SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)"

Transkript

1 BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning av det likviditetstäckningskrav som anges i artikel 412 i förordning (EU) nr 575/2013. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått. 2. I denna mall ska tillgångar rapporteras i ett av följande sex avsnitt: 3. Tillgångar som uppfyller kraven i artiklarna 416 och 417: tillgångar som har fastställts vara likvida för rapporteringsändamål i förordning (EU) nr 575/2013 och som uppfyller de operativa kraven för innehav av likvida tillgångar. 4. Tillgångar som uppfyller kraven i artikel b och d, men som inte uppfyller kraven i artikel 417 b och c i förordning (EU) nr 575/ Poster som omfattas av kompletterande rapportering av likvida tillgångar enligt bilaga III i förordning (EU) nr 575/ Tillgångar som inte uppfyller kraven i artikel 416 i förordning (EU) nr 575/2013 men som uppfyller kraven i artikel 417 b och c i förordning (EU) nr 575/ Hantering av jurisdiktioner med otillräckliga likvida tillgångar. 8. Rapportering av tillgångar som överensstämmer med sharialagstiftning som ett alternativ till tillgångar enligt artikel i Särskilda kommentarer 9. För posterna ska instituten rapportera de berörda beloppen i kolumn För posterna ska instituten rapportera tillgångarnas marknadsvärde i kolumn 010 och värdet enligt artikel 418 i kolumn 020 för varje tillgångskategori. 11. För posten 1.5 ska instituten rapportera det outnyttjade beloppet i kolumn För posten 1.6.1/1.6.2 ska instituten rapportera de berörda beloppen i kolumn 030/ För posterna , i enlighet med artikel sista stycket i förordning (EU) nr 575/2013 och i väntan på en enhetlig definition i enlighet med artikel 460 av hög och extremt hög likviditets- och kreditkvalitet, ska instituten själva i en bestämd valuta identifiera omsättningsbara tillgångar som är av extremt hög respektive hög likviditets- och kreditkvalitet och rapportera deras marknadsvärde i kolumnerna 010 och 030 samt värdet enligt artikel 418 i kolumnerna 020 och För posterna och ska instituten endast rapportera tillgångar som uppfyller samtliga operativa krav som avses i artikel 417 i förordning (EU) nr 575/2013.

2 15. För posterna ska instituten rapportera tillgångar som annars skulle kvalificera för att rapporteras i avsnitt , men som inte uppfyller de operativa krav som avses i artikel 417 b och c i förordning (EU) nr 575/ För posterna med undantag för post 1.5 ska instituten endast rapportera tillgångar som uppfyller samtliga krav som avses i artikel i förordning (EU) nr 575/ För posterna ska instituten endast rapportera tillgångar som omfattas av kompletterande rapportering av likvida tillgångar i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 575/2013. Alla poster med undantag för de poster som avses i avsnitt 3.1, 3.2 och 3.9 ska uppfylla de villkor som anges i sista stycket i den bilagan. 18. För posterna ska instituten endast rapportera tillgångar som inte uppfyller kraven i artikel 416 i förordning (EU) nr 575/2013 men som fortfarande uppfyller kraven i artikel 417 b och c i förordning (EU) nr 575/ För posterna ska instituten endast rapportera poster som avser de undantag som anges i artikel i förordning (EU) nr 575/2013 för valutor med begränsningar för de likvida tillgångarnas tillgänglighet. 20. För posterna ska endast banker som uppfyller kraven i sharialagstiftning rapportera poster som är finansiella produkter som överensstämmer med sharialagstiftning som ett alternativ till tillgångar som skulle vara kvalificerade som likvida tillgångar i enlighet med artikel 416 i förordning (EU) nr 575/ Värdet på de likvida tillgångarna för samtliga poster i mallen, med undantag för , , , och 5.2, ska vara marknadsvärdet och värdet efter tillämpning av de relevanta nedsättningarna. För posterna , , , 3.10 och 5.2 ska postens belopp rapporteras. För posterna 1.5 och 3.9 ska kreditens outnyttjade belopp rapporteras. Undermall för likvida tillgångar Instruktioner för särskilda rader Rad Rättsliga hänvisningar och instruktioner 1. TILLGÅNGAR SOM UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKLARNA 416 OCH 417 I FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 Tillgångar som rapporteras i detta avsnitt har uttryckligen fastställts kunna vara av hög eller extremt hög likviditets- och kreditkvalitet. Förordning (EU) nr 575/ Kontanta medel Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för kontanta medel inklusive mynt och sedlar/valuta. Anmärkning: Kontanta medel insatta hos andra institut ska inte rapporteras här, utan i stället rapporteras i kategorin säkerheter i mall 1.3 Inflöden om de är kvalificerade som fordringar inom de närmaste 30 dagarna. 1.2 Exponeringar mot centralbanker 2

3 Artikel a i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för exponeringar mot centralbanker Exponeringar som kan tas ut under stressperioder 030 Artikel a i förordning (EU) nr 575/ Övriga överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Artikel c i förordning (EU) nr 575/ Överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat, en region med befogenhet att uppbära och driva in skatt eller ett tredjeland i den nationella eller regionala regeringens valuta, om institutet har en likviditetsrisk i den medlemsstaten eller det tredjelandet som det täcker genom att inneha dessa likvida tillgångar Artikel c i i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 040 Tillgångar som anges i och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c i som garanteras av Tillgångar som anges i och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c i överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker och offentliga organ som inte tillhör den nationella regeringen, i centralbankens och de offentliga organens valuta Artikel c ii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 060 Tillgångar som anges i och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c ii som garanteras av Tillgångar som anges i och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c ii överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, kommissionen och multilaterala utvecklingsbanker Artikel c iii i förordning (EU) nr 575/2013 3

4 som utgör fordringar 080 Tillgångar som anges i och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c iii som garanteras av Tillgångar som anges i och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c iii överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen Artikel c iv i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar 100 Tillgångar som anges i och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel c iv som garanteras av Tillgångar som anges i och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel c iv 1.4 totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/ underliggande tillgångar i artikel a underliggande tillgångar i artikel b och c underliggande tillgångar i artikel d 1.5 standbykreditmöjligheter i reserv som beviljats av centralbanker inom ramen för penningpolitiken i den mån som dessa faciliteter inte täcks av någon säkerhet genom likvida tillgångar och förutom likviditetsstöd i krislägen Artikel e i förordning (EU) nr 575/ insättningar hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från ett centralt kreditinstitut eller centrala kreditinstitut som är medlemmar i det nätverk som avses i artikel eller omfattas av det undantag som fastställs i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013, i den mån som denna finansiering inte är säkerställd genom likvida tillgångar 4

5 Artikel f i förordning (EU) nr 575/2013 Om kreditinstitutet ingår i ett nätverk enligt bestämmelser i lag, bolagsordning eller motsvarande, den lagstadgade eller obligatoriska minimiinsättningen hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från det centrala kreditinstitutet insättningar på avtalsmässig grund tillgänglig finansiering 1.7 Tillgångar som har emitterats av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat Artikel a iii i förordning (EU) nr 575/ obligationer från icke-finansiella bolag Artikel b eller d i förordning (EU) nr 575/2013 Obligationer från icke-finansiella bolag ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 122 i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg obligationer som är emitterade av ett kreditinstitut och som är berättigade till den behandling som anges i artikel eller Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Obligationer som är berättigade till den behandling som anges i artikel eller ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel eller i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg instrument med bakomliggande tillgångar emitterade av ett kreditinstitut om de visar sig vara av högsta kreditkvalitet fastställd av EBA i enlighet med kriterierna i artikel 509.3, och Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med 5

6 avdelning 2 kapitel 5 och artiklarna 123, 124, 125 och 126 i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg Instrument med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) som rapporteras på raderna , och Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med avdelning 2 kapitel 5 och artiklarna 123, 124, 125 och 126 i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg andra obligationer än de obligationer som avses i 1.9, enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG Artikel a ii i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel eller i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg Andra överlåtbara tillgångar av extremt hög likviditetsoch kreditkvalitet Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013. Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på ovanstående rader kreditkvalitetssteg 1 6

7 kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg Andra överlåtbara tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel d i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013. Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på ovanstående rader kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg 3 2. TILLGÅNGAR SOM UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL b OCH d, MEN INTE UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL 417 b OCH c I FÖRORDNING (EU) NR 575/ Poster ska endast rapporteras i en av nedanstående underkategorier. Detta gäller även om båda bestämmelserna inte är uppfyllda. 2.1 Tillgångar som inte kontrolleras av en funktion för likviditetsförvaltning Artikel 417 c i förordning (EU) nr 575/ tillgångar som inte rättsligt och i praktiken lätt och snabbt när som helst under de närmaste 30 dagarna likvideras genom direkt försäljning eller via en enkel repa på en godkänd repomarknad Artikel 417 b i förordning (EU) nr 575/ Poster som omfattas av kompletterande rapportering av likvida tillgångar Instituten ska endast rapportera tillgångar som omfattas av kompletterande rapportering av likvida tillgångar i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 575/2013. Alla poster med undantag för de poster som avses i avsnitt 3.1, 3.2 och 3.9 ska uppfylla de villkor som anges i sista stycket i den bilagan. 3.1 Kontanta medel 7

8 Bilaga III punkt 1 i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för kontanta medel inklusive mynt och sedlar/valuta. Här ska endast sådana kontanta medel rapporteras som inte uppfyller minst ett av villkoren i artikel c, d och e och som därför inte kan rapporteras under rapporteringspost 1.1. Anmärkning: Kontanta medel insatta hos andra institut ska inte rapporteras här, utan i stället rapporteras i kategorin säkerheter i mall 1.3 Inflöden om de är kvalificerade som fordringar inom de närmaste 30 dagarna. 3.2 Centralbanksexponeringar, i den omfattning dessa exponeringar kan utnyttjas under perioder av stress Bilaga III punkt 2 i förordning (EU) nr 575/ Det totala beloppet för centralbanksexponeringar, i den omfattning som dessa exponeringar kan utnyttjas under perioder av stress. Här ska endast sådana exponeringar rapporteras som inte uppfyller minst ett av villkoren i punkterna c, d och e och som därför inte kan rapporteras under rapporteringspost överlåtbara värdepapper som har 0 % riskvikt och som inte är någon skyldighet för ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/2013 Värdepapper som har 0% riskvikt och som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland enligt bilaga III punkt 5. Varav: som representerar fordringar på stater Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ fordringar som garanteras av stater Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av icke-statliga offentliga organ, regioner med befogenhet att uppbära och driva in skatt samt lokala myndigheter Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska unionen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Europeiska stabilitetsmekanismen eller multilaterala utvecklingsbanker 8

9 Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkt 3.3, vilka representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av stater eller centralbanker och är utställda i den inhemska valutan av staten eller centralbanken i den valuta och i det land där likviditetsrisken tas eller utställda i utländska valutor, om innehavet av denna skuld motsvarar likviditetsbehoven i bankens verksamhet i detta tredjeland Bilaga III punkt 4 i förordning (EU) nr 575/ överlåtbara värdepapper som har 20 % riskvikt och som inte är någon skyldighet för ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/2013 Värdepapper som har 20 % riskvikt och som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland enligt bilaga III punkt 5. Varav: som representerar fordringar på stater Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ fordringar som garanteras av stater Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av icke-statliga offentliga organ, regioner med befogenhet att uppbära och driva in skatt samt lokala myndigheter Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska unionen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Europeiska stabilitetsmekanismen eller multilaterala utvecklingsbanker Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka är kvalificerade för 20 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och som uppfyller något av de villkor som anges i bilaga III punkt 6 i förordning (EU) nr 575/2013 9

10 Bilaga III punkt 6 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka är kvalificerade för 50 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och inte representerar någon fordring på ett specialföretag för värdepapperisering, ett institut eller någon av institutets anknutna enheter Bilaga III punkt 7 i förordning (EU) nr 575/ andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna , vilka säkras med tillgångar som är kvalificerade för 35 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och är fullt ut säkrade genom panträtt i bostadsfastighet i enlighet med artikel 125 Bilaga III punkt 8 i förordning (EU) nr 575/ standbykreditmöjligheter i reserv som beviljats av centralbanker inom ramen för penningpolitiken i den mån som dessa faciliteter inte täcks av någon säkerhet genom likvida tillgångar och förutom likviditetsstöd i krislägen Bilaga III punkt 9 i förordning (EU) nr 575/2013 Endast om detta inte har rapporterats under rapporteringspost Rättsliga eller lagstadgade minimiinsättningar hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från det centrala kreditinstitutet eller de centrala kreditinstituten som är medlemmar i det nätverk som avses i artikel eller omfattas av det undantag som fastställs i artikel 10, i den mån som denna finansiering inte är säkerställd genom likvida tillgångar, om kreditinstitutet ingår i ett nätverk i enlighet med rättsliga eller lagstadgade bestämmelser Bilaga III punkt 10 i förordning (EU) nr 575/2013 Denna post ska endast inkluderas om detta inte har rapporterats under rapporteringspost börshandlade, centralt clearade aktier som ingår i ett större aktieindex, uttryckta i medlemsstatens inhemska valuta och inte emitterade av ett institut eller någon av dess anknutna enheter Bilaga III punkt 11 i förordning (EU) nr 575/ guld noterat på en erkänd börs, förvarat på tilldelad plats Bilaga III punkt 12 i förordning (EU) nr 575/

11 TILLGÅNGAR SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL 416 I FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 men som fortfarande uppfyller kraven i artikel 417 b och c i förordning (EU) nr 575/ Obligationer från finansiella bolag Artikel i förordning (EU) nr 575/ Obligationer som är emitterade av ett värdepappersföretag, ett försäkringsföretag, ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller någon annan enhet som utför en eller flera av de verksamheter som är förtecknade i bilaga I till direktiv 2013/36/EU. Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg egna emissioner Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditinstituts emissioner utan säkerhet FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg värdepapper med bakomliggande tillgångar som inte redan har rapporterats i Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 5 och artikel 125 i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg 2 11

12 kreditkvalitetssteg värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) som inte redan har rapporterats i Artikel a i förordning (EU) nr 575/2013 Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 5 och artikel 125 i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg aktier som är noterade på en erkänd börs och aktieinstrument kopplade till större index, som inte är egna emissioner eller som har emitterats av finansiella institut Artiklarna a och c i förordning (EU) nr 575/ guld som inte har rapporterats ovan under Artiklarna a och c i förordning (EU) nr 575/ garanterade obligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ säkerställda obligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ företagsobligationer som inte redan har rapporterats ovan Artikel c i förordning (EU) nr 575/ fonder baserade på de tillgångar som rapporteras i Artikel c i förordning (EU) nr 575/ andra kategorier av värdepapper och lån som är godtagbara för centralbanker Artikel b i förordning (EU) nr 575/ lokala statsobligationer Artikel b i förordning (EU) nr 575/ företagscertifikat 12

13 Artikel b i förordning (EU) nr 575/ kreditfordringar Artikel c i förordning (EU) nr 575/ Behandling av jurisdiktioner med otillräckliga likvida tillgångar av hög kvalitet Artikel i förordning (EU) nr 575/ Tillämpning av undantag A (utländsk valuta) Artikel a i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala tillgångsbeloppet som innehas enligt undantag A 5.2 Tillämpning av undantag B (kreditlina från den berörda centralbanken) Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala beloppet för den outnyttjade kreditlina som innehas enligt undantag B 6 Rapportering av tillgångar som uppfyller kraven i sharialagstiftning som ett alternativ till tillgångar enligt i Artikel i i förordning (EU) nr 575/ kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg kreditkvalitetssteg 3 13

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 14/30 21.1.2016 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 RIKTLINJER OM DE UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM INTECKNADE OCH ICKE INTECKNADE TILLGÅNGAR 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

0 procent. 0 procent

0 procent. 0 procent Nr 1373 4573 Bilaga TILLÄMPLIGA RISKVIKTER I Vid tillämpning av den schablonmetod som avses i lagens 58 skall tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen viktas som följer: Fordringar på stater

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2012-06-28 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 57/34 27.2.2002 RÄTTELSE Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära (ECB/2001/13) ( L 333 av den 17 december

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2016

Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Dnr FIVA 8/01.00/2016 Utfärdade 28.4.2016 Gäller från 1.6.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2015-03-31 Periodisk information per 2015-03-31 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER FFFS 2011:37 E-postadress Rapporten ska sändas till Finansinspektionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Likviditetsreserv

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Februari 2015 1 Allmänna anvisningar till båda mallarna "Namn", "MFI-kod" och "LEI-kod"

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FÖLJENOT från: inkom den: 3 februari 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REDOVISNING AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKVOT EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Riktlinjer

RIKTLINJER FÖR REDOVISNING AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKVOT EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Riktlinjer EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Riktlinjer för redovisning av likviditetstäckningskvot som komplement till redovisningen av likviditetsriskhantering i enlighet med artikel 435 i förordning (EU) nr 575/2013 1

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3c Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare enligt schablonmetoden dnr 12/120/2006

Läs mer

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 Avstämning av kapitalbasen i den konsoliderade situationen 30 jun 30 jun

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 London den 27 juli 2012 Innehåll I. Sammanfattning...3 II. Bakgrund och motiv...4 III. EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2012/4)...6

Läs mer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Slutliga riktlinjer om det inbördes förhållandet mellan ordningsföljden för nedskrivning och konvertering i BRRD (resolutionsdirektivet) och CRR/CRD (kapitaltäckningsförordningen/-direktivet)

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

9480/17 cjs,sa/cjs,sa/ub DGG 1C

9480/17 cjs,sa/cjs,sa/ub DGG 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 31 maj 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 10.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2014 C(2014) 7232 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 10.10.2014 om komplettering av förordning (EU) 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 21 januari 2016 Magdalena Andersson Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSER FÖR EXPONERING MOT SKUGGBANKENHETER EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Riktlinjer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSER FÖR EXPONERING MOT SKUGGBANKENHETER EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Riktlinjer EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Riktlinjer Gränser för exponering mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet enligt artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/2013 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FÖLJENOT från: inkom den: 17 mars 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2016-09-30 Periodisk information per 2016-09-30 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Offentligt samråd. om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme. unionsrätten

Offentligt samråd. om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme. unionsrätten Offentligt samråd om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten November 2015 SV ECB-RESTRICTED until adoption, EUROPEISKA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Riktlinjer för fastställandet av när likvidation av tillgångar eller skulder enligt normala insolvensförfaranden kan få negativa effekter på en eller flera finansiella marknader

Läs mer

Ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken

Ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken Bilaga 1 DATUM: 2015-12-16 AVDELNING: AFS och AFM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2015-00700

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2012O0018 SV 09.11.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 2 augusti 2012

Läs mer

Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017

Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017 1 (8) Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017 Utgångspunkten för beräkningen av resolutionsavgiften är dels bestämmelser i lagen (2015:1016) om resolution, dels bestämmelser i kommissionens

Läs mer

EN BILAGA XI RAPPORTERING OM BRUTTOSOLIDITET

EN BILAGA XI RAPPORTERING OM BRUTTOSOLIDITET EN RAPPORTERING OM BRUTTOSOLIDITET DEL I: ALLMÄNNA INSTRUKTIONER 2 1. MALLBENÄMNING OCH ANDRA SEDVÄNJOR... 2 1.1. MALLBENÄMNING... 2 1.2. NUMRERING... 2 1.3. TECKEN... 3 DEL II: MALLRELATERADE INSTRUKTIONER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, L 240/28 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014

Riktlinjer. om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner EBA/GL/2014/06. 18 juli 2014 EBA/GL/2014/06 18 juli 2014 Riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner 1 EBA:s riktlinjer om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner Riktlinjernas status 1. Detta

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut.

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut. 1(7) Kapitaltäckning Nya kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014 i enlighet med tillsynsförordning (575/2013/EU) som är en del av implementeringen av Basel III-regelverket. I och med att

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) L 193/134 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2015/26) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 202/54 Europeiska unionens officiella tidning 4.8.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Siemens Financial Services AB

Siemens Financial Services AB Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker Pelare 3 30 September 2017 siemens.se/finance Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning

Läs mer

Periodisk information Kvartal

Periodisk information Kvartal 1 Periodisk information Kvartal 3 2014 2014-09-30 2 Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är direktverkande och

Läs mer

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter Riktlinjernas status 1. Detta dokument

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q4 2014 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 Q2 2015 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53)

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) SV ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 24 juli 2013 om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) Inledning och rättslig grund Den 22 april 2013 mottog Europeiska centralbanken

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2011

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2011 Skandiabanken Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker - Pelare III 31 december 2011 1 Innehållsförteckning Kapitaltäckningsanalys och likviditetsrisker - Skandiabanken finansiell

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Periodisk information 2014-09-30

Periodisk information 2014-09-30 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2014-09-30 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer