Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar"

Transkript

1 Preliminär handling Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Kalmar kommun Uppdragsgivare: Kalmar kommun Kontaktperson: Birgit Endom Uppdragsnummer: Datum: Handläggare: Lars Magnusson Kvalitetsgranskare: Jan Nählinder Process Safety Group Kalmarkontoret Box 835 Stationsgatan 5 Tfn Staffanstorp Kalmar

2 Dokumentinformation Uppdragsansvarig: Lars Magnusson Kvalitetsgranskare: Jan Nählinder Revidering Rev Rev avser Sign Kontr Datum 01 Process Safety Group Sweden AB Kalmarkontoret Box 835 Stationsgatan Staffanstorp Kalmar Tel: Tel: Org.Nr: Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 2(16)

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdragsbeskrivning Syfte och mål Omfattning och avgränsningar Tillgängligt underlag Allmänt om riskhantering Metod för att uppskatta risk 6 2 Förutsättningar Objektsbeskrivning (skyddsobjekt) Riskobjekt 8 3 Riskbedömning KLS Arla Ostlager Värmeverket Draken Läckeby Products Sammanställd risknivå 12 4 Värdering av risk och bedömning av åtgärdsbehov Värdering av aktuella skadehändelser Åtgärdsbehov 13 5 Slutsats 14 6 Referenser 15 Bilaga 1 Planområdet Kv. Elefanten 1 m.fl. 16 Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 3(16)

4 1 Inledning 1.1 Uppdragsbeskrivning PS Group har på uppdrag av Kalmar kommun upprättat en riskanalys för Kv. Elefanten. Utredningen är upprättad av Brandingenjör/Civilingenjör riskhantering Lars Magnusson och kvalitetsgranskad av Brandingenjör Jan Nählinder. 1.2 Syfte och mål Denna riskanalys är framtagen i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl. i Kalmar. Riskanalysen utgör beslutsunderlag för kommun/länsstyrelse i samband med beslut angående aktuell detaljplan. 1.3 Omfattning och avgränsningar Utifrån befintliga riskanalyser upprättas ett samlat riskdokument avseende hur befintliga riskobjekt påverkar verksamheten i kontor, handel och kultur- och fritidsområde i aktuellt detaljplaneområde (Kv. Elefanten 1 m.fl.). Detta utförs i form av en genomgång av befintliga utredningar för att bedöma hur riskscenarierna kan påverka området. Inga nya beräkningar utförs. Riskutredningen innehåller en beskrivning av möjliga scenarier för sådana olyckor som skulle kunna medföra allvarliga skador på människor i omgivningen. Ingen hänsyn tas till skador på egendom, miljö eller personal. 1.4 Tillgängligt underlag Underlag utgörs av respektive riskobjekts egna riskanalyser som redovisats för Kalmar kommun enligt nedan: - Riskanalys Kv. Elefanten 1, Kalmar kommun, Betningsanläggning på Läckeby Water, upprättad , Brand & Riskanalys. - Kompletteringar i ärende om tillstånd enligt miljöbalken till mejeriverksamheten på fastigheterna Flodhästen 3 och Gumsen 34, enl. föreläggande nr Utdrag ur riskutredning utförd av JNN Contracting AB. - Riskbedömning värme, Draken , Kalmar energi - Riskanalys av ammoniaksystem på KLS Ugglarps AB, Kv. Tigern Kalmar. Riskanalys i samband med nytt ammoniaksystem vid tillbyggnation, PS Group Allmänt om riskhantering Risk definieras av Kaplan och Garrick (1981) som en triplett vilken besvarar frågorna: Vad kan hända? Hur sannolikt är det? Om det inträffar, vad blir konsekvenserna? Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 4(16)

5 Riskhantering innebär att en anläggning/process granskas för att identifiera de risker som finns i hanteringen och en värdering av dessa göras. Med ledning av resultatet föreslås vid behov riskreducerande åtgärder. Figur 1.1 Principschema för riskutredning. Bilden är hämtad ur de allmänna råden i SÄIFS 2000:2. Risk är en sammanvägning av konskevens och sannolikhet för en olycka. I en riskanalys sker en systematisk identifiering och analys av de scenarier som kan påverka omgivningen. Vid värdering av risk, d.v.s. då beslut skall fattas angående om risken kan accepteras eller om åtgärder måste vidtas, finns ett antal principer som ofta används. Dessa är hämtade ur Värdering av risk, SRV Rimlighetsprincipen: Kan en risk undvikas eller minimeras bör detta ske, om åtgärden kan anses rimlig. Det innebär exempelvis att risker som är mycket små, men kan undvikas eller reduceras med enkla medel, bör det ske. Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 5(16)

6 Proportionalitetsprincipen: De risker som genereras av en verksamhet bör vara proportionerliga mot de fördelar det ger. Fördelningsprincipen: Principen innebär att personer inte bör utsättas för risker som är oproportionerliga i förhållande till de fördelar verksamheten ger till aktuella personer. Princip om undvikande av katastrofer: Då samhällets resurser är begränsade är det viktigt att undvika katastrofer. Därmed är det, allt annat lika, bättre att flera mindre olyckor sker än enstaka katastrofer med många drabbade Beslut kring risk Vid beslut angående risker och åtgärder finns olika metoder att använda. Dessa är teknologibaserade kriterier, rättighetsbaserade kriterier, nyttobaserade kriterier och hybridkriterier. Teknologibaserade kriterier innebär att bästa möjliga teknik skall användas. Rättighetsbaserade kriterier innebär att se det som en rättighet att inte utsättas för en risknivå över ett visst värde. Nyttobaserade kriterier är en avvägning mellan kostnad och nytta. Hybridkriterier är då de olika kriterierna kombineras på något sätt. 1.6 Metod för att uppskatta risk Nedanstående kriterier för att uppskatta sannolikhet och konsekvens är hämtade från Kemikontorets publikation Riskhantering 3 (2001). Konsekvenserna delas in i fem allvarlighetssteg: H = Konsekvenser för människors liv och hälsa 1. Små. Övergående, lindriga obehag. 2. Lindriga. Enstaka skadade, varaktiga obehag. 3. Stora. Enstaka svårt skadade, svåra obehag. 4. Mycket stora. Enstaka dödsfall, flera svårt skadade. 5. Katastrofala. Flera dödsfall, 10-tals svårt skadade S = Sannolikhet Sannolikheten delas in i fem olika frekvenser enligt nedan. 1. Liten sannolikhet Mindre än 1 gång per 1000 år 2. 1 gång per år 3. Sannolik 1 gång per år 4. 1 gång per 1-10 år 5. Mycket sannolik Mer än 1 gång per år Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 6(16)

7 Kombinationen sannolikhet och konsekvens sammanfattas i en riskmatris, se figur 1.2. Riskmatrisen tjänar som ett underlag när man ska värdera och hantera riskerna. Matrisen har olika fält markerade med olika färger, där grönt fält betyder låg risk, gult område betecknar mellanrisk och rött hög risk. Kriterierna är hämtade ur Riskhantering 3 Tekniska riskanalysmetoder utgiven av Kemikontoret (2001). Sannolikhet > 1 gång per år Konsekvens gång per 1-10 år 1 gång per år 1 gång per år < 1 gång per 1000 år Konsekvens Hälsa Övergående lindriga obehag. Enstaka skadade, varaktiga obehag. Enstaka svårt skadade, svåra obehag. Enstaka dödsfall, flera svårt skadade. Flera dödsfall, 10- tals svårt skadade. Figur 1.2 Riskmatris. Värdering av risk genom viktning av sannolikhet för en skadehändelse och dess konsekvenser. Det är alltid vanskligt att uppskatta risker utifrån siffervärden och olika index. Det är lätt att få uppfattningen att ett siffervärde är exakt och att det därför är lättare att besluta om en risk kan tolereras eller inte. Detta är givetvis en grov förenkling där ingen hänsyn tas till faktorer som t.ex. den upplevda risken, vilka riskreducerande åtgärder som står till buds och vilka kostnader i förhållande till nytta som olika åtgärder innebär. En annan viktig aspekt är om risken är frivillig eller inte. En person som är anställd på anläggningen, d.v.s. har egennytta av verksamheten bör kunna ta en större risk än en person som ofrivilligt utsätts för risken, t.ex. som kringboende. Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 7(16)

8 2 Förutsättningar I detta kapitel anges de förutsättningar som ligger till grund för utredningen. En översiktsbild av området redovisas i figur 2.1. Figur 2.1 Områdesöversikt. Underlag till bilden kommer från planbeskrivning, Kalmar kommun, Översikt av detaljplanen redovisas i Bilaga Objektsbeskrivning (skyddsobjekt) Närmast Torsåsgatan finns lager och försäljningsverksamheter. Uteslutande kontorsverksamhet finns i två byggnader. I den östra och västra delen finns idrotts- och friskvårdsverksamhet. Handel inom området utgörs av yrkeskläder, byggvaror, etc. 2.2 Riskobjekt Inom planområdet Läckeby products och Norba AB som utför ytbehandlingar och montering. Dessa verksamheter har viss hantering av kemikalier. Övriga industrier inom området är mindre störande verksamheter som främst genererar transporter I närheten av planområdet Direkt norr om Torsåsgatan finns ett ostlager (Arla) med kylsystem innehållande ammoniak. Det finns även ett fjärrvärmeverk (Draken, Kalmar Energi) med ammoniaklösning och eldningsolja i tankar. Söder om järnvägen, på Kv. Tigern 7, finns ett slakteri med kylanläggning med ammoniak (KLS). Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 8(16)

9 3 Riskbedömning I detta avsnitt identifieras vilka risker planområdet utsätts för till följd av nämnda riskobjekt. 3.1 KLS Enligt upprättad riskanalys är risknivån förhöjd i den delen av Kv. Elefanten som även efter planändringen kommer att utgöra industriområde. De längsta konskevensavstånden sträcker sig dock in över hela området. Dessa scenarier har dock en mycket låg frekvens. En kvantitativ riskanalys är utförd vilket resulterat i en acceptabel risknivå på aktuella avstånd. Därför har riskerna på KLS begränsad påverkan på den del av detaljplaneområdet som är avsett för kontor/handel. Riskbedömning Scenario: Sannolikhet: 1 Konsekvens: 5 KLS 3.2 Arla Ostlager Scenario som berör ammoniaksystemet på Kv. Gumsen är rörbrott på grund av korrosionsskador på rörslingor i kondensor eller anslutande rör. Sannolikhet för detta scenario har bedömts till en 3:a på en femgradig skala.(d.v.s. sannolikt, kan inträffa en gång på år). Konsekvensen är bedömd till D (enstaka svårt skadade eller döda) på en skala från A till E där E är den högsta konsekvensen. Uppdaterad riskmatris efter eventuella åtgärder saknas Konsekvensavstånd stort utsläpp Konsekvensavstånd till koncentrationsnivåer vid ett stort utsläpp är enligt följande: 50 ppm ca 500 m 300 ppm (IDLH) ca 200 m 750 ppm (ERPG3) ca 110 m 2500 ppm ca 50 m På avståndet 56 meter är det 4 % risk för dödsfall för personer utomhus. Personer inomhus utsätts endast för irritation Konsekvensavstånd nödlägesdimensionerande utsläpp Vid nödlägesdimensionerande utsläpp blir riskavstånd för livshotande skador 100 meter från kylanläggningen. Detta innebär att butiker och kontor samt parkering är placerat inom detta område. Friskvårdsanläggning (Malkars träningscenter) är placerat precis utanför detta avstånd. Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 9(16)

10 Avstånd till gaskoncentration 750 ppm som är ERPG3-gräns, d.v.s. maximal koncentration en person kan utsättas för i en timme utan dödliga symtom/skador är 250 meter. Inom detta område återfinns i stort sett hela det aktuella detaljplaneområdet, d.v.s. kontor, handel, industri, lager. Område, avsett för kultur och fritid, längst mot väst är dock utanför detta riskområde Slutsats Riskmatrisen som redovisar risknivån är inte uppdaterad efter utförda åtgärder. Därmed går det inte att se bedömd risknivå efter utförda åtgärder. Riskbedömning Scenario: Sannolikhet: 3 Konsekvens: 4 Arla 3.3 Värmeverket Draken Riskutredning med kvalitativa bedömningar för olika riskscenarier finns. Följande kemikalier hanteras: Ammoniaktank 20 m 3 - Cisterner med eldningsolja m 3 Hantering av ammoniaklösning Hantering av ammoniaklösning på Kv. Draken kan ge konsekvens på människa och miljö vid ett utsläpp. Sannolikhet är klassificerad som låg (1-10 %). Konsekvens mot människor är kännbar (Obehag/enstaka skadade). Övriga kemikalier innebär en mindre omgivningspåverkan Eldningsolja Enligt SÄIFS 2000:2 1 är rekommenderat avstånd mellan cistern med eldningsolja och annan byggnad mellan 25 och 50 meter beroende på verksamhet. Dessa skyddsavstånd uppfylls med god marginal Slutsats Verksamheten på värmeverket Draken ger endast begränsad omgivningspåverkan. Riskbedömning Scenario: Sannolikhet: 2 Draken 1 Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5. Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 10(16)

11 Konsekvens: Läckeby Products Läckeby products hanterar betvätska i ett betbad. Vid leverans av vätska kan behållare tappas med utläckande syra (salpetersyra och fluorvätesyra) som följd. Upprättad riskutredning har resulterat i att spridning av giftiga ångor från ett sådant utsläpp dock endast ger farliga koncentrationer inom närområdet (10-20 meter). Avstånd till delar av området som detaljplaneläggs som handel/kontor är omkring meter från denna hantering. Därför ger denna hantering begränsade konsekvenser för personer inom planområdet. Lokal med betvätska är brandtekniskt avskild i klass EI 60 från övriga delar av industrilokalen. Därmed är risk för att syran förvärrar situationen i omgivningen vid en brand i industrilokalen låg. Riskbedömning Scenario: Sannolikhet: 2 Konsekvens: 3 Läckeby Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 11(16)

12 3.5 Sammanställd risknivå Nedan redovisas en sammanställning av risknivån i området. Det är problematiskt att sammanställa en risknivå utifrån riskanalyser som utförts med olika metoder och tillvägagångssätt eftersom inte all information kommer med och olika bedömningsgrunder kan ha använts. Därför skall sammanställning enligt nedan främst användas som en indikation på risknivå och ett sätt att rangordna olika risker. Sannolikhet > 1 gång per år Konsekvens gång per 1-10 år 1 gång per år 1 gång per år < 1 gång per 1000 år 4 3 Arla 2 Draken Läckeby 1 KLS Konsekvens Hälsa Övergående lindriga obehag. Enstaka skadade, varaktiga obehag. Enstaka svårt skadade, svåra obehag. Enstaka dödsfall, flera svårt skadade. Flera dödsfall, 10- tals svårt skadade. Figur 3.1 Riskmatris. Sammanställning av riskerna för respektive verksamhet. Riskmatrisen visar att risknivån är hög inom området. Detta beror främst på ammoniaksystemet på Arla Foods ostlager. Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 12(16)

13 4 Värdering av risk och bedömning av åtgärdsbehov 4.1 Värdering av aktuella skadehändelser Störst risk mot icke industriella verksamheter på aktuellt planområde bidrar kylsystemet på Arla Foods med på Kv. Gumsen 32. Även kylsystemet på KLS kan ge stora konsekvenser. Detta är dock analyserat mer i detalj vilket visat på acceptabla nivåer i form av samhällsrisk och individrisk. Därmed beaktas detta ej utförligare i denna analys. Sannolikhet för stora utsläpp av ammoniak från kylsystem är normalt låg. Detta beror på att systemen skall underhållas och besiktigas enligt särskilda bestämmelser. Därmed finns goda möjligheter att upptäcka vad som kan bli ett stort läckage i god tid innan exempelvis en rörledning rostar sönder och ger ett läckage. 4.2 Åtgärdsbehov Då utförd riskanalys avseende ammoniaksystemet på Arla Foods visar på en hög risknivå bör åtgärder vidtas för att reducera risknivån. Sedan analysen utfördes har vissa åtgärder vidtagits. Risknivå efter vidtagna åtgärder är dock inte redovisad. Med hänsyn till att Arlas riskanalys är en så kallad semikvalitativ riskanalys är det lämpligt att, innan beslut angående eventuella åtgärder fattas, utföra en mer detaljerad riskanalys, en så kallad kvantitativ riskanalys. En semikvalitativ riskanalys innebär att risknivå endast delvis beräknas. I detta fall har konsekvensavstånd räknats fram. Sannolikhet för olycksscenarierna är endast bedömd kvalitativt. Genom att utföra en kvantitativ riskanalys med beräkning av konsekvens och frekvens för dimensionerande olycksscenarier kan risknivån redovisas på ett mer nyanserat sätt vilket underlättar beslutsfattande. Exempel på åtgärder som kan utföras för att reducera risknivån för personer inom aktuellt planområde: 1. Utforma byggnader och omgivning så att det inte ger anledning att vistas utomhus i större utsträckning än nödvändigt 2. Säkerställ hörbarhet för VMA-signal (viktigt meddelande till allmänheten) 3. Information till kringliggande verksamheter 4. Åtgärder på kylsystem 5. Ventilationsintag placeras i riktning från Arla samt tillse möjlighet till nödavstängning av ventilationssystem 6. Utrymningsvägar placeras huvudsakligen i riktning från Arla 7. Personbelastning inom området bör begräsas. Detta kan exempelvis ske i och med att handel främst sker i form av yrkesbutiker, byggmaterial etc. som kan förutsättas innebära färre personer än traditionella köpcentra och liknande. Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 13(16)

14 5 Slutsats Utförda riskanalyser visar att risknivån för utomstående personer inom handel, kontor och kultur/friskvård på Kv. Elefanten är hög i förhållande till de risker som personer normalt utsätts för i samhället. Detta beror främst på kylsystemet med ammoniak som finns på Arla Foods ostlager. Anledning är att kylsystemet är placerat mycket nära aktuellt område (cirka 30 meter). Ett utsläpp av ammoniak kan därför orsaka skador på människor som utsätts för detta och inte sätter sig själva i säkerhet. Ammoniak har dock en väldigt tydlig lukt och personer har därför möjlighet att sätta sig själva i säkerhet inomhus om det skulle uppstå ett utsläpp från kylsystemet. Personer inomhus utsätts för en betydligt lägre koncentration av ammoniak vid ett utsläpp. Ett utsläpp av ammoniak sprids med vinden. Detta medför att personer normalt endast utsätts för ammoniaken under begränsad tid, d.v.s. till dess att gasmolnet drivit iväg med vinden. För att erhålla ett bättre beslutsunderlag innan eventuella åtgärder fastställs rekommenderas en fördjupad riskanalys som redovisar samhällsrisk och individrisk till följd av Arla Foods ostlager för personer inom handel, kontor och kultur- och fritidsområden på Kv. Elefanten 1 m.fl. Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 14(16)

15 6 Referenser IPS (2001) Kaplan & Garrick (1981) Kemikontoret (2001) Tolerabel risk inom kemikaliehanterande verksamheter, en vägledning från IPS. Kaplan, S. & Garrick, J. (1981), On the Quantitative Definition of Risk, Risk Analysis, Vol. 1, Nr. 1, ss Riskantering 3 Tekniska riskanalysmetoder, Kemikontoret, SRV (2002) Värdering av risk, Statens räddningsverk 2002 SRV (1997) Riskhantering vid fysisk planering, M. Strömgren, Statens räddningsverk, Karlstad Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 15(16)

16 Bilaga 1 Planområdet Kv. Elefanten 1 m.fl. Kalmar kommun, Kv. Elefanten 1 m.fl. Sidan 16(16)

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl.

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl. Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl. Kalmar Kommun Uppdragsgivare: Kalmar kommun Kontaktperson: Birgit Endom Uppdragsnummer: 13-072 Datum: 2014-09-24 Handläggare: Lars Magnusson

Läs mer

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1(5) Cecilia Sandström 010-452 28 80 Malmö, 2013-06-27 Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1.1 Bakgrund och förutsättningar Det finns önskemål att uppföra bostäder (flerbostadshus) i Glumslöv, Landskrona.

Läs mer

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg UPPDRAG DP Mörviken Åre UPPDRAGSNUMMER 1331390000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62,

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar Author Fredrik Zachrisson Phone +46 10 505 47 41 Mobile + 46 (0)76-772 43 53 E-mail fredrik.zachrisson@afconsult.com Recipient Håbo Kommun Plan- och utvecklingsavdelningen Märit Olofsson Nääs 746 80 Bålsta

Läs mer

Riskanalys. Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13. Förstudie till detaljplan. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92

Riskanalys. Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13. Förstudie till detaljplan. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Riskanalys Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13 Riskanalys för universitet, resecentrum, restauranger och hotell vid Ölandskajen/Barlastholmen Kalmar kommun Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100

Läs mer

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER,

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 4. Räddningstjänstens riskanalyser Under 2006 genomfördes riskinventeringar i kommunernas

Läs mer

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys NCC Property Development AB Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys Stockholm 2012-04-23 Reviderad 2012-09-03 Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Datum 2012-04-23

Läs mer

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2011-02-15 Utställningshandling Dnr:10BMN244 Handläggare: Lars Westholm Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län Foto:

Läs mer

1 Inledning. 2 Yttrande

1 Inledning. 2 Yttrande PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A026849 / 164361 VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN RISKANALYS Underlag till dp-ändring Uppdragsgivare: Wihlborgs Fastigheter AB, Syd Uppdragsnummer: 222955 Datum: 2011-01-14 Tyréns AB Region Syd 205 19 Malmö Isbergs gata

Läs mer

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Riskbedömning Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Uppdragsgivare: Mönsterås kommun Kontaktperson: Henrik Eriksson Uppdragsnummer: 14-054 Datum:

Läs mer

Sammanfattning av kvantitativ riskanalys (QRA) 2010. AB Stadex, Kopparbergsgatan 31Kvarter Masugnen 23 och 24 i Sofielunds Industriområde

Sammanfattning av kvantitativ riskanalys (QRA) 2010. AB Stadex, Kopparbergsgatan 31Kvarter Masugnen 23 och 24 i Sofielunds Industriområde , Malmö Sammanfattning av kvantitativ riskanalys (QRA) 2010, Kopparbergsgatan 31Kvarter Masugnen 23 och 24 i Sofielunds Industriområde Uppdragsgivare: Kontaktperson: Camilla Krook Tyréns AB uppdragsansvarig:

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

IFÖSTRAND, BROMÖLLA KOMMUN

IFÖSTRAND, BROMÖLLA KOMMUN Dnr 2008/146 DETALJPLAN FÖR BROMÖLLA 11:83, 11:84, 11:90 M FL IFÖTRAND, BROMÖLLA KOMMUN Riskutredning UTTÄLLNINGHANDLING 2011-04-06 IFÖ Bromölla Iföstrand RIKUTREDNING Revidering 2011-01-28 lutrapport

Läs mer

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN RAPPORT RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN 2015-11-19 Uppdrag 259586, Riskbedömning olycksrisk, kv Garvaren, Simrishamn Titel på rapport: Riskutredning verksamheter inom kv. Garvaren,

Läs mer

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DATUM 18. October 2012 SIDA 1/5 REF Mrni PROJEKTNR A029039 Svar på yttrande för PM-Riskutredning

Läs mer

Riskanalys. Arla Foods AB, Kalmar kommun. Upprättad 2012-02-29. Riskanalys med alternativa åtgärder för ammoniaksystem GRANSKNINGSHANDLING

Riskanalys. Arla Foods AB, Kalmar kommun. Upprättad 2012-02-29. Riskanalys med alternativa åtgärder för ammoniaksystem GRANSKNINGSHANDLING Riskanalys Upprättad 2012-02-29 Riskanalys med alternativa åtgärder för ammoniaksystem Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Växjö Kronobergsgatan 4 Tel: 0470-777 992 Postadress: Box 144 391 21 Kalmar

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Dalen 16, Danderyd Slutgiltig handling 2009-01-26 Upprättad av: Joakim Almén Granskad av: Johan Lundin Godkänd av: Ulrika Lindblad ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Erfarenheter från tio års forskning (2004 2014)

Risk- och sårbarhetsanalys Erfarenheter från tio års forskning (2004 2014) Risk- och sårbarhetsanalys Erfarenheter från tio års forskning (2004 2014) Henrik Tehler Lunds universitet Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet LUCRAM (Lund University Centre for Risk Assessment

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum

RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum Dokumenttyp RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum 2015 09 16 Status Underlag för detaljplan 1836 Handläggare Erik Hall Midholm Tel:

Läs mer

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning RISK-PM 2016-03-14 Riksbyggen Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjör Anna Mårtensson,

Läs mer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR BILAGA C SIDA 1 (5) BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilka personer antas omkomma,

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Handlingar Tillägg till detaljplan

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2015-05-25 Handlingar Tillägg till detaljplan

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län 2015-10-15 Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-17 Laga kraft 2015-10-14 Handlingar

Läs mer

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000 RAPPORT UPPDRAGSNUMMER 1331526000 Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB Sweco Sandbäcksgatan 1 Box 385 SE 651 09 Karlstad, Sverige Telefon +46 (0)54 141700 Fax +46 (0)54

Läs mer

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER: 5630245410 PROJEKT FORS MALMÖ 2017-04-10 SWECO SYSTEMS, BRAND- OCH RISKTEKNIK SWECO ENVIRONMENT, FÖRORENADE OMRÅDEN OCH KEMIKALIER AV: DAVID

Läs mer

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Riskanalysen syftar till att kartlägga och värdera de risker som kan föranleda räddningsinsats med akut skadeverkan på människor, egendom och miljö

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING. 2011-11-22 Version 2

FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING. 2011-11-22 Version 2 STRANDÄNGEN JÖNKÖPING FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING 2011-11-22 Version 2 Fredrik Carlsson fredrik.carlsson@briab.se 08-410 102 64 Peter Nilsson peter.nilsson@briab.se

Läs mer

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Riskbedömning för Norrköpings resecentrum Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Uppdragsgivare Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 601 81 Norrköping WSP kontaktperson Henrik

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV HAKEN OCH HÖRNET SOLLENTUNA KOMMUN 2013-03-20 Uppdrag: 242366, Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan. Kv Haken och Hörnet, Helenelund Status: Slutgiltig handling

Läs mer

BORÅS STAD STADSBYGGNADSKONTORET KVALITATIV RISKBEDÖMNING FÖR UPPRÄTTANDE AV NY DETALJPLAN

BORÅS STAD STADSBYGGNADSKONTORET KVALITATIV RISKBEDÖMNING FÖR UPPRÄTTANDE AV NY DETALJPLAN VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning BORÅS STAD STADSBYGGNADSKONTORET PARADIS 1:4 M.FL. SPARSÖR KVALITATIV RISKBEDÖMNING FÖR UPPRÄTTANDE AV NY DETALJPLAN Antal sidor:

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan Gävle Söder 66:6, 66:7 och 66:8 Granskningshandling 2011-07-07 Upprättad av: Henrik Mistander

Läs mer

Säkerhetsanalys - Klortank

Säkerhetsanalys - Klortank BI10 Säkerhetsanalys - Klortank Riskanalysmetoder VBR180 Emma Ingmarsson, Robin Linde, Anders Lynnér, Johan Nilsson 12/3/2012 Följande rapport är framtagen i undervisningen. Det huvudsakliga syftet har

Läs mer

Nödlägesberedskap och miljöriskinventering

Nödlägesberedskap och miljöriskinventering Grundelement: Element: MILJÖHANDBOKEN 4.4 Införande och drift 4.4.7 Nödlägesberedskap Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.4.7.1 Upprättad av Instruktion Fastställd av/datum F8 954/02 0

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Uppdragsnummer: 226394 Markerat planområde i Ystad hamn 16 maj 2011 Beställare: Ystads kommun Dick Bengtsson Konsult: Tyréns

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge

Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge 1 (43) Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge Ändring av detaljplan Riskbedömning, rev B 2 (43) Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge, ändring av detaljplan, Riskbedömning, rev B Uppdragsgivare: Hemfosa

Läs mer

Riskanalys Bryggvägen m.m., Ekensberg Stockholm

Riskanalys Bryggvägen m.m., Ekensberg Stockholm Riskanalys Bryggvägen m.m., Ekensberg Stockholm Plansamråd, våren 2010 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Hornsbruksgatan 28, VI 102 73 Stockholm Telefon/Fax 08-588

Läs mer

Riskanalys för industri i Rengsjö Centrum

Riskanalys för industri i Rengsjö Centrum Bollnäs Kommun Riskanalys för industri i Rengsjö Centrum Stockholm 2013-05-30 Riskanalys för industri i Rengsjö Centrum Bollnäs Kommun Fel! Hittar inte referenskälla. Datum 2012-11-0617 2013-05-30 Uppdragsnummer

Läs mer

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m.

Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m. 1(9) Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m.) Dokument: Att välja efterbehandlingsåtgärd. En vägledning från övergripande

Läs mer

Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra

Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Reviderad 2015-01-19 Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Projektinformation Riskbedömning av planläggning

Läs mer

Skövde Slakteri AB SKÖVDE RISKUTREDNING AVSEENDE AMMONIAK- OCH GASOLHANTERING. Malmö 2012-05-25

Skövde Slakteri AB SKÖVDE RISKUTREDNING AVSEENDE AMMONIAK- OCH GASOLHANTERING. Malmö 2012-05-25 SKÖVDE RISKUTREDNING AVSEENDE AMMONIAK- OCH GASOLHANTERING Malmö 2012-05-25 ÅF-Infrastructure AB / Avd. Brand och Risk Borlänge Borås Göteborg Helsingborg Karlstad Malmö Stockholm Hallenborgs gata 1A,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN. VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

KROKOMS KOMMUN. VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS VERSION 1 Projekt nr 600 219 Östersund 2013-02-15 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande 1 [11] Referens Raad Al Khafagy Planarkitekt Utställningsutlåtande Detaljplan för hotelltomt m.m., del av Hallunda 4:34 m m, Hallunda, Botkyrka kommun Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-19

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472 Projekt Projektnummer Näsby 4:1472 104862 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-09-01 rev 2011-11-23 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-08-30 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY

Läs mer

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led.

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. www.sakerhetspartner.se Riskanalys Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. Norra och södra låset. Huddinge kommun Dokument: Riskanalys Version nummer: Datum

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE 2012-08-13 Uppdrag: 241596, Riskanalys för Arninge handelsområde, Täby kommun Titel på rapport: Riskhänsyn Arninge handelsområde Status: Slutgiltig

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Sandvik AB

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Sandvik AB Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2010-01-11/SO 2010-00-00/xx 2010-00-00/xx Sida 1(20) KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE Sandvik AB Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se

Läs mer

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling RAPPORT Väppeby, Bålsta 2011-08-30 Slutgiltig handling Upprättad av: Wilhelm Sunesson Granskad av: Göran Nygren Godkänd av: Henrik Selin RAPPORT Kund Håbo Kommun Miljö och teknikförvaltningen Konsult WSP

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Keflavik 2 i stadsdelen Kista (ca 40-60 student/forskarbostäder)

Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Keflavik 2 i stadsdelen Kista (ca 40-60 student/forskarbostäder) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-01-14 Handläggare: Tara Nezhadi Tfn 08-508 272 51 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods

Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods Mars 2015 Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan 27, 10 tr 102 73 Stockholm Telefon/Fax

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Hur arbetar konsulten?

Hur arbetar konsulten? Hur arbetar konsulten? En konsults erfarenheter från arbete med riskhantering ur ett samhällsplaneringsperspektiv Fredrik Nystedt Upplägg Varför visa riskhänsyn? Viktiga begrepp Konsultens roll Metoder

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde TOLUST ETT AB av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde SLUTLIG RAPPORT 2012-10-29 Översiktlig riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde Datum

Läs mer

Förvaltande Enhet Diarie-/Upphandlingsnummer Dokumentnummer. Granskad (projektör) Godkänd (projektör) Datum

Förvaltande Enhet Diarie-/Upphandlingsnummer Dokumentnummer. Granskad (projektör) Godkänd (projektör) Datum 1 (32) Förvaltande Enhet Diarie-/Upphandlingsnummer Dokumentnummer Stora Projekt, Projekt Mälarbanan 9904-05-025 Handläggare/upprättad av (projektör) Granskad (projektör) Godkänd (projektör) Datum Emelie

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund Innehåll 1. Underlag... 2 2. Bakgrund... 2 3. Riktvärden för ljud från industriverksamhet... 3 4. Riktvärden för ljud från trafik... 3 5. Riktvärden för byggbuller... 4 6. Förutsättningar... 5 6.1. Trafikuppgifter...

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Transport av farligt gods förbi Simonsland i Borås. Kvantitativ riskutredning. 2008-09-09 reviderad 2009-09-16

Transport av farligt gods förbi Simonsland i Borås. Kvantitativ riskutredning. 2008-09-09 reviderad 2009-09-16 Transport av farligt gods förbi Simonsland i Borås Kvantitativ riskutredning Rapportens titel Underrubrik Kvantitativ riskutredning Datum Beställare: Projektledare Konsult: Uppdragsledare KANICO AB Södra

Läs mer

Utbildning i riskanalyser Introduktion

Utbildning i riskanalyser Introduktion Kemolycka inträffar P = 10^-3 Ja Nej Läckage Gasol Kemikalie Klorgas Ja Antändning Nej Utbildning i riskanalyser Introduktion Johan Lundin, WSP johan.lundin@wspgroup.se 2011-04-29 Program 9:15-10:00 10:00-11:00

Läs mer

11060 Egelsta 2:8, Eskilstuna Trafikbullerutredning

11060 Egelsta 2:8, Eskilstuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11060 Egelsta 2:8, Eskilstuna Trafikbullerutredning Rapport 11060-13011800.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2013-01-21

Läs mer

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RAPPORT-VERSION B 2012-11-15 Uppdrag: 245404, Riskanalys transport farligt gods, Riksgränsen Titel på rapport: Status: Riskanalys- Björkliden 1:22 m.fl, Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 Datum 2014-03-25 Internt granskad av: Stefan Nilsson David Winberg Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 1. Bakgrund En ny detaljplan håller på att arbetas fram för området Barkabystaden 2 i Järfälla kommun.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor-

DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor- 2006-08-23 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor- i centrala Eslöv Eslövs kommun Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA Läge Plankarta,

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

RAPPORT. Riskanalys översvämning fördelningsstation F3 E.ON Osmundgatan, Örebro 2014-11-28. Upprättad av: Hans Björn Granskad av: Johan Lundin

RAPPORT. Riskanalys översvämning fördelningsstation F3 E.ON Osmundgatan, Örebro 2014-11-28. Upprättad av: Hans Björn Granskad av: Johan Lundin RAPPORT F3 E.ON Osmundgatan, Örebro 2014-11-28 Upprättad av: Hans Björn Granskad av: Johan Lundin RAPPORT F3 E.ON Osmundgatan, Örebro Kund E.ON Elnät Sverige AB Östra Promenaden 5 601 71 Norrköping Konsult

Läs mer

Riskanalys för detaljplan Landvetters-Backa och Börjesgården

Riskanalys för detaljplan Landvetters-Backa och Börjesgården HÄRRYDA KOMMUN Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 031-775 10 00 Telefax: 031-775 11 56 Dokumentnr: 161609-16/04-rap001 Rapport 1 (39)

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen Steg 4. Lika arbeten 10 Diskrimineringslagen [ ] Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - Kvinnor

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Översiktliga bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan

Översiktliga bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan Översiktliga bedömningar av verksamheters omgivningspåverkan PRELIMINÄR RISKANALYS HÖGANÄS Rapport Uppdragsgivare: Höganäs Kommun Kontaktperson: Kerstin Nilermark Uppdragsnummer: 229551 Datum: 2011-10-18

Läs mer

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE RÖRVATTNET POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE RÖRVATTNET POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE RÖRVATTNET POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS VERSION 1 Projekt nr 600 219 Östersund 2013-08-30 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Detaljplan för Flodhästen 4 med flera fastigheter i Oxhagen.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Detaljplan för Flodhästen 4 med flera fastigheter i Oxhagen. Kalmar kommun Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Detaljplan för Flodhästen 4 med flera fastigheter i Oxhagen. Samt utbyggnadsalternativ med hänsyn till risker. Kalmar 2012-03-29 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK

Läs mer

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder Utbildning i riskanalyser metoder Johan Lundin, WSP johan.lundin@wspgroup.se 2011-04-29 Riskhantering (IEC-modellen, ISO-standard) Hanteringsprocess Bestäm omfattning Identifiera risker Riskuppskattning

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen Inledning Krav på riskanalyser förekommer idag inom många olika områden och i många olika sammanhang dessutom syftar det ofta

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Riskutredning för kabinbaneområdet i Åre

Riskutredning för kabinbaneområdet i Åre Riskutredning för kabinbaneområdet i Åre Malmö 215-12-1 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk ÅF-Infrastructure AB Brand & Risk BORLÄNGE GÄVLE GÖTEBORG HELSINGBORG LINKÖPING LUND MALMÖ STOCKHOLM DOKUMENTINFORMATION

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer