Befolkningsprognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos"

Transkript

1 Rapport Befolkningsprognos

2 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning och utflyttning... 5 Födda och döda... 5 En tillbakablick... 7 Befolkningsutvecklingen de senaste fem åren... 7 Flyttmönster i Ulricehamns kommun... 8 Uppföljning av 2015 års prognos... 9 Prognos Totalt Per åldersklass Barn och ungdomar Den vuxna befolkningen Alternativ prognos Sveriges framtida befolkning Befolkningsprognos

4 Inledning Ulricehamns kommuns befolkningsutveckling är av stor betydelse för hur de krav som ställs på kommunens verksamheter kommer att förändras. Inte bara storleken på kommunens befolkning kan komma att ändras utan också dess sammansättning, vilket då ställer nya krav på kommunens olika verksamheter. Som ett stöd i planeringsarbetet gör kommunen varje år en befolkningsprognos. Prognosen syftar dels till att utgöra ett underlag för behovsbedömningar inom verksamheterna och dels till att utgöra ett underlag för budget. En totalprognos för kommunen har tagits fram för perioden och redovisas i denna rapport. En delområdesprognos för perioden kommer också att tas fram och presenteras under länken Befolkningsprognoser på kommunens intranät. Prognoserna bygger på befolkningens storlek och sammansättning så som det såg ut den 31 december En framskrivning görs sedan ett år i taget utifrån antaganden om inflyttning och utflyttning samt födda och döda i kommunen. I delområdesprognosen görs även vissa antaganden om färdigställda bostäder. Alla antaganden i prognoserna görs utifrån den verklighet som existerar när prognosen görs. Vid användande av prognosen är det viktigt att tänka på att det aldrig med säkerhet går att fastställa befolkningens framtida storlek och sammansättning. Det kan alltid uppstå situationer i samhället som direkt påverkar antagandena i prognosen, till exempel förändringar vad gäller arbetslöshet, bostadspriser, ekonomiska konjunkturer eller infrastrukturella förändringar. Även oroligheter i andra delar världen som leder till stora flyktingströmmar likt de vi sett år 2015 kan påverka antaganden i prognosen. Olika åldersklasser är också olika svåra att göra prognoser på. Bland de svåraste åldersklasserna att prognosticera är de som ännu inte är födda när prognosen görs. Denna grupp har också stor inverkan på det framtida antalet förskolebarn. Även yngre vuxna kan vara svåra att prognosticera då flyttningsbenägenheten hos denna åldersklass är stor. Den osäkerhet som finns ökar med prognoshorisonten eftersom fel gällande de första åren i prognosen även påverkar senare år. Skillnader mellan prognos och utfall kan bero på både felaktiga antaganden, på modellfel och på slumpmässiga fel. Med bakgrund i ovanstående ska de siffror och diagram som presenteras i rapporten ses som en indikation på vartåt befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun lutar, givet de förutsättningar som finns när prognosen görs. På grund av den osäkerhet som råder används avrundade värden i prognosen. Observera att avrundningarna gjorts efter eventuell summering av siffrorna varför summan av siffrorna i tabellerna inte alltid stämmer. För att beskriva den osäkerhet som råder i prognosarbetet samt vara en hjälp i planeringsarbetet presenteras i rapporten även en alternativ prognos. Sist i rapporten presenteras kort den prognos som Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram för Sveriges framtida befolkning för perioden Tveka inte att ta kontakt med kansliet vid eventuella frågor om prognosen. Befolkningsprognos

5 Metod och antaganden Den metod som används i framtagandet av prognosen är kohortmetoden. Det innebär att en framskrivning görs ett år i taget utifrån antaganden om inflyttning och utflyttning samt födda och döda i kommunen. Utgångspunkten i prognosen är befolkningens storlek och sammansättning den 31 december De som överlever ett prognosår blir ett år äldre nästkommande prognosår. Från antalet som överlever dras sedan det beräknade antalet utflyttare. Slutligen adderas det beräknade antalet inflyttare och nyfödda. Befolkningens storlek och sammansättning ett visst år är alltså resultatet av föregående års befolkning minus döda och utflyttade plus födda och inflyttade. För att jämna ut stora variationer mellan olika år baseras antaganden om födda och döda samt inflyttade och utflyttade på uppgifter från de senaste fem åren. Nedan finns en närmare presentation över de antagande som används i prognosen. Inflyttning och utflyttning Antaganden kring flyttningar till och från kommunen handlar dels om antalet personer som flyttar in till respektive flyttar ut från kommunen och dels om ålder och kön hos dessa personer. För att prognosticera inflyttningen till kommunen används den genomsnittliga andelen inflyttare i förhållande till folkmängden för de senaste fem åren. Efter att antalet inflyttare bestämts görs en köns- och åldersfördelning baserad på de senaste fem åren. För att prognosticera hur många som kommer att flytta ut från kommunen används en metod som bygger på risken att flytta ut för män och kvinnor i olika åldrar, så kallade utflyttningsrisker. Utflyttningsriskerna baseras i prognosen på hur män och kvinnor i olika åldrar har flyttat de senaste fem åren. Dessa utflyttningsrisker används sedan för att räkna ut hur många som flyttar ut från kommunen för respektive prognosår. Utflyttningsriskerna är konstanta genom hela prognosperioden varför utflyttningen varierar beroende på befolkningens sammansättning ett specifikt prognosår. Födda och döda Antalet barn som beräknas födas under ett prognosår beror på antalet kvinnor i barnafödande ålder (15-50 år) samt benägenheten hos dessa kvinnor att föda barn. Benägenheten att föda barn i en viss ålder anges som så kallade ålderspecifika fruktsamhetstal och baseras på ett genomsnitt från de senaste fem åren. För att få fram antalet födda barn under ett visst prognosår multipliceras antalet kvinnor i alla åldersklasser mellan år med respektive ålderspecifikt fruktsamhetstal. Summan av dessa fördelas efter kön och en beräkning sker av hur många av de nyfödda som överlever. Utvecklingen av fruktsamhetstalen följer SCB:s riksprognos. En anpassning har dock gjorts till att kvinnor föder fler barn och tidigare i Ulricehamns kommun jämfört med riksgenomsnittet. Befolkningsprognos

6 Antalet döda för varje prognosår beräknas med hjälp av ålders- och könsspecifika dödsrisker. Dödsriskerna anger sannolikheten att avlida vid en viss ålder fördelat på män och kvinnor och appliceras varje prognosår på befolkningen för att beräkna hur många som prognosticeras avlida. Dödsriskerna baseras på ett genomsnitt under de senaste fem åren. Utvecklingen följer SCB:s riksprognos men en anpassning har gjorts till att dödligheten i Ulricehamns kommun de senaste åren har varit lägre än riksgenomsnittet. Befolkningsprognos

7 En tillbakablick Befolkningsutvecklingen de senaste fem åren Tabell 1 visar folkmängd och befolkningsförändringar i Ulricehamns kommun under perioden Den 31 december år 2010 hade Ulricehamns kommun en befolkning på personer. Befolkningen har sedan starten på år 2011 ökat varje år och låg den 31 december 2015 på invånare, vilket innebär en folkökning på 656 personer under femårsperioden. Antalet födda barn har de senaste fem åren legat på i genomsnitt 230 barn per år och antalet döda på 249 per år. Det genomsnittliga antalet inflyttare har legat på 1129 personer och utflyttade på 981. Då födelseöverskottet under alla de senaste fem åren varit negativt beror folkökningen i kommunen på ett positivt flyttningsöverskott. Det inrikes flyttningsöverskottet har dock inte alltid varit positivt utan var negativt både år 2012 och år Detta har dock vägts upp av ett positivt invandringsöverskott. Under år 2015 ökade kommunens befolkning med 250 personer, vilket är den största ökningen i kommunens historia 1 sett till absoluta tal. Ökningen på 25o personer innebar en befolkningsökning med 1.1 procent, vilket kan jämföras med Västra Götalands län som ökade med 1 procent och riket som ökade med 1.1 procent. Den stora ökningen år 2015 berodde på att kommunen både hade ett högt invandringsöverskott och ett relativt högt inrikes flyttningsöverskott. Såväl antalet invandringar som invandringsöverskottet var dock högre år Den låga folkökningen år 2014 berodde istället på att det inrikes flyttningsöverskottet var kraftigt negativt. Liknande förhållande finns också mellan år 2013 och år Tabell 1. Folkmängd och befolkningsförändringar år År Folkmängd Folkökning Procentuell folkökning 0,7 0,1 0,9 0,1 1,1 Födda Döda Födelseöverskott Inflyttningar Utflyttningar Flyttningsöverskott Invandringar Utvandringar Invandringsöverskott Inrikes inflyttningar Inrikes utflyttningar Inrikes flyttningsöverskott Avser perioden från och med 1974 då den senaste kommunsammanslagningen skedde i Sverige. Befolkningsprognos

8 Flyttmönster i Ulricehamns kommun Av stor betydelse för befolkningsprognosen är att inflyttningen till och utflyttningen från kommunen inte är jämt fördelad över alla åldrar. Av figur 1 går att utläsa att under perioden har utflyttningen från kommunen överstigit inflyttningen hos yngre vuxna samtidigt som inflyttningen överstigit utflyttningen hos äldre och yngre personer. Detta kan förklaras med att yngre vuxna har flyttat ut för att exempelvis studera och har sedan kommit tillbaka till kommunen för att bilda familj. Detta är ett flyttmönster som med stor sannolikhet kommer att se likadant ut den närmaste tioårsperioden. Figur 1. Åldersbaserad jämförelse mellan inflyttning och utflyttning i Ulricehamns kommun år (röd streckad linje visar utflyttning och den blå heldragna linjen inflyttning) Befolkningsprognos

9 Uppföljning av 2015 års prognos En jämförelse har gjorts mellan föregående års prognos och det utfall som sedan blev. I förra årets prognos förväntades folkmängden bli år 2015, men utfallet blev Istället för en folkökning på 116 invånare hamnade ökningen på 250 invånare, alltså 134 invånare fler än i prognosen. Antalet födda var något högre i prognosen jämfört med utfallet, men då även antalet döda var något högre prognosticerat blev födelseöverskottet i princip korrekt prognosticerat. När det gäller flyttningarna var det fler som flyttade in till kommunen och färre som flyttade ut än prognosticerat, vilket gjorde att flyttningsöverskottet blev betydligt högre än i prognosen. I tabell 2 presenteras en jämförelse mellan prognos och utfall uppdelat i olika åldersklasser. Störst prognosfel i förhållande till antal invånare i åldersklassen blev det bland nollåringarna. Tabell 2. Jämförelse mellan prognos och utfall för år 2015 uppdelat i åldersklasser. Ålder Prognos år 2015 Utfall år år 2015 Differens mot prognos w Summa Befolkningsprognos

10 Prognos Nedan presenteras den totalprognos som gjorts för perioden Prognosen presenteras både totalt för alla åldrar och uppdelat i åldersklasser. Totalt Den sista december år 2015 var folkmängden i Ulricehamns kommun personer. Under den kommande tioårsperioden förväntas befolkningen öka med drygt 1700 personer till Den årliga totala folkökningen förväntas vara positiv för alla prognosåren, men folkökningen förväntas dock vara lägre under de första fem prognosåren och bli som högst mot slutet av prognosperioden (se figur 2 och 3 samt tabell 3). Mellan år väntas en folkökning på drygt 800 personer till (se tabell 3). Detta ger en genomsnittlig årlig folkökning den kommande femårsperioden på ungefär 160 personer per år eller 0,7 procent per år. Mellan år prognosticeras befolkningen öka med drygt 900 personer till , vilket ger en genomsnittlig årligt folkökning på 190 personer per år eller 0,8 procent per år. Siffrorna kan jämföras med den totala folkökningen under de senaste fem åren som legat på 656 personer, vilket motsvarar 131 personer per år eller 0,6 procent per år. Den positiva folkökningen under kommande tioårsperiod kan till största del förklaras med ett förväntat positivt flyttningsöverskott och till mindre del av att födelseöverskottet om några år förväntas ligga på plus minus noll eller vara svagt positivt. Födelseöverskottets utveckling är en följd av ett förväntat ökat antal födda (se kommande kapitel om antal nollåringar) samtidigt som antalet döda förväntas vara ganska konstant. Vid en jämförelse med föregående års prognos visar årets prognos en starkare folkökning för alla prognosår (se figur 4). Ulricehamns kommun har sedan tidigare ett befolkningsmål på invånare år Enligt årets prognos är det snarare någon gång runt år 2025 som detta mål kan tänkas vara uppfyllt. Detta är några år tidigare än föregående års prognos och gäller endast utifrån de antaganden som görs i prognosen. Befolkningsprognos

11 Figur 2. Folkmängd under perioden samt enligt prognos Figur 3. Folkökning under perioden samt enligt prognos Befolkningsprognos

12 Tabell 3. Folkmängd, folkökning och procentuell folkökning år enligt prognos År Folkmängd Folkökning Procentuell folkökning , , , , , , , , , ,8 Figur 4. Jämförelse mellan förra årets prognos och årets Prognos 2015 Prognos 2016 Befolkningsprognos

13 Per åldersklass Nedan presenteras den prognosticerade befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun fördelat på åldersklasser. I slutet av kapitlet finns en tabell som sammanställer det prognosticerade antalet invånare per prognosår uppdelat i åldersklasser (se tabell 4). Där återfinns också ett diagram som visar den prognosticerade befolkningsutvecklingen fördelat på åldersklasser år 2016, 2020 och 2025 (se figur 16). Barn och ungdomar Bland de svåraste grupperna att prognosticera är de som ännu inte är födda. Antalet nollåringar beror främst på antalet födda barn men också på inflyttning. Enligt prognosen kommer antalet födda barn öka något (se figur 5) både fram till år 2020 och till år Figur 5. Antal nollåringar år 2015 samt år enligt prognos Nollåringar 200 Antalet barn i förskole- och grundskoleålder ökar och minskar en del under de första prognosåren även om trenden visar ett ökat antal invånare i dessa åldersklasser. Fram till både år 2020 och år 2025 förväntas antalet barn i förskole- och grundskoleåldern ha ökat (se figur 6 och 7). Ökningen av barn i dessa åldrar kan delvis förklaras med att de stora kullarna födda runt år 1990 kommer upp i barnafödande ålder. Befolkningsprognos

14 Figur 6. Antal invånare 1-5 år för år 2015 samt år enligt prognos 1-5 år Figur 7. Antal invånare 6-15 år för år 2015 samt år enligt prognos år Befolkningsprognos

15 Invånarna i åldern år förväntas öka fram till år 2025 (se figur 8). Enligt prognosen kommer det dock inte vara en stadig ökning utan antalet förväntas att både öka och minska under perioden. Figur 8. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år 720 Den vuxna befolkningen Då de stora kullarna födda runt år 1990 lämnar åldersklassen kommer antalet invånare i denna åldersklass troligen att minska (se figur 9). Detta samtidigt som antalet invånare i åldersklassen år med största sannolikhet kommer att öka (se figur 10). Figur 9. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Befolkningsprognos

16 Figur 10. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Antalet invånare i åldern år förväntas minska ganska kraftigt fram till runt år 2020 för att sedan plana ut (se figur 11). Åldersklassen år förväntas istället öka ganska kraftigt de första åren för att också den plana ut efter några år (se figur 12). Åldersklassen kommer troligen att öka de första åren för att sedan gå ner till ungefär samma antal som år 2015 (se figur 13). Figur 11. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Befolkningsprognos

17 Figur 12. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Figur 13. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Befolkningsprognos

18 Den äldre befolkningen förväntas enligt prognosen att öka, särskilt i åldern (se figur 14). Detta kan förklaras med att de stora kullarna födda på 1940-talet kommer upp i dessa åldrar. Åldersklassen 85 och uppåt kommer troligen att göra sin största ökning mot slutet av prognosperioden (se figur 15). Det är troligt att antalet invånare i de äldre åldersklasserna kommer att fortsätta öka framöver på grund av en ökad medellivslängd i Sverige. Figur 14. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos år Figur 15. Antal invånare år för år 2015 samt år enligt prognos w år 740 Befolkningsprognos

19 Tabell 4. Folkmängd år 2015 samt enligt prognos år uppdelat i åldersklasser Ålder/År w Summa Figur 16. Prognosticerad befolkningsutveckling fördelat på åldersklasser år 2016, år 2020 och år w Befolkningsprognos

20 Alternativ prognos För att beskriva den osäkerhet som råder i prognosarbetet samt vara en hjälp i planeringsarbetet presenteras nedan en alternativ totalprognos för Ulricehamns kommun. Till den alternativa prognosen har samma metod och antaganden använts som till huvudprognosen med den skillnaden att antagandena baseras på uppgifter från de senaste tre åren istället för de senaste fem åren (se tidigare kapitel om metod och antaganden). De mest betydande förändringarna som detta genererar är en något högre andel inflyttare i förhållande till folkmängden samt något högre dödsrisker för män och något lägre dödsrisker för kvinnor. Tabell 5 och figur 17 visar den prognosticerade befolkningsutvecklingen enligt den alternativa prognosen. Som går att utläsa ur tabell 6 visar den alternativa prognosen en folkmängd på 225 personer fler än huvudprognosen sett över hela den prognosticerade tioårsperioden. Fram till år 2020 är skillnaden 100 personer. Den största skillnaden återfinns i åldrarna år (se tabell 7), vilket troligen hänger ihop med den något högre andelen inflyttare och att en stor del av inflyttarna hör till denna åldersklass (se tidigare kapitel om flyttmönster i kommunen). Åldersklassen är dock också den både största och bredaste åldersklassen. Värt att komma ihåg är att osäkerheten i prognoserna ökar med tidshorisonten och att siffrorna i prognoserna ska ses som en indikation på vartåt befolkningsutvecklingen lutar. Skillnaderna i prognoserna, framför allt under den senare delen av prognosperioden, bör därför inte överdrivas. Tabell 5. Folkmängd år 2015 samt enligt alternativ prognos år uppdelat i åldersklasser Ålder/År w Summa Befolkningsprognos

21 Figur 17. Jämförelse mellan huvudprognos och alternativ prognos Huvudprognos Alternativ prognos Tabell 6. Jämförelse mellan huvudprognos och alternativ prognos uppdelat per prognosår År Huvudprognos Alternativ prognos Differens mot huvudprognos Befolkningsprognos

22 Tabell 7. Jämförelse mellan huvudprognos och alternativ prognos uppdelat per åldersklass för år 2016, år 2020 och år 2025 Huvudprognos Alternativ prognos Differens mot huvudprognos Åldersklass w Summa Befolkningsprognos

23 Sveriges framtida befolkning I april 2016 presenterade SCB sin prognos över Sveriges framtida befolkning för perioden I den prognosticeras att folkmängden i Sverige kommer att öka de närmaste åren med omkring 1,5 procent per år, vilket är en nivå som inte förekommit sedan 1800-talet. Den förväntade folkökningen gäller för alla åldersklasser utom för åldrarna år som prognosticeras ha minskat år År 2025 kommer dock även denna grupp ha ökat jämfört med år I tabell 8 visas folkmängden i Sverige år 2015 samt enligt SCB:s prognos för riket år 2020 och år År 2060 förväntas Sveriges befolkning ha ökat till 13 miljoner. Tabell 8. Folkmängd i Sverige år 2015 samt enligt SCB:s prognos år 2020 och 2025 År Folkmängd Källa: SCB För mer information om SCB:s riksprognos hänvisas till SCB och deras publikation Sveriges framtida befolkning Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 2017-05-09 Ulricehamns kommun Kanslifunktionen Fredrik Paulsson Utredare 2 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 3 Tidigare befolkningsutveckling... 6 3.1

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret

Läs mer

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2015-2024 Foto: Getty Images Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning Enköpings kommuns befolkning beräknas öka med cirka 5 000 invånare och 13 procent, från 40 656 år 2013 till

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34 Befolkningsprognos 2014 2023 Befolkningsprognos Partille kommun 2014-2023 Stadsbyggnadskontoret Jörgen Hermansson, samhällsbyggadschef Marlene Segerson, statistikhandläggare Kontaktperson Marlene Segerson

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Validering av befolkningsprognos för Vilhelmina. Att göra en befolknings-prognos i raps

Validering av befolkningsprognos för Vilhelmina. Att göra en befolknings-prognos i raps Validering av befolkningsprognos för Vilhelmina Befolkningsprognoser Att beräkna befolkningsprognoser är svårt. Även om alla parametrar är perfekt uträknade efter vad som har hänt och vad som man rimligen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

STATISTIKUNDERLAG för befolkningsprognoser

STATISTIKUNDERLAG för befolkningsprognoser STATISTIKUNDERLAG för befolkningsprognoser Statistiska centralbyrån (SCB) är en statlig myndighet. Vår uppgift är att framställa och sprida statistik till bland andra beslutsfattare, forskare och allmänhet.

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2013-2022/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2011-2020/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020 STENUNGSUNDS Dnr 0276/15 KOMMUN Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020 Av Helena Franzén och Eva Hammar Inledning Sverige hade en befolkningsökning på 1,1 procent eller ca 102 000 personer under

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 2015-04-22 STADSLEDNINGSKONTORET SUNDBYBERGS STAD Titel: Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 Författare: Ulrika Isberg, WSP Analys

Läs mer

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April Antal invånare År

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April Antal invånare År Befolkningsprognos ALE KOMMUN 2015 2019 31 500 31 000 30 500 30 000 Antal invånare 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 27 000 28 423 28 855 29 330 29 772 30 423 31 002 2014 2015 2016 År 2017 2018 2019 Mark-

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 LJUSDALS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN Baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor. Rapport Dnr: KS 16/147

Befolkningsprognos Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor. Rapport Dnr: KS 16/147 Kommunstyrelsens kontor Rapport 2016-05-03 Dnr: KS 16/147 Befolkningsprognos Södertälje kommun 2016-2025 Magnus Lundin Statistiker Enheten för utredning och hållbarhet Telefon (direkt): 08-523 030 92 E-post:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 ÄNGELHOLMS KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

Demografisk rapport 2012:09. Stockholms län. -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2012-2021/45

Demografisk rapport 2012:09. Stockholms län. -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2012-2021/45 Demografisk rapport 2012:09 Stockholms län -Huvudrapport Befolkningsprognos 2012-2021/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2012 2021/45 2012:9 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS LJUSDALS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS LJUSDALS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 LJUSDALS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

Demografisk rapport 2014:04. Stockholms län -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:04. Stockholms län -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:04 Stockholms län -Huvudrapport Befolkningsprognos 2014-2023/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2014 2023/45 2014:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS GRÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS GRÖNKÖPINGS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 GRÖNKÖPINGS KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING FAKTA I KORTHET Nr. 8 2015 VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING Foto: Øyvind Lund Hur en region utvecklas är beroende av de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. En mångfald

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2025

Befolkningsprognos med utblick mot 2025 Befolkningsprognos 2016-2020 med utblick mot 2025 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2016-2020,

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 NYBRO KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer