DELÅRSRAPPORT 2/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2/ Stadsfullmäktige

2 Pärmbild: Elina Paavola

3 REVISIONSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter ,5 % ,9 % Verksamhetskostnader ,4 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,8 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Tyngdpunkten i utvärderingen av de mål som uppställts för verksamheten och ekonomin år 2014 ligger på de uppgiftsområden som är underställda stadsstyrelsen, landsbygdsnämnden och räddningsnämnden samt affärsverken Työplus och Karleby Hamn i enlighet med revisionsnämndens arbetsplan. Revisionsnämnden sammanträdde elva gånger under perioden Under sina möten har revisionsnämnden hört ansvarsområdenas förtroende- och tjänstemannaledning och andra sakkunniga. OFR-revisorn har rapporterat revisionsnämnden om revisioner som utförts enligt avtalet. Antalet köpta OFR-revisionsdagar var 56 under referensperioden. Det ekonomiska utfallet Utfallsprocenten för verksamhetsintäkterna är 106,5 procent och verksamhetskostnaderna är 45,4 procent. Revisionsarvodet för augusti månad fattas i de realiserade kostnaderna. Man har rapporterat revisionsnämnden månatligen om det ekonomiska utfallet. Revisionsväsendet behöver inga särskilda åtgärder för att hålla budgeten. 1

4 2 STADSSTYRELSEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 STADSSTYRELSEN Stadens ledning Verksamhetsintäkter ,5 % ,8 % Verksamhetskostnader ,4 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,8 % Stadskansliet Verksamhetsintäkter ,2 % ,9 % Verksamhetskostnader ,7 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,0 % Ekonomiförvalt. och it-tjänst Verksamhetsintäkter ,7 % ,3 % Verksamhetskostnader ,9 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,7 % Näringslivs- och stadsutveckling Verksamhetsintäkter ,9 % ,5 % Verksamhetskostnader ,4 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,7 % Planering och regionutveckl Verksamhetsintäkter ,0 % ,0 % Verksamhetskostnader ,3 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,8 % Dispositionsmedel Verksamhetsintäkter ,0 % 0 0 Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,3 % Räddningsväsendet Verksamhetsintäkter ,1 % ,0 % Verksamhetskostnader ,7 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,5 % Sysselsättningstjänster Verksamhetsintäkter ,3 % Verksamhetskostnader ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % Personaltjänster Verksamhetsintäkter ,6 % ,1 % Verksamhetskostnader ,2 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,2 % STADSSTYRELSEN SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,9 % ,4 % Verksamhetskostnader ,8 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,3 % Nettobindande: Lönereservering Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader ,0 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,2 % Service för näringslivet Verksamhetsintäkter ,9 % ,5 % Verksamhetskostnader ,4 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,7 % Sysselsättande Verksamhetsintäkter ,2 % ,3 % Verksamhetskostnader ,2 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,1 % It-tjänster Verksamhetsintäkter ,7 % ,0 % Verksamhetskostnader ,5 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,7 % Kosthåll Verksamhetsintäkter ,3 % ,9 % Verksamhetskostnader ,2 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,9 % ,5 % Verksamhetskostnader ,4 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,5 %

5 Uppnåendet av verksamhetsmålen Stadens ledning Stadskansliet Utredningsarbetet i enlighet med kommunstrukturlagen inleddes på våren i kommunerna i Mellersta Österbotten (utom Kannus) och i Kronoby. Kommunstrukturutredning har framskridit från kartläggning av nuläget till att utreda möjligheterna till kommunstrukturändringar och fördjupat samarbete i regionens kommuner. Bakgrundsmaterial har utarbetats av regionens verksamhetsmiljö och ekonomiska nyckeltal. Arbetsgrupperna, som består av tjänsteinnehavare från utredningsområdets kommuner (tekniska väsendet, bildningsväsendet samt ekonomienheten, förvaltningen och ledningen) har avfattat mellanrapporter som beskriver nuläget och innehåller preliminära slutledningar och utvecklingsbehov. Bakgrundsmaterial har utarbetats av regionens verksamhetsmiljö och ekonomiska nyckeltal. Utredningsarbetet har egna webbsidor på vilka man samlar omfattande bakgrundmaterial med bl.a. statistik- och prognosmaterial om utvecklingen av verksamhetsmiljön och ekonomiska nyckeltal samt annan material som producerats i samband med utredningsarbetet. Förberedelserna inför ändringar som orsakas av utkastet till lagen om ordnandet av social- och hälsovården vad gäller ordnandet och produktionen av tjänster pågår. Programmet Fungerande kommunkoncerner och nätverksprojektet USO2 har utnyttjats i det pågående utvecklingsarbetet i syfte att stärka koncernledningen och styrningen samt deras organisering. Beredningen av bolagiseringen av de affärsverken som fungerar på marknaderna har framskridit till det skedet att de beslut som behöver fattas kan fattas i år. Stadens webbsidor har förnyats och innehållet har uppdaterats i samråd med de olika sektorerna. Sociala medier har använts aktivt i den dagliga kommunikationen. Kommunikationsgruppen har samlats regelbundet. Samarbetet kring regionmarknadsföringen med Kosek, Karleby Tursim Ab och Centria har intensifi erats. På så sätt har man nått ekonomiska och verksamhetsmässiga besparingar. Man har fått erbjudanden av den lokala median om avtalsprissättningen för annonsutrymmen på basis av en på förhand planerad annonseringskalender. Främjande och fördjupning av upphandlingssamarbetet i landskapet vad gäller upphandlingstjänster och -verksamhet fortgår. Befogenheten att fatta beslut vid gemensam upphandling i landskapet har överförts på stadens upphandlingschef. Systemet för elektronisk konkurrensutsättning har redan använts vid två konkurrensutsättningar. Tillämpning och användningen av systemet fortsätter på hösten. Utredningen om mer öppen annonsering vid små upphandlingar och om företagssamarbetet fortgår. Portalen för elektroniska tjänster, ekokkola.fi, har öppnats på stadens webbsidor. I portalen fi nns för närvarande 50 elektroniska tjänster som produceras av staden och dess samarbetsparter. Sektorerna sköter om införandet av nya tjänster. Sektorerna har ombetts att uppdatera de uppgifter som ingår i den elektroniska välfärdsberättelsen. I maj ordnande företaget SK Protect Oy som erbjuder säkerhetstjänster ett tvådagars utbildningstillfälle för sektorerna om säkerhetssystemet PRO24. Målet är att beredskap integreras i utvecklingen och planeringen av den normala verksamheten. Näringslivs- och stadsutveckling Under uppföljningsperioden har utarbetandet av näringsstrategin inletts med beredningsarbete. För näringslivs- och stadsutvecklingens del har man lagt grunden för utvecklingen av koncernstrukturen och diskuterat samarbetsformer för olika bolag. Syftet är att utveckla bolagens koncernstyrning och utvecklingsarbetet har utförts bl.a. inom ramen för utvecklingsprogrammet Fungerande kommunkoncerner. Tillsammans med näringslivet i regionen har man fokuserat på att utveckla regionens dragningskraft ur ett perspektiv som speciellt betonar tillgången till och placeringen av arbetskraft. 3

6 Början av 2014 har varit med tanke på turismen ett bra år för Karleby. Antalet inkvarteringsdygn har ökat med 8,3 procent. Antalet inkvarteringsdygn ligger kvantitativt sett på samma nivå som under bostadsmässåret Det ekonomiska utfallet för näringslivs- och stadsutvecklingen håller sig inom de givna budgetramarna. Planering och regionutveckling Personaltjänster Staden deltar i projektet kvalitetskorridor för Karleby- och Jakobstadsområdet som leds av NTM-centralen i Södra Österbotten. Konsultarbetet har skickats ut för kommentarer. Slutrapporten publiceras på hösten. Förberedelser för att ta i bruk ett enhetligt biljett- och betalningssystem (WALTTI) i hela landet fortskrider under ledning av trafi kverket. Systemet pilottestas i två städer. Karleby följer upp hur förberedelserna fortskrider samt hurdan respons och resultat pilottestet ger. Staden beslutar senare om ibruktagandet av systemet på basis av den erfarenhet som erhålls. Vid ibruktagandet av biljettsystemet ska man också beakta hurdan tidtabell NTM-centralen i Södra Österbotten har. En ny avtalsperiod inleddes för stadstrafiken Stadstrafiken fick nya aktörer. Enligt den respons som lämnats in har trafi karrangemangen kommit igång utan större problem. I uppdateringen av personalprogrammet som inleds på hösten drar man nytta av resultaten från arbetshälsoenkäten. I den interna kommunikationen har man fokuserat på snabb, öppen och aktuell kommunikation. I syfte att minska antalet sjukdagar har man påbörjat en effektivisering av verksamhetsmodellen för tidigt stöd och startat ett pilotprojekt för en verksamhetsmodell för utredning av arbetsolyckor för perioden Rekryteringsplaneringen och uppföljningen av den överförs till följande år. Utfallet av verksamhetsutgifterna för personaltjänster är 71,2 procent och utfallet av inkomster är 4,6 procent. Det höga utgiftsutfallet beror på en ökning i utgifterna för företagshälsovården. Det låga utfallet för inkomster beror på att ersättningarna för företagshälsovården betalas i slutet av året. Anslagen för företagshälsovården kommer att överskridas markant. Utgiftsutfallet för tidsperioden januari-augusti är 94,3 procent. Det ekonomiska utfallet De sammanlagda inkomsterna för verksamheter som är underställda stadsstyrelsen har minskat med 2,1 procent från år Intäktsinflödet iakttar budgetmålen. I utfallet från i fjol ingick en försäljningsvinst på inventarier från räddningsväsendet på euro. Verksamhetsutgifterna har sjunkit med 5,9 procent från i fjol. Personalkostnaderna har minskat med 0,72 miljoner euro från i fjol, d.v.s. med 8,5 procent. Lönekostnaderna för sjukvikarier och övriga vikarier har halverats. Verksamhetsutgifterna för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har minskat från i fjol. Kostnaderna för kosthållsenheten är på lägre nivå än i fjol. Utgifterna för företagshälsovården som ingår i personaltjänster har ökat med 8,5 procent från i fjol, vilket kan innebära en betydande överskridning av budgeten om inga avhjälpande åtgärder vidtas. Situationen försvåras av att budgeten för i år är euro mindre än i bokslutet för I stadsstyrelsens anslag ingår olika reservationsanslag, såsom utvecklingsanslag och dispositionsmedel. Hur dessa medel ska användas bestäms genom separata beslut. Enligt dagens prognos kommer de totala inkomsterna och utgifterna för funktioner som är underställda stadsstyrelsen att bli något lägre än beräknat med undantag av utgifterna för företagshälsovården. I anslagen som är underställda stadsstyrelsen ingår det ett allmänt sparmål på euro som gäller hela staden. 4

7 budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 MILJÖ- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsintäkter ,0 % ,1 % Verksamhetskostnader ,4 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,5 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Hälsoövervakning Veterinärvård MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tillsynen enligt miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan har förverkligats till cirka 38 procent. Arbetet med att uppdatera kvalitetssystemet har fortgått. Resultaten av inspektioner i livsmedelslokaler offentliggörs för allmänheten genom systemet Oiva i enlighet med Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisningar. Hälsoövervakningens introduktionsanvisningar har uppdaterats. Hälsoinspektörens verksamhetsställe i Tunkkari hälsocentral lades ner i början av året i enlighet med miljöhälsovårdsnämndens beslut. Arbetet för att utveckla en arkiveringsplan har inletts. Det har varit möjligt att erbjuda veterinärmedicinska tjänster inom hela samarbetsområdet i enlighet med lagstiftningen. Det har varit brist på personal inom veterinärvården och särkilt inom tillsynen. Av de två lediga tjänsterna som tillsynsveterinär har endast den ena blivit tillsatt från och med (75 %). Man arbetar aktivt för att tillsätta den andra tjänsten. Det praktiska arbetet inom veterinärvården bestod mest (74 %) av att vårda nyttodjur. Prestationer registrerades sammanlagt Av dessa var 222 hälsovårdsbesök och 91 var djurskyddsinspektioner. Det ekonomiska utfallet Utfallet av miljöhälsovårdsnämndens verksamhetsintäkter är 63,0 procent vid utgången av augusti. Utfallet av verksamhetskostnaderna är 61,4 procent och verksamhetsbidraget är 58,3 procent. 5

8 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Förvaltning Verksamhetsintäkter ,4 % ,1 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,1 % Social omsorg och handikap Verksamhetsintäkter ,3 % ,9 % Verksamhetskostnader ,5 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,0 % Äldreomsorg Verksamhetsintäkter ,1 % ,1 % Verksamhetskostnader ,6 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,6 % Primärhälsovård Verksamhetsintäkter ,7 % ,0 % Verksamhetskostnader ,4 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,3 % Specialiserad sjukvård Verksamhetsintäkter ,7 % ,2 % Verksamhetskostnader ,9 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,1 % SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- NÄMNDEN SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,5 % ,1 % Verksamhetskostnader ,6 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,7 % Nettobindande: Utkomststöd Verksamhetsintäkter ,5 % ,3 % Verksamhetskostnader ,7 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,7 % Arbetsmarknadsstöd Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader ,8 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,3 % Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,7 % ,2 % Verksamhetskostnader ,6 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,7 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Förvaltning Social- och hälsovårdsväsendets mål i början av året har varit att utveckla en optimal servicestruktur i samarbete med Kronoby, Jyta och Kiuru. Tillsammans med Jyta och Kiuru har man utrett möjligheterna att bredda samarbetet. Ny lagstiftning kommer att medföra nya utmaningar exempelvis i förhållande till ordnandet och produktionen av tjänsterna. Som ett resultat av det goda samarbetet har kostnadsökningen blivit måttfull under 2012 och 2013 och samma tendens har hållit i också i början av 2014 (3 procent). Den besparing på 6 8 miljoner euro som har ställts upp på det kommande produktionsområdet för social- och hälsovård är således möjligt att nå. En utvecklingsplan och effektiviseringsåtgärder har utarbetats i samråd med centralförvaltningen och stadsstyrelsen. Dessa ska nu omsättas i praktiken. Gemensamma mål är att genomföra strukturella reformer, utöka produktiviteten och bredda samarbetet. Till målen hör också att stärka klientorienteringen och delaktigheten. Den interna utvecklingen har fortsatt genom att 6

9 skapa modeller för och klarhet i processerna, vilket är av betydelse därför att det kommande produktionsområdet för social- och hälsovård sannolikt byggs upp processbaserat. I ledningssynerna har företrädare för den högsta ledningen och de förtroendevalda deltagit. Vid den auditering som utfördes för att förnya kvalitetscertifi katet för äldreomsorgen i Karleby utvärderade man hur villkoren för kvalitetscertifi katet har uppfyllts och läget i fråga om kvalitetskontroll på organisationsnivå. I enlighet med målen som relateras till de kritiska framgångsfaktorerna för social- och hälsovårdsväsendet inriktas resurser på utveckling av öppenvård och förebyggande arbete och på tidigt ingripande. Målet är en bredbasig välfärdspolitik och uppföljning av dess effekter med hjälp av välfärdsberättelsen. Man har nått goda resultat av satsningarna på förebyggande arbete inom barnskyddet. Det här kommer man att arbeta vidare på i enlighet med Imatra- och Århusmodellen. På samma gång har man utvecklat modeller för att utveckla det multiprofessionella samarbetet (t.ex. totalreformen av mottagningsverksamheten) för att man också ska kunna tillmötesgå de behov som de som i omfattande utsträckning brukar tjänsterna har. Det strategiska målet för äldreomsorgen har varit att 91 procent av dem som är 75 år bor hemma. Målet har nåtts och håller på att höjas till 92 procent. Det är möjligt att nå målet genom att fortsätta med prognostiseringsarbetet. administrerar projektet SeniorKaste. Under den tid som projektet pågår ska man utveckla och implementera verksamhetsmodeller som stödjer äldre personers möjligheter att bo kvar hemma. Köpta tjänster ökade med ca 5 procent under början av året. De ökade mest inom den prehospitala akutsjukvården och vid Porten. Den relativa andelen köpta tjänster har hela tiden i enlighet med fullmäktiges vilja ökat och uppgår för närvarande till ca 57 procent. Antalet sjukvikarier inom social- och hälsovårdsväsendet har minskat avsevärt. Social- och handikappservice Inom barnskyddet har man följt den av stadsfullmäktige godkända planen för barns och ungas välfärd för Till Regionförvaltningsverket har skickats en utredning om avvikelserna från de lagstadgade tidsfristerna i fråga om åtgärder i enlighet med barnskyddslagen. Inom socialt arbete för vuxna har man genom att modellera processerna strävat efter att minska överlappningen mellan socialt arbete och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Regionförvaltningsverket har bett om en utredning därför att handläggningstiderna för ansökningar om utkomststöd har fördröjts. Handläggningen av ansökningarna om utkomststöd hopar sig tidvis och man har inte klarat av att handlägga alla ansökningar inom den tidsfrist som det föreskrivs om i lagen. Man har försökt förebygga en hopning av ansökningarna genom att i fråga om långtidsklienter fatta beslut som i stället för en månad gäller för tre månader. Antalet utkomststödklienter har återigen ökat. Juli var ytterst livlig. Antalet klienthushåll uppgick till (140 fler än i juli 2013). Efter en god utveckling i början av året ligger utkomststödsutgifterna på samma nivå som året innan. Ett grupphem för utvecklingsstörda färdigställs i Mesill under senhösten Bostäderna är avsedda för utvecklingsstörda som är i behov av hjälp dygnet runt. Grupphemmet kommer att ha plats för femton utvecklingsstörda. Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds en lagändring genom vilken den nuvarande lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda samordnas. För kommunerna har det ordnats diskussionsmöten och kommunerna har också haft möjlighet att kommentera lagutkastet. har sänt in sina egna kommentarer om lagutkastet. Inom handikappservice har man utvecklat ordnandet av lagstadgade ledigheter i enlighet med lagen om stöd för närståendevård. Vid Lumikonkoti har man tagit i bruk en plats avsedd för korttidsvård av framför allt barn. Till handikappservicebyrån skaffar man ett faktureringsprogram för klientavgiftssystemet. I Kronoby ansökte man om understöd hos ARA för att bygga fyra tilläggsplatser i anslutning till Solgården. ARA avslog ansökan. Beslut om att ansöka på nytt om understöd har fattats. Inom barnskyddet genomfördes inga omhändertaganden i början av

10 Äldreomsorg Verksamheten har utgått från äldreomsorgslagen och de godkända kriterierna för stödtjänster, hemvård, slutenvård, serviceboende och köpta tjänster. Kötiderna till alla tjänster underskrider de tidsfrister som det föreskrivs om i den s.k. äldreomsorgslagen. De första planerna med serviceproducenterna inom ramavtalet för intensifi erat serviceboende har godkänts. De beredningsarbeten som krävs för att optimera hemvården har inletts på enheterna. Det strategiska målet för äldreomsorgen har varit att 91 procent av stadens invånare som är över 75 år bor hemma. Målet har nåtts och håller på att höjas till 91,5 92 procent. I Kronoby uppgår det motsvarande målet till 90 procent. Det är möjligt att nå målet genom att fortsätta med prognostiseringsarbetet och man kartlägger då de äldre personernas resurser och gör tillsammans med dem upp service- och rehabiliteringsplaner. Projektet SeniorKaste har avancerat i enlighet med riktlinjerna i projektplanen. Samarbetet med läroanstalterna har breddats. I augusti tilldelades äldreomsorgen i ett diplom för att den under året varit positivt inställd till utbildning. I den respons som gavs efter en extern auditering fi ck äldreomsorgen specialomnämnanden för bl.a. sin klientorienterade verksamhet och sin positiva inställning till utbildning och utveckling. Verkningarna av permitteringarna inom äldreomsorgen är marginella eftersom merparten av de anställda utför vårdarbete i form av periodarbetstid. Inom den service som tillhandahålls dygnet runt har det fastställts vårdardimensioneringar som ska följas och inom hemvården har klienterna vård- och rehabiliteringsplaner som är bindande. Procentandelen för tjänster avsedda för äldre över 75 år i jämförelse med målen Karleby Kronoby Service/ boendeform Mål Situation 12/2012 Situation 12/2013 Situation 8/2014 Situation 12/2012 Situation 12/2013 Situation 8/2014 Hemmaboende 91 % 89,8 % 90,8 % 91,3 % 84,4 % 88,3 % 88,2 % Stöd för närståendevård 5-6 % 4,1 % 5,0 % 4,5 % 7,2 % 6,5 % 4,5 % Regelbunden hemvård 14,5 % 12,5 % 12,4 % 11,9 % 16,7 % 11,0 % 12,2 % Serviceboende - Intensifierat serviceboende 6,5 % 8,5 % 7,9 % 7,5 % 6,0 % 5,3 % 7,6 % Slutenvård 1,9 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 9,6 % 6,4 % 4,2 % Personer över 75 år, enligt befolkningsprognosen I jämförelse med de äldre personernas servicebehov är antalet platser inom slutenvården tillräcklig när tjänsterna riktas in i enlighet med kriterierna. Det fi nns grunder för att 7,5 procent av dem som har fyllt 75 år har en plats inom intensifierat serviceboende eftersom omfattningen av slutenvården är låg i Karleby även nationellt sett. I Kronoby kommer den relativa andelen av intensifi erat serviceboende att öka och slutenvården når det rikstäckande målet (3 procent över 75 år) när totalrenoveringen av Sandbacka vårdcenter blir klar under I Karleby ligger andelen regelbunden hemvård under det rikstäckande målet eftersom det fi nns ett stort antal klienter som i stor utsträckning är i behov av vård (över 2 timmar/dygn). Man har kunnat inrikta hemvårdstjänsten på dem som har de största behoven av den i enlighet med kriterierna. Man har kunnat ändra inriktningen av hemvårdsresurserna genom att utveckla servicehandledningen, prioritera stödtjänsterna, utföra prognostiskt arbete och samarbeta med en geriatriker. I Kronoby är andelen regelbunden hemvård, 12,2 procent, optimal om andelen äldre klienter som bor hemma och den relativt stora andelen äldre klienter som omfattas av tjänster som tillhandahålls dygnet runt beaktas. På situationen inverkar Kronoby kommuns struktur och de långa avstånden. 8 I Karleby och Kronoby ligger antalet mottagare av stödet för närståendevård (över 75 år) under målet. Förutom intervallvårdsperioder på inrättningarna håller man också på att utveckla en modell med s.k. vikarievårdare.

11 Stödtjänster Karleby Kronoby 12/ /2013 8/ / /2013 8/2014 Stöd för närstående våd för personer över 65 år Stöd för närstående våd för personer över 75 år Dagverksamhet 89 klienter Färdtjänst 175 klienter Hemkörning av varor 168 klienter Måltidsservice 215 klienter Trygghetstelefon Förebyggande hembesök och servicehandledning/ hembesök Veteranskötarbesök/antalet klienter Hjälpkarlsbesök/antalet klienter Kötider Karleby Hälsovårdstjänster stödtjänster närståendevård 159 hemvård 637 besök intensifierat serviceboende slutenvård kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 dagar 2 3 månader 2 månader Kronoby kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 dagar 1 vecka 2 månader Kötiderna till servicehandledningen, stödtjänsterna, hemvården och serviceboendet ligger inom de tidsgränser som det föreskrivs om i äldreomsorgslagen. Början av året inom hälsovårdstjänsterna var en utmaning på grund av bristande läkar- och tandläkarresurser. I början av året väntade över patienter på icke-brådskande vård. Köerna förkortades före slutet av maj genom att de egna läkarna utförde extra arbete och genom att man använde resurser för köpta tjänster. På sommaren var läkarsituationen utmärkt men efter att sommarvikarierna slutade har situationen igen snabbt försämrats. Bristen på läkare på hälsocentralen uppgår under resten av året till fem läkare i proportion till tjänsteunderlaget. I syfte att förbättra rekryteringen av läkare har hälsovårdstjänsterna ingått ett avtal med rekryteringsföretaget Mediapu. För att säkerställa tillhandahållandet av mottagningstjänster har man varit tvungen att skaffa läkarresurser i form av köpta tjänster och göra upp ett nytt lokalt avtal med den egna personalen om att förkorta köerna. Till följd av kedjebildade anställningsförhållanden har man på hälsocentralen omvandlat sammanlagt 25 anställningsförhållanden till ordinarie. Det har i början av året varit svårt att kontakta hälsocentralen per telefon på grund av tekniska problem men de underhandlingar som har förts med telefonoperatören har lett till att de tekniska problemen har blivit lösta. Dagjouren på Karleby huvudhälsostation flyttade i början av året till samjourslokalerna på centralsjukhuset. Verksamheten har förlöpt enligt planerna och erfarenheterna av verksamheten har varit positiva. En partiell centralisering av rådgivningsbyråerna i centrala Karleby genomfördes genom att verksamheten på Halkokari rådgivningsbyrå överfördes till Mariegatans rådgivningsbyrå. Företaget Coronaria Hoitoketju har svarat för läkarmottagningsverksamheten i Kelviå där det tidvis har varit problematiskt med tillgången till läkararbetskraft. Attendos läkarmottagningstjänster i Kronoby har fungerat klanderfritt. Läkarresurserna på hälsocentralsjukhusavdelningen i Terjärv har inte varit tillräckliga i förhållande till behovet och det har bland annat lett till att vårdperioderna har förlängts. 9

12 Det ekonomiska läget Stadsstyrelsen beslutade om permitteringar som även ska gälla hälsovårdstjänsterna och de har realiserats huvudsakligen på sommaren i samband med stängningarna. Regionförvaltningsverket har krävt en utredning om permitteringarnas inverkan på skol- och studerandehälsovården och rådgivningstjänsterna i Karleby. Social- och hälsovårdsnämnden har gett en utredning med anledning av ärendet, tillsynsärendet är emellertid inte slutbehandlat. Regionförvaltningsverket fäste uppmärksamhet vid den tekniska konditionen och de hälsooch säkerhetsrelaterade faktorerna i arbetsmiljön på huvudhälsostationen och framför allt på hälsocentralsjukhuset. Det förelåg även hot om att ställa ett användningsförbud på hälsocentralsfastigheten. Tack vare inneluftsarbetsgruppens tillbörliga bedömning av den totala risken och de reparationsåtgärder som tekniska verket vidtog i rask takt undanröjdes hotet om användningsförbud. Vid hälsocentralen har man gjort föreberedelser inför införandet av det elektroniska patientdataarkivet (earkivet). Beredningsarbetet har krävt stora insatser och personalresurser parallellt med den normala serviceproduktionen. Karleby ansluter sig till arkivet i fråga den 4 november Inom mun- och tandvården har tillgången till vård överskridit den gräns på sex månader som ställs i hälso- och sjukvårdslagen. Antalet patienter som köat över sex månader uppgick till 781. Beläggningsgraden på hälsocentralsjukhuset har uppgått till i genomsnitt 104 procent. Tidvis har användningen av patientplatserna begränsats av multiresistenta infektionspatienter. Den låga beläggningsprocenten på avdelningen i Terjärv sänker också den totala beläggningsgraden. Karleby har använt platser inom Jyta och på avdelningarna i Terjärv i s.k. rusningssituationer. Den genomsnittliga vårdtiden på avdelningarna är sexton dagar (femton dagar i slutet av 2013). Antalet ködagar till den specialiserade sjukvården uppgick i maj augusti till ca 630. Verksamheten i Karleby Administration Verksamhetskostnaderna har sjunkit från föregående år med -17,6 procent närmast beroende på lägre personalkostnader. Utfallet stämmer överens med budgeten. Socialt arbete Infl ödet av intäkter försvagats en aning. Verksamhetskostnaderna har ökat med nästan 13 procent. Orsaken är att utgifterna för missbrukarvården har blivit två och en halv gånger större. Kostnaderna för utlänningsverksamheten har ökat med 8 procent. I år har inga nya flyktinggrupper mottagits. Att få anslagen att räcka till är mest kritiskt inom utkomstskyddet. Beloppet för det grundläggande utkomststödet har inte ökat men kommunandelen för arbetsmarknadsstödet har ökat med över 15 procent. Utgifterna för placering i vård utom hemmet har sjunkit från året innan. Anslaget för kommunandelen för arbetsmarknadsstödet uppgår till ett belopp som är euro lägre än i bokslutet för 2013 och det är således uppenbart att budgeten kommer att överskridas. Handikappservice Inkomstutvecklingen i januari-augusti motsvarar målen. Verksamhetskostnaderna har ökat med över 7 procent. Ökningen beror på boendeservicen och på ökningen av ekonomiskt stöd. Behovet av personlig assistans och stödtjänster har alltjämt ökat. Äldreomsorg Intäkterna har efter åtta månader stigit med nästan 4 procent. Budgetmålet ( euro) nås antagligen. Verksamhetsutgifterna har ökat med 5,0 procent från fjolåret. Budgetmålet är att minska utgifterna för äldreomsorgen med ca euro från i fjol. En övergång till s.k. lättare tjänster med hjälp av servicehandledning betonas ständigt och det innebär att omfattningen av s.k. tunga tjänster kan minska. Hemvård och stöd för närståendevård - Inflödet av verksamhetsintäkter har varit bra, ökningen uppgår till över 10 procent. Med inflödet går det till en del att täcka utgiftsutvecklingen för andra tjänster inom äldreomsorgen. Verksamhetskostnaderna har sjunkit med ca 0,9 procent. Ändringen beror på att stödet för närståendevård har minskat och på att hemvårdsverksamheten har utvecklats samt på att stödtjänsterna har omorganiserats. Primärvård Inkomstutvecklingen är måttfull och stämmer nästan överens med budgeten. Verksamhetskostnaderna ökade med 2,3 procent i januari-augusti. Störst var ökningen inom öppenvården (+6 procent) och inom mun- och tandvården (över 10 procent). Kostnaderna för vårdavdelningarna sjönk från nivån i fjol. Inom öppenvården beror utgiftsökningen på jouren och faktureringen av mottagningarna för laboratorie- och röntgentjänster. Inom mun- och tandvården beror utgiftsökningen på ökad efterfrågan och bl.a. på att man förkortat vårdköerna genom extra arbete. Specialiserad sjukvård Utgiftsutvecklingen för den specialiserade sjukvården har varit positiv från början av året. På basis av de slutliga utgifterna för sju månader och förskottsbetalningarna för augusti var utgiftsökningen ca 1,1 procent. Bruket av tjänsterna har totalt sett minskat och framför allt inom det operativa resultatområdet. Inom den specialiserade sjukvården har det totala 10

13 antalet besök i Karleby sjunkit med över 0,5 procent, antalet vårddagar har sjunkit med över 4,7 procent, antalet vårdperioder har sjunkit med över 4,8 procent. De genomsnittliga vårdtiderna ligger på samma nivå som året innan. Kostnaderna för prehospital akutsjukvård för Karleby har fördubblats i januari augusti från i fjol. En höjning av servicenivån och eventuella investeringar ledde fortfarande till ökade kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården. Sammanfattning/Karleby Utvecklingen av intäkterna i Karleby under januari augusti motsvarar i stora drag det mål som har satts för året. Enligt budgeten får verksamhetskostnaderna för Karleby öka med sammanlagt ca 1 miljon euro (+ 0,6 procent). Kostnadsökningen för januari augusti har accelererat något från våren och överskrider klart målen. För att nå det mål som har satts i anpassningsprogrammet och budgeten förutsätts det att det görs stora nedskärningar i kostnaderna för tjänsterna under slutet av året. Helhetseffekterna som permitteringarna av personalen och personalens ledigheter utan lön utvärderas i ett senare skede. Inom den specialiserade sjukvården kommer situationen antagligen att fortfarande vara god. Inom den prehospitala akutsjukvården uppgår utgiftsökningen för hela året till 100 procent. Genomförandet av anpassningsprogrammet fortsätter. Ett program för stadens lokaler har färdigställts och innehåller riktlinjerna för strategin för lokalerna. Ett genomförande av det innebär att man gör betydande kostnadsbesparingar också av kostnaderna för lokalerna inom social- och hälsovårdväsendet. Nettoavvikelsen från budgeten för social- och hälsovårdsväsendet i Karleby uppgår enligt inkomstprognoserna i slutet av augusti till 5,8 miljoner euro. Ett bättre resultat för slutet av året kan fortfarande nås. Verksamheten i Kronoby Administration Verksamhetskostnaderna för administrationen har ökat med 17 procent. Ökningen beror på att kostnaderna för en konsultutredning av social- och hälsovårdstjänsterna i Kronoby inte hade budgeterats. Socialt arbete Intäktsinflödet iakttar budgeten. Verksamhetskostnaderna har ökat med 1,1 procent. Minskningen av utgifterna för vård utom hemmet har avtagit. Utgifterna för det grundläggande utkomststödet håller fortfarande på att öka (+5 procent). Utgifterna för arbetsmarknadsstöd har stannat på samma nivå som i fjol. Utgifterna för missbrukarvård har minskat. Utgifterna för ekonomiskt stöd har stigit med över procent men stämmer överens med budgeten. Handikappservice De influtna intäkterna är lägre än budgetmålet. Kostnaderna har totalt ökat med över 12 procent. Det har skett en ökning på alla delområden: ekonomiskt stöd, serviceboende och öppenvård. Äldreomsorg, hemvård och stöd för närståendevård De influtna intäkterna motsvarar budgetmålet. Verksamhetskostnaderna har minskat med 12 procent. Ändringen beror på att vårdavdelningsverksamheten i Terjärv överfördes från äldreomsorgen till primärvården. Utgifterna för hemvården har framskridit enligt de uppställda budgetmålen och ändringen av prioriteringarna i verksamheten. Inom stödet för närståendevård (utgiftsökning 10,6 procent) har man nästan avancerat i enlighet med målen. Primärvård Intäktsutfallet motsvarar budgetmålen. Verksamhetskostnaderna för öppenvården ligger på samma nivå som året innan. En delorsak till att primärvården expanderat är att det har inrättats en vårdavdelning på Terjärv vårdcenter och utgifterna för den bokförs på primärvården. Utgifterna för mun- och tandvården har ökat med 10 procent. Tandläkarsituationen har varit bättre än i fjol. Intäkterna har också ökat påtagligt. Bruket av samjouren för primärvård har i Kronoby sjunkit med 20 procent. Specialiserad sjukvård Användningen av och kostnaderna för den specialiserade sjukvården i Kronoby är under betydligt bättre kontroll än i fjol. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården har i januari augusti sjunkit med över 14 procent ( ). De besök inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt vilka statistikförs för Kronobys del har sjunkit från föregående år med över 5 procent. Antalet vårddagar har sjunkit med -20,8 procent och antalet vårdperioder med -13,6 procent. Den genomsnittliga längden på vårdperioderna har minskat med 8,3 procent. Kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården har nästan fördubblats i Kronoby. Sammanfattning/Kronoby Den ekonomiska situationen i Kronoby är totalt sett bättre än i fjol. Utgifterna har sjunkit med 3,3 procent från fjolåret och inkomstinflödet är bättre än utvecklingen i fjol. Enligt kostnadsutvecklingen för Kronoby får utgiftsutvecklingen högst ligga på samma nivå som i fjol. Kronobys nettoresultat kommer enligt en förhandskalkyl att vara bättre än det budgeterade. På det goda resultatet har i första hand inverkat de minskade utgifterna för den specialiserade sjukvården och de åtgärder som har vidtagits inom vårdkedjan. Enligt en beräkning kommer nettounderskridningen för budgeten för Kronoby att uppgå till euro. 11

14 UTBILDNINGSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 UTBILDNINGS- OCH BARNDAGVÅRDSNÄMNDEN Bildningscentralen Verksamhetsintäkter ,0 % ,6 % Verksamhetskostnader ,6 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,1 % Barndagvård Verksamhetsintäkter ,0 % ,6 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,6 % Grundläggande utbildning Verksamhetsintäkter ,7 % ,5 % Verksamhetskostnader ,8 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,1 % Gymnasiet och annan utbildning på andra stadiet Verksamhetsintäkter ,4 % ,8 % Verksamhetskostnader ,8 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,0 % Karlebynejdens institut Verksamhetsintäkter ,4 % ,0 % Verksamhetskostnader ,5 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,1 % UTBILDNINGS- OCH BARNDAGVÅRDSNÄMNDEN Verksamhetsintäkter ,7 % ,0 % Verksamhetskostnader ,7 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,2 % Nettobindande: Karlebynejdens institut Verksamhetsintäkter ,4 % ,0 % Verksamhetskostnader ,5 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,1 % Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,9 % ,2 % Verksamhetskostnader ,7 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,2 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Bildningscentralen Stadens strategi ( ) har i början av året styrt beredningen av bildningsväsendets utvecklingsplan samt beredningen av ansvarsområdenas utvecklingsplaner. Bildningsväsendets ledningsgrupp har samordnat beredningen av utvecklingsplanerna och stadsstyrelsen behandlade de utvecklingsplaner som godkänts av nämnden i augusti. Bildningscentralen har hjälpt med beredningen av ansvarsområdenas projektansökningar och projekt har startat enligt de finansieringsbeslut som erhållits. Man har nått de mål som uppställts för verksamheten och ekonomin och finansieringen ligger på en bra nivå. Bildningsväsendet har deltagit i beredningen av anpassningsprogrammet som inom sektorn samordnas av bildningsväsendets ledningsgrupp. Verkställandet av stadsstyrelsens beslut och om permittering har fortskridit i bildningsväsendet enligt personalcentralens anvisningar. Verkställandet har varit särskilt utmanande inom ansvarsområdena för småbarnsfostran och utbildning. Permitteringarna har försämrat sektorns serviceförmåga. 12 Personalens fortbildning har fortskridit planenligt. Bildningsväsendets utbildning för specialyrkesexamen i ledarskap pågår fortfarande. Den inom undervisningsväsendet 2003 inledda praxisen med mentorsverksamhet för nyanställda har tagits i bruk inom bildningsväsendets alla ansvarsområden och verksamheten håller på att bli allmänt vedertaget i enlighet med årsklockan.

15 Småbarnsfostran Undervisningstjänster Utvecklingen av elektroniska kund- och förvaltningstjänster fortgår. Programmet KommunRekry har också underlättat rekryteringen av personal och tillgången på behöriga lärare till lediga tjänster har varit tillfredsställande. Karleby undervisningstjänster erbjuder arbetsplatser som är attraktiva på riksnivå och sökanden kommer i stor utsträckning från olika delar av landet. Man har också lyckats med att rekrytera skolpsykologer och två nya skolpsykologer inledde sitt arbete i augusti. De små reparationsåtgärderna som startade år 2011 i bildningscentralens utrymmen på Strandgatan 16 pågår fortfarande. Bildningscentralen får permanenta lokaliteter när renoveringen av stadshuset blir klar och verksamheten flyttar tillbaka till stadshuset. Sektorn har deltagit i planeringen av lokaliteterna i stadshuset. Personalens permitteringar har orsakat mycket arbete och förhandsplanering inom ansvarsområdet för småbarnsfostran. Dessutom har behovet av dagvård ökat på grund av den goda nativiteten, vilket återspeglas i ett ökat antal vårdavtal. I maj var antalet vårdavtal det högsta någonsin (1972 avtal). Antalet sökande som beviljats Karlebystöd och hemvårdsstöd samt utgifterna ligger i stort sett på samma nivå som i fjol. Utvecklingsplanen för småbarnsfostran har beretts under våren. Småbarnsfostran har också deltagit aktivt i upprättandet av en gemensam utvecklingsplan för bildningsväsendet. Utvecklingsplanen godkändes av nämnden för utbildning och fostran i juni. Under sommarmånaderna var verksamheten inskränkt men småbarnsfostran ordnades efter behov. Befrielse från dagvårdsavgiften under sommarmånaderna fortsatte. Avgiftsbefrielsen förutsatte att klienten inte använder dagvårdsplatsen. Möjligheten utnyttjades av 478 barn. Med avgiftsbefrielse kunde kostnaderna för semestervikarier hållas på lägsta möjliga nivå och permitteringarna förverkligas. Barndagvårdstjänster har under pågående år ordnats efter behov för båda språkgrupperna och man kunde tillgodose den subjektiva rätten till dagvård på hela stadens område. Man var tvungen att skaffa nya lokaler för förskoleundervisningen i Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu för att möjliggöra ordnandet av förskoleundervisning enligt läroplanen. Klienterna har fått information om alternativa tjänster för småbarnsfostran, såsom stadens lekparksverksamhet och församlingens klubbar. Fortbildning har ordnats i enlighet med utbildningsprogrammet. Man har fäst vikt vid att ordna gemensam utbildning för arbetsgemenskaperna. Jet-utbildningen och mentorsverksamheten fortgår. Tjänsten Kommunrekry har utnyttjats vid rekrytering. Småbarnsfostran har deltagit aktivt i planeringen av fastigheten vid Vingesgatan samt utbildningar i samband med projektet för allaktivitetshuset i Storby och projektet i Storkisbacken. Projektet för daghemmet i Rytibacken har också sysselsatt under året. Grundläggande utbildning En ökning på 90 elever inom den grundläggande utbildningen i början av läsåret medförde utmaningar för resursfördelningen inför höstterminen En optimal gruppstorlek har eftersträvats genom styrning av elevplacering inom närskolområdena. Stora elevgrupper kunde fortsättningsvis göras något mindre med utbildnings- och kulturministeriets projektfinansiering. Nivån på understöd kommer att minska år 2015 på grund av statens sparåtgärder. Projekten för byggandet av skolor som ingick i undervisningstjänsternas investeringsprogram har inte fortskridit enligt önskad tidtabell. Verksamheten i Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu fl yttades till temporära lokaler under våren. Arrangemangen för Ykspihlajan koulu pågår fortfarande. Arbetet med förutredningen av projekten för Kyrkbackens skola, Chydenuis skola och Ykpihlajan koulu har inletts och rapporterna fås under hösten. 13

16 Under våren 2014 var problemen i skollokalerna i Karleby värre än någonsin tidigare och situationen är fortfarande svår. Temporära skollokaler används av skolorna Isokylän koulu, Torkinmäen koulu, Lucina Hagmanin koulu, Peltokorven koulu, Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu. Cirka elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen berörs av detta. Spridningen av undervisningen till andra skolbyggnader orsakar tilläggskostnader och stör verksamheten. Byggandet av allaktivitetshuset i Storby pågår och byggandet av Lucina Hagmanin koulu fortskrider enligt tidtabellen. Man har erhållit finansiering av Tekes för planeringen av projektet för byggandet av en skola och ett daghem i Storkisbacken. Upphandlingsförfarandet enligt livscykelmodellen har framskridit snabbt. En utmaning för planeringen är att man med tanke på framtiden borde sträva efter hållbara lösningar och omformbara lärmiljöer. Förberedande processer i syfte att utveckla personalen i allaktivitetshuset i Storby, Lucina Hagmanin koulu och Torkinmäen koulu har fortgått. Inom ansvarsområdet för den grundläggande utbildningen pågår 17 utvecklingsprojekt som allokeras genom 22 anslag i olika skeden. Nya projektansökningar bereds antingen som fortsättning på tidigare projekt eller också som nya projekt. Under april-augusti gavs 10 positiva projektbeslut. Största delen av projekten genomförs inom området för den finskspråkiga grundläggande utbildningen men inom det svenskspråkiga undervisningsväsendet fortsätter samordningen av lärmiljö- och internationaliseringsprojekt som ett nationellt koordineringsprojekt Undervisning för olika kultur- och språkgrupper på elevens eget modersmål har ordnats på tolv språk och för sammanlagt 168 elever. Eftisverksamhet finns i nästan alla skolor med årskurserna 1 6 och verksamheten har fortgått som tidigare, endera ordnad av staden eller av samarbetsparter. Behovet av särskilt stöd i små grupper inom den grundläggande utbildningen har ökat särskilt bland elever med förlängd läroplikt. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska de elever som behöver stöd för inlärningen få den stöd som behövs genast när behovet uppstår. Målet är att i första hand ordna stöd i elevens närskola i enlighet med den inkluderande principen om en gemensam skola för alla. Utvecklingen av specialundervisningen har fortgått enligt planerna och stöd för inlärning enligt trestegsmodellen har ordnats för båda språkgrupperna enligt gemensamma principer. Handlingsmodellen för tidigt ingripande och stöd för inlärningen har utvecklats som ett led i bl.a. projektet för främjande av utbildningsmässig jämställdhet. Med hjälp av konsulterande verkstadsundervisning har man uppnått effekter som stödjer arbetsförmågan hos enskilda elever, i hela klassmiljön och hos läraren. Störningar i arbetsron i klassen har varit ett centralt arbetsområde för konsulteringen. Verksamheten koncentrerar sig till de skolor med årskurserna 1 6 som deltar i projektet. Bedömning av elevernas inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt inlärningsberedskap har utförts av en skolpsykolog i början av året. Båda skolpsykologtjänsterna som varit lediga blev tillsatta från och med och i början av läsåret var tre psykologer anställda. Efter att den nya lagen om elev- och studerandevård trädde i kraft har det också rekryterats en ledande kurator till undervisningstjänsterna. Avtalet om de psykolog- och kuratorstjänster som den kommun där läroanstalten är belägen ansvarar för har utarbetats i samråd med Mellersta Österbottens utbildningskoncern, Mellersta Österbottens konservatorium och yrkesinstitutet Luovis verksamhetsställe i Kelviå. I augusti 2014 var antalet assistenter i ett arbetsförhållande inom den grundläggande utbildningen sammanlagt 103 och inom förskoleundervisningen var antalet 10. I årsverken uppgick detta till sammanlagt 76 årsverken. Behovet av assistenter har varit oförändrat jämfört med föregående läsår. Speciallärarna som arbetar inom den grundläggande utbildningen har från och med augusti skött specialundervisningen i gymnasierna på deltid. Gymnasier och övrig utbildning på andra stadiet Resultaten av den gemensamma elevansökan till andra stadiet visar att gymnasieutbildningens attraktivitet har ökat något och det förekommer fortfarande stor årsvariation i gymnasierna. Det totala antalet elever i gymnasierna förväntas öka något i början av det nya läsåret. I planeringen av gymnasiernas resurser används en kalkyl för uträkning av kursbehovet och beslutsfattande i 14

17 Karlebynejdens institut två faser. Ledande rektorn för den finskspråkiga gymnasieverksamheten har samordnat planeringen av nästa läsår. Stadsfullmäktige beslutade ( ) om reformen av de fi nskspråkiga gymnasiernas servicestruktur år Enligt beslutet kommer Lucina Hagmanin lukio att läggas ner och de finskspråkiga gymnasierna sammanslås till en gymnasieenhet som har två verksamhetsställen, en i Länsipuiston lukio och en i Kiviniityn lukio. Beslutet avvek från modellen med ett gymnasium som hade beretts. På basis av beslutet har man inlett förberedelser för att utse en uppföljningsgrupp, utarbeta en personalplan och planera utvärderingen av effekterna av beslutet på de unga. I maj 2014 ordnades ett informationsmöte om personalplanen för de lärare som undervisar i Lucina Hagmanin lukio. I enlighet med personalplanen fl yttades en gymnasielektor från Lucina Hagmanin lukio från och med Det landskapsomfattande samarbetet inom utbildningen på andra stadiet har blivit vedertaget i enlighet med den regionala samarbetsstrategin. Avtalet för vuxengymnasieverksamheten har ändrats i fråga om periodisering av studier. Inom ansvarsområdet för gymnasierna fortgick projekt, bl.a. ett it-projekt, och nya projektansökningar är under arbete. Inom Idrottsakademiprojektet har man förnyat koordineringen och grundat en styrgrupp. Verksamheten ingår i det landskapsomfattande samarbetsavtalet för utbildningen på andra stadiet. Mängden undervisning under vårterminen har utfallit enligt det budgeterade. Försäljningen av tjänster har legat på tidigare års nivå. Extra ledigheter har belastat personalen och orsakat att arbetet hopat sig. Anpassningen beaktades i vårens planeringsarbete så att en del av de kurser som börjar på hösten 2014 är kortare än vanligt på grund av frivilliga ledigheter bland den ordinarie personalen. Institutet fortsätter med genomförandet av självevalueringen inom den grundläggande konstundervisningen i Karleby som ett led i projektet Virvatuli. Det ekonomiska utfallet Utfallet av verksamhetsintäkterna för nämnden för utbildning och fostran är 78,7 procent. Som understöd och bidrag har under januari augusti bokförts sammanlagt euro. Utfallet av verksamhetsutgifterna är 66,7 procent. Utfallet av personalkostnaderna är 66,6 procent. Utfallet av personalkostnaderna för den grundläggande utbildningen är 69,5 procent. Personalkostnadernas utfall inom gymnasieundervisningen är 70,4 procent. Personalkostnaderna har minskat något jämfört med föregående år. Utfallet av verksamhetsintäkterna för småbarnsfostran är 50 procent medan det året innan var 56,6 procent. Verksamhetsintäkterna höjdes med 4,4 procent i budgeten för Verksamhetskostnadernas utfall är 63,2 procent, enligt det kommer anslagen att underskridas. Trycket på anslagsöverskridningar har varit störst vad gäller bidrag. Utfallet för hela nämnden är 71,2 procent i slutet av augusti. Verksamhetsutgifterna för nämnden för utbildning och fostran har fram till slutet av augusti ökat med 1,3 procent i förhållande till motsvarande tidsperiod år Verksamhetsbidraget har ökat i motsvarande grad med 1,2 procent. Verksamhetsbidraget för hela nämnden är 65,8 procent. Utfallet för verksamhetsbidrag för Karlebynejdens institut är 65,5. Nämnden har gjort upp anpassningsåtgärder under 2013 som följs upp regelbundet. Flyttningen av Ykspihlajan koulu och Kyrkbackens skola till temporära lokaler under våren har orsakat extrautgifter. Effekterna av permitteringarna har inte beaktats i anslagen för augusti. 15

18 KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET Gemensamma utgifter och kansliet Verksamhetsintäkter ,7 % ,8 % Verksamhetskostnader ,7 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,6 % Kulturtjänster Verksamhetsintäkter ,0 % ,2 % Verksamhetskostnader ,1 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,5 % Stadsbiblioteket-landskapsbiblioteket Verksamhetsintäkter ,3 % ,9 % Verksamhetskostnader ,2 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,9 % Museiväsendet Verksamhetsintäkter ,7 % ,0 % Verksamhetskostnader ,2 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,8 % Ungdomstjänster Verksamhetsintäkter ,5 % ,3 % Verksamhetskostnader ,8 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,4 % NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,6 % ,8 % Verksamhetskostnader ,8 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,3 % Kultur- och ungdomsväsendet är en nettobindande enhet Uppnåendet av verksamhetsmålen Gemensamma utgifter och kansliet Kulturtjänster Bibliotekstjänster Bildningscentralens kansli har i enlighet med sina uppdrag betjänat kultur- och ungdomsväsendets förvaltning genom att ta hand om kansliarbete (föredragningslistor, protokoll, upprätthållning av beslutsförteckningar) samt kundbetjäning. Kansliet har därtill också svarat för bildningscentralens telefonrådgivning samt annan daglig kanslibetjäning. Kansliets verksamhet har utfallit planenligt. I Kieppi, Karleby naturhistoriska museum, har verkstäderna kring temat Fantastiskt om metamorfa bergarter och fåglarnas färger fortsatt, likaså fjärilsamlingens verkstad om dagfjärilar. Utställningen och verkstaden med ädel- och smyckestenar har förberetts till hösten. Grupper har fått guidning i alla samlingar under sommaren. Antalet besökare från början av året är sammanlagt Inom stadens kulturtjänster har verksamhetsåret framskridit som planerat i enlighet med den av fullmäktige fastställda ramen och av nämnden godkända utvecklingsplanen. Via ansvarsområdet har verksamheten i kultur- och konstinrättningar fått stöd. Därtill har nämnden delat ut partnerskaps-, projekt- och hyresunderstöd för kulturverksamhet. Merparten av evenemangsårets program hölls före utgången av augusti. Inom evenemangsarbetet har fördjupandet av samarbetet fortgått med stadens andra ansvarsområden som producerar evenemang. Under året har man speciellt aktiverat invandrararbetet. I detta arbete har Karleby församling fungerat som ansvarsområdets partner. 16 Bibliotekstjänster nådde de mål som satts upp för dess verksamhet. Evenemangs- och utställningsverksamhet samt verksamhet vid sidan om har ordnats vid verksamhetsplatserna. Ett landskapsbiblioteksmöte och katalogiseringsutbildning har ordnats för biblioteken i landskapet.

19 Museitjänster Ungdomstjänster Projektet med samkatalogen Melinda fortsätter i samarbete med Nationalbiblioteket. Biblioteket i Himango fl yttar över till Tiekkö-biblioteken i slutet av året och förarbetet för att lösgöra Himango från Anders-biblioteken har inletts. På grund av personalpermitteringar förkortades verksamhetsplatsernas öppettider under sommarmånaderna. Nästan alla närbiblioteken var stängda två veckor i juli. På grund av reparationen av golvet i Lochteås bibliotek utnyttjade biblioteket utrymningslokaler i maj-augusti. Jämfört med föregående år har utlåningen minskat med fem procent och antalet besökare med åtta procent. Museitjänsters verksamhet har störts av att befattningen som museipedagog inte har tillsatts då befattningsinnehavaren gick över till andra uppgifter. Detta har inneburit att den pedagogiska servicen har fallit bort ur museets serviceutbud. För övrigt har verksamheten framskridit planenligt kompletterad med en städdag i den hållbara utvecklingens tecken på Rooska gårdens gårdsplan på tröskeln till sommaren. För årets kulturhistoriska tema, folkskoleväsendets historia, har man försökt aktivera kommuninvånarna enligt inkluderingsprincipen bl.a. genom byrån med specialkunskap. Samarbetet med fl era aktörer har fortsatt inom olika teman. Ungdomstjänsters ekonomi ser ut att utfalla enligt utvecklingen. Ungdomstjänster koordinerade stadens sommarsysselsättning genom vilken staden anställde drygt 260 sommararbetare. Ungas möjligheter att delta och bli hörda har främjats genom verksamhet i ungdomsfullmäktige och elevkårsnätverk och genom mötet mellan unga och beslutsfattare. Projekten med jämlik utbildning, uppsökande ungdomsarbete och skolungdomsarbete har framskridit enligt planerna. Evenemanget Nollpunkt i samband med skolavslutningen var en succé och fi ck god respons både av ungdomarna själva och av samarbetspartners. Ungdomstjänsters fl ytt till fastigheten på Vingesgatan18 fördröjs med en månad. Flyttningen beräknas ske i oktober november På grund av den fördröjda fl yttningen minskar ungdomstjänsters utbud under höstperioden. Ungdomstjänsters öppettider och handledningsresurserna har anpassats enligt samarbetsförhandlingarnas slutresultat. Det ekonomiska utfallet Budgetens utfall är på rätt nivå för hela nämndens del. Verksamhetsintäkternas utfall uppgår till 99,6 procent. Verksamhetskostnadernas utfall uppgår till 61,8 procent i slutet av augusti. Verksamhetsbidragets utfall är 59,5 procent. Med hänseende på tidsperioden ligger anslagen på rätt nivå. I slutet av året är centrala anslagsändringar sådana som föranleds av permitteringar samt överföringen av anslagen för sommarsysselsättningen. 17

20 IDROTTSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 IDROTTSNÄMNDEN Idrottstjänster Verksamhetsintäkter ,1 % ,7 % Verksamhetskostnader ,2 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,6 % Idrottsnämnden är en nettobindande enhet Uppnåendet av verksamhetsmålen Idrottstjänster Verksamheten för idrottstjänster utföll enligt de uppsatta målen. Hobbyverksamhet med låg tröskel och integrering av invandrare med hjälp av motion har utvecklats inom projektet Kom Med! God praxis inom programmet Kraft i åren har inrotats och motion bland äldre har främjats i samverkan. Det av Trafi kverket understödda projektet Gå och cykla till skolan i Karleby har inletts med kartläggning av nuläget och val av pilotskolor. En ny friluftskarta gavs ut på våren. Webbsidorna för motion och friluftsliv har förnyats i samband med uppdateringen av stadens webbsidor. Utvecklingsplanerna för bildningsväsendet och för ansvarsområdet för idrottstjänster godkändes i nämnden planenligt i juni. Antalet besökare vid Badcentret VesiVeijari har ökat t.o.m. med besökare jämfört med motsvarande tidpunkt (januari-augusti 2013) i fjol. Användningen av specialmotionskortet har ytterligare ökat. På två stränder fanns badvakter under sommaren. I början av sommaren öppnades två nya näridrottsplatser: näridrottsplatsen i Lochteå kyrkby och Videlåtsparkens parkour- och skateplats. En nyhet under cykelveckan var guidad kulturcykling i Kelviå och Ullava. Kipparihallens nya fotbollsunderlag beviljades euro i statsunderstöd och underlaget byttes ut i september. Byggandet av Sandhagens nya tvätt- och omklädningsrum inleddes i augusti. Byggandet av en ny byggnad för tidtagning och speaker inleddes på Köukarbackens friluftsområde. Permitteringen av idrottstjänsters personal förverkligas i form av frivillig oavlönad ledighet under verksamhetsåret. Det ekonomiska utfallet Utfallet av idrottsnämndens verksamhetsintäkter är 59,1 procent. Verksamhetskostnadernas utfall är 63,2 procent. Verksamhetsbidraget 64,6 procent är med tanke på tidpunkten på rätt nivå. 18

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 Stadsfullmäktige 5.10.2015 Pärmbild: Saara Lång BUDGET 2015 1.1-31.8.2015 budget 1.1-31.8.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning Inom resultatområdet

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010

DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010 DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010 Stadsfullmäktige 21.6.2010 39 REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2010 1.1.-30.4.2010 budget 1.1.-30.4.2009 TP 2009 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR Stadsstyrelsen 29 02.02.2015 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR STST 02.02.2015 29 Beredning och tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Aino-Marja Kontio,

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN

FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN Praktiska anvisningar för strategisk planering av förebyggandet av våld

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Varför en reform av lagstiftningen? Förändringar som har skett i verksamhetsmiljön FN:s konvention om rättigheter för

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 KARLEBY STAD Revisionsnämnden Stadsfullmäktige UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 Karleby den 23 maj 2014 1 Innehållsförteckning 1. ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 2 2. REVISIONSNÄMNDEN 3 2.1 Revisionsnämndens uppgifter

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Regler för servicesedlar i daghemsvård

Regler för servicesedlar i daghemsvård Regler för servicesedlar i daghemsvård Bildningsnämnden 7.3.2013 Gällande från och med 1.8.2013 1 Innehåll 1 Allmänt om servicesedlar... 3 2 Servicesedelkund... 4 Kunder berättigade till servicesedlar...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg 1 Socialombudsmannens redogörelse för år 2013 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg Socialombudsmannens arbete grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter (812/2000).

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten

Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten 1. Avtalsparter Parter i detta samarbetsavtal är Karleby och Kannus stad samt Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi,

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer