Förbigångsspår Stenkullen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbigångsspår Stenkullen"

Transkript

1 JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet Objekt:TRV 2012/1996, projekt

2 Titel: Risk och säkerhet, Förbigånsspår Stenkullen Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Hanna Hall Trafikverket Uppdragsansvarig: Ylva Bäckman Tyréns

3 2(14) Sammanfattning Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Trafiktillväxten har under en längre tid varit hög och kapacitetsutnyttjandet är högt. En av de åtgärder som syftar till att medge en trafikökning samt till att minska effekten av störningar är att anlägga ett förbigångsspår för långa godståg nordost om Stenkullens station i Lerums kommun. Målet med riskbedömningen är att avgöra riskförhållanden mellan järnvägen och omgivningen (befintlig bebyggelse) med avseende på olycksrisker (för människors liv och hälsa), orsakad av transport av farligt gods, i syfte att kunna avgöra behov av åtgärder eller vilken reglering/utformning som kan krävas. Riskbedömningen görs i förhållande till nollalternativet (att förbigångsspår ej anläggs). Även Stenkullenvägen omfattas, då en arbetsplan ska tas fram. Utredningen avser ej att utreda lämpligheten i ny markanvändning intill väg eller järnväg (detaljplaner). Risk- och skyddsobjekt har identifierats samt utretts översiktligt. Farligt gods kan komma att transporteras på Stenkullenvägen, omfattningen är dock liten. Större mängder transporteras i dagsläget på järnvägen. För prognosåret 2032 är antalet godståg bedömt till 71 st per dygn. För nollalternativet är prognosen 69 godståg per dygn. Förbigångsspåret möjliggör därmed en mycket liten trafikökning. Förbigångsspåret kommer också att innebära kortare avstånd från närmaste räl till fasad (avser norr om förbigångsspåret), dock bedöms endast ca 5 tåg per dygn och riktning passera på just förbigångsspåret. Avstånd mellan fasad och närmaste räl blir minst ca 35m i de fall järnvägen flyttas närmare fasad. I de fall avståndet är kortare än så är avståndet oförändrat och uppförandet av förbigångsspåret innebär istället en förbättring eftersom närmaste spår blir förbigångsspår (ca 5 tåg per dygn) istället för huvudspår. Trafikökningen kan innebära ökade risker om mängden farligt gods ökar. Inga sådana indikationer finns i dagsläget, även om det är troligt att mängden farligt gods till viss del följer ökningen i godstrafik. Trafikökningen, jämfört med nollalternativet, är dock mycket liten (endast ytterligare 2 godståg per dygn). Sammantaget bedöms riskerna orsakade av farligt gods på väg och järnväg vara acceptabla. Avseende Stenkullenvägen beror detta på att mängden farligt gods på väg är obefintlig eller liten. När det gäller järnvägen bygger bedömningen på att sannolikheten för en farligt godsolycka på järnväg är låg, att trafikökningen endast är 2 godståg per dygn i jämförelse med nollalternativet, att känslig bebyggelse saknas samt att persontätheten är låg i omgivningen.

4 3(14) Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Mål och syfte Omfattning och avgränsning Metod Riskvärdering Förutsättningar Analys/bedömning Riskidentifiering Transport av farligt gods på järnväg Riktlinjer och bedömningsgrunder Skillnad i riskvärdering för infrastrukturprojekt Risknivå för omgivande bebyggelse Säveån Åtgärder Sammanfattande bedömning avseende farligt gods Slutsats... 14

5 4(14) 1 Inledning Som en del av Tyréns uppdrag åt Trafikverket att upprätta en järnvägs-/arbetsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Förbigångsspår Stenkullen har denna översiktliga riskbedömning utförts. Riskbedömningen är utförd av Cecilia Sandström (Civilingenjör Riskhantering) och kvalitetsgranskad av Martin Kylefors (Tekn Lic, Brandingenjör). 1.1 Bakgrund Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Trafiktillväxten har under en längre tid varit hög och kapacitetsutnyttjandet är högt. En av de åtgärder som syftar till att medge en trafikökning samt till att minska effekten av störningar är att anlägga ett förbigångsspår för långa godståg nordost om Stenkullens station i Lerums kommun. 1.2 Mål och syfte Målet med riskbedömningen är att på en översiktlig nivå avgöra riskförhållanden mellan väg respektive järnväg och omgivningen med avseende på akuta olycksrisker (främst för människors liv och hälsa) orsakade av transport av farligt gods. Syftet med riskbedömningen är att den ska utgöra grund för att kunna avgöra vilka åtgärder eller vilken reglering/utformning som kan krävas. Riskbedömningen görs i förhållande till nollalternativet (att förbigångsspår ej anläggs). 1.3 Omfattning och avgränsning Riskbedömningen avser akuta olycksrisker, dvs plötsligt inträffande skadehändelser med påverkan på omgivningen, orsakade av händelser med farligt gods. Riskbedömningen omfattar inte skador på egendom, störningar för samhället på grund av avbrott eller allmän trafiksäkerhet (säkerhet för passagerare och drift). Endast befintlig bebyggelse omfattas. 1.4 Metod Utredningen är kvalitativ. Riskmåtten individrisk samt samhällsrisk beräknas ej. Aktuell detaljeringsgrad har bedömts vara lämplig med hänsyn till bebyggelse och projektets omfattning (förbigångsspår).

6 5(14) 1.5 Riskvärdering Sverige saknar nationellt fastställda kriterier avseende riskvärdering. Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande (Davidsson m fl, 1997): Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras. Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför. Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara skäligt fördelade inom samhället. Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. Risker kan placeras i tre kategorier. De kan anses vara acceptabla, acceptabla med restriktioner eller oacceptabla. Figur 2.3 nedan beskriver principen för riskvärdering (Davidsson m fl, 1997). Område med oaccptabla risker Område där risker kan tolereras om alla rimliga åtgärder är vidtagna Risk tolereras ej Risk tolereras endast om riskreduktion ej praktiskt genomförbart eller om kostnader är helt oproportionerliga Tolerabel risk om kostnader för riskreduktion överstiger nyttan Område där risker kan anses små Nödvändigt visa att risker bibehålls på denna låga nivå Figur 2.3 Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Davidsson m fl, 1997). Området med risker som är acceptabla med restriktioner benämns ALARP (as low as reasonably practicable). Se även avsnitt samt avsnitt

7 6(14) 2 Förutsättningar Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och förbinder Göteborg och Stockholm. Trafiktillväxten har under en längre tid varit hög och kapacitetsutnyttjandet är högt. En av de åtgärder som syftar till att medge en trafikökning samt till att minska effekten av störningar är att anlägga ett förbigångsspår för långa godståg söder om Stenkullens station. Syftet med förbigångsspåret är att öka nuvarande kapacitet på järnvägen från på 8,5 tåg/timme under högtrafik till 10 tåg/timme. För prognosåret 2032 är antalet godståg bedömt till 71 st per dygn. För nollalternativet är prognosen 69 godståg per dygn. Idag (år 2011) passerar 59 godståg per dygn. Hastigheten för godståg är 100 km/h. Totalt antal tåg (inklusive resandetåg) bedöms av Trafikverket uppgå till drygt 250 st per dygn för samma år. Farligt gods transporteras på befintlig järnväg. Utbyggnaden berör den norra sidan av befintlig järnväg på en sträcka om cirka 1000 meter. Förbigångsspåret innebär kortare avstånd från närmaste räl till fasad, dock bedöms endast ca 5 tåg per dygn och riktning passera på just förbigångsspåret. Järnvägen passerar på aktuell sträcka en kulverterad bäck som är tillflöde till Säveån. Projektet innebär intrång i Natura 2000-området Säveån i form av uppförandet av ett erosionsskydd samt en ny trumma. Figur 2.1 Karta med nya spår. För utförligare kartmaterial hänvisas till miljökonsekvensbeskrivning, järnvägsplan samt arbetsplan. Stenkullenvägen är inte genomfartsled för transport av farligt gods (Västra Götalands läns författningssamling, Länsstyrelsen, 14 FS 2011:16, Sammanställning enligt 13 kap 1 trafikförordningen (1998:1276) om vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Västra Götalands län).

8 7(14) 3 Analys/bedömning Tågtrafik är generellt väldigt säkert och riskerna är därmed små, både för passagerare och för omgivningen. De olyckor som är vanligast förekommande är påkörning av personer som befinner sig på spår (spårspring, underhållsarbeten, elolyckor samt självmord). I de fall urspårningar sker i Sverige är det i huvudsak mindre urspårningar där tågen i de flesta fall hamnar mycket nära spåret. Även sammanstötning mellan tåg och andra föremål förekommer. Sannolikheten för att olycka ska inträffa är liten på grund av de skydds- och styrsystem som finns inom järnvägstrafiken i Sverige och konsekvenserna vid en olycka blir oftast också små. 3.1 Riskidentifiering Följande riskobjekt har identifierats: Eventuella transporter av farligt gods på Stenkullenvägen Transporter av farligt gods på järnvägen samt urspårning och kollision Industrier med större mängder brandfarliga kemikalier Följande skyddsobjekt har identifierats: Bebyggelse Natura 2000-området Säveån Nedan kommenteras de identifierade risk- samt skyddsobjekten. Eventuella transporter av farligt gods på Stenkullenvägen Vägen är ingen genomfartled för transport av farligt gods. Farligt gods till och från avsändare och mottagare kan ändå komma att gå på vägen. För att avgöra omfattningen av dessa eventuella transporter har Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps register över verksamheter med registrerade säkerhetsrådgivare gåtts igenom. Verksamheter som avsänder farligt gods återfinns i detta register. I Stenkullen är det endast en verksamhet, BIM KEMI SWEDEN AB, som återfinns i detta register. Detta innebär att en mindre mängd farligt gods kan komma att passera (samt passerar i dagsläget) på Stenkullenvägen, dock ej i sådan omfattning att särskild hänsyn behöver visas. Risken utreds ej vidare. Transporter av farligt gods på järnvägen samt urspårning och kollision Kemikalier som klassificeras som så kallat farligt gods transporteras i större mängder på järnvägen. Befintlig bebyggelse finns inom sådant avstånd från järnvägen att det inte går att utesluta att den påverkas vid en eventuell urspårning eller kollision. Även Säveån kan påverkas av läckage vid en farligt gods-olycka. Risken utreds vidare under avsnitt 3.2. Industrier med större mängder brandfarliga kemikalier I omgivningen finns följande verksamheter med tillstånd för brandfarlig vara:

9 8(14) Lerums Färghus, Färgvägen 6 LM's Maskinuthyrning, Hunstugans väg 3 Ingen av ovanstående verksamheter är lokaliserade på sådant avstånd att järnvägen direkt bedöms akut påverkas av strålning från en brand (strålningsnivåer som kan orsaka antändning bedöms schablonmässigt vara aktuellt inom ungefär 30 m). Brandrök kan dock spridas, vilket kan innebära att järnvägen tillfälligt behöver stängas av vid eventuella större bränder. Även verksamheter lokaliserade längre bort kan påverka järnvägen (indirekt) vid en eventuell brand. Inga verksamheter i området har tillstånd för explosiv vara. Risken utreds ej vidare. Brandrök kan dock påverka järnvägen. Bebyggelse Omgivningen består av normalkänslig bebyggelse i form av villor samt icke-känslig bebyggelse i form av industrier och andra verksamheter. Ingen känslig bebyggelse (dagis, skola, flerbostadshus) är lokaliserad i närområdet. Risken utreds ej vidare. Natura 2000-området Säveån Spill och oavsiktliga utsläpp av kemikalier kan inträffa. Utsläpp kan vara orsakat av transporterat farligt gods (men även kemikalier som ej klassificeras som farligt gods). Den initiala skadehändelsen bakom ett sådant läckage kan vara en urspårning (se föregående sida). Orsaken till läckage kan också vara läckande ventiler (t.ex. pga slitage eller mänskligt felhandlande) eller liknande skador på andra komponenter på en järnvägsvagn. Dessa kan ge stor miljöpåverkan, särskilt om det gäller större mängder. Sådana förorenande ämnen kan spridas och kontaminera omgivningen. Ett öppet dike i svackan mellan Stenkullenvägen och järnvägen kommer att bli kulveterat, vilket är positivt för Säveån i händelse av en farligt godsolycka på järnvägen. Samtidigt innebär kulverteringen att ett spill från en olycka på väg eller inom verksamhetsområdet (från vilket kulvert/dike leder) snabbare når Säveån. Även diffust läckage av bekämpningsmedel för ogräs, kemikalie- och oljespill mm kan förekomma vid arbeten med underhåll längs spåret. Förbigångsspåret möjliggör en viss ökad trafik (71 godståg per dygn i jämförelse med 69 godståg per dygn), och därmed en ökad sannolikhet för spill etc. Ökningen bedöms vara mindre. Risken med farligt gods utreds vidare under avsnitt 3.2.

10 9(14) 3.2 Transport av farligt gods på järnväg Kemikalier som klassificeras som så kallat farligt gods transporteras på järnvägen. För transporter av farligt gods finns ett särskilt regelverk (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, RID) vilket reglerar bl a vilket gods som tillåts och vilka volymer samt hur godset förpackas, märks och etiketteras. Gods klassificeras som farligt gods beroende på ämnens inneboende egenskaper. Farligt gods redovisas vanligen genom att ange vilken klass (RID-klass) godset tillhör. Det förs ingen aktuell statistik över hur mycket eller vilken sorts farligt gods som transporteras på aktuell sträckning i dagsläget, och det finns inte heller någon prognos för framtiden. I september 2006 samlades information in avseende transporterade mängder, se nedan. Mängderna redovisas i grova intervall. Total mängd anges uppgå till mellan och ton (för en månad). RIDklass Ämne Antal ton per September Explosiva ämnen och föremål Gaser, brandfarliga Gaser, varken brandfarliga eller toxiska 2.3 Gaser, toxiska Brandfarliga vätskor Brandfarliga fasta ämnen Självantändande ämnen Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten 5.1 Oxiderande ämnen Organiska peroxider Giftiga ämnen Radioaktiva ämnen - 8 Frätande ämnen Övriga farliga ämnen och föremål Olyckor med farligt gods kan orsakas av exempelvis en urspårning eller en kollision. Ett tåg som spårar ur kan dels stanna i anslutning till spåret, dels fortsätta i en tangentiell riktning. I händelse av det senare kan vagnar antingen bromsa förloppet eller knuffa på vilket leder till att vagnar viker ihop sig och ställer sig tvärs spåret. Sannolikheten att ett tåg avviker mer än 5 m från rälsen är låg då 98 % av resandetågen och 90 % av godstågen stannar inom 5 m.

11 10(14) Förbigångsspåret möjliggör en ökad trafikering av person- och godståg, vilket innebär att mängden farligt gods kan komma att öka. Inga sådana indikationer finns i dagsläget, även om det är troligt att mängden farligt gods till viss del följer ökningen i godstrafik. Trafikökningen, jämfört med nollalternativet, är dock mycket liten (endast ytterligare 2 godståg per dygn). Detta ger en mycket marginell ökning av risknivån. Förbigångsspåret kommer också att innebära kortare avstånd från närmaste räl till fasad, dock bedöms endast ca 5 tåg per dygn och riktning passera på just förbigångsspåret Riktlinjer och bedömningsgrunder Göteborg Stad har i sin översiktsplan från år 1999 gett underlag för hur risker med transport av farligt gods ska hanteras, dock redogörs inte för det riskmått som är avståndsberoende (platsspecifik individrisk). Syftet med dokumentet är främst att återspegla kommunens vilja och förhållningssätt vid hantering av markanvändningsfrågor intill transportleder för farligt gods. I Västra Götalands län finns även det vägledande dokumentet Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods. Detta gäller detaljplaner nära transportleder för farligt gods, d.v.s. inte heller detta dokument är vägledande i aktuell fråga. I detta dokument redovisas inga exempel på beräkningar av riskmåttet individrisk (vilket är det som bedöms vara intressant i aktuellt fall). Av ovanstående genomgång av vägledningsdokument fås att de inte är framtagna med tanke på aktuell situation. Skillnad i riskvärdering utvecklas i avsnitt (avser väsentlig ombyggnad samt byggande av ny järnväg) Skillnad i riskvärdering för infrastrukturprojekt Planering av ny järnväg samt väsentlig ombyggnad sker enligt en planeringsprocess som regleras i Lagen om byggande av järnväg och Miljöbalken. Den fysiska planering som sker i järnvägs närområde i samband med planering av järnväg sker enligt plan- och bygglagen (PBL). Planering av ny järnväg samt bebyggelse intill väg/järnväg sker utifrån olika förutsättningar. Vid planering av ny bebyggelse enligt PBL ska marken vara lämpad för ändamålet (med hänsyn till hälsa och säkerhet), medan det vid byggande av väg och järnväg är minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad som eftersträvas. I PBL nämns också att bestämmelserna syftar till god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Förutom att det finns en skillnad i lagstiftningen finns det även en skillnad i principerna kring riskvärdering; att genomföra infrastrukturprojekt ligger i samhällets intresse och medför stora nyttor, vilket enligt principen om proportionalitet innebär att vid värdering av riskerna som en väg eller järnväg medför ska det beaktas att anläggningen medför samhällsnytta. Även utifrån rimlighetsprincipen finns en skillnad mellan att begränsa befintlig bebyggelse (inlösen eller åtgärder) och att tillåta ny bebyggelse. Utöver principerna kring riskvärdering ska i infrastrukturprojekt också hänsyn tas till hur riskbilden förändras (enligt upplägg av miljökonsekvensbeskrivningar). En prövning av järnvägs risker gentemot omgivningen ska beakta huruvida situationen förbättras eller ej. Dock ska givetvis risknivån aldrig tillåtas vara alltför hög, d.v.s. oacceptabel.

12 11(14) I infrastrukturprojekt är det en viktig uppgift för riskanalysen att bevaka att risknivån aldrig tillåts vara oacceptabel och ett mål får anses vara att säkerställa att säkerhetsnivån är tillräckligt hög. Vid planering av ny bebyggelse är det en av riskanalysens uppgifter att tillse att marken är lämplig för ändamålet, d.v.s. det är extra viktigt med god planering Risknivå för omgivande bebyggelse För att illustrera vilka riskmått som kan vara aktuella kring en större järnväg redovisas figur nedan. Figuren visar riskmåttet individrisk som funktion av avståndet från järnvägen, framtagen för Södra stambanan och redovisad i vägledningsrapporten RIKTSAM (rapport 2007:06, Länsstyrelsen i Skåne). Figuren ska endast ses som ett exempel på hur risknivån ser ut kring en större järnväg. Antal godståg per dygn för nedanstående individrisk var 70 godståg, vilket är ungefär detsamma (egentligen 71 st godståg) som anges för prognosåret 2032 för Stenkullen. Med de kriterier som oftast används för riskmåttet individrisk är detta mått högt endast inom ca 10 m. För Stenkullen förväntas liknande risknivåer. 1.00E E E-05 Individrisk 1.00E E E E Avstånd från vägkant, m Väg 90 km/h Väg 110 km/h Järnväg För Västra Stambanan har Riskanalys för kv. Hermod mm i Skövde (daterad , upprättad av COWI AB) funnits tillgänglig. Utredningen anger att individrisken är 2,2*10-6 per år i intervallet 0-50 m från järnvägen. Avstånd till fasad från nya spår minskar. Avstånd för närmaste raden av hus blir ca 35 m och uppåt. Avstånd från befintliga huvudspår kan vara kortare än så, dock innebär förbigångsspåret att spår beläget längst söderut (befintligt spår) omvandlas till förbigångsspår (endast ca 5 tåg per dygn i vardera riktningen). Detta innebär en förbättring Säveån Säveån är identifierat som ett skyddsobjekt. Vid en eventuell farligt gods-olycka (med läckage till omgivningen) kan naturvärden påverkas. Allvarligheten beror på vilket farligt gods som läcker ut samt i vilken mängd. Visst farligt gods är mycket miljöfarligt och annat har inga, eller i alla fall mycket små, miljöfarliga egenskaper. Närmast Säveån kommer förbigångsspår att vara beläget, på vilket hastigheten är lägre än på huvudspåret. Lägre hastighet innebär bland annat

13 12(14) mindre kraft (krockvåld) vid en eventuell urspåring, vilket ger lägre sannolikhet för läckage än vid högre normal hastighet (på huvudspåret) Åtgärder Åtgärder planeras inom ett flertal områden (ej specifikt mot risker med farligt gods) som förbättrar situationen samt som följer principen om att inom ALARP-området ska åtgärder vidtas. Exempel på dessa åtgärder är: Placering av växlar är vald utifrån ett säkerhetstänk (ej vid närmast bebyggelse). Bullerskydd uppförs (totalt ca 950 m), vilket ger skydd mot vissa olycksscenarier. Dike kommer att finnas utmed järnväg, placerad mellan järnväg och väg. Diket hindrar t.ex. en pöl med brandfarlig vätska att röra sig mot bebyggelse. Bullerskydd kan brandtekniskt delas in i obrännbara och brännbara. Brännbara bullerskydd kan i sin tur delas in i två underkategorier, solida och genomskinliga. Obrännbara bullerskydd kan bestå av betong, bullerskyddsvallar av armerad jord, sten eller schaktmassor. Dessa typer av bullerskydd har god motståndskraft mot brand och värmestrålning. Solida bullerskydd kan till exempel bestå av trä och skyddar bakomvarande omgivning mot brand och värmestrålning så länge de är intakta och flamman inte når högre än bullerskyddet. Genomsiktliga bullerskydd består av till exempel glas eller plastmaterial. De har minst motståndskraft mot brand och värmestrålning. Genomsiktligheten medför att 50-70% av värmestrålningen tränger igenom till bakomvarande omgivning redan vid en liten brand. Vid större olyckor med farligt gods är flamhöjden så hög att de höjder som bullerskydd har ej ger effektivt skydd. I aktuell situation har det bedömts vara lämpligare att andra faktorer (möjlighet att ge effektivt skydd mot buller, sikt, estetik samt mindre spårspring och mindre klotter om attraktiv utformning styr) får avgöra utformning. Detta eftersom risknivån avseende farligt gods ej är att betrakta som oacceptabelt hög. Oavsett utformning ger bullerskydd skydd mot stänk med giftiga eller frätande ämnen (RID-klass 6 samt RID-klass 8). Ytterligare åtgärder bedöms ej vara motiverbart eller ge effektivt skydd. Detta eftersom på aktuellt avstånd är skydd mot brandspridning mest effektivt samtidigt som dessa åtgärder innebär ingrepp på befintliga fastigheters fasad (exempelvis införande av obrännbar eller brandklassad fasad) samt fönster (brandklassad samt ej öppningsbara). Vall ger också skydd mot brandspridning men behöver vara av betydande höjd för att ge effektivt skydd, samtidigt som risknivån (ej oacceptabel) och förändringen i risknivå (+2 tåg per dygn) ej är sådan att det bedöms vara rimligt. Dike finns redan, vilket innebär att ett utsläpp styrs på sådant sätt att det ej rör sig i riktning mot bebyggelse. Avstängningsbar ventilation (skydd mot giftiga gaser) bedöms heller ej vara effektivt eller rimligt med tanke på att bebyggelsen består av enstaka villor (ingen bemannad plats) samt är förhållandevis kostsam (om ens möjlig) i befintliga villor Sammanfattande bedömning avseende farligt gods Erfarenhetsmässigt (utifrån exempelvis RIKTSAM samt riskanalys för Västra Stambanan genom Skövde) bedöms risknivån aldrig vara oacceptabelt hög. Risknivån bedöms därför vara acceptabel med hänsyn till att: Särskilt känslig bebyggelse saknas. Persontätheten är låg, d.v.s. riskmåttet samhällsrisk är lågt. Sannolikheten för en farligt gods-olycka är mycket liten.

14 13(14) Trafikökningen är endast 2 godståg per dygn (i förhållande till om förbigångsspåret ej anläggs). Platsspecifika förhållanden samt gärder (ej specifikt vidtagna mot olycksrisk) förbättrar situationen ytterligare, samt följer principen om att inom ALARP-ormrådet ska åtgärder och anpassning ske. Risken bedöms som acceptabel.

15 14(14) 4 Slutsats Riskerna orsakade av farligt gods på väg och järnväg bedöms vara acceptabla. Avseende Stenkullenvägen beror detta på att mängden farligt gods på väg är obefintlig eller liten. När det gäller järnvägen kan Säveån samt omgivande bebyggelse komma att påverkas vid en farligt gods-olycka (gäller även i dagsläget) men sannolikheten för en sådan olycka på järnväg är låg, i kombination med att känslig bebyggelse saknas samt att persontätheten är låg i omgivningen. Närmast Säveån kommer förbigångsspår att finnas, vilket innebär lägre risk än huvudspår (bland annat pga att lägre hastighet innebär mindre krockvåld vid en eventuell urspårning). Dessutom är risknivån i allmänhet i huvudsak oförändrad då ökningen i antal godståg jämfört med nollalaternativet endast är 2 godståg per dygn.

16 Trafikverket, Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17 Telefon : , Texttelefon:

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1(5) Cecilia Sandström 010-452 28 80 Malmö, 2013-06-27 Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1.1 Bakgrund och förutsättningar Det finns önskemål att uppföra bostäder (flerbostadshus) i Glumslöv, Landskrona.

Läs mer

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg UPPDRAG DP Mörviken Åre UPPDRAGSNUMMER 1331390000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62,

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN RISKANALYS Underlag till dp-ändring Uppdragsgivare: Wihlborgs Fastigheter AB, Syd Uppdragsnummer: 222955 Datum: 2011-01-14 Tyréns AB Region Syd 205 19 Malmö Isbergs gata

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2011-02-15 Utställningshandling Dnr:10BMN244 Handläggare: Lars Westholm Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län Foto:

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV HAKEN OCH HÖRNET SOLLENTUNA KOMMUN 2013-03-20 Uppdrag: 242366, Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan. Kv Haken och Hörnet, Helenelund Status: Slutgiltig handling

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

1 Inledning. 2 Yttrande

1 Inledning. 2 Yttrande PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A026849 / 164361 VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson

Läs mer

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012).

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). 30 4.4 Luft Luftkvaliteten vid trafikplats Handen är i första hand beroende av kvaliteten på bakgrundsluften,

Läs mer

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER,

Läs mer

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN

RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RISKANALYS- BJÖRKLIDEN RAPPORT-VERSION B 2012-11-15 Uppdrag: 245404, Riskanalys transport farligt gods, Riksgränsen Titel på rapport: Status: Riskanalys- Björkliden 1:22 m.fl, Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark

Läs mer

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000 RAPPORT UPPDRAGSNUMMER 1331526000 Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB Sweco Sandbäcksgatan 1 Box 385 SE 651 09 Karlstad, Sverige Telefon +46 (0)54 141700 Fax +46 (0)54

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar

Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Preliminär handling Riskanalys i samband med ny detaljplan för Kv. Elefanten 1 m.fl., Kalmar Kalmar kommun Uppdragsgivare: Kalmar kommun Kontaktperson: Birgit Endom Uppdragsnummer: 13-072 Datum: 2014-04-15

Läs mer

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN RAPPORT RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN 2015-11-19 Uppdrag 259586, Riskbedömning olycksrisk, kv Garvaren, Simrishamn Titel på rapport: Riskutredning verksamheter inom kv. Garvaren,

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472 Projekt Projektnummer Näsby 4:1472 104862 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-09-01 rev 2011-11-23 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-08-30 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY

Läs mer

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Riskbedömning för Norrköpings resecentrum Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Uppdragsgivare Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 601 81 Norrköping WSP kontaktperson Henrik

Läs mer

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar Author Fredrik Zachrisson Phone +46 10 505 47 41 Mobile + 46 (0)76-772 43 53 E-mail fredrik.zachrisson@afconsult.com Recipient Håbo Kommun Plan- och utvecklingsavdelningen Märit Olofsson Nääs 746 80 Bålsta

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE 2012-08-13 Uppdrag: 241596, Riskanalys för Arninge handelsområde, Täby kommun Titel på rapport: Riskhänsyn Arninge handelsområde Status: Slutgiltig

Läs mer

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning RISK-PM 2016-03-14 Riksbyggen Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjör Anna Mårtensson,

Läs mer

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DATUM 18. October 2012 SIDA 1/5 REF Mrni PROJEKTNR A029039 Svar på yttrande för PM-Riskutredning

Läs mer

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN 2013-11-05 RISKANALYS FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM, BOTKYRKA - VERSION 3 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala: Kungsgatan 62.

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan Gävle Söder 66:6, 66:7 och 66:8 Granskningshandling 2011-07-07 Upprättad av: Henrik Mistander

Läs mer

Riskutredning för planområde

Riskutredning för planområde Briab Brand & Riskingenjörerna AB Magnus Ladulåsgatan 65 118 27 Stockholm Org nr 556630-7657 0 av 13 Kungsängens Kyrkby 2:164, Upplands-Bro Briab Brand & Riskingenjörerna AB Magnus Ladulåsgatan 65 118

Läs mer

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys NCC Property Development AB Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys Stockholm 2012-04-23 Reviderad 2012-09-03 Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Datum 2012-04-23

Läs mer

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling RAPPORT Väppeby, Bålsta 2011-08-30 Slutgiltig handling Upprättad av: Wilhelm Sunesson Granskad av: Göran Nygren Godkänd av: Henrik Selin RAPPORT Kund Håbo Kommun Miljö och teknikförvaltningen Konsult WSP

Läs mer

Ny detaljplan. Riskbedömning. Version 1 2013-07-05. Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare

Ny detaljplan. Riskbedömning. Version 1 2013-07-05. Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Linneduken 4 Ny detaljplan Riskbedömning Version 1 2013-07-05 Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Robin Zetterlund Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare

Läs mer

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Detaljplan för Focken 5 inom Haga, Umeå kommun 20013-10-11 Bilaga riskanalys Läggs in här Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249616 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Förvaltande Enhet Diarie-/Upphandlingsnummer Dokumentnummer. Granskad (projektör) Godkänd (projektör) Datum

Förvaltande Enhet Diarie-/Upphandlingsnummer Dokumentnummer. Granskad (projektör) Godkänd (projektör) Datum 1 (32) Förvaltande Enhet Diarie-/Upphandlingsnummer Dokumentnummer Stora Projekt, Projekt Mälarbanan 9904-05-025 Handläggare/upprättad av (projektör) Granskad (projektör) Godkänd (projektör) Datum Emelie

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner

Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner REMISS 1 (6) Enheten för samhällsskydd och beredskap Sändlista Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner Länsstyrelsen

Läs mer

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro Dokumenttyp RISKANALYS Stämpeln 1, Häggvik Sollentuna kommun Datum 2014-11-06 Status UNDERLAG FÖR DETALJPLAN Handläggare Erik Hall Midholm Tel: 08-58818860 E-post: erik.midholm@brandskyddslaget.se Internkontroll

Läs mer

Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra

Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Reviderad 2015-01-19 Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Projektinformation Riskbedömning av planläggning

Läs mer

Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge

Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge 1 (43) Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge Ändring av detaljplan Riskbedömning, rev B 2 (43) Kv Söderbymalm 3:462, Najaden, Haninge, ändring av detaljplan, Riskbedömning, rev B Uppdragsgivare: Hemfosa

Läs mer

ABCDE. Ny detaljplan för del av Sabbatsbergsområdet- yttrande till stadsbyggnadskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Ny detaljplan för del av Sabbatsbergsområdet- yttrande till stadsbyggnadskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2004-05-14 DNR: 302-287/2004 Handläggare: Patrik Ståhl Tfn: 508 09 021 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ny

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20 Uppdragsgivare Eskil Arnoldsson Solixx Utvecklings AB Ringaregatan 2 294 34 Sölvesborg WSP Kontaktperson Martin Sandberg

Läs mer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR BILAGA C SIDA 1 (5) BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilka personer antas omkomma,

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING, Pottholmen, Karlskrona STEG 3. Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C. Rapport 2015-02-12

DETALJERAD RISKBEDÖMNING, Pottholmen, Karlskrona STEG 3. Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C. Rapport 2015-02-12 DETALJERAD RISKBEDÖMNING, Pottholmen, Karlskrona STEG 3 Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C Rapport 2015-02-12 Dokumentinformation Process: Skede: Uppdragsgivare: Fysisk planering

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

Riskanalys. Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13. Förstudie till detaljplan. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92

Riskanalys. Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13. Förstudie till detaljplan. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Riskanalys Upprättad 2013-02-14 Senast justerad 2013-05-13 Riskanalys för universitet, resecentrum, restauranger och hotell vid Ölandskajen/Barlastholmen Kalmar kommun Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport

Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport 1(22) Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport 2014-06-18 Uppdragsnummer: 255413 Uppdragsansvarig: Cecilia Sandström Handläggare Kvalitetsgranskning Cecilia Sandström Emma Bengtsson 2(22)

Läs mer

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning 1(6) Diarienr: 2012-000289 Miljöreda: 12/1149c Upprättad: 2013-08-21 Antagen av KF: 2013-09-04 Laga kraft: 2013-09-30 Särskilt utlåtande Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan Vårgårda tätort, Västra

Läs mer

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Lag (2006:263) om transport av farligt gods Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Inledande bestämmelser 1 [3171] Syftet med denna

Läs mer

RISKANALYS INFÖR PLANERING AV NY KONTORS- OCH LABORATORIEBYGGNAD, AVESTA

RISKANALYS INFÖR PLANERING AV NY KONTORS- OCH LABORATORIEBYGGNAD, AVESTA Outokumpu Stainless AB LABORATORIEBYGGNAD, AVESTA UPPDRAGSNUMMER 2412475 Underlag för detaljplan KARLSTAD Sweco Environment AB Linn Arvidsson 1 (25) Sweco Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad Telefon

Läs mer

Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen

Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen -Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods SAMHÄLLSPLANERING SKÅNE I UTVECKLING 2007:06 Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress:

Läs mer

HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Plan och genomförandebeskrivning

HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Plan och genomförandebeskrivning Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 Jeans damm Perstorps kommun, Skåne län PLAN och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Plan och genomförandebeskrivning

Läs mer

Bedömning av risker avseende brand

Bedömning av risker avseende brand UPPDRAG ÅVC Boo UPPDRAGSNUMMER 2511255000 UPPDRAGSLEDARE Eva Tilfors UPPRÄTTAD AV Annika Ekstrand och Hans Lundborg DATUM 7 Bedömning av risker avseende brand Syfte Denna bedömning av risker genomförs

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Riskanalys Bryggvägen m.m., Ekensberg Stockholm

Riskanalys Bryggvägen m.m., Ekensberg Stockholm Riskanalys Bryggvägen m.m., Ekensberg Stockholm Plansamråd, våren 2010 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Hornsbruksgatan 28, VI 102 73 Stockholm Telefon/Fax 08-588

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling 2015-09-30 Sid 1 DETALJPLAN ÖSTRANDS MASSAFABRIK Östrand 3:4 m.fl, Västernorrlands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING 2015-09-30 GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE Berörda Detaljplanens

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Dalen 16, Danderyd Slutgiltig handling 2009-01-26 Upprättad av: Joakim Almén Granskad av: Johan Lundin Godkänd av: Ulrika Lindblad ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Innehållsförteckning Planbeskrivning HANDLINGAR 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 TIDIGARE

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby

Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Behovsbedömning av detaljplan vid Rågången, Alby Tumba, maj 2013 Behovsbedömningen av detaljplan vid Rågången är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är att avgöra

Läs mer

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN Riskutredning avseende transport av farligt gods KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN PROJEKTNUMMER: 262684 2015-06-26 Uppdrag: 262684, Riskhänsyn detaljplan Gasverket 1, Kristianstad Titel på rapport:

Läs mer

Del av kv Posten 1 m fl, Tomteboda

Del av kv Posten 1 m fl, Tomteboda 1 (65) Del av kv Posten 1 m fl, Tomteboda Ändring av detaljplan Riskbedömning, rev E 2 (65) Del av kv Posten 1 m fl, Tomteboda, ny detaljplan, Riskbedömning, rev E Uppdragsgivare: Svefa Fastighetsutveckling

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (7) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Norrköpings Hamn AB Ramshälls bergrumsanläggning, enligt 14 Lag (1999:381)

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

9. Säkerhet och riskbedömningar

9. Säkerhet och riskbedömningar 9. Säkerhet och riskbedömningar Sammanfattning Det ska vara tryggt och säkert att bo och leva i Karlskoga kommun. Kunskap och erfarenhet om hur man skapar trygghet och säkerhet i vardagsmiljön ska användas

Läs mer

Hur arbetar konsulten?

Hur arbetar konsulten? Hur arbetar konsulten? En konsults erfarenheter från arbete med riskhantering ur ett samhällsplaneringsperspektiv Fredrik Nystedt Upplägg Varför visa riskhänsyn? Viktiga begrepp Konsultens roll Metoder

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING 2015-04-23 RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING DEL AV LASYREN 1, SÖDERTÄLJE VERSION 2 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65. 118 27 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala:

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät 3 Vägnät och trafik 3.1 Vägnät Väg 73 är av stor betydelse för regionen och ingår i huvudvägnätet. Väg 73 trafikförsörjer stora delar av Haninge kommun och förbinder kommunen med Stockholm och Nynäshamn.

Läs mer

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015 E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet Samråd December 2014 januari 2015 Vägplan ger markåtkomst för vägen Planläggning Åtgärdsval Utredningsarbete VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Läs mer

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4 Fakta 2016:4 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods Publiceringsdatum 2016-04-11 Kontakt Enheten för samhällsskydd och beredskap Telefon: 010-223 10 00

Läs mer

Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods

Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods Detaljerad riskanalys KI Campus - avseende transporter med farligt gods Mars 2015 Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan 27, 10 tr 102 73 Stockholm Telefon/Fax

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

RISKUTREDNING 2015-02-23 RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING TINGSTORGET, BOTKYRKA VERSION 1

RISKUTREDNING 2015-02-23 RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING TINGSTORGET, BOTKYRKA VERSION 1 2015-02-23 RISKUTREDNING RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING TINGSTORGET, BOTKYRKA VERSION 1 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65. 118 27 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala:

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling 2006-08-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m.

Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m. 1(9) Remissyttrande angående vägledningsmaterial om förorenade områden (åtgärdsmål, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering m.m.) Dokument: Att välja efterbehandlingsåtgärd. En vägledning från övergripande

Läs mer

Riskanalys för detaljplan Landvetters-Backa och Börjesgården

Riskanalys för detaljplan Landvetters-Backa och Börjesgården HÄRRYDA KOMMUN Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 031-775 10 00 Telefax: 031-775 11 56 Dokumentnr: 161609-16/04-rap001 Rapport 1 (39)

Läs mer

Grammet m m, Brommaplan, Stockholm

Grammet m m, Brommaplan, Stockholm Grammet m m, Brommaplan, Stockholm Ny detaljplan Riskbedömning Version 2 Robin Zetterlund Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Anders Karlsson Brandingenjör Internkontrollerande Daniel

Läs mer

[Titel] Transport av farligt gods på väg Mellby 1:115, Mellbystrand 2015-08-13. Rev 2015-11-16

[Titel] Transport av farligt gods på väg Mellby 1:115, Mellbystrand 2015-08-13. Rev 2015-11-16 [Titel] Transport av farligt gods på väg Mellby 1:115, Mellbystrand 2015-08-13 Rev 2015-11-16 Uppdragsgivare Jonas Gustavsson Eurocommercial Properties WSP kontaktperson Fredrik Larsson WSP Sverige AB

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden Promemorians huvudsakliga innehåll Det krävs åtgärder för att snabbt kunna ordna boende för det stora antal asylsökande som har kommit till

Läs mer

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög.

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS 24 augusti 20155 SBU 2015-001492 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Susanna Udd 08 535 364 28 susanna.udd@huddinge.se RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING Rosenhill 1:12 m fl.,

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (8) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende BillerudKorsnäs AB, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr Lit 2015-05-26 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Lits släckområde.......

Läs mer