Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?"

Transkript

1 Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av regeringen görs varje år en uppföljning av budgetprognosernas träffsäkerhet, den så kallade prognosprecisionen. Detta är ett kortare sammandrag av den fullständiga rapporten som återfinns på ESV:s hemsida. Årets uppföljning visar att träffsäkerheten generellt sett är god. De takbegränsade utgifterna avvek i genomsnitt med, procent Inkomsterna avvek något mer under samma period; med 1,6 procent. Att avvikelserna på inkomstsidan vanligen är större än på utgiftssidan är naturligt med tanke på den variation som finns i skattebaserna. Prognosprecisionen för är dock sämre än tidigare år. Avvikelsen från utfallet var i genomsnitt,7 procent för utgifterna och -3,1 procent för inkomsterna. Varför blev precisionen sämre än tidigare år? Ur prognossynpunkt var detta ett exceptionellt år i många avseenden och förklaringarna är därför flera. Effekten av regeringens utgiftsbegränsande åtgärder på bred front i början av året har underskattats. Inte minst avsaknaden av anslagskredit för flertalet myndigheter försvårade prognosarbetet. Problemet bestod framför allt i att bedöma myndigheternas behov av marginal till tilldelade medel eftersom dessa ej fick överskridas. Ytterligare en orsak till den sämre precisionen för utgifterna är att antalet sjukpenningdagar sjönk snabbare än beräknat. Den viktigaste orsaken till den sämre precisionen för inkomsterna är räntebeläggningen av företagens periodiseringsfonder som innebar att många företag valde att helt upplösa dessa, vilket inte var en avsedd effekt. Sammantaget inbetalades cirka 1 miljarder kronor extra som skatt. Om den extraordinära upplösningen av periodiseringsfonderna exkluderas från avvikelsen förbättras precisionen för inkomsterna med en procentenhet till -,1 procent. Dessutom underskattades effekten av den kraftiga konjunktur- och börsuppgången, dock inte lika mycket som förra konjunkturuppgången Ett för alla prognosmakare oväntat svagt första kvartal enligt nationalräkenskaperna bidrog till ökad osäkerhet kring styrkan i konjunkturuppgången, vilket påverkade framför allt skatteprognoserna under första halvåret. Tabell 9. Prognosprecision, övriga genomsnittliga avvikelser i miljarder kronor och procent 1999 Prognosavvikelser Snitt* Takbegränsade utgifter, mdkr -,7 3,6, 3,6,,1 6, 3,3 procent av utfall -,9,7,6,,,,7, Inkomster, mdkr -1,7 -,7-6,9 -,8 1,1 -,1-3,1 11,8 procent av utfall -,3 -,9 -,91 -,11 1,83 -,8-3,1 1,9 *Avser genomsnitt av prognosavvikelser i absoluta tal ESV:s prognoser har god träffsäkerhet. Dock är precisionen för såväl utgiftsprognoserna som inkomstprognoserna avseende något sämre än tidigare år. Läs mer om hur myndigheterna påverkades av utgiftsbegränsningarna i ESV:s rapport 6:3 Frysningen begränsningar av myndigheternas anslagssparande och anslagskredit. 7 Ekonomistyrningsverket, juni 6

2 Utvärderingsmått Prognosprecisionen utvärderas utifrån den genomsnittliga avvikelsen rensad för de effekter som beror på nya politiska beslut eller ändrade makroekonomiska förutsättningar. Ju lägre avvikelse, desto bättre precision. Det finns dock inte alltid någon exakt eller tydlig koppling mellan å ena sidan de makroekonomiska nyckeltal som prognoserna bygger på och å andra sidan vissa specifika inkomster på budgeten. Det gäller främst skatt på kapital- och företagsvinster. Detta medför att avvikelser som indirekt hänför sig till makroekonomiska förändringar i många fall i stället hänförs till kategorin Övriga avvikelser. Avvikelser mellan de olika prognoserna och utfallet kan således hänföras till tre olika kategorier: Makro: Makroekonomiska förutsättningar, som för ESV är exogent givna. Beslut: Nya beslut som regering och riksdag fattar efter aktuellt prognostillfälle. Övrigt: Prognosprecisionen enligt ESV:s definition, alltså den variabel som ESV:s prognoser utvärderas efter. Prognosavvikelser i absoluta tal Om avvikelserna anges i absoluta belopp kommer alla prognosfel på enskilda områden att tydliggöras, oavsett om felet beror på över- eller underskattning. När de absoluta prognosfelen mäts framgår det tydligt att osäkerheten är som störst i den första prognosen för respektive år. För varje nytt prognostillfälle tillkommer ny information, exempelvis i form av ytterligare månadsutfall för statsbudgeten. Det innebär att ovissheten minskar och att prognoserna bör bli mer träffsäkra. När årets sista prognos tas fram finns vanligen utfall till och med oktober. Rensat för effekterna av politiska beslut och en förändrad makroekonomisk utveckling minskade den absoluta avvikelsen för utgifterna under taket från till,8 procent mellan och 3 (genomsnitt för respektive år). Denna låga nivå har därefter bestått, även om den försämrades marginellt till,9 procent. 8 Ekonomistyrningsverket, juni 6

3 Figur. Prognosavvikelser avseende takbegränsade utgifter 1999, absolutbelopp per avvikelsekategori / Övrigt Makro Beslut ESV:s prognoser för utgifterna under taket har trendmässigt förbättrats sedan År försämrades dock precisionen (kategorin Övrigt) något, vilket bland annat beror på svårigheter att bedöma effekterna av de omfattande utgiftsbegränsningar som infördes detta år. När det gäller inkomstprognoserna finns en liknande men inte lika tydlig trend med minskande absoluta avvikelser över åren. Däremot står det klart att träffsäkerheten försämrades. Rensat från nya beslut och ändrade makroekonomiska förutsättningar var den absoluta avvikelsen 3,7 procent i genomsnitt detta år. Motsvarande siffra var, procent medan den för 1 var,9 procent. Om effekten av den extraordinära upplösningen av periodiseringsfonder exkluderas blir den genomsnittliga absoluta avvikelsen i stället,8 procent år, vilket alltså bara är, procentenheter sämre än. Om man med samma mått i stället jämför åren och med åren 1999 och, som konjunkturmässigt sett uppvisade många likheter i form av kraftigt växande skattebaser, framgår att prognosprecisionen i den senaste konjunkturuppgången var något bättre än Exkluderas effekten av den extraordinära upplösningen av periodiseringsfonder är prognosprecisionen betydligt bättre än Ekonomistyrningsverket, juni 6

4 Figur 1. Prognosavvikelser avseende inkomster 1999, absolutbelopp per avvikelsekategori / Övrigt Makro Beslut Inkomstprognoserna har trendmässigt förbättrats, även om de försämrades något under. Om effekten av den extraordinära upplösningen av periodiseringsfonder exkluderas är försämringen från inte så stor. Posten Övrigt förklarar alltjämt den största delen av avvikelserna mellan prognos och utfall, vilket delvis beror på att kapital- och företagsvinster saknar entydig koppling till makroekonomiska nyckeltal. Marginalen till utgiftstaket vad har ESV sagt? Eftersom ESV:s budgetprognoser ska fungera som beslutsunderlag beräknas de utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. Prognoserna baseras som regel också på KI:s senast tillgängliga makroekonomiska förutsättningar. Om taket riskerar att överskridas och regeringen vidtar åtgärder för att så inte ska ske, slår prognosen av förklarliga skäl inte in. Prognosen kan inte heller förväntas slå in vid förändringar av de makroekonomiska förutsättningarna. På utgiftssidan är det främst prognoserna för arbetslöshetsersättningarna som påverkas av förändringar i den makroekonomiska bilden. Ändrade regler, nya beslut om utgiftsbegränsningar eller förändringar av tilldelade medel är också faktorer som gör att prognosen inte slår in. I figuren nedan redovisas ESV:s samtliga prognoser för marginalen till utgiftstaket. Den främsta orsaken till att prognoserna varierar som de gör är just att förutsättningarna för prognoserna förändras mellan beräkningstillfällena. Ekonomistyrningsverket, juni 6

5 Figur. Marginalen till utgiftstaket, prognoser för, miljarder kronor Miljarder kronor 1 Miljarder kronor Publicerad 3 Publicerade Publicerade Utfall Under större delen av varnade ESV för att utgiftstaket skulle komma att överskridas, om inga åtgärder vidtogs. För att undvika ett överskridande av taket beslutade regeringen om utgiftsbegränsningar för i myndigheternas regleringsbrev. Dessa utgiftsbegränsningar omfattade ett stort antal områden. Prognos 3 Det föreslogs inget utgiftstak för förrän i budgetpropositionen 3. ESV räknade i decemberprognosen med att utgiftstaket skulle klaras, men varnade för att marginalen vid denna tidpunkt var alldeles för liten. Prognoser I års första prognos ökade marginalen till utgiftstaket något. Utgifterna för ohälsan beräknades nu bli lägre, bland annat som en effekt av tidigare regeländringar inom området (exempelvis införandet av den 3:e sjuklöneveckan och sänkt ersättning från 1 juli 3). Marginalen till taket minskade kraftigt i juniprognosen, vilket resulterade i att de takbegränsade utgifterna överskred taket marginellt. Det var nästan uteslutande en effekt av förslag i årets vårproposition. Utgiftsbegränsningar avseende i vårpropositionen medförde att djur- och landsbygdsbidrag på drygt miljarder kronor flyttades till. Aviseringar om extra medel till kommunerna höjde prognosen med knappt miljarder kronor. Även utgifterna för sjukpenning reviderades upp till följd av förslaget om återgång till gamla regler från och med, det vill säga två sjuklöneveckor och återställd ersättningsnivå (till 8 procent). Läget i septemberprognosen var i stort sett oförändrat jämfört med föregående prognos. I årets sista prognos försämrades marginalen ytterligare och indikerade ett större överskridande av taket. Det berodde bland annat på högre utgifter till följd av försöket med trängselskatter. Till följd av nya utgiftsbegränsningar för försvaret, främst för Materielanslaget, bedömdes också utgifterna öka. Prognoser Utgiftsbegränsningar för, som regeringen beslutat om i myndigheternas 1 Ekonomistyrningsverket, juni 6

6 regleringsbrev, beräknades minska utgifterna med 7 miljarder kronor i årets första prognos. Det medförde att ESV vid detta tillfälle räknade med en positiv marginal till utgiftstaket. Marginalen bedömdes dock som något för knapp för att vara i början av det aktuella budgetåret. Marginalen till utgiftstaket ökade sedan något i nästa prognos, framför allt till följd av att utgifterna för sjukpenning beräknades bli lägre. Högre utgifter för arbetslöshetsersättning, som ett resultat av den fortsatt svaga arbetsmarknadsutvecklingen, ledde till en försämring av marginalen i septemberprognosen. I årets sista budgetprognos förbättrades marginalen till utgiftstaket markant. Exempelvis väntades utgifterna för sjukförsäkringen minska än mer än tidigare beräknat. Lägre utfall än väntat på många andra utgiftsområden bidrog också till en sänkning av utgiftsprognosen. Det kan bero på att effekten av utgiftsbegränsningarna hade underskattats. Marginalen var då så stor att man, givet fattade beslut, med nöjaktig säkerhet kunde säga att utgiftstaket skulle klaras. Utfall Marginalen uppgick till knappt 6 miljarder kronor och blev därmed något sämre än beräknat i ESV:s decemberprognos. Det beror på att regeringen beslutade att tidigarelägga utgifter från 6 till, på sammanlagt knappt miljarder kronor. Ekonomistyrningsverket, juni 6

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2 Studiestödet 213 CSN, rapport 214:2 Dnr 213 1 9623 Studiestödet 213 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Utveckling och förändring av CSN:s uppföljningssystem...

Läs mer

Studiestödet 2009 CSN, april 2010

Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Avgränsningar m.m... 9 2 Studiestödssystemet i korthet...10 3 Övergripande utveckling...11

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer.

Läs mer

Avgifter hos FI APRIL 2015

Avgifter hos FI APRIL 2015 Avgifter hos FI APRIL 2015 INNEHÅLL april 2015 Dnr 15-3551 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 enomförande 4 1.3 Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till

Läs mer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram?

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? rir 2013:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer