DELÅRSRAPPORT 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1/ Stadsfullmäktige

2 Pärmbild: Emmi Hyyppä

3 REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter ,3 % ,0 % Verksamhetskostnader ,0 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % ,8 % I enlighet med sitt arbetsprogram har revisionsnämnden utvärderat uppfyllelsen av de ekonomiska målen och verksamhetsmålen. Nämnden sammanträdde sju gånger under perioden Vid sammanträdena har nämnden hört ansvarsområdenas ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt sakkunniga och berett utvärderingsberättelsen över OFR-revisorn har rapporterat revisionsnämnden om revisioner som utförts enligt avtalet. Antalet köpta OFR-revisionsdagar var 33 under referensperioden. Det ekonomiska utfallet Utfallsprocenten för verksamhetskostnaderna var 26,0 den 30 april. Verksamhetsårets inkomster faktureras i huvudsak i maj efter bokslutsrevisionen. Revisionsarvodet för april månad och sammanträdesarvodena fattas i de realiserade kostnaderna. Månatliga rapporter om det ekonomiska utfallet har inte kunnat ges till revisionsnämnden på grund av problem som uppstod när ett nytt ekonomistyrsystem började användas. Revisionsväsendet behöver inga särskilda åtgärder för att hålla budgeten. 1

4 STADSSTYRELSEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde STADSSTYRELSEN Verksamhetsintäkter ,7 % ,7 % Verksamhetskostnader ,2 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,1 % Stadsstyrelsen beslutade i anslutning till budgeten för 2015 att stadens sektorer ska utreda strukturförändringar före slutet av januari. Utredningarna skulle bl.a. gälla verksamhetsförändringar, personalinverkan, pensioneringar, kartläggning av chefsarbetet samt nya sätt för ärendehantering. Sektorerna skulle sätta upp mål för både kort- och långsiktiga strukturförändringar. Före slutet av april lade sektorerna upp specifi cerade genomförandeplaner som också innehöll en bedömning av kostnadseffekterna och kundperspektivet. Strukturförändring är en fortlöpande process som tar sig uttryck i ständig utveckling av verksamheten. Bolagiseringsbesluten har verkställts. Karleby Energi och Karleby Hamn har inlett sin verksamhet som aktiebolag. Bolagiseringen har en stor inverkan på stadens resultat De intäkter som staden tidigare fi ck genom avkastningen på grundkapitalet uteblir och inkomstföringen från bolagen blir betydligt mindre än den från affärsverken. Väsentligt i fortsättningen blir aktiebolagens resultat och förmåga att lämna utdelning. Under början av året kunde beslut fattas i de kommunstrukturfrågor som utretts mellan Karleby och kommuner i landskapet samt Kronoby. I utredningen kartlades kommunernas intresse för ett fördjupat samarbete och alternativet med en ny kommun. Enligt utredningens resultat var parterna mest intresserade av fördjupat samarbete gällande bl.a. livskraftsprogram, bildningsväsen samt ekonomiförvaltning och datateknik. agerar inte aktivt för och tar inte initiativ till sammanslagning av kommuner men är redo för en fortsatt beredning när det gäller objekten för samarbete. Personaltjänster har satt i gång arbetet för en personalplan i vilket alla resultatenheter deltar. Syftet är att utarbeta en klar strategisk plan över personalbehovet och hur det ska tillgodoses. Planen ska stå i linje med budgetramen. Praxisen med utvecklingssamtal har förnyats och preciserats. Samtalsformuläret har omarbetats och utvecklingssamtalen har satts i system. Strävan är att säkerställa att kvalifi cerade utvecklingssamtal förs regelbundet med alla inom varje enhet. Personaltjänsters chefsarbete har intensifi erats, tjänsterna som personalchef och arbetshälsochef slogs ihop till en ny tjänst som personalutvecklingschef. Inom växelverkan och kommunikation har man utvecklat förhandsplaneringen i arbetet med att informera om aktualiteter som är under beredning och för att främja rekryteringen. Många platsannonser har utarbetats och förmedlats via tidningar och elektroniska annonskanaler beroende på vilket förfaringssätt som gäller för befattningen eller målgruppen i fråga enligt en på förhand uppgjord plan. För staden har utarbetats och godkänts en e-postanvisning som tar upp det centrala rörande användningen av och stilen i e-postkommunikationen. En anvisning har utarbetats för att öka språkriktigheten i den kontaktinformation som ingår i stadens material och nyckelpersonerna har fått undervisning i detta. Stadens webbsidor och intranät har uppdaterats och handledning har getts till dem som svarar för uppdateringen hos enheterna. Stadens uppdateringar på Facebook har gjorts oftare och enheterna har uppmanats att göra detsamma. Man följer ständigt statistiken över besöken på stadens webbplats och Facebooksidor och har noterat en ökning av besöksantalen jämfört med tidigare år. Stadens kommunikationsgrupp har haft möten regelbundet. Användningen av den elektroniska sammanträdeshanteringen har breddats. Riksdagsval förrättades Samarbetet mellan de olika kundtjänstställena har börjat fördjupas. Transporten av den interna posten konkurrensutsattes och den nya producenten inledde tjänsteleveransen Uppdateringen av telefonsystemet har påbörjats. 2 Den elektroniska välfärdsberättelsen har övergått till Kommunförbundet som ansvarar för utvecklingen av den. Välfärdsgruppen bereder stadens berättelse på det nya underlag som Kommunförbundet har skapat.

5 Näringsväsendet har uppdaterat Karleby näringslivsprogram för De centrala målen handlar om en attraktiv stad, fl exibel näringspolitik som aktivt skapar förutsättningar för företagande samt ett logistiskt centrum med internationell konkurrenskraft. Man siktar på att stadsfullmäktige ska kunna behandla programmet i maj Näringslivs- och planeringstjänster blir föremål för en omorganisation som går ut på att dra in tjänsten som planeringsdirektör och inrätta en tjänst som strategichef som kommer att lyda under näringslivsdirektören. Ändringarna i kommunallagen och verksamhetsmiljön (bolagiseringen) förutsätter att koncerndirektivet och de ägarpolitiska riktlinjerna omvärderas och revideras. Detta har förberetts inom ramen för projektet USO 3. Koncerndirektivet och ägarpolicyn är centrala instrument när mål för koncernbolagen sätts upp och när målen följs upp. Ägarstyrningen måste effektiviseras och uppföljningen organiseras på nytt (controllerfunktion). Avsikten med revideringen av direktivet och riktlinjerna är att kunna dela in koncernbolagen i tre kategorier enligt vilken strategisk betydelse och hurdan verksamhet de har. Beslut om koncerndirektivet och de ägarpolitiska riktlinjerna ska fattas i höst. Inom ekonomiförvaltningen har läget varit exceptionellt under början av året. Ny programvara, Agresso, började användas , men systembytet är arbetsamt och tidskrävande. Under vårens lopp har man lyckats få basprocesserna att fungera tillfredsställande Systemets hela potential kan tillgodogöras så småningom efter att funktionerna uppdaterats och när systemets egenskaper kan börja utnyttjas och anpassas efter våra behov. Trots svårigheterna i början har Agresso visat sig kunna uppfylla de krav som ställs på verksamhets- och ekonomistyrning. Strukturförändringar inom centralförvaltningen Centralförvaltningens omstruktureringar handlar om koncentration av funktioner och arbetsinsatser särskilt inom stödtjänster. Dessutom undersöks möjligheterna till intensifi erat samarbete när det gäller såväl landsbygdsärenden som kommundelskontorens funktioner. Enheten matservice lösgörs från centralförvaltningen och läggs till som en enhet under stadsstrukturnämnden så att den blir en av tekniska sektorns funktioner. Ett mål är att förenkla ledarskapsmodellen. Tjänstebefattningar har slagits ihop inom personaltjänster samt näringslivs- och planeringstjänster. Upphandlingsväsendet har fortsättningsvis satsat på effektivisering. Upphandlingspoolens verksamhet har utvecklats och ett elektroniskt upphandlingssystem för små upphandlingar har tagits i bruk. Man har undersökt strukturen av stadens inköpsverksamhet och utvecklat upphandlingskompetensen hos staden. Ett mål beträffande personalärenden är en bättre administration av sjukledigheter och företagshälsovårdens kostnader och en effektiv implementering av arbetarskyddets handlingsprogram. Den elektroniska sammanträdeshanteringen effektiviseras och breddas. Systemförnyelserna fortsätter (bl.a. HR-funktioner) och e-tjänsterna och införandet av dem utvecklas. Det ekonomiska utfallet Den ekonomiska utvecklingen under årets fyra första månader baserar sig delvis på en uppskattning. Man har varit tvungen att uppskatta interna poster och t.ex. avskrivningar, eftersom alla transaktioner ännu inte fi nns med i det nya datasystemet. Uppskattningarna gör dock inte resultatet avsevärt mindre tillförlitligt. Utfallet av verksamhetskostnaderna för de funktioner som lyder under stadsstyrelsen är på en lägre nivå än i fjol. Utvecklingen överensstämmer med målen i budgeten. Stadsstyrelsens budget upptar ett ospecifi cerat sparmål om euro. Detta mål försöker man nå främst genom besparingar som gäller personalen, beslut om servicenivån samt lokalitetslösningar. Det sparmål om dygn som sattes upp för personalens frivilliga ledigheter i år kommer att nås. Kostnadseffekten är ca euro. Verksamhetsintäkterna inkluderar interna intäktsposter, såsom matservice, ekonomiförvaltningstjänster och IT-tjänster. För deras del har faktureringen delvis uppskattats. Mer exakta uppgifter om de externt tillförda intäkterna fås senast i augusti, men några större avvikelser är inte att vänta. De hittills influtna skatteinkomsterna och statsandelarna motsvarar de mål som satts upp för dem. Enligt de senaste skatteprognoserna torde de totala skatteinkomsterna komma att överskrida målen. Mer noggranna ekonomiska prognoser fås när datainnehållen preciseras senast i juni. De uppgifter som man för tillfället har om hela stadens budgetutfall över årets första månader ger inte anledning till exempelvis några preciseringar av budgetramen för nästa år. 3

6 MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde MILJÖ- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsintäkter ,4 % ,5 % Verksamhetskostnader ,0 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,7 % Tillsynen enligt miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan har förverkligats till cirka 24 procent. Förberedelser har gjorts inför utvidgningen av systemet för offentliggörande av resultat av inspektioner i livsmedelslokaler (Oiva). Utvidgningen påbörjas under maj månad. Veterinärvårdens tjänster har skötts i enlighet med lagstiftningen i hela samarbetsområdet. Man har haft ett underskott i veterinärvården när det gäller tillsynen, eftersom man inte har kunnat få tillräckligt med vikarier. Kundrespons om tillsynen hämtas in aktivt. Det praktiska arbetet inom veterinärvården bestod mest (73 procent) av att vårda nyttodjur. Prestationer registrerades sammanlagt Av dessa var 205 hälsovårdsbesök och 73 var djurskyddsinspektioner. Det ekonomiska utfallet Utfallet av miljöhälsovårdsnämndens verksamhetsintäkter är 32,4 procent vid utgången av april. Utfallet av verksamhetskostnaderna är 28,0 procent och verksamhetsbidraget är 19,2 procent. Redogörelse för strukturförändringar Den kontinuerliga övervakningen av hushållsvattnet och provtagningen av badvatten har externaliserats vid årsskiftet. De lösgjorda resurserna har riktats till planenliga kontroller. 4

7 Uppnåendet av verksamhetsmålen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Verksamhetsintäkter ,1 % ,4 % Verksamhetskostnader ,5 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,2 % Social- och hälsovårdsväsendets centrala mål i början av året har varit att utveckla en optimal servicestruktur och optimala sätt att producera service i samarbete med Kronoby, Jyta och MÖCS. Tillsammans med Jyta och MÖCS har man utrett möjligheterna att bredda samarbetet och atmosfären har varit ytterst utvecklingsbenägen. Integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna ger en bra grund för utvecklingen av den framtida servicestrukturen och av kostnadseffektiviteten. Som ett resultat av det goda samarbetet har kostnadsökningen blivit måttfull under de senaste åren. Stadsstyrelsen förutsatte av alla sektorer funktionella och strukturella åtgärdsförslag på kort och lång sikt för att anpassa utgiftsutvecklingen för sektorerna till stadens bärkraft. Förutom social- och hälsovårdsväsendets egna planer och åtgärdsförslag gjordes det i samarbete med NHG en konsultutredning om servicestrukturen för social- och hälsovårdsväsendet i Karleby i slutet av På basis av konsultutredningen och den egna planeringen tog man fram utvecklingsplaner och effektiviseringsåtgärder som stadsstyrelsen behandlade. I mars fastställde stadsstyrelsen med tanke på social- och hälsovårdsväsendet tre åtgärder på kort sikt och tre åtgärder på lång sikt vilka ska vidtas för att stävja ökningen av verksamhetsutgifterna. De här åtgärderna vidtas för närvarande. Till det centrala i fråga om alla åtgärderna hör att genomföra strukturförändringar, öka produktiviteten och bredda samarbetet. Till målen hör också att stärka klientorienteringen och delaktigheten. Interna processer har på ett intensivt sätt relaterats till målen. De har dessutom modellerats och förtydligats. I början av året har också ledningssyner förrättats. I dem har företrädare för den högsta ledningen och de förtroendevalda deltagit. I enlighet med målen som relateras till de kritiska framgångsfaktorerna för social- och hälsovårdsväsendet inriktas framöver i större utsträckning resurser på utveckling av öppenvård och förebyggande arbete och på tidigt ingripande. Målet är en bredbasig välfärdspolitik och en kontinuerlig uppföljning av dess verkningsfullhet med hjälp av välfärdsberättelsen. Man har nått goda resultat av satsningarna på förebyggande arbete inom t.ex. barnskyddet. På samma gång har man utvecklat modeller för att utveckla det multiprofessionella samarbetet (t.ex. totalrevideringen av mottagningsverksamheten, projektet Hyvä Potku ) för att man också ska kunna tillmötesgå de behov som de som i omfattande utsträckning brukar tjänsterna har. Beredningen av en ny omfattande regional produktionsorganisation som säkerställer det jourhavande sjukhusets ställning och integrerar social- och hälsovårdsväsendet har inletts på grundval av ett beslut som en politisk styrgrupp fattade den 31 mars Styrgruppen har beslutat inleda det arbete som ska utföras av arbetsgrupperna för serviceproduktionen vars mål är att efter en kartläggning av nuläget göra upp en plan för ordnandet av social- och hälsovården i området. Planen bör vara ett dokument som beskriver verksamhetsstrategin för den kommande produktionsorganisationen. De arbetsgrupper som koncentrerar sig på förvaltningen, ekonomin, personalen och kontakytan mellan kommunerna och produktionsorganisationen inleder enligt styrgruppens separata beslut sitt arbete först senare efter det att regeringsprogrammet för Finlands nya regering har färdigställts och programmets inverkan på den fortsatta beredningen av lagen om ordnandet av social- och hälsovården har klarlagts. På detta stadium koncentrerar sig social- och hälsovårdsväsendet på planeringen av verksamheten i stället för på planeringen av strukturerna och förvaltningen. Inom social- och hälsovårdstjänsterna ordnades klientresponsveckor under veckorna Under en veckas tid samlade man in respons av 678 klienter och det allmänna betyget för de gemensamma frågorna för social- och hälsovårdstjänsterna uppgick till 4,5 4,9 (på en skala 1 5). Responsen som klienterna gav var utmärkt. Ändringen av socialvårdslagen, vilken trädde i kraft vid ingången av 2105, har medfört utmaningar för social- och hälsovårdstjänsterna. Lagen ålägger kommunerna att i större utsträckning än 5

8 tidigare bevilja sina klienter öppenvårdsbetonade och förebyggande tjänster. Mest belastning orsakade lagändringen barnskyddet där man med hjälp av förebyggande åtgärder ska kunna undvika barnskyddsåtgärder. Belastningen gäller i första hand hemservice för barnfamiljer och familjearbete. Inom barnskyddet ska planen för barnskyddet som har gjorts upp enligt barnskyddslagen ses över under den kommande fullmäktigeperioden. Planen godkänns av fullmäktige. De resurser som enligt den nuvarande planen behövs för barnskyddet har inte till alla delar kunnat allokeras på grund av stadens ekonomiska situation. Vid ingången av 2015 ändrades också lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Enligt lagen ska kommunerna ersätta hälften av kostnaderna för arbetsmarknadsstödet för personer som har varit arbetslösa över 300 dagar (tidigare 500 dagar) och 75 procent av kostnaderna för arbetsmarknadsstödet för personer som har varit arbetslösa över tusen dagar. Till följd av detta har kommunandelsutgifterna för arbetsmarknadsstödet nästan tvådubblats i jämförelse med samma tidpunkt för ett år sedan. I början av året trädde också ändringar av lagen som reglerar servicecentret för arbetskraft i kraft och verksamheten utvidgades till att gälla hela landet. Med anledning av detta har staden förhandlat med området Jyta och Kronoby kommun om att inrätta ett sektorsövergripande servicecenter i området. För att leda verksamheten tillsätter NTM-centralen en ledningsgrupp som består av tjänsteinnehavare och förtroendevalda i området. Regionförvaltningsverket har upprepade gånger anmärkt på utkomstskyddet därför att enheten inte till alla delar har klarat av att uppfylla de krav på tidsgränser vilka ställs på tillhandahållandet av tjänster i lagen om utkomststöd. Man har rättat till situationen genom bland annat interna fl yttningar av personalen. Inom handikappservicen inledde ett grupphem i Mesill sin verksamhet vid ingången av Grupphemmet har femton platser. Enheten är avsedd för klienter som är i ett ytterst stort behov av vård och omsorg dygnet runt. Sammanlagt 23 klienter ansökte om plats på grupphemmet men alla sökande kunde således inte anvisas plats. Inom handikappservicen håller man på med en utredning av antalet utvecklingsstörda som är i behov av stödboende. Intresseorganisationer för de utvecklingsstörda har krävt att vidtar åtgärder för att ordna fl er stödboendetjänster dygnet runt. I Kronoby har ett beslut fattats om att centralisera arbetsverksamheten för utvecklingsstörda i Kronoby till ett och samma ställe. Man har hittat lokaler som är lämpliga för ändamålet och merparten av besluten för att slutföra behandlingen av ärendet har fattats. Avsikten är att arbetsverksamheten fl yttar till de nya lokalerna i början av november I Kronoby fi nns det också ett behov av att få fl er platser inom stödboendet avsett för utvecklingsstörda. ARA har två år i rad avslagit ansökan om att få bygga fyra tilläggplatser i anslutning till Solgården. Äldreomsorgen har ordnats utan dröjsmål och de tidsgränser som det föreskrivs om i den s.k. äldreomsorgslagen har underskridits. Kötider Karleby stödtjänster närståendevård hemvård intensifierat serviceboende institutionsvård kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 dagar 1 vecka 3 månader 2 månader Kronoby kötid 0 3 dagar 1 3 månader 0 3 dagar 1 vecka 2 månader För 2015 har som mål satts att 91,5 procent av dem som är över 75 år bor i sitt eget hem i Karleby. Eftersläpningen vad gäller målet i fråga uppgick till 0,2 procent i slutet av april. Det motsvarande målet för Kronoby är 89 procent och målet är svårt att nå därför att kommunens geografi ska struktur och den tillbudsstående servicestrukturen stödjer ett bruk av tjänster som tillhandahålls dygnet runt. Å andra sidan har andelen personer över 75 år som bor hemma ökat med 3,1 procentenheter i Kronoby under de tre senaste åren. På Furuåsens verksamhetscenter genomfördes en funktionell förändring i fråga om institutionsoch serviceboendet: i den totalrenoverade delen fi nns enheterna Ventus 1 3 och intervallen- 6

9 heten Vaiho och i den s.k. nyare delen fi nns enheterna för intensifi erat serviceboende, d.v.s.: Adalmiina, Artunpirtti och Toivontupa. Procentandelen för tjänster avsedda för äldre personer över 75 år i jämförelse med målen Karleby Kronoby Service/ boendeform Mål Sit. 12/2012 Sit. 12/2013 Sit. 12/2014 Sit. 4/2015 Sit. 12/2012 Sit. 12/2013 Sit. 12/2014 Sit. 4/2015 Bor hemma Karleby 91,5 % Kronoby 89 % 89,8 % 90,8 % 91,0 % 91,3 % 84,4 % 88,3 % 87,7 % 87,5 % Stöd för närståendevård 5 6 % 4,1 % 5,0 % 4,7 % 4,1 % 7,2 % 6,5 % 4,7 % 4,9 % Regelbunden hemvård 5 6 % 12,5 % 12,4 % 11,5 % 13,0 % 16,7 % 11,0 % 11,2 % 11,3 % Stödtjänster 15,1 % 15,0 % Seniorboende 1,9 % 4,2 % Intensifierat serviceboende 6,5 % 8,5 % 7,9 % 7,8 % 7,5 % 6,0 % 5,3 % 8,1 % 8,1 % Institutionsvård 1,9 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 9,6 % 6,4 % 4,2 % 4,4 % I början av året har ett preliminärt planeringsarbete utförts för att inrätta en rehabiliteringsenhet inom hemvården. Målet är att rehabiliteringsenheten inleder sin verksamhet i september 2015 och rehabilitering ska då ordnas för fem klienter i deras egna hem. Personal rekryteras bland äldreomsorgspersonalen och inrättandet av enheten orsakar därför inga ökade kostnader. Tack vare en optimering av hemvården har man kunnat inrikta personalresurser på hemservice för barnfamiljer, dagverksamhet för äldre personer och ett internt utvecklingsprojekt för att närståendevård. Under det att projektet SeniorKaste har pågått har man utvecklat en verksamhetsmodell för ett säkert boende i hemmet och en verksamhetsmodell för familjevård. En sektorsövergripande arbetsgrupp har dessutom utvecklat en rehabiliteringsplanen och en utvecklingsarbetsgrupp för dagverksamhet för äldre personer har vidtagit fortsatta åtgärder för att utveckla innehållet i dagverksamheten som bör vara målriktad och stödja rehabilitering. Varje vecka tränar ca 600 personer i motionssalarna vid Furuåsen och Kuusikumpu. Verksamheten utgörs av ett betydelsefullt samarbete som bedrivs av äldreomsorgen, hälsovårdstjänsterna och idrottstjänsterna i syfte att upprätthålla och främja äldre personers funktionsförmåga. Antalet besök för att bedöma behovet av service har ökat i början av året. Antalet förebyggande hembesök har sjunkit därför att äldre personer inte upplever sig ha ett behov av dem. Enligt en respons via medborgarnas idrottsråd så bör man inom de motions- och idrottstjänster som är avsedda för äldre personer uppmärksamma framkomligheten i hela stadens område. Man upplever att möjligheten att vila är viktig och därför bör det fi nnas bänkar både längs promenadlederna och i affärscentrumen. Det behövs dessutom information om exempelvis specialidrottskort. Responsen som man fi ck under klientresponsveckan var utmärkt. Som ett utvecklingsobjekt lyfte man fram klientens deltagande i arbetet med att göra upp en vård- och serviceplan. Hälsovårdstjänsterna har i samarbete med MÖCS, Jyta och Kronoby kommun tagit fram ett förslag till en nytt hvc-sjukhus. Stadsstyrelsen har utifrån sitt beslut av den 4 maj 2015 principiellt godkänt att en ny verksamhetsenhet byggs. Den nya verksamhetsenheten byggs i omedelbar närhet till det jourhavande sjukhuset och via detta söker man synergifördelar genom bland annat diagnostiska stödtjänster och ett samarbete mellan primärvården och den specialiserade sjukvården vilket är mera intensivt än för närvarande. Avsikten är att den nuvarande huvudhälsostationsbyggnaden saneras till ett välfärdscenter där social- och hälsovårdspersonalen jobbar 7

10 i samma lokaler på ett så multiprofessionellt och smidigt sätt som möjligt. På grundval av socialoch hälsovårdsnämndens förslag har stadsstyrelsen den 11 maj 2015 fattat ett principbeslut om att också inleda planeringen och genomförandet av totalrenoveringen av huvudhälsostationen. Planeringsprojektet för det nya hvc-sjukhuset har medfört ett stort antal arbetsuppgifter under början av året. Tillämpningen av en modell med en utskrivningsskötare i landskapet, vilken har skrivits in i planen för ordnandet av hälso- och sjukvården, har inletts i form av ett samprojekt för Karleby hälsocentral och MÖCS. Karleby Kronoby Stödtjänster 12/ / /2014 4/ / / /2014 4/2015 Stöd för närståendevård för personer över75 år Dagverksamhet 89 klienter Färdtjänst 175 klienter Butiksservice 168 klienter Måltidsservice 215 klienter Trygghets-telefon Förebyggande hembesök och servicehandledning/hem-besök Veteranskötarbesök/antalet klienter Hjälpkarlsbesök, antalet klienter - 361/ /951 90/ Snösedlar Ändringsarbeten i bostad Minnesteamets klientantal SAS-placeringar 58 6 Verksamheten med kvällsjour ( ) och sockenhelgs- och veckoslutsjour ( ) inom mun- och tandvården i enlighet med jourförordningen inleddes problemfritt enligt planerna den 1 april Till det jourområde som Karleby hälsocentral har hör ca invånare. Tjänsten förbättrar verksamheten inom mun- och tandvården och tillgången till tjänsterna. Inom mun- och tandvården blev köerna i sakta mak längre i början av året. Vårdkapaciteten är otillräcklig för befolkningen och antalet personer som hade köat i över sex månader uppgick till drygt 700. I kön till mun- och tandvården finns drygt personer. Arrangemangen av verksamheten inom mun- och tandvården försvårades av inneluftsproblem på tandkliniken i Lochteå och de ledde till inskränkningar av verksamheten där. Också på Kelviå hälsostation har det påträffats inneluftsproblem och symtom hos personal. I mars 2015 har det avseende byggnaden utförts en konditionskartläggning av ventilationen och i samband med den påträffades ett flertal brister. En regional åtgärdsenhet inledde sin verksamhet i lokalerna på huvudhälsostationen i början av året. På enheten utförs endoskopiska undersökningar inom primärvården i Karleby och Kronoby och från och med den 1 juli också endoskopiska undersökningar inom Jyta. På hälsocentralen har det varit brist på läkare (4 5 läkare) under hela början av året. Det här har lett till ett knappt utbud av icke-brådskande mottagningstider (i genomsnitt har väntetiden till mottagningen uppgått till trettio dagar). Mottagningsverksamheten har utvecklats via projektet HyväPotku. Efterfrågan och utbud har följts med hjälp av mätningar och utbudet har reglerats i enlighet med efterfrågan genom att bland annat omarbeta läkarnas tidsbeställningsböcker. Under projektets gång har man inlett bland annat konsultläkarverksamhet för att stödja vårdarnas verksamhet. Företaget Coronaria Hoitoketju har svarat för läkarmottagningsverksamheten i Kelviå. Optionsmöjligheten för 2016 tas inte i bruk. Under hösten ändras läkartjänsterna i Kelviå till att partiellt tillhandahållas som egen verksamhet. De läkartjänster som Attendo har levererat 8

11 till Kronoby har fungerat klanderfritt och ett beslut fattades om att läkartjänsterna i sin helhet fortfarande läggs ut på entreprenad till slutet av Beläggningsgraden på avdelningarna på hvc-sjukhuset har uppgått till i genomsnitt 101,33 procent. På beläggningsgraden har inverkat läkarbristen på avdelningarna och den låga beläggningsgraden (lägre än genomsnittet) i Terjärv. Bruket av patientplatser har tidvis begränsats av ett infektionsläge på avdelningarna. Den genomsnittliga vårdtiden på avdelningarna är sexton dagar. Staden har upphandlat sammanlagt 246 vårddagar på Kotipolku och 107 vårddagar av Jyta. Införande av e-tjänster har avancerat enligt planen. I början av året har en förhandsuppgiftsblankett och en s.k. självanmälan införts inom mun- och tandvården. Det ekonomiska utfallet Utfallet för de fyra första månaderna under 2015 kan i regel anses stämma överens med budgeten. Verksamhetsintäkterna uppgår till 32,1 procent i jämförelse med budgeten och en del av de inkomster som gäller perioden har ännu inte bokförts. Verksamhetsutgifterna har enligt bokföringen och till följd av ett nytt system partiellt också beräknats öka med närmare 4 miljoner euro i jämförelse med motsvarande tidpunkt föregående år. En prognos i egentlig mening om utvecklingen under slutet av året kan inte ställas förrän på ett senare stadium men det procentuella kostnadsutfallet i förhållande till budgeten är på detta stadium relativt stort. Verksamhetsutgifterna har stigit vad gäller personalutgifter och köpta tjänster. Personalutgifterna steg med ca 1,2 miljoner euro och av ökningen beror 50 procent på nödvändiga vikariat. Personalutgifterna har också ökat på grund grupphemmet som inledde sin verksamhet i Mesill i början av året. Till grupphemmet rekryterades tio personer. Den specialiserade sjukvården som ingår i de köpta tjänsterna har ökat med ca 1 miljon euro. I förhållande till budgeten uppgår överskridningen av utgifterna enligt förhandsfaktureringen till ca 1,4 miljoner euro. I jämförelse med året innan har de köpta tjänsterna ökat också på grund av att en enhet för intensifi erat serviceboende inledde sin verksamhet i höstas (Majakka, Granbacken). Kostnaderna för enheten har under innevarande år uppgått till ca euro. I fråga om de övriga kostnadsposterna så har den främsta ökningen gällt kommunandelen för arbetsmarknadsstödet där ökningen uppgår till ca euro. Redogörelse för strukturförändringar Stadsstyrelsen har vid sitt möte den 16 mars 2015 ( 162) ställt upp åtgärder som social- och hälsovården på såväl kort som lång sikt ska vidta som ett led i strukturförändringarna och anpassningen av ekonomin. Till dem hör: Åtgärder på kort sikt: 1. Beakta dem som i stor utsträckning brukar tjänsterna och främja en funktionell integration av social- och hälsovårdsväsendet genom att placera socialvårdstjänsterna på Karleby huvudhälsostation när lokaler blir lediga. 2. Höja andelen personer över 75 år vilka bor hemma till 91,5 procent och höja det omedelbara klientarbetet inom hemvården till 70 procent. 3. Stärka förebyggande arbete och möjliggöra ett öppenvårdsbetonat servicesystem (som exempel kan nämnas hemservice för barnfamiljer, inrättande av en rehabiliteringsenhet inom hemvården och ändring av prioriteringen inom barnskyddet från institutionsvård till öppenvård). Åtgärder på lång sikt: 1 Bilda en så omfattande regional serviceorganisation som möjligt för att säkerställa tjänster som tillhandahålls på ett jourhavande sjukhus och realisera en integration av social- och hälsovårdstjänsterna. 2. Bygga ett nytt hvc-sjukhus och totalrenovera det gamla hvc-sjukhuset i syfte att ta lokalerna i bruk för välfärdsrådgivning och rehabiliteringstjänster. 3. Utföra en helhetsbedömning av servicenätverket och främja en funktionell integration av social- och hälsovårdstjänsterna inom primärvården med hjälp av en modell för ett välfärdscenter. 9

12 Konkreta åtgärder för social- och hälsovårdsväsendet i Karleby för att nå målen: För att utveckla tjänster för invånare som i stor utsträckning brukar tjänsterna och främja en funktionell integration av social- och hälsovårdsväsendet har ett Kaste-projekt inletts på våren Målet för projektet är att utveckla multiprofessionellt samarbete och verksamhetsmodeller som är lämpliga med tanke på det kommande välfärdscentret. Stadsstyrelsen har i enlighet med social- och hälsovårdsnämndens förslag fattat ett principbeslut om att bygga ett nytt hvc-sjukhus i omedelbar anslutning till det jourhavande sjukhuset. För planeringen av byggandet har det anställts en projektchef. Stadsstyrelsen har också i enlighet med social- och hälsovårdsnämndens förslag fattat ett beslut om att inleda planeringen av den kommande renoveringen av den nuvarande huvudhälsostationen och bildandet av det kommande gemensamma välfärdscentret för social- och hälsovårdstjänsterna. Planeringsprocessen för välfärdscentret inleds den 1 augusti Inom äldreomsorgen har andelen äldre personer över 75 år vilka bor hemma ökat. För närvarande bor 91,3 procent av dem hemma och som mål har det satts att nå 92 procent under Som mål för andelen omedelbart klientarbete inom hemvården har satts för yrkesgruppen sjukskötare 50 procent och för yrkesgruppen närvårdare 70 procent. För närvarande uppgår sjukskötarnas andel omedelbart klientarbete till procent och för närvårdarna till ca 65 procent. Social- och hälsovårdsnämnden har beslutat lämna sitt förslag till inrättandet av en rehabiliteringsenhet inom hemvården till stadsstyrelsen den 20 maj I syfte att kartlägga det förebyggande arbetet har det gjorts en omfattande och multiprofessionell kartläggning av barns och unga personers välfärd Avsikten är att på basis av den göra upp en plan i egentlig mening. En granskning av servicestrukturen för den öppna hälso- och sjukvården har inletts i de sammanslagna kommunerna. Slutrapporten med förslag och alternativ lämnas till social- och hälsovårdsnämnden och vidare till stadsstyrelsen före utgången av augusti. 10

13 NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN Verksamhetsintäkter ,5 % ,2 % Verksamhetskostnader ,1 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,5 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Reformen av bildningsväsendets organisation har inletts enligt målen i bildningsväsendets utvecklingsplan. Det är fråga om en strukturell reform som är en av de strukturreformer som stadsstyrelsen har godkänt. Bildningsväsendets ledningsgrupp fungerar som styrgrupp för reformen. Målet är att etablera en verksamhet inom sektorn som är indelad i processer så att bildningssektorn i sig bildar en kärnprocess och serviceområdets gemensamma processer är till exempel främjande av välmågan och avtalet om medborgarverksamhet. Med investeringar i småbarnsfostran och undervisningstjänsterna och utbildning av personalen har man främjat reformen av fostran och undervisningen och det omfattande yrkesövergripande samarbetet. Lösningen på Vingesgatan är ett exempel på ett lyckat gemensamt projekt. De preliminära utredningarna beträffande tre skolor (Chydenius skola, Kyrkbackens skola och Ykspihlajan koulu) har inletts snabbt och grundligt. Kvaliteten på den grundläggande undervisningen och tillgången till den utvärderas enligt kvalitetskriterierna. Utvärderingen sker på många nivåer, såväl kvantitativa som kvalitativa. Enheternas verksamhet utvecklas på basis av utvärderingen. En utvärdering av kvaliteten hos dagvården har gjorts i enlighet med utvärderingsplanen. Inledandet av dagvården har utvärderats på kontinuerlig basis och sammanställs alltid på sommaren och efter årsskiftet. Fostringskontinuumet mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen stärks och den grundläggande utbildningen görs enhetligare. Gymnasieutbildningen utvecklas som sin egen utbildningsform i samarbete med utbildningen på andra stadiet. Arbetet med reformen av den fi nskspråkiga gymnasieutbildningens nätverk framskrider som planerat. I den gemensamma ansökan i vår fi ck Lucina Hagmanin lukio endast två förstahandsansökningar, därför drogs intagningen av elever till Lucina Hagmanin lukio in för första årskursens del för läsåret När tjänster produceras beaktas stadsdelarnas och språkgruppernas behov. Dagvårdstjänster ordnades enligt behov för båda språkgrupperna och man kunde fullfölja den subjektiva rätten till dagvård inom hela stadens område, även om det har varit svårt när det gäller dagvårdsplatserna. Efter årsskiftet har man varit tvungen att lägga till två temporära grupper på Elisabethsvägen för att kunna fullfölja den subjektiva rätten till dagvård. Småbarnsfostrans klienter har vägletts och handletts genom att man har informerat om olika typer av tjänster inom småbarnsfostran i Karleby (stadens lekplatsverksamhet, församlingarnas klubbar o.s.v.) som kan vara ett alternativ till dagvård. Elektroniska kund- och förvaltningstjänster utökas. Respons samlas systematiskt in från kommuninvånare och kunder i ansvarsområdena och serviceenheterna i syfte att utveckla verksamheten. Språkbadsskolans och musikklassens verksamhet har auditerats. Utvärderingen av verksamheten i syfte att säkerställa en god kvalitet och utveckling har genomförts. Resultaten utnyttjas i planeringen av fortbildning. En i socialt avseende hållbar utveckling stöds genom att utslagning förebyggs. Denna verksamhet är hela bildningsverksamhetens viktigaste uppgift i strategiarbetet. Alla bildningscentralens aktörer arbetar också för att förebygga utslagning. Gemenskapen främjas genom samarbete mellan sektorerna och ansvarsområdena samt med aktörer som främjar välmågan. När bildningsväsendets organisation reformeras utvecklas samarbetet inom sektorn så att man skapar fl era gemensamma processer och utvecklar verksamheten mot en serviceorganisation vars verksamhet utgår från kundernas behov. Den höga nativiteten har inverkat på att kostnaderna för småbarnsfostran och antalet dagvårdsavtal ökat. Antalet familjer som får Karlebystödet och kostnaderna i anknytning till det har hållits ungefär på samma nivå som året innan. Bildningsväsendets nämnder har berett stadsstyrelsens strukturförändringsåtgärder som strävar mot anpassningsåtgärder på såväl kort 11

14 som lång sikt. Ekonomiförvaltningen har utbildat bildningsväsendets personal i ibruktagandet av det nya datasystemet för ekonomiförvaltning. En betydande reform är det system för ekonomisk rapportering som alla chefer kan använda. Utvecklingsprojekt som är underställda undervisnings- och kulturministeriet har sökts aktivt inom alla sju resultatområden. Bildningscentralen har samordnat projektansökningar, övervakat genomförandet och rapporteringen av projekt tillsammans med personalen inom ekonomiförvaltningen. Programmet Kuntarekry har underlättat rekryteringen av personal inom småbarnsfostran och undervisning. Inom småbarnsfostran har rekryteringen av personal varit en stor process under våren (daghemmen i Rytibacken och Storby). Arbetsplatserna inom undervisningen har fortfarande en god dragningskraft och det har gått bra att hitta kompetenta lärare till de öppna tjänsterna. Man har fått två ytterligare skolpsykologbefattningar och rekryteringen har inletts. Fortbildning för personalen har ordnats på basis av behov och personalen har deltagit aktivt. Man har fortsatt med inskolnings- och mentorsverksamhet i enlighet med sektorns praxis. Arbetsplatsutredningarna har framskridit i enlighet med de planer som gjorts upp i samarbete med Työplus och utvecklingssamtal förs regelbundet. Ledarskapsutbildningen för cheferna fortsatte under våren. Fortbildning har ordnats i enlighet med utbildningsprogrammet. Arbetsförhållandena utvecklas i enlighet med planerna för välfärd i arbetet. Bildningsväsendet samarbetar via projekt med aktörer i grannkommunerna. Ett exempel på detta samarbete är projektet Kunnig inom vilket man arbetar på de båda inhemska språken både i Karleby- och Jakobstadsnejden. Det ekonomiska utfallet Utfallet av verksamhetsintäkterna för nämnden för utbildning och fostran är 50,5 procent. Som understöd och bidrag har under januari-april bokförts sammanlagt euro. Utfallet av verksamhetsbidraget är 33,1 procent. På basis av utfallet i april ser det ut att det krävs att anpassningsåtgärderna lyckas enligt en separat utredning för att man ska kunna hålla sig inom ramen för anslagen. Verksamhetsbidraget var 31,9 procent för hela nämndens del. Utfallet av Karlebynejdens instituts verksamhetsbidrag var 41,6 procent. De anpassningsåtgärder som har att göra med strukturförändringen följs upp regelbundet. Redogörelse för strukturförändringar Timresursen inom den grundläggande undervisningen har kunnat riktas väl. Det ökade antalet elever för läsåret (cirka 90 elever) utgjorde en utmaning när det gäller riktande av resurserna. Även antalet biträden anpassades för följande läsår. Aktiv projektfi nansiering som minskar bildningsväsendets nettoutgifter år Minskning av undervisningsgrupperna, Undervisnings- och kulturministeriet sammanlagt med hjälp av finansieringen kan man minska undervisningsgruppernas storlek på läsårsnivå för 305 undervisningstimmars del Främjande av jämställdhet inom utbildningen, Undervisnings- och kulturministeriet sammanlagt med hjälp av finansieringen riktas stödåtgärder mot skolor i svag och svår position som fyller kriterierna för projektet i form av specialundervisning, skolans socialarbete och ungdomsarbete 12 Utvecklande av verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen , Undervisnings- och kulturministeriet - ny fi nansiering sammanlagt innehåll: bl.a. ict-arbete i skolorna, främjande av elevernas skolmotivation, trivsel i skolan och förebyggande av avhoppning, utvecklande av delaktighet och samarbete mellan hem och skola

15 Anställande av skolgångsbiträden och utbildning inom specialundervisningen , Undervisnings- och kulturministeriet - ny fi nansiering sammanlagt Utökning av språkbadsverksamheten , Undervisnings- och kulturministeriet - ny fi nansiering , sammanlagt omfattar inledandet av ett projekt med språkberikad undervisning i 4-5 lågstadiers förskoleoch nybörjarundervisning samt utvecklande av språkbadsverksamheten på högstadiet bl.a. med hjälp av gemensamma lärare. När det gäller förskoleundervisningen är genomförandet av strukturförändringen delvis i planeringsskedet och häller delvis på att genomföras när det gäller komprimeringen av verksamheten sommartid I april fi ck man in uppgifter från vårdnadshavarna om dagvårdsbehovet under sommaren och enheternas begränsade öppettider planeras. Man har också arbetat med den elektroniska dagvårdsansökan och målet är att ta den i bruk i början av nästa verksamhetsperiod. 13

16 KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMNDEN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET Verksamhetsintäkter ,2 % ,2 % Verksamhetskostnader ,7 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,8 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Ansvarsområdenas samarbete när det gäller olika evenemang har fortsatt på samma nivå som tidigare år. Inledandet av verksamheten vid ungdomscentret Vinge i början av året har fört med sig möjligheter, särskilt när det gäller utvecklandet av det kulturella ungdomsarbetet. Också i samband med projektet med byggandet av allaktivitetshuset i Storby har utrymmen planerats för ungdomstjänster. K.H.Renlunds museum har förberett sommarutställningar med Annie Krokfors arbeten och fi nska ITE-konstnärers verk. Karleby naturmuseum Kieppi har hållit en verkstad kring svärmare och spinnare. Bildningsväsendets ansvarsområden har fortsatt med att idka närmare samarbete såväl inom sektorn som med utomstående samarbetsparter i syfte att producera tjänster som främjar olika invånargruppers välmående. Verksamhetskonceptet Ohjaamo har tagits i bruk i ungdomscentret Vinge. Det baserar sig på handledning och rådgivning för unga i samarbete mellan olika experter. Besökarmängden vid olika evenemang för ungdomar och i ungdomslokaler har varit stigande under början av året. Stadsbiblioteket har en tjänst via vilken kommuninvånarna kan donera en lässtund till boende vid servicehusen. Ett försök med nya öppettider gällde hela huvudbiblioteket och genomfördes Responsen var positiv och försöket fortsätter på hösten. K.H.Renlunds museum har fortsatt med arbetet att samla material om skolans historia i Karleby, bl.a. genomfördes ett skolfi lmsprojekt i samarbete med stadens undervisningsväsen. Museitjänster har dessutom inlett ett kulturmiljö- och ekoterapiprojekt som får projektfinansiering från Museiverket. Projektet genomförs i samarbete med ungdomstjänster, idrottstjänster och skolorna. I anknytning till Kieppis verkstad som handlade om fåglars häckning gjorde bildkonstnär Marjut Järvimies en installation med namnet Fågelbo. År 2015 inledde ett nytt ungdomsfullmäktige sin verksamhet. Utöver de traditionella metoderna för påverkan och de vanliga grupperna har kommuninvånarnas möjligheter att påverka förbättrats i och med pilotprojektet med invånarråd i Kelviå. Verksamhetsmodellen med invånarråd utvärderas efter pilotperioden. Kulturtjänster har inlett arbetet med planering av en elektronisk bidragsprocess tillsammans med stadens dataförvaltning. Anders-bibliotekens nya elektroniska tjänster Zinio och Ellibs finns tillgängliga på många olika plattformar och apparater antingen hemma eller i biblioteket. Bibliotekets kunder kan läsa nästan 60 tidningar i elektronisk form i tjänsten Zinio. Ellibs-samlingen omfattar skönlitteratur, facklitteratur och ljudböcker för vuxna och barn. Inskolnings- och mentorsverksamheten har fortsatt i enlighet med verksamhetsområdets praxis. Bildningscentralen har svarat för sin personals verksamhet för välmående i arbetet. Centralens utomstående ansvarsområden har planerat och förverkligat sina egna tyhy-processer självständigt. Det ekonomiska utfallet Budgetens utfall är på rätt nivå för hela nämndens del. Verksamhetsintäkternas utfall uppgår till 83,2 procent.verksamhetskostnadernas utfall uppgår till 32,7 procent i slutet av april. Verksamhetsbidragets utfall är 29,8 procent. Med hänseende på tidsperioden ligger anslagen på rätt nivå. 14

17 Redogörelse för strukturförändringar Våren 2015 har ett utvecklingsarbete inlett som omfattar hela bildningsväsendet och som har som mål att reda ut möjligheterna att tillämpa en organisationsmodell som baserar sig på processer och service. Kultur- och ungdomsnämnden har inlett en dialog om möjligheterna att utveckla sina ansvarsområdens bidragsverksamhet. Ansvarsområdena har år 2015 enligt plan fäst särskild uppmärksamhet vid skaffande av projektfi nansiering. Man fi ck positivt beslut på två av de ansökningar om projektfi nansiering som biblioteket sände året innan och understöd för landskapsbibliotek för

18 Uppnåendet av verksamhetsmålen IDROTTSNÄMNDEN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde IDROTTSNÄMNDEN Idrottstjänster Verksamhetsintäkter ,4 % ,1 % Verksamhetskostnader ,9 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,9 % Id tt ä d ä tt bi d d h t Idrottsnämndens verksamhetsår har inletts i enlighet med de uppställda verksamhetsmålen. Hobbyverksamhet med låg tröskel och integrering av invandrare med hjälp av motion har utvecklats inom projektet Kom Med! Ely-centralen beviljade euro i fortsatt fi nansiering. I enlighet med programmets Kraft i åren anda har man fortsatt med att utbilda personer inom utbildningarna KunnonHoitaja, VertaisVeturi och Ulkoiluystävä. Servicekedjan som omfattar motionsrådgivning och hälsomotion har utvecklats tillsammans med hälsotjänsterna och tredje sektorn samt med privata serviceproducenter inom motionsbranschen. Motionsrådgivningen fl yttade till hälsocentralen i början av april. Trafi kverket beviljade statsunderstöd för mobilitetsstyrning i form av ett projekt där den cykelvänligaste arbetsgivaren söks genom en tävling och som erbjuder arbetsgivarna experthjälp för främjande av cykling. Under början av året har det i enlighet med de i utvecklingsplanen uppställda målen satsats på att öka kommuninvånarnas och samarbetsparternas delaktighet i utvecklingsarbetet. Ett föreningsforum har ordnats om det höga priset för idrottshobbyer. Behoven och förhoppningarna som anknyter till idrottsgården/arenan kartlades med hjälp av en enkät till idrottsföreningarna. 39 föreningar och/eller avdelningar svarade på enkäten. En enkät om simundervisningen har gjorts till lärarna som en del av ett lärdomsprov. Det första pilotprojektet med invånarråd har inletts i Kelviå tillsammans med bildningsväsendets fritidstjänster. Antalet besökare i Badcentret VesiVeijari har minskat med besökare jämfört med samma tidpunkt i fjol (januari mars). Detta torde bero på det utmärkta skridsko- och skidåkningsföret, eftersom utomhusförhållandena vintertid alltid avspeglas i antalet besökare. I mars uppnåddes en förbättring i besökarantalet på 335 besök. Användningen av specialmotionskortet har ytterligare ökat. Användningen av idrottslokalerna har varit aktivt. I ishallen har man utöver verksamhet med issport spelat en Eurocupmatch samt finalmatcher i volleybolligan. Projektplanen för en grundlig renovering av idrottsplanen i Kelviå har färdigställts. Kostnadskalkylen visade att det anvisade anslaget inte kommer att räcka till och att man återkommer till förverkligandet av projektet och dess tidtabell efter att man fått beslut om stadsunderstöd (majjuni). Ishallens nya rink konkurrensutsattes och installationen sker i juli. Det ekonomiska utfallet Verksamhetsintäkternas utfall uppgår till 35,4 procent. Verksamhetsintäkternas utfall uppgår till 30,9 procent. Verksamhetsbidraget uppgår till 29,3 procent och är med tanke på tidpunkten på rätt nivå. Redogörelse för strukturförändringar Våren 2015 har ett utvecklingsarbete inletts som omfattar hela bildningsväsendet och som har som mål att reda ut möjligheterna att tillämpa en organisationsmodell som baserar sig på processer och service. Ansvarsområdena har år 2015 planenligt fäst särskild uppmärksamhet vid skaffande av projektfi nansiering. 16

19 Uppnåendet av verksamhetsmålen STADSSTRUKTURNÄMNDEN BUDGET budget BS 2014 bokslut Uppgiftsområde STADSSTRUKTURNÄMNDEN Verksamhetsintäkter ,1 % ,7 % Verksamhetskostnader ,1 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,4 % Idrottsnämnden är en nettobindande enhet Personalens sjukfrånvaro inom tekniska sektorn var ca en procent mer än under samma tidsperiod i fjol. Frånvaro på grund av olycksfall var ca fyra procent mindre jämfört med samma tidsperiod i fjol (10 färre kalenderdagar). Det planerade samarbetet inom planläggning med Mellersta Österbottens förbund inleddes och personalarrangemangen i anslutning till detta verkställdes under början av året. En ny planläggningschef anställdes och denne tillträder tjänsten i början av juni. Geodatatjänster utförde stereokartering över de östra områdena av Karleby. Tekniska sektorns dokumenthanteringssystem (M-Files) började införas och kartor framställdes bl.a. för friluftsliv och cykling. Den elektroniska distributionen av stadens geodatamaterial har utvecklats vidare. Tjänster inom markpolitik har upplåtit 25 tomter eller byggplatser för småhus. Antalet reservationer i kraft är 18. Inom Stamkarleby finns det för närvarande 26 lediga tomter. Av dessa fi nns 18 i Kilsbäckens område och åtta på Blåbärsbacken. Inga tomter har överlåtits i Lochteå, Kelviå och Ullava. Två tomter som är avsedda för byggande i bolagsform har sålts inom Stamkarleby. Fyra industri- och företagstomter har arrenderats. Mark har sålts för närmare 2,8 miljoner euro (läget ). Tack vare de nya utarrenderade tomterna har stadens årliga arrendeinkomster ökat med euro i år. Skogstjänster hade extra arbete under vintern på grund av de dåliga drivningsförhållandena och snöskadorna. Man lyckades ändå sköta arbetena mestadels enligt planerna. Inkomsterna och utgifterna beträffande skogarna utföll så som beräknat. Läget vad gäller fastighetsförrättningar förbättrades något jämfört med året innan. Sedan början av 2015 har 30 nya fastighetsförrättningar aktualiserats, 11 tomtindelningar eller ändringar av tomtindelning utarbetats och 45 tomter registrerats. Tyngdpunkten i verksamheten har legat på nya detaljplaneområden. Inom terrängmätning har tyngdpunkten under början av året legat på mätningar av gator och tomter på Blåbärsbacken och i Kanaansland. Utmärkningar av byggnadens plats och övriga mätningsåtgärder har utförts ungefär i samma takt som under tidigare år. Beredningen av planarbetena har fortgått enligt arbetsprogrammet/planläggningsöversikten som godkändes av stadsstyrelsen Tyngdpunkten i arbetena har legat på detaljplanerna för bostadsområdena. Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har godkänt tre detaljplanearbeten under årets första kvartal. Basutredningar som hör till generalplanearbeten har lagts ut på konsulter: dimensionering av nätverket av kommersiella tjänster i Karleby, områdesreservationsplan för riksväg 8 och riksväg 13, trafi kplan för Karleby, utredningar gällande arkeologiska kulturarv i anslutning till generalplaner för byområden. Antalet undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov motsvarar fjolårets antal. Början av året var mer snörik än normalt och vägarna behövde plogas oftare än genomsnittet. Även snökörningarna var fl er än normalt. På grund av det omväxlande vädret behövde också vägarna sandas mer än vanligt. Därför var också utgifterna för underhållet av trafikleder något större jämfört med fjolåret. De fastslagna plogningsgränserna kunde hållas. Kommunaltekniska investeringsarbeten i nybyggnadsområden har för det mesta genomförts enligt planerna. 17

20 Områdesreservationsplaneringen för riksvägarna 8 och 13 pågår i samarbete med NTM-centralen. Planen för en avfart vid anslutningen riksväg 8-riksväg 28 (Kajanavägen) som en lösning för övergångsfasen färdigställdes av NTM-centralen. Planen ska sättas i verket sommaren De stora husbyggnadsprojekt som ingår i budgetens investeringsdel, dvs. Storby allaktivitetshus, Lucina Hagmanin koulu och Utskogens daghem, har fortskridit enligt tidsplanen. Projektet för Storkisbackens skola och daghem vilket ska genomföras enligt livscykelmodellen har fortskridit till bygglovsfasen. Andra större ventilationsprojekt som har planerats och konkurrensutsatts för att genomföras under sommaren är bl.a. omändringarna på ventilationssystemet i Halkokari skola och ishallen. Rumsplaneringen av stadshusets lokaliteter har kommit i gång. Den första etappen av socialcentret i Ventus blev klar i februari och arbetena fortsätter i höst efter att rådgivningen har fl yttat till Storby allaktivitetshus. Vintern var varmare än normalt i januari februari. Snön orsakade ett större antal plogningar än vanligt. Uppföljningen av energiförbrukningen och distansförvaltningen av fastigheterna har intensifi erats. I vissa byggnader har man på grund av problem med inomhusluften varit tvungen att ändra funktionstiderna och inställningarna för ventilationsapparaturen, vilket har ökat energiförbrukningen i byggnaderna. Ett elektroniskt serviceprogram togs i bruk för vissa pilotobjekt bland fastigheterna. Serviceprogrammet kommer senare att tillämpas på flera objekt. Det ekonomiska utfallet På basis av en grov uppskattning i april verkar det vara möjligt för stadsstrukturnämnden att hålla sig inom budgeten vad gäller verksamhetsbidraget. Inkomster torde fl yta in något mindre än budgeterat, men också utgifterna kommer att underskrida budgeten. Utfallet för inkomsterna är ca 30,1 procent av de budgeterade och utfallet för utgifterna ca 30,1 procent. Osäkerhetsfaktorer för budgetutfallet är problemen med inomhusluften i byggnaderna. Vädret under början av året var som helhet normalt för sektorn. Med hjälp av anpassningsprogrammets åtgärder strävar nämnden efter att kunna hålla sig inom budgeten. Redogörelse för strukturförändringar En specifi k plan i anslutning till anpassningsåtgärder behandlades i nämnden. De viktigaste projekten är arrangemang som gäller sjukhusbackens fastigheter och stödtjänster samt de tekniska stödtjänsterna vid Storby allaktivitetshus, sammanslagning av matservice och städtjänster, nyttjande av den tredje sektorn och överföring av bestämda radhus/höghus till Kokkolan Vuokra-asunnot. 18

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 Stadsfullmäktige 5.10.2015 Pärmbild: Saara Lång BUDGET 2015 1.1-31.8.2015 budget 1.1-31.8.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 Stadsfullmäktige 27.10.2014 Pärmbild: Elina Paavola REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-31.8.2014 budget 1.1.-31.8.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Vad innebär valfrihet för mig

Vad innebär valfrihet för mig Vad innebär valfrihet för mig Enligt utkastet till lag om valfrihet 21.12.2016 1 21.12.2016 Valfrihet är en del av social och hälsovårdsreformen Syftet med social och hälsovårdsreformen är att se till

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

Vad innebär socialoch

Vad innebär socialoch Vad innebär socialoch hälsovårdsreformen för mig? Social- och hälsotjänsterna 2019 enligt utkastet till regeringens proposition 11/2016 1 Detta är social- och hälsovårdsreformen Social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Regionförvaltningsverken utvärderar regelbundet basservicen i kommunerna. För ungdomsväsendets

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden

De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden Integration inom social- och hälsovården Vid utgången av 2012 uppgick antalet utländska medborgare i Finland till 195 511, vilket utgör

Läs mer

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet Kriterier för pilotförsöken med valfrihet 1) Kriterier för deltagande i pilotförsöket med social- och hälsocentraler I projektplanen för den som ansöker om pilotförsök ges det en beskrivning av hur kriterierna

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Motioner till partidagen 2016

Motioner till partidagen 2016 Motioner till partidagen 2016 Beredningsutskott 4 47 Integration på svenska 48 Glöm inte att integrera hemmamammorna 49 Partiets finskspråkiga namn 50 Lokalavdelningarnas medlemsavgifter i partiet och

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Distribuerat dem för kännedom

Distribuerat dem för kännedom Motion och idrott i kommunernas verksamhet 2016 Med denna blankett samlar vi in information om hela kommunens verksamhet för att främja motion och idrott samt utveckla motion som främjar hälsan och välbefinnandet.

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 240/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Grundtrygghetsnämndens instruktion. Godkänd av stadsfullmäktige 3 / Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område

Grundtrygghetsnämndens instruktion. Godkänd av stadsfullmäktige 3 / Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område 1 (5) Grundtrygghetsnämndens instruktion Godkänd av stadsfullmäktige 3 / 21.1.2014 1 Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé är, att utveckla förhållandena

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen Centrala ändringar i lagstiftningen om social och hälsovårds och landskapsreformen samt om kundens valfrihet 1 Sinikka Salo Social och hälsovårdsreformens mål

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 2795/2015 00.03.00.00 74 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 och avgivande av utlåtande Beredning och upplysningar: Annika Latva-Äijö,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME MED BORGÅ MÅTT TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN TIDNINGEN UUSIMAAS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAFTON 1.3.2017 Källa: Timo Aro UTGÅNGSPUNKTER FÖR BORGÅ En av de mest

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell.

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell. TEKNISKA CENTRALEN Tekniska centralens mål för verksamheten: 1. Kunden och kommuninvånaren Målnivå /Förfaringssätt Att tjänsterna uppfyller de lagstadgade kraven. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Tjänsterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Stadsstyrelsen Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Anvisningarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2017 Innehåll 1 Allmänna principer... 3 2 Bidragsformer och ansökning... 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Förebyggande av våld. i närrelationer och inom familjen 2004 2007. Broschyrer 2004:9

Förebyggande av våld. i närrelationer och inom familjen 2004 2007. Broschyrer 2004:9 Förebyggande av våld i närrelationer och inom familjen 2004 2007 Broschyrer 2004:9 Trygghet är en grundläggande rättighet Trygghet är en grundläggande rättighet för envar och en förutsättning för välbefinnande.

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen I enlighet med regeringens proposition om vård och landskapsreformen och riktlinjerna om klientens valfrihet 1 31.3.2017 Ansvaret på en aktör 2 31.3.2017 Hörnstenarna

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 Remissenkät 3110/00.04.00/2016 Svarstid (UTC+2) 26.10.2016 10:30:33 SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret

Läs mer

Helsingfors /2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED

Helsingfors /2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 28.10.2016 7/2016 ÄNDRINGAR I FAMILJEVÅRDSLAGEN FRÅN OCH MED 1.7.2016 Bakgrund I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering har

Läs mer