Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020"

Transkript

1 Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun

2 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos / 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning Metod och antaganden Startbefolkning Fruktsamhet och dödsrisker In- och utflyttning Framtida bostadsbyggande Prognosfel och prognososäkerhet Södertälje kommuns prognostiserade befolkning Södertälje kommuns totalbefolkning Barn och ungdomar Södertälje kommuns äldre befolkning Försörjningskvoten Jämförelse med föregående års prognos på kommunnivå Jämförelse med SCB:s riksprognos Befolkningsprognos för kommundelarna Befolkningen i kommundelarna Jämförelse med föregående års prognos Sammanfattning Figurer...Sida Figur Figur Figur Figur Figur Tabellbilaga Prognostabeller för kommunen totalt, kommundelarna samt nyko 3 Bostadsantaganden med beräknat färdigställande,

3 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos / 3 1. Inledning Befolkningsprognosen för perioden har utarbetats av Magnus Lundin, samhällsbyggnadskontoret. Sedan flera år tillbaka har Södertälje kommun haft en positiv befolkningsutveckling. Under år 2010 ökade Södertälje kommun sin befolkning med 976 personer eller 1,1 % jämfört med föregående år. Med undantag av Vårdinge-Mölnbo kommundel ökade folkmängden i kommundelarna. De före detta kommundelarna Östertälje och Tveta är de delområden som ökade sin befolkning mest under 2010, 342 respektive 271 personer sett till faktiska siffror vilket procentuellt motsvarar 1,6 % respektive 1,4 %. Om man jämför den procentuella förändringen mellan 2009 och 2010 ökade Enhörna mest med 1,9 % År 2010 hade Södertälje ett positivt flyttnetto, d.v.s. fler flyttade in till kommunen än som flyttade ut, vilket uppgick till 590 personer vilket var 116 personer färre jämfört med flyttnettot Flyttnettot mot utlandet var personer medan flyttnettot gentemot riket i övrigt var negativt med -651 personer. Kommunens befolkningsprognos skall utgöra ett underlag för bl.a. Mål och Budget men är givetvis även användbar i andra sammanhang och utgör ett viktigt instrument för kommunens samhälls- respektive verksamhetsplanering. Rapporten kommer att inledas med en redogörelse för de bakgrundsfaktorer och antaganden som prognosen bygger på och därefter analyseras de resultat som räknats fram. Avslutningsvis redovisas tabeller över resultatet på totalnivå samt för kommunens olika delområden. De åldersklasser som redovisas är de som visat sig vara mest efterfrågade av såväl politiker som tjänstemän. Det är viktigt att betona att tabellerna redovisar en prognos givet de faktorer som var kända då den beräknades i mars/april år För att ytterligare förtydliga detta är samtliga värden avrundade till närmsta femtal. Rapporten samt dess tabeller finns tillgängliga på Kanalens statistiksidor samt på Södertälje kommuns externa webbplats. Frågor rörande befolkningsprognosen besvaras av Magnus Lundin, staben samhällsbyggnadskontoret. tfn Trevlig läsning!

4 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos / 4 2. Metod och antaganden Befolkningsprognosen beräknas utifrån antaganden om befolkningens förändringsfaktorer: fruktsamhet, dödsrisker, in- och utflyttning samt framtida bostadsbyggande. För att minimera eventuella extremvärden enskilda år används genomsnittliga värden för en treårsperiod vad gäller de fyra förstnämnda faktorerna. Utifrån den gällande översiktsplanen, tillsammans med sammanställningen över kommunens pågående bostadsprojekt, såväl detaljplaner som exploateringsprojekt, görs en bedömning av det framtida bostadsbyggandet tillsammans med enheterna projekt- och exploatering samt plan inom samhällsbyggnadskontoret. Diskussioner har även förts med arbetsmarknadskontoret och utbildningskontoret. Dessa olika faktorer vägs sedan samman och med utgångspunkt från befolkningen per den 31 december 2010 beräknas befolkningsprognosen. Här redovisas kortfattat samtliga bakgrundsfaktorer Startbefolkning Den sista december år 2010 bodde personer i Södertälje kommun. Fördelningen mellan män och kvinnor var i princip jämn med endast ett fåtal fler män än kvinnor, män respektive kvinnor. Detta utgör således startbefolkningen i prognosen och den är indelad i ettårsklasser samt är könsfördelad. Geografiskt är befolkningen indelad på nyckelkodsområdesnivå 3 (NYKO-nivå 3) Fruktsamhet och dödsrisker Fruktsamheten beräknas utifrån ålderspecifika fruktsamhetstal (antal födda barn per kvinna i en viss ålder) och utgår från ett genomsnitt för en treårsperiod ( ) för Södertälje kommun och följer sedan SCB:s riksprognos. Södertälje kommun hade för åren fyra procent högre fruktsamhet än riksgenomsnittet. Antalet döda beräknas med hjälp av dödsrisker enligt SCB:s riksprognos. Med hjälp av index kan det beräknade antalet döda justeras uppåt eller nedåt efter lokala variationer. I årets prognos har dödligheten för kvinnor lagts på nio procent över rikets nivå för kvinnor respektive 14 procent för män. Detta motsvarar genomsnittet för dödligheten för män och kvinnor för en treårsperiod för Södertälje kommun In- och utflyttning Avseende in- och utflyttningen till kommunen totalt används genomsnittliga värden för en treårsperiod vilken justeras med avseende på bland annat nybyggnation och prognostiserad utrikes inflyttning. Södertälje kommun har två typer av flyttrörelser att ta hänsyn till. Dels den mer traditionella som genereras av att nya bostäder byggs dels inflyttningen från utlandet. För vissa år har det varit svårt att se något direkt samband mellan bostadsbyggande och ökad inflyttning till kommunen totalt. Sambandet blir dock mer tydligt när kommundelarna studeras.

5 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos / 5 Vad gäller inflyttningen från utlandet är det en mycket svår faktor att bedöma. Det har visat sig att tillgång på bostäder, arbete eller utbildning haft mindre betydelse för inflyttningen från utlandet utan det är snarare närhet till släkt, vänner och kyrka som avgör var man vill bosätta sig. I prognosen görs antagandet att inflyttningen från utlandet inte minskar i samma takt som anges i SCB:s riksprognos. Under åren minskade inflyttningen från utlandet men kommunen hade ändå en relativt stor grupp asylsökande och flyktingar. För år 2006 hade Södertälje kommun en ökad inflyttning från utlandet. Dessa personer bosatte sig främst i områdena Västertälje, Östertälje och Tveta. År 2007 ökade ytterligare inflyttningen från utlandet medan utflyttningen till utlandet minskade. Under perioden minskade inflyttningen från utlandet. Situationen i Irak föranledde en omfattande asylinvandring av personer med irakisk bakgrund till Sverige och Södertälje. Under 2007 skedde den hittills största flyktinginvandringen av irakier till Södertälje då personer med irakisk bakgrund anlände till Södertälje. Antalet asylsökande från Irak har minskat även om antalet anhöriginvandrare synes ha ökat. När det gäller boendet så har de flesta sitt boende i storstadsstadsdelarna och många av dessa är inneboende, dvs. de saknar antingen egna förstahandskontrakt eller godkända andrahandskontrakt. Det är främst i stadsdelarna Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden som de asylsökande har sitt boende eller ebo-adress Framtida bostadsbyggande En viktig faktor som läggs in i befolkningsprognosen är framtida bostadsbyggande. Tillskott på bostäder får olika stor betydelse för befolkningsutvecklingen beroende på hur stor befolkning området har. Sambandet mellan nya bostäder och nya invånare är starkare i kommundelarna och svagare i Södertälje tätort. Samtidigt är det viktigt att göra en avvägning av hur många nya invånare nyproduktionen genererar. Där är kommundelarna också känsligare eftersom även ett fåtal nyinflyttade stora familjer kan ge ett stort genomslag i verksamheten. Befolkningsutvecklingen i olika delområden påverkas av det befintliga fastighetsbeståndets karaktär och av nyproduktionen av bostäder. I områden med nybyggnation görs antaganden om inflyttarnas antal och åldersfördelning beroende på bostädernas karaktär. Den befolkningsutveckling som antagits i prognosen förutsätter att den byggnation som redovisas i rapporten genomförs. Osäkerhet inom byggbranschen och konjunkturförändringar medför dock svårigheter att förutse vilka projekt som verkligen kommer att påbörjas och i vilken takt utbyggnaden kommer att ske. Planerad bostadsbyggande i Södertälje kommun är angivet som beräknat inflyttningsår Prognosfel och prognososäkerhet Prognosfel, skillnaden mellan prognosen och det faktiska utfallet, beror på slumpmässiga fel och felaktiga antaganden. Konjunkturen är likaledes en svår faktor att bedöma och förändringar i konjunkturen påverkar bostadsbyggandet vilket kan leda till att bostadsbyggnadsprojekt antingen fördröjs eller läggs ned vilket i sin tur påverkar folkmängden.

6 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos / 6 Osäkerheten i prognosen ökar ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig och ju mindre prognosområdena är då mindre områden är mer känsliga för slumpmässiga variationer. Vidare är osäkerheten störst i de rörliga åldrarna dvs. när man föds, när man är mest flyttbenägen (20-34 år) och när man dör. 3. Södertälje kommuns prognostiserade befolkning Södertälje kommuns totalbefolkning Likt tidigare års prognoser samt utfall av dessa visat förväntas Södertälje kommuns befolkning att fortsätta öka. Även om konjunkturläget har förbättrats och många nya bostäder planeras byggas såväl i kommundelarna som i de centrala delarna av Södertälje garanterar detta inte ökad inflyttning. Det har historiskt visat sig att det framförallt är kommundelarna som har vuxit befolkningsmässigt när nya bostäder byggts medan nya bostäder i tätorten snarare genererat en intern omflyttning. Inför 2006 års prognos togs kontakter med aktuella byggföretag och det visade sig att uppskattningsvis mellan procent av de nya bostadsrätterna som byggdes i staden hade sålts till befintliga Södertäljebor. Kommunen bedriver emellertid ett aktivt detaljplanearbete och en ny översiktsplan förväntas antas under året. Södertälje är en av regionplanen, RUFS 2010, utpekade regionala stadskärnor vilket betyder att regionen ser Södertälje som en tillväxtnod för hela Stockholms län. Vilket tidigare nämnts har Södertälje kommun sedan flera år haft en högre fruktsamhet än riket i övrigt. Antalet födda barn förväntas under prognosperioden att ligga på något över samma nivå som idag, ett genomsnitt med barn per år. Under hela prognosperioden kommer kommunen ha ett positivt födelseöverskott på i snitt 411 barn årligen Barn och ungdomar Av kommunens åtaganden hör förskola och skola till dem som tar en stor del av budgeten i anspråk. Därför är det intressant att se befolkningsutvecklingen i de aktuella åldersgrupperna. Diagrammet nedan visar den faktiska befolkningsutvecklingen för åren samt prognosen för respektive åldersgrupp fram till år 2020.

7 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos / 7 Figur 1: Prognostiserat antal barn och ungdomar i Södertälje kommun, 0-18 år Grundskolebarn 6-15 år Förskolebarn 1-5 år Gymnasieungdomar år Nyfödda Antalet nyfödda barn kommer att vara svagt ökande under hela prognosperioden. Jämfört med riket har det historiskt fötts fler barn per kvinna i fruktsam ålder i Södertälje kommun vilket är en trend som antas fortsätta. Fruktsamheten minskade år 2009 vilket kan härledas till den svagare konjunkturen men ökade år Antalet barn i förskoleålder dvs. 1-5 år förväntas öka under hela prognosperioden. Gruppen grundskolebarn är förhållandevis stor och omfattar barn i åldern 6-15 år. Även om antalet grundskolebarn förväntas öka under hela prognosperioden finns det skillnader inom gruppen. Antalet sexåringar antas vara förhållandevis stabilt i början av prognosperioden, antas öka något till 2016 för att därefter plana ut. Antalet 7-9 åringar kommer öka fram till 2017 för att därefter stabiliseras. Gruppen åringar förväntas öka svagt fram till 2013 för att därefter öka successivt under hela prognosperioden. Gruppen åringar kommer inledningsvis att minska. Från år 2015 förväntas emellertid gruppen att öka. Antalet gymnasieungdomar i åldrarna år kommer minska fram till 2015 för att därefter öka svagt men antas understiga antalet år Södertälje kommuns äldre befolkning Likt förskola och skola hör äldreomsorg till kommunens stora ansvarsområden. Den här frågan blir mer och mer aktuell och diskuteras flitigt på såväl kommunal nivå som riksnivå. Olika grupper har olika behov och ju äldre invånarna blir desto större blir kommunens åtaganden. Nedan redovisas befolkningsutvecklingen i de grupper som oftast efterfrågas av politiker och tjänstemän.

8 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos / 8 Figur 2: Södertälje kommuns äldre befolkning, 65 år och äldre samt prognostiserat antal år år år år 90-w år Försörjningskvoten Under prognosperioden beräknas antalet personer i yrkesaktiv ålder i åldern år att öka med cirka elva procent vilket innebär att den här gruppen har en lägre tillväxttakt jämfört med befolkningen i Södertälje kommun som väntas växa med tolv procent. Södertälje kommun har idag en försörjningskvot på 1,69 vilket betyder att varje person i åldern år utöver sig själv skall försörja ytterligare 0,69 personer. Vid prognosperiodens utgång kommer kvoten att ha ökat till 0,70. Eftersom ingen hänsyn tas till om personerna i gruppen av en eller annan anledning står utanför arbetsmarknaden är den faktiska kvoten sannolikt högre. Figur 3: Försöjningskvoten samt prognostiserad försörjningskvot ,72 1,71 1,7 1,69 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 Försörjningskvot

9 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos / Jämförelse med förra årets prognos på kommunnivå Årets prognos visar totalt sett på en starkare befolkningsutveckling jämfört med föregående års prognos. Detta beror främst på ett flertal större bostadsbyggnadsprojekt som inte framkom i föregående års prognos och vilka bör generera inflyttare till kommunen. Prognosen antar även att inflyttningen från utlandet kommer att ligga högre jämfört med vad som antas i SCB:s riksprognos vilket avspeglas i inflyttningsantagandena. Jämfört med föregående års befolkningsprognos uppvisar årets prognos likartade tendenser utslaget på både den yngre och äldre befolkningen. Dock förväntas inte andelen äldre befolkning öka i samma takt Jämförelse med SCB:s riksprognos Det kan i sammanhanget vara intressant att se hur kommunens prognostiserade befolkningsförändring skiljer sig från rikets prognos. Eftersom det framförallt är intressant utifrån ett skatteutjämningsperspektiv redovisas förändringen under det kommande året i tabellen nedan: Figur 4: Procentuell förändring riket och Södertälje kommun Riket Södertälje procentuell procentuell förändring förändring 0-0,26-0, ,41 1,49 6 5,47-3, ,41 8, ,16 0, ,84-2, ,75-2, ,41 3, ,18 0, ,69 3, ,43-0, ,44-1,50 90-w 4,80 5,09 Utifrån detta går det att konstatera att den antagna utvecklingen för kommunen respektive riket inte helt följer varandra. Befolkningen i Södertälje kommun tycks växa i högre takt jämfört med riket under det kommande året. 4. Befolkningsprognos för kommundelarna Befolkningen i kommundelarna Totalt beräknas Södertälje kommuns befolkning att öka med tolv procent under prognosperioden. Utifrån de fakta som var kända vid tidpunkten för prognosarbetet är det sannolikt att kommunde-

10 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos / 10 larna och Södertälje tätort kommer att ha en likartad tillväxttakt. Vårdinge har den procentuella största ökningen. Nedan redovisas en tabell över den procentuella förändringen för mitten och slutet av prognosperioden i respektive kommundel. Figur 5: Procentuell förändring i kommunens delområden 2015 och 2020 Delområde Östertälje 9 19 Västertälje 5 9 Tveta 3 8 Södertälje tätort totalt 6 12 Järna 6 7 Hölö-Mörkö 7 12 Vårdinge Enhörna Kommundelarna totalt 8 11 Södertälje kommun totalt 6 12 Ovanstående befolkningsutveckling har flera förklaringar. Dels planeras nya bostäder i kommunen vilket har betydelse för befolkningsutvecklingen samt att det sker en omflyttning inom kommunen. Förutom permanentning av fritidshus i Viksberg kan ökningen i Östertälje förklaras av förtätning av befintliga områden, större bostadsbyggnadsprojekt som exempelvis Lejonet samt den fortsatta utbyggnaden av Glasberga sjöstad. I Tveta planeras bland annat förtätning samt utbyggnad av Almnäs. Ute i kommundelarna kan befolkningstillväxten framförallt förklaras av permanentning av fritidshus, förtätning i befintliga områden, styckebyggnation i kommundelarna samt nya och utbyggnad av befintliga bostadsområden. Områden som kan nämnas är Kallfors, Wij och Ekeby med flera Jämförelse med föregående års prognos Till skillnad från föregående års prognos anges en något högre tillväxttakt inom Södertälje tätort jämfört med kommundelarna. I prognosen tas hänsyn till den omflyttning som sker inom kommunen och hur framtida bebyggelse planeras samt tidpunkten för dess färdigställande men även en skattning görs av nyinflyttningen till följd av bostadsbyggandet. I beräkningen har även inflyttningen från utlandet tagits med. Historiskt har den invandrade befolkningen i huvudsak bosatt sig i Södertälje tätort vilket prognosen även tagit hänsyn till.

11 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos / Sammanfattning Den befolkningsökning Södertälje kommun haft de senaste åren kommer att fortsätta även framöver. Under prognosperioden beräknas kommunens befolkning växa med ca tolv procent. Således beräknas kommunen år 2020 ha invånare jämfört med personer idag. Det är framförallt Södertälje tätort som kommer att växa men även Vårdinge-Mölnbo och Enhörna kommundelar kommer att öka avsevärt i förhållande till folkmängden. Järna och Tveta beräknas få en svagare befolkningsutveckling. Av barn och ungdomar är det framförallt gruppen barn, 7-9 år, år och år som kommer att bli större. Antalet gymnasieungdomar kommer minska fram till 2014, därefter sker en svag ökning resterande prognosår. Den grupp som framförallt kommer att bli större bland de äldre under hela prognosperioden är den i åldrarna vilket även är den åldersgrupp som förväntas att öka mest under prognosperioden. Övriga åldersgrupper dvs , och 90-w kommer i framtiden att öka något i jämförelse med hur det ser ut idag. Antalet personer i yrkesaktiv ålder, år, kommer inte att öka i samma takt som övriga befolkningsgrupper. Försörjningsbördan kommer i slutet av prognosperioden att vara 1,7 vilket kan jämföras med dagens 1,69. Det betyder att år 2019 ska varje invånare i åldern år förutom sig själv försörja ytterligare 0,7 personer. Kommunen tycks få en något högre befolkningstillväxt jämfört med riket totalt under det närmaste året.

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2013-2022/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

Befolkningsprognos Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor. Rapport Dnr: KS 16/147

Befolkningsprognos Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor. Rapport Dnr: KS 16/147 Kommunstyrelsens kontor Rapport 2016-05-03 Dnr: KS 16/147 Befolkningsprognos Södertälje kommun 2016-2025 Magnus Lundin Statistiker Enheten för utredning och hållbarhet Telefon (direkt): 08-523 030 92 E-post:

Läs mer

Befolkningsprognos Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor. Rapport Dnr: KS 17/121

Befolkningsprognos Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor. Rapport Dnr: KS 17/121 Kommunstyrelsens kontor Rapport 2017-05-04 Dnr: KS 17/121 Befolkningsprognos Södertälje kommun 2017-2026 Magnus Lundin Statistiker Enheten för utredning och hållbarhet Telefon (direkt): 08-523 030 92 E-post:

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34 Befolkningsprognos 2014 2023 Befolkningsprognos Partille kommun 2014-2023 Stadsbyggnadskontoret Jörgen Hermansson, samhällsbyggadschef Marlene Segerson, statistikhandläggare Kontaktperson Marlene Segerson

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2015-2024 Foto: Getty Images Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning Enköpings kommuns befolkning beräknas öka med cirka 5 000 invånare och 13 procent, från 40 656 år 2013 till

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun Befolkningsplan 2015-2028 Trelleborgs kommun 2015-02-21 Under de senaste 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början 1985 har befolkningen ökat varje år.

Läs mer

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING FAKTA I KORTHET Nr. 8 2015 VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING Foto: Øyvind Lund Hur en region utvecklas är beroende av de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. En mångfald

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2012-2016 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2015

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2015 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Daniel Bergman Konsult- och servicekontoret 08-731 33 64 2015-05-18 KS/2015:134 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2015 Totalbefolkning Precis som 2014 års befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020

Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020 STENUNGSUNDS Dnr 0276/15 KOMMUN Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2014-2020 Av Helena Franzén och Eva Hammar Inledning Sverige hade en befolkningsökning på 1,1 procent eller ca 102 000 personer under

Läs mer

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun Befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2016-2022 Kommunprognosen Sammanfattning av prognosresultaten Enligt årets prognos beräknas befolkningen öka med 7 179 personer från årsskiftet 2015/2016 fram

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April Antal invånare År

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April Antal invånare År Befolkningsprognos ALE KOMMUN 2015 2019 31 500 31 000 30 500 30 000 Antal invånare 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 27 000 28 423 28 855 29 330 29 772 30 423 31 002 2014 2015 2016 År 2017 2018 2019 Mark-

Läs mer

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April 2013

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April 2013 27 842 28 009 28 337 28 638 29 044 29 529 Befolkningsprognos ALE KOMMUN 2013-2017 30 000 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 27 000 26 500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning 1(5) Befolkningsprognos för åren 2011-2015 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2016-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Befolkningsprognos 2009-2018

Befolkningsprognos 2009-2018 Statisticon AB Mats Forsberg Charlotta Danielsson Frida Westling 2009-05-05 2 (56) Sammanfattning FOLKMÄNGDEN I NACKA KOMMUN ÖKADE UNDER 2008 Folkmängden i Nacka kommun ökade under år 2008 med 1 369 personer,

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2014-2018 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt Linköpings kommun Statistik & Utredningar 19 mars 2013 Sten Johansson tel 013-20 88 52 Sofia Papanikolaou tel 013-20 58 46 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2013-2022 20 000 15 000 10 000 5 000

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2025

Befolkningsprognos med utblick mot 2025 Befolkningsprognos 2016-2020 med utblick mot 2025 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2016-2020,

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 2017-05-09 Ulricehamns kommun Kanslifunktionen Fredrik Paulsson Utredare 2 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 3 Tidigare befolkningsutveckling... 6 3.1

Läs mer

Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA

Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-05 BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA 400 000 invånare i Uppsala län inom tio år Sveriges befolkning ökar rekordartat. Nästa år kommer Sverige med

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(10) Befolkningsprognos för åren 2017-2021 Kommunprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen ca 1400 bäbisar att födas, ca 1000 begravningar ske. Det kommer att färdas iväg ca 4500 personers flyttlass

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer