DELÅRSRAPPORT 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1/ Stadsfullmäktige

2 Pärmbild: Elina Paavola

3 Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter ,0 % ,8 % Verksamhetskostnader ,4 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,4 % Tyngdpunkten i utvärderingen av de mål som uppställts för verksamheten och ekonomin låg på de ansvarsområden som är underställda stadsstrukturnämnden och byggnads- och miljönämnden i enlighet med revisionsnämndens arbetsplan för Revisionsnämnden sammanträdde sju gånger under perioden Under sina möten har revisionsnämnden hört ansvarsområdenas förtroende- och tjänstemannaledningen och andra sakkunniga. OFR-revisorn har rapporterat revisionsnämnden om revisioner som utförts enligt vad som överenskommits. Antalet köpta OFR-revisionsdagar var 36 under referensperioden. Det ekonomiska utfallet Utfallsprocenten för verksamhetskostnaderna är 22 procent. Intäkterna för räkenskapsåret faktureras huvudsakligen i maj efter att revisionen av bokslutet slutförts. Sammanträdesarvodena och revisionsarvodet för april månad fattas i de realiserade kostnaderna. Man har rapporterat revisionsnämnden månatligen om det ekonomiska utfallet. Revisionsväsendet behöver inga särskilda åtgärder för att hålla budgeten. 1

4 STADSSTYRELSEN budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 STADSSTYRELSEN Stadens ledning Verksamhetsintäkter ,5 % ,5 % Verksamhetskostnader ,4 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,8 % Stadskansliet Verksamhetsintäkter ,8 % ,5 % Verksamhetskostnader ,7 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,0 % Ekonomiförvalt. och it-tjänst Verksamhetsintäkter ,2 % ,1 % Verksamhetskostnader ,6 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,9 % Näringslivs- och stadsutveckling Verksamhetsintäkter ,2 % ,9 % Verksamhetskostnader ,5 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,6 % Planering och regionutveckl Verksamhetsintäkter ,0 % ,0 % Verksamhetskostnader ,4 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,1 % Dispositionsmedel Verksamhetsintäkter ,0 % 0 0 Verksamhetskostnader ,9 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,6 % Räddningsväsendet Verksamhetsintäkter ,6 % ,3 % Verksamhetskostnader ,6 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,8 % Sysselsättningstjänster Verksamhetsintäkter ,2 % Verksamhetskostnader ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % Personaltjänster Verksamhetsintäkter ,6 % ,3 % Verksamhetskostnader ,9 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,5 % STADSSTYRELSEN SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,0 % ,6 % Verksamhetskostnader ,5 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,6 % Nettobindande: Lönereservering Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader ,6 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,6 % Service för näringslivet Verksamhetsintäkter ,2 % ,9 % Verksamhetskostnader ,5 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,6 % Sysselsättande Verksamhetsintäkter ,1 % ,2 % Verksamhetskostnader ,6 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,0 % It-tjänster Verksamhetsintäkter ,5 % ,2 % Verksamhetskostnader ,1 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,1 % Kosthåll Verksamhetsintäkter ,1 % ,8 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % #JAKO/0! Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,6 % ,0 % Verksamhetskostnader ,0 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,3 % 2

5 Stadens ledning Utredningsrapporten rörande samarbetet mellan Karleby Turism Ab och KOSEK har färdigställts och med utgångspunkt i den fortsätter den nya verksamhetsmodellen att införas hösten Tryggandet av kontinuiteten i fl ygtrafi ken har påverkats genom den strategi som håller på att utarbetas. En fl ygförbindelse mellan Kronoby och Stockholm har startats. Yrkeshögskoleverksamheten har nu permanent tillstånd. Man har deltagit i förberedelserna inför inledningen på den nya EU-programperioden. De olika faserna i beredningen av modellen för anordnande av social- och hälsovård har följts upp, utlåtanden har getts och effekterna av förändringarna har utvärderats. Arbetet i första fasen av kommunstrukturutredningen i Karlebytrakten (Mellersta Österbotten, med undantag av Kannus och Kronoby) har organiserats och inletts. Arbetet slutförs i slutet av året, då kommunerna kan ta ställning till olika alternativ. Analysen av Karlebys konkurrenskraft samt den regionala och befolkningsmässiga konkurrenskraften ur ett fl yttrörelseperspektiv har färdigställts och publicerats. Stadens konkurrenskraft och dragningskraft har förbättrats väsentligt under de senaste åren. Man kan bidra till att den positiva spiralen fortsätter genom att genomföra den strategi som statsfullmäktige har godkänt. Bildningsväsendet samt social- och hälsoväsendet har med utgångspunkt i strategin påbörjat beredningen av verkställningsprogrammet inom den egna verksamheten. Strategipublikationen har tryckts. Man har dragit nytta av USO 2-projektet i insamlingen av jämförande information. I organiseringen av koncernförvaltningen och -tjänsterna samt i beredningen av utvecklingen av resursutvärderingen har man dragit nytta av USO 2-workshoppen. Beredningsarbetet fortsätter. I projektet Fungerande kommunkoncerner har man utvärderat utvecklingsbehoven inom koncern- och ägarstyrningen samt alternativa modeller för den. Beredningen av bolagiseringen av affärsverken (Karleby Hamn och Karleby Energi) har fortsatt och stadsfullmäktige har fattat principbeslut. Beredningen fortsätter. För att uppnå sparmålet i budgeten har man inlett samarbetsförhandlingar om permitteringar av personal eller om att hålla frivillig ledighet utan lön. Med utgångspunkt i förhandlingarna beslutade stadsstyrelsen om permitteringar på högst 14 dagar eller en frivillig ledighet utan lön på 10 dagar. En del av personalen hölls utanför permitteringarna. Stadskansliet Förnyelsen av stadens webbsidor har förberetts och huvudanvändarna har fått vägledning och rådgivning. Man har tagit in offerter från samarbetsparter och fattat beslut rörande dem. Arbetet med synligheten inom den regionala marknadsföringen med KOSEK och Karleby Turism Ab har intensifi erats med hänsyn till ekonomiska överväganden. Man har tagit in offerter från dagstidningar om prissättningen på evenemang och konsumentinformation. Utbildning i sociala medier har tillhandahållits och användningen har effektiviserats. Upphandlingstjänsterna och -verksamheten inom upphandlingssamarbetet har utvecklats och fördjupats. Överföringen av befogenheterna för upphandlingsbeslut inom upphandlingssamarbetet till upphandlingschefen har förberetts. Införandet av systemet för elektronisk upphandling har förberetts och användarutbildning hållits. Ett öppnare förfarande för utlysning av små upphandlingar och företagssamarbete har utretts. Utbudet av elektroniska tjänster har utökats och dessa kan användas på stadens webbplats. Beredningen av den elektroniska välfärdsberättelsen fortskrider enligt planerna. I ledningsgruppen för beredskap beslutade man att ordna en utbildning inom sektorerna i användningen av säkerhetsprogrammet PRO 24. 3

6 Ekonomi- och dataförvaltningstjänster Införandet av det nya ekonomistyrningssystemet förbereds för start den 1 januari I projektet rörande beskrivningen av god praxis inom koncernledningen har man hållit två lokala workshoppar. Under dessa har man kartlagt koncernsektionens roll och uppgifter samt mer ändamålsenliga metoder för ägarstyrning och resursbehov. Dataförvaltningstjänsterna har deltagit i förnyelsen av webbsidorna och systemen för elektronisk ärendehantering. Näringslivs- och stadsutveckling Personaltjänster Verksamheten har fortskridit enligt planerna. En betydande del av tiden har ägnats åt planeringen av sammanslagningen av KOSEK och Karleby Turism. Ett beslut har fattats i processen för rekrytering av en ny utvecklingschef, vilket stabiliserar verksamheten. När det gäller ekonomin har man hållit sig inom de givna budgetramarna. I uppdateringen av personalprogrammet som inleds på hösten drar man nytta av resultaten från arbetshälsoenkäten. I den interna kommunikationen har man fokuserat på snabb, öppen och aktuell kommunikation. I syfte att minska antalet sjukdagar har man påbörjat en effektivisering av verksamhetsmodellen för tidigt stöd och startat ett pilotprojekt för en verksamhetsmodell för utredning av arbetsolyckor för perioden Rekryteringsplaneringen och uppföljningen av denna överförs till följande år. Det ekonomiska utfallet Inkomsterna för verksamheterna som lyder under stadsstyrelsen har stigit med 0,8 % sedan år Den största ökningen har skett i understöd och bidrag till projekt, som uppgick till euro. Däremot har de övriga verksamhetsintäkterna sjunkit med euro från ifjol. I utfallet från ifjol ingick en försäljningsvinst på inventarier från räddningsväsendet på euro. Verksamhetsutgifterna har sjunkit med 0,2 % jämfört med ifjol. Personalkostnaderna har minskat med 0,3 miljoner euro från ifjol. Utgifterna för företagshälsovården som ingår i personaltjänster har ökat med 11,6 % från i fjol, vilket kan innebära en betydande överskridning av budgeten om inga avhjälpande åtgärder vidtas. I stadsstyrelsens anslag ingår olika reservationsanslag, såsom utvecklingsanslag och dispositionsmedel. Hur dessa medel ska användas bestäms genom separata beslut. Enligt dagens prognos kommer de totala inkomsterna och utgifterna för funktionerna under stadsstyrelsen att bli något lägre än beräknat med undantag av utgifterna för företagshälsovård. I anslagen som lyder under stadsstyrelsen ingår det ett allmänt sparmål på euro som gäller hela staden. 4

7 Uppnåendet av verksamhetsmålen Hälsoövervakning Veterinärvård MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN budget Tillsynen enligt miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan har förverkligats till cirka 20 procent. Arbetet med att uppdatera kvalitetssystemet har fortgått. Resultaten av inspektioner i livsmedelslokaler offentliggörs för allmänheten genom systemet Oiva i enlighet med Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisningar. Hälsoövervakningens introduktionsanvisningar har uppdaterats BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 MILJÖ- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsintäkter ,0 % ,3 % Verksamhetskostnader ,7 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,4 % Hälsoinspektörens verksamhetsställe i Tunkkari hälsocentral lades ner i början av året i enlighet med miljöhälsovårdsnämndens beslut ( ). Det har varit möjligt att erbjuda veterinärmedicinska tjänster inom hela samarbetsområdet i enlighet med lagstiftningen. I början av året har det varit brist på personal inom veterinärvården och särkilt inom tillsynen. Av de två lediga tjänsterna som tillsynsveterinär har endast den ena blivit delvis tillsatt. Det praktiska arbetet inom veterinärvården bestod mest (75 %) av att vårda nyttodjur. Prestationer registrerades sammanlagt Av dessa var 167 hälsovårdsbesök och 59 var djurskyddsinspektioner. Det ekonomiska utfallet Utfallet av miljöhälsovårdsnämndens verksamhetsintäkter är 31,0 procent vid utgången av april. Utfallet av verksamhetskostnaderna är 27,7 procent och verksamhetsbidraget är 21,4 procent. 5

8 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Uppnåendet av verksamhetsmålen Administration budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Förvaltning Verksamhetsintäkter ,8 % ,1 % Verksamhetskostnader ,9 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,5 % Social omsorg och handikap Verksamhetsintäkter ,5 % ,1 % Verksamhetskostnader ,2 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,6 % Äldreomsorg Verksamhetsintäkter ,1 % ,8 % Verksamhetskostnader ,5 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,6 % Primärhälsovård Verksamhetsintäkter ,0 % ,1 % Verksamhetskostnader ,2 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,9 % Specialiserad sjukvård Verksamhetsintäkter ,3 % ,1 % Verksamhetskostnader ,4 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,8 % SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- NÄMNDEN SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,8 % ,8 % Verksamhetskostnader ,2 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,6 % Nettobindande: Utkomststöd Verksamhetsintäkter ,3 % ,3 % Verksamhetskostnader ,7 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,6 % Arbetsmarknadsstöd Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader ,5 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,1 % Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,8 % ,8 % Verksamhetskostnader ,2 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,6 % Social- och hälsovårdsväsendets mål i början av året har varit att utveckla en optimal servicestruktur i samarbete med Kronoby, Jyta och Kiuru. Tillsammans med Jyta och Kiuru har man utrett möjligheterna att bredda samarbetet. Ny lagstiftning kommer att medföra nya utmaningar exempelvis i förhållande till ordnandet och produktionen av tjänster. Som ett resultat av det goda samarbetet har kostnadsökningen blivit måttfull under 2012 och 2013 och samma tendens har hållit i också i början av En utvecklingsplan och effektiviseringsåtgärder har utarbetats i samråd med centralförvaltningen och stadsstyrelsen. Dessa ska nu omsättas i praktiken. Gemensamma mål är att genomföra strukturella reformer, utöka produktiviteten och bredda samarbetet. Till målen hör på samma gång också att stärka klientorienteringen och delaktigheten därför att man enbart med samhälleliga åtgärder inte på ett framgångsrikt sätt kan anta de utmaningar som den framtida ändringen av försörjningskvoten skapar. Den interna utvecklingen har fortsatt genom att skapa modeller för och klarhet i processerna. Ledningssyner har förrättats. I dem har företrädare för den högsta ledningen och de förtroendevalda deltagit. 6

9 I enlighet med målen som relateras till de kritiska framgångsfaktorerna för social- och hälsovårdsväsendet inriktas resurser på utveckling av öppenvård och förebyggande arbete och tidigt ingripande. Målet är en bredbasig välfärdspolitik och uppföljning av dess effekter med hjälp av välfärdsberättelsen. Man har nått goda resultat av satsningarna på förebyggande arbete inom barnskyddet. På samma gång har man utvecklat modeller för att utveckla det multiprofessionella samarbetet för att man också ska kunna tillmötesgå de behov som de som i omfattande utsträckning brukar tjänsterna har. Antalet sjukvikarier inom social- och hälsovårdsväsendet har minskat avsevärt. Social- och handikappservice Äldreomsorg Inom barnskyddet har man följt den av stadsfullmäktige godkända planen för barns och ungas välfärd för Planen har inte kunnat realiseras till alla delar men Karleby har i regel haft kapacitet att agera inom de tidsgränser som krävs i barnskyddslagen. Inom socialt arbete för vuxna har man modellerat arbetsprocesser med hjälp av det material som producerades inom projektet Nuppu II som avslutades i oktober Resurser har kunnat anvisas det sociala arbetet för vuxna genom en reform av verksamhetssätten. I socialvårdslagen har framför allt den betydelse som det sociala arbetet för vuxna har i kommunens servicestruktur betonats. Inom det sociala arbetet för vuxna har man framför allt lagt vikt vid arbetet med att aktivera arbetslösa och utveckla processer för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Under de senaste två åren har utgifterna för utkomststöd ökat. Under de fyra första månaderna 2014 har utkomststöd beviljats till ett belopp av euro, vilket är euro mindre än året innan. Antalet hushåll som ansökte om utkomststöd minskade med nitton jämfört med samma tid i fjol. Man har fortfarande klarat av att bevilja utkomststödet inom de tidsgränser som det föreskrivs om i lagen. Ett grupphem för utvecklingsstörda färdigställs i Mesill under senhösten Det ägs av Karleby hyresbostäder Ab. Bostäderna är avsedda för femton utvecklingsstörda som i stor omfattning är i behov av hjälp dygnet runt. ARA har beviljat understöd för grupphemmet som ska byggas. Inom handikappservicen har man modellerat arbetsprocesserna så att de ska stämma överens med de krav som ställs i lagen. De nya arbetsmodellerna har tagits i bruk i början av I Kronoby ansökte man om understöd hos ARA för att bygga fyra tilläggsplatser i anslutning till Solgården. ARA förkastade ansökan. Det finns dock ett behov av fler platser inom serviceboendet för utvecklingsstörda. Inom barnskyddet genomfördes inga omhändertaganden i början av Verksamheten har utgått från äldreomsorgslagen och de godkända kriterierna för stödtjänster, hemvård, slutenvård, serviceboende och köpta tjänster. Konkurrensutsättningen av det intensifierade serviceboendet behandlades av marknadsdomstolen och konkurrensutsättningsprocessen och besluten i anslutning till den konstaterades vara lagenliga. En optimering av hemvården framfl yttades eftersom upphandlingen överklagades och avbröts. Karleby administrerade projektet SenioiriKaste som pågår under tiden I projektet deltar sammanlagt 40 kommuner inom Norra Finlands Kaste-område. Den totala budgeten för projektet uppgår till euro. Syftet med projektet är att stödja möjligheterna att bo hemma, att göra innehållet i de äldres vardag mångsidigare och att utveckla den rehabiliterande verksamheten och kompetensen. Samarbetet med läroanstalterna har breddats. Åtgärdsmodeller enligt projekten Mallia Euroopasta och Vastuuta ottamalla opit har omsatts i praktiken. Hälsovårdarstuderande som utexamineras från yrkeshögskolan har genomfört hälsoundersökningar av en grupp närståendevårdare i deras hem. Samarbetet mellan läroanstalterna och äldreomsorgen fortsätter i fråga om lärdomsproven och utvecklingen av verksamheten. 7

10 Procentandelen för tjänster avsedda för äldre över 75 år i jämförelse med målen Service/ boendeform Mål Karleby Situation 12/2012 Situation 12/2013 Situation 4/2014 Kronoby Situation 12/2012 Situation 12/2013 Situation 4/2014 Hemmaboende 91 % 89,8 % 90,8 % 91 % 84,4 % 88,3 % 88 % Stöd för närståendevård 5-6 % 4,1 % 5,0 % 4,0 % 7,2 % 6,5 % 4,4 % Regelbunden hemvård 14,5 % 12,5 % 12,4 % 11,6 % 16,7 % 11,0 % 10,5 % Serviceboende - Intensifi erat serviceboende 6,5 % 8,5 % 7,9 % 7,7 % 6,0 % 5,3 % 7,6 % Slutenvård 1,9 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 9,6 % 6,4 % 4,4 % Personer över 75 år, enligt befolkningsprognosen Stödtjänster Stöd för närståendevård för personer över 65 år Karleby Kronoby 12/ /2013 4/ / /2013 4/ , varav över 75 år , varav över 75 år , varav över 75 år , varav över 75 år 39 63, varav över 75 år 48 47, varav över 75 år 32 Dagverksamhet 89 klienter Färdtjänst 175 klienter Hemkörning av varor 168 klienter Måltidsservice 215 klienter Trygghetstelefon Förebyggande hembesök och servicehandledning/ hembesök Veteranskötarbesök Hjälpkarlsbesök av Kötider Karleby stödtjänster närståendevård hemvård intensifi erat serviceboende slutenvård kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 dagar 2 3 månader 2 månader Kronoby Hälsovårdstjänster kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 månader 1 veckor 2 månader Kötiderna till servicehandledningen, stödtjänsterna och serviceboendet ligger inom de tidsgränser som det föreskrivs om i äldreomsorgslagen. Början av året har inom hälsovårdstjänsterna varit en utmaning på grund av bristande läkar- och tandläkarresurser. Det här har lett till njuggt utbud av icke-brådskande vårdtider och köbildning. I början av året väntade över 1 00 patienter på icke-brådskande läkarvård. 8

11 Köerna har förkortats under början av året genom försorg av egna tjänstgörande läkare och i form av upphandlade tjänster. I början av maj stod fortfarande ca 240 patienter i kö. Läkarsituationen håller på att bli bättre mot sommaren och köerna kan sannolikt förkortas under sommaren. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har som ett tillsynsärende behandlat tillgången till icke-brådskande vård på Karleby hälsocentral och instruerat hälsocentralen om användningen av en s.k. köbok. Det har även understrukit s skyldighet att se till att invånarna får vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. I syfte att förbättra rekryteringen av läkare ingick hälsovårdstjänsterna ett avtal med företaget Mediapu som har koncentrerat sig på rekrytering av läkare. Det har fortfarande varit svårt att kontakta hälsocentralen per telefon på grund av tekniska problem trots de underhandlingar som har förts med telefonoperatören och de reparationsåtgärder som har vidtagits. Dagjouren flyttade i början av året till samjourslokalerna på centralsjukhuset. Verksamheten har förlöpt enligt planerna och erfarenheterna av verksamheten har varit positiva. I samband med att dagjouren fl yttade gjorde man också en översyn av klassifi ceringen av brådskande vård vilken har visat sig vara fungerande. Den har ändrat praxisen och vårdprocesserna såtillvida att antalet besök på dagjouren har blivit färre jämfört med tidigare. Företaget Coronaria Hoitoketju har svarat för mottagningsverksamheten i Kelviå. Företaget Attendo Oy fortsatte som serviceproducent i Kronoby. Läkarresurserna på hälsocentralsjukhusavdelningen i Terjärv har inte varit tillräckliga i förhållande till behovet och det har bland annat lett till att vårdperioderna har förlängts. Stadsstyrelsen beslutade om permitteringar som även ska gälla hälsovårdstjänsterna och i början av året har det gjorts upp en plan för genomförandet av permitteringarna. Inom mun- och tandvården har tillgången till vård överskridit den gräns på sex månader som ställs i hälso- och sjukvårdslagen. Antalet patienter som hade stått i kö över sex månader uppgick till 137 och totalt stod patienter i kö till icke-brådskande vård i slutet av april. Köbildningen beror på att tjänste- och befattningsunderlaget inte är tilläckligt stort med tanken på den vårdbehövande befolkningen. Beläggningsgraden på avdelningarna på hälsocentralsjukhuset har uppgått till i genomsnitt 100,04 procent. På beläggningsgraden har inverkat läkarbristen på avdelningarna och den låga beläggningsgraden (lägre än genomsnittet) i Terjärv. Bruket av patientplatser har tidvis begränsats av ett infektionsläge på avdelningarna. Därför har avdelningar inom Jyta och Terjärv använts i större utsträckning än tidigare. Den genomsnittliga vårdtiden på avdelningarna har förkortats till elva dagar (femton dagar i slutet av 2013). Antalet ködagar till den specialiserade sjukvården uppgick i januari april till ca 500. Det ekonomiska läget Verksamheten i Karleby Administration Verksamhetskostnaderna har sjunkit från föregående år med -11,2 procent närmast beroende på lägre personalkostnader. Utfallet stämmer överens med budgeten. Intäktsutvecklingen har varit positiv. Socialt arbete Inflödet av intäkter överskrider målen. Verksamhetskostnaderna har ökat med nästan 13 procent. Orsaken är att utgifterna för missbrukarvården har ökat med ca 90 procent. Kostnaderna för utlänningsverksamheten ligger på samma nivå som året innan. I år har inga nya fl yktinggrupper mottagits. Hur anslagen ska räcka till är mest kritiskt inom utkomstskyddet. Beloppet för det grundläggande utkomststödet har inte ökat men kommunandelen för arbetsmarknadsstödet har ökat med över 15 procent. Utgiftsutvecklingen för placeringar i vård utom hemmet har fortsättningsvis varit god. Anslaget för kommunandelen för arbetsmarknadsstödet uppgår till ett belopp som är euro lägre än i bokslutet för 2013 och budgeten kommer antagligen att överskridas. Handikappservice Inkomstutvecklingen i januari-maj motsvarar målen. Verksamhetskostnaderna har ökat med över 7 procent. Ökningen beror på boendeservicen och på ökningen av ekonomiskt stöd. Behovet av personlig assistans och stödtjänster har alltjämt ökat. 9

12 Äldreomsorg Efter fyra månader ligger intäkterna i nivå med fjolåret. Målet är att intäkterna ska öka med euro. Verksamhetskostnaderna har sjunkit något från året innan (0,8 %). Budgetmålet är att minska utgifterna för äldreomsorgen med ca euro från i fjol. En övergång till s.k. lättare tjänster med hjälp av servicehandledning betonas ständigt och det innebär att omfattningen av s.k. tunga tjänster kan minska. Hemvård och stöd för närståendevård Infl ödet av verksamhetsintäkter har varit bra, ökningen uppgår till över 10 procent. Med infl ödet går det till en del att täcka utgiftsutvecklingen för äldreomsorgen vilken har varit svagare. Verksamhetskostnaderna har ökat med ca 0,5 procent. Tillväxten beror på ökningen av stödet för närståendevård och övrig vård som ges i hemmet i enlighet med strategin. Primärvård Inkomstutvecklingen är tillfredsställande och iakttar budgeten. Verksamhetskostnaderna ökade totalt med 2,1 procent i januari-maj. Störst var ökningen inom öppenvården (+6 procent) och inom mun- och tandvården (över 10 procent). Kostnaderna för vårdavdelningarna sjönk från nivån i fjol. Inom öppenvården beror utgiftsökningen på jouren och faktureringen av mottagningarna för laboratorie- och röntgentjänster. Inom mun- och tandvården beror utgiftsökningen bl.a. på att man förkortat vårdköerna genom extra arbete. Specialiserad sjukvård Utgiftsutvecklingen för den specialiserade sjukvården har varit positiv från början av året. På basis av de slutliga utgifterna för tre månader och förskottsbetalningarna för april var utgiftsökningen ca 0,3 procent. Bruket av tjänsterna har minskat inom många sektorer och speciellt inom resultatområdet för psykiatri. Inom den specialiserade sjukvården har det totala antalet besök i Karleby sjunkit med över 3 procent, antalet vårddagar har sjunkit med över 6 procent, antalet vårdperioder har sjunkit med över 10 procent. De genomsnittliga vårdtiderna har i någon mån förlängts. Besök inom psykiatrin har minskat från året innan med över 10 procent. Kostnaderna för prehospital akutsjukvård för Karleby har fördubblats i januari april från i fjol. En höjning av servicenivån och investeringar ledde fortfarande till ökade kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården. Sammanfattning/Karleby Utvecklingen av intäkterna i Karleby under januari april motsvarar i stora drag det mål som har satts för året. Enligt budgeten får verksamhetskostnaderna för Karleby öka med sammanlagt ca 1 miljon euro (+ 0,6 procent). I januari april var ökningen måttlig men överskred klart det ovan nämnda målet. För att nå det mål som har satts i anpassningsprogrammet och budgeten förutsätts det att det görs stora nedskärningar i kostnaderna för tjänsterna under slutet av året. Effekterna som permitteringarna av personalen och personalens ledigheter utan lön utvärderas i ett senare skede. Inom den specialiserade sjukvården och den prehospitala akutsjukvården har det beräknats att kostnadsökningen kommer att tillta. Genomförandet av anpassningsprogrammet fortsätter. Ett program för stadens lokaler håller på att färdigställas. Ett genomförande av det innebär att man gör betydande kostnadsbesparingar också av kostnaderna för lokalerna inom social- och hälsovårdväsendet. Nettoavvikelsen från budgeten för social- och hälsovårdsväsendet i Karleby uppgår enligt inkomstprognoserna i början av året till 4,8 miljoner euro. Verksamheten i Kronoby Administration Verksamhetskostnaderna har sjunkit med över 6 procent. Man ligger dock något efter budgetmålet. Socialt arbete Intäktsinfl ödet iakttar budgeten. Verksamhetskostnaderna är på en lägre nivå än i fjol. Minskningen av utgifterna för vård utom hemmet har avtagit. Utgifterna för det grundläggande utkomststödet håller fortfarande på att öka (+29 procent). Utgifterna för arbetsmarknadsstöd har stannat på samma nivå som i fjol. Utgifterna för missbrukarvård och ekonomiskt stöd har minskat. Handikappservice De influtna intäkterna är lägre än budgetmålet. Kostnaderna har ökat med över 15 procent i början av året. Det har skett en ökning på alla delområden: ekonomiskt stöd, serviceboende och öppenvård. Äldreomsorg, hemvård och stöd för närståendevård De infl utna intäkterna motsvarar budgetmålet. Verksamhetskostnaderna har minskat med ca 8 procent. Ändringen beror på att 10

13 vårdavdelningsverksamheten i Terjärv överfördes från äldreomsorgen till primärvården. Utgifterna för hemvården har framskridit enligt de uppställda målen och ändringen av prioriteringarna i verksamheten. Inom stödet för närståendevården har man för närvarande framskridit enligt målen. Primärvård Intäktsutfallet motsvarar budgetmål. Verksamhetskostnaderna för öppenvården har ökat med totalt ca 8 procent. Ökningen beror på ökade kostnader för avtal om köpta tjänster. En delorsak till att primärvården expanderat är att det har inrättats en vårdavdelning på Terjärv vårdcenter och utgifterna för den bokförs på primärvården.. Utgifterna för mun- och tandvården har ökat med 14 procent. Tandläkarsituationen har varit bättre än i fjol. Intäkterna har också ökat påtagligt. Bruket av samjouren för primärvård har i Kronoby sjunkit med 17 procent. Det är till en del frågan om periodiseringsskillnader. Specialiserad sjukvård Användningen av och kostnaderna för den specialiserade sjukvården i Kronoby var i början av året bättre under kontroll än i fjol. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården har i januari april sjunkit med över 3 procent. De besök inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt vilka statistikförs för Kronobys del har sjunkit från föregående år med närmare 9 procent. Antalet vårddagar ligger på samma nivå som i fjol. Den genomsnittliga längden på vårdperioderna har minskat med ca 2 procent. Kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården har i Kronoby i januari april nästan fördubblats. Sammanfattning/Kronoby Den ekonomiska situationen i Kronoby är totalt sett bättre än i fjol. Den totala utgiftsökningen ligger klart under 3 procent och inkomstinfl ödet är bättre än utvecklingen i fjol. Enligt kostnadsutvecklingen för Kronoby får utgiftsutvecklingen högst ligga på samma nivå som i fjol. Inkomstutvecklingen möjliggör inte att kostnadsavvikelserna täcks med inkomsterna. Av kostnadsökningen under början av året beror 1/3 på ökningen inom den prehospitala akutsjukvården, ca 45 procent på kostnadsökningen inom handikappservicen och den återstående delen på att de upphandlade tjänsterna inom primärvården har ökat. Kronobys nettoresultat kommer enligt en förhandskalkyl att vara sämre än budgeten. Inkomstmålet har nåtts. Verksamhetskostnaderna överskrids mest inom den specialiserade sjukvården, den prehospitala akutsjukvården och arbetsmarknadsstödet. Nettoöverskridningarna av budgeten beräknas på basis av resultatet för fyra månader uppgå till ca euro. 11

14 NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN Uppnåendet av verksamhetsmålen Bildningscentralen budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 UTBILDNINGS- OCH BARNDAGVÅRDSNÄMNDEN Bildningscentralen Verksamhetsintäkter ,0 % ,6 % Verksamhetskostnader ,1 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,1 % Barndagvård Verksamhetsintäkter ,0 % ,6 % Verksamhetskostnader ,3 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,2 % Grundläggande utbildning Verksamhetsintäkter ,8 % ,0 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,3 % Gymnasiet och annan utbildning på andra stadiet Verksamhetsintäkter ,2 % ,8 % Verksamhetskostnader ,5 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,6 % Karlebynejdens institut Verksamhetsintäkter ,2 % ,6 % Verksamhetskostnader ,8 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,2 % UTBILDNINGS- OCH BARNDAGVÅRDSNÄMNDEN Verksamhetsintäkter ,8 % ,5 % Verksamhetskostnader ,5 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,2 % Nettobindande: Karlebynejdens institut Verksamhetsintäkter ,2 % ,6 % Verksamhetskostnader ,8 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,2 % Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,6 % ,1 % Verksamhetskostnader ,5 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,1 % Stadens strategi ( ) har styrt beredningen av bildningsväsendets utvecklingsplan samt beredningen av ansvarsområdenas utvecklingsplaner. Utvärderingsuppgifterna från föregående strategiperiod har använts som grund för beredningen av planerna och förberedelserna har fortskridit i bred dialog mellan beslutsfattare och tjänsteinnehavare samt kommuninvånare. Bildningsväsendets ledningsgrupp har samordnat utvecklingsplanernas beredningsprocess. Bildningscentralen har hjälpt beredningen av de olika ansvarsområdenas projektansökningar och projekt har startat enligt de finansieringsbeslut som erhållits. Man har nått de mål som uppställts för verksamheten och ekonomin och erhållit mer fi nansiering för projekten än i fjol. Bildningsväsendet har deltagit i beredningen av anpassningsprogrammet som inom sektorn koordineras av bildningsväsendets ledningsgrupp. Planeringen av verkställandet av stadsstyrelsens permitteringsbeslut har inletts inom bildningsväsendet och dess ansvarsområden i enlighet med bildningscentralens anvisningar. Verkställandet är särskilt utmanande inom ansvarsområdena för småbarnsfostran och utbildning. Personalens fortbildning har framskridit planenligt. Bildningsväsendets utbildning för specialyrkesexamen i ledarskap pågår fortfarande. Den inom undervisningsväsendet 2003 inledda 12

15 Småbarnsfostran praxisen med mentorsverksamhet för nyanställda har tagits i bruk inom bildningsväsendets alla ansvarsområden och verksamheten håller på att bli allmänt vedertaget. Utvecklingen av den elektroniska kund- och förvaltningstjänsten pågår fortfarande. Anmälan till förskoleundervisningen, årskurs 1 inom den grundläggande utbildningen och eftermiddagsklubbar sker elektroniskt i likhet med tidigare år. Programmet KommunRekry har också underlättat rekryteringen av lärare och tillgången på behöriga lärare till lediga tjänster har varit tillfredsställande. Karleby undervisningstjänster erbjuder arbetsplatser som är attraktiva på riksnivå och sökanden kommer i stor utsträckning från olika delar av landet. Man har också lyckats med rekryteringen av skolpsykologer. Tillståndsförfarandet för att besätta tjänster och befattningar har fördröjt rekryteringsprocessen men processen har blivit något smidigare efter stadsstyrelsens beslut. Reparationsåtgärderna som startade 2011 i bildningscentralens utrymmen på Strandgatan 16 fortsatte med kontrollmätningar och med mindre reparationsåtgärder som planeras utgående från mätningarna. Bildningscentralen får permanenta lokaliteter när renoveringen av stadshuset blir klar och verksamheten fl yttar tillbaka till stadshuset. Bildningsväsendets anvisningar för kommunikation har tagits i bruk. Användningen av sociala medier som kommunikationskanal har ökat. Den goda nativiteten och den relativt goda sysselsättningen bidrar till att utgifterna och antalet vårdavtal ökar inom småbarnsfostran. Antalet sökande som beviljats Karlebystöd och hemvårdsstöd samt utgifterna ligger i stort sett på samma nivå som i fjol. Utvecklingsplanen för småbarnsfostran har beretts under våren och småbarnsfostran har aktivt deltagit i upprättandet av en gemensam utvecklingsplan för bildningsväsendet. Permitteringsarrangemangen har sysselsatt förvaltningen och cheferna inom småbarnsfostran. Förskoleundervisningen i Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu har flyttats till tillfälliga lokaler på grund av problem med inomhusluften. Dagvårdens kvalitet har bedömts i enlighet med utvärderingsplanen. Dagvårdsstarten är ett kontinuerligt utvärderingsobjekt. Barndagvårdstjänster har ordnats efter behov för båda språkgrupperna och man kunde fullfölja den subjektiva rätten till dagvård på hela stadens område. Kunderna har fått information om stadens lekparksverksamhet och församlingens klubbar samt om andra alternativ inom dagvården. Fortbildning har ordnats i enlighet med utbildningsprogrammet och en utbildningshelhet i pedagogiskt ledarskap har ordnats för cheferna. I fråga om personalens utbildning har man fäst vikt vid att ordna gemensam utbildning för arbetsgemenskaperna. Jet-utbildningen och mentorsverksamheten fortsätter. Nämnden har godkänt driftsekonomin för småbarnsfostran i januari. Man har försökt ordna småbarnsfostran så kostnadseffektivt som möjligt och ekonomin har följts upp på ett systematiskt sätt i ledningsgrupperna för småbarnsfostran och bildningsväsendet samt i nämnden för utbildning och fostran. Ekonomin för småbarnsfostran ligger inom de budgeterade ramarna. Effekterna av permitteringar och frivilliga ledigheter syns ännu inte i budgetutfallet för det första kvartalet. Programmet KommunRekry har använts för att rekrytera vikarier och permanent personal. Småbarnsfostran har deltagit aktivt i planeringen av fastigheten vid Vingesgatan, allaktivitetshuset i Storby och projektet i Storkisbacken. Projektet för daghemmet i Rytibacken har sysselsatt också i början av året. På basis av enkäten Työhyvinvointisyke har man ordnat verkstäder inom ansvarsområdets verksamhetsenheter där man diskuterat resultaten av enkäten och beslutat om viktiga utvecklingsobjekt med tanke på arbetshälsan. 13

16 Undervisningstjänster Grundläggande utbildning Specialundervisning Det totala antalet elever inom den grundläggande utbildningen förväntas öka i början av nästa läsår och den finskspråkiga grundläggande utbildningen får två nya grupper. På grund av den snäva budgeten krävdes grundliga förberedelser för hur resurserna ska allokeras höstterminen En optimal gruppstorlek har eftersträvats genom styrning av elevplacering inom närskolområden. Stora elevgrupper kunde fortsättningsvis göras något mindre med utbildnings- och kulturministeriets projektfinansiering. Projektfinansieringen för detta år låg på något högre nivå än i fjol. Man bör förbereda sig på att nivån på understöd kommer att minska år 2015 på grund av statens sparåtgärder. Projekten för byggandet av skolor som ingick i undervisningstjänsternas investeringsprogram 2013 har planerats men har inte framskridit enligt tidtabellerna. Problemen med inomhusluften i skolorna har fortfarande undersökts, och på basis av undersökningar samt bedömning av hälsorisker har verksamheten i Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu fl yttats till tillfälliga lokaler under mars och april. De problem med inomhusluften som upptäckts i skolorna avspeglas också i det ökade antalet sjukfrånvaron bland lärare. Problemen i skollokalerna i Karleby var värre än någonsin tidigare våren 2014 och situationen är fortfarande svår. Temporära skollokaler används av skolorna Isokylän koulu, Torkinmäen koulu, Lucina Hagmanin koulu, Peltokorven koulu, Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu. Att sprida undervisningen till andra skolbyggnader orsakar tilläggskostnader och stör verksamheten. Byggandet av allaktivitetshuset i Storby hade inletts och byggandet av Lucina Hagmanin koulu inleddes i mars med rivning. Planeringen av projektet för byggandet av en skola och ett daghem i Storkisbacken har fått fi nansiering av Tekes och ett förfarande för konkurrensutsättning med livscykelmodellen har inletts. En utmaning för planeringen är att man med tanke på framtiden borde sträva efter hållbara lösningar och omformbara inlärningsmiljöer. Avtalet om övningsundervisning vid Torkinmäen koulu godkändes, och undervisnings- och kulturministeriet kommer att rikta finansiering till utvecklingen av övningsundervisningen och praktikmiljön. En förberedandeprocess i syfte att utveckla personalen startade i Isokylän koulu, Lucina Hagmanin koulu och Torkinmäen koulu på grund av den nya verksamhetsmiljön. Hela den framtida multidisciplinära personalen deltar. Inom ansvarsområdet för den grundläggande utbildningen pågår 23 utvecklingsprojekt som allokeras genom 26 anslag i olika skeden. Projekten koordineras av utvecklingschefen. Nya projektansökningar bereds antingen som fortsättning på tidigare projekt eller också som nya projekt. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat anslag i början av året för projektet med avsikt att göra undervisningsgrupperna mindre. Det är det enskilt mest betydelsefulla utvecklingsprojektet. Största delen av projekten genomförs inom området för den finskspråkiga grundläggande utbildningen men inom det svenskspråkiga bildningsväsendet fortsätter koordineringen av lärmiljö- och internationaliseringsprojekt som ett nationellt koordineringsprojekt Undervisning på elevens eget modersmål för olika kultur- och språkgrupper har ordnats i 22 grupper och allt som allt på nio språk. Eftisverksamhet finns i nästan alla skolor med klasserna 1 6 och verksamheten har fortgått som tidigare, endera ordnad av staden eller av samarbetsparter. Ett betydande statsbidrag har erhållits för utvecklingen av klubbverksamheten och tack vare projektet kan man även i fortsättningen erbjuda mångsidig klubbverksamhet Behovet av särskilt stöd har stabiliserats. Antalet elever med förlängd läroplikt är stort jämfört med antalet platser i smågrupper. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska de elever som behöver stöd för inlärningen få den stöd som behövs genast när behov uppstår. Särskilt stöd borde vara möjligt att ordna i första hand i elevens närskola i enlighet med den inkluderande principen om en gemensam skola för alla. Bedömningar av elevernas inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt inlärningsberedskap har utförts av en skolpsykolog. Båda skolpsykologtjänsterna som varit lediga blir tillsatta från och med Utvecklandet av specialundervisningen har fortgått enligt planerna och stöd för inlärning enligt trestegsmodellen har ordnats för båda språkgrupperna i enlighet med 14

17 gemensamma principer. Uppdraget för den konsulterande verkstadsläraren fortsatte som ett led i projektet för främjande av utbildningsmässig jämställdhet. Ny fi nansiering som erhållits vid utgången av 2013 har säkerställt att uppdraget fortsätter också under läsåret Den konsulterande verkstadsläraren är ett led i verkstadsundervisningen i Villa Elba. Konsulteringen som baserar sig på flexibel verksamhet har bidragit till uppkomsten av positiva effekter som stödjer arbetsförmågan hos enskilda elever, i hela klassmiljön och hos läraren. Störning i arbetsron i klassen har varit ett centralt arbetsområde för konsulteringen. Verksamheten koncentrerar sig till de skolor med årskurserna 1 6 som deltar i projektet. Resurserna för skolgångsbiträden koordineras av en arbetsgrupp. Antalet assistenter i ett arbetsförhållande inom den grundläggande utbildningen var sammanlagt 103 i början av 2014 och 12 inom förskoleundervisningen. I årsverken är detta cirka 76 årsverken. Behovet av assistenter har varit oförändrat i förhållande till situationen i början av läsåret. Tre speciallärare som arbetar inom den grundläggande undervisningen har från och med augusti skött specialundervisningen i gymnasierna på deltid. Gymnasier och övrig utbildning på andra stadiet Karlebynejdens institut Resultaten av den gemensamma elevansökan till andra stadiet visar att gymnasieutbildningens attraktivitet har ökat något och det förekommer fortfarande stor årsvariation i gymnasierna. Det totala antalet elever i gymnasierna förväntas öka något i början av det nya läsåret. I planeringen av gymnasiernas resurser används en kalkyl för uträkning av kursbehovet och beslutsfattande i två faser. Ledande rektorn för den finskspråkiga gymnasieverksamheten har koordinerat planeringen av nästa läsår. Stadsfullmäktige fattade ett beslut om reformen av de finskspråkiga gymnasiernas servicestruktur år Enligt beslutet kommer Lucina Hagmanin lukio att läggas ner och de fi nskspråkiga gymnasierna sammanslås till en gymnasieenhet som har två verksamhetsställen, en i Länsipuiston lukio och en i Kiviniityn lukio. Beslutet avvek från modellen med ett gymnasium som hade beretts. På basis av beslutet har man inlett förberedelser för att utse en uppföljningsgrupp, göra upp en personalplan och planera utvärderingen av effekterna av beslutet på de unga. Det landskapsomfattande samarbetet inom utbildningen på andra stadiet har blivit vedertaget i enlighet med den regionala samarbetsstrategin. Avtalet för vuxengymnasieverksamheten har ändrats i fråga om periodisering av studier. Inom ansvarsområdet för gymnasier pågick projekt, bl.a. en it-projekt, och nya projektansökningar är på gång. Inom Idrottsakademiprojektet har man förnyat koordineringen och grundat en styrgrupp. Institutets öppna undervisning har minskat under vårterminen med cirka 10 procent jämfört med tidigare år. Minskningen i utbudet beror på att antalet anställda som planerar undervisningen har varit mindre än under det förgående året. En servicesekreterare anställdes för att ersätta rektorn under dennes alterneringsledighet. Institutets verksamhetsbidrag var efter uppföljningsperioden 33,5 procent i förhållande till budgeten. Förberedelser inför permitteringar inleddes på basis av stadsstyrelsens beslut. Detta kommer att ha en inverkan på mängden undervisning som ordnas vid institutet på hösten eftersom man blir tvungen att minska undervisningsskyldigheten för undervisningspersonal i huvudsyssla. Försäljningen av undervisning har uppnåtts planenligt. Projektet som finansieras av utbildningsstyrelsen har ökat möjligheterna för de handledningstjänster och den utbildning som erbjuds för invandrarungdomar. Institutets verksamhet i det förnyade institutshuset har fått en god start. Den moderna lärmiljön och de moderna lärmedlen har fått beröm av eleverna. Det ekonomiska utfallet Utfallet av verksamhetsintäkterna för nämnden för utbildning och fostran är 43,8 procent. 15

18 Som understöd och bidrag har under januari april bokförts sammanlagt euro. Utfallet av verksamhetsutgifterna är 32,5 procent. Utfallet av personalkostnaderna är 32,2 procent. Utfallet av personalkostnader för den grundläggande utbildningen är 33,4 procent. På basis av utfallet just nu kommer budgeten att överskridas med cirka 0,3 miljoner euro. Personalkostnadernas utfall inom gymnasieundervisningen är 32,3 procent. Personalkostnaderna har minskat något jämfört med föregående år. Utfallet av verksamhetsintäkterna för småbarnsfostran är 26 procent medan det året innan var 29,6 procent. Verksamhetsintäkterna höjds med 4,4 procent i budgeten för Verksamhetskostnadernas utfall är 31,3 procent, enligt det kommer anslagen att underskridas. Trycket på anslagsöverskridningar har varit störst vad gäller nämndens inköp av tjänster. Utfallet för hela nämnden är 32,7 procent i slutet av april. Utfallet av bidrag är 34,6 procent, och också denna kontogrupp har överskridningsbehov. Verksamhetsutgifterna för nämnden för utbildning och fostran har fram till slutet av april ökat med 1,9 procent i förhållande till motsvarande tidsperiod Verksamhetsbidraget för hela nämnden är 31,7 procent. Utfallet för verksamhetsbidrag för Karlebynejdens institut är 33,5. Nämnden har gjort upp anpassningsåtgärder för 2013 som följs upp regelbundet. Fastän den ekonomiska situationen verkar vara under kontroll just nu har man i synnerhet vid planeringen av följande läsår tagit i beaktande att den ekonomiska situationen blir allt stramare år Flyttningen av Ykspihlajan koulu och Kyrkbackens skola till tillfälliga lokaler under våren har orsakat extrautgifter. 16

19 KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Uppnåendet av verksamhetsmålen Gemensamma utgifter och kansliet Kulturtjänster budget BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET Gemensamma utgifter och kansliet Verksamhetsintäkter ,2 % ,4 % Verksamhetskostnader ,4 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,7 % Kulturtjänster Verksamhetsintäkter ,2 % ,2 % Verksamhetskostnader ,1 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,3 % Stadsbiblioteket-landskapsbiblioteket Verksamhetsintäkter ,0 % ,7 % Verksamhetskostnader ,4 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,0 % Museiväsendet Verksamhetsintäkter ,6 % ,7 % Verksamhetskostnader ,8 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,1 % Ungdomstjänster Verksamhetsintäkter ,2 % ,2 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,9 % NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,1 % ,7 % Verksamhetskostnader ,4 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,6 % Kultur- och ungdomsväsendet är en nettobindande enhet Bildningscentralens kansli betjänar kultur- och ungdomsväsendets förvaltning genom att ta hand om kansliarbete (föredragningslistor, protokoll, upprätthållning av beslutsförteckningar) samt kundbetjäning. Kansliet svarar därtill också för bildningscentralens telefonrådgivning samt annan daglig kanslibetjäning. Under det första tertialet har kansliets verksamhet utfallit planenligt. I Kieppi, Karleby naturhistoriska museum, har man ordnat verkstäder kring temat Ihmeellistämetamorfi set kivet. I anslutning till fjärilsamlingen har man ordnat en verkstad kring dagfjärilar. Grupper har fått guidning i alla samlingar. Antalet besökare var 1 777, antalet grupper 71. I början av året har ansvarsområdet organiserat sin verksamhet utgående från stadens anpassningsprogram och beslut om permitteringar som fattades under samarbetsförhandlingarna. Därtill har ansvarsområdet deltagit i fördjupandet av bildningsväsendets interna samarbete i enlighet med utvecklingsmål som uppställts för sektorn. Samarbete med stadens organisationsaktörer har planerats i kultur- och fritidssektorns gemensamma kommuninvånarmöten. Ansvarsområdet har deltagit i samarbete på nationell nivå bl.a. genom förberedelser inför projektet som jämför kommunernas kostnader. I uppställandet av mål för verksamhetsåret har man tagit i bruk av Kommunförbundet rekommenderade indikatorer för kulturverksamhet. Ansvarsområdet har delat ut projekt- och hyresunderstöd till olika kulturaktörer i enlighet med nämndens understödsbeslut. Även utbetalningen av de årliga understöden till konstinrättningar har inletts i enlighet med utbetalningstidtabellen som utarbetades i början av året. Vid beredningen av evenemangsåret har fokus varit på sommaren. Under årets första månader har evenemang enligt årskalendern ändå förverkligats med olika samarbetsparter och beredningen av höstperioden har inletts. Ansvarsområdets ekonomi har utfallit planenligt under det första tertialet. 17

20 Bibliotekstjänster Museitjänster Ungdomstjänster Alla projektansökningar som lämnades in året innan har lett till positiva beslut. Man har ordnat utställningar, evenemang och författarbesök i de olika verksamhetsställena. Vid huvudbiblioteket har man i enlighet med anpassningsprogrammet tagit i bruk en ny returautomat. Betjäningsdiskarna för barn- och ungdomsavdelningen och musikavdelningen har slagits ihop. Utvecklingsplanen för Björkhagens bibliotek har färdigställts. Granskningen av utlåningens skuldsaldo togs i bruk i början av mars. Jämfört med i fjol håller utlåningssiffrorna på att öka. Beredningen av personalens permitteringar har inletts utgående från stadsstyrelsens permitteringsbeslut. Museets utställningsverksamhet har framskridit enligt utställningskalendern. Tero Annanolli och Riku Riippa har ställt ut sina verk i Utställningshallen och Mirka Johansson har en utställning i Rooska gårdens bottenvåning. Efter Johanssons utställning hängs konst av Veikko Vionoja upp i Rooska gården. Hela museets personal har deltagit i beredningen av utställningen om Karleby skolverks historia. Utställningen öppnas på hösten. Museet fi ck ett positivt beslut av undervisnings- och kulturministeriet om projektunderstöd för digitalisering av fotosamlingar. Samarbetet har fortgått vad gäller ITE-konst, och verksamheten inom byrån med specialkunskap fortsatte livligt. Beredningen av personalens permitteringar har inletts utgående från stadsstyrelsens permitteringsbeslut. Ungdomstjänsters ekonomi ser ut att utfalla enligt budgeten. Beredningen av stadens sommarsysselsättning fördröjdes på grund av samarbetsförhandlingarna. Sommarjobb kunde slutligen sökas och sommararbetarna väljas före utgången av april. Tiden för sökning av sommarjobb blev kortare än normalt och inverkade därför negativt på antalet sökande. Ungas möjligheter att delta och bli hörda har främjats genom verksamhet i ungdomsfullmäktige och elevkårsnätverk och genom mötet mellan unga och beslutsfattare i april. Indikatoruppgifter som beskriver ungdomars levnadsförhållanden har i enlighet med ungdomslagen sammanställts och åtgärder planeras i maj-juni. Inrättandet av en ungdomscentral i fastigheten på Vingesgatan 18 har framskridigt enligt det uppställda tidsschemat. Flyttningen beräknas ske i september-oktober Kartläggning av hela personalens kompetens och intressen har gjorts och omorganiseringen av arbetsuppgifter och arbetsfördelningen framskrider enligt plan. Beredningen av personalens permitteringar har inletts utgående från stadsstyrelsens permitteringsbeslut. Det ekonomiska utfallet Budgetens utfall är på rätt nivå för hela nämndens del. Verksamhetsintäkternas utfall är 40,1 procent. Verksamhetskostnadernas utfall uppgår till 30,4 procent i slutet av april. Verksamhetsbidragets utfall är 29,8 procent. Med hänseende på tidsperioden ligger anslagen på rätt nivå. 18

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 Stadsfullmäktige 27.10.2014 Pärmbild: Elina Paavola REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-31.8.2014 budget 1.1.-31.8.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 Stadsfullmäktige 5.10.2015 Pärmbild: Saara Lång BUDGET 2015 1.1-31.8.2015 budget 1.1-31.8.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Vad innebär socialoch

Vad innebär socialoch Vad innebär socialoch hälsovårdsreformen för mig? Social- och hälsotjänsterna 2019 enligt utkastet till regeringens proposition 11/2016 1 Detta är social- och hälsovårdsreformen Social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Social- och hälsovårdsministeriets förordning Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 och 46 i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010),

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning. om prehospital akutsjukvård STM094:00/2016 UTKAST

Social- och hälsovårdsministeriets förordning. om prehospital akutsjukvård STM094:00/2016 UTKAST STM094:00/2016 UTKAST 30.3.2017 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 och 46 i hälso-

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 april 2011 340/2011 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Utfärdad i Helsingfors den 6 april I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 2795/2015 00.03.00.00 74 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 och avgivande av utlåtande Beredning och upplysningar: Annika Latva-Äijö,

Läs mer

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 3 4 punkten, ändras 39 1 och 3 mom., det inledande stycket i 40 1 mom. och 1

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010

DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010 DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010 Stadsfullmäktige 21.6.2010 39 REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2010 1.1.-30.4.2010 budget 1.1.-30.4.2009 TP 2009 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Ändringar av prehospital akutvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen år 2019

Ändringar av prehospital akutvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen år 2019 STM032:00/2017 Utkast 30.3.2017 Ändringar av prehospital akutvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen år 2019 39 Prehospital akutsjukvård Landskapen ska organisera den prehospitala akutsjukvården inom

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING savdelningen snämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg Verksamhet Verksamheten omfattar svenskspråkig förskolundervisning, förmiddags- och eftermiddagsvård, grundläggande

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Nämnder och direktioner, deras uppgifter/kärnprocesser samt sektorer

Nämnder och direktioner, deras uppgifter/kärnprocesser samt sektorer KARLEBY STAD INSTRUKTION FÖR NÄMNDER OCH SEKTORER Godkänd av stadsfullmäktige 24.9.2012 Gäller fr.o.m. 1.1.2013 INLEDNING I denna instruktion föreskrivs om organisering av förvaltningen inom stadens nämnder

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Regionförvaltningsverken utvärderar regelbundet basservicen i kommunerna. För ungdomsväsendets

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Grundinformation om reformen, hösten 2016

Grundinformation om reformen, hösten 2016 Grundinformation om reformen, hösten 2016 Sådant är s nya ledarskapssystem Stadskansliet 25.8.2016 Borgmästarmodellen och sektorerna Stadsfullmäktige beslutade 16.3 och 22.6.2016 om huvudlinjerna för förnyandet

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen I enlighet med regeringens proposition om vård och landskapsreformen och riktlinjerna om klientens valfrihet 1 31.3.2017 Ansvaret på en aktör 2 31.3.2017 Hörnstenarna

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet Kriterier för pilotförsöken med valfrihet 1) Kriterier för deltagande i pilotförsöket med social- och hälsocentraler I projektplanen för den som ansöker om pilotförsök ges det en beskrivning av hur kriterierna

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Vad innebär valfrihet för mig

Vad innebär valfrihet för mig Vad innebär valfrihet för mig Enligt utkastet till lag om valfrihet 21.12.2016 1 21.12.2016 Valfrihet är en del av social och hälsovårdsreformen Syftet med social och hälsovårdsreformen är att se till

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation 7.4.2014 Helsingfors 8.4.2014 Åbo 10.4.2014 Korsholm Ira Vanne Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell.

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell. TEKNISKA CENTRALEN Tekniska centralens mål för verksamheten: 1. Kunden och kommuninvånaren Målnivå /Förfaringssätt Att tjänsterna uppfyller de lagstadgade kraven. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Tjänsterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Skolnätsplanen för den grundläggande utbildningen i Karleby

Skolnätsplanen för den grundläggande utbildningen i Karleby Nämnden för utbildning och fostran, svenska sektionen 40 29.09.2015 Skolnätsplanen för den grundläggande utbildningen i Karleby 379/00/01/02/2015 OPESVS 40 beredare: skoldirektör Per-Olof Nyström, tfn

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer