Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1"

Transkript

1 Sydspetsens miljöhälsonämnd Sydspetsens miljöhälsonämnd Sydspetsens miljöhälsonämnd Sydspetsens miljöhälsonämnd Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI Stadsfullmäktige i Hangö godkände budgeten för år 2014 i enlighet med nämndens förslag. Förvaltningen har skilt beaktats löneförhöjningarna, som blev mindre än väntat vid uppgörandet av budgeten. Övervakningen har kommit igång på samma sätt som under tidigare år, dock under många ändringar. Antalet inspektioner i januari är på samma nivå som tidigare år, 37. Samtidigt har verksamhetens databas uppdaterats, så att kraven i förordnande från Social- och hälsovårdens tillstånds- och tillsynsverk, Valvira och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes (Dnro 9691/06.01/2013 och 11922/62/2013) uppfylls. Uppdateringen har medfört vissa förseningar i leveransen av inspektionsprotokoll till objekten. Ändringen betyder i praktiken att enskilda inspektioner även inom annan tillsyn än livsmedelstillsynen överförs ännu noggrannare till statliga organ. Samtidigt skall den årliga rapporteringen minska. Enheten har också tagit i bruk VYHA-systemet, inom vilken Oiva och den kvarvarande rapporteringen skall fungera i framtiden. Ytterligare en uppdatering av databasens bakgrundsprogram kommer att behövas ännu i år, för att systemen skall fungera, men detta torde kunna ske inom ramen för budgeten. Veterinärvården Samtliga ordinarie tjänsteinnehavare är i tjänst sedan årsskiftet. Kvarvarande semestrar från föregående år kommer att belasta årets utgifter, allmänt sett väntas dock inga överskridningar i detta skede. Det har varit problem med den avgiftsbelagda jourtelefonens funktion. Detta har inte berott på tjänsteinnehavarna. Problemen har retts ut med serviceleverantören och borde vara åtgärdade. På mötet konstaterades också, att hälsoinspektörerna kommer under våren att byta arbetsutrymmen. Detta orsakar kostnader endast i form av arbetstid. Orsaken till flyttningen är hyresvärdens interna flyttningar. Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom. SYMI

2 */* Uppföljningen gäller januari-april, så som det registrerats till Talgraf som bilaga. en följer budgeten väl för utgifternas del. Däremot har statens åtgärder för att minska utgifterna inom miljöhälsovården genom minskad rapportering i praktiken lett till ökad arbetsbörda för hälsoinspektörerna och kommer sannolikt inte att ge inbesparingar under året. Dataöverföringen inom Yhti- och Oiva leder i verkligheten till ökat administrativt arbete och detta minskar på antalet inspektioner. Antalet inspektioner har sjunkit avsevärt jämfört med föregående år, 130 inspektioner har gjorts under januari-april jämfört med 160 under samma period år Antalet har utöver Yhti- och Oiva minskats av akuta vattenproblem och en misstänkt matförgiftning. Avdelningen ser inte ut att få någon praktikant för sommaren, vilket kommer att orsaka tilläggsarbete för att de förordnade YHTI-överföringarna kan göras. Enligt ekonomirapporten uppgår inkomsterna från övervakningen under perioden till Dock framgår det från enhetens databas att det under perioden i fråga gjorts specifikationer för Skillnaden orsakas av att debiteringen har försenats av diverse orsaker som kommer att följas upp. Inkomsterna från övervakningen är under det budgeterade om inkomsterna skulle fördelas jämt och något under inkomsterna föregående år. Om antalet inspektioner ökar under det resterande året, i enlighet med tidigare år, kan de budgeterade inkomsterna ännu uppnås. Uppmärksamhet har fästs vid debiteringen och anvisningar för tillämpningen av taxan har gjorts upp för att underlätta uppgörandet av specifikationer. Antal beslut och registreringar uppgår till 30, vilket är nästan dubbla mängden jämfört med föregående år. Antalet anmälningar och ansökningar som kommer in kan inte regleras och antalet är mera beroende av det allmänna ekonomiska läget. Veterinärvård Veterinärvården följer i stort det budgeterade. Städningskostnaderna för Ingåmottagningen har fördubblats de senaste månaderna, men ryms ännu inom ramen för budgeten. Ökningen av kostnaderna beror på ökad verksamhet på mottagningen. Hyrorna för Ingåmottagningen för slutet av förra året debiterades sent och belastar årets utgifter. Sammanlagt är det fråga om ca extra kostnader. Övervakande veterinärens arbete har kommit igång, 42 inspektioner har utförts under januari-april. Debitering av kostnaderna har gjorts till regionförvaltningsverket, men inkomsterna syns ännu inte i uppföljningen. Av veterinärerna har begärts uppgifter om föregående års arvoden, så att pensionspremierna kan följas upp. Vid mötet konstaterades att samtliga veterinärer inte kommit in med uppgifter och de uppgifter som getts inte kan

3 anses vara tillräckliga. Sommarvikarier kommer att långt kunna ordnas med hjälp av egen personal, vars anställningar utökas under sommaren. Detta betyder att det kommer att finnas erfaren personal med lokalkännedom på plats även under sommaren. Antecknas till kännedom. Ändrat beslut efter diskussion (Kuula) Antecknas till kännedom. Veterinärerna ombeds lämna in officiella utdrag ur bokslut eller motsvarande dokument där arvodena för 2013 framgår. Till de delar uppgifter inte fåtts in av långvariga vikarier som inte längre arbetar på enheten ombeds Keva kontrollera uppgifterna. Förslaget godkändes SYMI */* Uppföljningen gäller det som registrerats fram till Tallgraf bifogas. Utgifterna inom miljöhälsovården ser ut att följa budgeten relativt väl. Om årets sista tredjedel också löper utan större epidemier och motsvarande händelser som kräver utredningar, torde man kunna spara på köp av tjänster. Inkomsterna är något mindre än föregående år, trots höjda taxor för i år. Då debiteringen p.g.a. familjeledigheter som skötts utan vikarier ligger något efter, är det nödvändigt att notera att det i enhetens databas finns specifikationer för ca , fastän uppföljningen av ekonomin endast anger inkomster från övervakningen för ca Antalet inspektioner under den period som nu granskas uppgick till 305, vilket är under målsättningarna och 36 inspektioner färre än under motsvarande period förra året. Orsaken till detta ligger främst i rapporteringen till staten. Dataöverföringarna inom Yhti och Kuti och problemen med dem har under årets två första tredjedelar lett till en förlust på ca. 230 debiterade arbetstimmar jämfört med föregående år. Detta betyder att direkta inkomster har förlorats i arbete som gjorts åt staten. I praktiken är förlusten i arbetstimmar ännu större. Det som skulle innebära lättnader i rapporteringen har i praktiken lett till att mera arbete av flera personer går åt till rapportering i stället för den minskning som påstods komma. Detta beaktas i uppgörandet av avgiftstaxan för kommande år. Det är möjligt att budgetmålen för inkomsterna från övervakningen med anledning av dataöverföringen inte kan nås. Enheten har dock som mål att försöka aktivt koncentrera resurser i den planerade övervakningen, så att målen kan nås. Detta kan betyda att den överföring av information som staten förordnat inom Yhti blir försenad. Antalet behandlade anmälningar och ansökningar under perioden uppgår till 70, jämfört med 47 under motsvarande period förra året. Antalet ansökningar och

4 anmälningar kan inte regleras av enheten, men samtliga skall behandlas. Mängden behandlade ansökningar och anmälningar kommer att överskrida det som uppskattades vid uppgörandet av budgeten. Veterinärvård Veterinärvårdens utgifter ser i stort ut att följa det budgeterade i enlighet med beaktande av vad som konstaterats under föregående uppföljningar. Försäljningen av tillsynsveterinärens arbetstid till Hyvinge fr.o.m. början av augusti orsakar utgifter och inkomster för ca , som inte ingår i budgeten, men som inte heller orsakar ändringar i resultatet för året. På inkomstsidan släpar ersättningarna från staten efter, närmast p.g.a. den omfattande byråkrati som behövs och de mindre resurserna inom kanslifunktionerna. Debiteringen till staten kommer dock att fullföljas under hösten. Tillsynsveterinärens inspektioner uppgår till 66 under granskningsperioden. Uppgifter över första halvårets kundbesök har begärts av veterinärerna och har erhållits av de flesta. De erhållna utredningarna bifogas. Vid diskussioner med veterinärerna har framkommit, att det inte egentligen finns några dokument som skulle entydigt ge uppgifter om arvodena som kommunerna betalar pensionsavgifter för. Därför har i stället intyganden om inkomster begärts av veterinärerna, en del sådana har kommit in (bilaga). Gällande de veterinärer som inte mera arbetar på enheten pågår diskussioner med Keva. Behandling Antecknas till kännedom. Efter diskussion framlades nytt förslag av Göran Karlsson som understöddes av Ulf Lindholm enligt vilken man med juridisk hjälp utreder möjligheter att få noggrannare uppgifter om arvodesinkomsterna för veterinärerna. I övrigt antecknas ärendet till kännedom Göran Karlssons förslag godkändes enhälligt. SYMI */* Uppföljningen gäller det som registrerats fram till Tallgraf bifogas. Utgifterna inom miljöhälsovården ser ut att följa budgeten relativt väl. Om årets sista tredjedel också löper utan större epidemier och motsvarande händelser som kräver utredningar, torde man kunna spara på köp av tjänster. Inkomsterna är något mindre än föregående år, trots höjda taxor för i år. Då

5 debiteringen p.g.a. familjeledigheter som skötts utan vikarier ligger något efter, är det nödvändigt att notera att det i enhetens databas finns specifikationer för ca , fastän uppföljningen av ekonomin endast anger inkomster från övervakningen för ca Antalet inspektioner under den period som nu granskas uppgick till 305, vilket är under målsättningarna och 36 inspektioner färre än under motsvarande period förra året. Orsaken till detta ligger främst i rapporteringen till staten. Dataöverföringarna inom Yhti och Kuti och problemen med dem har under årets två första tredjedelar lett till en förlust på ca. 230 debiterade arbetstimmar jämfört med föregående år. Detta betyder att direkta inkomster har förlorats i arbete som gjorts åt staten. I praktiken är förlusten i arbetstimmar ännu större. Det som skulle innebära lättnader i rapporteringen har i praktiken lett till att mera arbete av flera personer går åt till rapportering i stället för den minskning som påstods komma. Detta beaktas i uppgörandet av avgiftstaxan för kommande år. Det är möjligt att budgetmålen för inkomsterna från övervakningen med anledning av dataöverföringen inte kan nås. Enheten har dock som mål att försöka aktivt koncentrera resurser i den planerade övervakningen, så att målen kan nås. Detta kan betyda att den överföring av information som staten förordnat inom Yhti blir försenad. Antalet behandlade anmälningar och ansökningar under perioden uppgår till 70, jämfört med 47 under motsvarande period förra året. Antalet ansökningar och anmälningar kan inte regleras av enheten, men samtliga skall behandlas. Mängden behandlade ansökningar och anmälningar kommer att överskrida det som uppskattades vid uppgörandet av budgeten. Veterinärvård Veterinärvårdens utgifter ser i stort ut att följa det budgeterade i enlighet med beaktande av vad som konstaterats under föregående uppföljningar. Försäljningen av tillsynsveterinärens arbetstid till Hyvinge fr.o.m. början av augusti orsakar utgifter och inkomster för ca , som inte ingår i budgeten, men som inte heller orsakar ändringar i resultatet för året. På inkomstsidan släpar ersättningarna från staten efter, närmast p.g.a. den omfattande byråkrati som behövs och de mindre resurserna inom kanslifunktionerna. Debiteringen till staten kommer dock att fullföljas under hösten. Tillsynsveterinärens inspektioner uppgår till 66 under granskningsperioden. Uppgifter över första halvårets kundbesök har begärts av veterinärerna och har erhållits av de flesta. De erhållna utredningarna bifogas. Vid diskussioner med veterinärerna har framkommit, att det inte egentligen finns några dokument som skulle entydigt ge uppgifter om arvodena som kommunerna betalar pensionsavgifter för. Därför har i stället intyganden om inkomster begärts av veterinärerna, en del sådana har kommit in (bilaga). Gällande de veterinärer som inte mera arbetar på enheten pågår diskussioner med Keva. Antecknas till kännedom.

6 Behandling Efter diskussion framlades nytt förslag av Göran Karlsson som understöddes av Ulf Lindholm enligt vilken man med juridisk hjälp utreder möjligheter att få noggrannare uppgifter om arvodesinkomsterna för veterinärerna. I övrigt antecknas ärendet till kännedom Göran Karlssons förslag godkändes enhälligt. SYMI */* Uppföljningen gäller fram till mitten av november, så som det registrerats Talgraf som bilaga. Enligt praxis som etablerats kommer den sista räkningen till samarbetskommunerna att skickas först i januari, så att man får så exakt kontroll av utgifterna som möjligt. Detta påverkar uppföljningen av inkomsterna, men underlättar helhetsarbetet för samtliga samarbetskommuner. Inom miljöhälsovården har man lyckats öka antale t inspektioner och inkomster så, att man ser ut att kunna nå budgetmålen. Inbesparingar kan komma i bl.a. köp av tjänster, om inget oväntat händer. Antalet inspektionsprotokoll under perioden uppgår till 444 och antalet beslut till 95. Under mötet konstaterades dessutom att två Virve-telefoner nu skaffats till avdelningen vilket förbättrar avdelningens beredskap. Veterinärvården Veterinärvården ser ut att följa budgeten relativt väl för utgifternas del. Debiteringen av arbetet gällande djurskydd och djurens välfärd släpar något efter. Räkningar har skickats för arbete som utförts t.o.m. juli. De övriga kommer att göras upp snarast möjligt. Utredningar som tidigare diskuterats är under arbete och resultaten rapporteras an efter. Antecknas till kännedom Antecknades för kännedom. Tilläggsuppgifter Direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula,

Debitering av intressebevakningsarvode

Debitering av intressebevakningsarvode JUSTITIEMINISTERIET, JUSTITIEFÖRVALTNINGSAVDELNINGEN, RÄTTSHJÄLPS- OCH UT- SÖKNINGSENHETEN ARBETSGRUPPEN FÖR UTVECKLING AV DEN ALLMÄNNA INTRESSEBEVAKNINGEN JM 7/33/2014 Debitering av intressebevakningsarvode

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg 1 Socialombudsmannens redogörelse för år 2013 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg Socialombudsmannens arbete grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter (812/2000).

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14

Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14 Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket om godkände revisorn A-sons revisioner av tre aktiebolag som i beslutet benämns maskinbolaget,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Villkoren för veterinär verksamhet

Villkoren för veterinär verksamhet Rapport 2002/03: 4 Villkoren för veterinär verksamhet RIKSDAGENS REVISORER 100 12 STOCKHOLM TEL 08-786 40 00 FAX 08-786 61 88 www.riksdagen.se/rr Förord Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna 1/2006 mars Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Prisindex för offentliga utgifter och för kommunernas basservice Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna om balansering av ekonomin i kommunallagen

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Innehåll INNEHÅLL 2 MYNDIGHETSCHEFENS FÖRORD 5 SAMMANFATTANDE RESULTATREDOVISNING 7 Effektiv registrering 7 Kontroll av formella krav 7 Aktiv och effektiv tillsyn 7 Lättillgänglig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 Stadsfullmäktige 27.10.2014 Pärmbild: Elina Paavola REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-31.8.2014 budget 1.1.-31.8.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Fiskeområdenas ekonomiförvaltningsprojekt I Mikko Airaksinen och Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 6 B /

Läs mer