Befolkningsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos"

Transkript

1 Rapport Befolkningsprognos

2 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning och utflyttning... 5 Födda och döda... 5 En tillbakablick... 7 Befolkningsutvecklingen de senaste fem åren... 7 Flyttmönster i Ulricehamns kommun... 8 Uppföljning av 2015 års prognos... 9 Prognos Totalt Per åldersklass Barn och ungdomar Den vuxna befolkningen Alternativ prognos Sveriges framtida befolkning Befolkningsprognos

4 Inledning Ulricehamns kommuns befolkningsutveckling är av stor betydelse för hur de krav som ställs på kommunens verksamheter kommer att förändras. Inte bara storleken på kommunens befolkning kan komma att ändras utan också dess sammansättning, vilket då ställer nya krav på kommunens olika verksamheter. Som ett stöd i planeringsarbetet gör kommunen varje år en befolkningsprognos. Prognosen syftar dels till att utgöra ett underlag för behovsbedömningar inom verksamheterna och dels till att utgöra ett underlag för budget. En totalprognos för kommunen har tagits fram för perioden och redovisas i denna rapport. En delområdesprognos för perioden kommer också att tas fram och presenteras under länken Befolkningsprognoser på kommunens intranät. Prognoserna bygger på befolkningens storlek och sammansättning så som det såg ut den 31 december En framskrivning görs sedan ett år i taget utifrån antaganden om inflyttning och utflyttning samt födda och döda i kommunen. I delområdesprognosen görs även vissa antaganden om färdigställda bostäder. Alla antaganden i prognoserna görs utifrån den verklighet som existerar när prognosen görs. Vid användande av prognosen är det viktigt att tänka på att det aldrig med säkerhet går att fastställa befolkningens framtida storlek och sammansättning. Det kan alltid uppstå situationer i samhället som direkt påverkar antagandena i prognosen, till exempel förändringar vad gäller arbetslöshet, bostadspriser, ekonomiska konjunkturer eller infrastrukturella förändringar. Även oroligheter i andra delar världen som leder till stora flyktingströmmar likt de vi sett år 2015 kan påverka antaganden i prognosen. Olika åldersklasser är också olika svåra att göra prognoser på. Bland de svåraste åldersklasserna att prognosticera är de som ännu inte är födda när prognosen görs. Denna grupp har också stor inverkan på det framtida antalet förskolebarn. Även yngre vuxna kan vara svåra att prognosticera då flyttningsbenägenheten hos denna åldersklass är stor. Den osäkerhet som finns ökar med prognoshorisonten eftersom fel gällande de första åren i prognosen även påverkar senare år. Skillnader mellan prognos och utfall kan bero på både felaktiga antaganden, på modellfel och på slumpmässiga fel. Med bakgrund i ovanstående ska de siffror och diagram som presenteras i rapporten ses som en indikation på vartåt befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun lutar, givet de förutsättningar som finns när prognosen görs. På grund av den osäkerhet som råder används avrundade värden i prognosen. Observera att avrundningarna gjorts efter eventuell summering av siffrorna varför summan av siffrorna i tabellerna inte alltid stämmer. För att beskriva den osäkerhet som råder i prognosarbetet samt vara en hjälp i planeringsarbetet presenteras i rapporten även en alternativ prognos. Sist i rapporten presenteras kort den prognos som Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram för Sveriges framtida befolkning för perioden Tveka inte att ta kontakt med kansliet vid eventuella frågor om prognosen. Befolkningsprognos

5 Metod och antaganden Den metod som används i framtagandet av prognosen är kohortmetoden. Det innebär att en framskrivning görs ett år i taget utifrån antaganden om inflyttning och utflyttning samt födda och döda i kommunen. Utgångspunkten i prognosen är befolkningens storlek och sammansättning den 31 december De som överlever ett prognosår blir ett år äldre nästkommande prognosår. Från antalet som överlever dras sedan det beräknade antalet utflyttare. Slutligen adderas det beräknade antalet inflyttare och nyfödda. Befolkningens storlek och sammansättning ett visst år är alltså resultatet av föregående års befolkning minus döda och utflyttade plus födda och inflyttade. För att jämna ut stora variationer mellan olika år baseras antaganden om födda och döda samt inflyttade och utflyttade på uppgifter från de senaste fem åren. Nedan finns en närmare presentation över de antagande som används i prognosen. Inflyttning och utflyttning Antaganden kring flyttningar till och från kommunen handlar dels om antalet personer som flyttar in till respektive flyttar ut från kommunen och dels om ålder och kön hos dessa personer. För att prognosticera inflyttningen till kommunen används den genomsnittliga andelen inflyttare i förhållande till folkmängden för de senaste fem åren. Efter att antalet inflyttare bestämts görs en köns- och åldersfördelning baserad på de senaste fem åren. För att prognosticera hur många som kommer att flytta ut från kommunen används en metod som bygger på risken att flytta ut för män och kvinnor i olika åldrar, så kallade utflyttningsrisker. Utflyttningsriskerna baseras i prognosen på hur män och kvinnor i olika åldrar har flyttat de senaste fem åren. Dessa utflyttningsrisker används sedan för att räkna ut hur många som flyttar ut från kommunen för respektive prognosår. Utflyttningsriskerna är konstanta genom hela prognosperioden varför utflyttningen varierar beroende på befolkningens sammansättning ett specifikt prognosår. Födda och döda Antalet barn som beräknas födas under ett prognosår beror på antalet kvinnor i barnafödande ålder (15-50 år) samt benägenheten hos dessa kvinnor att föda barn. Benägenheten att föda barn i en viss ålder anges som så kallade ålderspecifika fruktsamhetstal och baseras på ett genomsnitt från de senaste fem åren. För att få fram antalet födda barn under ett visst prognosår multipliceras antalet kvinnor i alla åldersklasser mellan år med respektive ålderspecifikt fruktsamhetstal. Summan av dessa fördelas efter kön och en beräkning sker av hur många av de nyfödda som överlever. Utvecklingen av fruktsamhetstalen följer SCB:s riksprognos. En anpassning har dock gjorts till att kvinnor föder fler barn och tidigare i Ulricehamns kommun jämfört med riksgenomsnittet. Befolkningsprognos

6 Antalet döda för varje prognosår beräknas med hjälp av ålders- och könsspecifika dödsrisker. Dödsriskerna anger sannolikheten att avlida vid en viss ålder fördelat på män och kvinnor och appliceras varje prognosår på befolkningen för att beräkna hur många som prognosticeras avlida. Dödsriskerna baseras på ett genomsnitt under de senaste fem åren. Utvecklingen följer SCB:s riksprognos men en anpassning har gjorts till att dödligheten i Ulricehamns kommun de senaste åren har varit lägre än riksgenomsnittet. Befolkningsprognos

7 En tillbakablick Befolkningsutvecklingen de senaste fem åren Tabell 1 visar folkmängd och befolkningsförändringar i Ulricehamns kommun under perioden Den 31 december år 2010 hade Ulricehamns kommun en befolkning på personer. Befolkningen har sedan starten på år 2011 ökat varje år och låg den 31 december 2015 på invånare, vilket innebär en folkökning på 656 personer under femårsperioden. Antalet födda barn har de senaste fem åren legat på i genomsnitt 230 barn per år och antalet döda på 249 per år. Det genomsnittliga antalet inflyttare har legat på 1129 personer och utflyttade på 981. Då födelseöverskottet under alla de senaste fem åren varit negativt beror folkökningen i kommunen på ett positivt flyttningsöverskott. Det inrikes flyttningsöverskottet har dock inte alltid varit positivt utan var negativt både år 2012 och år Detta har dock vägts upp av ett positivt invandringsöverskott. Under år 2015 ökade kommunens befolkning med 250 personer, vilket är den största ökningen i kommunens historia 1 sett till absoluta tal. Ökningen på 25o personer innebar en befolkningsökning med 1.1 procent, vilket kan jämföras med Västra Götalands län som ökade med 1 procent och riket som ökade med 1.1 procent. Den stora ökningen år 2015 berodde på att kommunen både hade ett högt invandringsöverskott och ett relativt högt inrikes flyttningsöverskott. Såväl antalet invandringar som invandringsöverskottet var dock högre år Den låga folkökningen år 2014 berodde istället på att det inrikes flyttningsöverskottet var kraftigt negativt. Liknande förhållande finns också mellan år 2013 och år Tabell 1. Folkmängd och befolkningsförändringar år År Folkmängd Folkökning Procentuell folkökning 0,7 0,1 0,9 0,1 1,1 Födda Döda Födelseöverskott Inflyttningar Utflyttningar Flyttningsöverskott Invandringar Utvandringar Invandringsöverskott Inrikes inflyttningar Inrikes utflyttningar Inrikes flyttningsöverskott Avser perioden från och med 1974 då den senaste kommunsammanslagningen skedde i Sverige. Befolkningsprognos

8 Flyttmönster i Ulricehamns kommun Av stor betydelse för befolkningsprognosen är att inflyttningen till och utflyttningen från kommunen inte är jämt fördelad över alla åldrar. Av figur 1 går att utläsa att under perioden har utflyttningen från kommunen överstigit inflyttningen hos yngre vuxna samtidigt som inflyttningen överstigit utflyttningen hos äldre och yngre personer. Detta kan förklaras med att yngre vuxna har flyttat ut för att exempelvis studera och har sedan kommit tillbaka till kommunen för att bilda familj. Detta är ett flyttmönster som med stor sannolikhet kommer att se likadant ut den närmaste tioårsperioden. Figur 1. Åldersbaserad jämförelse mellan inflyttning och utflyttning i Ulricehamns kommun år (röd streckad linje visar utflyttning och den blå heldragna linjen inflyttning) Befolkningsprognos

9 Uppföljning av 2015 års prognos En jämförelse har gjorts mellan föregående års prognos och det utfall som sedan blev. I förra årets prognos förväntades folkmängden bli år 2015, men utfallet blev Istället för en folkökning på 116 invånare hamnade ökningen på 250 invånare, alltså 134 invånare fler än i prognosen. Antalet födda var något högre i prognosen jämfört med utfallet, men då även antalet döda var något högre prognosticerat blev födelseöverskottet i princip korrekt prognosticerat. När det gäller flyttningarna var det fler som flyttade in till kommunen och färre som flyttade ut än prognosticerat, vilket gjorde att flyttningsöverskottet blev betydligt högre än i prognosen. I tabell 2 presenteras en jämförelse mellan prognos och utfall uppdelat i olika åldersklasser. Störst prognosfel i förhållande till antal invånare i åldersklassen blev det bland nollåringarna. Tabell 2. Jämförelse mellan prognos och utfall för år 2015 uppdelat i åldersklasser. Ålder Prognos år 2015 Utfall år år 2015 Differens mot prognos w Summa Befolkningsprognos

10 Prognos Nedan presenteras den totalprognos som gjorts för perioden Prognosen presenteras både totalt för alla åldrar och uppdelat i åldersklasser. Totalt Den sista december år 2015 var folkmängden i Ulricehamns kommun personer. Under den kommande tioårsperioden förväntas befolkningen öka med drygt 1700 personer till Den årliga totala folkökningen förväntas vara positiv för alla prognosåren, men folkökningen förväntas dock vara lägre under de första fem prognosåren och bli som högst mot slutet av prognosperioden (se figur 2 och 3 samt tabell 3). Mellan år väntas en folkökning på drygt 800 personer till (se tabell 3). Detta ger en genomsnittlig årlig folkökning den kommande femårsperioden på ungefär 160 personer per år eller 0,7 procent per år. Mellan år prognosticeras befolkningen öka med drygt 900 personer till , vilket ger en genomsnittlig årligt folkökning på 190 personer per år eller 0,8 procent per år. Siffrorna kan jämföras med den totala folkökningen under de senaste fem åren som legat på 656 personer, vilket motsvarar 131 personer per år eller 0,6 procent per år. Den positiva folkökningen under kommande tioårsperiod kan till största del förklaras med ett förväntat positivt flyttningsöverskott och till mindre del av att födelseöverskottet om några år förväntas ligga på plus minus noll eller vara svagt positivt. Födelseöverskottets utveckling är en följd av ett förväntat ökat antal födda (se kommande kapitel om antal nollåringar) samtidigt som antalet döda förväntas vara ganska konstant. Vid en jämförelse med föregående års prognos visar årets prognos en starkare folkökning för alla prognosår (se figur 4). Ulricehamns kommun har sedan tidigare ett befolkningsmål på invånare år Enligt årets prognos är det snarare någon gång runt år 2025 som detta mål kan tänkas vara uppfyllt. Detta är några år tidigare än föregående års prognos och gäller endast utifrån de antaganden som görs i prognosen. Befolkningsprognos

11 Figur 2. Folkmängd under perioden samt enligt prognos Figur 3. Folkökning under perioden samt enligt prognos Befolkningsprognos

12 Tabell 3. Folkmängd, folkökning och procentuell folkökning år enligt prognos År Folkmängd Folkökning Procentuell folkökning , , , , , , , , , ,8 Figur 4. Jämförelse mellan förra årets prognos och årets Prognos 2015 Prognos 2016 Befolkningsprognos

13 Per åldersklass Nedan presenteras den prognosticerade befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun fördelat på åldersklasser. I slutet av kapitlet finns en tabell som sammanställer det prognosticerade antalet invånare per prognosår uppdelat i åldersklasser (se tabell 4). Där återfinns också ett diagram som visar den prognosticerade befolkningsutvecklingen fördelat på åldersklasser år 2016, 2020 och 2025 (se figur 16). Barn och ungdomar Bland de svåraste grupperna att prognosticera är de som ännu inte är födda. Antalet nollåringar beror främst på antalet födda barn men också på inflyttning. Enligt prognosen kommer antalet födda barn öka något (se figur 5) både fram till år 2020 och till år Figur 5. Antal nollåringar år 2015 samt år enligt prognos Nollåringar 200 Antalet barn i förskole- och grundskoleålder ökar och minskar en del under de första prognosåren även om trenden visar ett ökat antal invånare i dessa åldersklasser. Fram till både år 2020 och år 2025 förväntas antalet barn i förskole- och grundskoleåldern ha ökat (se figur 6 och 7). Ökningen av barn i dessa åldrar kan delvis förklaras med att de stora kullarna födda runt år 1990 kommer upp i barnafödande ålder. Befolkningsprognos

14 Figur 6. Antal invånare 1-5 år för år 2015 samt år enligt prognos 1-5 år Figur 7. Antal invånare 6-15 år för år 2015 samt år enligt prognos år Befolkningsprognos

15 Invånarna i åldern år förväntas öka fram till år 2025 (se figur 8). Enligt prognosen kommer det dock inte vara en stadig ökning utan antalet förväntas att både öka och minska under perioden. Figur 8. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år 720 Den vuxna befolkningen Då de stora kullarna födda runt år 1990 lämnar åldersklassen kommer antalet invånare i denna åldersklass troligen att minska (se figur 9). Detta samtidigt som antalet invånare i åldersklassen år med största sannolikhet kommer att öka (se figur 10). Figur 9. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Befolkningsprognos

16 Figur 10. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Antalet invånare i åldern år förväntas minska ganska kraftigt fram till runt år 2020 för att sedan plana ut (se figur 11). Åldersklassen år förväntas istället öka ganska kraftigt de första åren för att också den plana ut efter några år (se figur 12). Åldersklassen kommer troligen att öka de första åren för att sedan gå ner till ungefär samma antal som år 2015 (se figur 13). Figur 11. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Befolkningsprognos

17 Figur 12. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Figur 13. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Befolkningsprognos

18 Den äldre befolkningen förväntas enligt prognosen att öka, särskilt i åldern (se figur 14). Detta kan förklaras med att de stora kullarna födda på 1940-talet kommer upp i dessa åldrar. Åldersklassen 85 och uppåt kommer troligen att göra sin största ökning mot slutet av prognosperioden (se figur 15). Det är troligt att antalet invånare i de äldre åldersklasserna kommer att fortsätta öka framöver på grund av en ökad medellivslängd i Sverige. Figur 14. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Figur 15. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos w år 740 Befolkningsprognos

19 Tabell 4. Folkmängd år 2015 samt enligt prognos år uppdelat i åldersklasser Ålder/År w Summa Figur 16. Prognosticerad befolkningsutveckling fördelat på åldersklasser år 2016, år 2020 och år w Befolkningsprognos

20 Alternativ prognos För att beskriva den osäkerhet som råder i prognosarbetet samt vara en hjälp i planeringsarbetet presenteras nedan en alternativ totalprognos för Ulricehamns kommun. Till den alternativa prognosen har samma metod och antaganden använts som till huvudprognosen med den skillnaden att antagandena baseras på uppgifter från de senaste tre åren istället för de senaste fem åren (se tidigare kapitel om metod och antaganden). De mest betydande förändringarna som detta genererar är en något högre andel inflyttare i förhållande till folkmängden samt något högre dödsrisker för män och något lägre dödsrisker för kvinnor. Tabell 5 och figur 17 visar den prognosticerade befolkningsutvecklingen enligt den alternativa prognosen. Som går att utläsa ur tabell 6 visar den alternativa prognosen en folkmängd på 225 personer fler än huvudprognosen sett över hela den prognosticerade tioårsperioden. Fram till år 2020 är skillnaden 100 personer. Den största skillnaden återfinns i åldrarna år (se tabell 7), vilket troligen hänger ihop med den något högre andelen inflyttare och att en stor del av inflyttarna hör till denna åldersklass (se tidigare kapitel om flyttmönster i kommunen). Åldersklassen är dock också den både största och bredaste åldersklassen. Värt att komma ihåg är att osäkerheten i prognoserna ökar med tidshorisonten och att siffrorna i prognoserna ska ses som en indikation på vartåt befolkningsutvecklingen lutar. Skillnaderna i prognoserna, framför allt under den senare delen av prognosperioden, bör därför inte överdrivas. Tabell 5. Folkmängd år 2015 samt enligt alternativ prognos år uppdelat i åldersklasser Ålder/År w Summa Befolkningsprognos

21 Figur 17. Jämförelse mellan huvudprognos och alternativ prognos Huvudprognos Alternativ prognos Tabell 6. Jämförelse mellan huvudprognos och alternativ prognos uppdelat per prognosår År Huvudprognos Alternativ prognos Differens mot huvudprognos Befolkningsprognos

22 Tabell 7. Jämförelse mellan huvudprognos och alternativ prognos uppdelat per åldersklass för år 2016, år 2020 och år 2025 Huvudprognos Alternativ prognos Differens mot huvudprognos Åldersklass w Summa Befolkningsprognos

23 Sveriges framtida befolkning I april 2016 presenterade SCB sin prognos över Sveriges framtida befolkning för perioden I den prognosticeras att folkmängden i Sverige kommer att öka de närmaste åren med omkring 1,5 procent per år, vilket är en nivå som inte förekommit sedan 1800-talet. Den förväntade folkökningen gäller för alla åldersklasser utom för åldrarna år som prognosticeras ha minskat år År 2025 kommer dock även denna grupp ha ökat jämfört med år I tabell 8 visas folkmängden i Sverige år 2015 samt enligt SCB:s prognos för riket år 2020 och år År 2060 förväntas Sveriges befolkning ha ökat till 13 miljoner. Tabell 8. Folkmängd i Sverige år 2015 samt enligt SCB:s prognos år 2020 och 2025 År Folkmängd Källa: SCB För mer information om SCB:s riksprognos hänvisas till SCB och deras publikation Sveriges framtida befolkning Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret

Läs mer

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2015-2024 Foto: Getty Images Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning Enköpings kommuns befolkning beräknas öka med cirka 5 000 invånare och 13 procent, från 40 656 år 2013 till

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2013-2022/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2011-2020/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020 STENUNGSUNDS Dnr 0276/15 KOMMUN Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020 Av Helena Franzén och Eva Hammar Inledning Sverige hade en befolkningsökning på 1,1 procent eller ca 102 000 personer under

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 2015-04-22 STADSLEDNINGSKONTORET SUNDBYBERGS STAD Titel: Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 Författare: Ulrika Isberg, WSP Analys

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN Baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 ÄNGELHOLMS KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Demografisk rapport 2012:09. Stockholms län. -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2012-2021/45

Demografisk rapport 2012:09. Stockholms län. -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2012-2021/45 Demografisk rapport 2012:09 Stockholms län -Huvudrapport Befolkningsprognos 2012-2021/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2012 2021/45 2012:9 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Demografisk rapport 2014:04. Stockholms län -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:04. Stockholms län -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:04 Stockholms län -Huvudrapport Befolkningsprognos 2014-2023/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2014 2023/45 2014:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING FAKTA I KORTHET Nr. 8 2015 VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING Foto: Øyvind Lund Hur en region utvecklas är beroende av de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. En mångfald

Läs mer

Stockholms län - Huvudrapport

Stockholms län - Huvudrapport Demografisk rapport 2013:07 Stockholms län - Huvudrapport Befolkningsprognos 2013-2022/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2013 2022/45 2013:7 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande

Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 SKURUPS KOMMUN Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning 1(5) Befolkningsprognos för åren 2011-2015 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD Prognos baserad på byggplanerna för perioden 20152024 samt med hänsyn tagen till den förtätning som pågår STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra

Läs mer

Befolkningsprognos 2009-2018

Befolkningsprognos 2009-2018 Statisticon AB Mats Forsberg Charlotta Danielsson Frida Westling 2009-05-05 2 (56) Sammanfattning FOLKMÄNGDEN I NACKA KOMMUN ÖKADE UNDER 2008 Folkmängden i Nacka kommun ökade under år 2008 med 1 369 personer,

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2011-2020 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Stockholms län Huvudrapporten - kort version

Stockholms län Huvudrapporten - kort version Demografisk rapport 2015:11 Stockholms län Huvudrapporten - kort version Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete

Läs mer

Skånes befolkningsprognos 2014-2023

Skånes befolkningsprognos 2014-2023 Skånes befolkningsprognos 214-223 Bilaga Antaganden Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 214-8-2 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 3: 2014 Perspektiv Helsingborg Befolkningsprognos 2014 Kommunprognos med utblick mot 2035 samt delområdesprognos 2014 2018 Stadsledningsförvaltningen gör årligen

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2012-2016 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun Rapport Dnr 0372/16 2016-06-28 Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020 Av Helena Franzén Inledning Sverige hade en befolkningsökning på 103 662 personer under 2015 vilket ger en befolkning på

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA

Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-05 BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA 400 000 invånare i Uppsala län inom tio år Sveriges befolkning ökar rekordartat. Nästa år kommer Sverige med

Läs mer

Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden

Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden Pilotprojekt för kommundelen Boo Anna Blomquist och Siv Schéele, Inregia AB december 2002 Innehåll Sammanfattande slutsatser...2 Bakgrund...3 Befolkningsprognoser...3

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Linköpings kommun Statistik & Utredningar 18 mars 2016 Sofia Papanikolaou tel 013-20 62 87 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2016-2025 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2016-2025, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos Huddinge i siffror

Befolkningsprognos Huddinge i siffror Befolkningsprognos 2012-2021 Huddinge i siffror Kommunstyrelsens förvaltning/ekonomiavdelningen 12 april 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Befolkningsutvecklingen under

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 LANDSKRONA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden och med hänsyn tagen till den förtätning som pågår i kommunen STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra

Läs mer

Befolkningsprognos 2015 2024

Befolkningsprognos 2015 2024 Upplands-Bro kommun Befolkningsprognos 215 224 PL-391 PL-392 PL-393 PL-394 PL-395 Bro-distrikts glesbygd Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb Bro tätort Kungsängen-Tibble Brunna Kommentarer om tabellerna På kommunnivå

Läs mer

falun.se/ Befolkningsutveckling Prognos Bilaga till Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 Falu kommun

falun.se/ Befolkningsutveckling Prognos Bilaga till Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 Falu kommun falun.se/ Befolkningsutveckling Prognos 2015 2025 Bilaga till Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 Falu kommun Befolkningsprognos 2015 2025 Falu kommun, ledningsförvaltningen Frågor om prognosen

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1101 Sveriges framtida befolkning 2011 2060 The future population of Sweden 2012 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2021 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 Skånes befolkningsprognos år 2015-2024 1 F OTO : N EW S Ø RES U N D - JO H A N W ES S M A N N EW S Ø RES U N D ( CC BY 3. 0) AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013 Befolkningsförändringar Örnsköldsviks kommun 2013 2014 2 Förord Detta PM redovisar befolkningsförändringar i Örnsköldsviks kommun 2013, samt befolkningens fördelning på församlingsnivå 31 december 2013.

Läs mer

B e f o l k n i n g s f ö r ä n d r i n g a r

B e f o l k n i n g s f ö r ä n d r i n g a r B e f o l k n i n g s f ö r ä n d r i n g a r I detta kapitel redovisas begrepp som folkökning, födelseöverskott, flyttningsöverskott, riktade flyttningar och flyttningar per ålder. Alla begrepp är olika

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-14 98 Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Rapport nr 2011:1 5 april 2011 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Ekonomi- och styrningskontoret Charlotte Jansson, tel. 011 15 19 62 planeringochstatistik@norrkoping.se Innehållsförteckning

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping 2013-2022

Befolkningsprognos för Norrköping 2013-2022 FS 2013:3 2013-04-08 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2013-2022 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antal födda barn förväntas öka under kommande år, främst

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden 2007-2016 Reviderad

RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden 2007-2016 Reviderad RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden 2007-2016 Reviderad 2007-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Befolkningsframskrivningar 2001

Befolkningsframskrivningar 2001 Befolkningsframskrivningar 2001 BE0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Befolkning A.2 Statistikområde Befolkningsframskrivningar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer