålen var att utbilda 120 examinatorer tillsammans med Skolverket. I Stockholm finns det vid projektavslutet 137 examinatorer på grundskolan. PIM-projekt - samordnarna har tillsammans med Skolverket utbildat PIM-examinatorer under sammanlagt 25 utbildningsdagar. Efter varje projektomgång har utvärderingar gjorts, sammanlagt tre olika enkätsammanställningar finns att tillgå. Projektmedlemmarna har valt att visa dessa utvärderingar med grafikbilder där samtliga tre års enkätsvar slås samman. 9 av 30

10 Helhetsintrycket av PIM På frågan om vad examinatorerna tyckte om PIM generellt, deras helhetsintryck av PIM svarade de så här: 25 Hur är ditt helhetsintryck av PIM? Mindre bra Mycket bra Examinatorerna Svaren för de tre åren sammanlagt visar att av de 111 responderande examinatorerna tyckte 104 av dem mycket bra eller bra angående helhetsintrycket av PIM. Av dessa svarade 63 att de har ett mycket bra helhetsintryck. Första omgången examinatorer, , Svaren visar att responderande examinatorer, 41 av 42 tycker att de har ett mycket bra eller bra helhetsintryck av PIM. Andra omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 35 av 36 tycker att det har ett mycket bra eller bra Kommentar: helhetsintryck av PIM. PIM-examinatorernas förutsättningar för att utföra ett bra arbete ökar när de själva har ett mycket Tredje bra omgången eller bra examinatorer, helhetsintryck 2011 av PIM-satsningen Överlag så har både examinatorer och pedagoger Svaren visar uppskattat responderande att det har examinatorer, varit webbaserade 28 av kurser, 33 tycker som att ger det möjlighet har ett mycket att bra eller bra kompetensutveckla helhetsintryck av PIM. sig oberoende I tredje omgången av plats har och fler tid. än Examinatorerna tidigare år uttryckt har också att de fått inte in har sina så PIMuppgifter helhetsintryck i ett webbaserat av PIM, 5 av gränssnitt 33. vilket har möjliggjort flexibilitet när de ska ge gensvar på bra och bedöma uppgifterna. 10 av 30

11 Examinera sina kollegor lätt eller svårt i PIM? Det är en ovan situation och kanske en svårighet att examinera sina kollegor därför ställdes denna fråga på samtliga utvärderingar de tre åren till examinatorerna. Uppskatta hur svårt det har varit att bedöma PIM-uppgifterna för dig som examinator? 30 Uppskatta hur svårt det har varit att bedöma PIM-uppgifterna för dig som examinator? Mycket lätt Mycket svårt Examinatorerna Svaren för de tre åren sammanlagt visar att responderande examinatorer 98 av 111, tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. Endast 12 examinatorer har svarat att det har varit svårt och 1mycket svårt. Första omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 39 av 42 tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. Andra omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 32 av 36 tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. Tredje omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 27 av 33 tycker att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma kollegornas PIM-uppgifter. 11 av 30

12 Kommentar: Under samtliga år har den överväldigande majoriteten av PIM-examinatorerna tyckt att det har varit mycket lätt eller lätt att bedöma sina kollegors uppgifter. Detta visar att PIMexaminatorerna fick en bra och trygg grund av Skolverket och Mediotekets samordnare. De var trygga i sin bedömarroll och projektet hoppas därmed att det har blivit en likvärdig bedömning av pedagogernas inlämnade arbeten och förhoppningsvis också i deras digitala kompetens. Utvärderingen visar att själva bedömningen inte varit någon stor svårighet. Däremot har flera av examinatorerna utryckt att det har varit en svårighet att få in uppgifterna i tid. Det har varit en obekväm roll för examinatorn att behöva tjata på kollegor som inte har gjort sina uppgifter. Här har många examinatorer haft stöd av skolledarna. Ju tydligare direktiv och tydligt kommunicerade mål för genomförandet av PIM, desto lättare har det varit för examinatorerna att genomföra sitt uppdrag. I detta avseende har det haft betydelse att även skolledarna har genomgått PIM-examination och deltagit i seminariedagar parallellt med pedagogerna. 12 av 30

13 Digital kompetens Har PIM ökat användningen av it i undervisningen? Det övergripande målet med PIM-projektet är att pedagogerna ska få ökad digital kompetens så att de kan använda it i undervisningen och att de ska kunna stödja eleverna när de använder sig av digitala verktyg. På utvärderingarna efter varje projektomgång ställdes därför frågan till PIM-examinatorerna, I vilken grad har PIM ökat intresset hos dina kollegor att använda it i undervisningen? De svarade: I vilken grad har PIM ökat intresset hos dina kollegor att använda it i undervisningen? I liten grad I mycket hög grad Examinatorerna Svaren för de tre åren sammanlagt visar att av de 110 responderande examinatorer tycker 74 att det i hög grad har ökat kollegornas intresse att använda it i undervisningen. 11 examinatorer tycker att det har ökat i hög grad och endast 2 att det har ökat i liten grad. Första omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 34 av 42 svarar att intresset att använda it i undervisningen har ökat i mycket hög och i hög grad. Andra omgången examinatorer, Svaren visar att responderande examinatorer, 27 av 36 svarar att intresset att använda it i Kommentar: undervisningen har ökat i mycket hög och i hög grad. 2 examinatorer har svarat att det är i Många liten grad examinatorer som intresset har uttryckt har ökat. att pedagogerna har varit både stolta och glada över sin egen digitala prestation för att nå nivå tre. Majoriteten av examinatorerna tror att kollegornas deltagande Tredje omgången i PIM har examinatorer, ökat deras intresse för 2012 att använda IT i undervisningen. Vilket är ett av huvudmålen Svaren visar med att responderande att nå nivå tre i examinatorer, PIM-projektet. 23 av 33 svarar att intresset att använda it i undervisningen har ökat i hög grad, endast en svarar i mycket hög grad. 13 av 30

14 PIM-examinatorerna beskriver sitt arbete och redogör sina synpunkter I de tre utvärderingsenkäterna ställdes också öppna frågor. Syftet med att ställa öppna frågor var att få in så många personliga synpunkter som möjligt så att examinatorerna fick möjligheten att beskriva sin roll och lämna sina personliga åsikter. Hur har det varit att arbeta som PIM-examinator? Här efterfrågades endast öppna svar för att få personliga svar från responderande examinatorer. Kommentar: Flertalet av examinatorerna har svarat att det har varit stimulerande och utvecklande, att det har varit roligt och kul med arbetet som examinator på skolan. Det var så många examinatorer som använde sig av superlativer i sin beskrivning med orden: mycket roligt, roligt, stimulerande, kul, givande eller intressant att ordens frekvens räknades. Av 101 svarande examinatorer är det 55 som har använt något av de två orden roligt eller kul i sin svarsformulering. Det ska för den delen inte tolkats som att det har varit en lätt uppgift. Det som ska lyftas fram här är att examinatorerna i samma andetag som de har skrivit att det var roligt också har beskrivit att det har varit en ojämn arbetsbörda som bidragit till stora arbetstoppar. De beskriver också att det har tagit rejält med tid i anspråk, mer än förväntat. Några citat : Det har varit givande att få ta del av personalens arbeten. Många roliga, intressanta och tankeväckande arbeten på nivå 3. Svårt att motivera kollegor när vi har mycket stor brist på datorer och andra it-verktyg på skolan Rolig och spännande att leda ett större projekt. Jag tror att jag utvecklats i min ledarroll. Lite svårt att nu i slutändan av projektet få ledningen på skolan att göra upp deadlines för när alla pedagoger ska vara klara. Lite oklart också från ledningen angående kompensation för nedlagt arbete. 14 av 30

15 Kul. Lärt känna många på nytt sätt. Kul att se glädjen när de klarar det. Svårt, då datakompetensen har varit så otroligt varierande bland personalen. På många sätt väldigt givande då det är väldigt roligt att se personalen på skolan utvecklas och bli mindre rädd för it. Dock är det likväl jobbigt att få stångas med de i personalen som inte är positiva och lite rädda för it och få dessa inspirerade. Det är ju väldigt få personer men oftast de som tar mycket energi. 15 av 30

16 Vad har varit roligast i PIM-projektet? Här efterfrågade vi endast öppna svar för att få personliga synpunkter från de 104 responderande examinatorerna. Kommentar: Det som flertalet PIM-examinatorerna har svarat att de tyckt varit roligast i projektet var: givande att få ta del av kollegors framsteg givande att ta del av kollegors PIM-arbeten fått bra och god kännedom om kollegors arbetssätt, ämnen genom PIM-uppgifterna bra kontakt med kollegorna som har uppskattat hjälpen från skolans examinator det har varit utvecklande för dem själva Några citat: Nivå 3 Att de som stretat mot mest tyckte att det var så roligt att de gjorde fler PIM3or. En lärare körde PIM3 med alla sina elever i åk 4 på temaveckan. Kontakten med PIM:arna Att se allas alster och få ge feedback. Det har också varit roligt att kunna ge konstruktiv handledning och se att medarbetarna växer när de lyckas. Att kunna inspirera de som varit skeptiska från början, samt att få in alla färdiga PIMuppgifter. Bra kunskapsutbyte har vi haft. Jag har lärt mig mycket. PIM-seminarierna som naturligt blir över stadiegränserna har varit mycket trevliga. 16 av 30

17 Det har varit kul att bedöma och ge feedback och se hur glada alla blivit. Jag har verkligen tänkt på det ni pratade om; PIM-andan. Att lära sig programmet Photo Story Roligast har varit att få vara lite kunnig och i vår workshop kunna finnas till hands och vara behjälplig. Roligt också att ordna examinationsseminarier. Bra med återträffar med andra PIM-examinatorer. Kul med positiv feedback från pimmare. 17 av 30

18 Vad har varit svårast i PIM-projektet? Här efterfrågade vi endast öppna svar för att få personliga svar från de 104 responderande examinatorerna. Det absolut svåraste har varit att motivera de som varit ovilliga till att genomföra kompetensutbildningen. Ibland har det upplevts som svårt att bemöta kollegor som inte gjort det som förväntas av dem. berömma sina kollegor. Några citat: Bemöta de mycket olika förutsättningarna på skolan. På min enhet finns en det trådlöst nätverk och projektorer i klassrummen och en annan har knappt en fungerande dator Datorkrångel, att skolan fick nya datorer och Office 2007 efter en termin. Lärare har arbetat med privata datorer vilket medfört krångel Att bedöma kvalité och upphovsrätt Svårast har varit att entusiasmera de kollegor som ser PIM som ett tråkigt måste. Lyckligtvis är de få. Tråkigast har varit att bedöma examinationsuppgifter med låg kvalité som dock följer alla krav 18 av 30

19 Att motivera vissa och att en del har så låg kunskap att det är svårt för dem att arbeta självständigt Att bedöma alster som bara gjorts för att få det gjort, där man lagt ner minsta möjliga energi men följt instruktionerna fast med minsta möjliga marginal. Trist. En annan trist omständighet var att vår skolledning inte beviljade dem som ville gå blåbärskursen tid för detta under arbetstid, vilket gjorde att få om ens någon från oss gick på den kursen 19 av 30

20 Hur har dina förutsättningar varit att klara av ditt uppdrag som PIMexaminator? Här begärde vi endast in öppna svar för att få personliga svar från responderande examinatorer. Måluppfyllelsen för Stockholms grundskolors treåriga PIM-satsning skiljer sig en del från skola till skola. PIM-examinatorns förutsättningar tillsammans med engagerade och tydliga skolledare har varit den viktigaste faktorn för att lyckas med alla till nivå 3. Examinatorernas förutsättningar har varit olika. Flertalet har uttryckt att de har fått förutsättningar, det vill säga tid för uppdraget. Några har till och med uttryckt att de har fått bra med tid för uppdraget och då har det oftast varit omkring 20 % av tjänst för PIMexaminationsarbetet. Detta har skolorna, skolledningen avgjort. Ett fåtal examinatorer har endast fått 1tim /vecka för uppdraget, vilket har varit för lite. Några citat: Bra! Vi har haft ganska mycket gemensam tid på skolan för at komma igång med PIMandet. Jag har haft handledningstid två ggr/vecka inlagd i min tjänst, vilket jag tror har varit bra för dem som har liten datorvana, speciellt när vi fick GSIT och många inte längre kände igen sig i datormiljön Inte så bra. Vi har haft knapp tillgång till ITutrustning på skolan och jag har inte heller fått någon möjlighet att påverka rent materiellt vad som behövs. Framgången och likaså min egen drivkraft ligger i så fall i enskilda lärarnas ambitioner För oss har det varit bra med ett antal korte gemensamma genomgångar, där jag tipsat om em del grejer och vi har kunnat diskutera uppgifterna. Ett arbetslag på skolan hade PIM-kväll med mat och dryck, det blev lyckat och produktivt Jag har haft 20 % nedsättning på 100 elever, pimmare, det känns som om det är lite, jag har jobbat mycket hemma 20 av 30

21 Jag har fått de förutsättningar jag behövt. Skolledningen förstod vikten av att vårt arbete också innebar tid för planering och genomförande Mycket tid till PIM-examinatorerna- flera schemalagda kvällar för alla med mat/fika och både gemensamt o enskilt arbetetydliga deadlines generös kompenstion till personalen två examinatorer som har kul och stöttar varandra Min rektor har stöttat massor med tid, samt en morot att få ha en PIMgala på Fårö Bra förutsättningar som undervisningsfri tid. Tre framgångsfaktorer: Att skolledningen gjort PIM. Att det finns en PIM-examinator i skolvardagen, det är lätt att hantera uppkomna frågor. Att skolledarna tydligt talat om att detta läsår är PIM den kompetensutveckling som gäller, den ska gå först Bra. Planen har följts och jag har fått den tid jag behöver dock brist på datorer 21 av 30

22 Synpunkter från examinatorerna till projektgruppen: På samtliga tre års enkäter fanns det en möjlighet för PIM-examinatorer att lämna sina egna synpunkter till projektmedlemmarna. Överlag har examinatorerna lämnat positiva synpunkter. Framförallt har de uttryckt att PIM är välplanerat och pedagogiskt upplagt. De har också skrivit att det är bra att det finns en examinator/skola. Flertalet har också uttryckt sin uppskattning över de träffar som har ordnats på Medioteket för examinatorerna. Några har haft synpunkter på innehållet i kursmiljön, ett antal examinatorer har efterlyst att det skulle ha funnits mer av Excel i kursmiljön och i uppgifterna. Men detta är inget som projektet kan styra över. Det som har bekymrat en del examinatorer är deras skolledares agerande med uppföljning och slutförandet. Att de har dragit igång PIM-satsningen stort på skolan och därefter har engagemanget avtagit och närapå ingen uppföljning av lärarnas avklarade PIM-nivåer har skett. Några citat: Det känns som om PIM är så välplanerat och pedagogiskt att allt bara flyter. Det är inget som vi är vana vid i skolan. Man tror nästan inte att det är sant PIM är en fantastisk idé. Det som kom i vägen var faktum att man har så mycket som man ska göra hela tiden. Flera av mina kollegor prioriterade bort PIM för att göra annat de ansåg var mer pressande Bästa datorutbildningen någonsin. Jag har inte hört någon som tycker att det är dåligt Tydligare definiera för skolledarna tidsåtgången för examinatorerna 22 av 30

23 Våra träffar inledningsvis var bra, liksom de uppföljningar vi hade i smågrupper. Bra att kunna få låna rollupen när jag ville det. Också bra att kunna ringa och fråga om saker som man undrade över längs vägen så att säga Stöd hos skolledningen. Välplanerade terminer Bland de vettigare kurser som gjorts som jag har deltagit i Fortsätt med träffarna och pusha rektorerna! Det har varit mycket roligt att vara examinator, PIMarbetet har betytt mycket för skolan kanske framförallt som ett gemensamt mål och arbete, teambuilding Vi fick nya datorer mitt under tiden och med det ett nytt officepaket. Vi var även utan vissa program som PhotoFiltre ett tag. Det orsakade en del grus i maskineriet. I övrigt tycker jag att det har varit superbra! 23 av 30

24 Aktiviteter för PIM-examinatorerna PIM-examinatorer har erbjudits några aktiviteter utöver projektträffar med andra PIMexaminatorer och samordnare. Upphovsrättsfrågor - samarbete med Skolverkets Kolla Källan Projektsamordnarna fick ett otal frågor av examinatorerna angående källhanteringen i de PIMuppgifter som lämnades in. Även pedagogerna kunde ibland göra som eleverna, att de angav Google som källa. Här upptäcktes att det fanns ett stort behov av mer kunskap både för examinatorerna och pedagogerna på skolan. För att PIM-examinatorerna ska kunna kommunicera på ett likvärdigt och kunnigt sätt med sina kollegor om ett källkritiskt förhållningssätt i klassrummet ordnade projektet ett antal träffar för examinatorerna så att kunskapen om upphovsrättsfrågor och säkerhet i bedömningen av källor skulle öka. Med den första projektomgången deltog examinatorer och projektsamordnarna på ett seminarium på Stiftlesen.SE och fick en genomgång av ett källkritiskt synsätt samt om Creative Commons licenssystemet. Vid detta tillfälle deltog 35 examinatorer, 35 skolor var representerade. Under det andra projektåret inleddes ett samarbete med Skolverkets Kolla Källan redaktör, Anette Holmqvist. Föreläsning samt workshops erbjöds PIM-examinatorerna. Målet var ökad kunskap i upphovsrätt, hur vi kan använda bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik, internet och texter i skolan. Vid dessa tillfällen har sammanlagt 45 examinatorer deltagit en heldag vardera. Film, från PIM-examinatorernas utbildningsdag En film gjordes för att dokumenterade delar av dessa dagar, här är länken: 24 av 30

25 Tycker du att det märks på din skola att skolledarna också gör PIM? På de årliga enkätutvärderingarna ställde vi följande fråga till PIM-examinatorerna. Tycker du att det märks på din skola att skolledarna också gör PIM? Ja 2. Nej Examinatorerna har en delad mening när det gäller skolledarnas ökade digitala kompetens. I den första projektomgången svarar fler responderande examinatorer Ja än i de två följande projektomgångarna. I den första projektomgången var det skolledare som också var måna om att deras skola skulle delta i den första omgången. 25 av 30

26 DIPLOM seminarier, examination och tårta! Den avslutande delen av PIM är det obligatoriska diplomseminariet. På diplomseminarierna tar man del av varandras produktioner och erfarenheter. De har fungerat som ett redovisningstillfälle, men de har också använts till att diskutera it som pedagogiskt verktyg. Att leda dessa diplomseminarier var en av grundbultarna på examinatorernas utbildningsdagar. I Stockholm har det sammanlagt varit flera hundra diplomseminarier ute på skolorna och på de flesta av dessa har det delats ut diplom, klappats i händerna och ätits massor av PIM-tårtor. Citat från en rektor Efter genomförda diplomseminarier på skolan, kom det här citatet från en rektor via e-post till projektgruppen: Denna vecka har vi haft redovisningar av PIM 3. Det har varit en helt fantastisk vecka! Jag, vår examinator och biträdande rektor har sett 54 st PIM 3-filmer, och kvalitén är otroligt bra. Pedagogerna har gjort jättebra filmer, alla olika och personliga. De har tyckt att arbetet varit jätteroligt, och jag känner att det här med PIM-utbildningen verkligen är något vi har lyckats mycket bra med! Alla lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare har gjort PIM 3 utom sju st på särskolan och några på grundskolan, men de kommer att få redovisa senare. Jag har haft min IT-samordnare som PIM-examinator, och det har varit jättebra att ha en duktig examinator på plats. Han har gjort en otrolig arbetsinsats. Vi har firat med tårta i varje arbetslag, och alla har högtidligt fått diplom underskrivna av rektor och examinator. På måndag har vi PIM-gala kl 17, då vi kommer att tacka alla och särskilt våra PIMsamordnare, vi har haft en i varje arbetslag. Jag kommer att tacka examinatorn, och vi kommer att utse fyra stycken PIM 3-filmer i kategorierna: 1) Egen saga med egna bilder 2) Direkt till hemsidan marknadsföring 3) Instruktionsfilm pyssel 4) Extra hederspris Dessa fyra filmer kommer alla att få se, och de som gjort dem kommer att få pokal och applåder. Sen blir det snittar, Pommac och salta pinnar 26 av 30

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer