RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN STOCKHOLM (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box SE Stockholm Telefon +46 (0) S we c o S tra te g y AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm En del av Sweco-koncernen C h r i s ti an S kar ma n Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Utveckling under året Resultat Totalprognosen 6 4 Metod Totalprognosen Så görs prognosen Flyttning Födda Döda Nybyggnadsprognosen Delområdesprognosen Så görs delområdesprognosen 15 5 Osäkerhet i prognoser Slumpfel: Fel i antaganden: Fel på grund av planavvikelser: Modellfel: 18 2 (18)

3 1 Inledning Sweco Strategy har på uppdrag av Nynäshamns kommun tagit fram en befolkningsprognos för kommunen med delområden. Prognosen gäller för perioden och utgår ifrån befolkningen uppdelad på kön och ålder i ettårsklasser vid senaste årsskiftet. Vidare bygger prognosen på antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens utveckling för kommunen. Ett viktigt antagande för prognosen är också antagandet om färdigställda bostäder under perioden. Även detta antagande har tagits fram av Sweco Strategy. Rapporten redovisar kommunens befolkningssammansättning idag och utveckling det senaste året, prognosresultat för hela kommunen samt vilka antaganden som gjorts vad gäller flyttning, barnafödsel, död samt bostadsbyggande. 3 (18)

4 2 Utveckling under året 2013 Under år 2013 ökade Nynäshamns kommun befolkning med 224 personer, vilket motsvarar 0,8 procent. Sista december 2013 hade kommunen invånare. Under året föddes 285 barn och 272 personer dog, vilket ger ett födelseöverskott på 13 personer. Antalet personer som flyttade in var och antalet som flyttade ut var och flyttnettot var därmed 210 personer. I Diagram 1 visas Nynäshamns kommuns årliga flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) respektive födelsenetto (födda minus döda) under perioden I diagrammet visas bland annat att kommunens födelsenetto sedan slutet av 1990-talet sjunkit och legat omkring 0 och sedan dess som högst varit 60 fler födda än avlidna under året. Diagram 1 Födelse- och flyttnetto i Nynäshamn kommun perioden Flyttnetto Födelsenetto År I Fel! Hittar inte referenskälla. visas befolkningen per åldersklass i Nynäshamns ommmun den 31 decmber år 2012 och De åldersgrupper som ökade mest relativt sett under 2013 var nyfödda och yngre pensionärer medan gymnasieungdomar minskade. Ökningen av nyfödda berodde främst på att det föddes förhållandevis få barn 2012 och att det nu skett en åtgergång till den nivån som rådde åren För de yngre perosnärer är de stora barnkullarna från 1940-talet som får åldersgruppen år att öka. 4 (18)

5 Tabell 1 Befolkningsförändring i Nynäshamn under år 2013 Åldersgrupp Förändring % w Totalt I Diagram 2 presenteras befolkningsstrukturen år 2011 och 2012 och i figuren syns tydligt hur invånarnas åldrande påverkar åldersstrukturen. Diagram 2 Befolkningens åldersstruktur i Nynäshamns kommun 31 december år 2012 och 2013, antal personer År 2012 År Ålder 5 (18)

6 3 Resultat 3.1 Totalprognosen I slutet av år 2013 hade Nynäshamns kommun invånare och under prognosperioden väntas befolkningen öka för varje år. Under hela perioden väntas befolkningen öka med omkring personer och år 202 prognostiseras befolkningen vara drygt personer. Prognosens genomsnittliga årliga ökning på 578 personer kan jämföras med de senaste tio årens genomsnittliga ökning på cirka 220 personer. Den relativt stora prognostiserade befolkningsökningen hänger direkt samman med det stora antalet nya bostäder som planeras i kommunen. I slutet av perioden väntas befolkningen öka snabbare än i början, vilket beror på att det framförallt är i slutet av perioden som det stora antalet bostäder planeras färdigställas. I Diagram 3 visas befolkningsutvecklingen sedan 2000-talet samt utvecklingen enligt prognosen i befintlig bebyggelse och i tillkommande. Diagram Befolkning i Nynäshamns kommun perioden samt enligt prognos Nybyggnation Befintlig bebyggelse Befolkningen väntas öka i stort sett i alla åldrar under prognosperioden fram till slutet av perioden. Antalet unga vuxna år väntas dock sjunka något i början av perioden för att sedan öka igen och år 2023 väntas åldersgruppen åter vara lika stor som idag. Anledningen till det sjunkande antalet gymnasister är den minskande fruktsamheten under senare delen av 90-talet då ungdomarna i den åldersgruppen föddes. Det är i den åldern det är vanligt att flytta hemifrån, oftast till sin första egna lägenhet. Bland de nya planerade bostäderna är merparten småhus, vilket snarare attraherar lite äldre personer i familjebildande åldrar. 6 (18)

7 Diagram 4 Befolkning efter ålderklass år 2013 samt prognos 2018 och 2023 (befintliga+nyproducerade bostäder ) År 2013 År 2018 År w I tabellen nedan redovisas prognosen för varje åldersgrupp för varje prognåsår. Tabell 2 Folkmängd 31 december respektive år. Faktisk folkmängd 2013 och prognos för Åldersgrupp w Summa (18)

8 Tabell 3 Folkmängd 31 december i bostäder som anta produceras under prognosperioden Åldersgrupp w Summa Metod 8 (18) Prognosen genomförs i huvudsak i tre steg där det första steget består av framtagande av en totalprognos på ålder och kön för hela kommunen. Därefter görs en särskild prognos för befolkning i de nya bostäder som antas färdigställas under prognosperioden. Sist beräknas prognosen på små områden (NYKO6) för befolkningen i idag befintliga bostäder. Befolkningen i nybyggnadsprognosen läggs därefter ihop med delområdesprognosen och hela prognosen summeras slutligen upp till större delområden. 4.1 Totalprognosen I det första steget beräknas en totalprognos för hela kommunen. Prognosen beräknas per kön och åldrar på ettårsklasser Så görs prognosen Totalprognosen utgår ifrån befolkningen vid det senaste årsskiftet, det vill säga 31 december 2013 i årets prognos. I princip är det sedan fyra faktorer som påverkar hur befolkningen förändras under prognosperioden. Personer kan flytta in till eller ut ur kommunen, barn föds och några invånare dör. Dessa händelser inträffar i prognosen enligt antaganden som baseras på historiska mönster och bedömningar om framtiden. Dessutom åldras alla i befolkningen för varje år som går, vilket kan tyckas vara en självklarhet men ändå är värt att påpeka som en påminnelse om att detta påverkar befolkningsstrukturen på sikt Flyttning Flyttantaganden består av två delar. Dels behöver man bestämma nivåer för inrespektive utflyttning, dels behöver åldersstrukturer för flyttningen tas fram. Utflyttningen ur kommunen bestäms av så kallade utflyttningsrisker. Det är den beräknade sannolikheten att flytta ut ur kommunen givet vilket kön och ålder man har. De risker som använts i prognosen redovisas i Diagram 5 nedan och baseras på hur det har

9 sett ut för kommunen de senaste åren. Riskerna appliceras på befolkningen vid det senaste årsskiftet för varje prognosår för att beräkna hur många som lämnar kommunen under det kommande året. Summan av dessa personer är det totala antalet utflyttare. Diagram Utflyttningsrisker för Nynäshamns kommun per kön och ålder Kvinnor Män Ålder I början av 2000-talet ökade antalet utflyttare från kommunen och därefter har antalet legat kring personer. Under prognosperioden beräknas antalet utflyttare återigen öka. Den förväntade ökningen hänger samman med en prognostiserat större befolkning, vilket också ökar befolkningens omsättning i antal. Diagram Totalt antal utflyttare från Nynäshamns kommun åren samt prognos Prognos (18)

10 Den totala folkmängden i kommunen har i prognosen bestämts dels av hur många bostäder som beräknas färdigställas under prognosperioden och antaganden om hur många personer som förväntas flytta in i dessa och dels av boendetäthetens utveckling i befintligt bostadsbestånd. Boendetätheten i det befintliga bostadsbeståndet beräknas vara densamma som idag under hela prognosperioden. Det innebär att personer som flyttar ut eller avslider ersätts av inflyttare och födda så att totala antalet personer inte ändras i det befintliga bostadsbeståndet men åldersstrukturen förändras utifrån hur befolkningen åldras och flyttar. I Nynäshamns kommun planeras ett stort antal bostäder under de kommande åren relativt det antal som finns i kommunen idag. Detta förväntas generera en befolkningstillväxt. I varje nybyggd bostad antas 3,6 personer flytta in i småhus, 2,1 personer per lägenhet i flerbostadshus. Byggandet redovisas i efterföljande avsnitt om nybyggnadsprognosen. Förutom att inflyttarna bestäms av boendetäthetens utveckling och nybyggnation antas personer också flytta in istället för de invånare som lämnar kommunen. Antalet inflyttare varierar med bostadsbyggandet och som framgår Diagram 7, är inflyttningen som flest i slutet av prognosperioden när antalet planerade färdigställda bostäder är som störst. Diagram Antal inflyttare till Nynäshamns kommun åren samt prognos Prognos När det totala antalet inflyttare är bestämt behöver de fördelas på kön och ålder. Detta görs enligt den inflyttarfördelning som visas i Diagram 8 nedan. Fördelningen baseras på hur mönstret sett ut de senaste åren för kommunen. Mönstret med något yngre kvinnor som flyttar in medan männen flyttar in vid något högre ålder är ett mönster som återkommer för flertalet kommuner och känns igen från utflyttningsrisken. 10 (18)

11 Diagram 8 Inflyttarfördelning för Nynäshamns kommun per kön och ålder Kvinnor Män Ålder Födda Antalet födda barn beror dels på hur många kvinnor det finns i kommunen i fruktsam ålder och dels på hur många barn varje kvinna föder, det vill säga hur hög fruktsamheten är. Liksom flyttantagandena kan antagandena om fruktsamhet delas upp i två delar, en nivåfaktor och ett antagande för hur många barn varje kvinna föder i varje specifik ålder. Den så kallade summerade fruktsamheten definieras som det antal barn en kvinna skulle föda under sin fruktsamma ålder om hon följde det mönster som finns i varje specifik ålder under ett år. År 2013 var den summerade fruktsamheten i Nynäshamns kommun 2,05 barn per kvinna vilket är en hög, men inte extrem, nivå historiskt sett. Den summerade fruktsamheten i Nynäshamns kommun har i stora drag följt rikets utveckling även nivån har varit något högre senaste tiden. Fruktsamheten sjönk , men ökade sedan under år Prognosen utgår ifrån det genomsnittliga avståndet till riket under den senaste tioårsperioden och därefter följer Nynäshamn rikets utveckling enligt SCB:s antaganden för riket 1. Det är rimligt att tro att fruktsamheten ligger kvar på en hög nivå även i Nynäshamn då många nya bostäder planeras i kommunen samtidigt som fruktsamheten i nyproducerade bostäder är hög jämfört med äldre. Utveckling och prognos de närmsta tio åren visas i Diagram 9 nedan. 1 Sveriges framtida folkmängd , Statistiska centralbyrån (18)

12 Diagram Summerad fruktsamhet i Nynäshamns kommun åren samt prognos Nynäshamn Riket Prognos Den åldersspecifika fruktsamheten, som visas i Diagram 10, baseras liksom övriga åldersspecifika antaganden på hur det har sett ut de senaste åren. Jämfört med riket är alltså, som vi såg ovan, den summerade fruktsamheten något högre i Nynäshamn, vilket beror på att kvinnor i Nynäshamn föder fler barn än i riket upp till 30-årsåldern, samtidigt som kommunen ligger en lägre nivå än riket för kvinnor över 31 år. Diagram 10 Åldersspecifik fruktsamhet för kvinnor i Nynäshamns kommun år Nynäshamn Riket Ålder 12 (18)

13 4.1.4 Döda Antal döda per kön och ålder bestäms genom att dödsrisker beräknas och appliceras på befolkningen i prognosen. Medellivslängden ökar ständigt och dödsriskerna minskar för varje år som går och därför reduceras dödsriskerna för varje prognosår med den hastighet som SCB har beräknat för hela riket. Nynäshamns dödsrisker ligger nära hela länets dödsrisker. För att få större stabilitet och mindre slumpmässighet i dödsriskerna används länets risker för kommunens prognos. Kvinnor har något lägre risk att dö än män i varje given ålder och därför används olika risker för kvinnor och män. Dödsriskerna presenteras i Diagram 11. Diagram 11 Dödsrisker för Stockholms län år Kvinnor Män Ålder 13 (18)

14 4.2 Nybyggnadsprognosen Parallellt med totalprognosen görs en nybyggnadsprognos för den befolkning som väntas flytta in i de planerade bostäderna. Bostadsantagandet är uppdelat på hustyp och område i kommunen. Nybyggnadsprognosen är framtagen per byggprojekt och som nämnts tidigare antas initialt att 3,6 personer flytta in per småhus och 2,1 per bostad i flerbostadshus. För varje projekt antas sedan en förtätning av befolkningen omedelbart efter att det är färdigställt. Efter ett par år sker sedan en långsam utglesning. Antagande om bostadsbyggandet i Nynäshamn har tagits fram utifrån kommunens nya översiktsplan samt de gällande och pågående detaljplaner som finns på kommunens hemsida. Med dessa som utgångspunkt har samtal förts med anställda på framför allt Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen men även med utomstående byggherrar. Samtalen har framför allt gällt omfattningen, tidsplanerna och den geografiska placeringen av nybyggnation. Med hjälp av de insamlade uppgifterna har Sweco bedömt hur många bostäder som kan antas byggas per område och år under prognosperioden. Nybyggnation sker framför allt i områden där det redan tidigare finns bebyggelse och goda möjligheter till kommunikationer. Totalt väntas bostäder färdigställas varav ca småhus, 580 bostadsrätter och 80 hyresrätter. Inom Nynäshamns tätort beräknas under den kommande tioårsperioden kring 620 bostäder tillkomma genom nybyggnation. Osäkerhet råder dock kring tidsplanerna då flera av de planerade projekten befinner sig i ett planeringsskede som ej hunnit vinna laga kraft och därför är mycket svåra att bedöma när genomförande kan ske. Det enskilt största projektet i Nynäshamns tätort är området kring Vaktberget och Telegrafen samt en fortsatt utbyggnad av Nickstadalen. I norra Nynäshamn finns också flera stora projekt under planering. I till exempel Segersäng där det under den kommande tioårsperioden förväntas byggas ytterligare cirka 150 bostäder, dessutom förväntas cirka 50 fritidshus i området omvandlas till permanentstandard. I och omkring tätorten Ösmo planeras cirka 250 nya bostäder under samma period och i Källberga drygt 290 nya bostäder fram till Även i Landfjärden cirka 200 nya bostäder genom dels nya områden men även genom förtätning och delning av befintliga tomter. I Sorunda finns en del projekt som förväntas inflyttningsklara under den kommande tioårsperioden. I Sorunda främst kring Grödby och Hoxla. Dessutom tillkommer ett antal mindre projekt samt ett antagande om att ungefär 20 enstaka småhus byggs per år i kommunen, främst kring tätorterna. 14 (18)

15 De nya bostädernas geografiska fördelning Område Antal planerade Tidsperiod bostäder Ösmo (tätort samt landsbygd) Segersäng (inkl. omvandling fritidshus) Källberga Landfjärden Sorunda Nynäshamn (tätort) Styckebyggen Summa Den befolkning som flyttar in i nyproducerade bostäder förväntas ha ett beteendemönster som skiljer sig åt från den övriga befolkningens. De förväntas exempelvis föda fler barn per kvinna, särskilt omedelbart efter inflytt. De förväntas också ha andra flyttmönster, vilka baseras på SCB:s TYKO-material för hur det har sett ut för kommunens yngre bostadsbestånd de senaste åren. Dödsriskerna antas vara desamma för befolkningen i nyproduktion som i övrig bebyggelse. 4.3 Delområdesprognosen Då totalprognosen och nybyggnadsprognosen är klara beräknas prognosen för befolkningen per område i den bebyggelse som finns idag. Nybyggnadsprognosen dras ifrån totalprognosen och en prognos tas fram för resterande befolkning. Prognosen beräknas per område NYKO6 och stäms därefter av mot totalprognosen. I redovisningen summeras områdena upp till större områden Så görs delområdesprognosen Även för delområdesprognosen görs antaganden om inflyttning, utflyttning, fruktsamhet och dödlighet. Inflyttning och utflyttningsantagandena beror helt på vilken typ av bostäder som finns i området, och baseras på tidigare flyttmönster i bostäder av samma typ. I prognosen har flyttrisker som gäller för olika typer av bostäder i hela riket använts eftersom antalet flyttare till och från Nynäshamn är för få när de bryts ner på olika typer. En jämförelse mellan Nynäshamn och hela rikets typrisker visar att kommunen för de allra flesta typer ligger väldigt nära resten av riket både vad gäller utflyttarrisker och inflyttarandelar. Att flyttmönster skiljer sig mycket åt i olika bostadstyper syns i nedanstående diagram. I exempelvis småhus flyttar det in betydligt fler barn och fler vuxna i 40-årsåldern, medan det i hyresrätter flyttar in fler i årsåldern och i pensionsåldrarna. 15 (18)

16 Diagram 12 Fördelningen av 1000 inflyttare i Småhus respektive Hyresrätter byggda efter år Hyresrätt Småhus Ålder Diagram 13 Antal utflyttade av 1000 invånare i respektive ålder, Småhus och Hyresrätter byggda efter år Hyresrätt Småhus Ålder Sannolikheten att flytta är betydligt högre i alla åldrar om man bor i en hyresrätt än i ett småhus, och i synnerhet om man är barn eller vuxen över 35 år. Fruktsamheten är också beroende på typ av bostad, men också andra faktorer som är mer områdesspecifika, som lägenhetens storlek och närmiljön. Eftersom en god 16 (18)

17 uppskattning av antalet födda barn är avgörande för förskole- och skolplaneringen har varje område fått en individuell fruktsamhetsbedömning baserad dels på antal barn enligt antalet kvinnor och det fruktsamhetsantagande vi gjort på kommunnivå, men också på antal barn tidigare år, så att antalet födda barn i framtiden är proportionell mot observerat antal. Dödligheten i delområdena är densamma som för hela Nynäshamns kommun. Även om det är känt att dödligheten har samband med socioekonomiska faktorer, och sannolikt varierar mellan olika bostadsområden, har vi inte tillräckligt med underlag för att skapa säkra antaganden om olika dödlighet i olika områden. 5 Osäkerhet i prognoser I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig vänta sig att prognosen ska slå in exakt. Prognosfelet ökar för varje år med prognoshorisonten då fel i början av prognosen följer med och fortplantas under senare år. Det är också i allmänhet olika svårt att göra bra prognoser för olika åldersgrupper. I åldrar där det i större utsträckning sker förändringar i livet än i andra åldrar är prognosfelen större. Faktorer som leder till sådana förändringar är fruktsamhet, flyttningsbenägenhet och dödlighet. Det kan finnas flera orsaker till de fel som uppkommer. Antagandena kan vara oriktiga, modellen kan vara felaktig, det kan bli avvikelser i planeringen, exempelvis kan ett bostadsbyggande bli försenat eller tidigarelagt. Även om modellen vore fullkomlig, all utveckling gick enligt planerna och vi kände till alla sanna värden för folks flyttbenägenhet, fruktsamhet och död så skulle det ändå bli fel i prognosen på grund av slumpen. Osäkerhet i prognoser kan klassificeras i följande typer av fel: Slumpfel: Slumpfelet är det prognosfel som bara beror på slumpen och ingenting annat. Även om vi allvetande visste den sanna fruktsamheten, dödligheten och flyttriskerna skulle prognosen ändå innehålla fel på grund av slumpen. Slumpfelen kan approximativt beräknas och är den minsta felmarginal som det någonsin går att få för en prognos Fel i antaganden: Om de antaganden som gjorts för födda, döda och flyttade inte inträffar i verkligheten ökar prognosens osäkerhet. Här finns två typer av fel som kan inträffa. Den första typen är fel i nivåer, det vill säga fel antal som flyttar ut eller in. Denna typ av fel påverkar främst befolkningens storlek, men kan även påverka åldersstrukturen då det inte är samma åldrar som flyttar in som ut ur kommunen. Den andra typen av fel är åldersspecifika antaganden som utflyttningsrisker, inflyttningsandelar, dödsrisker och fruktsamhet. Fel i dessa påverkar främst åldersfördelningen i befolkningen. Betydelsen av avvikelser från antagandena kan uppskattas med känslighetsanalyser, t ex konsekvensanalyser av olika fruktsamhetsantaganden. 17 (18)

18 5.1.3 Fel på grund av planavvikelser: I befolkningsprognosen görs en prognos för befolkningen i framtida nyproduktion. Den bygger på en uppskattning av när bostäder enligt planerna beräknas bli färdiga för inflyttning. Om det i praktiken sker en tidsförskjutning i genomförandet uppstår en skillnad mellan utfall och prognos. Detta fel ska inte lastas prognosmodellen men kan vara en viktig förklaring till varför prognosen inte slår in Modellfel: Prognosfel kan uppstå om prognosmodellen är felaktig i något avseende. Sweco har med sina rötter i Stockholms stads statistik- och utredningskontor (USK) en lång tradition när det gäller metodutveckling inom området befolkningsprognoser och arbetar kontinuerligt med förbättringar av metod och modell för att ligga i framkant. 18 (18)

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2014 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN. 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen. Befolkningsprognos 2011 2020

Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN. 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen. Befolkningsprognos 2011 2020 Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen Befolkningsprognos 2011 2020 PENSIONSPUCKELN 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen 2011:2 Arbetet

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 STATISTIK OM STOCKHOLM BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2013 FÖRORD Sweco Eurofutures redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden åren 2013-2022. Prognosen

Läs mer

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket februari 2009 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Antaget av Kommunfullmäktige 2011-04-12 Sammanfattning Nyköpings kommun har under de senaste decennierna upplevt en stadig

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

RAPPORT. Lidingö PM kostnadsbedömning som underlag till översiktsplanearbetet. Sweco Eurofutures AB. Erik Bergfors. Helena Lund Ulf Johansson

RAPPORT. Lidingö PM kostnadsbedömning som underlag till översiktsplanearbetet. Sweco Eurofutures AB. Erik Bergfors. Helena Lund Ulf Johansson RAPPORT Lidingö kostnadsbedömning som underlag till översiktsplanearbetet Uppdragsnummer 3580545 Stockholm Sweco Eurofutures AB Erik Bergfors Helena Lund Ulf Johansson 1 (12) Sweco Vasagatan 36 Box 415,

Läs mer

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 1 Bostadsförsörjningsplan Gällivare kommun 2012-2030 Projektansvarig: Ulf Hansson, utvecklingschef Författare: Jonas Sompio, utvecklingsenheten Liza Yngström,

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

Bostaden, storstaden och barnfamiljen

Bostaden, storstaden och barnfamiljen DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2005:1 Bostaden, storstaden och barnfamiljen DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2005:1 Bostaden, storstaden och barnfamiljen Statistiska centralbyrån 2005 Demographic Reports 2005:1 Metropolitan

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Avvikande basområden ett problem vid befolkningsprognos

Avvikande basområden ett problem vid befolkningsprognos Matematisk statistik Stockholms universitet Avvikande basområden ett problem vid befolkningsprognos Karin Fägerlind Examensarbete 2006:20 Postal address: Matematisk statistik Dept. of Mathematics Stockholms

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer