DELÅRSRAPPORT 1/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1/ Stadsfullmäktige

2 Pärmbild: Elina Paavola

3 Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter ,0 % ,8 % Verksamhetskostnader ,4 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,4 % Tyngdpunkten i utvärderingen av de mål som uppställts för verksamheten och ekonomin låg på de ansvarsområden som är underställda stadsstrukturnämnden och byggnads- och miljönämnden i enlighet med revisionsnämndens arbetsplan för Revisionsnämnden sammanträdde sju gånger under perioden Under sina möten har revisionsnämnden hört ansvarsområdenas förtroende- och tjänstemannaledningen och andra sakkunniga. OFR-revisorn har rapporterat revisionsnämnden om revisioner som utförts enligt vad som överenskommits. Antalet köpta OFR-revisionsdagar var 36 under referensperioden. Det ekonomiska utfallet Utfallsprocenten för verksamhetskostnaderna är 22 procent. Intäkterna för räkenskapsåret faktureras huvudsakligen i maj efter att revisionen av bokslutet slutförts. Sammanträdesarvodena och revisionsarvodet för april månad fattas i de realiserade kostnaderna. Man har rapporterat revisionsnämnden månatligen om det ekonomiska utfallet. Revisionsväsendet behöver inga särskilda åtgärder för att hålla budgeten. 1

4 STADSSTYRELSEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 STADSSTYRELSEN Stadens ledning Verksamhetsintäkter ,5 % ,5 % Verksamhetskostnader ,4 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,8 % Stadskansliet Verksamhetsintäkter ,8 % ,5 % Verksamhetskostnader ,7 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,0 % Ekonomiförvalt. och it-tjänst Verksamhetsintäkter ,2 % ,1 % Verksamhetskostnader ,6 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,9 % Näringslivs- och stadsutveckling Verksamhetsintäkter ,2 % ,9 % Verksamhetskostnader ,5 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,6 % Planering och regionutveckl Verksamhetsintäkter ,0 % ,0 % Verksamhetskostnader ,4 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,1 % Dispositionsmedel Verksamhetsintäkter ,0 % 0 0 Verksamhetskostnader ,9 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,6 % Räddningsväsendet Verksamhetsintäkter ,6 % ,3 % Verksamhetskostnader ,6 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,8 % Sysselsättningstjänster Verksamhetsintäkter ,2 % Verksamhetskostnader ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % Personaltjänster Verksamhetsintäkter ,6 % ,3 % Verksamhetskostnader ,9 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,5 % STADSSTYRELSEN SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,0 % ,6 % Verksamhetskostnader ,5 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,6 % Nettobindande: Lönereservering Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader ,6 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,6 % Service för näringslivet Verksamhetsintäkter ,2 % ,9 % Verksamhetskostnader ,5 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,6 % Sysselsättande Verksamhetsintäkter ,1 % ,2 % Verksamhetskostnader ,6 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,0 % It-tjänster Verksamhetsintäkter ,5 % ,2 % Verksamhetskostnader ,1 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,1 % Kosthåll Verksamhetsintäkter ,1 % ,8 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % #JAKO/0! Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,6 % ,0 % Verksamhetskostnader ,0 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,3 % 2

5 Stadens ledning Utredningsrapporten rörande samarbetet mellan Karleby Turism Ab och KOSEK har färdigställts och med utgångspunkt i den fortsätter den nya verksamhetsmodellen att införas hösten Tryggandet av kontinuiteten i fl ygtrafi ken har påverkats genom den strategi som håller på att utarbetas. En fl ygförbindelse mellan Kronoby och Stockholm har startats. Yrkeshögskoleverksamheten har nu permanent tillstånd. Man har deltagit i förberedelserna inför inledningen på den nya EU-programperioden. De olika faserna i beredningen av modellen för anordnande av social- och hälsovård har följts upp, utlåtanden har getts och effekterna av förändringarna har utvärderats. Arbetet i första fasen av kommunstrukturutredningen i Karlebytrakten (Mellersta Österbotten, med undantag av Kannus och Kronoby) har organiserats och inletts. Arbetet slutförs i slutet av året, då kommunerna kan ta ställning till olika alternativ. Analysen av Karlebys konkurrenskraft samt den regionala och befolkningsmässiga konkurrenskraften ur ett fl yttrörelseperspektiv har färdigställts och publicerats. Stadens konkurrenskraft och dragningskraft har förbättrats väsentligt under de senaste åren. Man kan bidra till att den positiva spiralen fortsätter genom att genomföra den strategi som statsfullmäktige har godkänt. Bildningsväsendet samt social- och hälsoväsendet har med utgångspunkt i strategin påbörjat beredningen av verkställningsprogrammet inom den egna verksamheten. Strategipublikationen har tryckts. Man har dragit nytta av USO 2-projektet i insamlingen av jämförande information. I organiseringen av koncernförvaltningen och -tjänsterna samt i beredningen av utvecklingen av resursutvärderingen har man dragit nytta av USO 2-workshoppen. Beredningsarbetet fortsätter. I projektet Fungerande kommunkoncerner har man utvärderat utvecklingsbehoven inom koncern- och ägarstyrningen samt alternativa modeller för den. Beredningen av bolagiseringen av affärsverken (Karleby Hamn och Karleby Energi) har fortsatt och stadsfullmäktige har fattat principbeslut. Beredningen fortsätter. För att uppnå sparmålet i budgeten har man inlett samarbetsförhandlingar om permitteringar av personal eller om att hålla frivillig ledighet utan lön. Med utgångspunkt i förhandlingarna beslutade stadsstyrelsen om permitteringar på högst 14 dagar eller en frivillig ledighet utan lön på 10 dagar. En del av personalen hölls utanför permitteringarna. Stadskansliet Förnyelsen av stadens webbsidor har förberetts och huvudanvändarna har fått vägledning och rådgivning. Man har tagit in offerter från samarbetsparter och fattat beslut rörande dem. Arbetet med synligheten inom den regionala marknadsföringen med KOSEK och Karleby Turism Ab har intensifi erats med hänsyn till ekonomiska överväganden. Man har tagit in offerter från dagstidningar om prissättningen på evenemang och konsumentinformation. Utbildning i sociala medier har tillhandahållits och användningen har effektiviserats. Upphandlingstjänsterna och -verksamheten inom upphandlingssamarbetet har utvecklats och fördjupats. Överföringen av befogenheterna för upphandlingsbeslut inom upphandlingssamarbetet till upphandlingschefen har förberetts. Införandet av systemet för elektronisk upphandling har förberetts och användarutbildning hållits. Ett öppnare förfarande för utlysning av små upphandlingar och företagssamarbete har utretts. Utbudet av elektroniska tjänster har utökats och dessa kan användas på stadens webbplats. Beredningen av den elektroniska välfärdsberättelsen fortskrider enligt planerna. I ledningsgruppen för beredskap beslutade man att ordna en utbildning inom sektorerna i användningen av säkerhetsprogrammet PRO 24. 3

6 Ekonomi- och dataförvaltningstjänster Införandet av det nya ekonomistyrningssystemet förbereds för start den 1 januari I projektet rörande beskrivningen av god praxis inom koncernledningen har man hållit två lokala workshoppar. Under dessa har man kartlagt koncernsektionens roll och uppgifter samt mer ändamålsenliga metoder för ägarstyrning och resursbehov. Dataförvaltningstjänsterna har deltagit i förnyelsen av webbsidorna och systemen för elektronisk ärendehantering. Näringslivs- och stadsutveckling Personaltjänster Verksamheten har fortskridit enligt planerna. En betydande del av tiden har ägnats åt planeringen av sammanslagningen av KOSEK och Karleby Turism. Ett beslut har fattats i processen för rekrytering av en ny utvecklingschef, vilket stabiliserar verksamheten. När det gäller ekonomin har man hållit sig inom de givna budgetramarna. I uppdateringen av personalprogrammet som inleds på hösten drar man nytta av resultaten från arbetshälsoenkäten. I den interna kommunikationen har man fokuserat på snabb, öppen och aktuell kommunikation. I syfte att minska antalet sjukdagar har man påbörjat en effektivisering av verksamhetsmodellen för tidigt stöd och startat ett pilotprojekt för en verksamhetsmodell för utredning av arbetsolyckor för perioden Rekryteringsplaneringen och uppföljningen av denna överförs till följande år. Det ekonomiska utfallet Inkomsterna för verksamheterna som lyder under stadsstyrelsen har stigit med 0,8 % sedan år Den största ökningen har skett i understöd och bidrag till projekt, som uppgick till euro. Däremot har de övriga verksamhetsintäkterna sjunkit med euro från ifjol. I utfallet från ifjol ingick en försäljningsvinst på inventarier från räddningsväsendet på euro. Verksamhetsutgifterna har sjunkit med 0,2 % jämfört med ifjol. Personalkostnaderna har minskat med 0,3 miljoner euro från ifjol. Utgifterna för företagshälsovården som ingår i personaltjänster har ökat med 11,6 % från i fjol, vilket kan innebära en betydande överskridning av budgeten om inga avhjälpande åtgärder vidtas. I stadsstyrelsens anslag ingår olika reservationsanslag, såsom utvecklingsanslag och dispositionsmedel. Hur dessa medel ska användas bestäms genom separata beslut. Enligt dagens prognos kommer de totala inkomsterna och utgifterna för funktionerna under stadsstyrelsen att bli något lägre än beräknat med undantag av utgifterna för företagshälsovård. I anslagen som lyder under stadsstyrelsen ingår det ett allmänt sparmål på euro som gäller hela staden. 4

7 Uppnåendet av verksamhetsmålen Hälsoövervakning Veterinärvård MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN budget Tillsynen enligt miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan har förverkligats till cirka 20 procent. Arbetet med att uppdatera kvalitetssystemet har fortgått. Resultaten av inspektioner i livsmedelslokaler offentliggörs för allmänheten genom systemet Oiva i enlighet med Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisningar. Hälsoövervakningens introduktionsanvisningar har uppdaterats BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 MILJÖ- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsintäkter ,0 % ,3 % Verksamhetskostnader ,7 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,4 % Hälsoinspektörens verksamhetsställe i Tunkkari hälsocentral lades ner i början av året i enlighet med miljöhälsovårdsnämndens beslut ( ). Det har varit möjligt att erbjuda veterinärmedicinska tjänster inom hela samarbetsområdet i enlighet med lagstiftningen. I början av året har det varit brist på personal inom veterinärvården och särkilt inom tillsynen. Av de två lediga tjänsterna som tillsynsveterinär har endast den ena blivit delvis tillsatt. Det praktiska arbetet inom veterinärvården bestod mest (75 %) av att vårda nyttodjur. Prestationer registrerades sammanlagt Av dessa var 167 hälsovårdsbesök och 59 var djurskyddsinspektioner. Det ekonomiska utfallet Utfallet av miljöhälsovårdsnämndens verksamhetsintäkter är 31,0 procent vid utgången av april. Utfallet av verksamhetskostnaderna är 27,7 procent och verksamhetsbidraget är 21,4 procent. 5

8 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Uppnåendet av verksamhetsmålen Administration budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Förvaltning Verksamhetsintäkter ,8 % ,1 % Verksamhetskostnader ,9 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,5 % Social omsorg och handikap Verksamhetsintäkter ,5 % ,1 % Verksamhetskostnader ,2 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,6 % Äldreomsorg Verksamhetsintäkter ,1 % ,8 % Verksamhetskostnader ,5 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,6 % Primärhälsovård Verksamhetsintäkter ,0 % ,1 % Verksamhetskostnader ,2 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,9 % Specialiserad sjukvård Verksamhetsintäkter ,3 % ,1 % Verksamhetskostnader ,4 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,8 % SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- NÄMNDEN SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,8 % ,8 % Verksamhetskostnader ,2 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,6 % Nettobindande: Utkomststöd Verksamhetsintäkter ,3 % ,3 % Verksamhetskostnader ,7 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,6 % Arbetsmarknadsstöd Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader ,5 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,1 % Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,8 % ,8 % Verksamhetskostnader ,2 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,6 % Social- och hälsovårdsväsendets mål i början av året har varit att utveckla en optimal servicestruktur i samarbete med Kronoby, Jyta och Kiuru. Tillsammans med Jyta och Kiuru har man utrett möjligheterna att bredda samarbetet. Ny lagstiftning kommer att medföra nya utmaningar exempelvis i förhållande till ordnandet och produktionen av tjänster. Som ett resultat av det goda samarbetet har kostnadsökningen blivit måttfull under 2012 och 2013 och samma tendens har hållit i också i början av En utvecklingsplan och effektiviseringsåtgärder har utarbetats i samråd med centralförvaltningen och stadsstyrelsen. Dessa ska nu omsättas i praktiken. Gemensamma mål är att genomföra strukturella reformer, utöka produktiviteten och bredda samarbetet. Till målen hör på samma gång också att stärka klientorienteringen och delaktigheten därför att man enbart med samhälleliga åtgärder inte på ett framgångsrikt sätt kan anta de utmaningar som den framtida ändringen av försörjningskvoten skapar. Den interna utvecklingen har fortsatt genom att skapa modeller för och klarhet i processerna. Ledningssyner har förrättats. I dem har företrädare för den högsta ledningen och de förtroendevalda deltagit. 6

9 I enlighet med målen som relateras till de kritiska framgångsfaktorerna för social- och hälsovårdsväsendet inriktas resurser på utveckling av öppenvård och förebyggande arbete och tidigt ingripande. Målet är en bredbasig välfärdspolitik och uppföljning av dess effekter med hjälp av välfärdsberättelsen. Man har nått goda resultat av satsningarna på förebyggande arbete inom barnskyddet. På samma gång har man utvecklat modeller för att utveckla det multiprofessionella samarbetet för att man också ska kunna tillmötesgå de behov som de som i omfattande utsträckning brukar tjänsterna har. Antalet sjukvikarier inom social- och hälsovårdsväsendet har minskat avsevärt. Social- och handikappservice Äldreomsorg Inom barnskyddet har man följt den av stadsfullmäktige godkända planen för barns och ungas välfärd för Planen har inte kunnat realiseras till alla delar men Karleby har i regel haft kapacitet att agera inom de tidsgränser som krävs i barnskyddslagen. Inom socialt arbete för vuxna har man modellerat arbetsprocesser med hjälp av det material som producerades inom projektet Nuppu II som avslutades i oktober Resurser har kunnat anvisas det sociala arbetet för vuxna genom en reform av verksamhetssätten. I socialvårdslagen har framför allt den betydelse som det sociala arbetet för vuxna har i kommunens servicestruktur betonats. Inom det sociala arbetet för vuxna har man framför allt lagt vikt vid arbetet med att aktivera arbetslösa och utveckla processer för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Under de senaste två åren har utgifterna för utkomststöd ökat. Under de fyra första månaderna 2014 har utkomststöd beviljats till ett belopp av euro, vilket är euro mindre än året innan. Antalet hushåll som ansökte om utkomststöd minskade med nitton jämfört med samma tid i fjol. Man har fortfarande klarat av att bevilja utkomststödet inom de tidsgränser som det föreskrivs om i lagen. Ett grupphem för utvecklingsstörda färdigställs i Mesill under senhösten Det ägs av Karleby hyresbostäder Ab. Bostäderna är avsedda för femton utvecklingsstörda som i stor omfattning är i behov av hjälp dygnet runt. ARA har beviljat understöd för grupphemmet som ska byggas. Inom handikappservicen har man modellerat arbetsprocesserna så att de ska stämma överens med de krav som ställs i lagen. De nya arbetsmodellerna har tagits i bruk i början av I Kronoby ansökte man om understöd hos ARA för att bygga fyra tilläggsplatser i anslutning till Solgården. ARA förkastade ansökan. Det finns dock ett behov av fler platser inom serviceboendet för utvecklingsstörda. Inom barnskyddet genomfördes inga omhändertaganden i början av Verksamheten har utgått från äldreomsorgslagen och de godkända kriterierna för stödtjänster, hemvård, slutenvård, serviceboende och köpta tjänster. Konkurrensutsättningen av det intensifierade serviceboendet behandlades av marknadsdomstolen och konkurrensutsättningsprocessen och besluten i anslutning till den konstaterades vara lagenliga. En optimering av hemvården framfl yttades eftersom upphandlingen överklagades och avbröts. Karleby administrerade projektet SenioiriKaste som pågår under tiden I projektet deltar sammanlagt 40 kommuner inom Norra Finlands Kaste-område. Den totala budgeten för projektet uppgår till euro. Syftet med projektet är att stödja möjligheterna att bo hemma, att göra innehållet i de äldres vardag mångsidigare och att utveckla den rehabiliterande verksamheten och kompetensen. Samarbetet med läroanstalterna har breddats. Åtgärdsmodeller enligt projekten Mallia Euroopasta och Vastuuta ottamalla opit har omsatts i praktiken. Hälsovårdarstuderande som utexamineras från yrkeshögskolan har genomfört hälsoundersökningar av en grupp närståendevårdare i deras hem. Samarbetet mellan läroanstalterna och äldreomsorgen fortsätter i fråga om lärdomsproven och utvecklingen av verksamheten. 7

10 Procentandelen för tjänster avsedda för äldre över 75 år i jämförelse med målen Service/ boendeform Mål Karleby Situation 12/2012 Situation 12/2013 Situation 4/2014 Kronoby Situation 12/2012 Situation 12/2013 Situation 4/2014 Hemmaboende 91 % 89,8 % 90,8 % 91 % 84,4 % 88,3 % 88 % Stöd för närståendevård 5-6 % 4,1 % 5,0 % 4,0 % 7,2 % 6,5 % 4,4 % Regelbunden hemvård 14,5 % 12,5 % 12,4 % 11,6 % 16,7 % 11,0 % 10,5 % Serviceboende - Intensifi erat serviceboende 6,5 % 8,5 % 7,9 % 7,7 % 6,0 % 5,3 % 7,6 % Slutenvård 1,9 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 9,6 % 6,4 % 4,4 % Personer över 75 år, enligt befolkningsprognosen Stödtjänster Stöd för närståendevård för personer över 65 år Karleby Kronoby 12/ /2013 4/ / /2013 4/ , varav över 75 år , varav över 75 år , varav över 75 år , varav över 75 år 39 63, varav över 75 år 48 47, varav över 75 år 32 Dagverksamhet 89 klienter Färdtjänst 175 klienter Hemkörning av varor 168 klienter Måltidsservice 215 klienter Trygghetstelefon Förebyggande hembesök och servicehandledning/ hembesök Veteranskötarbesök Hjälpkarlsbesök av Kötider Karleby stödtjänster närståendevård hemvård intensifi erat serviceboende slutenvård kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 dagar 2 3 månader 2 månader Kronoby Hälsovårdstjänster kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 månader 1 veckor 2 månader Kötiderna till servicehandledningen, stödtjänsterna och serviceboendet ligger inom de tidsgränser som det föreskrivs om i äldreomsorgslagen. Början av året har inom hälsovårdstjänsterna varit en utmaning på grund av bristande läkar- och tandläkarresurser. Det här har lett till njuggt utbud av icke-brådskande vårdtider och köbildning. I början av året väntade över 1 00 patienter på icke-brådskande läkarvård. 8

11 Köerna har förkortats under början av året genom försorg av egna tjänstgörande läkare och i form av upphandlade tjänster. I början av maj stod fortfarande ca 240 patienter i kö. Läkarsituationen håller på att bli bättre mot sommaren och köerna kan sannolikt förkortas under sommaren. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har som ett tillsynsärende behandlat tillgången till icke-brådskande vård på Karleby hälsocentral och instruerat hälsocentralen om användningen av en s.k. köbok. Det har även understrukit s skyldighet att se till att invånarna får vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. I syfte att förbättra rekryteringen av läkare ingick hälsovårdstjänsterna ett avtal med företaget Mediapu som har koncentrerat sig på rekrytering av läkare. Det har fortfarande varit svårt att kontakta hälsocentralen per telefon på grund av tekniska problem trots de underhandlingar som har förts med telefonoperatören och de reparationsåtgärder som har vidtagits. Dagjouren flyttade i början av året till samjourslokalerna på centralsjukhuset. Verksamheten har förlöpt enligt planerna och erfarenheterna av verksamheten har varit positiva. I samband med att dagjouren fl yttade gjorde man också en översyn av klassifi ceringen av brådskande vård vilken har visat sig vara fungerande. Den har ändrat praxisen och vårdprocesserna såtillvida att antalet besök på dagjouren har blivit färre jämfört med tidigare. Företaget Coronaria Hoitoketju har svarat för mottagningsverksamheten i Kelviå. Företaget Attendo Oy fortsatte som serviceproducent i Kronoby. Läkarresurserna på hälsocentralsjukhusavdelningen i Terjärv har inte varit tillräckliga i förhållande till behovet och det har bland annat lett till att vårdperioderna har förlängts. Stadsstyrelsen beslutade om permitteringar som även ska gälla hälsovårdstjänsterna och i början av året har det gjorts upp en plan för genomförandet av permitteringarna. Inom mun- och tandvården har tillgången till vård överskridit den gräns på sex månader som ställs i hälso- och sjukvårdslagen. Antalet patienter som hade stått i kö över sex månader uppgick till 137 och totalt stod patienter i kö till icke-brådskande vård i slutet av april. Köbildningen beror på att tjänste- och befattningsunderlaget inte är tilläckligt stort med tanken på den vårdbehövande befolkningen. Beläggningsgraden på avdelningarna på hälsocentralsjukhuset har uppgått till i genomsnitt 100,04 procent. På beläggningsgraden har inverkat läkarbristen på avdelningarna och den låga beläggningsgraden (lägre än genomsnittet) i Terjärv. Bruket av patientplatser har tidvis begränsats av ett infektionsläge på avdelningarna. Därför har avdelningar inom Jyta och Terjärv använts i större utsträckning än tidigare. Den genomsnittliga vårdtiden på avdelningarna har förkortats till elva dagar (femton dagar i slutet av 2013). Antalet ködagar till den specialiserade sjukvården uppgick i januari april till ca 500. Det ekonomiska läget Verksamheten i Karleby Administration Verksamhetskostnaderna har sjunkit från föregående år med -11,2 procent närmast beroende på lägre personalkostnader. Utfallet stämmer överens med budgeten. Intäktsutvecklingen har varit positiv. Socialt arbete Inflödet av intäkter överskrider målen. Verksamhetskostnaderna har ökat med nästan 13 procent. Orsaken är att utgifterna för missbrukarvården har ökat med ca 90 procent. Kostnaderna för utlänningsverksamheten ligger på samma nivå som året innan. I år har inga nya fl yktinggrupper mottagits. Hur anslagen ska räcka till är mest kritiskt inom utkomstskyddet. Beloppet för det grundläggande utkomststödet har inte ökat men kommunandelen för arbetsmarknadsstödet har ökat med över 15 procent. Utgiftsutvecklingen för placeringar i vård utom hemmet har fortsättningsvis varit god. Anslaget för kommunandelen för arbetsmarknadsstödet uppgår till ett belopp som är euro lägre än i bokslutet för 2013 och budgeten kommer antagligen att överskridas. Handikappservice Inkomstutvecklingen i januari-maj motsvarar målen. Verksamhetskostnaderna har ökat med över 7 procent. Ökningen beror på boendeservicen och på ökningen av ekonomiskt stöd. Behovet av personlig assistans och stödtjänster har alltjämt ökat. 9

12 Äldreomsorg Efter fyra månader ligger intäkterna i nivå med fjolåret. Målet är att intäkterna ska öka med euro. Verksamhetskostnaderna har sjunkit något från året innan (0,8 %). Budgetmålet är att minska utgifterna för äldreomsorgen med ca euro från i fjol. En övergång till s.k. lättare tjänster med hjälp av servicehandledning betonas ständigt och det innebär att omfattningen av s.k. tunga tjänster kan minska. Hemvård och stöd för närståendevård Infl ödet av verksamhetsintäkter har varit bra, ökningen uppgår till över 10 procent. Med infl ödet går det till en del att täcka utgiftsutvecklingen för äldreomsorgen vilken har varit svagare. Verksamhetskostnaderna har ökat med ca 0,5 procent. Tillväxten beror på ökningen av stödet för närståendevård och övrig vård som ges i hemmet i enlighet med strategin. Primärvård Inkomstutvecklingen är tillfredsställande och iakttar budgeten. Verksamhetskostnaderna ökade totalt med 2,1 procent i januari-maj. Störst var ökningen inom öppenvården (+6 procent) och inom mun- och tandvården (över 10 procent). Kostnaderna för vårdavdelningarna sjönk från nivån i fjol. Inom öppenvården beror utgiftsökningen på jouren och faktureringen av mottagningarna för laboratorie- och röntgentjänster. Inom mun- och tandvården beror utgiftsökningen bl.a. på att man förkortat vårdköerna genom extra arbete. Specialiserad sjukvård Utgiftsutvecklingen för den specialiserade sjukvården har varit positiv från början av året. På basis av de slutliga utgifterna för tre månader och förskottsbetalningarna för april var utgiftsökningen ca 0,3 procent. Bruket av tjänsterna har minskat inom många sektorer och speciellt inom resultatområdet för psykiatri. Inom den specialiserade sjukvården har det totala antalet besök i Karleby sjunkit med över 3 procent, antalet vårddagar har sjunkit med över 6 procent, antalet vårdperioder har sjunkit med över 10 procent. De genomsnittliga vårdtiderna har i någon mån förlängts. Besök inom psykiatrin har minskat från året innan med över 10 procent. Kostnaderna för prehospital akutsjukvård för Karleby har fördubblats i januari april från i fjol. En höjning av servicenivån och investeringar ledde fortfarande till ökade kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården. Sammanfattning/Karleby Utvecklingen av intäkterna i Karleby under januari april motsvarar i stora drag det mål som har satts för året. Enligt budgeten får verksamhetskostnaderna för Karleby öka med sammanlagt ca 1 miljon euro (+ 0,6 procent). I januari april var ökningen måttlig men överskred klart det ovan nämnda målet. För att nå det mål som har satts i anpassningsprogrammet och budgeten förutsätts det att det görs stora nedskärningar i kostnaderna för tjänsterna under slutet av året. Effekterna som permitteringarna av personalen och personalens ledigheter utan lön utvärderas i ett senare skede. Inom den specialiserade sjukvården och den prehospitala akutsjukvården har det beräknats att kostnadsökningen kommer att tillta. Genomförandet av anpassningsprogrammet fortsätter. Ett program för stadens lokaler håller på att färdigställas. Ett genomförande av det innebär att man gör betydande kostnadsbesparingar också av kostnaderna för lokalerna inom social- och hälsovårdväsendet. Nettoavvikelsen från budgeten för social- och hälsovårdsväsendet i Karleby uppgår enligt inkomstprognoserna i början av året till 4,8 miljoner euro. Verksamheten i Kronoby Administration Verksamhetskostnaderna har sjunkit med över 6 procent. Man ligger dock något efter budgetmålet. Socialt arbete Intäktsinfl ödet iakttar budgeten. Verksamhetskostnaderna är på en lägre nivå än i fjol. Minskningen av utgifterna för vård utom hemmet har avtagit. Utgifterna för det grundläggande utkomststödet håller fortfarande på att öka (+29 procent). Utgifterna för arbetsmarknadsstöd har stannat på samma nivå som i fjol. Utgifterna för missbrukarvård och ekonomiskt stöd har minskat. Handikappservice De influtna intäkterna är lägre än budgetmålet. Kostnaderna har ökat med över 15 procent i början av året. Det har skett en ökning på alla delområden: ekonomiskt stöd, serviceboende och öppenvård. Äldreomsorg, hemvård och stöd för närståendevård De infl utna intäkterna motsvarar budgetmålet. Verksamhetskostnaderna har minskat med ca 8 procent. Ändringen beror på att 10

13 vårdavdelningsverksamheten i Terjärv överfördes från äldreomsorgen till primärvården. Utgifterna för hemvården har framskridit enligt de uppställda målen och ändringen av prioriteringarna i verksamheten. Inom stödet för närståendevården har man för närvarande framskridit enligt målen. Primärvård Intäktsutfallet motsvarar budgetmål. Verksamhetskostnaderna för öppenvården har ökat med totalt ca 8 procent. Ökningen beror på ökade kostnader för avtal om köpta tjänster. En delorsak till att primärvården expanderat är att det har inrättats en vårdavdelning på Terjärv vårdcenter och utgifterna för den bokförs på primärvården.. Utgifterna för mun- och tandvården har ökat med 14 procent. Tandläkarsituationen har varit bättre än i fjol. Intäkterna har också ökat påtagligt. Bruket av samjouren för primärvård har i Kronoby sjunkit med 17 procent. Det är till en del frågan om periodiseringsskillnader. Specialiserad sjukvård Användningen av och kostnaderna för den specialiserade sjukvården i Kronoby var i början av året bättre under kontroll än i fjol. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården har i januari april sjunkit med över 3 procent. De besök inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt vilka statistikförs för Kronobys del har sjunkit från föregående år med närmare 9 procent. Antalet vårddagar ligger på samma nivå som i fjol. Den genomsnittliga längden på vårdperioderna har minskat med ca 2 procent. Kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården har i Kronoby i januari april nästan fördubblats. Sammanfattning/Kronoby Den ekonomiska situationen i Kronoby är totalt sett bättre än i fjol. Den totala utgiftsökningen ligger klart under 3 procent och inkomstinfl ödet är bättre än utvecklingen i fjol. Enligt kostnadsutvecklingen för Kronoby får utgiftsutvecklingen högst ligga på samma nivå som i fjol. Inkomstutvecklingen möjliggör inte att kostnadsavvikelserna täcks med inkomsterna. Av kostnadsökningen under början av året beror 1/3 på ökningen inom den prehospitala akutsjukvården, ca 45 procent på kostnadsökningen inom handikappservicen och den återstående delen på att de upphandlade tjänsterna inom primärvården har ökat. Kronobys nettoresultat kommer enligt en förhandskalkyl att vara sämre än budgeten. Inkomstmålet har nåtts. Verksamhetskostnaderna överskrids mest inom den specialiserade sjukvården, den prehospitala akutsjukvården och arbetsmarknadsstödet. Nettoöverskridningarna av budgeten beräknas på basis av resultatet för fyra månader uppgå till ca euro. 11

14 NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN Uppnåendet av verksamhetsmålen Bildningscentralen budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 UTBILDNINGS- OCH BARNDAGVÅRDSNÄMNDEN Bildningscentralen Verksamhetsintäkter ,0 % ,6 % Verksamhetskostnader ,1 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,1 % Barndagvård Verksamhetsintäkter ,0 % ,6 % Verksamhetskostnader ,3 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,2 % Grundläggande utbildning Verksamhetsintäkter ,8 % ,0 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,3 % Gymnasiet och annan utbildning på andra stadiet Verksamhetsintäkter ,2 % ,8 % Verksamhetskostnader ,5 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,6 % Karlebynejdens institut Verksamhetsintäkter ,2 % ,6 % Verksamhetskostnader ,8 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,2 % UTBILDNINGS- OCH BARNDAGVÅRDSNÄMNDEN Verksamhetsintäkter ,8 % ,5 % Verksamhetskostnader ,5 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,2 % Nettobindande: Karlebynejdens institut Verksamhetsintäkter ,2 % ,6 % Verksamhetskostnader ,8 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,2 % Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,6 % ,1 % Verksamhetskostnader ,5 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,1 % Stadens strategi ( ) har styrt beredningen av bildningsväsendets utvecklingsplan samt beredningen av ansvarsområdenas utvecklingsplaner. Utvärderingsuppgifterna från föregående strategiperiod har använts som grund för beredningen av planerna och förberedelserna har fortskridit i bred dialog mellan beslutsfattare och tjänsteinnehavare samt kommuninvånare. Bildningsväsendets ledningsgrupp har samordnat utvecklingsplanernas beredningsprocess. Bildningscentralen har hjälpt beredningen av de olika ansvarsområdenas projektansökningar och projekt har startat enligt de finansieringsbeslut som erhållits. Man har nått de mål som uppställts för verksamheten och ekonomin och erhållit mer fi nansiering för projekten än i fjol. Bildningsväsendet har deltagit i beredningen av anpassningsprogrammet som inom sektorn koordineras av bildningsväsendets ledningsgrupp. Planeringen av verkställandet av stadsstyrelsens permitteringsbeslut har inletts inom bildningsväsendet och dess ansvarsområden i enlighet med bildningscentralens anvisningar. Verkställandet är särskilt utmanande inom ansvarsområdena för småbarnsfostran och utbildning. Personalens fortbildning har framskridit planenligt. Bildningsväsendets utbildning för specialyrkesexamen i ledarskap pågår fortfarande. Den inom undervisningsväsendet 2003 inledda 12

15 Småbarnsfostran praxisen med mentorsverksamhet för nyanställda har tagits i bruk inom bildningsväsendets alla ansvarsområden och verksamheten håller på att bli allmänt vedertaget. Utvecklingen av den elektroniska kund- och förvaltningstjänsten pågår fortfarande. Anmälan till förskoleundervisningen, årskurs 1 inom den grundläggande utbildningen och eftermiddagsklubbar sker elektroniskt i likhet med tidigare år. Programmet KommunRekry har också underlättat rekryteringen av lärare och tillgången på behöriga lärare till lediga tjänster har varit tillfredsställande. Karleby undervisningstjänster erbjuder arbetsplatser som är attraktiva på riksnivå och sökanden kommer i stor utsträckning från olika delar av landet. Man har också lyckats med rekryteringen av skolpsykologer. Tillståndsförfarandet för att besätta tjänster och befattningar har fördröjt rekryteringsprocessen men processen har blivit något smidigare efter stadsstyrelsens beslut. Reparationsåtgärderna som startade 2011 i bildningscentralens utrymmen på Strandgatan 16 fortsatte med kontrollmätningar och med mindre reparationsåtgärder som planeras utgående från mätningarna. Bildningscentralen får permanenta lokaliteter när renoveringen av stadshuset blir klar och verksamheten fl yttar tillbaka till stadshuset. Bildningsväsendets anvisningar för kommunikation har tagits i bruk. Användningen av sociala medier som kommunikationskanal har ökat. Den goda nativiteten och den relativt goda sysselsättningen bidrar till att utgifterna och antalet vårdavtal ökar inom småbarnsfostran. Antalet sökande som beviljats Karlebystöd och hemvårdsstöd samt utgifterna ligger i stort sett på samma nivå som i fjol. Utvecklingsplanen för småbarnsfostran har beretts under våren och småbarnsfostran har aktivt deltagit i upprättandet av en gemensam utvecklingsplan för bildningsväsendet. Permitteringsarrangemangen har sysselsatt förvaltningen och cheferna inom småbarnsfostran. Förskoleundervisningen i Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu har flyttats till tillfälliga lokaler på grund av problem med inomhusluften. Dagvårdens kvalitet har bedömts i enlighet med utvärderingsplanen. Dagvårdsstarten är ett kontinuerligt utvärderingsobjekt. Barndagvårdstjänster har ordnats efter behov för båda språkgrupperna och man kunde fullfölja den subjektiva rätten till dagvård på hela stadens område. Kunderna har fått information om stadens lekparksverksamhet och församlingens klubbar samt om andra alternativ inom dagvården. Fortbildning har ordnats i enlighet med utbildningsprogrammet och en utbildningshelhet i pedagogiskt ledarskap har ordnats för cheferna. I fråga om personalens utbildning har man fäst vikt vid att ordna gemensam utbildning för arbetsgemenskaperna. Jet-utbildningen och mentorsverksamheten fortsätter. Nämnden har godkänt driftsekonomin för småbarnsfostran i januari. Man har försökt ordna småbarnsfostran så kostnadseffektivt som möjligt och ekonomin har följts upp på ett systematiskt sätt i ledningsgrupperna för småbarnsfostran och bildningsväsendet samt i nämnden för utbildning och fostran. Ekonomin för småbarnsfostran ligger inom de budgeterade ramarna. Effekterna av permitteringar och frivilliga ledigheter syns ännu inte i budgetutfallet för det första kvartalet. Programmet KommunRekry har använts för att rekrytera vikarier och permanent personal. Småbarnsfostran har deltagit aktivt i planeringen av fastigheten vid Vingesgatan, allaktivitetshuset i Storby och projektet i Storkisbacken. Projektet för daghemmet i Rytibacken har sysselsatt också i början av året. På basis av enkäten Työhyvinvointisyke har man ordnat verkstäder inom ansvarsområdets verksamhetsenheter där man diskuterat resultaten av enkäten och beslutat om viktiga utvecklingsobjekt med tanke på arbetshälsan. 13

16 Undervisningstjänster Grundläggande utbildning Specialundervisning Det totala antalet elever inom den grundläggande utbildningen förväntas öka i början av nästa läsår och den finskspråkiga grundläggande utbildningen får två nya grupper. På grund av den snäva budgeten krävdes grundliga förberedelser för hur resurserna ska allokeras höstterminen En optimal gruppstorlek har eftersträvats genom styrning av elevplacering inom närskolområden. Stora elevgrupper kunde fortsättningsvis göras något mindre med utbildnings- och kulturministeriets projektfinansiering. Projektfinansieringen för detta år låg på något högre nivå än i fjol. Man bör förbereda sig på att nivån på understöd kommer att minska år 2015 på grund av statens sparåtgärder. Projekten för byggandet av skolor som ingick i undervisningstjänsternas investeringsprogram 2013 har planerats men har inte framskridit enligt tidtabellerna. Problemen med inomhusluften i skolorna har fortfarande undersökts, och på basis av undersökningar samt bedömning av hälsorisker har verksamheten i Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu fl yttats till tillfälliga lokaler under mars och april. De problem med inomhusluften som upptäckts i skolorna avspeglas också i det ökade antalet sjukfrånvaron bland lärare. Problemen i skollokalerna i Karleby var värre än någonsin tidigare våren 2014 och situationen är fortfarande svår. Temporära skollokaler används av skolorna Isokylän koulu, Torkinmäen koulu, Lucina Hagmanin koulu, Peltokorven koulu, Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu. Att sprida undervisningen till andra skolbyggnader orsakar tilläggskostnader och stör verksamheten. Byggandet av allaktivitetshuset i Storby hade inletts och byggandet av Lucina Hagmanin koulu inleddes i mars med rivning. Planeringen av projektet för byggandet av en skola och ett daghem i Storkisbacken har fått fi nansiering av Tekes och ett förfarande för konkurrensutsättning med livscykelmodellen har inletts. En utmaning för planeringen är att man med tanke på framtiden borde sträva efter hållbara lösningar och omformbara inlärningsmiljöer. Avtalet om övningsundervisning vid Torkinmäen koulu godkändes, och undervisnings- och kulturministeriet kommer att rikta finansiering till utvecklingen av övningsundervisningen och praktikmiljön. En förberedandeprocess i syfte att utveckla personalen startade i Isokylän koulu, Lucina Hagmanin koulu och Torkinmäen koulu på grund av den nya verksamhetsmiljön. Hela den framtida multidisciplinära personalen deltar. Inom ansvarsområdet för den grundläggande utbildningen pågår 23 utvecklingsprojekt som allokeras genom 26 anslag i olika skeden. Projekten koordineras av utvecklingschefen. Nya projektansökningar bereds antingen som fortsättning på tidigare projekt eller också som nya projekt. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat anslag i början av året för projektet med avsikt att göra undervisningsgrupperna mindre. Det är det enskilt mest betydelsefulla utvecklingsprojektet. Största delen av projekten genomförs inom området för den finskspråkiga grundläggande utbildningen men inom det svenskspråkiga bildningsväsendet fortsätter koordineringen av lärmiljö- och internationaliseringsprojekt som ett nationellt koordineringsprojekt Undervisning på elevens eget modersmål för olika kultur- och språkgrupper har ordnats i 22 grupper och allt som allt på nio språk. Eftisverksamhet finns i nästan alla skolor med klasserna 1 6 och verksamheten har fortgått som tidigare, endera ordnad av staden eller av samarbetsparter. Ett betydande statsbidrag har erhållits för utvecklingen av klubbverksamheten och tack vare projektet kan man även i fortsättningen erbjuda mångsidig klubbverksamhet Behovet av särskilt stöd har stabiliserats. Antalet elever med förlängd läroplikt är stort jämfört med antalet platser i smågrupper. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska de elever som behöver stöd för inlärningen få den stöd som behövs genast när behov uppstår. Särskilt stöd borde vara möjligt att ordna i första hand i elevens närskola i enlighet med den inkluderande principen om en gemensam skola för alla. Bedömningar av elevernas inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt inlärningsberedskap har utförts av en skolpsykolog. Båda skolpsykologtjänsterna som varit lediga blir tillsatta från och med Utvecklandet av specialundervisningen har fortgått enligt planerna och stöd för inlärning enligt trestegsmodellen har ordnats för båda språkgrupperna i enlighet med 14

17 gemensamma principer. Uppdraget för den konsulterande verkstadsläraren fortsatte som ett led i projektet för främjande av utbildningsmässig jämställdhet. Ny fi nansiering som erhållits vid utgången av 2013 har säkerställt att uppdraget fortsätter också under läsåret Den konsulterande verkstadsläraren är ett led i verkstadsundervisningen i Villa Elba. Konsulteringen som baserar sig på flexibel verksamhet har bidragit till uppkomsten av positiva effekter som stödjer arbetsförmågan hos enskilda elever, i hela klassmiljön och hos läraren. Störning i arbetsron i klassen har varit ett centralt arbetsområde för konsulteringen. Verksamheten koncentrerar sig till de skolor med årskurserna 1 6 som deltar i projektet. Resurserna för skolgångsbiträden koordineras av en arbetsgrupp. Antalet assistenter i ett arbetsförhållande inom den grundläggande utbildningen var sammanlagt 103 i början av 2014 och 12 inom förskoleundervisningen. I årsverken är detta cirka 76 årsverken. Behovet av assistenter har varit oförändrat i förhållande till situationen i början av läsåret. Tre speciallärare som arbetar inom den grundläggande undervisningen har från och med augusti skött specialundervisningen i gymnasierna på deltid. Gymnasier och övrig utbildning på andra stadiet Karlebynejdens institut Resultaten av den gemensamma elevansökan till andra stadiet visar att gymnasieutbildningens attraktivitet har ökat något och det förekommer fortfarande stor årsvariation i gymnasierna. Det totala antalet elever i gymnasierna förväntas öka något i början av det nya läsåret. I planeringen av gymnasiernas resurser används en kalkyl för uträkning av kursbehovet och beslutsfattande i två faser. Ledande rektorn för den finskspråkiga gymnasieverksamheten har koordinerat planeringen av nästa läsår. Stadsfullmäktige fattade ett beslut om reformen av de finskspråkiga gymnasiernas servicestruktur år Enligt beslutet kommer Lucina Hagmanin lukio att läggas ner och de fi nskspråkiga gymnasierna sammanslås till en gymnasieenhet som har två verksamhetsställen, en i Länsipuiston lukio och en i Kiviniityn lukio. Beslutet avvek från modellen med ett gymnasium som hade beretts. På basis av beslutet har man inlett förberedelser för att utse en uppföljningsgrupp, göra upp en personalplan och planera utvärderingen av effekterna av beslutet på de unga. Det landskapsomfattande samarbetet inom utbildningen på andra stadiet har blivit vedertaget i enlighet med den regionala samarbetsstrategin. Avtalet för vuxengymnasieverksamheten har ändrats i fråga om periodisering av studier. Inom ansvarsområdet för gymnasier pågick projekt, bl.a. en it-projekt, och nya projektansökningar är på gång. Inom Idrottsakademiprojektet har man förnyat koordineringen och grundat en styrgrupp. Institutets öppna undervisning har minskat under vårterminen med cirka 10 procent jämfört med tidigare år. Minskningen i utbudet beror på att antalet anställda som planerar undervisningen har varit mindre än under det förgående året. En servicesekreterare anställdes för att ersätta rektorn under dennes alterneringsledighet. Institutets verksamhetsbidrag var efter uppföljningsperioden 33,5 procent i förhållande till budgeten. Förberedelser inför permitteringar inleddes på basis av stadsstyrelsens beslut. Detta kommer att ha en inverkan på mängden undervisning som ordnas vid institutet på hösten eftersom man blir tvungen att minska undervisningsskyldigheten för undervisningspersonal i huvudsyssla. Försäljningen av undervisning har uppnåtts planenligt. Projektet som finansieras av utbildningsstyrelsen har ökat möjligheterna för de handledningstjänster och den utbildning som erbjuds för invandrarungdomar. Institutets verksamhet i det förnyade institutshuset har fått en god start. Den moderna lärmiljön och de moderna lärmedlen har fått beröm av eleverna. Det ekonomiska utfallet Utfallet av verksamhetsintäkterna för nämnden för utbildning och fostran är 43,8 procent. 15

18 Som understöd och bidrag har under januari april bokförts sammanlagt euro. Utfallet av verksamhetsutgifterna är 32,5 procent. Utfallet av personalkostnaderna är 32,2 procent. Utfallet av personalkostnader för den grundläggande utbildningen är 33,4 procent. På basis av utfallet just nu kommer budgeten att överskridas med cirka 0,3 miljoner euro. Personalkostnadernas utfall inom gymnasieundervisningen är 32,3 procent. Personalkostnaderna har minskat något jämfört med föregående år. Utfallet av verksamhetsintäkterna för småbarnsfostran är 26 procent medan det året innan var 29,6 procent. Verksamhetsintäkterna höjds med 4,4 procent i budgeten för Verksamhetskostnadernas utfall är 31,3 procent, enligt det kommer anslagen att underskridas. Trycket på anslagsöverskridningar har varit störst vad gäller nämndens inköp av tjänster. Utfallet för hela nämnden är 32,7 procent i slutet av april. Utfallet av bidrag är 34,6 procent, och också denna kontogrupp har överskridningsbehov. Verksamhetsutgifterna för nämnden för utbildning och fostran har fram till slutet av april ökat med 1,9 procent i förhållande till motsvarande tidsperiod Verksamhetsbidraget för hela nämnden är 31,7 procent. Utfallet för verksamhetsbidrag för Karlebynejdens institut är 33,5. Nämnden har gjort upp anpassningsåtgärder för 2013 som följs upp regelbundet. Fastän den ekonomiska situationen verkar vara under kontroll just nu har man i synnerhet vid planeringen av följande läsår tagit i beaktande att den ekonomiska situationen blir allt stramare år Flyttningen av Ykspihlajan koulu och Kyrkbackens skola till tillfälliga lokaler under våren har orsakat extrautgifter. 16

19 KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Uppnåendet av verksamhetsmålen Gemensamma utgifter och kansliet Kulturtjänster budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET Gemensamma utgifter och kansliet Verksamhetsintäkter ,2 % ,4 % Verksamhetskostnader ,4 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,7 % Kulturtjänster Verksamhetsintäkter ,2 % ,2 % Verksamhetskostnader ,1 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,3 % Stadsbiblioteket-landskapsbiblioteket Verksamhetsintäkter ,0 % ,7 % Verksamhetskostnader ,4 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,0 % Museiväsendet Verksamhetsintäkter ,6 % ,7 % Verksamhetskostnader ,8 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,1 % Ungdomstjänster Verksamhetsintäkter ,2 % ,2 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,9 % NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,1 % ,7 % Verksamhetskostnader ,4 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,6 % Kultur- och ungdomsväsendet är en nettobindande enhet Bildningscentralens kansli betjänar kultur- och ungdomsväsendets förvaltning genom att ta hand om kansliarbete (föredragningslistor, protokoll, upprätthållning av beslutsförteckningar) samt kundbetjäning. Kansliet svarar därtill också för bildningscentralens telefonrådgivning samt annan daglig kanslibetjäning. Under det första tertialet har kansliets verksamhet utfallit planenligt. I Kieppi, Karleby naturhistoriska museum, har man ordnat verkstäder kring temat Ihmeellistämetamorfi set kivet. I anslutning till fjärilsamlingen har man ordnat en verkstad kring dagfjärilar. Grupper har fått guidning i alla samlingar. Antalet besökare var 1 777, antalet grupper 71. I början av året har ansvarsområdet organiserat sin verksamhet utgående från stadens anpassningsprogram och beslut om permitteringar som fattades under samarbetsförhandlingarna. Därtill har ansvarsområdet deltagit i fördjupandet av bildningsväsendets interna samarbete i enlighet med utvecklingsmål som uppställts för sektorn. Samarbete med stadens organisationsaktörer har planerats i kultur- och fritidssektorns gemensamma kommuninvånarmöten. Ansvarsområdet har deltagit i samarbete på nationell nivå bl.a. genom förberedelser inför projektet som jämför kommunernas kostnader. I uppställandet av mål för verksamhetsåret har man tagit i bruk av Kommunförbundet rekommenderade indikatorer för kulturverksamhet. Ansvarsområdet har delat ut projekt- och hyresunderstöd till olika kulturaktörer i enlighet med nämndens understödsbeslut. Även utbetalningen av de årliga understöden till konstinrättningar har inletts i enlighet med utbetalningstidtabellen som utarbetades i början av året. Vid beredningen av evenemangsåret har fokus varit på sommaren. Under årets första månader har evenemang enligt årskalendern ändå förverkligats med olika samarbetsparter och beredningen av höstperioden har inletts. Ansvarsområdets ekonomi har utfallit planenligt under det första tertialet. 17

20 Bibliotekstjänster Museitjänster Ungdomstjänster Alla projektansökningar som lämnades in året innan har lett till positiva beslut. Man har ordnat utställningar, evenemang och författarbesök i de olika verksamhetsställena. Vid huvudbiblioteket har man i enlighet med anpassningsprogrammet tagit i bruk en ny returautomat. Betjäningsdiskarna för barn- och ungdomsavdelningen och musikavdelningen har slagits ihop. Utvecklingsplanen för Björkhagens bibliotek har färdigställts. Granskningen av utlåningens skuldsaldo togs i bruk i början av mars. Jämfört med i fjol håller utlåningssiffrorna på att öka. Beredningen av personalens permitteringar har inletts utgående från stadsstyrelsens permitteringsbeslut. Museets utställningsverksamhet har framskridit enligt utställningskalendern. Tero Annanolli och Riku Riippa har ställt ut sina verk i Utställningshallen och Mirka Johansson har en utställning i Rooska gårdens bottenvåning. Efter Johanssons utställning hängs konst av Veikko Vionoja upp i Rooska gården. Hela museets personal har deltagit i beredningen av utställningen om Karleby skolverks historia. Utställningen öppnas på hösten. Museet fi ck ett positivt beslut av undervisnings- och kulturministeriet om projektunderstöd för digitalisering av fotosamlingar. Samarbetet har fortgått vad gäller ITE-konst, och verksamheten inom byrån med specialkunskap fortsatte livligt. Beredningen av personalens permitteringar har inletts utgående från stadsstyrelsens permitteringsbeslut. Ungdomstjänsters ekonomi ser ut att utfalla enligt budgeten. Beredningen av stadens sommarsysselsättning fördröjdes på grund av samarbetsförhandlingarna. Sommarjobb kunde slutligen sökas och sommararbetarna väljas före utgången av april. Tiden för sökning av sommarjobb blev kortare än normalt och inverkade därför negativt på antalet sökande. Ungas möjligheter att delta och bli hörda har främjats genom verksamhet i ungdomsfullmäktige och elevkårsnätverk och genom mötet mellan unga och beslutsfattare i april. Indikatoruppgifter som beskriver ungdomars levnadsförhållanden har i enlighet med ungdomslagen sammanställts och åtgärder planeras i maj-juni. Inrättandet av en ungdomscentral i fastigheten på Vingesgatan 18 har framskridigt enligt det uppställda tidsschemat. Flyttningen beräknas ske i september-oktober Kartläggning av hela personalens kompetens och intressen har gjorts och omorganiseringen av arbetsuppgifter och arbetsfördelningen framskrider enligt plan. Beredningen av personalens permitteringar har inletts utgående från stadsstyrelsens permitteringsbeslut. Det ekonomiska utfallet Budgetens utfall är på rätt nivå för hela nämndens del. Verksamhetsintäkternas utfall är 40,1 procent. Verksamhetskostnadernas utfall uppgår till 30,4 procent i slutet av april. Verksamhetsbidragets utfall är 29,8 procent. Med hänseende på tidsperioden ligger anslagen på rätt nivå. 18

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET...

DET EKONOMISKA LÄGET... UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET... 3 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET... 5 2.1 RESULTATRÄKNING...5

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

2012 personalberättelse

2012 personalberättelse 2012 personalberättelse innehåll 3 Utveckling, kompetens, växelverkan och arbetshälsa 4 Tillräcklig personal och rekrytering 10 Interaktivt ledarskap 12 Personalens kompetens 15 Arbetshälsa och arbetarskydd

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer