På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden"

Transkript

1 På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, Stockholm T Box 404, Göteborg T Box 186, Malmö T Pedagogensväg 2, Östersund T

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Ökad efterfrågan också från affärs- och konferenssegmenten... 4 Kraftig ökning av RevPAR under andra tertialet... 4 Utländska gäster ökar snabbt på de svenska hotellen... 5 Stora regionala skillnader i utveckling på hotellmarknaden... 6 Hotellen ser allt mer positivt på efterfrågeläget... 7 Hotellföretagens syn på lönsamheten något förbättrad... 8 Konjunkturen pekar på ett positivt 2016 för hotellen... 9 Reviderad prognos för den svenska hotellmarknaden 2015 och en ny prognos för Sid 2 av 11

3 Sammanfattning Den svenska hotellmarknaden utvecklas starkt för närvarande. Efterfrågan på hotellrum ökade under andra tertialet i år med 8,3 procent jämfört med motsvarande tertial Hittills i år är ökningen på 7,3 procent. Under första tertialet var det i huvudsak privatsegmentet som stod för tillväxten i efterfrågan. Under andra tertialet har ökningen också i stor utsträckning kommit från affärssegmentet, vilket pekar på en tydlig förbättring av den allmänna ekonomiska konjunkturen. Ökningen av efterfrågan från affärssegmentet har i kombination med en mycket kraftigt förbättring av hotellens beläggningsgrad börjat påverka den genomsnittliga intäkten per belagt rum (ARR) positivt. ARR ökade med nästan två procent under andra tertialet i år. Intäkten per disponibelt hotellrum (RevPAR) ökade med nästan10 procent under samma period. Den bättre konjunkturen och den optimism, med vilken hotellföretagen ser på efterfrågan på deras tjänster på kort sikt, gör att Visita bedömer att resten av 2015 fortsätter att utvecklas fortsatt bra på hotellmarknaden. Visita skriver upp prognosen avseende RevPAR från en ökning på två procent till en ökning på sju procent för helåret Vi underskattade såväl utvecklingen av efterfrågan på hotellrum som utvecklingen av ARR vid den förra prognosen i juni. Hotellföretagens syn på lönsamheten är fortfarande svag men har förbättrats. Utvecklingen på den svenska hotellmarknaden i stort har alltså varit positiv under årets första åtta månader. Detta har dock inte inneburit att utvecklingen varit lika positiv överallt i landet. Av de 10 största svenska hotellkommunerna hade exempelvis två en tydligt negativ utveckling RevPAR. Visita bedömer vidare att den positiva utvecklingen på hotellmarknaden fortsätter under 2016 men i en lugnare takt. Beläggningsgraden kommer att fortsätta att förbättras något under 2016 och RevPAR ökar med 3 procent. Sid 3 av 11

4 Index dec 2002= Index dec 2002= Ökad efterfrågan också från affärs- och konferenssegmenten Den svenska hotellmarknaden utvecklas starkt för närvarande. Den starka utvecklingen på den svenska hotellmarknaden under första tertialet 2015 fortsatte med större styrka under andra tertialet. Antalet belagda hotellrum ökade med 8,3 procent jämfört med andra tertialet Motsvarande ökning under första tertialet var 6,1 procent. Även om tillväxttakten från privatsegmentet fortsätter att vara den högsta bland de olika segmenten har nu även efterfrågan från inte minst affärssegmentet börjat ta ordentlig fart, se diagram 1. Antalet belagda hotellrum från affärsgäster ökade med nästan 8 procent under andra tertialet 2015 jämfört med motsvarande tertial Även från konferenssegmentet ökade efterfrågan på hotellrum under andra tertialet med 2,9 procent. Den ökade efterfrågan från affärsoch konferenssegmenten indikerar tydligt ett förbättrat konjunkturläge i den svenska ekonomin. Under de första 8 månaderna ökade antalet belagda hotellrum i Sverige med ganska precis en miljon, vilket motsvarade en ökning på 7,3 procent. Diagram 1 Utveckling av belagda hotellrum olika kundgrupper tom aug 2015 Index dec 2005=, 12-månaders rullande medelvärde Affärsgäster Konferensgäster Privatgäster Källa: Tillväxtverket/SCB 80 Kraftig ökning av RevPAR under andra tertialet Efter att den genomsnittliga intäkten per belagt rum (ARR) har legat på i stort sett oförändrad nivå under flera års tid, ser det ut att ha skett ett trendbrott under andra tertialet i år. ARR ökade under andra tertialet med nästan två procent jämfört med motsvarande tertial 2014, se diagram 2. Den ökade efterfrågan från affärssegmentet och en högre beläggningsgrad på hotellen är sannolikt de viktigaste orsakerna till detta. Beläggningsgraden under andra tertialet landade på i genomsnitt 62 procent. Det är 4 procentenheter högre än motsvarande tertial 2014, vilket motsvarar en procentuell ökning med 7,6 procent. Ökningen av ARR och den förbättrade beläggningsgraden gav under andra tertialet Sid 4 av 11

5 Index dec 2000= Index dec 2000= en ökning på intäkten per disponibelt rum (RevPAR) på nästan 10 procent jämfört med motsvarande tertial Sett över de första åtta månaderna landade ökningen av RevPAR på 7,7 procent. Står sig den ökningen året ut så är det den nästa snabbaste tillväxten av RevPAR något år under 2000-talet. Endast 2007 var tillväxten högre. Diagram 2 Utveckling av viktiga hotellparametrar tom aug 2015 Index dec 2005=, 12-månaders rullande medelvärde Belagda rum ARR Beläggningsgrad RevPAR Källa: Tillväxtverket/SCB Utländska gäster ökar snabbt på de svenska hotellen Den starka tillväxten i belagda hotellrum syns också i utvecklingen av antalet gästnätter på de svenska hotellen. Det faktum att antalet gästnätter ökade snabbare än antalet belagda hotellrum indikerar att det fortfarande är privatgästerna som driver efterfrågan. Antalet gästnätter ökade med hela 9,7 procent under andra tertialet jämfört med 8,3 procent för antalet belagda hotellrum. Privatgästerna bor oftare fler på rummet än vad personer som reser i arbetet gör. Tillväxten i gästnätter från utländska gäster var betydligt större än för inhemska gäster, 15,9 procent jämfört med 7,4 procent. I absoluta tal var ökningen större för de svenska gästnätterna, respektive fler gästnätter jämfört med motsvarande period Den relativt svaga svenska kronan har varit en bidragande orsak till att fler utländska gäster besökt de svenska hotellen. Den svagare svenska kronan har gjort det relativt billigare att besöka Sverige och bo på hotell i Sverige. Det har haft en tydlig effekt på gästnätter från Storbritannien, Kina och USA. Även från Euroområdet har tillväxten i gästnätter varit mycket stark medan Euron stärkts ganska måttligt mot den svenska kronan under Den ryska rubeln tappade nästan 30 procent av värdet mot den svenska kronan under de första åtta månaderna 2015 jämfört med motsvarande period under Detta har sammanfallit med att antalet gästnätter från ryska besökare minskat med drygt 30 procent samma period. Sid 5 av 11

6 Index dec 2002= Index dec 2002= Diagram 3 Utveckling gästnätter av svenska respektive utländska gäster tom aug 2015 Index dec 2005=, 12-månaders rullande medelvärde Totalt Svenskar Utländska Källa: Tillväxtverket/SCB Stora regionala skillnader i utveckling på hotellmarknaden Utvecklingen på den svenska hotellmarknaden har alltså varit positiv under årets första åtta månader. Detta har dock inte inneburit att utvecklingen varit lika positiv överallt i landet. I tabell 1 visas utvecklingen av viktiga hotellparametrar för de 10 största 1 hotellkommunerna i Sverige under de första åtta månaderna Som framgår av tabellen har det varit stora variationer i utvecklingen under året i olika delar av landet. De flesta av de 10 kommunerna har utvecklats positivt om vi studerar utvecklingen av RevPAR. 6 av 10 kommuner hade en tillväxt i RevPAR på över 10 procent jämfört med motsvarande period Hur den positiva utvecklingen av RevPAR uppnåtts varierar dock en hel del mellan kommunerna. I Linköping och Karlstad är det en förbättring av beläggningsgraden som ligger bakom den stora ökningen av RevPAR medan utvecklingen av ARR varit blygsam. I Göteborg däremot råder det motsatta förehållandet. I två av de 10 kommunerna, Jönköping och Umeå, har RevPAR utvecklats negativt under de två första tertialen. RevPAR i Jönköping föll med drygt fem procent och detta berodde helt och hållet på ett försämrat ARR. I Umeå föll RevPAR med drygt 11 procent på grund av en kombination av försämrat ARR och försämrad beläggningsgrad. Förklaringen till den svaga utvecklingen i Umeå är att 2014 var ett exceptionellt bra hotellår för kommunen. Orsaken var att Umeå var en av Europas kulturhuvudstäder, vilket gav stora reseströmmar till kommunen. 1 Kommunerna rankas efter antalet belagda hotellrum för helåret Sid 6 av 11

7 Tabell 1 Utveckling av viktiga hotellparametrar 1-2:a tertialet 2015, 10 största svenska hotellkommunerna 2014 Nivå och % -utveckling jämfört med motsvarande period : tertialet 1-2: tertialet ARR* Bel.grad RevPAR* ARR Bel.grad RevPAR Nivå Nivå Nivå %-utv. %-utv. %-utv. kronor Procent Kronor Stockholm , ,9 4,3 3,4 Göteborg , ,2 3,4 11,9 Malmö , ,3 3,1 1,7 Sigtuna , ,6 6,2 10,0 Jönköping , ,4 1,4-5,1 Helsingborg , ,0 6,7 10,0 Uppsala , ,6 5,4 10,2 Linköping , ,5 9,1 10,7 Karlstad , ,9 10,1 11,0 Umeå , ,5-7,2-11,4 Riket , ,0 6,5 7,7 Källa: Tillväxtverket/SCB *exkl. Moms och frukost Hotellen ser allt mer positivt på efterfrågeläget Den t positiva utvecklingen på hotellmarknaden under året syns även i hotellens förväntningar på hur efterfrågan på deras tjänster kommer att utvecklas, se diagram 4. Hotellen har blivit alltmer positiva i synen på efterfrågan på kort sikt de sista månaderna enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för hotell. En stor andel av hotellföretagen trodde i september att efterfrågan på deras tjänster kommer att öka de närmaste tre månaderna medan knappt något hotellföretag trodde att den ska minska. Man kan i diagrammet utläsa att hotellens förväntningar på efterfrågan på kort sikt brukar vara en bra indikator på vad det faktiska utfallet av belagda hotellrum kommer bli. Med utgångspunkt från detta kommer efterfrågan på hotellrum med stor sannolikhet fortsätta utvecklas positivt under de närmaste månaderna. Sid 7 av 11

8 Nettotal %-utveckling Diagram 4 50 Hotellens förväntningar på efterfrågan respektive faktiskt utfall av belagda hotellrum sep resp. aug 2015 Nettotal respektive % -utveckling jämfört med motsvarande period föregående år, 12-månaders rullande medelvärde 10,0 40 8,0 30 6,0 20 4,0 10 2,0 0 0, , , Förväntad efterfrågan på företagets tjänster på 3 månaders sikt (vänster skala) Belagda hotellrum utfall (höger skala) Källa: Konjunkturinstitutet & Tillväxtverket/SCB -6,0 Hotellföretagens syn på lönsamheten något förbättrad Trots en ganska kraftig tillväxt i efterfrågan på hotelltjänster sedan 2013 har hotellföretagens syn på lönsamheten varit relativt dyster under flera år, se diagram 5. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Det har sedan 2012, mätt som ett fyra månaders rullande medelvärde, varit fler företag som har ansett att lönsamheten varit dålig än andelen som ansett att lönsamheten varit god. Sedan början på 2014 har skillnaden i andelen som är missnöjda och andelen 2 som är nöjda med lönsamheten minskat relativt mycket. Synen på lönsamheten hänger relativt tydligt ihop med utvecklingen av RevPAR. Den positiva utvecklingen av RevPAR sedan början på 2014 är därför en viktig förklaring till att hotellföretagens syn på lönsamheten har börjat förbättras. Mot den bakgrunden talar mycket för att när synen på hotellföretagens lönsamhet publiceras för tredje kvartalet 2015 så kommer en ännu större andel av hotellföretagen uppge att lönsamheten är bra. 2 När det är en större andel hotellföretag som anser att lönsamheten är dålig jämfört med andelen som anser att lönsamheten är god ligger nettotalet under noll och tvärtom. Sid 8 av 11

9 Nettotal Diagram 5 Hotellens syn på lönsamheten Nettotal, 4 kvartals rullande medelvärde Källa: Konjunkturinstitutet Konjunkturen pekar på ett positivt 2016 för hotellen Diagram 6 visar tillväxten i bruttonationalprodukten (BNP) i volym och tillväxten av belagda hotellrum i Sverige på kvartalsbasis. Som framgår av diagrammet 3 finns en stark samvariation mellan de två variablerna. De ska tolkas som att när aktiviteten i den svenska ekonomin är hög så är efterfrågan på hotellrum i Sverige hög och vice versa. Tillväxten i belagda hotellrum ligger generellt något högre än tillväxten i BNP. Statistiskt kan sambandet uttryckas som att när BNPtillväxten är noll ökar belagda hotellrum med ca 1,5 procent. För varje procentenhet som BNP växer, ökar antalet belagda hotellrum med ca 1 procent därutöver och tvärtom när BNP sjunker. I diagrammet har en prognos för BNP för 2015 och 2016 lagts in som kommer från Konjunkturinstitutet. Som framgår av diagrammet är utvecklingen av belagda hotellrum på den svenska hotellmarknaden för närvarande betydligt starkare än vad man kunnat förvänta sig av det historiska sambandet. En förklaring är att den svenska kronans värde gentemot många av våra stora besökarländer har varit svag under året. Detta har bidragit till att många utländska turister besökt Sverige och att många svenskar har förlagt sin semester i Sverige. 3 För att tydliggöra sambandet är skalorna på de två axlarna olika. Sid 9 av 11

10 %-utveckling %-utveckling Diagram 6 10,0 Samvariationen mellan utvecklingen av svensk BNP (volym) och antalet belagda hotellrum på den svenska hotellmarknaden tom aug 2015 %-utveckling jämfört med föregående år, 4 kvartals rullande medelvärde 8,0 8,0 6,0 6,0 Prognos Konjunkturinstitutet 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0-2,0-2,0-4,0-4,0-6,0-6, Belagda hotellrum (vänster skala) BNP (höger skala) Källa: Tillväxtverket/SCB -8,0 Konjunkturinstitutets prognos för BNP-tillväxten i svensk ekonomi, indikerar utifrån det historiska sambandet, en relativt stark utveckling av efterfrågan på hotellrum under resten av 2015 och under Vad gäller utvecklingen under 2016 så tror vi dock att det finns anledning att vara lite försiktiga. Skälen till detta är flera. För det första kommer 2015 att ha varit ett rekordår på den svenska hotellmarknaden när man ser till tillväxt av efterfrågan på hotellrum och hotellens beläggningsgrad. Detta innebär att en eventuell tillväxt under 2016 ska komma ovanpå innevarande års väldigt höga nivåer. För det andra är den bedömning som görs av de flesta prognosmakare att den svenska kronans värde relativt viktiga konkurrentländers valutor sannolikt stärks under Detta gör det dyrare för utländska gäster att besöka Sverige och billigare för svenskar att åka utomlands. För det tredje bedömer vi också att den förbättrade konjunkturen fortsätter att öka efterfrågan på hotellrum från företagssidan. Det leder sannolikt till att det blir dyrare att bo på hotell i genomsnitt, vilket kommer att ha en något dämpande effekt på den totala efterfrågan på hotellrum från framförallt privatgäster. Reviderad prognos för den svenska hotellmarknaden 2015 och en ny prognos för 2016 Efter utvecklingen det andra tertialet 2015 har Visita gjort en relativt kraftig revidering av prognosen för utfallet på hotellmarknaden för helåret 2015, se tabell 2. Utvecklingen av efterfrågan på hotellrum var överraskande positiv under andra tertialet. Detta inte minst med tanke på att företagens förväntningar på efterfrågan hade dämpats en hel del när den förra prognosen gjordes i juni. Hotellföretagens förväntningar har dock sedan dess förbättrats tydligt. Mot den här bakgrunden skriver vi upp prognosen på tillväxten av belagda hotellrum från fyra till sex procent för helåret Ökningen från affärs- och konferensgäster har bidragit till att den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum (ARR) har börjat öka. Den utvecklingen bedömer vi kommer att fortsätta under hösten och vi skriver upp tillväxten för ARR från noll till två Sid 10 av 11

11 procent. Sammantaget gör det att tillväxten för RevPAR skrivs upp kraftigt, från två procent till sju procent för helåret Vi lägger också en prognos för den svenska hotellmarknaden för Den starka konjunkturen fortsätter att ge tillväxt i efterfrågan på hotellrum under Den mycket starka utvecklingen under 2015 i kombination med starkare krona gör dock att vi bedömer att tillväxten i belagda hotellrum stannar på tre procent under Detta ger ett nytt rekord för beläggningsgraden som nästan når upp till 55 procent för helåret ARR fortsätter att öka under 2016 med två procent, vilket är samma ökningstakt takt som under Detta ger sammantaget en tillväxt i RevPAR på tre procent under Tabell 2 Prognos för 2015 och 2016 för viktiga hotellparametrar på den svenska hotellmarknaden Prognos 2015 Prognos 2015 Differens Prognos 2016 (juni) (oktober) (juni-oktober Disponibla rum, %-för. 2,0 2,0 +-0,0 2,0 Belagda rum, %-för. 4,0 6,0 +2,0 3,0 Beläggningsgrad, % 52,7 54,4 +1,7 54,9 ARR, %-för. 0,0 2,0 +2,0 2,0 RevPAR, %-för. 2,0 7,0 +5,0 3,0 Sid 11 av 11

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta

Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta Rapport över första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 Sommarrapport 2016 En genomgång av sommarturismen i Sverige 2008-2015, samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 BAKGRUND OCH INNEHÅLL Sommarmånaderna är en mycket viktig period för den

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

RAPPORT Restaurangmarknadens konjunkturläge November 2017

RAPPORT Restaurangmarknadens konjunkturläge November 2017 RAPPORT Restaurangmarknadens konjunkturläge November 217 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Östergötlands län Månad

Östergötlands län Månad Arkets namn R-E-län Län E-län Kommun Norrköping Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/-

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Foto: Anna Alexander Olsson Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Hur går det för turismen i Helsingborg? Enligt SCB och Tillväxtverkets preliminära siffror var det totala antalet gästnätter

Läs mer

Svagare tillväxt på den svenska restaurangmarknaden

Svagare tillväxt på den svenska restaurangmarknaden Svagare tillväxt på den svenska restaurangmarknaden Rapport över 1-3 kvartalet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Rapport Q1 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö ökar, men något mindre än övriga storstäder... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Ryssland ökar mest... 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 8 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Väldigt positiv ökning av de utländska gästnätterna... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer