DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 skatteavdelningen Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box Katrineholm MOTPART Ink Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT BESLUT STs arbetslöshetskassas beslut den 9 september 2011 SAKEN Arbetslöshetsförsäkring SLUT Förvaltningsrätten upphäver STs arbetslöshetskassas beslut den i den del det avser eftergift och förklarar o terbetalningsskyldig för felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning om sammanlagt kr. Det ankommei på STs arbetslöshetskassa att vidta de erforderliga åtgärder som denna dom föranleder. Dok.! d Postadress Stockholm Besöksad1:ess Tegeluddsvägen l Telefon Telefax OJ E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

2 skatteavdelningen. BAKGRUND Sida 2 STs arbetslöshetskassa (STs) beslutade den 9 september 2011 att återkräva på felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning om sammanlagt kr, men att efterge hälften av kravet på återbetalning. Motiveringen för beslutet var i huvudsak följande. Trots att ~fått infmmation om hur beredskap skulle deklareras följde hon inte instruktionerna. Hon orsakade dä1med att felaktig ersättning utgick. Eftersom olika arbetsgivarrepresentanters uppgifter skiljde sig från varandra fanns det dock skäl till eftergift. YRKANDEN M.M. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) yrkar att återkravsbeloppet ska fastställas till kr och att beslutet om eftergift ska undamöjas. Grunden för yrkandet framgår närmare av domsbilaga l. yrkar att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak följande. Hon har burit en jourtelefon i sin anställning om 75 procent. Hon. har inte arbetat under tid som hon haft med sig beredskapstelefonen hem och då den legat i väskan. Idag kan man enligt regelverk inte arbeta med en timersättning om 14,80 kr/timman. Hon har tillhört en arbetslöshetskassa som inte följer EU :s regler. Hon har varit utan arbetslöshetsersättning under hela sommaren och fått låna pengar till uppehälle. Hon anser sig straffad nog. STs anför i yttrande i huvudsak följande. ~eviljades eftergift eftersom tre olika företrädare för arbetsgivaren had'e lämnat skilda _uppgifter angående om tiden hon ansvarade för beredskapstelefonen ingick i hennes anställning om 75 procent eller inte. Det framstod därför som

3 skatteavdelningen Sida 3 forståligt att själv inte visste om att beredskapen inte ingick i hennes anställning om 75 procent. SKÄL Har obehörigen uppburit arbetslöshetsersättning? Ersättning som betalats ut felaktigt ska betalas tillbaka om någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättningen lämnats obehörigen eller med for högt belopp. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått ersättning obehörigen eller med for högt belopp och han eller hon skäligen bmt inse detta (68 lagen [1997:238] om arbetslöshetsförsäkring, ALF). En grundläggande forutsättning for rätt till arbetslöshetsersättning är att den arbetssökande ska vara arbetslös. En forutsättning for att arbetslöshet ska föreligga är bl.a. att den sökande på grund av arbetsbrist inte kan utföra avlönat arbete for annans räkning och inte heller erhåller någon inkomst av förvärvsarbete eller annan ersättning från arbetsgivaren under perioder som arbete inte utfors. A v utredningen framgår att hade en anställning om 75 procent. En tid efter det att anställningen hade påbörjats bö1jade hon ibland ha beredskap. Detta innebar att hon kompenserades med 14,80 kr i timmen for tid hon var i beredskap. Kvalificerad övertid utgick när det ringde på beredskapstelefonen och hon fick ringa in vikarier. Av vad.som framgår av lönespecifikationer och övriga dokument, omfattade hennes anställning om 75 procent ingen beredskapstjänstgöring;

4 skatteavdelningen Sida4 Förvaltningsrätten konstaterar att4... genom att deklarera arbetslös under tid när ersättning utgick får beredskap orsakat att arbetslöshetsersättning betalats ut till henne obehörigen. Det fdreligger därmed grund fdr återkrav av utgiven arbetslöshetsersättning. storleken på ersättningen avseende beredskapstjänstgöi'ingen påverkar inte bedömningen. Föreliggerförutsättningarför eftergift? Arbetslöshetskassan kan besluta att helt eller delvis befria frän återbetalningsskyldighet om det finns särskilda skäl. I fdrarbetena till tillämpliga bestämmelser anges det att möjligheten till eftergift ska användas restriktivt och endast när det finns objektiva skäl som talar fdr befi'ielse. Bedömningen av om det finns särskilda skäl till eftergift hänfår sig huvudsakligen till betalningsmottagarens personliga situation vid tillfället fdr äterbetalningen eller senare. En helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall. Exempel på omständigheter som kan tas med i bedömningen är långvarig betalningsofdrmåga, allvarlig sjukdom eller. andra sociala skäl (se prop. 2008/09:3 s.31). Förvaltnings1;ätten konstaterar att det i målet inte har framkommit några sådana särskilda skäl som utgör grund fdr eftergift. Att tre olika fdreträdare fdr arbetsgivaren lämnat skilda uppgifter om huruvida beredskap ingick i anställningen om 75 procent, är ingen omständighet som fdrändrar bedömningen. STs arbetslöshetskassas beslut ska därfdr upphävas i den del det avser eftergift, vilket medfdr att är återbetalningsskyldig fdr felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning om sammanlagt kr.

5 FÖRVAL TNINGSRÄTTEN skatteavdelningen Sida 5 Det ankommer på STs arbetslöshetskassa att vidta de åtgärder som föranleds av denna dom. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV3104/1A) forvaltningsrättsfiskal I avgörandet har även nämndemännen och deltagit. Enhälligt. Föredragande har varit förvaltningsrättsnotarien lillillill a

6 Inspektionen för la F l arbetslöshetsförsäkringen Utvecklande av grund 1 (2) \_1 Rättsenheten Dnr: 2011/781J1 Förvaltningsrätten i Stockholm STOCKHOLM Klagande Inspektionen för arbetslöshelsförsäkringen Box Kalrineholm Motpart FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM o 5 Eöl:lao<!St1-ll Malnr:... J....!..... Aktbi!:... Y.... Eflhet: Överklagat beslut ST Arbetslöshelskassas beslut av den 9 september Saken Aterkrav av arbetslöshetsersättning enligt 68 och 68d Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Yrkanden Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) yrkar att Förvaltningsrätten ska fastställa återkravsbeloppet till kronor samt undanröja beslutet om eftergift. Grund mm Tillämpliga författningsbestämmelser i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) framgår av kassans beslut Av handlingarna i ärendet framgår bl.a följande hade under tiden januari- maj 2011 en visstidsanställning om 75 o/o av heltid som assistent hos söderköpings kommun. Utöver tjänsten hade hon beredskap som hon inte deklarerat på sina kassakort har som förklaring till varför hon inte deklarerade tid hon haft beredskap på sina kassakort angivit att hon hade en ijänst på 75%. Beredskaptelefonen kom in efter att hon först fått lära upp sig på sin tjänst. Hon fick 14,80 kronor l timmen för att ha telefonen i väskan. Hon har inte arbetat. Postadress Besöksadress Växel Box 210, Katrineholm Fax Webbplats VNNt.iaf.se

7 Inspektionen för la F l arbets löshetsförsäkring en (2) ' Efteråt har hon förstått att hon skulle ha redovisat arbetad tid då hon hemifrån fått ringa in vikarie då det ringt på beredskapstelefonen. Den 9 september 2011 beslöt ST:s arbetslöshetskassa med stöd av 68 ALF att återkräva felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning om kronor. Då olika arbetsgivarrepresentanters uppgifter i ärendet skilde sig från varandra beslöt kassan även att med stöd av 68d ALF efterge återkravsbeloppet med hälften. har inte deklarerat timmar då hon haft beredskap på sina kassakort Härigenom har hon lämnaten oriktig uppgift, vilket har medfört att ~lli!!ll~l!'l~har erhållit arbetslöshetsersättning, trots att hon inte har varit berättigad därtill. är därmed skyldig att betala tillbaka den felaktiga ersättningen inte grund för att efterge återbetalningsskyldigheten helt eller delvis föreligger. l fråga om eftergift har Högsta förvaltningsdomstolen (RÅ 2008 ref. 2) uttalat att den praxis som utvecklats när det gäller tillämpning av reglerna om eftergift av återbetalning av felaktiga utbetalda förmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring bör vara vägledande även vad gäller arbetslöshetsersättning. Enligt denna praxis kan eftergift komma ifråga för att mildra konsekvenserna av det stränga personliga ansvar som följer av återbetalningsskyldigheten och för att anpassa beloppets storlek till den återbetalningsskyldiges ekonomiska och sociala situation. En individuell och sammanvägd bedömning av omständigheterna bör göras. De faktorer som kan behöva beaktas är bl. a orsaken till den felaktiga utbetalningen, hur lång tid som gått sedan. utbetalningen, beloppets storlek och den återbetalningsskyldiges ekonomiska förhållanden, hälsa och försörjningsmöjligheter. En omständighet som därvid tillmätts betydelse i praxis är om arbetslöshetskassan genom sitt agerande kan anses ha bidragit till att arbetslöshetsersättning felaktigt betalats ut under längre tid. Det faktum att erhållit ett relativt lågt belopp som ersättning för sin beredskapstid medför inte att det föreligger grund för eftergift. l ärendet har inte heller i övrigt framkommit några andra skäl att delvis efterge återbetalningsskyldigheten.

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mäl nr 5050-09 meddelad i Stockholm den 15 oktober 2010 KLAGANDE ej g 7 I.---~-_._.~--~. ~-.. (A F Ilnk l Inspektioner. 10r,I aru~t31ö~hei... för,;äkringen 2010-10- Z1 Dnr.J-Dlej

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 1l\,)] REGERINGSRATTENS DOM r.-,a:-f:--/;-' l (4) Ins-pek-tione-n fo-r-- rbc!!iloshet. fo~altlingen Ink 2010 =11~ 03 Dnro2O/a#JY~-- Målnr / v 44-07 meddelad i Stockholm 2 november 2010 KLAGANDE Ombud:

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM A. ' HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM l (5) Mål nr 7455-10 meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen f6r arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGAT A V GÖRANDE

Läs mer

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2010-04-22 1 (2) Dnr: 2010/465 M 5 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Bakgrund Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm 1 (8) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 KLAGANDE AA Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. Lagrum: 10 kap. 2 första stycket 1 och 4 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (5) meddelad i StocldlOlm den 18 febluari 2010 KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Mål m 3553-08 I A F l Inspektionen flsr!. ihbelslö:shctsfors.:huingen

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 februari 2010 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mål nr 662-09 Inspektionen fbr meddelad i Stockholm den 29 juni 2010 IA F I arbetslc ~hdsrc,rs!j k rin'!jt!11 --_... KLAGANDE MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 26 februari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Aller Media AB, 556002-8325 251 85 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/05 Mål nr B 76/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/05 Mål nr B 76/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/05 Mål nr B 76/04 Sammanfattning Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare blivit uppsagd från sin anställning utan saklig grund. I målet uppkommer fråga om ersättning från

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 april 2012 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer