1 Inledning. 2 Yttrande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning. 2 Yttrande"

Transkript

1 PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A / VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson GODKÄND Gert Swenson ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box Göteborg TEL FAX WWW cowi.se SIDA 1/10 1 Inledning Partille kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Östra centrum i Partille. Området ligger intill E20 där transporter av farligt gods sker varför en riskanalys har genomförts och resultat har inarbetats i planförslag. Under hösten 2012 har samrådsmöte hållits. Efter samrådsmöte har synpunkter från samrådstiden sammanställts och dessa skall nu bemötas. I detta dokument bemöts de synpunkter som berör riskanalysen med avseende på farligt gods. Det redovisas hur synpunkten har hanterats samt görs hänvisningar till justeringar och kompletteringar i riskanalys för östra centrum i Partille (rev 1) daterad: Yttrande 2.1 Yttranden från Länsstyrelsen Nedanstående synpunkter angående frågor om farligt gods och risk utgår från att den till detaljplanen hörande strukturanalysen (Strukturanalys av byggnaden m a p explosionsbelastning, COWI ) är tillförlitlig. Länsstyrelsen har inte haft möjlighet att granska denna i detalj och kan därför komma att komplettera detta yttrande när sådan granskning har skett. Svar: Inget kompletterande yttrande har erhållits från Länsstyrelsen. Vi vill dock förtydliga vår syn på och syftet med strukturanalysen. Strukturanalysen genomfördes i ett tidigt skede som underlag för bedömningar beträffande möjliga skyddsåtgärder avseende explosion. Arenans placering följer inte de riktlinjer som finns och på grund av hög risk och hög personintensitet utreddes vilka skydd som är möjliga att införa och ha med som förutsättningar i beräkningar. Ett förhållningssätt i detta sammanhang är att utgå ifrån liknande planärenden och ställa liknande krav på byggnader inom t ex samma kommun/stad. För arenan saknas dock liknande referensprojekt. Vår bedömning var att det kunde vara aktuellt

2 SIDA 2/10 att ställa högre krav på en arena nära en farligt godsled jämfört mot t.ex. ett handelsområde. Ur kostnads- och genomförandesynpunkt är det framförallt val av kriterier för explosionsövertryck som är avgörande. Strukturanalysen visade att det är tekniskt möjligt att dimensionera arenan för en mindre massexplosion (200 kg). Att dimensionera byggnaden för de andra lasterna (2 ton samt 16 ton) som även studerades ansågs ej möjligt (sett ur kostnad- samt ur genomförandesynpunkt). Krav på dimensionering avseende explosion (200 kg) ställs nu på bygg-entreprenörer vilket leder till att mer detaljerade beräkningar för konstruktionen med avseende på massexplosion måste genomföras. Den genomförda strukturanalysen har därmed mindre betydelse i dagsläget. Mer vikt bör läggas på uppföljning av att entreprenören dimensionerar byggnaden utifrån de krav som ställs. Upplägget på riskanalysen är något annorlunda då man normalt brukar beräkna och presentera risknivån utan hänsyn till riskreducerande åtgärder för att sedan presentera risknivån med hänsyn tagen till föreslagna riskreducerande åtgärder. Vid beräkningar av individ- och samhällsrisk i denna plan så förutsätts dock att vissa skyddsåtgärder införs och efter beräkningar görs en värdering om tillräckligt med skydd har vidtagits. För två av delområdena (P-hus och Handel kv 6) erfordras enligt riskanalysen ytterligare åtgärder utöver de som varit en förutsättning vid beräkningarna. Någon redovisning av effekten av dessa extra åtgärder görs dock inte. Länsstyrelsen anser att så bör ske. Svar: P-hus: Samhällsrisken för kv 3 och kv 4, vilket inkluderar parkeringshuset, visar på en samhällskurva inom ALARP-området (d.v.s. skydd skall införas som är kostnadsmässigt möjliga). För att se hur bidraget från personer på parkeringshuset ser ut har en separat beräkning genomförts för p-huset vilket redovisas i figur C.10 (bilaga C). Bidraget från parkeringshuset ligger under kriterier för bostäder. Den totala bilden för området (figur 9) ligger under kriterier för arbetsplatser. Detta skulle kunna bedömts som acceptabelt utan ytterligare åtgärder men då kurvan även ligger inom ALARP-området (DNV's kriterier) utreddes vidare vad för ytterligare skydd som går att införa. Det som ansågs möjligt var då åtgärder på p-huset. Rent beräkningsmässigt är det dock svårt att se någon stor skillnad på en samhällskurva efter införda skydd. Detta då antalet personer i parkeringshuset närmast vägen är relativt få (enligt uppgifter från exploatören för p-hus kommer främst personer att parkera närmst handeln (d.v.s. i norr)). Skyddet som införs (brandfast fasad i våning 2) skyddar för strålningsnivåer från en pölbrand vilket främst har påverkan upp till max 50 meter ifrån pölbrand. Trots det anses det vara motiverat att införa skyddet, just för att samhällsrisken ligger inom ALARP-området och bedömningen är att det är genomförbart samtidigt som liknande krav ställs på andra parkeringshus inom regionen. Komplettering med presentation av samhällsrisken efter infört skydd har inte genomförts då grunden för införandet av ytterligare krav inte är att risken är oacceptabel utan snarare att det är möjligt.

3 SIDA 3/10 Handel kv 6: Liknande resonemang gäller som ovan, d.v.s. samhällsrisken är enligt Göteborgs kriterier acceptabel (ligger under kurvan för arbetsplatser, se figur 10 kapitel 6.3.4). Då samhällskurvan dock även ligger inom ALARP-området (DNV's kriterier) gjordes bedömningen att se över vilka ytterligare skydd som kan anses möjliga. Utgångspunkten har även varit att ställa krav på skydd enligt resonemang i kapitel 5.2 d.v.s. om referensprojekt finns bör man överväga om liknande krav skall införas även för denna exploatering. Vår bedömning var att liknande krav bör kunna ställa på denna handelslåda som för andra etableringar i närområdet. Kravet på skydd mot gasmolnsexplosion ställs för publika delar om de finns inom 35 meter ifrån vägkanten. I dagsläget vet vi inte om de publika delarna hamnar så nära. Det är mycket troligt att logistik/lager kommer att ta upp denna yta och då utgår krav på dimensionering avseende gasmolnsexplosion. Då samhällskurvan ligger på rätt sida av kriterier för arbetsplatser samtidigt som det inte är säkert att publika delar av handel kommer att finnas på kortare avstånd än 35 meter från vägen har inte beräkningar genomförts för att visa på risknivån efter infört skydd. Data över transporterade mängder farligt gods har hämtats från Räddningsverkets kartläggning från Denna kartläggning ger endast en bild av transportflödena en månad och kan egentligen inte räknas upp till helårsbasis då det kräver allt för stora antaganden. Bland annat finns det företag som inte har deltagit i undersökningen och av de som deltog uppgav 63 % att de inte genomfört transporter av farligt gods under just denna månad. Dessutom så ingår inte transittrafik genom Sverige. Denna osäkerhet nämns i riskanalysen och utgångspunkten i gjorda antaganden och bedömningar i analysen är att dessa så långt som möjligt ska "spegla den verkliga situationen" eller vara medvetet konservativa i vissa fall. Vidare uppges farligt godstransporter med svenska lastbilar ha minskat med 30 % sedan år Det är dock nationellt sett och säger egentligen ingenting om hur transportflödena har förändrats i Göteborgsområdet som är ett nav med omfattande transporter av farligt gods. Det gäller dessutom bara svenska lastbilar. Några långtgående slutsatser anses enligt analysen vara svåra att dra. Länsstyrelsen anser att användning av 2006 års data, utan att göra någon uppräkning av antal transporter för framtiden, är för osäkert för att anses "spegla den verkliga situationen" eller vara medvetet konservativt, med hänvisning till tidigare två ovanstående stycken. Det är viktigt att resultatet av riskanalysen är robust för framtida förändringar, speciellt vad gäller transporterade mängder farligt gods. Länsstyrelsen anser att en uppräkning av 2006 års värden bör ligga till grund för beräkningarna.

4 SIDA 4/10 Svar: Transporter av farligt gods: Antalet transporter med farligt gods baseras på uppgifter från SRV's kartläggning år Innan beslut om vilken indata som skulle användas som grund för beräkningar genomfördes en jämförelseanalys samt inventering över uppgifter om prognos för godstransporter. Jämförelsen genomfördes genom att räkna fram antalet farligt godstransporter med hjälp av två olika metoder. Metod 1: utgår ifrån SRV's kartläggning och Metod 2: utgår ifrån platsspecifika uppgifter om ÅDT och andel tung trafik/farligt gods. Hur beräkningar genomförs, enligt de två olika metoderna, beskrivs i bilaga C, kapitel C.1. Resultatet av beräkningar visade att antalet transporter är 20 % högre om beräkningar utgår ifrån max-värden i SRV's kartläggning jämfört mot beräkningar som utgår ifrån platsspecifikt ÅDT och andel tung trafik. ÅDT omfattar all trafik på vägen vilket även inkluderar transittrafik genom Sverige. Trots att inte alla företag var med i undersökningen och att den endast presenterar en månad ger metod enligt SRV's kartläggning högre värde jämfört mot ÅDT. En förklaring till detta kan vara att vi utgår ifrån max-värden i SRV's kartläggning. En annan bidragande faktor är att vi i beräkningar utgår ifrån transporter utan släp. Bedömningen gjordes därmed att värdet utifrån SRV's kartläggning kan användas som grund för beräkningar, och att de troligtvis är något konservativa. Prognos: Enligt Trafikanalys har antalet transporter med farligt gods minskat på det svenska vägnätet. Företagen har lyckats med att effektivisera vägtransporterna och dessutom arbetas det med att förlägga mer transporter på järnvägen. Ytterligare har många farliga ämnen fasats ut ur produktionen som en följd av att företag väljer mer miljövänliga alternativ. Att Göteborg är ett nav med omfattande transporter anser vi styrker vår utgångspunkt om nedåtgående trend enligt prognos. Vi anser att det är mer troligt att mindre vägar ute i landet har lokala variationer och skiljer sig från nationell statistik jämfört mot Göteborg. Detta då transporter på lokal nivå påverkas av t.ex. ett enskilt företags förekomst, placering och utveckling. Beträffande kommentar om att det inte går att dra några långtgående slutsatser i frågan om prognoser vill ge följande svar. En långtgående slutsats av figur C.2 hade varit att räkna ned farligt godsflödet med ca 25 % från år 2006 fram till idag. Figuren visar även på en nedåtgående trend och en ytterligare slutsats skulle vara att prognostisera en fortsatt minskning av farligt gods. Detta har vi inte gjort, vi har snarare haft ett mer försiktigt synsätt.

5 SIDA 5/10 Hantering-Slutsats: Hade riskanalysen utgått ifrån antalet transporter som beräknats utifrån ÅDT skulle indata i riskanalysen vara 20 % lägre. Om en uppräkning därefter hade genomförts med 20 % högre värden (vilket är prognosen för ökningen av ÅDT fram till år 2020) skulle beräkningar utgå ifrån de värden som riskanalysen faktiskt har använt redan i dag. Projektet valde dock att utgå ifrån det högre värdet (max-värden SRV) men vår bedömning var samtidigt att en uppräkning av transporter ej skulle vara grunden för analysen då statistik och resultat från inventering inte visar på en sådan trend/utveckling utan snarare på motsatsen. I riskanalysen genomfördes dock en känslighetsanalys som utgick ifrån 20 % högre värde. Denna känslighetsberäkning har nu justerats genom att räkna upp antalet transporter till + 30 %. Bakgrunden till detta är att Räddningstjänsten i sitt yttrande velat se en prognos för år 2030 (tidigare prognos var fram till år 2020). Komplettering om prognos för ÅDT 2030 återfinns i bilaga C (kapitel C.1). Känslighetssimulering redovisas i bilaga D. Figur D.1 är FN-kurvan för arenan en "normaldag" (med 30 % högre värde avseende antalet transporter) vilket skall jämföras mot figur C.8 (samma simulering men med ursprungsvärd för antalet transporter). Görs samma simulering för hela "arenaområdet" hamnar FN-kurvan fortsatt inom ALARP-området men över kriterier för arbetsplatser på liknande sätt som ursprungs FN-kurvan (figur 8 i huvudrapporten). Samma marginella skillnad erhålls för övriga områden då beräkningar genomförs med +30 % transporter av farligt gods. Antalet transporter påverkar FN-kurvan i y-led. Påverkan på FN-kurvan är relativt liten på grund av den logaritmiska skalan. Även en fördubbling av antalet godstransporter resulterar i relativt små förändringar i FN-diagrammet. Ytterligare orsak till att mängden transporter av farligt gods inte har så stor påverkan på presenterade FN-kurvor är att kraftiga skyddsåtgärder är införda. De som direkt påverkas av en olycka är främst oskyddade personer utomhus vilket i sammanhanget är relativt få personer. Vi delar Länsstyrelsens syn i frågan om vikten av att resultaten i riskanalysen skall vara robusta för framtida förändringar. På grund av införda skydd kommer antalet transporter inte påverka utfallet i samma utsträckning som om byggnader ej dimensioneras i enlighet med det som förutsätts i denna rapport, detta framgår just av känslighetsberäkning ovan. Resultatet av riskanalysen förlitar sig inte på låga volymer av farligt godstransporter för att acceptabla risknivåer skall erhållas utan kraftiga skydd är införda vilket även leder till att utrymme finns för framtida förändringar och osäkerheter. Vi anser dock inte att ytterligare påslag med högre värde för antalet transporter skall ligga till grund för beräkningar då statistik och prognos inte visar på en sådan utveckling. Känslighetsanalysen visar dock på att det skulle vara möjligt. Utifrån genomförd känslighetsanalys och resonemang ovan är vår bedömning att resultat och slutsatser i riskanalysen är robusta och samma resultat och slutsatser

6 SIDA 6/10 om skydd skulle erhållas även om beräkningar utgick från 30 % högre transportvärden. Beträffande riskanalysens utgångspunkt i gjorda antaganden och bedömningar om att dessa så långt som möjligt ska "spegla den verkliga situationen" eller vara medvetet konservativa i vissa fall. Detta är just vår utgångspunkt att i vissa fall vara medvetet konservativa men inte i alla led. Lägger man på en konservatism i alla antaganden som görs kommer orimliga resultat slutligen att erhållas. Som vi ser det bör antaganden så långt som möjligt spegla en verklig situation men för vissa antaganden krävs ett viss konservativt synsätt, ofta i antaganden med stora osäkerheter. I fallet med antalet transporter och prognos gjordes bedömningen att statistik och prognos var tillräckligt att utgå ifrån och inga ytterligare konservativa antaganden anses nödvändiga. Indata vad gäller antal transporter med farligt gods baseras enligt bilaga C till riskanalysen på maxvärden från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kartläggning från Vad gäller brandfarliga vätskor så har dock endast brandfarliga vätskor klass 1 (låg flampunkt) tagits med som underlag, dvs transporter, då det är dessa transporter som bedöms komma medföra skador på människor vis en eventuell olycka. Brandfarliga vätskor med hög flampunkt samtransporteras ofta med brandfarliga vätskor med låg flampunkt. Detta kan leda till att även de brandfarliga vätskorna med högre flampunkt antänds vid en olycka. Länsstyrelsen anser därför att alla brandfarliga vätskor bör inkluderas i beräkningarna för ett konservativt angreppssätt. Svar: Att samtransporter med olika klasser av brandfarlig vara i samma transport förekommer och att detta, i händelse av en olycka, kan leda till att hela lasten antänds är helt riktigt. Bedömningen att basera beräkningarna på att 40 % av antalet transporter innehåller brandfarlig vara med låg antändningspunkt (bensin används här som exempel) baseras på att vi utgår från totalt transporterad mängd brandfarlig vara uttryckt i ton/år och har delat detta värde med 16 ton (antagen medellast) för att få totalt antal transporter. Förutsatt att medellasten av bensin är 16 ton blir detta en korrekt uppskattning av antalet bensintransporter oavsett samlastning eller ej. Om man tänker sig ett exempel med bil plus släp med totalt 7 fack som lastar 40 m 3, motsvarande ca 35 ton, så kan denna transport innehålla från 35 ton bensin (alla fack) till 5 ton (enbart ett fack). Om medellasten är mer än 16 ton innebär beräkningarna en överskattning, om medellasten däremot är lägre innebär beräkningarna en underskattning av antalet transporter. Detta antagande har dock inte så stor påverkan på redovisade samhällskurvor. Detta beror på att kraftiga skyddsåtgärder har införts på byggnader längs med leden. Det är främst oskyddade personer utomhus som kan påverkas av en pölbrand. Hade riskanalysens resultat förlitat sig på få transporter och inte infört skyddsåtgärder skulle antagandet ha större påverkan.

7 SIDA 7/10 Känslighetsanalysen i riskanalysen har uppdaterats för att behandla yttrande från Länsstyrelsen och Räddningstjänsten. Där redovisas samhällskurvorna om beräkningar utgår ifrån transporter av klass 3 produkter (d.v.s. 100 %). Dessa kurvor redovisas i bilaga D (figur D.2- D.4). Se vidare diskussion i riskanalysen under kapitel D.1.1-Farligt gods. För att reducera effekter från giftig gas föreslås friskluftsintag kopplade till gasdetektorer med tillhörande gaslarm. Dessutom anges att rutin för förfarande vid gaslarm ska tas fram där åtgärder såsom att stänga dörrar/entréer/lastportar kan ingå. Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga automatisk stängning av dörrar/entréer/lastportar vid gaslarm. Detta är dock ingen planfråga. Svar: som Länsstyrelsen skriver så är detta inte en planfråga och kommenteras därför inte ytterligare. Riskanalysen bedöms i övrigt utgöra ett bra beslutsunderlag men man bör i analysens sammanfattning vara mycket tydlig med att det är mycket höga risknivåer förknippade med denna utveckling av området. Speciellt med tanke på att de samhällsriskkurvor som presenteras förutsätter att en rad omfattande åtgärder redan är vidtagna och ändå ligger de på en sådan hög nivå. "Skydden ska införas för att en acceptabelrisknivå ska erhållas" står det i riskanalysens slutsats. Vad som är en acceptabel risknivå är upp till beslutsfattarna att avgöra och det är därmed viktigt att det framgår vilken förhöjd risk som denna plan innebär. Svar: Ja, vi anser, i enlighet med Länsstyrelsen, att det är viktigt att beslutsfattare är medvetna om den höga risk som råder om skyddsåtgärder inte införs och att planerna för delar av området inte följer de riktlinjer som finns. De skydd som redovisas i rapporten är skallkrav. Förtydliganden avseende detta har gjorts i sammanfattning och i kapitel 6.3-Samhällsrisk. Vi vill även informera Länsstyrelsen om att ett enklare dokument som sammanfattar projektet tidigt togs fram och presenterades för politiker/beslutsfattare. Där stod t.ex. följande: "vid en allvarlig olycka kan många personer omkomma och skadas även om rekommenderade åtgärder införs". Precis som Länsstyrelsen skriver är det beslutsfattarna som tar beslutet om de vill gå vidare och anta planen och därmed acceptera den risk som föreligger. Vi anser dock att det är vår uppgift som sakkunniga att ge vår bedömning om vad som kan anses vara en acceptabel eller inte acceptabel risknivå utifrån beräkningar, möjligheten att införa skydd och erfarenhet från liknande projekt. Om skydd införs i enlighet med det som förutsätts i beräkningar anser vi att en acceptabel risknivå går att erhålla, detta i enlighet med samhällskurvor som redovisas.

8 SIDA 8/ Yttrande från Räddningstjänsten I riskanalysen har man enbart antagit att brandfarlig vara klass 1 kan medföra personskada och utgöra risk för området. Räddningstjänsten anser att detta är fel sätt att räkna på då många ämnen av lägre klass samtransporteras med varor i klass 1. Detta kan leda till att även varorna i de andra klasserna med lägre frampunkt antänds. Räddningstjänsten anser att man i analysen bör anta att samtliga brandfarliga varor kan orsaka personskada och innebära en risk för området. Svar: Att samtransporter med olika klasser av brandfarlig vara i samma transport förekommer och att detta, i händelse av en olycka, kan leda till att hela lasten antänds är helt riktigt. Bedömningen att basera beräkningarna på att 40 % av antalet transporter innehåller brandfarlig vara med låg antändningspunkt (bensin används här som exempel) baseras på att vi utgår från totalt transporterad mängd brandfarlig vara uttryckt i ton/år och har delat detta värde med 16 ton (antagen medellast) för att få totalt antal transporter. Förutsatt att medellasten av bensin är 16 ton blir detta en korrekt uppskattning av antalet bensintransporter oavsett samlastning eller ej. Om man tänker sig ett exempel med bil plus släp med totalt 7 fack som lastar 40 m 3, motsvarande ca 35 ton, så kan denna transport innehålla från 35 ton bensin (alla fack) till 5 ton (enbart ett fack). Om medellasten är mer än 16 ton innebär beräkningarna en överskattning, om medellasten däremot är lägre innebär beräkningarna en underskattning av antalet transporter. Detta antagande har dock inte så stor påverkan på redovisade samhällskurvor. Detta beror på att kraftiga skyddsåtgärder har införts på byggnader längs med leden. Det är främst oskyddade personer utomhus som kan påverkas av en pölbrand. Hade riskanalysens resultat förlitat sig på få transporter och inte infört skyddsåtgärder skulle antagandet ha större påverkan. Känslighetsanalysen i riskanalysen har uppdaterats för att behandla yttrande från Länsstyrelsen och Räddningstjänsten. Där redovisas samhällskurvorna om beräkningar utgår ifrån transporter av klass 3 produkter (d.v.s. 100 %). Dessa kurvor redovisas i bilaga D (figur D.2- D.4). Se vidare diskussion i riskanalysen under kapitel D.1.1-Farligt gods. I de gjorda trafikprognoserna har hänsyn tagits till år Detta anser räddningstjänsten vara alltför kort tidsperiod. Även om det finns svårigheter med att få fram prognoser med längre tidshorisont bör detta hanteras i riskanalysen genom att göra någon uppräkning av trafikmängden. Svar: Analysen utgår ifrån kartläggning som bedöms kunna representera transporter i dagsläget. Två metoder används för att räkna fram antalet transporter och därefter görs bedömningen för vilka mängder som skall användas. Värde som används för grundberäkningar utgår ifrån dagens godsmängder då vår uppfattning är att detta är det mest troliga scenariot för utveckling av farligt gods på aktuell väg. En

9 SIDA 9/10 känslighetsanalys genomfördes dock där transporter räknades upp med 20 % vilket var prognosen för ÅDT ökning mellan 2006 och år 2020 (denna beräkning förutsätter då att antalet farligt godstransporter ökar i samma takt som ÅDT). Denna känslighetsanalys har, enligt räddningstjänstens önskemål, justerats med prognos för år 2030 vilket redovisas i bilaga D (figur D.1). För ytterligare diskussion om antaganden för antalet transporter hänvisas till svar som ges till Länsstyrelsen i deras yttrande i frågan samt till kapitel C.1 i riskanalysen. Räddningstjänsten anser att riskanalysen bör presentera hur risken ser ut efter att samtliga åtgärder är vidtagna. På så sätt kan man se om ytterligare åtgärder behöver vidtas samt att beslutsfattare får ett tydligare underlag att ta ställning till. Svar: P-hus: Samhällsrisken för kv 3 och kv 4, vilket inkluderar parkeringshuset, visar på en samhällskurva inom ALARP-området (d.v.s. skydd skall införas som är kostnadsmässigt möjliga). För att se hur bidraget från personer på parkeringshuset ser ut har en separat beräkning genomförts för p-huset vilket redovisas i figur C.10 (bilaga C). Bidraget från parkeringshuset ligger under kriterier för bostäder. Den totala bilden för området (figur 9) ligger under kriterier för arbetsplatser. Detta skulle kunna bedömts som acceptabelt utan ytterligare åtgärder men då kurvan även ligger inom ALARP-området (DNV's kriterier) utreddes vidare vad för ytterligare skydd som går att införa. Det som ansågs möjligt var då åtgärder på p-huset. Rent beräkningsmässigt är det dock svårt att se någon stor skillnad på en samhällskurva efter införda skydd. Detta då antalet personer i parkeringshuset närmast vägen är relativt få (enligt uppgifter från exploatören för p-hus kommer främst personer att parkera närmst handeln (d.v.s. i norr)). Skyddet som införs (brandfast fasad i våning 2) skyddar för strålningsnivåer från en pölbrand vilket främst har påverkan upp till max 50 meter ifrån pölbrand. Trots det anses det vara motiverat att införa skyddet, just för att samhällsrisken ligger inom ALARP-området och bedömningen är att det är genomförbart samtidigt som liknande krav ställs på andra parkeringshus inom regionen. Komplettering med presentation av samhällsrisken efter infört skydd har inte genomförts då grunden för införandet av ytterligare krav inte är att risken är oacceptabel utan snarare att det är möjligt. Handel kv 6: Liknande resonemang gäller som ovan, d.v.s. samhällsrisken är enligt Göteborgs kriterier acceptabel (ligger under kurvan för arbetsplatser, se figur 10 kapitel 6.3.4). Då samhällskurvan dock även ligger inom ALARP-området (DNV's kriterier) gjordes bedömningen att se över vilka ytterligare skydd som kan anses möjliga. Utgångspunkten har även varit att ställa krav på skydd enligt resonemang i kapitel 5.2 d.v.s. om referensprojekt finns bör man överväga om liknande krav skall införas även för denna exploatering. Vår bedömning var att liknande krav bör kunna ställa på denna handelslåda som för andra etableringar i närområdet.

10 SIDA 10/10 Kravet på skydd mot gasmolnsexplosion ställs för publika delar om de finns inom 35 meter ifrån vägkanten. I dagsläget vet vi inte om de publika delarna hamnar så nära. Det är mycket troligt att logistik/lager kommer att ta upp denna yta och då utgår krav på dimensionering avseende gasmolnsexplosion. Då samhällskurvan ligger på rätt sida av kriterier för arbetsplatser samtidigt som det inte är säkert att publika delar av handel kommer att finnas på kortare avstånd än 35 meter från vägen har inte beräkningar genomförts för att visa på risknivån efter infört skydd. Vår uppfattning är att ytterligare skydd är svåra att införa. På byggnader närmast leden ställs krav på dimensionering avseende strålning (brand), explosion och giftig gas. Vi ser inte vad mer för tekniska åtgärder som skall kunna införas. Bostäder ligger på ett avstånd där varken brand eller explosion är relevanta att dimensionera för. Om ytterligare skydd skall införas är en bedömning som skall göras utifrån kostnad-nytta samt möjlighet att införa skydd. Grunden för att införa ytterligare skydd har inte varit att risken är oacceptabel utan snarare för att det ansågs möjligt. Vi anser samtidigt att det är vår uppgift som sakkunniga att ge vår bedömning om vad som kan anses vara en acceptabel eller inte acceptabel risknivå utifrån beräkningar, möjligheten att införa skydd och erfarenhet från liknande projekt. Vi har i liknande projekt erfarenhet av att politiker/planarkitekter vill få en bedömning av detta snarare än att de själva skall bedöma vilka skydd som är skall krav eller ej. Övriga yttranden från Räddningstjänsten berör inte riskanalysen.

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER,

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DATUM 18. October 2012 SIDA 1/5 REF Mrni PROJEKTNR A029039 Svar på yttrande för PM-Riskutredning

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg UPPDRAG DP Mörviken Åre UPPDRAGSNUMMER 1331390000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62,

Läs mer

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar Author Fredrik Zachrisson Phone +46 10 505 47 41 Mobile + 46 (0)76-772 43 53 E-mail fredrik.zachrisson@afconsult.com Recipient Håbo Kommun Plan- och utvecklingsavdelningen Märit Olofsson Nääs 746 80 Bålsta

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1(5) Cecilia Sandström 010-452 28 80 Malmö, 2013-06-27 Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1.1 Bakgrund och förutsättningar Det finns önskemål att uppföra bostäder (flerbostadshus) i Glumslöv, Landskrona.

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2011-02-15 Utställningshandling Dnr:10BMN244 Handläggare: Lars Westholm Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län Foto:

Läs mer

Riskanalys för Dyrtorp 1:3, Färgelanda

Riskanalys för Dyrtorp 1:3, Färgelanda FÄRGELANDA KOMMUN Riskanalys för Dyrtorp 1:3, Färgelanda Göteborg 2010-12-16 COWI AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 010-850 10 00 Dokumentnr: 163119/16/04/rap001

Läs mer

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning RISK-PM 2016-03-14 Riksbyggen Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjör Anna Mårtensson,

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys NCC Property Development AB Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys Stockholm 2012-04-23 Reviderad 2012-09-03 Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Datum 2012-04-23

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR BILAGA C SIDA 1 (5) BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilka personer antas omkomma,

Läs mer

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Preliminär handling Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Kalmar kommun Uppdragsgivare: Kalmar kommun Kontaktperson: Birgit Endom Uppdragsnummer: 13-072 Datum: 2014-04-15

Läs mer

Riskanalys för detaljplan Landvetters-Backa och Börjesgården

Riskanalys för detaljplan Landvetters-Backa och Börjesgården HÄRRYDA KOMMUN Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 031-775 10 00 Telefax: 031-775 11 56 Dokumentnr: 161609-16/04-rap001 Rapport 1 (39)

Läs mer

Riskanalys. Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13. Förstudie till detaljplan. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92

Riskanalys. Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13. Förstudie till detaljplan. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Riskanalys Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13 Riskanalys för universitet, resecentrum, restauranger och hotell vid Ölandskajen/Barlastholmen Kalmar kommun Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100

Läs mer

Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra

Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Reviderad 2015-01-19 Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Projektinformation Riskbedömning av planläggning

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Handlingar Tillägg till detaljplan

Läs mer

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000 RAPPORT UPPDRAGSNUMMER 1331526000 Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB Sweco Sandbäcksgatan 1 Box 385 SE 651 09 Karlstad, Sverige Telefon +46 (0)54 141700 Fax +46 (0)54

Läs mer

FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA CENTRUM I PARTILLE

FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA CENTRUM I PARTILLE FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA CENTRUM I PARTILLE ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen. Bakgrund. Metod. Konfidensintervallens utveckling

Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen. Bakgrund. Metod. Konfidensintervallens utveckling 1 (17) Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen Nedanstående material utgick från resultatet av förundersökningen och har legat till grund för dimensioneringen

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20 Uppdragsgivare Eskil Arnoldsson Solixx Utvecklings AB Ringaregatan 2 294 34 Sölvesborg WSP Kontaktperson Martin Sandberg

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande 1 [11] Referens Raad Al Khafagy Planarkitekt Utställningsutlåtande Detaljplan för hotelltomt m.m., del av Hallunda 4:34 m m, Hallunda, Botkyrka kommun Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-19

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2015-05-25 Handlingar Tillägg till detaljplan

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län 2015-10-15 Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-17 Laga kraft 2015-10-14 Handlingar

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV HAKEN OCH HÖRNET SOLLENTUNA KOMMUN 2013-03-20 Uppdrag: 242366, Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan. Kv Haken och Hörnet, Helenelund Status: Slutgiltig handling

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan Gävle Söder 66:6, 66:7 och 66:8 Granskningshandling 2011-07-07 Upprättad av: Henrik Mistander

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Detaljplan för Focken 5 inom Haga, Umeå kommun 20013-10-11 Bilaga riskanalys Läggs in här Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249616 Uppdragsansvarig:

Läs mer

DOM 2016-05-18 Stockholm

DOM 2016-05-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060305 DOM 2016-05-18 Stockholm Mål nr M 5107-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-13 i mål nr M 1238-15, se bilaga

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Sofia Heldemar Henrik Carlsson Sidan 2 av 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 4 3 METODIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1 DAGENS SITUATION...

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472 Projekt Projektnummer Näsby 4:1472 104862 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-09-01 rev 2011-11-23 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-08-30 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY

Läs mer

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18 Uppdragsnr: 10146483 1 (5) PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum Avseende transport av farligt gods på E18 Inledning Denna PM utgör en beskrivning av vilka effekter de riskreducerande åtgärderna skyddsavstånd,

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling RAPPORT Väppeby, Bålsta 2011-08-30 Slutgiltig handling Upprättad av: Wilhelm Sunesson Granskad av: Göran Nygren Godkänd av: Henrik Selin RAPPORT Kund Håbo Kommun Miljö och teknikförvaltningen Konsult WSP

Läs mer

BILAGA B KONSEKVENSBERÄKNINGAR. 2013 11 01 Status

BILAGA B KONSEKVENSBERÄKNINGAR. 2013 11 01 Status Dokumenttyp BILAGA B KONSEKVENSBERÄKNINGAR Vega DP 2 och 4 Datum 2013 11 01 Status Planeringsunderlag Handläggare Rosie Kvål Tel: 08 588 188 84 E post: rosie.kval@brandskyddslaget.se Internkontroll Erik

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE)

Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE) 2014-10-16 Sida 1 av 5 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE) Statens

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm TÄBY KOMMUN Roslags Näsby trafikanalys UPPDRAGSNUMMER 2127106000 EN TRAFIKANALYSSTUDIE HAR UTFÖRTS FÖR OMRÅDET VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY, FÖR ATT STUDERA HUR DEN REVIDERADE MARKANVÄNDNINGEN GER SKILLNADER I

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Ramböll Sverige AB Borås Stad Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Göteborg 2008 03 11, rev 2008 08 11 Borås Stad Datum 2008 03 11, rev 2008 08 11 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Peter Johansson Staffan

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro Dokumenttyp RISKANALYS Stämpeln 1, Häggvik Sollentuna kommun Datum 2014-11-06 Status UNDERLAG FÖR DETALJPLAN Handläggare Erik Hall Midholm Tel: 08-58818860 E-post: erik.midholm@brandskyddslaget.se Internkontroll

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods Projekt Projektnr Freden Större 11, Sundbyberg 105521 Handläggare Datum Lisa Åkesson 2014-06-04 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-06-04 Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade

Läs mer

FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING. 2011-11-22 Version 2

FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING. 2011-11-22 Version 2 STRANDÄNGEN JÖNKÖPING FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING 2011-11-22 Version 2 Fredrik Carlsson fredrik.carlsson@briab.se 08-410 102 64 Peter Nilsson peter.nilsson@briab.se

Läs mer

TYA:s rapport Rekrytering av lastbilsförare 2012

TYA:s rapport Rekrytering av lastbilsförare 2012 :s rapport Juli Kund Mottagare Robert Dierks Version Klass Antal sidor 1-5 Datum Statisticons ProjektID -07-02 _4352 Ämne Beskrivning : s Arbetskraftbarometer. Författare Jenny Lagerqvist Granskare Sophia

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Detaljplan för Luossavaara, Kiruna kommun Riskanalys avseende transport av farligt gods

Detaljplan för Luossavaara, Kiruna kommun Riskanalys avseende transport av farligt gods Detaljplan för Luossavaara, Kiruna kommun Beställare: LKAB Beställarens representant: Ingrid Reppen Arkitektur+ development AB Katarina Kyrkobacke 8 116 20 Stockholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Industriområde vid Lexby Lexby 11:14 Partille kommun, Västra Götalands län. Tillägg till PLANBESKRIVNING

Ändring av detaljplan för Industriområde vid Lexby Lexby 11:14 Partille kommun, Västra Götalands län. Tillägg till PLANBESKRIVNING 2007-01-03 Rev, 2007-01-24 Handläggare ANTAGANDEHANDLING Diarienummer Johnny Carlson 2006:242 Tel 031-792 1266 Antagen av kommunfullmäktige 2007-02-27 och lagakraftvunnen 2007-04-02 Ändring av detaljplan

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Riskbedömning för Norrköpings resecentrum Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Uppdragsgivare Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 601 81 Norrköping WSP kontaktperson Henrik

Läs mer

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RAPPORT-VERSION B 2012-11-15 Uppdrag: 245404, Riskanalys transport farligt gods, Riksgränsen Titel på rapport: Status: Riskanalys- Björkliden 1:22 m.fl, Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge

Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge 1 (43) Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge Ändring av detaljplan Riskbedömning, rev B 2 (43) Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge, ändring av detaljplan, Riskbedömning, rev B Uppdragsgivare: Hemfosa

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods

Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods Mars 2015 Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan 27, 10 tr 102 73 Stockholm Telefon/Fax

Läs mer

Ny detaljplan. Riskbedömning. Version 1 2013-07-05. Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare

Ny detaljplan. Riskbedömning. Version 1 2013-07-05. Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Linneduken 4 Ny detaljplan Riskbedömning Version 1 2013-07-05 Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Robin Zetterlund Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare

Läs mer

Översvämningsförordningens betydelse för fysisk planering. Dadi Thorsteinsson, Räddningstjänsten Syd Rolf Larsson, Teknisk Vattenresurslära LTH

Översvämningsförordningens betydelse för fysisk planering. Dadi Thorsteinsson, Räddningstjänsten Syd Rolf Larsson, Teknisk Vattenresurslära LTH Översvämningsförordningens betydelse för fysisk planering Dadi Thorsteinsson, Räddningstjänsten Syd Rolf Larsson, Teknisk Vattenresurslära LTH Frågeställning Syftet med detta arbete är att utvärdera trolig

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Dagens Agenda (max 90 min)

Dagens Agenda (max 90 min) Dagens Agenda (max 90 min) Presentation av PS Group Våra medarbetare Våra tjänster Nyheter inom lagar och regler kopplade till hantering av kemikalier, brandfarlig vara och brännbart damm Plan och bygglagen

Läs mer

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- KVALITATIV

Läs mer

Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m.

Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m. 1(9) Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m.) Dokument: Att välja efterbehandlingsåtgärd. En vägledning från övergripande

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE 2012-08-13 Uppdrag: 241596, Riskanalys för Arninge handelsområde, Täby kommun Titel på rapport: Riskhänsyn Arninge handelsområde Status: Slutgiltig

Läs mer

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se Kvalitativ riskbedömning:

Läs mer

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk PM Nr 24, 2014 Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk Miljöekonomiska enheten 2014-01-31 Konjunkturinstitutet Dnr 4.2-2-3-2014 Konsekvenser för Sverige

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (10) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende verksamheterna i Pampus oljehamn, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

Hur arbetar konsulten?

Hur arbetar konsulten? Hur arbetar konsulten? En konsults erfarenheter från arbete med riskhantering ur ett samhällsplaneringsperspektiv Fredrik Nystedt Upplägg Varför visa riskhänsyn? Viktiga begrepp Konsultens roll Metoder

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer