RAPPORTERINGSANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTERINGSANVISNINGAR"

Transkript

1 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt Användning av rapporteringstjänsten Inloggning i rapporteringtjänsten Enkätblankett Svar under tidigare år Enkätens uppbyggnad Kontaktinformation Bakgrundsuppgifter för rapportering (punkt 1) Utländska skulder (punkt 2) Utländska fordringar (punkt 3) Övriga uppgifter (punkt 4) Sändning (punkt 5) Grundbegrepp i enkäten Finlands Banks behörighet att samla information... 7

2 2 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS 1 Allmänt Finlands Bank samlar in uppgifter om företagens utländska fordringar och skulder för sammanställning av betalningsbalansstatistik. Betalningsbalansen är en statistisk redovisning av Finlands transaktioner med omvärlden. Med denna årsenkät (SVA) samlar banken in uppgifter om i Finland belägna 1) icke-finansiella företags och deras finländska dotterföretags skulder och fordringar gentemot utländska företag utanför koncernen, 2) finansiella företags utländska (även koncerninterna) skulder och fordringar och 3) övriga företags utländska skulder och fordringar vid slutet av Handelskrediter, dvs. betalningstidsfordringar och -skulder i anslutning till handel med varor och tjänster (exempelvis leverantörsskulder och kundfordringar), rapporteras inte i denna enkät. Uppgifterna rapporteras i första hand utifrån balansen på årets sista dag ( ). Om sammanslutningens senaste räkenskapsår avslutades under tiden , kan uppgifterna även rapporteras utifrån balansomslutningen för det senast avslutade räkenskapsåret. Om det sammanlagda beloppet av rapporterade utländska skulder och fordringar för er sammanslutning eller dess eventuella dotterföretag i Finland var mindre än euro i slutet av 2011 kan ni rapportera detta per e-post på adressen (beloppet behöver då inte anges). Frågor som gäller innehållet i årsenkäten kan ställas till 2 Användning av rapporteringstjänsten Enkäten genomförs med hjälp av en DCS-tjänst (Data Collection Service) som tillhandahålls av Itella och som Finlands Bank anlitar via Internet. Nedan ges anvisningar för användning av tjänsten. I frågor som gäller DCS kan ni kontakta Itella HelpDesk, telefon , e-post I frågor som gäller enkätblanketten kan ni kontakta Finlands Bank, telefon , e-post

3 3 (7) 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten Uppgifterna för inloggning i rapporteringstjänsten framgår av enkätens följebrev. I frågor som gäller användarnamn och lösenord kan ni kontakta Itella HelpDesk, telefon , e-post Hänvisa till SVA-enkäten i kontakterna med operatören. 2.2 Enkätblankett Enkätblanketten är en interaktiv PDF-blankett som ger vägledning för besvarande av frågorna och som formas enligt svaren. Öppna blanketten genom att klicka på länken Enkät om utländska fordringar och skulder (SVA-årsenkät) interaktiv PDF-blankett på första sidan i rapporteringstjänsten. Användarnamn och lösenord ska ges på blankettens första sida. Använd de användarnamn och lösenord som uppges i enkätens följebrev. Vid behov kan ni spara blanketten och de inmatade uppgifterna i er arbetsstation genom att uppe till höger klicka på Spara som PDF. Användning av PDF-blanketten förutsätter att version 8.1 eller en nyare version av antingen Adobe Reader eller Adobe Acrobat har installerats på arbetsstationen. När blanketten öppnas meddelar programmet om er PDF-läsare inte kan läsa blanketten. Vid behov kan ni gratis installera den senaste versionen av Adobe Reader från adressen De egenskaper som blanketten har kräver också att JavaScript har aktiverats vid installeringen av Adobe Acrobat/Reader. När blanketten öppnas varnar programmet om JavaScript inte finns tillgängligt och anvisningar ges för val av inställningar. Kontakta Finlands Bank, telefon , e-post för hjälp med användningen av PDF-blanketten. 2.3 Svar under tidigare år Uppgiftslämnarens svar på SVA-enkäten under tidigare år fås genom att klicka på länken Avsända under rubriken Anmälningar till vänster i rapporteringstjänsten och därefter klicka på enkätrubriken.

4 4 (7) 3 Enkätens uppbyggnad Nedan beskrivs enkätens uppbyggnad och ges allmänna anvisningar för ifyllande av blanketten. Anvisningar som gäller enskilda fält fås genom att klicka på länken bredvid frågan. 3.1 Kontaktinformation Efter inloggningen hämtar programmet uppgiftslämnarens kontaktinformation från servern. Kontrollera att uppgifterna stämmer, korrigera vid behov och klicka därefter på Nästa. Observera att företagets FO-nummer inte kan ändras. Ett felaktigt FO-nummer på blanketten ska anmälas till adressen 3.2 Bakgrundsuppgifter för rapportering (punkt 1) I fält 1.1 uppges perioden för de rapporterade uppgifterna. Ändra värdet i fältet endast om ni avtalat med Finlands Bank att rapportera annat än uppgifter för Ja/nej-frågorna i fälten gäller den rapporteringsskyldiga sammanslutningens finländska moderföretag och sammanslutningens finländska och utländska dotterföretag. Svaren inverkar på frågeställningarna nedan och de ska ges innan uppgifterna kan rapporteras. Anvisningar för de enskilda fälten fås genom att klicka på länken Anvisning bredvid frågan. 3.3 Utländska skulder (punkt 2) Utländska skulder vid slutet av perioden ska rapporteras i miljoner euro med två decimaler. Posterna ska i första hand rapporteras till marknadsvärde och i andra hand till bokföringsvärde. Utestående fordringar vid periodens slut omräknas vid behov till euro enligt Europeiska centralbankens genomsnittskurser för månadens sista dag. Valutakurserna finns på Finlands Banks webbplats (www.finlandsbank.fi) under Valutakurser. Värdepappersskulder Emitterade värdepapper (masskuldebrev och penningmarknadsinstrument) rapporteras till marknadsvärde.

5 5 (7) Under Masskuldebrev redovisas alla omsättbara skuldebrev emitterade i utlandet med en ursprunglig löptid över 12 månader. Under Penningmarknadsinstrument rapporteras omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Övriga skulder Här rapporteras andra utländska skulder än värdepapper (exkl. betalningstidsskulder). Under Lån rapporteras icke omsättbara lån som är baserade på bilaterala låneavtal. Av Revolving Credit-avtal rapporteras vid årets slut den andel som disponerats. Lån från utländska bankers filialer i Finland ska inte rapporteras. Här rapporteras medverkande Finlandsbaserade bankers andelar i konsortielån. Under Leasingkrediter (finansiell leasing) redovisas poster som hänför sig till varor som leasats från utlandet. Den skuld som hänför sig till kontraktet fås genom att summan av amorteringarna avräknas från varans marknadsvärde. Under Övriga skulder rapporteras exempelvis negativa saldon på konton med kredit i utländska finansinstitut (med förtecknet +). Vänligen observera att handelskrediter inte rapporteras i denna enkät. 3.4 Utländska fordringar (punkt 3) Utländska fordringar vid slutet av perioden ska rapporteras i miljoner euro med två decimaler. Posterna ska i första hand rapporteras till marknadsvärde och i andra hand till bokföringsvärde. Utestående fordringar vid periodens slut omräknas vid behov till euro enligt Europeiska centralbankens genomsnittskurser för månadens sista dag. Valutakurserna finns på Finlands Banks webbplats (www.finlandsbank.fi) under Valutakurser. Värdepappersfordringar Investeringar i värdepapper emitterade av utlänningar rapporteras till marknadsvärde. Under Aktier redovisas placeringar i aktier emitterade av utlänningar (också placeringar gjorda genom finländska förmedlare). Om ägarandelen är 10 procent eller mer klassificeras placeringen som direktinvestering och rapporteras inte i denna enkät. Under Fondandelar rapporteras placeringar i utlandsregistrerade placeringsfonder. Under Masskuldebrev redovisas placeringar i omsättbara skuldebrev emitterade av utlänningar med en ursprunglig löptid över 1 år. Under Penningmarknadsinstrument rapporteras placeringar i omsättbara skuldebrev emitterade av utlänningar med en ursprunglig löptid upp till 12 månader.

6 6 (7) Övriga fordringar Här rapporteras andra utländska fordringar än värdepapper (exkl. betalningstidsfordringar). Under Lån rapporteras icke omsättbara lån som är baserade på bilaterala låneavtal. Under Leasingkrediter (finansiell leasing) redovisas poster som hänför sig till varor som leasats till utlandet, bl.a. erhållna leasingavgifter. Under Insättningar rapporteras tillgångar på konton hos utländska finansinstitut och utländsk valuta i kontanter/kontantkassor. Inlåning i utländska bankers filialer i Finland ska inte rapporteras. Under Övriga fordringar redovisas tillgångar som inte hör till någon annan del av blanketten, t.ex. växlar. Vänligen observera att handelskrediter inte rapporteras i denna enkät. 3.5 Övriga uppgifter (punkt 4) Under Övriga uppgifter kan fritt formulerade kommentarer om företaget under rapportperioden lämnas, t.ex. om eventuella fusioner eller någon enskild rapporterad siffra. 3.6 Sändning (punkt 5) När alla uppgifter har matats in ska de skickas till Finlands Bank genom att klicka på knappen Skicka svar. Programmet bekräftar att överföringen lyckats. Programmet kan fråga efter användarnamn och lösenord på nytt i samband med dataöverföringen. Om problem uppstår vid dataöverföringen, kontakta Finlands Bank, telefon eller Efter att dataöverföringen bekräftats kan ni stänga rapporteringsprogrammet. Vid behov kan ni spara blanketten med uppgifterna på er arbetsstation genom att uppe till höger klicka på knappen Spara som PDF. 4 Grundbegrepp i enkäten Utländska fordringar och skulder Med utländska skulder avses inlänningars skulder till utlänningar. Med utländska fordringar avses inlänningars fordringar på utlänningar.

7 7 (7) Inlänning och utlänning Som inlänningar (inhemska) klassificeras enheter som har sin permanenta ekonomiska hemvist i Finland och en lokalitet i Finland varifrån verksamheten bedrivs, t.ex. ett arbetsställe eller en produktionsanläggning. Permanent är hemvisten om enheten utövar ekonomiska aktiviteter och transaktioner i Finland under en period på minst ett år. Övriga enheter klassificeras som utlänningar (utländska). Inlänningar är i praktiken alla hushåll, företag och andra juridiska personer som är registrerade i Finland. Utländska filialer till enheter registrerade i Finland utgör undantag. De klassificeras som utlänningar. På motsvarande sätt klassificeras finländska filialer till utlandsregistrerade enheter som inlänningar. Inhemska finansinstituts filialer i utlandet klassificeras således som utlänningar och utländska finansinstituts filialer i Finland som inlänningar. Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska unionens institutioner (t.ex. Europeiska Investeringsbanken) och övriga internationella organisationer klassificeras som utlänningar. Koncerninterna fordringar och skulder Med koncerninterna utländska fordringar och skulder avses fordringar och skulder mellan rapportören och dess utländska moder-, dotter-, intresse- eller systerföretag eller utländska filial. Bara finansiella företag ska rapportera koncerninterna utländska fordringar och skulder i denna enkät. Skulder och fordringar vid årets slut Utländska skulder och fordringar vid rapporteringsperiodens slut ska rapporteras i miljoner euro med två decimalers noggrannhet. Posterna ska i första hand rapporteras till marknadsvärde och i andra hand till bokföringsvärde. Ställningen vid slutet av perioden omräknas till euro enligt ECB:s genomsnittskurser för månadens sista dag. Valutakurserna finns på Finlands Banks webbplats (www.bof.fi) under Valutakurser. 5 Finlands Banks behörighet att samla information Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: lagen om Finlands Bank (28 214/1998) och rådets förordning (EG) nr 2533/1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter, ändrad genom 951/2009.

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) Version 1.0.8 (11.12.2014) Gäller från 1.1.2014 1 VERSIONSHISTORIK Version Datum Giltighet Ändringar 1.0.2 7.5.2013 1.1.2014- Första

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 1(16) Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 2(16) INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 3 Leverans av uppgifter... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Ifyllande av blankettuppgifter...

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (23) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Blankettanvisning 1(21) Företagsstatistik Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster 6.3.2013 Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 i bruk fr.o.m. 30.6.2010 30.6.2010 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Möte för rapportörer

Möte för rapportörer Möte för rapportörer 22.11.2012 Beredning av förordningar och riktlinjer För närvarande utvärderas ECB:s nya krav inklusive kostnader av användarna Information om vilka de nya kraven är kommer att ges

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK

GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK 1 (22) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 2 GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER PÅ FINLANDS BANK... 3 2.1 Transaktionernas

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 21 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen... 1 3 TLTRO utestående

Läs mer

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010 Finansiell statistik Årsöversikt 21 Utestående bostadslån efter ursprunglig löptid, 31.12.21 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 % År Finlands Bank Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik Statistikenheten

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer