Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, STHLM, Org.nr Tel: , Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750"

Transkript

1 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, STHLM, Org.nr Tel: , Fax: C:\FIRMAN\1. STRUCTOR\1. PÅGÅENDE UPPDRAG\1. Pendeltågdepå P05006\Utredningar\Riskanalys.doc

2 Sammanfattning Södertälje kommun har upprättat ett förslag till detaljplan som ska möjliggöra en ny pendeltågsdepå med tillhörande tvätthall vid stationsområdet i Södertälje Hamn. Föreliggande riskanalys har upprättats p.g.a. planområdets närhet till E4:an/E20 och Västra Stambanan då de utgör transportleder för farligt gods. Andra, relativt närliggande riskkällor utgörs av Green Cargos hantering och omsortering av bl.a. gasol i området, industriverksamhet samt en bensinstation. Den planerade utbyggnaden innebär att byggnader kommer att lokaliseras närmare ovan nämnda riskkällor än i nuläget samt att fler människor kommer att uppehålla sig i området. Riskerna beror av sannolikheten för, samt konsekvenserna av, oplanerade händelser som kollisioner, urspårningar och läckage av miljö- och hälsofarliga ämnen. Som bakgrund till riskanalysen finns länsstyrelsens rekommendationer för ny bebyggelse intill järnvägar och vägar som är transportleder för farligt gods samt för ny bebyggelse invid bensinstationer. Enligt rekommendationerna ska risksituationen bedömas vid exploatering inom 100 meter från transportled för farligt gods eller från bensinstationer. E4:an bedöms utgöra den största risken för den planerade depån på grund av de stora mängder farligt gods som här transporteras samt depåns närhet till vägen. I uppställningshallens närmaste punkt är avståndet till vägen endast 30 m vilket innebär att gasmoln från giftiga och brandfarliga gaser kan nå området. Västra Stambanan och Green Cargos verksamhet i planområdet innebär frakt, hantering och omsortering av bl.a. gasol vilket också medför viss risk för de som kommer att vistas i området. Bensinstationen och industriområdet ligger på ett avstånd om ca 150 m och bedöms därmed inte utgöra någon större risk. Den samlade bedömningen är att inga oacceptabla risker förekommer, då det är ett begränsat antal människor som kommer att röra sig i området och olyckor med farliga ämnen sker relativt sällan. Den planerade verksamheten är dessutom av sådan art att människor som vistas inom området är vakna, snabbt nås med information och därmed kan söka skydd och sätta sig i säkerhet vid en eventuell olycka. Dock finns risker med både det korta avståndet till E4:an och Västra Stambanan samt med Green Cargos verksamhet, därför bör området förberedas om olyckan trots allt är framme. Ventilationssystemet bör utformas så det lätt går att stänga av. Detta för att förhindra spridning av giftiga gaser in i byggnaderna vid en eventuell olycka med transport av farligt gods och läckage av giftiga och brandfarliga gaser. Även utrymningsvägar som leder ut ur byggnaderna åt motsatt sida från riskkällorna och som kan nyttjas vid brand bör finnas i de planerade byggnaderna. 2

3 1 Bakgrund Föreliggande riskanalys omfattar förslag till detaljplan för område vid Södertälje hamn. Syftet med att detaljplanelägga området är att möjliggöra en ny pendeltågsdepå med tillhörande tvätthall. Dokumentet har upprättats av Structor Miljöbyrån, på uppdrag av SL Infrastruktur. Området är beläget inom 100 m från E4/E20 och intill Västra Stambanan varför en riskanalys har genomförts. Green Cargo har verksamhet på godsbangården som ligger mellan depåläget och trafikspåren i området. Verksamheten innebär hantering av olika sorters gods bl.a. gasol, bilar och skrot, vilket ytterligare förstärker behovet av en bedömning av risksituationen. Andra riskkällor utgörs av relativt närliggande industriverksamhet samt en bensinstation. 2 Syfte Syftet med riskanalysen är att i planprocessen identifiera riskkällor och göra en grov bedömning av risken för att en olycka ska inträffa. På detta sätt uppmärksammas risker redan i ett tidigt skede och riskreducerande åtgärder kan vidtas genom exempelvis lämplig lokalisering, skyddsavstånd, utformning och tekniska åtgärder. 3 Lokalisering och områdesbeskrivning Planområdet är beläget i Södertälje kommun vid spårområdet sydväst om Södertälje Hamn station. Utredningsområdet omfattar framförallt fastighet Södra 1:2 som främst utgörs av ett spårområde. Området begränsas i väster av E4/E20 och i öster av Västra Stambanan. Avståndet till Södertälje centrum är ca 2 km. Figur 1. Planområdet Del av området är utfylld plan mark som saknar vegetation. I den västra och norra delen är marken kuperad och beklädd med blandskog. Genom området passerar en mindre väg som fungerar som tillfart och förbindelse mellan Banverkets olika anläggningar och upplag inom järnvägsområdet. Utredningsområdet är delvis utpekat som ett område med förorenad mark. 3

4 4 Planförhållanden I Översiktsplan 2003 är aktuellt område angivet som utbyggnadsområde för företag. Tidigare omfattades området av en stadsplan från 1946 som anger järnvägsändamål. I samma detaljplan finns bostadsbebyggelse illustrerad inom aktuellt område. Denna del av stadsplanen upphävdes emellertid 1962 och någon ny markanvändning angavs ej för detta område. 5 Planerad verksamhet Planerad verksamhet innebär att markanvändningen övergår till att vara industriändamål. Figur 2. Planerad pendeltågsdepå med omgivning Depån blir uppställningsplats för pendeltåg när de inte är i drift. Depån dimensioneras för uppställning av minimum 15 full-längdståg som är ca 210 m vardera. Den planerade depåbyggnaden blir 90 m bred och 240 m lång, med en placering som vänder långsidan mot befintliga perronger på station Södertälje Hamn. Depåbyggnaden skall innehålla kontorsförråds- och personalutrymmen, miljöstation, servicehall för enklare reparationer med kadaversanering och uppställningshallar för fullängdståg. Depåbyggnaden skall i ett senare skede kunna påbyggas med en hall för klottersanering på byggnadens västra sida, med en storlek som klarar ett X-60 fordon med en längd om 107 m (option). Tvätthall för yttre tvätt av tåg planeras i områdets norra del, ca 100 m norr om stationen. Byggnaden blir i storleksordning 60 x 15 m. Tvättbyggnaden ska innehålla tvätthall och serviceutrymmen och kommer att ligga med långsidan mot befintligt spårområde. I en senare etapp (option) skall en avisningsanläggning kunna byggas nordost om tvätthallen. Vid depåbyggnaden anläggs parkeringsplatser för arbetande vid depån och för tågpersonal. 4

5 Uppställningshall Tvätthall Planerad depå/uppställningshall och tvätthall 1 6 Riskbedömning 6.1 Bedömningsgrunder Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram rekommendationer 2 för ny bebyggelse intill järnvägar och vägar som är transportleder för farligt gods samt för ny bebyggelse invid bensinstationer. Enligt denna ska risksituationen bedömas vid exploatering inom 100 meter från transportled för farligt gods eller från bensinstationer. Om risk föreligger ska en riskanalys vara ett av underlagen vid planering. Kortfattat innebär rekommendationerna följande: Vägar med transporter av farligt gods 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. Tät kontorsbyggelse närmare än 40 m från vägkant bör undvikas. 1 Situationsplan. Fördjupad förstudie,. Tema, Riskhänsyn vid ny bebygelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer, 2000, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2000:01 5

6 Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiva verksamheter närmare än 75 m från vägkant bör undvikas. Järnvägar med transport av farligt gods 25 meter närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt. Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från spårkant bör undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 m från spårkant bör undvikas. Bensinstationer I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 m från en bensinstation till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus. Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från en bensinstation bör undvikas. Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 m från en bensinstation bör undvikas. Industriverksamhet Vid planering av industriområde/storindustri bör skyddsavståndet vara 100 m eller mer. 3 Planprogrammet som upprättades i april 2005 översändes till berörda för samråd. Från Vägverket inkom följande synpunkter: E4:an är en väg av riksintresse och utgör en primär transportled för farligt gods. Det medför extra hårda krav när det gäller bl.a. riskfrågor, framkomlighet och beredskap inför framtida behov av t.ex. breddningar. Möjlighet till breddning måste hållas öppen. Ny byggnad utanför detaljplanelagt område får inte utan Länsstyrelsens tillstånd uppföras närmare E4:an än 50 m. Inom detaljplanelagt område kräver Vägverket Region Stockholm i allmänhet ett avstånd från beläggningskant till kvartersgräns om minst 25 m, och därifrån ytterligare 10 m till närmaste byggnad. Som beredskap för en framtida breddning kan måttet behöva utökas ytterligare Sammanlagt bör avståndet vara minst 45 m. Anteckningar från möte med Vägverket, , beskriver att Vägverket gett klartecken till att depåns sydvästra hörn kommer att vara beläget på ett avstånd om 30 m. 3 Bättre plats för arbete, planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet, Allmänna råd 1995:5, Boverket 6

7 6.2 Skyddsobjekt Vid den planerade pendeltågsdepån kommer ett 20-tal personer uppehålla sig samtidigt. Även tågpersonal kommer tidvis att uppehålla sig inom området vid inkörning och utkörning från anläggningen. Verksamheten kommer i princip pågå dygnet runt. Planförslaget medför således att fler människor kommer att uppehålla sig på kortare avstånd från transportled för farligt gods samt i närheten av gasolhantering. Anställda vid depån med tillhörande aktiviteter samt tågpersonal kommer att uppehålla sig inom planområdet. Dessa personer kommer framförallt att vistas i uppställningshallen, tvätthallen och i tillhörande personalutrymmen, lager och liknande. Till viss del kommer de också att uppehålla sig ute i det fria, på parkeringsplatser och dylikt. Personalutrymmen är belägna i depåns södra kortände. De människor som kommer att vistas inom depån är vakna, kan snabbt nås med information och därmed söka skydd och sätta sig i säkerhet vid en eventuell olycka. 6.3 Riskobjekt Planerad depå E20 Västra Stambanan E4 Bensinstation Gasoltank Green Cargo Industriområde Riskobjekt i närheten av planerad pendeltågsdepå 7

8 6.3.1 Transport av farligt gods på väg Väster om planområdet ligger E4 där transporter av farligt gods sker, se tabell nedan. Mängden farligt gods på E4:an (1998), sträckan förbi planerad pendeltågsdepå. 4 ADR-klass Ton/kvartal 1. Explosiva ämnen och föremål Gaser Brandfarliga vätskor Petroleumprodukter Övriga utom petroleumprodukter Brandfarliga fasta ämnen Självantändande ämnen Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid - kontakt med vatten 5.1 Oxiderande ämnen Organiska peroxider Giftiga ämnen Smittförande ämnen - 7. Radioaktiva ämnen - 8. Frätande ämnen Övriga farliga ämnen och föremål Sträckan förbi tvätthallen är inte inräknad i tabell ovan. Förbi tvätthallen går både E4:an och påfartsrampen till E20 vilket gör att tvättbyggnaden troligtvis passeras av något högre antal farligt gods transporter än depåbyggnaden, dock på längre avstånd. Uppställningshallens sydvästra hörn kommer att vara beläget närmast E4:an och där kommer avståndet till vägkant att vara 30 m. Höjdskillnaden mellan vägbanan och marken för planerad depå kommer att vara ca 5 m. Avståndet mellan tvättbyggnad och påfartsramp till E20 kommer att vara ca 50 m. Risken för påverkan från en eventuell olycka på E4:an beskrivs närmare under kapitlet konsekvenser nedan Transport av farligt gods på järnväg Planområdet ligger strax intill Västra Stambanan där godståg transporteras. Enligt statistik från Green Cargo (mars-maj 2005) sker transport av cirka 50 vagnar per kvartal (ca 0,5 vagnar/dygn) lastade med farligt gods på Västa stambanan utmed sträckan Flemingsberg - Södertälje Centrum. 5 4 Räddningsverkets flödesstatistik för transport av farligt gods på vägar 1998, 5 Brandförsvaret i Stockholm

9 Transporter med farligt gods på Västra stambanan förbi Södertälje Hamn. RID-klass Ton/kvartal % av total mängd farligt gods 1. Explosiva ämnen Gaser (brandf/giftiga) Brandfarliga vätskor 338, Brandfarliga fasta ämnen Oxiderande ämnen 434, Giftiga ämnen Radioaktiva ämnen Frätande ämnen Övriga farliga ämnen 631,8 37 TOTALT 1707,1 Av ovanstående tabell kan man utläsa att övriga farliga ämnen och oxiderande ämnen dominerar bland de farligt gods transporter som förekommer utmed den aktuella sträckan. Utanför planområdet bedriver Green Cargo verksamhet vilket innebär hantering av olika sorters gods. Två godståg anländer på morgonen, godsvagnarna sorteras (omväxling sker så att vagnarna hamnar i rätt ordning för tänkt destination) och den största mängden fraktas sedan till hamnen. Farligt gods som anländer är bl.a. tankvagnar (ca liter) med gasol. 6 Risken för påverkan från en eventuell olycka på Västra Stambanan och Green Cargos verksamhet beskrivs närmare under kapitlet konsekvenser nedan Bensinstationer På andra sidan E4:an vid Scandic hotell, ca 150 meter från närmaste byggnad, är en bensinstation belägen. Risken för påverkan på depån från bensinstationen bedöms på grund av det långa avståndet, vara liten varför den inte behandlas vidare i denna riskbedömning Industriverksamhet På ett avstånd om ca 160 m, på motsatt sida om E4an, ligger ett industriområde med fordonsverksamhet där bl.a. Scania har verksamhet. En gasoltank med 300 kubikmeter flytande gasol finns inom detta område. I sammanhanget kan nämnas att gasoltanken ej ansetts utgöra en oacceptabel risk för Scandic hotell som är beläget relativt nära tanken, vid bensinstationen. 7 Gasoltanken utgör en potentiell risk vid en eventuell läcka, se avsnittet konsekvenser, men det långa avståndet från depån till industriområdet gör att även denna riskkälla avfärdas från vidare utredning. 6 Tommy Bärlin, Green Cargo. Muntligen samt Muntlig kommunikation med Lars Hellsten, Säkerhet, Scania,

10 6.4 Konsekvenser Olika scenarier Transport av farligt gods på väg Förutsättning; En kollision kan innebära att människor skadas och kan bl.a. bero på vägkvalitet och hastighet. En kollision vid farligt gods transporter kan även innebära läckage av miljö- och hälsofarliga ämnen. Gaser är den ämnesgrupp som vid olycka kan medföra stora konsekvenser och drabba ett stort antal människor, speciellt gäller detta de tryckkondenserade gaserna. Kategorin brandfarliga vätskor utgör en risk framförallt p.g.a. att de hanteras i så stora volymer. Exempel på vad som kan hända vid en farligt gods olycka på väg; 8 Kollision mellan två fordon kan innebära att fordonen lämnar körbanan och träffar människor och byggnader. Olycka som leder till utläckage av giftig gas kan innebära att människor och natur skadas inom ett väldigt stort område (på flera hundra meters avstånd från utsläppet). I händelse av en olycka med t.ex. ammoniak bör människor i omgivningen ta skydd genom att hålla sig inomhus samt stänga fönster och dörrar. Vid utläckage av bensin bildas vätskepölar som lätt kan antändas, s.k. pölbrand. Även de brännbara ångorna kan sprida sig med vinden innan de antänds. Skador på människor och egendom är relativt begränsade 9. Kollision mellan två fordon varav ena är en tankbil lastad med gasol kan innebära att gasol börjar strömma ut. Gasen drivs i vindens riktning och rinner utmed markytan. Den utströmmande gasen kommer att samlas i lågt belägna punkter som källare, dagvattenbrunnar, svackor i terrängen m.m. Om gasmolnet antänds har den ett mycket kort brandförlopp. Vid själva källan till läckaget kan en jetbrand uppstå om gas fortfarande strömmar ut från tanken. En flamma med en längd av ca m kommer att orsaka bränder i området. Om jetflamman träffar tanken kan den rämna, gasolen förångas och ett eldklot bildas. Ett utsläpp av 10 m 3 (ej full tank) gasol kan ett eldklot få en radie på 50 m. En full gasolbil kan generera ett eldklot på 100 meter i diameter vilket ger brännskador på oskyddade personer inom 300 meters radie. Värmestrålningen från eldklotet gör att de flesta brännbara material inom ca 100 m från utsläppet antänds i och utanför byggnader. Gas som inneslutits i kulvertar, källare m.m. kan orsaka kraftiga explosioner som kan rasera väggar och tak. Skadade byggnader och bränder kan inträffa inom ett mycket stort område, upp till flera hundra meter från utsläppets källa. 8 Riskhänsyn vid ny bebygelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer, 2000, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2000:01 9 Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transport av farligt gods på väg och järnväg, 1994, VTI rapport 387:4 10

11 Exempel på vilka effekter värmestrålningen från ett eldklot kan få på människor och material vid ett momentant utsläpp av 10 m 3 gasol. 10 Avstånd från tanken (m) Strålning (kw/m 2 ) Effekt på människor och material % risk för dödsfall inom 20 sekunder < 100 > 30 Brännbara material antänds och byggnader skadas kraftigt av tryckvågen De flesta brännbara material antänds De flesta trämaterial antänds Svåra brännskador efter >5 sekunder Andra gradens brännskador efter ca 20 sekunder. Konsekvenser för planerad pendeltågsdepå med tillhörande aktiviteter; Ingen av Länsstyrelsens rekommendationer överträds då pendeltågsdepån inte kan räknas som tät kontorsverksamhet, sammanhållen bostadsbebyggelse, personintensiv verksamhet, storindustri eller industriområde. Dock kvarstår det faktum att E4:an är belägen på ett avstånd av 30 m från planerad pendeltågsdepå vilket innebär att risk föreligger för de människor som kommer att röra sig inom planområdet. Risken för påverkan från en eventuell olycka på E4:an är störst i uppställningshallen och i dess absoluta närhet eftersom det är här som flest antal människor kommer att befinna sig och eftersom avståndet till E4:an är så pass kort. Gasmoln från olycka med giftig eller brandfarlig gas kan spridas långa sträckor och därmed blir området berört. Människor som rör sig i planområdet kan nås av eldklot eller gaser vid en eventuell olycka med giftiga gaser, även om sådana är mycket sällsynta. Den planerade bebyggelsen är belägen högre än riskkällan och då brännbara ångor är tyngre än luft är det inte troligt att de kan sprida sig till denna. Trots att skadorna på människor och egendom är relativt begränsade vid eventuellt oljeläckage kan det dock medföra risker för personal som rör sig inom planområdet. Dessutom är mängden brandfarliga vätskor inklusive petroleumprodukter den ämnesgrupp som färdas i störst mängder förbi den planerade pendeltågsdepån. Då planområdet är högre beläget än E4:an bedöms risken som obefintlig att byggnader och människor blir påkörda av skenande fordon efter kollision. Andra ämnesgrupper innehåller också kemikalier som hanteras i stora mängder och kan medföra stora konsekvenser vid en olycka. Dessa sprids dock inte ut lika lätt och snabbt och i samma utsträckning som gaser och brandfarliga vätskor. Övriga ämnen ger normalt upphov till mindre skadeområden men bedöms trots allt i detta fall innebära viss risk för de som vistas i området. Detta beror främst på det relativt korta avståndet mellan riskobjekt och planområde. 10 Riskhänsyn vid ny bebygelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer, 2000, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2000:01 11

12 Transport av farligt gods på järnväg Förutsättning; En urspårning kan innebära att människor skadas och kan bl. a. bero på spårkvalitet, hastighet, antal vagnaxlar och antal växlar. Ett tåg som spårar ur hamnar sällan mer än en vagnslängd (ca 25 m) 13 från rälsen beroende på att vagnen sitter fast i minst en annan vagn. I Green Cargos verksamhet ingår bl.a. hantering och omsortering av tankar med gasol. Urspårning eller olyckor i deras verksamhet kan leda till läckage av farliga ämnen. Konsekvenser för planerad pendeltågsdepå med tillhörande aktiviteter; Länsstyrelsens rekommendationer om att lämna 25 m byggnadsfritt närmast järnvägen överträds och det faktum att Västra Stambanan är beläget intill planområdet innebär risk för både byggnader och människor att skadas vid urspårning. Västra Stambanan och Green Cargos verksamhet strax utanför planområdet innebär frakt, hantering och omsortering av bl.a. gasol vilket bedöms medföra viss risk för de som kommer att vistas i området. För konsekvenser vid läckage av farliga ämnen, se avsnitt transport av farligt gods på väg. Antalet transporter av farligt gods på Västra Stambanan utmed den aktuella sträckan är dock lågt (ca 0,5 vagn/dygn) varför risken för olycka med farligt gods bedöms som liten Förslag till åtgärder Om olyckan skulle vara framme bör planområdet vara förberett. Utrymningsvägar som leder ut ur byggnaderna både från vägen och Green Cargos verksamhet och som kan nyttjas vid brand bör finnas i de planerade byggnaderna. Då byggnader planeras i närheten av en transportled där giftig gas transporteras kan möjligheterna att snabbt kunna stänga dörrar och fönster samt att stänga av ventilationen ses som en lämplig skyddsåtgärd. Med tanke på riskbilden i området är det lämpligt att skyddsåtgärder väljs i samråd med räddningstjänsten. 12

13 6.5 Sammanfattande riskbedömning Rekommenderade skyddsavstånd mellan planerad pendeltågsdepå och transportled för farligt gods på väg uppfylls i föreslagen detaljplan för pendeltågsdepå. Inga byggnader uppförs inom 25 meter från E4:an. Den höjdskillnad som råder mellan planområde och E4:an medför också att risken för vissa typer av olyckor med farligt gods minskar. Dock kvarstår det faktum att E4:an är belägen på ett avstånd av 30 m från planerad pendeltågsdepå vilket innebär risk för de människor som rör sig inom planområdet. Största risken är vid läckage av giftig och brandfarlig gas men den ämnesgrupp som transporteras i störst mängd förbi planområdet är brandfarliga vätskor inklusive petroleumprodukter. Inom planområdet finns risker med Västra Stambanan (länsstyrelsens rekommendationer om att lämna 25 meter byggnadsfritt närmast järnvägen överskrids) och Green Cargos verksamhet och eventuella läckage av bl.a. gasol är en risk för de som rör sig inom planområdet. Vid en urspårning löper människor risk att skadas. Riskerna för olyckor bedöms dock vara små då antalet transporter av farligt gods är mycket lågt utmed den aktuella sträckan. Den samlade bedömningen är att inga oacceptabla risker förekommer, det är ett begränsat antal människor som kommer att röra sig i området och olyckor med farliga ämnen sker relativt sällan. Den planerade verksamheten är dessutom av sådan art att människor som vistas inom området är vakna, snabbt nås med information och därmed kan söka skydd och sätta sig i säkerhet vid en eventuell olycka. Området bör dock förberedas om olyckan trots allt är framme. Ventilationssystemet bör utformas så det lätt går att stänga av. Detta för att förhindra spridning av giftiga gaser in i byggnaderna vid en eventuell olycka med transport av farligt gods och läckage av giftiga och brandfarliga gaser. Även utrymningsvägar som leder ut ur byggnaderna både från vägen och Green Cargos verksamhet bör finnas i de planerade byggnaderna. I sammanhanget bör det även nämnas att mängd och typ av farligt gods kan komma att ändras i framtiden. Konsekvenserna av dessa förändringar är i detta läge svåra att bedöma. Förbättrade transportanordningar, vägar, vagnar, spår, växlar m.m. kan i framtiden ge en förbättrad transportsäkerhet. 13

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys NCC Property Development AB Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys Stockholm 2012-04-23 Reviderad 2012-09-03 Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Datum 2012-04-23

Läs mer

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning RISK-PM 2016-03-14 Riksbyggen Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjör Anna Mårtensson,

Läs mer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR BILAGA C SIDA 1 (5) BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilka personer antas omkomma,

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER,

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg UPPDRAG DP Mörviken Åre UPPDRAGSNUMMER 1331390000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62,

Läs mer

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1(5) Cecilia Sandström 010-452 28 80 Malmö, 2013-06-27 Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1.1 Bakgrund och förutsättningar Det finns önskemål att uppföra bostäder (flerbostadshus) i Glumslöv, Landskrona.

Läs mer

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar Author Fredrik Zachrisson Phone +46 10 505 47 41 Mobile + 46 (0)76-772 43 53 E-mail fredrik.zachrisson@afconsult.com Recipient Håbo Kommun Plan- och utvecklingsavdelningen Märit Olofsson Nääs 746 80 Bålsta

Läs mer

Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods

Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods Mars 2015 Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan 27, 10 tr 102 73 Stockholm Telefon/Fax

Läs mer

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DATUM 18. October 2012 SIDA 1/5 REF Mrni PROJEKTNR A029039 Svar på yttrande för PM-Riskutredning

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV HAKEN OCH HÖRNET SOLLENTUNA KOMMUN 2013-03-20 Uppdrag: 242366, Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan. Kv Haken och Hörnet, Helenelund Status: Slutgiltig handling

Läs mer

Riskanalys Väsjön 2009. Sollentuna kommun. FSD projekt nr 2207-002,1. Upprättad: 2009-06-02 Reviderad: Fire Safety Design AB

Riskanalys Väsjön 2009. Sollentuna kommun. FSD projekt nr 2207-002,1. Upprättad: 2009-06-02 Reviderad: Fire Safety Design AB FSD projekt nr 2207-002,1 Riskanalys Väsjön 2009 Sollentuna kommun Upprättad: 2009-06-02 Reviderad: Fire Safety Design AB Civilingenjör Anna-Karin Davidsson Antal sidor: Rapport 35 Bilagor 27 Dokumentinformation

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande 1 [11] Referens Raad Al Khafagy Planarkitekt Utställningsutlåtande Detaljplan för hotelltomt m.m., del av Hallunda 4:34 m m, Hallunda, Botkyrka kommun Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-19

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472 Projekt Projektnummer Näsby 4:1472 104862 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-09-01 rev 2011-11-23 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-08-30 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR KVARTERET VALEN M.FL. i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR KVARTERET VALEN M.FL. i Aneby tätort, Aneby kommun Dnr KS 2015-413 Laga kraft 2015- PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR KVARTERET VALEN M.FL. i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby kommun, samhällsbyggnadsavdelningen, med

Läs mer

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RAPPORT-VERSION B 2012-11-15 Uppdrag: 245404, Riskanalys transport farligt gods, Riksgränsen Titel på rapport: Status: Riskanalys- Björkliden 1:22 m.fl, Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark

Läs mer

2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (8) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende BillerudKorsnäs AB, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och

Läs mer

PM. Komplettering avseende miljöriskanalys

PM. Komplettering avseende miljöriskanalys Upprättad av: Ulf Liljequist Datum: 2012-02-17 1 (5) PM. Komplettering avseende miljöriskanalys 1 Inledning På uppdrag av E.ON Värme AB, har Ragn-Sells Miljökonsult AB upprättat en miljöriskanalys avseende

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Dalen 16, Danderyd Slutgiltig handling 2009-01-26 Upprättad av: Joakim Almén Granskad av: Johan Lundin Godkänd av: Ulrika Lindblad ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR

Läs mer

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012).

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). 30 4.4 Luft Luftkvaliteten vid trafikplats Handen är i första hand beroende av kvaliteten på bakgrundsluften,

Läs mer

Riskanalys för detaljplan Landvetters-Backa och Börjesgården

Riskanalys för detaljplan Landvetters-Backa och Börjesgården HÄRRYDA KOMMUN Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 031-775 10 00 Telefax: 031-775 11 56 Dokumentnr: 161609-16/04-rap001 Rapport 1 (39)

Läs mer

Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge

Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge 1 (43) Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge Ändring av detaljplan Riskbedömning, rev B 2 (43) Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge, ändring av detaljplan, Riskbedömning, rev B Uppdragsgivare: Hemfosa

Läs mer

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Riskbedömning för Norrköpings resecentrum Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Uppdragsgivare Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 601 81 Norrköping WSP kontaktperson Henrik

Läs mer

1 Inledning. 2 Yttrande

1 Inledning. 2 Yttrande PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A026849 / 164361 VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan Gävle Söder 66:6, 66:7 och 66:8 Granskningshandling 2011-07-07 Upprättad av: Henrik Mistander

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (7) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Norrköpings Hamn AB Ramshälls bergrumsanläggning, enligt 14 Lag (1999:381)

Läs mer

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av UTLÅTANDE 2012-11-21 barbro.malmlof@jarfalla.se Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m fl, Järfälla kommun Bakgrund

Läs mer

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro Dokumenttyp RISKANALYS Stämpeln 1, Häggvik Sollentuna kommun Datum 2014-11-06 Status UNDERLAG FÖR DETALJPLAN Handläggare Erik Hall Midholm Tel: 08-58818860 E-post: erik.midholm@brandskyddslaget.se Internkontroll

Läs mer

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2011-02-15 Utställningshandling Dnr:10BMN244 Handläggare: Lars Westholm Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län Foto:

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Del av kv Posten 1 m fl, Tomteboda

Del av kv Posten 1 m fl, Tomteboda 1 (65) Del av kv Posten 1 m fl, Tomteboda Ändring av detaljplan Riskbedömning, rev E 2 (65) Del av kv Posten 1 m fl, Tomteboda, ny detaljplan, Riskbedömning, rev E Uppdragsgivare: Svefa Fastighetsutveckling

Läs mer

PLANPROGRAM DETALJPLAN FÖR DEL AV VISBOHAMMAR 1:20. inom Vårdinge i Södertälje kommun. PROGRAMSAMRÅD februari 2008. väg 57

PLANPROGRAM DETALJPLAN FÖR DEL AV VISBOHAMMAR 1:20. inom Vårdinge i Södertälje kommun. PROGRAMSAMRÅD februari 2008. väg 57 PLANPROGRAM DETALJPLAN FÖR DEL AV VISBOHAMMAR 1:20 inom Vårdinge i Södertälje kommun väg 57 PROGRAMSAMRÅD februari 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH SYFTE... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR - Markägoförhållanden...

Läs mer

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000 RAPPORT UPPDRAGSNUMMER 1331526000 Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB Sweco Sandbäcksgatan 1 Box 385 SE 651 09 Karlstad, Sverige Telefon +46 (0)54 141700 Fax +46 (0)54

Läs mer

FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING. 2011-11-22 Version 2

FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING. 2011-11-22 Version 2 STRANDÄNGEN JÖNKÖPING FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING 2011-11-22 Version 2 Fredrik Carlsson fredrik.carlsson@briab.se 08-410 102 64 Peter Nilsson peter.nilsson@briab.se

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20 Uppdragsgivare Eskil Arnoldsson Solixx Utvecklings AB Ringaregatan 2 294 34 Sölvesborg WSP Kontaktperson Martin Sandberg

Läs mer

Riskanalys Bryggvägen m.m., Ekensberg Stockholm

Riskanalys Bryggvägen m.m., Ekensberg Stockholm Riskanalys Bryggvägen m.m., Ekensberg Stockholm Plansamråd, våren 2010 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Hornsbruksgatan 28, VI 102 73 Stockholm Telefon/Fax 08-588

Läs mer

Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner

Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner REMISS 1 (6) Enheten för samhällsskydd och beredskap Sändlista Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner Länsstyrelsen

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE 2012-08-13 Uppdrag: 241596, Riskanalys för Arninge handelsområde, Täby kommun Titel på rapport: Riskhänsyn Arninge handelsområde Status: Slutgiltig

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (10) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende verksamheterna i Pampus oljehamn, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr Lit 2015-05-26 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Lits släckområde.......

Läs mer

Stora Ursvik, Etapp 2A och 2E, Sundbyberg

Stora Ursvik, Etapp 2A och 2E, Sundbyberg Stora Ursvik, Etapp 2A och 2E, Sundbyberg Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2007-02-02 senast reviderad 2009-01-20 Helén Andersson Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan

Läs mer

9. Säkerhet och riskbedömningar

9. Säkerhet och riskbedömningar 9. Säkerhet och riskbedömningar Sammanfattning Det ska vara tryggt och säkert att bo och leva i Karlskoga kommun. Kunskap och erfarenhet om hur man skapar trygghet och säkerhet i vardagsmiljön ska användas

Läs mer

Ändring av detaljplan för Industriområde vid Lexby Lexby 11:14 Partille kommun, Västra Götalands län. Tillägg till PLANBESKRIVNING

Ändring av detaljplan för Industriområde vid Lexby Lexby 11:14 Partille kommun, Västra Götalands län. Tillägg till PLANBESKRIVNING 2007-01-03 Rev, 2007-01-24 Handläggare ANTAGANDEHANDLING Diarienummer Johnny Carlson 2006:242 Tel 031-792 1266 Antagen av kommunfullmäktige 2007-02-27 och lagakraftvunnen 2007-04-02 Ändring av detaljplan

Läs mer

7:9. Rydebäck, Ärendet. att tillämpa samt. bety- 26 augusti 2014. Bengt Larsen Ordförande. Bilagor Begäran om. planändring.

7:9. Rydebäck, Ärendet. att tillämpa samt. bety- 26 augusti 2014. Bengt Larsen Ordförande. Bilagor Begäran om. planändring. HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 augusti 2014 Ärende nr 7:9 Handläggare: Nina Begovic, 042-100 52 94 Stadsbyggnadsnämnden Planuppdrag för del av fastigheten Rya R 1:30, Helsingborgs stad,, Dnr

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 2 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bispgården 2015-05-22.

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 2 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bispgården 2015-05-22. Bispgården 2015-05-22 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Bispgårdens

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr Hotagen 2015-05-29 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning...........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning............4 2.2.Åldersfördelning......5 3.Tillsynsobjekt i Hotagens

Läs mer

BILAGA B KONSEKVENSBERÄKNINGAR. 2013 11 01 Status

BILAGA B KONSEKVENSBERÄKNINGAR. 2013 11 01 Status Dokumenttyp BILAGA B KONSEKVENSBERÄKNINGAR Vega DP 2 och 4 Datum 2013 11 01 Status Planeringsunderlag Handläggare Rosie Kvål Tel: 08 588 188 84 E post: rosie.kval@brandskyddslaget.se Internkontroll Erik

Läs mer

ABCDE. Ny detaljplan för del av Sabbatsbergsområdet- yttrande till stadsbyggnadskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Ny detaljplan för del av Sabbatsbergsområdet- yttrande till stadsbyggnadskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2004-05-14 DNR: 302-287/2004 Handläggare: Patrik Ståhl Tfn: 508 09 021 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ny

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 13 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hoting 2015-05-20. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 13 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hoting 2015-05-20. Huvudr Hoting 2015-05-20 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.. 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Hotings släckområde....

Läs mer

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN 2013-11-05 RISKANALYS FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM, BOTKYRKA - VERSION 3 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala: Kungsgatan 62.

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

Etableringspolicy för hamnen

Etableringspolicy för hamnen Etableringspolicy för hamnen -Möjligheter på befintliga planer Gustav Aulin 2013-11-11 SBK Malmö Sammanfattning Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet.

Läs mer

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Preliminär handling Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Kalmar kommun Uppdragsgivare: Kalmar kommun Kontaktperson: Birgit Endom Uppdragsnummer: 13-072 Datum: 2014-04-15

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Planprogram för del av TYLUDDEN 1:1 m fl Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-06-18 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

Läs mer

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Lag (2006:263) om transport av farligt gods Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Inledande bestämmelser 1 [3171] Syftet med denna

Läs mer

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl.

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. 1(5) Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. Ärendet Fastighetsägaren till Sjukhuset 9 och 10 har inkommit med ett förslag till bostadsbyggnation för området, samt inkommit med en begäran om ny/ändrad

Läs mer

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Riskanalysen syftar till att kartlägga och värdera de risker som kan föranleda räddningsinsats med akut skadeverkan på människor, egendom och miljö

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman Storumans kommun Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman 2016-10-24 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning och avgränsning...

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling RAPPORT Väppeby, Bålsta 2011-08-30 Slutgiltig handling Upprättad av: Wilhelm Sunesson Granskad av: Göran Nygren Godkänd av: Henrik Selin RAPPORT Kund Håbo Kommun Miljö och teknikförvaltningen Konsult WSP

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Innehållsförteckning Planbeskrivning HANDLINGAR 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 TIDIGARE

Läs mer

Uppförande av toppstuga i Hammarbybacken, startpromemoria för planläggning av del av Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelen Björkhagen

Uppförande av toppstuga i Hammarbybacken, startpromemoria för planläggning av del av Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelen Björkhagen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-03-16 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Uppförande av toppstuga i Hammarbybacken, startpromemoria

Läs mer

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Dnr: BNO 2011/7 215 Godkänd av BN 2012-09-26 120 Antagen av KF 2012-11-26 60 LAGA KRAFT 2012-12-21 Dp 122 Ersättning, del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset

Läs mer

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Uppdrag och syfte 3 1.2 Avgränsningar 3. 2 Metod 4. 2.1 Riskbedömning 4. 3 Nuvarande förutsättningar 6

1 Inledning 3. 1.1 Uppdrag och syfte 3 1.2 Avgränsningar 3. 2 Metod 4. 2.1 Riskbedömning 4. 3 Nuvarande förutsättningar 6 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Uppdrag och syfte 3 1.2 Avgränsningar 3 2 Metod 4 2.1 Riskbedömning 4 3 Nuvarande förutsättningar 6 3.1 Järnvägspåren 6 3.2 Logistikcentrum/Kombiterminal. 6 3.3 Trafik 6 3.4

Läs mer

RISKANALYS Trädgårdsstaden i Bro BILAGA B

RISKANALYS Trädgårdsstaden i Bro BILAGA B 1 () RISKANALYS Trädgårdsstaden i Bro BILAGA B KONSEKVENSBERÄKNINGAR 186 13-3-8 Detaljerad riskanalys Trädgårdsstaden i Bro Bilaga B () B.1 INLEDNING I denna bilaga beräknas konsekvenserna av de olycksrisker

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Utvecklingsprogram för Brunna industriområde

Utvecklingsprogram för Brunna industriområde Kommunstyrelseförvaltningen 2007-08-15 Rev. 2008-02-04 Utvecklingsprogram för Brunna industriområde Kungsängen Upplands-Bro kommun Godkänt av kommunfullmäktige 2008-02-21 6 1 Inledning och bakgrund Brunna

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr.

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. 2015-017 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning

Läs mer

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods Projekt Projektnr Freden Större 11, Sundbyberg 105521 Handläggare Datum Lisa Åkesson 2014-06-04 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-06-04 Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade

Läs mer

Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra

Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Reviderad 2015-01-19 Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Projektinformation Riskbedömning av planläggning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04

RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04 OCKELBO KOMMUN Bygg & Miljö 2009-03-19 Dnr: 2008/0303-15 RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04 Postadress Besöksadress S. Åsgatan Telefon 0297-55500 Telefax 0297-55510 Postgiro

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Sandvik AB

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Sandvik AB Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2010-01-11/SO 2010-00-00/xx 2010-00-00/xx Sida 1(20) KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE Sandvik AB Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår LUDVIKA KOMMUN 2011-03-03 1 (5) Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår i Ludvika. Bakgrund En detaljplan med syftet att möjliggöra för ABB att bygga ut industrin

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun Räddningstjänsten 2014 Antagen av kommunfullmäktige 20150126 Sammanfattning Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

Bedömning av risker avseende brand

Bedömning av risker avseende brand UPPDRAG ÅVC Boo UPPDRAGSNUMMER 2511255000 UPPDRAGSLEDARE Eva Tilfors UPPRÄTTAD AV Annika Ekstrand och Hans Lundborg DATUM 7 Bedömning av risker avseende brand Syfte Denna bedömning av risker genomförs

Läs mer

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Nedanstående har under samrådstiden 2014-10-23-2014-11-14 inkommit med yttranden. Yttrandena har förkortats i redogörelsen, kontakta

Läs mer

PM Risk och säkerhet. Underlag till detaljplan för ett industriområde inom fastigheten Sika 4:23 i Frötuna församling, Norrtälje kommun

PM Risk och säkerhet. Underlag till detaljplan för ett industriområde inom fastigheten Sika 4:23 i Frötuna församling, Norrtälje kommun Norrtälje kommun Vägverket Konsults Uppdragsnummer: 33070099 PM Risk och säkerhet Underlag till detaljplan för ett industriområde inom fastigheten Sika 4:23 i Frötuna församling, Norrtälje kommun DOKUMENTDATA

Läs mer

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät 3 Vägnät och trafik 3.1 Vägnät Väg 73 är av stor betydelse för regionen och ingår i huvudvägnätet. Väg 73 trafikförsörjer stora delar av Haninge kommun och förbinder kommunen med Stockholm och Nynäshamn.

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2015-05-25 Handlingar Tillägg till detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare gestaltning Norconsult AB

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län 2015-10-15 Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-17 Laga kraft 2015-10-14 Handlingar

Läs mer