STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna är så långt det är möjligt definierade enligt kommunens beslutade kontoplan, Kommun-Bas13. Uppgifter till blankettens avsnitt om verksamhetens intäkter och kostnader Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som ska lämnas om verksamhetens intäkter och kostnader. Det är enskilda konton, kontogrupper eller underkonton som efterfrågas oavsett verksamhet. Variabel Försäljningsintäkter, övriga ersättningar och intäkter Kontobeteckning i K-Bas Beskrivning 30, 369 I denna kontogrupp redovisas intäkter avseende försäljning av material och varor till exempel från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. Taxor och avgifter 31 Här redovisas taxor och avgifter som ingår i kontogrupp 31. Hyror och arrenden 34 Kontogruppen omfattar intäkter från uthyrning av kommunens anläggningstillgångar, exempelvis bostäder, lokaler, maskiner och inventarier. Driftbidrag, motpart staten och statliga myndigheter. Driftbidrag, motpart kommuner o landsting Ersättning från Försäkringskassan för personlig assistent Momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet 351 Här redovisas verksamhetsanknutna intäkter i form av statsbidrag. 351 Här redovisas driftbidrag som erhålls från andra kommuner eller landsting. 354 På detta konto redovisas ersättning från Försäkringskassan som avser personlig assistent. 356 Här redovisas det bidrag (6% och 5% respektive 18%) som kommunen erhåller för köp av ej skattepliktig verksamhet. EU-bidrag 358 På detta konto redovisas bidrag från EU. Här redovisas endast de bidrag som tillfaller den egna kommunen. Periodiserade investeringsbidrag över 357,359 Här redovisas den periodiserade intäkten för investeringsbidrag samt övriga bidrag för vilka

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 2(6) nyttjande perioden samt övriga bidrag Försäljning av verksamhet och tjänster, motpart kommun och landsting Försäljning av verksamhet och tjänster, motpart övriga särskilda konton inte lagts upp i denna kontogrupp till exempel återbetalning av försörjningsstöd. 361, 363 På dessa konton redovisas intäkter från försäljning av kommunal verksamhet samt tjänster av mer tillfällig art till andra kommuner. Exempel på sådana intäkter är interkommunala ersättningar för vård - eller elevplatser. Här redovisas även intäkter från försäljning av kommunal verksamhet och tjänster av mer tillfällig art till landsting. Exempel på såd ana intäkter är interkommunala ersättningar för vårdplatser. 361, 363, 365 På dessa konton redovisas intäkter från försäljning av kommunal verksamhet till företag och organisationer. Här redovisas även intäkter som avser försäljning av tjänster i form av specialuppdrag av mer tillfällig art. Exempel på sådant kan vara ersättning för föredrag, tillfälliga externa utbildningsinsatser, ekonomisk eller juridisk rådgivning till kommunala företag. Även återvunna tidigare avskrivna kundfordringar redovisas här. Försäljning av exploateringsfastigheter, tomträtter Övriga intäkter 381,382, 384, I denna kontogrupp redovisas avyttring av exploateringsfastigheter samt övrig försäljning av omsättningstillgångar. På dessa konton redovisas reavinster vid försäljning av maskiner, inventarier, mark, byggnader och and ra materiella anläggningstillgångar. Bidrag till enskilda 451 Här redovisas samtliga bid rag till enskild a personer som försörjningsstöd, introd uktionsersättning till flyktingar, anhörigbidrag och övriga bidrag till exempel premier och stipendier. Bostadssociala bidrag 452 Här redovisas kostnader för bidrag exempelvis till anpassning av bostäder för äldre- och funktionshindrade, så kallat bostadsanpassningsbidrag. Bidrag till föreningar, företag m.fl. 453 På detta konto redovisas bidrag till företag, föreningar med flera. Bidrag till infrastrukturella investeringar redovisas här. Bidrag till statlig 454 På kontot bokförs bidrag till statlig infrastruktur. infrastruktur Löner mm. 50, 51, 53, 54, 55x2, 5598 På dessa konton redovisas löner, arvoden, semesterlön och andra ersättningar till anställda inom kommunen. Sjuklön 512 På detta konto redovisas sjuklön till anställda.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 3(6) Sociala avgifter enligt lag och avtal (inklusive löneskatter år 2014), Pensionsförsäkringsavgift er, Förvaltningsavgifter 56, 571, 572, 574 Här redovisas lagstadgade arbetsgivaravgifter och sociala avgifter enligt avtal. Särskild löneskatt på avsättning för pensioner är dock exkluderade. Här redovisas olika former av särskilt tecknade försäkringsavgifter för pensionsförmåner och liknande samt förvaltningsavgifter. Här redovisas också de pensionskostnader som beräknats enligt den blandade modellen, dock ej de kostnader som definierats som ränta inklusive tillhörande särskilt löneskatt. Pensionsutbetalningar 573 Här redovisas av kommunen utbetalda pensioner till tidigare anställda. Pensionskostnad avgiftsbestämd del för år 2011 Material 62, 691, 64-65, 410, Här redovisas kostnaden för den avgiftsbestämd a delen av pensionen. I denna kontogrupp redovisas kommunens driftkostnader för bränsle, energi och vatten. Här redovisas även kostnader för livsmedel för beredning av måltider samt kontorsmaterial. Här redovisas även övriga konton för material. Tjänster, inklusive köp av verksamhet Husbyggnads-, anläggnings- och reperationsentreprenader 46, 55x1, 5598, 60, 61, 63,66-68, , Här redovisas samtliga konton för köp av tjänster, inklusive köp av verksamhet. 617, 618 På detta konto redovisas utgifter för ny-, tillbyggnads- eller förbättringsarbeten samt anläggnings- och reparationsentreprenader av kommunens fastigheter och förhyrda lokaler. Köp av huvudverksamhet 46 Här redovisas kostnader för entreprenader som omfattar utförande av huvudverksamheter. Varav från andra kommuner och kommunalförbund Varav från individer och hushåll Konto 463, motpart 82 och 83 Konto 463, motpart 86 Här redovisas kostnader för entreprenader som omfattar utförande av huvudverksamheter från kommuner och kommunalförbund. Här redovisas kostnader för entreprenader som omfattar utförande av huvudverksamheter från individer och hushåll. Lokalhyror 601 På detta konto redovisas hyreskostnader för hyrda lokaler. Fastighets-, fordons- och trängselskatt, försäkringspremier och riskkostnader, diverse kostnader. 6192, 692, 696, 73, 76 I denna kontogrupp redovisas dels kostnader för fastighetsskatt och fastighetsavgift, samt fordonsoch trängselskatter, försäkringspremier som kommunen betalar till försäkringsbolag för att skydda sig mot vissa oförutsebara händelser och dels kostnader för förluster på kortfristiga

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 4(6) fordringar i samband med kommunens verksamhet som kommunen själva står för. Övriga kostnader 781, 782,784, 787, 789 Här beräknas förlust vid diverse avyttringar (materiella anläggningstillgångar). Denna rad används också för redovisning av förändring av andra avsättningar. Finansiella intäkter och kostnader Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som ska lämnas om verksamhetens finansiella intäkter och kostnader. Det är enskilda konton, kontogrupper eller underkonton som efterfrågas oavsett verksamhet. Variabel Konto- Beskrivning beteck- ning i K- Bas Utdelning på aktier och andelar 841 På detta konto redovisas utdelning på aktier och andelar. Ränteintäkter 844 På detta konto redovisas ränteintäkter avseende banktillgodohavanden, lånefordringar, obligationer med mera. Övriga finansiella intäkter Räntekostnader (på lån) Ränta på pensionsavsättning och löneskatt Räntekostnader för leverantörsskulder och bankkostnader 845, 848, 849, 843 Här redovisas erhållna dröjsmålsräntor på kundfordringar. Här redovisas också sådana differenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svenska kronor på grund av att kursen på den utländska valutan under kredittiden stigit (vid fordringar) eller sjunkit (vid skulder). Återföring av nedsättningar av finansiella tillgångar redovisas också här samt återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar. Här redovisas också kommunens finansiella intäkter för vilka särskild a konton ej lagts upp i denna kontogrupp. Här redovisas också eventuell reavinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar. 852 På detta konto redovisas låneräntor på kort- och långfristig upplåning och räntekostnader som avser kommunens kreditutnyttjande som ränta på checkräkningskredit med mera. 853 På detta konto redovisas den del av den blandade modellens pensionskostnader som definieras som 851, 855, 857, 858, 859 räntekostnad. På detta konto redovisas utbetalda dröjsmålsräntor som avser leverantörsskulder samt avgifter och provisioner till banker som avser bankers tjänster i samband med betalningsförmedling, valutatransaktioner med mera. På detta konto redovisas sådana differenser som uppstår vid

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 5(6) omräkning av utländsk valuta till svenska kronor på grund av att kursen på den utländska valutan under kredittiden sjunkit (vid fordringar) eller stigit (vid skulder). Enligt KRL 1 6 kap. 9 ska skulder i utländsk valuta omräknas enligt balansdagens kurs om denna är högre än kursen vid skuldens uppkomst. Här redovisas nedskrivning av anskaffningsvärdet för finansiella tillgångar i kontogrupp 18 d är värdeminskningen bed öms som varaktig. På detta konto redovisas kommunens finansiella kostnader för vilka särskild a konton ej lagts upp i denna kontogrupp. Här redovisas till exempel förlust vid avyttring av obligationer och andra värdepapper som inte utgör finansiell anläggningstillgång. På detta konto redovisas eventuell reaförlust vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar. Uppgifter till blankettens avsnitt om investeringsredovisning I detta avsnitt ska redovisas uppgifter om investeringsutgifter och investeringsinkomster samt exploateringsverksamhet. Nedanstående beskrivning av angivna variabler anger vilka uppgifter som ska lämnas. Variabel Investeringsutgifter totalt Entreprenader, konsulter Inköp av maskiner och inventarier Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar Därav investeringar affärsverksamhet totalt Varav inköp av maskiner och inventarier Statliga investeringsbidrag Exploateringsutgifter Kontobeteckning i K- Bas Beskrivning Redovisning av samtliga investeringsutgifter. 617, 618, Redovisning av utgifter för köp av entreprenader och 74, 75 konsulttjänster. 402 Redovisning av utgifter för inköp av maskiner och inventarier. 403 Redovisning av utgifter för inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar. Redovisning av samtliga investeringsutgifter för affärsverksamheten. Redovisning av utgifter för inköp av maskiner och inventarier för affärsverksamheten. 357 På detta konto redovisas den typ av statliga investeringsbidrag vilka klassificeras som investeringsinkomster. Här redovisas kommunens utgifter för exploatering 1 Lag om kommunal redovisning

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 6(6) Exploateringsinkomster Försäljningspris maskiner och inventarier Försäljningspris mark, byggnader och tekniska anläggningar Försäljningspris finansiella anläggningstillgångar 3811, , , 8511 Här redovisas kommunens inkomster för exploatering. Här redovisas kommunens försäljningspris för maskiner och inventarier. Här redovisas kommunens försäljningspris för mark, byggnader och tekniska anläggningar. Här redovisas kommunens försäljningspris för finansiella anläggningstillgångar.

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum Kontoplan Kommunbas 203 (22) Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster Konto 30 Försäljningsintäkter 30 Försäljningsintäkter Här redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material 300 Matkuponger, matersättningar

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass 1, Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggn. o tekn. anläggningar 1110 Markreserv 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivn

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Tabell 1 Resultaträkning En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

Läs mer

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel Utformning av tilläggsupplysningar 2013 vägledning och exempel 2 Förord Resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen ska visa kommunens samtliga intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i sammandrag

Läs mer

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015, sida 2 (31) Innehåll 1. RESULTATREDOVISNING 3 1.1 Ekonomiskt resultat uppdelat per verksamhet... 3 1.2 Redovisning av överskott efter avkastningskrav

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten

Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten 2014-04-07 Innehåll Inledning... 7 Baskontoplanens uppbyggnad... 7 Grundscheman... 7 Redovisningsplan... 11 Kontoplanen... 11 Kontoklasser... 12 Kontogrupper... 12 Undergrupper... 12 Konton... 12 Objektplanen...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer