RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM"

Transkript

1 repo001.docx UPPDRAGSNUMMER EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment AB Utförd av Mikaela Ljungqvist Granskad av Johan Nimmermark Sweco

2

3 repo001.docx Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Tillvägagångssätt och avgränsningar Riskdefinition 2 2 Förutsättningar och riktlinjer Planerade bostäder Farligt gods Trafikmängder Riktlinjer 5 3 Riskbedömning och åtgärdsförslag Nordöstra området Centrala området Södra området 10 4 Slutsats 13 1 (13) SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

4 repo001.docx Inledning 1.1 Bakgrund I samband med planering för ny bebyggelse i Stora Bråta har Sweco fått i uppdrag av Lerums kommun att genomföra en kvalitativ riskbedömning med avseende på transporter av farligt gods. Västra Stambanan och väg E20 ligger intill planområdet och är båda primärt rekommenderade transportleder för farligt gods. Enligt befintliga riktlinjer ska risker kring personsäkerhet och farligt gods utredas vid framtagandet av detaljplaner inom 150 meter från en farligt godsled. 1.2 Syfte Syftet är att bedöma risker för människor som vistas i och i närheten av ny bebyggelse med avseende på farligt godstransporter på E20 och Västra Stambanan. En inventering görs av befintliga skyddsåtgärder och förslag på ytterligare riskreducerande åtgärder presenteras där så anses vara motiverat. 1.3 Tillvägagångssätt och avgränsningar Denna riskbedömning baseras på det förslag för utbyggnad av planområdet som presenteras i Program för detaljplan och underlag för prövning av bygglov (Koncept inför samråd). Riskbedömningen är kvalitativ vilket innebär att inga kvantifieringar (beräkningar) av sannolikheter eller konsekvenser för området genomförts. Bedömningen görs utifrån expertbedömningar, erfarenhet från tidigare projekt samt riktlinjer om skyddsavstånd från farligt godsleder till bebyggelse. 1.4 Riskdefinition Risk brukar normalt definieras som en sammanvägning av sannolikheten för en oönskad händelse och konsekvensen av denna händelse. Risken ökar desto större sannolikheten och/eller konsekvensen av en händelse är. Eftersom denna riskbedömning är kvalitativ beräknas inga sannolikheter eller konsekvenser utan risken beskrivs istället i kvalitativa termer. 2 (13) SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

5 repo001.docx Förutsättningar och riktlinjer 2.1 Planerad bebyggelse Planprogrammet för Stora Bråta föreslår dels förtätning av bostadsbebyggelse med bibehållen bebyggelsestruktur utan att områdets karaktär och kvalitet går förlorad, dels nya bostäder med en något högre täthet än befintlig struktur i anslutning till den befintliga bebyggelsen. Totalt bedöms ca 50 nya bostäder kunna tillkomma inom området. Ett övervägande om centrumbebyggelse i närheten av Aspen station finns även omnämnt. De delar av programkartan i Figur 1 på nästa sida och även i Bilaga 1, som är markerade med gul och orange färg är områden där nya bostäder föreslås. För att underlätta denna riskbedömning har områdena indelats i fyra grupper: Möjlig centrumetablering: Vid Aspen station föreslås möjlig framtida centrumetablering och verksamheter. Området ligger som närmast ca 10 meter från Västra Stambanan och ca 200 meter från E20. Nordöstra området: I nordöstra delen av planområdet finns ett utredningsområde (gulmarkerat) i närheten av Aspen station. Där ska en fördjupad naturvärdesinventering föregå ett ställningstagande om områdets lämplighet för exploatering. Området ligger som närmast ca 70 meter från Västra Stambanan och ca 250 meter från E20. Centrala området: I mitten av planområdet (orangemarkerade i kartan) kan en förtätning med upp till 15 bostäder prövas direkt i bygglov vid avstyckning och på obebyggda tomter i befintlig bebyggelse. Bostäderna förslås enligt planprogrammet utformas som villor och/eller parhus. Området ligger som närmast ca 150 meter från E20 och ca 200 meter från Västra Stambanan. Södra området: I södra delen av planområdet föreslås att detaljplan upprättas för två områden (gulmarkerade i kartan); ett område söder om Korpåsliden, ut mot E20 och dels om ett område direkt väster om skolan ut mot åkermarken. Båda områdena ligger som närmast ca 10 meter från E20 och 400 meter från Västra Stambanan. Här planeras ca bostäder med en något högre täthet än befintlig bebyggelse i planområdet. 3 (13) SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

6 repo001.docx (13) Figur 1. Programkarta, områden för planerad bostadsbebyggelse är markerade med gul och orange färg. Det rosa området är ett möjligt område för centrumverksamhet (Program för detaljplan och underlag för prövning av bygglov, koncept inför samråd). 2.2 Farligt gods Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och lagring. Det kan exempelvis röra sig om brandfarliga ämnen, giftiga gaser och explosiva ämnen. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk först efter långvarig exponering. Målpunkter för farligt godstransporter kan till exempel vara bensinstationer, hamnverksamhet, Sevesoanläggningar och annan tillverkningsindustri. Transporterna av farligt gods till och från dessa verksamheter ska i första hand ske på rekommenderade leder så som t.ex. E20 och Västra Stambanan. 2.3 Trafikmängder Uppgifter om trafikmängder som används i denna riskbedömning har hämtats från bl.a. Trafikverket i samband med den riskutredning som Sweco genomfört för resecentrum i Lerum (Riskutredning detaljplan för Lerum resecentrum och p-hus, ). Västra Stambanan är en dubbelspårig järnväg som förbinder bl.a. Göteborg och Stockholm. Enligt banprognosen för 2020 bedöms 71 godståg att passera Lerum per SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

7 repo001.docx vardagsdygn, att jämföra med 52 godståg per vardagsdygn år Enligt Trafikverkets bullerprognos för 2020 kan maxvärdet 90 godståg per vardagsdygn möjligtvis uppnås år Maxvärdet i bullerprognosen är det värde Trafikverket rekommenderar att använda i riskutredningar. På sträckan utgjorde godsvagnar lastade med farligt gods uppskattningsvis 7 % 1 av det totala antalet godsvagnar som passerade E20 utgör precis som Västra Stambanan en förbindelselänk mellan Göteborg och Stockholm. Vägen är även en viktig länk för regional trafik. Vid den aktuella sträckan är E20 en fyrfilig motorväg med hastighetsgräns 100 km/h. Årsmedelsdygnstrafiken (ÅDT) har utifrån Trafikverkets rekommendationer gällande riskanalyser räknats upp med 2 % årligen från 2011 till Trafikmängden uppskattas till ca fordon år 2030 varav ca 3600 tunga fordon. Uppskattningsvis består ca 3 % av den tunga trafiken på väg av transporter av farligt gods 2, vilket på den aktuella sträckan skulle innebära ca 100 transporter med farligt gods dagligen. 2.4 Riktlinjer Det finns inga nationellt fastställda riktlinjer för hur samhällsplanering ska anpassas till farligt gods. Däremot finns det ett antal regionala och kommunala riktlinjer som flera regioner brukar hänvisa till och som därför kan vara vägledande i denna riskbedömning. Nedan presenteras översiktligt tre rapporter med sådana riktlinjer och vilka skyddsavstånd de rekommenderar mellan bebyggelse och transportleder för farligt gods. Länsstyrelserna i Skånes län, Stockholms län och Västra Götalands län presenterar i skriften Riskhantering i detaljplaneprocessen från 2006 riktlinjer för hur riskhantering bör beaktas vid markanvändning intill transportleder för farligt gods. Där rekommenderas att risker från farligt gods beaktas inom 150 meter från farligt godsled i detaljplaneprocessen. En översiktlig zonindelning för lämplig markanvändning intill transportleder för farligt gods presenteras också. Om marken intill en transportled för farligt gods önskas användas på annat sätt bör riskerna förknippad med denna markanvändning studeras i detalj. I Figur 2 presenteras den rekommenderade zonindelningen. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering. 1 Antaget att det genomsnittliga antalet vagnar på ett godståg är 25 och att farligt gods vagnar och godståg passerade Schablonvärdet anges i Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka (Vägverket & Räddningsverket, 1998). 5 (13) SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

8 repo001.docx Figur 2. Zonindelning för markanvändning intill transportled för farligt gods enligt skriften Riskhantering i detaljplaneprocessen från Länsstyrelserna i Skånes län, Stockholms län och Västra Götalands län I Översiktsplan för Göteborg fördjupad för sektorn transporter av farligt gods från 1999 presenteras rekommendationer till en fysisk ram kring järnvägar med transporter av farligt gods. Avsikten är att om avstånden mellan bebyggelse och farligt godsled anpassas till den angivna fysiska ramen så ska inte någon ytterligare riskanalys behöva utföras. Riktlinjerna som illustreras i Figur 3 (för väg) och Figur 4 (för järnväg) anger följande: 6 (13) Ett bebyggelsefritt område på 30 meter från transportleden upprätthålls. Området ska vara utformat så att få människor normalt vistas där. Det ska heller inte innehålla element som kan skada urspårande vagnar eller fordon. Marken ska utformas för att förhindra att bensin eller liknande sprider sig från en eventuell olycksplats. Tät kontorsbebyggelse medges fram till 50 meter från vägkant och 30 meter från järnväg. Sammanhållen bostadsbebyggelse medges fram till 100 meter från vägkant och 80 meter från järnväg. SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

9 repo001.docx Figur 3. Förslag till fysisk ram kring väg för farligt gods enligt Översiktsplan för Göteborg fördjupad för sektorn transporter av farligt gods från Bostäder medges fram till 100 m från vägkant. Figur 4. Förslag till fysisk ram kring järnväg för farligt gods enligt Översiktsplan för Göteborg fördjupad för sektorn transporter av farligt gods från Bostäder medges fram till 80 meter från järnväg. 7 (13) SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

10 repo001.docx Länsstyrelsen i Skåne läns rapport Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods (RIKTSAM) från 2007 föreslår bl.a. följande skyddsavstånd från transportleder för farligt gods, se Figur 5. Ett bebyggelsefritt område inom 30 meter från transportleden rekommenderas. Området bör utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Exempel på markanvändning meter från transportleden är sällanköpshandel, parkering och industri. Småhusbebyggelse och övrig handel medges fram till 70 meter från transportleden. Flerbostadshus i flera plan rekommenderas ligga mer än 150 meter från transportleden. Figur 5. Föreslagna skyddsavstånd från farligt godsled i RIKTSAM av Länsstyrelsen i Skåne län, (13) SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

11 repo001.docx Riskbedömning och åtgärdsförslag 3.1 Möjlig centrumetablering Området för möjlig framtida centrumetablering ligger vid Aspen station och som närmast ca 10 meter från Västra Stambanan och ca 200 meter från E20. Området ligger så pass långt från E20 att verksamheter här inte utsätts för några betydande risker från transporter på vägen. Däremot behöver risker från transporter på Västra Stambanan beaktas. Planprogrammet pekar ut området som ett möjligt framtida centrum med verksamheter, men förslaget specificeras inte ytterligare. Ett bebyggelsefritt område på 30 meter från järnvägen bör hållas. På grund av närheten till järnvägen bör området utformas på ett sätt så att det inte uppmuntrar till långvarig vistelse. Exempel på lämpliga verksamheter i området är sällanköpshandel, lager och kontor. Om mer personintensiva verksamheter önskas anläggas bör en särskild riskbedömning genomföras för att specificera lämpliga skyddsåtgärder och skyddsavstånd. 3.2 Nordöstra området Utredningsområdet i närheten av Aspen station i den nordöstra delen av planområdet ligger som närmast ca 250 meter från E20. Det innebär att avståndet till vägen i sig utgör ett tillräckligt skydd och att risknivån med avseende på farligt gods på E20 är acceptabel. Områdets norra gräns ligger ca 70 meter från Västra Stambanan vilket innebär att området ligger på och i närheten av de rekommenderade skyddsavstånden 70 respektive 80 meter i riktlinjerna i avsnitt 2.4. I förhållande till järnvägen så ligger utredningsområdet på en högre belägen slänt. Detta kan ge ett visst skydd vid en olycka med farligt gods. Enligt planprogrammet ska ytterligare undersökningar göras av området innan beslut fattas om dess lämplighet för exploatering, således är inte mängd eller typ av bostäder föreslagna ännu. Sammantaget bedöms riskerna i det nordöstra utredningsområdet vara på en acceptabel nivå för småhusbebyggelse men om tätare bebyggelse med flerbostadshus i flera våningar önskas anläggas kan ytterligare skyddsåtgärder i form av t.ex. en vall behövas som skydd mot järnvägen. 3.3 Centrala området Det område i mitten av planområdet där förtätning av bostäder planeras ligger ca 150 meter från E20 och ca 200 meter från Västra Stambanan. Jämfört med riktlinjerna som presenterats i avsnitt 2.4 så är dessa skyddsavstånd tillräckliga för etablering av de upp till 15 nya bostäderna. Dessutom ligger området betydligt högre än både vägen och järnvägen vilket ytterligare minskar risknivån. Sammantaget bedöms riskerna i det centrala området vara på en acceptabel nivå för de planerade bostäderna utan ytterligare skyddsåtgärder. 9 (13) SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

12 repo001.docx Södra området 10 (13) I den södra delen av planområdet planeras bostäder med högre täthet än i övriga delar av planområdet. Avståndet till Västra Stambanan är ca 400 meter vilket innebär att transporter på järnvägen inte utgör någon betydande risk för området. Däremot ligger området mycket nära E20, som närmast ca 10 meter. Detta medför att en mer utförlig riskbedömning med avseende på risker från vägen görs nedan. Transport av farligt gods ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket bland annat ställer krav på de behållare som används. Behållarnas utformning utgör därför i sig en teknisk riskreducerande barriär. Det krävs stor mekanisk påverkan för att det ska gå hål på en behållare och ett läckage ska inträffa. Utsläpp av farligt gods kan därför ske t.ex. i samband med en avkörning eller kollision. Av detta följer att hastigheten och därmed rörelseenergin i en farligt godstransport till stor del är avgörande för konsekvenserna vid en avkörning eller kollision. Sannolikheten för att ett utsläpp av farligt gods ska inträffa är låg, men på grund av de betydande trafikmängderna på E20 inte försumbar. Räddningsverkets (nuvarande MSB) rapport Kartläggning av farligt godstransporter september 2006 visar att ca 70 % av farligt gods som transporteras på väg utgörs av brandfarliga vätskor, t.ex. bensin, etanol (E85) och diesel. Av de återstående farligt godstransporterna utgörs endast en liten del av sådana ämnen som kan skada boende i närheten av en farligt godsled. Det kan t.ex. röra sig om brandfarliga eller giftiga gaser och explosiva ämnen. Ingen platsspecifik statistik har använts för denna riskbedömning utan den baseras på antagandet att fördelningen av olika typer av farligt gods följer den nationella statistiken. Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska kan människor i närheten av utsläppet skadas allvarligt eller omkomma om utsläppet antänder. De fysikaliska egenskaperna hos vissa brandfarliga vätskor gör att de har stor benägenhet att antända, därför är det viktigt att avgränsa spridningen av vätskan vid ett utsläpp. Ett utsläpp av en brandfarlig vätska med efterföljande antändning resulterar med hög sannolikhet i en pölbrand. Konsekvenserna för människor av denna händelse beror främst på den värmestrålning som pölbranden ger upphov till. Dödliga skador bedöms osannolika på ett avstånd om mer än 50 m från en pölbrand, men kan inträffa vid olyckliga omständigheter och bristfälliga skyddsbarriärer. Om skyddsbarriärer saknas för att begränsa ett utsläpp kan brandfarlig vätska spridas och en brand uppstå på betydande avstånd från utsläppspunkten. Ett utsläpp av brandfarlig vätska kan ge upphov till en gasmolnsbrand. Om ett stort utsläpp sker en varm dag och vätskan är flyktig kan ett gasmoln bildas och driva iväg. Gasmolnet kan då antändas och skada människor och byggnader bortom utsläppsplatsen. Denna händelse har dock en så pass låg sannolikhet att den utgör en liten del av den totala risken. Utmed stora delar av sträckan av E20 ligger de planerade bostadsområdena på en betydande höjd jämfört med vägen. Där förhindrar höjden att ett utsläpp av brandfarlig SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

13 repo001.docx vätska sprider sig mot bostäderna. Däremot finns det vissa delar av sträckan där bostadsområdet ligger lägre än vägen och således finns inget skydd som förhindrar spridning av ett vätskeutsläpp mot bostäderna. Inför etableringen av bostäder i de södra delarna av planområdet ska följande åtgärdsförslag beaktas: Ett bebyggelsefritt område inom 30 meter från E20 ska hållas. Detta område ska utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Området närmast vägen och järnvägen ska hållas fritt från hårda, spetsiga och oeftergivliga föremål som annars riskerar att skada en tank med farligt gods som lämnar vägområdet. I första hand ska bostäder inte uppföras närmare E20 eller Västra stambanan än vad riktlinjerna i avsnitt 2.5 anger (minst 70 meter). I andra hand kan bostäder uppföras fram till 30 meter från vägen under följande förutsättningar: o o o Friskluftsintagen på bostäderna bör placeras på den fasad som vetter bort från E20. Syftet med åtgärden är att minska den mängd brandfarlig och giftig gas samt rökgaser som kan komma in i byggnaden vid en farligt godsolycka på vägen. Åtgärden kan även påverka inomhusmiljön positivt genom minskad mängd luftföroreningar från vägen. Det ska finnas möjlighet att utrymma bostäderna på den norra sidan, d.v.s. bort från E20. Det ska finnas ett skydd längs vägen för att förhindra spridning av brandfarlig vätska, skydda mot en explosion och fördröja gasspridning. I Figur 6 visas schematiskt var det bedöms finnas fullgott skydd, där skydd behövs och där skydd eventuellt behövs. Detta beskrivs också i text i följande två stycken. Där skärningen mellan vägen och bostadsområdet är mer än 4,5 meter hög anses skärningen utgöra ett fullgott skydd (grön markering i Figur 6). Där skärningen är mindre än 4,5 meter hög ska en skyddsvall eller motsvarande uppföras vars krön når minst 4,5 meter över vägbanan och minst 2,5 meter över marknivån för bostäderna (höjden bör kontrolleras utmed blå markering i Figur 6). Vid området kring Bråta Broväg 9, mellan två bergskärningar, sluttar marken ner från E20 mot befintliga bostäder. Sträckan ligger inte längs de planerade bostadsområdena men konsekvenserna av en olycka här kan påverka de planerade bostäderna. Här ligger befintliga bostäder så pass nära vägen att det kan bli konstruktionsmässigt svårt att anlägga en vall eller motsvarande (röd markering vid bostäder i Figur 6). Som ett alternativ bör en konstruktion uppföras som förhindrar avåkning av tunga 11 (13) SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

14 repo001.docx fordon och hindrar stoppar spridning av ett vätskeutsläpp mot befintliga och planerade bostäder. Figur 6. Behov av skydd utmed E20 vid de planerade bostadsområdena. Riskbedömningen och åtgärdsförlagen är baserade på den föreslagna utformningen av bostadshus och antal bostäder enligt planprogrammet. Om flerbostadshus i mer än två våningar ska uppföras kan ytterligare skyddsåtgärder krävas för att uppnå en acceptabel risknivå. I planprogrammet föreslås eventuella kompensationsåtgärder i den bullerutsatta södra delen av planområdet i form av t.ex. ett lekområde för barn. Barn utgör en särskilt känslig grupp vid olyckor eftersom de har en sämre förmåga att inse fara och möjlighet att själv påverka sin säkerhet. Eventuella lekområden ska därför placeras på den sida om bostadsområdet som vetter bort från E (13) SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

15 repo001.docx Slutsats Sannolikheten för att en olycka med farligt gods ska ske utmed den aktuella sträckan av E20 och Västra Stambanan är låg men på grund av de betydande trafikmängderna inte försumbar. Området för möjlig framtida centrumetablering vid Aspen station utsätts inte för några betydande risker från E20 på grund av det stora avståndet till vägen. Däremot ligger området nära Västra Stambanan vilket innebär att området bör utformas på ett sätt så att det inte uppmuntrar till långvarig vistelse samt med ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från närmaste spår. Om mer personintensiva verksamheter önskas anläggas bör en särskild riskbedömning genomföras för att specificera lämpliga skyddsåtgärder och skyddsavstånd. Det nordöstra utredningsområdet ligger långt från E20 och berörs därför inte av några betydande risker från vägen. Eventuellt kan skyddsåtgärder behövas för skydd mot Västra Stambanan beroende på vilken typ av bostäder som ska uppföras i området. I det centrala området bedöms riskerna vara på en acceptabel nivå för de planerade bostäderna på grund av avståndet till både väg och järnväg. Inga skyddsåtgärder bedöms vara nödvändiga. Det södra området utsätts inte för några betydande risker från järnvägen men ligger mycket nära E20, därför är skyddsåtgärder nödvändiga. I första hand bör placeringen av bostäder följa befintliga riktlinjer och placeras på ett avstånd om minst 70 meter från E20. I andra hand kan bostäder placeras fram till 30 meter från vägen under förutsättning att åtgärder som presenterats i kapitel 3 genomförs. Föreslagna riskreducerande åtgärder kommer även att minska risker för befintlig bebyggelse. På grund av höga bullernivåer är det enligt planprogrammet en förutsättning för ny bebyggelse att bullerskydd byggs längs med E20. Bullerskydd och skydd mot farligt godsolyckor kan ofta med fördel uppföras som en gemensam konstruktion. De skyddsåtgärder som föreslås ur risksynpunkt i denna bedömning bör därför samordnas med åtgärder mot buller. 13 (13) SELJMI \\segotfs001\projekt\1315\ _riskbedömning_stora_bråta\000\10 arbetsmtrl_dok\riskbedömning stora bråta_ docx

16 Aspen Aspen station 4 5 Programområde Strandskyddsområde Kulturmiljöprogram Landskapsbildskydd Natura 2000-område Riksintresse för naturvård Befintlig g/c-bana 1 3 Hulan Ny G/C bana Ny väg Trafikåtgärd Promenadstråk runt Aspen Ny bostadsbebyggelse (ungefärligt antal bostäder) Utredningsomåde Avstyckning/nytt bostadhus prövas i bygglov (ungefärligt antal bostäder) Möjlig framtida centrumetablering, verksamheter Bullerdämpande åtgärder Åtgärder för grönområden Enskild VA-lösning Skala 1:4000 I övrigt allmän VA-anläggning i tillkommande och befintlig bebyggelse Ingen exploatering utöver ovanstående föreslås inom programområdet

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER,

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning RISK-PM 2016-03-14 Riksbyggen Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjör Anna Mårtensson,

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys NCC Property Development AB Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys Stockholm 2012-04-23 Reviderad 2012-09-03 Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Datum 2012-04-23

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

1 Inledning. 2 Yttrande

1 Inledning. 2 Yttrande PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A026849 / 164361 VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson

Läs mer

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2011-02-15 Utställningshandling Dnr:10BMN244 Handläggare: Lars Westholm Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län Foto:

Läs mer

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1(5) Cecilia Sandström 010-452 28 80 Malmö, 2013-06-27 Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1.1 Bakgrund och förutsättningar Det finns önskemål att uppföra bostäder (flerbostadshus) i Glumslöv, Landskrona.

Läs mer

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar Author Fredrik Zachrisson Phone +46 10 505 47 41 Mobile + 46 (0)76-772 43 53 E-mail fredrik.zachrisson@afconsult.com Recipient Håbo Kommun Plan- och utvecklingsavdelningen Märit Olofsson Nääs 746 80 Bålsta

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

Ändring av detaljplan för Industriområde vid Lexby Lexby 11:14 Partille kommun, Västra Götalands län. Tillägg till PLANBESKRIVNING

Ändring av detaljplan för Industriområde vid Lexby Lexby 11:14 Partille kommun, Västra Götalands län. Tillägg till PLANBESKRIVNING 2007-01-03 Rev, 2007-01-24 Handläggare ANTAGANDEHANDLING Diarienummer Johnny Carlson 2006:242 Tel 031-792 1266 Antagen av kommunfullmäktige 2007-02-27 och lagakraftvunnen 2007-04-02 Ändring av detaljplan

Läs mer

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg UPPDRAG DP Mörviken Åre UPPDRAGSNUMMER 1331390000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62,

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2015-05-25 Handlingar Tillägg till detaljplan

Läs mer

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000 RAPPORT UPPDRAGSNUMMER 1331526000 Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB Sweco Sandbäcksgatan 1 Box 385 SE 651 09 Karlstad, Sverige Telefon +46 (0)54 141700 Fax +46 (0)54

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län 2015-10-15 Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-17 Laga kraft 2015-10-14 Handlingar

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV HAKEN OCH HÖRNET SOLLENTUNA KOMMUN 2013-03-20 Uppdrag: 242366, Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan. Kv Haken och Hörnet, Helenelund Status: Slutgiltig handling

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DATUM 18. October 2012 SIDA 1/5 REF Mrni PROJEKTNR A029039 Svar på yttrande för PM-Riskutredning

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Handlingar Tillägg till detaljplan

Läs mer

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Riskbedömning för Norrköpings resecentrum Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Uppdragsgivare Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 601 81 Norrköping WSP kontaktperson Henrik

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan Gävle Söder 66:6, 66:7 och 66:8 Granskningshandling 2011-07-07 Upprättad av: Henrik Mistander

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Dalen 16, Danderyd Slutgiltig handling 2009-01-26 Upprättad av: Joakim Almén Granskad av: Johan Lundin Godkänd av: Ulrika Lindblad ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR

Läs mer

Riskanalys för detaljplan Landvetters-Backa och Börjesgården

Riskanalys för detaljplan Landvetters-Backa och Börjesgården HÄRRYDA KOMMUN Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 031-775 10 00 Telefax: 031-775 11 56 Dokumentnr: 161609-16/04-rap001 Rapport 1 (39)

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472 Projekt Projektnummer Näsby 4:1472 104862 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-09-01 rev 2011-11-23 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-08-30 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro Dokumenttyp RISKANALYS Stämpeln 1, Häggvik Sollentuna kommun Datum 2014-11-06 Status UNDERLAG FÖR DETALJPLAN Handläggare Erik Hall Midholm Tel: 08-58818860 E-post: erik.midholm@brandskyddslaget.se Internkontroll

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke UPPDRAG Riskbedömning UPPDRAGSNUMMER 3314446013 UPPDRAGSLEDARE Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV Martin Bjarke DATUM 1 Sammanfattning 2 Bakgrund Sweco har fått i uppdrag av LKAB att ta fram en riskutredning som

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Ny detaljplan. Riskbedömning. Version 1 2013-07-05. Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare

Ny detaljplan. Riskbedömning. Version 1 2013-07-05. Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Linneduken 4 Ny detaljplan Riskbedömning Version 1 2013-07-05 Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Robin Zetterlund Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare

Läs mer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR BILAGA C SIDA 1 (5) BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilka personer antas omkomma,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling RAPPORT Väppeby, Bålsta 2011-08-30 Slutgiltig handling Upprättad av: Wilhelm Sunesson Granskad av: Göran Nygren Godkänd av: Henrik Selin RAPPORT Kund Håbo Kommun Miljö och teknikförvaltningen Konsult WSP

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE 2012-08-13 Uppdrag: 241596, Riskanalys för Arninge handelsområde, Täby kommun Titel på rapport: Riskhänsyn Arninge handelsområde Status: Slutgiltig

Läs mer

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser.

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser. Antagandehandling 2010-12-06 Dnr 2009/2094 Detaljplan för del av Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) Mullsjö Mullsjö kommun Godkännande: 2010-10-26, 77, BN Antagande: 2010-12-21, 152, KF Laga kraft: 2011-07-21

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge

Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge 1 (43) Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge Ändring av detaljplan Riskbedömning, rev B 2 (43) Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge, ändring av detaljplan, Riskbedömning, rev B Uppdragsgivare: Hemfosa

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5)

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-01-21, reviderad 2013-04-22. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-04-22

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR KVARTERET VALEN M.FL. i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR KVARTERET VALEN M.FL. i Aneby tätort, Aneby kommun Dnr KS 2015-413 Laga kraft 2015- PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR KVARTERET VALEN M.FL. i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby kommun, samhällsbyggnadsavdelningen, med

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20 Uppdragsgivare Eskil Arnoldsson Solixx Utvecklings AB Ringaregatan 2 294 34 Sölvesborg WSP Kontaktperson Martin Sandberg

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Innehållsförteckning Planbeskrivning HANDLINGAR 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 TIDIGARE

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RAPPORT-VERSION B 2012-11-15 Uppdrag: 245404, Riskanalys transport farligt gods, Riksgränsen Titel på rapport: Status: Riskanalys- Björkliden 1:22 m.fl, Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark

Läs mer

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Dnr: BNO 2011/7 215 Godkänd av BN 2012-09-26 120 Antagen av KF 2012-11-26 60 LAGA KRAFT 2012-12-21 Dp 122 Ersättning, del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset

Läs mer

Utvecklingsprogram för Brunna industriområde

Utvecklingsprogram för Brunna industriområde Kommunstyrelseförvaltningen 2007-08-15 Rev. 2008-02-04 Utvecklingsprogram för Brunna industriområde Kungsängen Upplands-Bro kommun Godkänt av kommunfullmäktige 2008-02-21 6 1 Inledning och bakgrund Brunna

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN FÖR STÄDET 4 OCH 13 INOM STADSDELEN SÖRBÖLE SKELLEFTEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN 2016-05-02 Google Earth GRANSKNINGSHANDLING SAMMANFATTNING Detaljplanen för Städet

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Samrådshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: XX mars

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

PM Risk - Elevhem Karlberg

PM Risk - Elevhem Karlberg Uppdragsnamn Karlberg, elevhem Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum CF Møller 109416 2016-07-19 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 160719 PWt 160715 PM Risk - Elevhem Karlberg Bakgrund

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

01I ANTAGANDEHANDLING

01I ANTAGANDEHANDLING abc Detaljplan för del av KV RONDELLEN MM Kronogården i Trollhättans kommun Tillhör Byggnads- och Trafiknämndens beslut 2003-05-21 151; betygar: 01I ANTAGANDEHANDLING Per-Gunnar Modigh ordförande ANTAGEN

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö datum 2014-10-27 diarienummer 2014-884 Dp 5402 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att utreda möjligheten

Läs mer

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark Uppdragsnamn Fröfjärden och Fredspipan, Sundbybark Uppdragsnummer 108743 Handläggare Lisa Smas Internkontroll Rosie Kvål Uppdragsgivare Skanska Sverige AB, Nya Hem Stockholm Datum 2015-12-15 Riskbedömning

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner

Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner REMISS 1 (6) Enheten för samhällsskydd och beredskap Sändlista Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner Länsstyrelsen

Läs mer

HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Plan och genomförandebeskrivning

HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Plan och genomförandebeskrivning Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 Jeans damm Perstorps kommun, Skåne län PLAN och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Plan och genomförandebeskrivning

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Nedanstående har under samrådstiden 2014-10-23-2014-11-14 inkommit med yttranden. Yttrandena har förkortats i redogörelsen, kontakta

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Grammet m m, Brommaplan, Stockholm

Grammet m m, Brommaplan, Stockholm Grammet m m, Brommaplan, Stockholm Ny detaljplan Riskbedömning Version 2 Robin Zetterlund Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Anders Karlsson Brandingenjör Internkontrollerande Daniel

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Samrådshandling Maj 2014 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för BJÖRRÖD 1:199 M FL i Landvetter, Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl.

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. 1(5) Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. Ärendet Fastighetsägaren till Sjukhuset 9 och 10 har inkommit med ett förslag till bostadsbyggnation för området, samt inkommit med en begäran om ny/ändrad

Läs mer

PLANBESKRIVNING I NNEHÅLL... 1 FÖ RENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB... 3. Läge, areal och markägoförhållanden... 4

PLANBESKRIVNING I NNEHÅLL... 1 FÖ RENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB... 3. Läge, areal och markägoförhållanden... 4 DETALJPLAN FÖR ÖMMESTORP 1:46, DEL AV Ny tankstation i Tranemo, Tranemo kommun PLANBESKRIVNING INNEHÅLL I NNEHÅLL... 1 HANDLI NGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 FÖ RENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB...

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande 1 [11] Referens Raad Al Khafagy Planarkitekt Utställningsutlåtande Detaljplan för hotelltomt m.m., del av Hallunda 4:34 m m, Hallunda, Botkyrka kommun Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-19

Läs mer

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN 2013-11-05 RISKANALYS FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM, BOTKYRKA - VERSION 3 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala: Kungsgatan 62.

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

Ändring av detaljplan P57 i Vikingstad, antagandebeslut (Östergårdsgatan m.fl.)

Ändring av detaljplan P57 i Vikingstad, antagandebeslut (Östergårdsgatan m.fl.) 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-30 Dnr Sbn 2013-203 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Handläggarens namn Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan P57 i Vikingstad, antagandebeslut

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN 1(6) SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR: PLANPROGRAM FÖR KVARTEREN ÅLEN, BRAXEN MED FLERA GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING, KRAMFORS KOMMUN SAMRÅDSTID Samråd hölls mellan 2014-06-09-2014-07-08 Brev har skickats till samtliga

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum

RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum Dokumenttyp RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum 2015 09 16 Status Underlag för detaljplan 1836 Handläggare Erik Hall Midholm Tel:

Läs mer

EN RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN AV VÅRDCENTRAL, FÖRSKOLA OCH BOSTÄDER I BORLÄNGE, SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB

EN RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN AV VÅRDCENTRAL, FÖRSKOLA OCH BOSTÄDER I BORLÄNGE, SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB Riskbedömning för Gyllehemmet 2, Borlänge UPPDRAGSNUMMER 3314511 EN RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN AV VÅRDCENTRAL, FÖRSKOLA OCH BOSTÄDER I BORLÄNGE, SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB - MED AVSEENDE PÅ TRANSPORTER

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus.

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. 15U28486 Trafikbullerutredning Sammanfattning Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson Hässleholms kommun Grupp 7 Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunens översiktsplan Hässleholms kommuns översiktsplan antogs i maj 2007 och innehåller

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer