DELÅRSRAPPORT 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2/ Stadsfullmäktige

2 Pärmbild: Elina Paavola

3 REVISIONSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter ,5 % ,9 % Verksamhetskostnader ,4 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,8 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Tyngdpunkten i utvärderingen av de mål som uppställts för verksamheten och ekonomin år 2014 ligger på de uppgiftsområden som är underställda stadsstyrelsen, landsbygdsnämnden och räddningsnämnden samt affärsverken Työplus och Karleby Hamn i enlighet med revisionsnämndens arbetsplan. Revisionsnämnden sammanträdde elva gånger under perioden Under sina möten har revisionsnämnden hört ansvarsområdenas förtroende- och tjänstemannaledning och andra sakkunniga. OFR-revisorn har rapporterat revisionsnämnden om revisioner som utförts enligt avtalet. Antalet köpta OFR-revisionsdagar var 56 under referensperioden. Det ekonomiska utfallet Utfallsprocenten för verksamhetsintäkterna är 106,5 procent och verksamhetskostnaderna är 45,4 procent. Revisionsarvodet för augusti månad fattas i de realiserade kostnaderna. Man har rapporterat revisionsnämnden månatligen om det ekonomiska utfallet. Revisionsväsendet behöver inga särskilda åtgärder för att hålla budgeten. 1

4 2 STADSSTYRELSEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 STADSSTYRELSEN Stadens ledning Verksamhetsintäkter ,5 % ,8 % Verksamhetskostnader ,4 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,8 % Stadskansliet Verksamhetsintäkter ,2 % ,9 % Verksamhetskostnader ,7 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,0 % Ekonomiförvalt. och it-tjänst Verksamhetsintäkter ,7 % ,3 % Verksamhetskostnader ,9 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,7 % Näringslivs- och stadsutveckling Verksamhetsintäkter ,9 % ,5 % Verksamhetskostnader ,4 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,7 % Planering och regionutveckl Verksamhetsintäkter ,0 % ,0 % Verksamhetskostnader ,3 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,8 % Dispositionsmedel Verksamhetsintäkter ,0 % 0 0 Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,3 % Räddningsväsendet Verksamhetsintäkter ,1 % ,0 % Verksamhetskostnader ,7 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,5 % Sysselsättningstjänster Verksamhetsintäkter ,3 % Verksamhetskostnader ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % Personaltjänster Verksamhetsintäkter ,6 % ,1 % Verksamhetskostnader ,2 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,2 % STADSSTYRELSEN SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,9 % ,4 % Verksamhetskostnader ,8 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,3 % Nettobindande: Lönereservering Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader ,0 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,2 % Service för näringslivet Verksamhetsintäkter ,9 % ,5 % Verksamhetskostnader ,4 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,7 % Sysselsättande Verksamhetsintäkter ,2 % ,3 % Verksamhetskostnader ,2 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,1 % It-tjänster Verksamhetsintäkter ,7 % ,0 % Verksamhetskostnader ,5 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,7 % Kosthåll Verksamhetsintäkter ,3 % ,9 % Verksamhetskostnader ,2 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,9 % ,5 % Verksamhetskostnader ,4 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,5 %

5 Uppnåendet av verksamhetsmålen Stadens ledning Stadskansliet Utredningsarbetet i enlighet med kommunstrukturlagen inleddes på våren i kommunerna i Mellersta Österbotten (utom Kannus) och i Kronoby. Kommunstrukturutredning har framskridit från kartläggning av nuläget till att utreda möjligheterna till kommunstrukturändringar och fördjupat samarbete i regionens kommuner. Bakgrundsmaterial har utarbetats av regionens verksamhetsmiljö och ekonomiska nyckeltal. Arbetsgrupperna, som består av tjänsteinnehavare från utredningsområdets kommuner (tekniska väsendet, bildningsväsendet samt ekonomienheten, förvaltningen och ledningen) har avfattat mellanrapporter som beskriver nuläget och innehåller preliminära slutledningar och utvecklingsbehov. Bakgrundsmaterial har utarbetats av regionens verksamhetsmiljö och ekonomiska nyckeltal. Utredningsarbetet har egna webbsidor på vilka man samlar omfattande bakgrundmaterial med bl.a. statistik- och prognosmaterial om utvecklingen av verksamhetsmiljön och ekonomiska nyckeltal samt annan material som producerats i samband med utredningsarbetet. Förberedelserna inför ändringar som orsakas av utkastet till lagen om ordnandet av social- och hälsovården vad gäller ordnandet och produktionen av tjänster pågår. Programmet Fungerande kommunkoncerner och nätverksprojektet USO2 har utnyttjats i det pågående utvecklingsarbetet i syfte att stärka koncernledningen och styrningen samt deras organisering. Beredningen av bolagiseringen av de affärsverken som fungerar på marknaderna har framskridit till det skedet att de beslut som behöver fattas kan fattas i år. Stadens webbsidor har förnyats och innehållet har uppdaterats i samråd med de olika sektorerna. Sociala medier har använts aktivt i den dagliga kommunikationen. Kommunikationsgruppen har samlats regelbundet. Samarbetet kring regionmarknadsföringen med Kosek, Karleby Tursim Ab och Centria har intensifi erats. På så sätt har man nått ekonomiska och verksamhetsmässiga besparingar. Man har fått erbjudanden av den lokala median om avtalsprissättningen för annonsutrymmen på basis av en på förhand planerad annonseringskalender. Främjande och fördjupning av upphandlingssamarbetet i landskapet vad gäller upphandlingstjänster och -verksamhet fortgår. Befogenheten att fatta beslut vid gemensam upphandling i landskapet har överförts på stadens upphandlingschef. Systemet för elektronisk konkurrensutsättning har redan använts vid två konkurrensutsättningar. Tillämpning och användningen av systemet fortsätter på hösten. Utredningen om mer öppen annonsering vid små upphandlingar och om företagssamarbetet fortgår. Portalen för elektroniska tjänster, ekokkola.fi, har öppnats på stadens webbsidor. I portalen fi nns för närvarande 50 elektroniska tjänster som produceras av staden och dess samarbetsparter. Sektorerna sköter om införandet av nya tjänster. Sektorerna har ombetts att uppdatera de uppgifter som ingår i den elektroniska välfärdsberättelsen. I maj ordnande företaget SK Protect Oy som erbjuder säkerhetstjänster ett tvådagars utbildningstillfälle för sektorerna om säkerhetssystemet PRO24. Målet är att beredskap integreras i utvecklingen och planeringen av den normala verksamheten. Näringslivs- och stadsutveckling Under uppföljningsperioden har utarbetandet av näringsstrategin inletts med beredningsarbete. För näringslivs- och stadsutvecklingens del har man lagt grunden för utvecklingen av koncernstrukturen och diskuterat samarbetsformer för olika bolag. Syftet är att utveckla bolagens koncernstyrning och utvecklingsarbetet har utförts bl.a. inom ramen för utvecklingsprogrammet Fungerande kommunkoncerner. Tillsammans med näringslivet i regionen har man fokuserat på att utveckla regionens dragningskraft ur ett perspektiv som speciellt betonar tillgången till och placeringen av arbetskraft. 3

6 Början av 2014 har varit med tanke på turismen ett bra år för Karleby. Antalet inkvarteringsdygn har ökat med 8,3 procent. Antalet inkvarteringsdygn ligger kvantitativt sett på samma nivå som under bostadsmässåret Det ekonomiska utfallet för näringslivs- och stadsutvecklingen håller sig inom de givna budgetramarna. Planering och regionutveckling Personaltjänster Staden deltar i projektet kvalitetskorridor för Karleby- och Jakobstadsområdet som leds av NTM-centralen i Södra Österbotten. Konsultarbetet har skickats ut för kommentarer. Slutrapporten publiceras på hösten. Förberedelser för att ta i bruk ett enhetligt biljett- och betalningssystem (WALTTI) i hela landet fortskrider under ledning av trafi kverket. Systemet pilottestas i två städer. Karleby följer upp hur förberedelserna fortskrider samt hurdan respons och resultat pilottestet ger. Staden beslutar senare om ibruktagandet av systemet på basis av den erfarenhet som erhålls. Vid ibruktagandet av biljettsystemet ska man också beakta hurdan tidtabell NTM-centralen i Södra Österbotten har. En ny avtalsperiod inleddes för stadstrafiken Stadstrafiken fick nya aktörer. Enligt den respons som lämnats in har trafi karrangemangen kommit igång utan större problem. I uppdateringen av personalprogrammet som inleds på hösten drar man nytta av resultaten från arbetshälsoenkäten. I den interna kommunikationen har man fokuserat på snabb, öppen och aktuell kommunikation. I syfte att minska antalet sjukdagar har man påbörjat en effektivisering av verksamhetsmodellen för tidigt stöd och startat ett pilotprojekt för en verksamhetsmodell för utredning av arbetsolyckor för perioden Rekryteringsplaneringen och uppföljningen av den överförs till följande år. Utfallet av verksamhetsutgifterna för personaltjänster är 71,2 procent och utfallet av inkomster är 4,6 procent. Det höga utgiftsutfallet beror på en ökning i utgifterna för företagshälsovården. Det låga utfallet för inkomster beror på att ersättningarna för företagshälsovården betalas i slutet av året. Anslagen för företagshälsovården kommer att överskridas markant. Utgiftsutfallet för tidsperioden januari-augusti är 94,3 procent. Det ekonomiska utfallet De sammanlagda inkomsterna för verksamheter som är underställda stadsstyrelsen har minskat med 2,1 procent från år Intäktsinflödet iakttar budgetmålen. I utfallet från i fjol ingick en försäljningsvinst på inventarier från räddningsväsendet på euro. Verksamhetsutgifterna har sjunkit med 5,9 procent från i fjol. Personalkostnaderna har minskat med 0,72 miljoner euro från i fjol, d.v.s. med 8,5 procent. Lönekostnaderna för sjukvikarier och övriga vikarier har halverats. Verksamhetsutgifterna för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har minskat från i fjol. Kostnaderna för kosthållsenheten är på lägre nivå än i fjol. Utgifterna för företagshälsovården som ingår i personaltjänster har ökat med 8,5 procent från i fjol, vilket kan innebära en betydande överskridning av budgeten om inga avhjälpande åtgärder vidtas. Situationen försvåras av att budgeten för i år är euro mindre än i bokslutet för I stadsstyrelsens anslag ingår olika reservationsanslag, såsom utvecklingsanslag och dispositionsmedel. Hur dessa medel ska användas bestäms genom separata beslut. Enligt dagens prognos kommer de totala inkomsterna och utgifterna för funktioner som är underställda stadsstyrelsen att bli något lägre än beräknat med undantag av utgifterna för företagshälsovården. I anslagen som är underställda stadsstyrelsen ingår det ett allmänt sparmål på euro som gäller hela staden. 4

7 budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 MILJÖ- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsintäkter ,0 % ,1 % Verksamhetskostnader ,4 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,5 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Hälsoövervakning Veterinärvård MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tillsynen enligt miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan har förverkligats till cirka 38 procent. Arbetet med att uppdatera kvalitetssystemet har fortgått. Resultaten av inspektioner i livsmedelslokaler offentliggörs för allmänheten genom systemet Oiva i enlighet med Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisningar. Hälsoövervakningens introduktionsanvisningar har uppdaterats. Hälsoinspektörens verksamhetsställe i Tunkkari hälsocentral lades ner i början av året i enlighet med miljöhälsovårdsnämndens beslut. Arbetet för att utveckla en arkiveringsplan har inletts. Det har varit möjligt att erbjuda veterinärmedicinska tjänster inom hela samarbetsområdet i enlighet med lagstiftningen. Det har varit brist på personal inom veterinärvården och särkilt inom tillsynen. Av de två lediga tjänsterna som tillsynsveterinär har endast den ena blivit tillsatt från och med (75 %). Man arbetar aktivt för att tillsätta den andra tjänsten. Det praktiska arbetet inom veterinärvården bestod mest (74 %) av att vårda nyttodjur. Prestationer registrerades sammanlagt Av dessa var 222 hälsovårdsbesök och 91 var djurskyddsinspektioner. Det ekonomiska utfallet Utfallet av miljöhälsovårdsnämndens verksamhetsintäkter är 63,0 procent vid utgången av augusti. Utfallet av verksamhetskostnaderna är 61,4 procent och verksamhetsbidraget är 58,3 procent. 5

8 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Förvaltning Verksamhetsintäkter ,4 % ,1 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,1 % Social omsorg och handikap Verksamhetsintäkter ,3 % ,9 % Verksamhetskostnader ,5 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,0 % Äldreomsorg Verksamhetsintäkter ,1 % ,1 % Verksamhetskostnader ,6 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,6 % Primärhälsovård Verksamhetsintäkter ,7 % ,0 % Verksamhetskostnader ,4 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,3 % Specialiserad sjukvård Verksamhetsintäkter ,7 % ,2 % Verksamhetskostnader ,9 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,1 % SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- NÄMNDEN SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,5 % ,1 % Verksamhetskostnader ,6 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,7 % Nettobindande: Utkomststöd Verksamhetsintäkter ,5 % ,3 % Verksamhetskostnader ,7 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,7 % Arbetsmarknadsstöd Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader ,8 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,3 % Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,7 % ,2 % Verksamhetskostnader ,6 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,7 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Förvaltning Social- och hälsovårdsväsendets mål i början av året har varit att utveckla en optimal servicestruktur i samarbete med Kronoby, Jyta och Kiuru. Tillsammans med Jyta och Kiuru har man utrett möjligheterna att bredda samarbetet. Ny lagstiftning kommer att medföra nya utmaningar exempelvis i förhållande till ordnandet och produktionen av tjänsterna. Som ett resultat av det goda samarbetet har kostnadsökningen blivit måttfull under 2012 och 2013 och samma tendens har hållit i också i början av 2014 (3 procent). Den besparing på 6 8 miljoner euro som har ställts upp på det kommande produktionsområdet för social- och hälsovård är således möjligt att nå. En utvecklingsplan och effektiviseringsåtgärder har utarbetats i samråd med centralförvaltningen och stadsstyrelsen. Dessa ska nu omsättas i praktiken. Gemensamma mål är att genomföra strukturella reformer, utöka produktiviteten och bredda samarbetet. Till målen hör också att stärka klientorienteringen och delaktigheten. Den interna utvecklingen har fortsatt genom att 6

9 skapa modeller för och klarhet i processerna, vilket är av betydelse därför att det kommande produktionsområdet för social- och hälsovård sannolikt byggs upp processbaserat. I ledningssynerna har företrädare för den högsta ledningen och de förtroendevalda deltagit. Vid den auditering som utfördes för att förnya kvalitetscertifi katet för äldreomsorgen i Karleby utvärderade man hur villkoren för kvalitetscertifi katet har uppfyllts och läget i fråga om kvalitetskontroll på organisationsnivå. I enlighet med målen som relateras till de kritiska framgångsfaktorerna för social- och hälsovårdsväsendet inriktas resurser på utveckling av öppenvård och förebyggande arbete och på tidigt ingripande. Målet är en bredbasig välfärdspolitik och uppföljning av dess effekter med hjälp av välfärdsberättelsen. Man har nått goda resultat av satsningarna på förebyggande arbete inom barnskyddet. Det här kommer man att arbeta vidare på i enlighet med Imatra- och Århusmodellen. På samma gång har man utvecklat modeller för att utveckla det multiprofessionella samarbetet (t.ex. totalreformen av mottagningsverksamheten) för att man också ska kunna tillmötesgå de behov som de som i omfattande utsträckning brukar tjänsterna har. Det strategiska målet för äldreomsorgen har varit att 91 procent av dem som är 75 år bor hemma. Målet har nåtts och håller på att höjas till 92 procent. Det är möjligt att nå målet genom att fortsätta med prognostiseringsarbetet. administrerar projektet SeniorKaste. Under den tid som projektet pågår ska man utveckla och implementera verksamhetsmodeller som stödjer äldre personers möjligheter att bo kvar hemma. Köpta tjänster ökade med ca 5 procent under början av året. De ökade mest inom den prehospitala akutsjukvården och vid Porten. Den relativa andelen köpta tjänster har hela tiden i enlighet med fullmäktiges vilja ökat och uppgår för närvarande till ca 57 procent. Antalet sjukvikarier inom social- och hälsovårdsväsendet har minskat avsevärt. Social- och handikappservice Inom barnskyddet har man följt den av stadsfullmäktige godkända planen för barns och ungas välfärd för Till Regionförvaltningsverket har skickats en utredning om avvikelserna från de lagstadgade tidsfristerna i fråga om åtgärder i enlighet med barnskyddslagen. Inom socialt arbete för vuxna har man genom att modellera processerna strävat efter att minska överlappningen mellan socialt arbete och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Regionförvaltningsverket har bett om en utredning därför att handläggningstiderna för ansökningar om utkomststöd har fördröjts. Handläggningen av ansökningarna om utkomststöd hopar sig tidvis och man har inte klarat av att handlägga alla ansökningar inom den tidsfrist som det föreskrivs om i lagen. Man har försökt förebygga en hopning av ansökningarna genom att i fråga om långtidsklienter fatta beslut som i stället för en månad gäller för tre månader. Antalet utkomststödklienter har återigen ökat. Juli var ytterst livlig. Antalet klienthushåll uppgick till (140 fler än i juli 2013). Efter en god utveckling i början av året ligger utkomststödsutgifterna på samma nivå som året innan. Ett grupphem för utvecklingsstörda färdigställs i Mesill under senhösten Bostäderna är avsedda för utvecklingsstörda som är i behov av hjälp dygnet runt. Grupphemmet kommer att ha plats för femton utvecklingsstörda. Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds en lagändring genom vilken den nuvarande lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda samordnas. För kommunerna har det ordnats diskussionsmöten och kommunerna har också haft möjlighet att kommentera lagutkastet. har sänt in sina egna kommentarer om lagutkastet. Inom handikappservice har man utvecklat ordnandet av lagstadgade ledigheter i enlighet med lagen om stöd för närståendevård. Vid Lumikonkoti har man tagit i bruk en plats avsedd för korttidsvård av framför allt barn. Till handikappservicebyrån skaffar man ett faktureringsprogram för klientavgiftssystemet. I Kronoby ansökte man om understöd hos ARA för att bygga fyra tilläggsplatser i anslutning till Solgården. ARA avslog ansökan. Beslut om att ansöka på nytt om understöd har fattats. Inom barnskyddet genomfördes inga omhändertaganden i början av

10 Äldreomsorg Verksamheten har utgått från äldreomsorgslagen och de godkända kriterierna för stödtjänster, hemvård, slutenvård, serviceboende och köpta tjänster. Kötiderna till alla tjänster underskrider de tidsfrister som det föreskrivs om i den s.k. äldreomsorgslagen. De första planerna med serviceproducenterna inom ramavtalet för intensifi erat serviceboende har godkänts. De beredningsarbeten som krävs för att optimera hemvården har inletts på enheterna. Det strategiska målet för äldreomsorgen har varit att 91 procent av stadens invånare som är över 75 år bor hemma. Målet har nåtts och håller på att höjas till 91,5 92 procent. I Kronoby uppgår det motsvarande målet till 90 procent. Det är möjligt att nå målet genom att fortsätta med prognostiseringsarbetet och man kartlägger då de äldre personernas resurser och gör tillsammans med dem upp service- och rehabiliteringsplaner. Projektet SeniorKaste har avancerat i enlighet med riktlinjerna i projektplanen. Samarbetet med läroanstalterna har breddats. I augusti tilldelades äldreomsorgen i ett diplom för att den under året varit positivt inställd till utbildning. I den respons som gavs efter en extern auditering fi ck äldreomsorgen specialomnämnanden för bl.a. sin klientorienterade verksamhet och sin positiva inställning till utbildning och utveckling. Verkningarna av permitteringarna inom äldreomsorgen är marginella eftersom merparten av de anställda utför vårdarbete i form av periodarbetstid. Inom den service som tillhandahålls dygnet runt har det fastställts vårdardimensioneringar som ska följas och inom hemvården har klienterna vård- och rehabiliteringsplaner som är bindande. Procentandelen för tjänster avsedda för äldre över 75 år i jämförelse med målen Karleby Kronoby Service/ boendeform Mål Situation 12/2012 Situation 12/2013 Situation 8/2014 Situation 12/2012 Situation 12/2013 Situation 8/2014 Hemmaboende 91 % 89,8 % 90,8 % 91,3 % 84,4 % 88,3 % 88,2 % Stöd för närståendevård 5-6 % 4,1 % 5,0 % 4,5 % 7,2 % 6,5 % 4,5 % Regelbunden hemvård 14,5 % 12,5 % 12,4 % 11,9 % 16,7 % 11,0 % 12,2 % Serviceboende - Intensifierat serviceboende 6,5 % 8,5 % 7,9 % 7,5 % 6,0 % 5,3 % 7,6 % Slutenvård 1,9 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 9,6 % 6,4 % 4,2 % Personer över 75 år, enligt befolkningsprognosen I jämförelse med de äldre personernas servicebehov är antalet platser inom slutenvården tillräcklig när tjänsterna riktas in i enlighet med kriterierna. Det fi nns grunder för att 7,5 procent av dem som har fyllt 75 år har en plats inom intensifierat serviceboende eftersom omfattningen av slutenvården är låg i Karleby även nationellt sett. I Kronoby kommer den relativa andelen av intensifi erat serviceboende att öka och slutenvården når det rikstäckande målet (3 procent över 75 år) när totalrenoveringen av Sandbacka vårdcenter blir klar under I Karleby ligger andelen regelbunden hemvård under det rikstäckande målet eftersom det fi nns ett stort antal klienter som i stor utsträckning är i behov av vård (över 2 timmar/dygn). Man har kunnat inrikta hemvårdstjänsten på dem som har de största behoven av den i enlighet med kriterierna. Man har kunnat ändra inriktningen av hemvårdsresurserna genom att utveckla servicehandledningen, prioritera stödtjänsterna, utföra prognostiskt arbete och samarbeta med en geriatriker. I Kronoby är andelen regelbunden hemvård, 12,2 procent, optimal om andelen äldre klienter som bor hemma och den relativt stora andelen äldre klienter som omfattas av tjänster som tillhandahålls dygnet runt beaktas. På situationen inverkar Kronoby kommuns struktur och de långa avstånden. 8 I Karleby och Kronoby ligger antalet mottagare av stödet för närståendevård (över 75 år) under målet. Förutom intervallvårdsperioder på inrättningarna håller man också på att utveckla en modell med s.k. vikarievårdare.

11 Stödtjänster Karleby Kronoby 12/ /2013 8/ / /2013 8/2014 Stöd för närstående våd för personer över 65 år Stöd för närstående våd för personer över 75 år Dagverksamhet 89 klienter Färdtjänst 175 klienter Hemkörning av varor 168 klienter Måltidsservice 215 klienter Trygghetstelefon Förebyggande hembesök och servicehandledning/ hembesök Veteranskötarbesök/antalet klienter Hjälpkarlsbesök/antalet klienter Kötider Karleby Hälsovårdstjänster stödtjänster närståendevård 159 hemvård 637 besök intensifierat serviceboende slutenvård kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 dagar 2 3 månader 2 månader Kronoby kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 dagar 1 vecka 2 månader Kötiderna till servicehandledningen, stödtjänsterna, hemvården och serviceboendet ligger inom de tidsgränser som det föreskrivs om i äldreomsorgslagen. Början av året inom hälsovårdstjänsterna var en utmaning på grund av bristande läkar- och tandläkarresurser. I början av året väntade över patienter på icke-brådskande vård. Köerna förkortades före slutet av maj genom att de egna läkarna utförde extra arbete och genom att man använde resurser för köpta tjänster. På sommaren var läkarsituationen utmärkt men efter att sommarvikarierna slutade har situationen igen snabbt försämrats. Bristen på läkare på hälsocentralen uppgår under resten av året till fem läkare i proportion till tjänsteunderlaget. I syfte att förbättra rekryteringen av läkare har hälsovårdstjänsterna ingått ett avtal med rekryteringsföretaget Mediapu. För att säkerställa tillhandahållandet av mottagningstjänster har man varit tvungen att skaffa läkarresurser i form av köpta tjänster och göra upp ett nytt lokalt avtal med den egna personalen om att förkorta köerna. Till följd av kedjebildade anställningsförhållanden har man på hälsocentralen omvandlat sammanlagt 25 anställningsförhållanden till ordinarie. Det har i början av året varit svårt att kontakta hälsocentralen per telefon på grund av tekniska problem men de underhandlingar som har förts med telefonoperatören har lett till att de tekniska problemen har blivit lösta. Dagjouren på Karleby huvudhälsostation flyttade i början av året till samjourslokalerna på centralsjukhuset. Verksamheten har förlöpt enligt planerna och erfarenheterna av verksamheten har varit positiva. En partiell centralisering av rådgivningsbyråerna i centrala Karleby genomfördes genom att verksamheten på Halkokari rådgivningsbyrå överfördes till Mariegatans rådgivningsbyrå. Företaget Coronaria Hoitoketju har svarat för läkarmottagningsverksamheten i Kelviå där det tidvis har varit problematiskt med tillgången till läkararbetskraft. Attendos läkarmottagningstjänster i Kronoby har fungerat klanderfritt. Läkarresurserna på hälsocentralsjukhusavdelningen i Terjärv har inte varit tillräckliga i förhållande till behovet och det har bland annat lett till att vårdperioderna har förlängts. 9

12 Det ekonomiska läget Stadsstyrelsen beslutade om permitteringar som även ska gälla hälsovårdstjänsterna och de har realiserats huvudsakligen på sommaren i samband med stängningarna. Regionförvaltningsverket har krävt en utredning om permitteringarnas inverkan på skol- och studerandehälsovården och rådgivningstjänsterna i Karleby. Social- och hälsovårdsnämnden har gett en utredning med anledning av ärendet, tillsynsärendet är emellertid inte slutbehandlat. Regionförvaltningsverket fäste uppmärksamhet vid den tekniska konditionen och de hälsooch säkerhetsrelaterade faktorerna i arbetsmiljön på huvudhälsostationen och framför allt på hälsocentralsjukhuset. Det förelåg även hot om att ställa ett användningsförbud på hälsocentralsfastigheten. Tack vare inneluftsarbetsgruppens tillbörliga bedömning av den totala risken och de reparationsåtgärder som tekniska verket vidtog i rask takt undanröjdes hotet om användningsförbud. Vid hälsocentralen har man gjort föreberedelser inför införandet av det elektroniska patientdataarkivet (earkivet). Beredningsarbetet har krävt stora insatser och personalresurser parallellt med den normala serviceproduktionen. Karleby ansluter sig till arkivet i fråga den 4 november Inom mun- och tandvården har tillgången till vård överskridit den gräns på sex månader som ställs i hälso- och sjukvårdslagen. Antalet patienter som köat över sex månader uppgick till 781. Beläggningsgraden på hälsocentralsjukhuset har uppgått till i genomsnitt 104 procent. Tidvis har användningen av patientplatserna begränsats av multiresistenta infektionspatienter. Den låga beläggningsprocenten på avdelningen i Terjärv sänker också den totala beläggningsgraden. Karleby har använt platser inom Jyta och på avdelningarna i Terjärv i s.k. rusningssituationer. Den genomsnittliga vårdtiden på avdelningarna är sexton dagar (femton dagar i slutet av 2013). Antalet ködagar till den specialiserade sjukvården uppgick i maj augusti till ca 630. Verksamheten i Karleby Administration Verksamhetskostnaderna har sjunkit från föregående år med -17,6 procent närmast beroende på lägre personalkostnader. Utfallet stämmer överens med budgeten. Socialt arbete Infl ödet av intäkter försvagats en aning. Verksamhetskostnaderna har ökat med nästan 13 procent. Orsaken är att utgifterna för missbrukarvården har blivit två och en halv gånger större. Kostnaderna för utlänningsverksamheten har ökat med 8 procent. I år har inga nya flyktinggrupper mottagits. Att få anslagen att räcka till är mest kritiskt inom utkomstskyddet. Beloppet för det grundläggande utkomststödet har inte ökat men kommunandelen för arbetsmarknadsstödet har ökat med över 15 procent. Utgifterna för placering i vård utom hemmet har sjunkit från året innan. Anslaget för kommunandelen för arbetsmarknadsstödet uppgår till ett belopp som är euro lägre än i bokslutet för 2013 och det är således uppenbart att budgeten kommer att överskridas. Handikappservice Inkomstutvecklingen i januari-augusti motsvarar målen. Verksamhetskostnaderna har ökat med över 7 procent. Ökningen beror på boendeservicen och på ökningen av ekonomiskt stöd. Behovet av personlig assistans och stödtjänster har alltjämt ökat. Äldreomsorg Intäkterna har efter åtta månader stigit med nästan 4 procent. Budgetmålet ( euro) nås antagligen. Verksamhetsutgifterna har ökat med 5,0 procent från fjolåret. Budgetmålet är att minska utgifterna för äldreomsorgen med ca euro från i fjol. En övergång till s.k. lättare tjänster med hjälp av servicehandledning betonas ständigt och det innebär att omfattningen av s.k. tunga tjänster kan minska. Hemvård och stöd för närståendevård - Inflödet av verksamhetsintäkter har varit bra, ökningen uppgår till över 10 procent. Med inflödet går det till en del att täcka utgiftsutvecklingen för andra tjänster inom äldreomsorgen. Verksamhetskostnaderna har sjunkit med ca 0,9 procent. Ändringen beror på att stödet för närståendevård har minskat och på att hemvårdsverksamheten har utvecklats samt på att stödtjänsterna har omorganiserats. Primärvård Inkomstutvecklingen är måttfull och stämmer nästan överens med budgeten. Verksamhetskostnaderna ökade med 2,3 procent i januari-augusti. Störst var ökningen inom öppenvården (+6 procent) och inom mun- och tandvården (över 10 procent). Kostnaderna för vårdavdelningarna sjönk från nivån i fjol. Inom öppenvården beror utgiftsökningen på jouren och faktureringen av mottagningarna för laboratorie- och röntgentjänster. Inom mun- och tandvården beror utgiftsökningen på ökad efterfrågan och bl.a. på att man förkortat vårdköerna genom extra arbete. Specialiserad sjukvård Utgiftsutvecklingen för den specialiserade sjukvården har varit positiv från början av året. På basis av de slutliga utgifterna för sju månader och förskottsbetalningarna för augusti var utgiftsökningen ca 1,1 procent. Bruket av tjänsterna har totalt sett minskat och framför allt inom det operativa resultatområdet. Inom den specialiserade sjukvården har det totala 10

13 antalet besök i Karleby sjunkit med över 0,5 procent, antalet vårddagar har sjunkit med över 4,7 procent, antalet vårdperioder har sjunkit med över 4,8 procent. De genomsnittliga vårdtiderna ligger på samma nivå som året innan. Kostnaderna för prehospital akutsjukvård för Karleby har fördubblats i januari augusti från i fjol. En höjning av servicenivån och eventuella investeringar ledde fortfarande till ökade kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården. Sammanfattning/Karleby Utvecklingen av intäkterna i Karleby under januari augusti motsvarar i stora drag det mål som har satts för året. Enligt budgeten får verksamhetskostnaderna för Karleby öka med sammanlagt ca 1 miljon euro (+ 0,6 procent). Kostnadsökningen för januari augusti har accelererat något från våren och överskrider klart målen. För att nå det mål som har satts i anpassningsprogrammet och budgeten förutsätts det att det görs stora nedskärningar i kostnaderna för tjänsterna under slutet av året. Helhetseffekterna som permitteringarna av personalen och personalens ledigheter utan lön utvärderas i ett senare skede. Inom den specialiserade sjukvården kommer situationen antagligen att fortfarande vara god. Inom den prehospitala akutsjukvården uppgår utgiftsökningen för hela året till 100 procent. Genomförandet av anpassningsprogrammet fortsätter. Ett program för stadens lokaler har färdigställts och innehåller riktlinjerna för strategin för lokalerna. Ett genomförande av det innebär att man gör betydande kostnadsbesparingar också av kostnaderna för lokalerna inom social- och hälsovårdväsendet. Nettoavvikelsen från budgeten för social- och hälsovårdsväsendet i Karleby uppgår enligt inkomstprognoserna i slutet av augusti till 5,8 miljoner euro. Ett bättre resultat för slutet av året kan fortfarande nås. Verksamheten i Kronoby Administration Verksamhetskostnaderna för administrationen har ökat med 17 procent. Ökningen beror på att kostnaderna för en konsultutredning av social- och hälsovårdstjänsterna i Kronoby inte hade budgeterats. Socialt arbete Intäktsinflödet iakttar budgeten. Verksamhetskostnaderna har ökat med 1,1 procent. Minskningen av utgifterna för vård utom hemmet har avtagit. Utgifterna för det grundläggande utkomststödet håller fortfarande på att öka (+5 procent). Utgifterna för arbetsmarknadsstöd har stannat på samma nivå som i fjol. Utgifterna för missbrukarvård har minskat. Utgifterna för ekonomiskt stöd har stigit med över procent men stämmer överens med budgeten. Handikappservice De influtna intäkterna är lägre än budgetmålet. Kostnaderna har totalt ökat med över 12 procent. Det har skett en ökning på alla delområden: ekonomiskt stöd, serviceboende och öppenvård. Äldreomsorg, hemvård och stöd för närståendevård De influtna intäkterna motsvarar budgetmålet. Verksamhetskostnaderna har minskat med 12 procent. Ändringen beror på att vårdavdelningsverksamheten i Terjärv överfördes från äldreomsorgen till primärvården. Utgifterna för hemvården har framskridit enligt de uppställda budgetmålen och ändringen av prioriteringarna i verksamheten. Inom stödet för närståendevård (utgiftsökning 10,6 procent) har man nästan avancerat i enlighet med målen. Primärvård Intäktsutfallet motsvarar budgetmålen. Verksamhetskostnaderna för öppenvården ligger på samma nivå som året innan. En delorsak till att primärvården expanderat är att det har inrättats en vårdavdelning på Terjärv vårdcenter och utgifterna för den bokförs på primärvården. Utgifterna för mun- och tandvården har ökat med 10 procent. Tandläkarsituationen har varit bättre än i fjol. Intäkterna har också ökat påtagligt. Bruket av samjouren för primärvård har i Kronoby sjunkit med 20 procent. Specialiserad sjukvård Användningen av och kostnaderna för den specialiserade sjukvården i Kronoby är under betydligt bättre kontroll än i fjol. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården har i januari augusti sjunkit med över 14 procent ( ). De besök inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt vilka statistikförs för Kronobys del har sjunkit från föregående år med över 5 procent. Antalet vårddagar har sjunkit med -20,8 procent och antalet vårdperioder med -13,6 procent. Den genomsnittliga längden på vårdperioderna har minskat med 8,3 procent. Kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården har nästan fördubblats i Kronoby. Sammanfattning/Kronoby Den ekonomiska situationen i Kronoby är totalt sett bättre än i fjol. Utgifterna har sjunkit med 3,3 procent från fjolåret och inkomstinflödet är bättre än utvecklingen i fjol. Enligt kostnadsutvecklingen för Kronoby får utgiftsutvecklingen högst ligga på samma nivå som i fjol. Kronobys nettoresultat kommer enligt en förhandskalkyl att vara bättre än det budgeterade. På det goda resultatet har i första hand inverkat de minskade utgifterna för den specialiserade sjukvården och de åtgärder som har vidtagits inom vårdkedjan. Enligt en beräkning kommer nettounderskridningen för budgeten för Kronoby att uppgå till euro. 11

14 UTBILDNINGSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 UTBILDNINGS- OCH BARNDAGVÅRDSNÄMNDEN Bildningscentralen Verksamhetsintäkter ,0 % ,6 % Verksamhetskostnader ,6 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,1 % Barndagvård Verksamhetsintäkter ,0 % ,6 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,6 % Grundläggande utbildning Verksamhetsintäkter ,7 % ,5 % Verksamhetskostnader ,8 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,1 % Gymnasiet och annan utbildning på andra stadiet Verksamhetsintäkter ,4 % ,8 % Verksamhetskostnader ,8 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,0 % Karlebynejdens institut Verksamhetsintäkter ,4 % ,0 % Verksamhetskostnader ,5 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,1 % UTBILDNINGS- OCH BARNDAGVÅRDSNÄMNDEN Verksamhetsintäkter ,7 % ,0 % Verksamhetskostnader ,7 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,2 % Nettobindande: Karlebynejdens institut Verksamhetsintäkter ,4 % ,0 % Verksamhetskostnader ,5 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,1 % Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,9 % ,2 % Verksamhetskostnader ,7 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,2 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Bildningscentralen Stadens strategi ( ) har i början av året styrt beredningen av bildningsväsendets utvecklingsplan samt beredningen av ansvarsområdenas utvecklingsplaner. Bildningsväsendets ledningsgrupp har samordnat beredningen av utvecklingsplanerna och stadsstyrelsen behandlade de utvecklingsplaner som godkänts av nämnden i augusti. Bildningscentralen har hjälpt med beredningen av ansvarsområdenas projektansökningar och projekt har startat enligt de finansieringsbeslut som erhållits. Man har nått de mål som uppställts för verksamheten och ekonomin och finansieringen ligger på en bra nivå. Bildningsväsendet har deltagit i beredningen av anpassningsprogrammet som inom sektorn samordnas av bildningsväsendets ledningsgrupp. Verkställandet av stadsstyrelsens beslut och om permittering har fortskridit i bildningsväsendet enligt personalcentralens anvisningar. Verkställandet har varit särskilt utmanande inom ansvarsområdena för småbarnsfostran och utbildning. Permitteringarna har försämrat sektorns serviceförmåga. 12 Personalens fortbildning har fortskridit planenligt. Bildningsväsendets utbildning för specialyrkesexamen i ledarskap pågår fortfarande. Den inom undervisningsväsendet 2003 inledda praxisen med mentorsverksamhet för nyanställda har tagits i bruk inom bildningsväsendets alla ansvarsområden och verksamheten håller på att bli allmänt vedertaget i enlighet med årsklockan.

15 Småbarnsfostran Undervisningstjänster Utvecklingen av elektroniska kund- och förvaltningstjänster fortgår. Programmet KommunRekry har också underlättat rekryteringen av personal och tillgången på behöriga lärare till lediga tjänster har varit tillfredsställande. Karleby undervisningstjänster erbjuder arbetsplatser som är attraktiva på riksnivå och sökanden kommer i stor utsträckning från olika delar av landet. Man har också lyckats med att rekrytera skolpsykologer och två nya skolpsykologer inledde sitt arbete i augusti. De små reparationsåtgärderna som startade år 2011 i bildningscentralens utrymmen på Strandgatan 16 pågår fortfarande. Bildningscentralen får permanenta lokaliteter när renoveringen av stadshuset blir klar och verksamheten flyttar tillbaka till stadshuset. Sektorn har deltagit i planeringen av lokaliteterna i stadshuset. Personalens permitteringar har orsakat mycket arbete och förhandsplanering inom ansvarsområdet för småbarnsfostran. Dessutom har behovet av dagvård ökat på grund av den goda nativiteten, vilket återspeglas i ett ökat antal vårdavtal. I maj var antalet vårdavtal det högsta någonsin (1972 avtal). Antalet sökande som beviljats Karlebystöd och hemvårdsstöd samt utgifterna ligger i stort sett på samma nivå som i fjol. Utvecklingsplanen för småbarnsfostran har beretts under våren. Småbarnsfostran har också deltagit aktivt i upprättandet av en gemensam utvecklingsplan för bildningsväsendet. Utvecklingsplanen godkändes av nämnden för utbildning och fostran i juni. Under sommarmånaderna var verksamheten inskränkt men småbarnsfostran ordnades efter behov. Befrielse från dagvårdsavgiften under sommarmånaderna fortsatte. Avgiftsbefrielsen förutsatte att klienten inte använder dagvårdsplatsen. Möjligheten utnyttjades av 478 barn. Med avgiftsbefrielse kunde kostnaderna för semestervikarier hållas på lägsta möjliga nivå och permitteringarna förverkligas. Barndagvårdstjänster har under pågående år ordnats efter behov för båda språkgrupperna och man kunde tillgodose den subjektiva rätten till dagvård på hela stadens område. Man var tvungen att skaffa nya lokaler för förskoleundervisningen i Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu för att möjliggöra ordnandet av förskoleundervisning enligt läroplanen. Klienterna har fått information om alternativa tjänster för småbarnsfostran, såsom stadens lekparksverksamhet och församlingens klubbar. Fortbildning har ordnats i enlighet med utbildningsprogrammet. Man har fäst vikt vid att ordna gemensam utbildning för arbetsgemenskaperna. Jet-utbildningen och mentorsverksamheten fortgår. Tjänsten Kommunrekry har utnyttjats vid rekrytering. Småbarnsfostran har deltagit aktivt i planeringen av fastigheten vid Vingesgatan samt utbildningar i samband med projektet för allaktivitetshuset i Storby och projektet i Storkisbacken. Projektet för daghemmet i Rytibacken har också sysselsatt under året. Grundläggande utbildning En ökning på 90 elever inom den grundläggande utbildningen i början av läsåret medförde utmaningar för resursfördelningen inför höstterminen En optimal gruppstorlek har eftersträvats genom styrning av elevplacering inom närskolområdena. Stora elevgrupper kunde fortsättningsvis göras något mindre med utbildnings- och kulturministeriets projektfinansiering. Nivån på understöd kommer att minska år 2015 på grund av statens sparåtgärder. Projekten för byggandet av skolor som ingick i undervisningstjänsternas investeringsprogram har inte fortskridit enligt önskad tidtabell. Verksamheten i Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu fl yttades till temporära lokaler under våren. Arrangemangen för Ykspihlajan koulu pågår fortfarande. Arbetet med förutredningen av projekten för Kyrkbackens skola, Chydenuis skola och Ykpihlajan koulu har inletts och rapporterna fås under hösten. 13

16 Under våren 2014 var problemen i skollokalerna i Karleby värre än någonsin tidigare och situationen är fortfarande svår. Temporära skollokaler används av skolorna Isokylän koulu, Torkinmäen koulu, Lucina Hagmanin koulu, Peltokorven koulu, Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu. Cirka elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen berörs av detta. Spridningen av undervisningen till andra skolbyggnader orsakar tilläggskostnader och stör verksamheten. Byggandet av allaktivitetshuset i Storby pågår och byggandet av Lucina Hagmanin koulu fortskrider enligt tidtabellen. Man har erhållit finansiering av Tekes för planeringen av projektet för byggandet av en skola och ett daghem i Storkisbacken. Upphandlingsförfarandet enligt livscykelmodellen har framskridit snabbt. En utmaning för planeringen är att man med tanke på framtiden borde sträva efter hållbara lösningar och omformbara lärmiljöer. Förberedande processer i syfte att utveckla personalen i allaktivitetshuset i Storby, Lucina Hagmanin koulu och Torkinmäen koulu har fortgått. Inom ansvarsområdet för den grundläggande utbildningen pågår 17 utvecklingsprojekt som allokeras genom 22 anslag i olika skeden. Nya projektansökningar bereds antingen som fortsättning på tidigare projekt eller också som nya projekt. Under april-augusti gavs 10 positiva projektbeslut. Största delen av projekten genomförs inom området för den finskspråkiga grundläggande utbildningen men inom det svenskspråkiga undervisningsväsendet fortsätter samordningen av lärmiljö- och internationaliseringsprojekt som ett nationellt koordineringsprojekt Undervisning för olika kultur- och språkgrupper på elevens eget modersmål har ordnats på tolv språk och för sammanlagt 168 elever. Eftisverksamhet finns i nästan alla skolor med årskurserna 1 6 och verksamheten har fortgått som tidigare, endera ordnad av staden eller av samarbetsparter. Behovet av särskilt stöd i små grupper inom den grundläggande utbildningen har ökat särskilt bland elever med förlängd läroplikt. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska de elever som behöver stöd för inlärningen få den stöd som behövs genast när behovet uppstår. Målet är att i första hand ordna stöd i elevens närskola i enlighet med den inkluderande principen om en gemensam skola för alla. Utvecklingen av specialundervisningen har fortgått enligt planerna och stöd för inlärning enligt trestegsmodellen har ordnats för båda språkgrupperna enligt gemensamma principer. Handlingsmodellen för tidigt ingripande och stöd för inlärningen har utvecklats som ett led i bl.a. projektet för främjande av utbildningsmässig jämställdhet. Med hjälp av konsulterande verkstadsundervisning har man uppnått effekter som stödjer arbetsförmågan hos enskilda elever, i hela klassmiljön och hos läraren. Störningar i arbetsron i klassen har varit ett centralt arbetsområde för konsulteringen. Verksamheten koncentrerar sig till de skolor med årskurserna 1 6 som deltar i projektet. Bedömning av elevernas inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt inlärningsberedskap har utförts av en skolpsykolog i början av året. Båda skolpsykologtjänsterna som varit lediga blev tillsatta från och med och i början av läsåret var tre psykologer anställda. Efter att den nya lagen om elev- och studerandevård trädde i kraft har det också rekryterats en ledande kurator till undervisningstjänsterna. Avtalet om de psykolog- och kuratorstjänster som den kommun där läroanstalten är belägen ansvarar för har utarbetats i samråd med Mellersta Österbottens utbildningskoncern, Mellersta Österbottens konservatorium och yrkesinstitutet Luovis verksamhetsställe i Kelviå. I augusti 2014 var antalet assistenter i ett arbetsförhållande inom den grundläggande utbildningen sammanlagt 103 och inom förskoleundervisningen var antalet 10. I årsverken uppgick detta till sammanlagt 76 årsverken. Behovet av assistenter har varit oförändrat jämfört med föregående läsår. Speciallärarna som arbetar inom den grundläggande utbildningen har från och med augusti skött specialundervisningen i gymnasierna på deltid. Gymnasier och övrig utbildning på andra stadiet Resultaten av den gemensamma elevansökan till andra stadiet visar att gymnasieutbildningens attraktivitet har ökat något och det förekommer fortfarande stor årsvariation i gymnasierna. Det totala antalet elever i gymnasierna förväntas öka något i början av det nya läsåret. I planeringen av gymnasiernas resurser används en kalkyl för uträkning av kursbehovet och beslutsfattande i 14

17 Karlebynejdens institut två faser. Ledande rektorn för den finskspråkiga gymnasieverksamheten har samordnat planeringen av nästa läsår. Stadsfullmäktige beslutade ( ) om reformen av de fi nskspråkiga gymnasiernas servicestruktur år Enligt beslutet kommer Lucina Hagmanin lukio att läggas ner och de finskspråkiga gymnasierna sammanslås till en gymnasieenhet som har två verksamhetsställen, en i Länsipuiston lukio och en i Kiviniityn lukio. Beslutet avvek från modellen med ett gymnasium som hade beretts. På basis av beslutet har man inlett förberedelser för att utse en uppföljningsgrupp, utarbeta en personalplan och planera utvärderingen av effekterna av beslutet på de unga. I maj 2014 ordnades ett informationsmöte om personalplanen för de lärare som undervisar i Lucina Hagmanin lukio. I enlighet med personalplanen fl yttades en gymnasielektor från Lucina Hagmanin lukio från och med Det landskapsomfattande samarbetet inom utbildningen på andra stadiet har blivit vedertaget i enlighet med den regionala samarbetsstrategin. Avtalet för vuxengymnasieverksamheten har ändrats i fråga om periodisering av studier. Inom ansvarsområdet för gymnasierna fortgick projekt, bl.a. ett it-projekt, och nya projektansökningar är under arbete. Inom Idrottsakademiprojektet har man förnyat koordineringen och grundat en styrgrupp. Verksamheten ingår i det landskapsomfattande samarbetsavtalet för utbildningen på andra stadiet. Mängden undervisning under vårterminen har utfallit enligt det budgeterade. Försäljningen av tjänster har legat på tidigare års nivå. Extra ledigheter har belastat personalen och orsakat att arbetet hopat sig. Anpassningen beaktades i vårens planeringsarbete så att en del av de kurser som börjar på hösten 2014 är kortare än vanligt på grund av frivilliga ledigheter bland den ordinarie personalen. Institutet fortsätter med genomförandet av självevalueringen inom den grundläggande konstundervisningen i Karleby som ett led i projektet Virvatuli. Det ekonomiska utfallet Utfallet av verksamhetsintäkterna för nämnden för utbildning och fostran är 78,7 procent. Som understöd och bidrag har under januari augusti bokförts sammanlagt euro. Utfallet av verksamhetsutgifterna är 66,7 procent. Utfallet av personalkostnaderna är 66,6 procent. Utfallet av personalkostnaderna för den grundläggande utbildningen är 69,5 procent. Personalkostnadernas utfall inom gymnasieundervisningen är 70,4 procent. Personalkostnaderna har minskat något jämfört med föregående år. Utfallet av verksamhetsintäkterna för småbarnsfostran är 50 procent medan det året innan var 56,6 procent. Verksamhetsintäkterna höjdes med 4,4 procent i budgeten för Verksamhetskostnadernas utfall är 63,2 procent, enligt det kommer anslagen att underskridas. Trycket på anslagsöverskridningar har varit störst vad gäller bidrag. Utfallet för hela nämnden är 71,2 procent i slutet av augusti. Verksamhetsutgifterna för nämnden för utbildning och fostran har fram till slutet av augusti ökat med 1,3 procent i förhållande till motsvarande tidsperiod år Verksamhetsbidraget har ökat i motsvarande grad med 1,2 procent. Verksamhetsbidraget för hela nämnden är 65,8 procent. Utfallet för verksamhetsbidrag för Karlebynejdens institut är 65,5. Nämnden har gjort upp anpassningsåtgärder under 2013 som följs upp regelbundet. Flyttningen av Ykspihlajan koulu och Kyrkbackens skola till temporära lokaler under våren har orsakat extrautgifter. Effekterna av permitteringarna har inte beaktats i anslagen för augusti. 15

18 KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET Gemensamma utgifter och kansliet Verksamhetsintäkter ,7 % ,8 % Verksamhetskostnader ,7 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,6 % Kulturtjänster Verksamhetsintäkter ,0 % ,2 % Verksamhetskostnader ,1 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,5 % Stadsbiblioteket-landskapsbiblioteket Verksamhetsintäkter ,3 % ,9 % Verksamhetskostnader ,2 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,9 % Museiväsendet Verksamhetsintäkter ,7 % ,0 % Verksamhetskostnader ,2 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,8 % Ungdomstjänster Verksamhetsintäkter ,5 % ,3 % Verksamhetskostnader ,8 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,4 % NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,6 % ,8 % Verksamhetskostnader ,8 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,3 % Kultur- och ungdomsväsendet är en nettobindande enhet Uppnåendet av verksamhetsmålen Gemensamma utgifter och kansliet Kulturtjänster Bibliotekstjänster Bildningscentralens kansli har i enlighet med sina uppdrag betjänat kultur- och ungdomsväsendets förvaltning genom att ta hand om kansliarbete (föredragningslistor, protokoll, upprätthållning av beslutsförteckningar) samt kundbetjäning. Kansliet har därtill också svarat för bildningscentralens telefonrådgivning samt annan daglig kanslibetjäning. Kansliets verksamhet har utfallit planenligt. I Kieppi, Karleby naturhistoriska museum, har verkstäderna kring temat Fantastiskt om metamorfa bergarter och fåglarnas färger fortsatt, likaså fjärilsamlingens verkstad om dagfjärilar. Utställningen och verkstaden med ädel- och smyckestenar har förberetts till hösten. Grupper har fått guidning i alla samlingar under sommaren. Antalet besökare från början av året är sammanlagt Inom stadens kulturtjänster har verksamhetsåret framskridit som planerat i enlighet med den av fullmäktige fastställda ramen och av nämnden godkända utvecklingsplanen. Via ansvarsområdet har verksamheten i kultur- och konstinrättningar fått stöd. Därtill har nämnden delat ut partnerskaps-, projekt- och hyresunderstöd för kulturverksamhet. Merparten av evenemangsårets program hölls före utgången av augusti. Inom evenemangsarbetet har fördjupandet av samarbetet fortgått med stadens andra ansvarsområden som producerar evenemang. Under året har man speciellt aktiverat invandrararbetet. I detta arbete har Karleby församling fungerat som ansvarsområdets partner. 16 Bibliotekstjänster nådde de mål som satts upp för dess verksamhet. Evenemangs- och utställningsverksamhet samt verksamhet vid sidan om har ordnats vid verksamhetsplatserna. Ett landskapsbiblioteksmöte och katalogiseringsutbildning har ordnats för biblioteken i landskapet.

19 Museitjänster Ungdomstjänster Projektet med samkatalogen Melinda fortsätter i samarbete med Nationalbiblioteket. Biblioteket i Himango fl yttar över till Tiekkö-biblioteken i slutet av året och förarbetet för att lösgöra Himango från Anders-biblioteken har inletts. På grund av personalpermitteringar förkortades verksamhetsplatsernas öppettider under sommarmånaderna. Nästan alla närbiblioteken var stängda två veckor i juli. På grund av reparationen av golvet i Lochteås bibliotek utnyttjade biblioteket utrymningslokaler i maj-augusti. Jämfört med föregående år har utlåningen minskat med fem procent och antalet besökare med åtta procent. Museitjänsters verksamhet har störts av att befattningen som museipedagog inte har tillsatts då befattningsinnehavaren gick över till andra uppgifter. Detta har inneburit att den pedagogiska servicen har fallit bort ur museets serviceutbud. För övrigt har verksamheten framskridit planenligt kompletterad med en städdag i den hållbara utvecklingens tecken på Rooska gårdens gårdsplan på tröskeln till sommaren. För årets kulturhistoriska tema, folkskoleväsendets historia, har man försökt aktivera kommuninvånarna enligt inkluderingsprincipen bl.a. genom byrån med specialkunskap. Samarbetet med fl era aktörer har fortsatt inom olika teman. Ungdomstjänsters ekonomi ser ut att utfalla enligt utvecklingen. Ungdomstjänster koordinerade stadens sommarsysselsättning genom vilken staden anställde drygt 260 sommararbetare. Ungas möjligheter att delta och bli hörda har främjats genom verksamhet i ungdomsfullmäktige och elevkårsnätverk och genom mötet mellan unga och beslutsfattare. Projekten med jämlik utbildning, uppsökande ungdomsarbete och skolungdomsarbete har framskridit enligt planerna. Evenemanget Nollpunkt i samband med skolavslutningen var en succé och fi ck god respons både av ungdomarna själva och av samarbetspartners. Ungdomstjänsters fl ytt till fastigheten på Vingesgatan18 fördröjs med en månad. Flyttningen beräknas ske i oktober november På grund av den fördröjda fl yttningen minskar ungdomstjänsters utbud under höstperioden. Ungdomstjänsters öppettider och handledningsresurserna har anpassats enligt samarbetsförhandlingarnas slutresultat. Det ekonomiska utfallet Budgetens utfall är på rätt nivå för hela nämndens del. Verksamhetsintäkternas utfall uppgår till 99,6 procent. Verksamhetskostnadernas utfall uppgår till 61,8 procent i slutet av augusti. Verksamhetsbidragets utfall är 59,5 procent. Med hänseende på tidsperioden ligger anslagen på rätt nivå. I slutet av året är centrala anslagsändringar sådana som föranleds av permitteringar samt överföringen av anslagen för sommarsysselsättningen. 17

20 IDROTTSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 IDROTTSNÄMNDEN Idrottstjänster Verksamhetsintäkter ,1 % ,7 % Verksamhetskostnader ,2 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,6 % Idrottsnämnden är en nettobindande enhet Uppnåendet av verksamhetsmålen Idrottstjänster Verksamheten för idrottstjänster utföll enligt de uppsatta målen. Hobbyverksamhet med låg tröskel och integrering av invandrare med hjälp av motion har utvecklats inom projektet Kom Med! God praxis inom programmet Kraft i åren har inrotats och motion bland äldre har främjats i samverkan. Det av Trafi kverket understödda projektet Gå och cykla till skolan i Karleby har inletts med kartläggning av nuläget och val av pilotskolor. En ny friluftskarta gavs ut på våren. Webbsidorna för motion och friluftsliv har förnyats i samband med uppdateringen av stadens webbsidor. Utvecklingsplanerna för bildningsväsendet och för ansvarsområdet för idrottstjänster godkändes i nämnden planenligt i juni. Antalet besökare vid Badcentret VesiVeijari har ökat t.o.m. med besökare jämfört med motsvarande tidpunkt (januari-augusti 2013) i fjol. Användningen av specialmotionskortet har ytterligare ökat. På två stränder fanns badvakter under sommaren. I början av sommaren öppnades två nya näridrottsplatser: näridrottsplatsen i Lochteå kyrkby och Videlåtsparkens parkour- och skateplats. En nyhet under cykelveckan var guidad kulturcykling i Kelviå och Ullava. Kipparihallens nya fotbollsunderlag beviljades euro i statsunderstöd och underlaget byttes ut i september. Byggandet av Sandhagens nya tvätt- och omklädningsrum inleddes i augusti. Byggandet av en ny byggnad för tidtagning och speaker inleddes på Köukarbackens friluftsområde. Permitteringen av idrottstjänsters personal förverkligas i form av frivillig oavlönad ledighet under verksamhetsåret. Det ekonomiska utfallet Utfallet av idrottsnämndens verksamhetsintäkter är 59,1 procent. Verksamhetskostnadernas utfall är 63,2 procent. Verksamhetsbidraget 64,6 procent är med tanke på tidpunkten på rätt nivå. 18

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 Stadsfullmäktige 5.10.2015 Pärmbild: Saara Lång BUDGET 2015 1.1-31.8.2015 budget 1.1-31.8.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation 7.4.2014 Helsingfors 8.4.2014 Åbo 10.4.2014 Korsholm Ira Vanne Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Vad innebär socialoch

Vad innebär socialoch Vad innebär socialoch hälsovårdsreformen för mig? Social- och hälsotjänsterna 2019 enligt utkastet till regeringens proposition 11/2016 1 Detta är social- och hälsovårdsreformen Social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 3 4 punkten, ändras 39 1 och 3 mom., det inledande stycket i 40 1 mom. och 1

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster

I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster Lämpligt stöd vid rätt tidpunkt Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) är ett av de 26 spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet Kriterier för pilotförsöken med valfrihet 1) Kriterier för deltagande i pilotförsöket med social- och hälsocentraler I projektplanen för den som ansöker om pilotförsök ges det en beskrivning av hur kriterierna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 2795/2015 00.03.00.00 74 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 och avgivande av utlåtande Beredning och upplysningar: Annika Latva-Äijö,

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING savdelningen snämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg Verksamhet Verksamheten omfattar svenskspråkig förskolundervisning, förmiddags- och eftermiddagsvård, grundläggande

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Vad innebär valfrihet för mig

Vad innebär valfrihet för mig Vad innebär valfrihet för mig Enligt utkastet till lag om valfrihet 21.12.2016 1 21.12.2016 Valfrihet är en del av social och hälsovårdsreformen Syftet med social och hälsovårdsreformen är att se till

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 april 2011 340/2011 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Utfärdad i Helsingfors den 6 april I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Social- och hälsovårdsministeriets förordning Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 och 46 i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010),

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning. om prehospital akutsjukvård STM094:00/2016 UTKAST

Social- och hälsovårdsministeriets förordning. om prehospital akutsjukvård STM094:00/2016 UTKAST STM094:00/2016 UTKAST 30.3.2017 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 och 46 i hälso-

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell.

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell. TEKNISKA CENTRALEN Tekniska centralens mål för verksamheten: 1. Kunden och kommuninvånaren Målnivå /Förfaringssätt Att tjänsterna uppfyller de lagstadgade kraven. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Tjänsterna

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

Ändringar av prehospital akutvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen år 2019

Ändringar av prehospital akutvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen år 2019 STM032:00/2017 Utkast 30.3.2017 Ändringar av prehospital akutvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen år 2019 39 Prehospital akutsjukvård Landskapen ska organisera den prehospitala akutsjukvården inom

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning Inom resultatområdet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 522/2016 02.05.00 22 Ändringar av lagstiftningen om stöd för privat vård av barn samt ändringarnas påverkan på arrangemangen för stöd för privat vård av barn och

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologens och skolkuratorns arbete har bestått dels av arbete inom skolans mångprofessionella elevvårdsgrupp, konsultation

Läs mer

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 Remissenkät 3110/00.04.00/2016 Svarstid (UTC+2) 26.10.2016 10:30:33 SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010

DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010 DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010 Stadsfullmäktige 21.6.2010 39 REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2010 1.1.-30.4.2010 budget 1.1.-30.4.2009 TP 2009 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Nämnder och direktioner, deras uppgifter/kärnprocesser samt sektorer

Nämnder och direktioner, deras uppgifter/kärnprocesser samt sektorer KARLEBY STAD INSTRUKTION FÖR NÄMNDER OCH SEKTORER Godkänd av stadsfullmäktige 24.9.2012 Gäller fr.o.m. 1.1.2013 INLEDNING I denna instruktion föreskrivs om organisering av förvaltningen inom stadens nämnder

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Regionförvaltningsreformen

Regionförvaltningsreformen Regionförvaltningsreformen Lägesöversikt januari 2016 9.2.2016 1 Juha Sipiläs regeringsprogram Ett separat beslut som förenklar organiseringen av den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer