Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/ A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar"

Transkript

1 KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten kan visas eller döljas beroende på vilka rader som fylls i. Enbart de relevanta frågorna för ditt landsting kommer att synas. Detta innebär att sid- och frågenumreringen ibland kan se konstig ut. - Blanketten gäller landstingets tillgångar och skulder, inte koncernens. - Redovisa alltid det bokförda värdet om inte annat framgår. - Skriv alla belopp i tusental kronor (). - Om ett belopp utgår ett kvartal, skriv 0. Du måste spara ifyllda uppgifter inom 20 minuter på varje sida Uppgifterna sparas när du byter sida i blanketten eller klickar på spara-knappen som finns längst ned på varje sida. Om du inte sparat förlorar du dina uppgifter efter 20 minuter. Du måste kommentera stora förändringar för att kunna skicka blanketten till SCB Stora förändringar utlöser kontroller. Klicka då på Kommentera och beskriv vilken händelse som låg bakom förändringen, motpart och hur stort belopp det gällde. Andra typer av kommentarer lämnar du på sidan 11 (sist) i blanketten. Redovisa enligt kontodefinitionerna i L-Bas 2013 Nedanstående rader ska överensstämma med Räkenskapssammandraget steg 1. Samgranskning mellan undersökningarna kommer att ske. 110, 120, 130, 150, 1731, 170, 192, 200, 220, 260, 460, 530 och 551. Sida 2 av 11 A1 Finansiella tillgångar, per den 31/ A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar 111 Tänk på Redovisa det bokförda värdet på svenska börsnoterade aktier (i fråga A2 redovisar du marknadsvärdet) Redovisa även certifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år. 119, 129, 139 Nedskrivningar av värdepapper och fordringar/lån skrivs med minustecken. Finansiella anläggningstillgångar L-Bas 2013 Benämning Föregående tillfälle, Bokfört värde, Differens Aktier, andelar och bostadsrätter Svenska börsnoterade aktier, bokfört värde Övriga svenska aktier, andelar och bostadsrätter därav aktier i landstingsägda företag 114 Utländska aktier och andelar

2 Värdereglering aktier, andelar och bostadsrätter SUMMA aktier, andelar och bostadsrätter Obligationer, förlagsbevis, certifikat (långa) och andra värdepapper Staten (Ej statliga aktiebolag) Kommuner/landsting (landstingsägda företag tillhör rad 125 eller rad 126) 123 Banker 124 Bostadsinstitut 125 Övriga finansiella företag 126 Icke-finansiella företag 127 Företag och institutioner i utlandet Värdereglering obligationer, förlagsbevis, certifikat (långa) och andra värdepapper SUMMA obligationer, förlagsbevis, certifikat (långa) och andra värdepapper Långfristiga fordringar på 131 Kommuner/landsting 132 Hushåll 133 Landstingsägda bostadsföretag 134 Övriga landstingsägda företag 135 Finansiella företag 136 Övriga icke-finansiella företag Värdereglering långfristiga fordringar SUMMA långfristiga fordringar 140 Grundfondskapital SUMMA finansiella anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Finansiella omsättningstillgångar Kundfordringar (kontogrupp 15) Kundfordringar Värdereglering kundfordringar nedskrivningar skrivs med minus Diverse kortfristiga fordringar (kontogrupp 16) Fordringar hos anställda Fordringar hos leverantörer 1721 därav landstingsägda företag

3 Kortfristig del av långfristiga fordringar 1732 därav landstingsägda företag Fordringar hos staten Övriga kortfristiga fordringar 167, därav landstingsägda företag Ingående mervärdesskatt och fordran mervärdesskatt Värdereglering div. kortfristiga fordringar (nedskrivningar skrivs med minus) SUMMA diverse kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (kontogrupp 17) Upplupna ränteintäkter 181 Aktier, andelar och bostadsrätter 182 Obligationer och andra värdepapper 183 Certifikat 184 Långfristiga fordringar 185 Kundfordringar 186 Övriga kortfristiga fordringar 180 SUMMA upplupna ränteintäkter Upplupna skatteintäkter 17 exkl. 176, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar i värdepapper (kontogrupp 18) Aktier och andelar 201 Svenska börsnoterade aktier, bokfört värde 202 Övriga svenska aktier och andelar 203 därav aktier i landstingsägda bolag 204 Utländska aktier och andelar SUMMA aktier och andelar Certifikat, ursprunglig löptid upp till 1 år 211 Staten (statsskuldväxlar) 212 Kommuner/landsting (landstingsägda företag tillhör rad 215 eller rad 216) 213 Banker 214 Bostadsinstitut 215 Övriga finansiella företag 216 Icke-finansiella företag 217 Företag och institutioner i utlandet

4 SUMMA certifikat Obligationer och andra värdepapper Staten (Ej statliga aktiebolag) Kommuner/landsting (landstingsägda företag tillhör rad 226 eller rad 225) 223 Banker 224 Bostadsinstitut 225 Övriga finansiella företag 226 Icke-finansiella företag 227 Företag och institutioner i utlandet , SUMMA obligationer och andra värdepapper SUMMA rad 210 och rad 220: certifikat, obligationer och andra värdepapper Värdereglering kortfristiga placeringar (nedskrivningar skrivs med minus) SUMMA kortfristiga placeringar i värdepapper Kassa och bank Om checkkrediten utnyttjas redovisar du beloppet på skuldsidan på rad Kassa Bank (nyttjad checkkredit redovisas som skuld) SUMMA kassa och bank 299 SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR Sida 3 av 11 Specifikation av Finansiella tillgångar Enbart de relevanta frågorna för ditt landsting kommer att synas här. Detta innebär att frågenumreringen på denna sida ibland kan se konstig ut. Svenska börsnoterade aktier A2 Hur stora var förändringarna av marknadsvärdet av svenska börsnoterade aktier (kort- och långfristiga) den senaste perioden? Skriva alla belopp utan tecken i kolumnen för marknadsvärde. 310 Redovisat värde föregående tillfälle Köp inkl. nyteckning Försäljning inkl. lösen Nedskrivningar Bokfört värde, Marknadsvärde,

5 314 + Återföring av nedskrivningar Omklassificeringar Omklassificeringar Övriga förändringar Övriga förändringar 340 Redovisat värde aktuell period A3 Hur stora var reavinsterna och reaförlusterna under den senaste perioden? Marknadsvärde, 390 Reavinster 391 Reaförluster Aktier i landstingsägda företag, händelser under året A4 Hur stora var värdeförändringarna av aktier i landstingsägda företag (kort- och långfristiga) under det senaste året? Skriv alla belopp utan tecken (inga minustecken) i kolumnen för värde. 321 Utgående balans, föregående år Köp inkl. nyinteckning Försäljning inkl. lösen Reavinster Reaförluster Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar Omklassificeringar Omklassificeringar Övriga förändringar Övriga förändringar 333 Utgående balans, aktuellt år Bokfört värde, Värde, A5 Du har redovisat värdereglering av fordringar på rad 139 och/eller rad 1753 i A1. Uppge totalvärde på de fordringar där del eller hela är osäkra, ej bara den reglerade delen. En osäker fordran innebär att räntor inte betalas på 90 dagar eller mer, eller att det finns skäl att misstänka att del eller hela fordran inte kommer betalas tillbaka. Benämning Belopp, 380 Värdereglering långfristiga fordringar enligt rad 139 i A1 381 Totala värdet av de långfristiga fordringar som är osäkra 382 Värdreglering diverse kortfristiga fordringar enligt rad 1753 i A1 383 Totala värdet av de kortfristiga fordringar som är osäkra

6 Långfristiga fordringar, händelser under året A6 Fyll i tabellen så att summan av rad stämmer med rad 130 i A1. Kontrollera att beloppen på rad 352 och 353 är lika stora. Skriv alla belopp utan tecken (inga minustecken). Långfristiga fordringar 341 Bokfört värde föregående år Nyutlåning Amortering Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar Omklassificeringar Omklassificeringar Efterskänkning av fordringar Övriga förändringar Övriga förändringar Bokfört värde aktuellt år enligt summan av rad Bokfört värde aktuellt år enligt summan på rad 130 i A1 A7 På rad 348 i A6 har du redovisat efterskänkning av långfristiga fordringar. 348 Efterskänkning av fordringar Skriv namn och efterskänkt belopp per företag. Namn på företag Efterskänkt belopp, Kortfristiga fordringar till landstingsägda företag, händelser under året A8 Fyll i tabellen så att summan av rad stämmer med rad 1741 i A1. Kontrollera att beloppen på rad 372 och 373 är lika stora. Skriv alla belopp utan tecken (inga minustecken). Kortfristiga fordringar 361 Bokfört värde föregående år Nyutlåning Amortering Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar Omklassificeringar Omklassificeringar Efterskänkning av fordringar Övriga förändringar Övriga förändringar

7 372 Bokfört värde aktuellt år enligt summan av rad Bokfört värde aktuellt år enligt rad 1741 i A1 Kapitaltillskott till landstingsägda företag under året A9 Har landstinget erlagt kapitaltillskott till något av era landstingsägda företag under det senaste året? Ja Nej Om Ja: Skriv vilket/vilka företag samt markera om landstinget fick aktier i utbyte eller inte. Ja, landstinget fick aktier i utbyte Nej, landstinget fick inte aktier i utbyte A10 Har något landstingsägt företag sålts ut/privatiserats under det senaste året?? Ja Nej Om Ja: Skriv vilket/vilka företag samt försäljningspris i, per företag. Försäljningspris, Sida 4 av 11 Efterskänkning av kortfristiga fordringar till landstingsägda företag under det senaste året. A11 På rad 368 i A8 har du redovisat efterskänkning av kortfristiga fordringar till landstingsägda företag under det senaste året. 368 Efterskänkning av fordringar Skriv namn och efterskänkt belopp per företag. Efterskänkt belopp, A12 På rad 322 i A4 har du redovisat köp (inkl. nyinteckning) av aktier i landstingsägda företag under det senaste året. 322 Köp inkl. nyinteckning I vilket/vilka landstingsägda företag har landstinget köpt (inkl. nyinteckning) aktier? Skriv belopp per företag. Belopp, A13 På rad 328 i A4 har du redovisat ett ökat värde p.g.a omklassificering av aktier i landstingsägda företag under det senaste året Omklassificeringar

8 Skriv namn och hur mycket värdet ökat per företag p.g.a omklassificering? Ökat marknadsvärde, A14 Vad avser omklassificeringen av aktier i A13? Var god beskriv noggrant för varje företag. A15 På rad 329 i A4 har du redovisat ett minskat värde p.g.a omklassificering av aktier i landstingsägda företag under det senaste året Omklassificeringar Skriv namn och hur mycket värdet minskat per företag p.g.a omklassificering? Minskat marknadsvärde, A16 Vad avser omklassificeringen av aktier i A15? Var god beskriv noggrant för varje företag. A17 På rad 331 i A4 har du redovisat ett ökat värde av aktier i landstingsägda företag p.g.a. "Övriga förändringar", under det senaste året Övriga förändringar Skriv namn och hur mycket värdet ökat per företag p.g.a. "Övriga förändringar". Ökat marknadsvärde, A18 Vad avser "Övriga förändringar" i A17? Var god beskriv noggrant för varje företag. A19 På rad 332 i A4 har du redovisat ett minskat värde av aktier i landstingsägda företag p.g.a. "Övriga förändringar", under det senaste året Övriga förändringar Skriv namn och hur mycket värdet minskat per företag p.g.a. "Övriga förändringar". Minskat marknadsvärde, A20 Vad avser "Övriga förändringar" i A19? Var god beskriv noggrant för varje företag.

9 Sida 5 av 11 B Skulder, per den 31/ B1 Långfristiga skulder (kontogrupp 23) L-Bas 2013 Benämning Föregående tillfälle, Bokfört värde, Differens 421 Landstingscertifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna Obligationslån emitterade i Sverige (avser även långivare i utlandet) Obligationslån emitterade i utlandet (avser även långivare i Sverige) 430 SUMMA obligationslån Långfristiga lån från svenska långivare, alla valutor 441 Staten (Ej statliga aktiebolag) 442 Socialförsäkring 443 Kommuner/landsting 445 Landstingsägda företag 446 Banker (Kommuninvest tillhör rad 447) 447 Övriga finansiella företag 448 Icke-finansiella företag 444 Övriga motparter 23 exkl. 232, 237 och SUMMA lån från svenska långivare del av del av därav i utländsk valuta (del av rad 440) därav övertagen skuld från landstingsägt företag (del av rad 440) Långfristiga lån från utländska långivare (alla valutor, även SEK) Långfristig leasingskuld Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag SUMMA långfristiga skulder B2 Kortfristiga skulder Tänk på Kortfristig del av långfristig skuld redovisas på rad (Dela inte upp på rad ) 506 Räkna även med utnyttjade checkkrediter med ursprunlig kredittid upp till 1 år

10 L-Bas 2013 Benämning Föregående tillfälle, Bokfört värde, Differens 481 Landstingscertifikat med ursprunglig löptid upp till 1 år Utestående kortfristiga obligationslån exkl. uppköpta egna Obligationslån emitterade i Sverige (avser även långivare i utlandet) Obligationslån emitterade i utlandet (avser även långivare i Sverige) 490 SUMMA kortfristiga obligationslån Kortfristiga lån från svenska långivare, alla valutor 501 Staten (Ej statliga aktiebolag) 502 Socialförsäkring 503 Kommuner/landsting 505 Landstingsägda företag 506 Banker (Kommuninvest tillhör rad 507) 507 Övriga finansiella företag 508 Icke-finansiella företag 504 Övriga motparter Kortfristig del av långfristig skuld 500 del av del av , exkl. 282, SUMMA kortfristiga lån från svenska långivare därav i utländsk valuta (del av rad 500) därav övertagen skuld från landstingsägt företag (del av rad 500) Kortfristiga lån från utländska långivare (alla valutor, även SEK) SUMMA kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder Leverantörsskulder (kontogrupp 241) Moms och särskilda punktskatter (26) Personalens skatter, avgifter och löneavdrag (27) Övriga kortfristiga skulder (28) Leverantörsskulder Moms och särskilda punktskatter Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (kontogrupp 29) Upplupna räntekostnader 541 Finansiell leasing 542 Obligationer 543 Certifikat

11 544 Långfristiga skulder/lån 545 Leverantörsskulder 546 Diverse kortfristiga skulder 540 SUMMA upplupna räntekostnader Upplupen kostnad för pensioner, avgiftsbestämd del Förutbetalda skatteintäkter 29 exkl. 296, Övriga upplupna kostnader och förutbetald intäkter SUMMA upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 599 SUMMA SKULDER Sida 6 av 11 Specifikation av Skulder B3 NOMINELLA värden för landstingscertifikat och obligationslån Benämning Föregående tillfälle, Långfristiga skulder Bokfört värde av landstingscertifikat enligt rad 421 i B1 Värde aktuellt tillfälle, Differens 4211 Nominellt värde av landstingscertifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år Bokfört värde av utestående obligationslån enligt rad 430 i B Nominellt värde av utestående obligationslån Förutbetalda överkurser (stock) för långfristiga utestående obligationslån Förutbetalda underkurser (stock) för långfristiga utestående obligationslån Kortfristiga skulder Bokfört värde av landstingscertifikat enligt rad 481 i B Nominellt värde av landstingscertifikat med ursprunglig löptid upp till 1 år Bokfört värde av utestående obligationslån enligt rad 490 i B Nominellt värde av utestående obligationslån Förutbetalda överkurser (stock) för kortfristiga utestående obligationslån Förutbetalda underkurser (stock) för kortfristiga utestående obligationslån

12 Kort- och långfristiga obligationslån B4 Förändringar obligationslån under senaste året Skriv alla belopp utan tecken (inga minustecken). Obligationslån emitterade i Sverige (kort- och långfristiga) Obligationslån emitterade i utlandet (kort- och långfristiga) 610 Bokfört värde föregående år Upplåning (kontantvärde) Amorterat/uppköpt (kontantvärde) - Kursvinster (avser marknads- och valutakurser) + Kursförluster (avser marknads- och valutakurser) Summerade värden enligt summan av rad B5 Har landstinget emitterat kort- och/eller långfristiga obligationslån i Sverige under året till överkurser (över nominellt värde) eller underkurser under nominellt värde)? OBS gäller hela det senaste året. Ja Nej, inga överkurser eller underkurser för kort- eller långfristiga obligationslån under året. Om Ja: Redovisa på rad 661 hur mycket MER pengar och på rad 662 hur mycket MINDRE pengar, landstinget fått in vid emittering under hela det senaste året jämfört med det nominella värdet som står på obligationen. Belopp, aktuellt år Obligationslån utgivna i Sverige till överkurs redovisa beloppet över nominellt värde Obligationslån utgivna i Sverige till underkurs redovisa beloppet under nominellt värde Övertagande av skulder från landstingsägt företag under aktuell period B6 Enligt dina svar på rad 4402 i B1 och rad 5013 i B2 har landstinget övertagit skulder från landstingsägt företag under året. Skriv namn och belopp i, per företag. Kontrollera att det totala beloppet stämmer med rad 4402 i B1 och rad 5013 i B2. Belopp, Sida 7 av 11 C Derivat C1 Har landstinget under året haft derivat? Ja Nej Swappar Andra derivat

13 Sida 8 av 11 Tillgångsderivat De derivat som vid årsskiftet har ett positivt marknadsvärde ses som tillgångsderivat, oavsett om derivatet haft ett negativt marknadsvärde vid något tillfälle under bokslutsåret. Marknadsvärdet vid bokslutet är avgörande om derivatet ses som tillgångsderivat eller skuldderivat. C2 Hade något av derivatkontrakten ett positivt marknadsvärde vid årets slut? Ja Nej, inga postiva marknadsvärden Om Ja: Hur stort var marknadsvärdet (summerade positiva värden) för tillgångsderivaten uppdelat på swappar och övriga derivat vid årets slut? Marknadsvärde, 700 Swappar 710 Övriga derivat C3 För tillgångsderivaten: hur stora var de erhållna/erlagda räntorna för swapparna, respektive betalningarna för övriga derivat under året? Redovisa flödena kopplade till de derivat som vid årsskiftet har ett positivt marknadsvärde samt de derivat som avyttrats under året och vid avyttringstillfället hade ett positivt marknadsvärde. Pengaflöden Belopp, Swappar 701 Erhållen ränta (+) 702 Erlagd ränta (-) Övriga derivat 711 Erhållen betalning (+) 712 Erlagd betalning (-) Skuldderivat De derivat som vid årsskiftet har ett negativt marknadsvärde ses som skuldderivat, oavsett om derivatet haft ett positivt marknadsvärde vid något tillfälle under bokslutsåret. Marknadsvärdet vid bokslutet är avgörande om derivatet ses som tillgångsderivat eller skuldderivat. C4 Hade något av derivatkontrakten ett negativt marknadsvärde vid årets slut? Ja Nej, inga negativa marknadsvärden Om Ja: Hur stort var marknadsvärdet (summerade negativa värden) för skuldderivaten uppdelat på swappar och övriga derivat vid årets slut? Marknadsvärde, 800 Swappar 810 Övriga derivat C5 För skuldderivaten: hur stora var de erhållna/erlagda räntorna för swapparna, respektive betalningarna för övriga derivat under året?

14 Redovisa flödena kopplade till de derivat som vid årsskiftet har ett negativt marknadsvärde samt de derivat som avyttrats under året och vid avyttringstillfället hade ett negativt marknadsvärde. Pengaflöden Belopp, Swappar 801 Erhållen ränta (+) 802 Erlagd ränta (-) Övriga derivat 811 Erhållen betalning (+) 812 Erlagd betalning (-) Sida 9 av 11 D Räntekostnader D1 Hur stora var årets totala räntekostnader i (lån, obligationer, leverantörsskulder) för landstinget? L-Bas 13 Benämning Belopp, 852, 854, 855, Årets totala räntekostnader Sida 10 av 11 D2 Hur stor var årets räntekostnader exklusive/inklusive swappåverkan? Benämning Belopp, 910 Räntekostnader inklusive swappåverkan 920 Räntekostnader exklusive swappåverkan Sida 11 av 11 Här lämnas eventuella kommentarer: Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och besvara blanketten? Frivillig uppgift minuter

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Landstingens finansiella tillgångar och skulder Sida 1 av 13 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) SCBFS 2015:25 Bilaga 2 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2014

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2014 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (20) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2014 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga.

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga. Instruktioner KTS 2014-12-09 1(12) Instruktioner 1. Att arbeta med formuläret Allmänt Formuläret innehåller följande avdelningar: Kommunens kontaktperson Finansiella tillgångar Specifikationer av finansiella

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 OE 12 SM 0801 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2007 I korta drag

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2002 I korta drag Lån till kommunägda företag största

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 OE 12 SM 0701 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2006 I korta drag

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2007 OE0106

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2007 OE0106 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2007 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (23) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Instruktioner till undersökningen. Utländska handelskrediter

Instruktioner till undersökningen. Utländska handelskrediter Instruktioner till undersökningen Utländska handelskrediter Innehållsförteckning INLEDNING... 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER... 1 OM FÖRETAGET UPPHÖRT... 1 UPPGIFTER AVSEENDE FÖREGÅENDE

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas Bilaga 1 REMISSEXEMPLAR FFFS 2015:xx KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG Institut Organisationsnr Institutnr Kvartal År Blanketten skall ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden Allmänt Kvartalsrapport för AP-fonder ska insändas till Statistiska centralbyrån senast 45

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vinterskäret

Årsredovisning. Brf Vinterskäret 1(8) Årsredovisning Styrelsen för får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Syfte: Syftet med

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2004

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2004 OE 12 SM 0501 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2004 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2004 I korta drag

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1-3 2009 Enjoy Group AB (publ) komplettering av text till delårsrapport Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer