Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003"

Transkript

1 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag De finansiella skulderna ökade i både kommuner och landsting De finansiella tillgångarna i kommunerna uppgick den 31 december 2003 till 202,2 miljarder. Det var en ökning med 9 miljarder jämfört med föregående år. Parallellt med detta ökade de finansiella skulderna betydligt mer med 19,6 miljarder (från 160,2 miljarder år 2002 till 179,8 miljarder år 2003). De tillgångar som ökade mest var de långfristiga fordringarna/lånen och då var det främst fråga om fordringar/lån till kommunägda företag (inkl. bostadsföretag). Fordringarna/lånen till kommunägda företag finansierades delvis av att kommuner själva ökade sina långfristiga lån från utländska långivare (från 7,3 miljarder år 2002 till 11,1 miljarder år 2003) och de kortfristiga lånen från svenska långivare (från 10,6 miljarder år 2002 till 13,9 miljarder år 2003). Landstingen visade upp marginella förändringar beträffande finansiella tillgångar och skulder. Tillgångarna ökade från 35,5 miljarder till 35,6 miljarder och skulderna ökade från 44,7 miljarder till 46,6 miljarder. Kommunernas och landstingens finansiella ställning försämrades Kommunsektorns finansiella ställning, mätt som skillnaden mellan finansiella tillgångar och låneskulden uppgick 2003 till 22,4 miljarder. Detta är en minskning av nettotillgångarna med 32 procent jämfört med tidigare år (33 miljarder år 2002). Landstingens nettoskuld fortsatte att öka, från 9,1 miljarder år 2002 till 11 miljarder år Katarina Wizell, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie Offentlig ekonomi OE 12 SM Utkom den 15 april Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 OE 12 SM 0401 Innehåll Statistiken med kommentarer 3 Finansiella skulder ökade mer än finansiella tillgångar 3 Lån till kommunägda företag fortfarande största tillgången för kommunerna 3 Finansiella ställningen sämre i både landsting och kommun 4 Tabeller 5 Teckenförklaring 5 1 a. Kommunernas finansiella tillgångar 2002 och 2003, miljoner kronor 5 1 b. Kommunernas finansiella skulder 2002 och 2003, miljoner kronor 7 2 a. Landstingens finansiella tillgångar 2002 och 2003, miljoner kronor 9 2 b. Landstingens finansiella skulder 2002 och 2003, miljoner kronor 11 3 a. Kommunernas och Landstingens totala finansiella tillgångar 2002 och 2003, miljoner kronor 13 3 b. Kommunernas och Landstingens totala finansiella skulder 2002 och 2003, miljoner kronor 15 4a. Kommunernas aktieinnehav, lån till kommunägda företag,lån från svenska och utländska långivare , miljoner kronor 17 4b. Landstingens aktieinnehav, lån till kommunägda företag, lån från svenska och utländska långivare , miljoner kronor 17 Fakta om statistiken 18 Detta omfattar statistiken 18 Definitioner och förklaringar 18 Så görs statistiken 19 Statistikens tillförlitlighet 19 Bra att veta 19 In English 21 Summary 21 List of tables 21 List of terms 21

3 SCB 3 OE 12 SM 0401 Statistiken med kommentarer Finansiella skulder ökade mer än finansiella tillgångar De finansiella tillgångarna i kommunerna uppgick den 31 december 2003 till 202,2 miljarder. Det var en ökning med 9 miljarder jämfört med föregående år. Parallellt med detta ökade de finansiella skulderna betydligt mer med 19,6 miljarder (från 160,2 miljarder år 2002 till 179,8 miljarder år 2003). De tillgångar som ökade mest var de långfristiga fordringarna/lånen och då var det främst fråga om fordringar/lån till kommunägda företag (inkl. bostadsföretag). Fordringar/lån till kommunägda företag har under de senaste fem åren ökat stadigt, från 78,7 miljarder till 96,7 miljarder. Fordringarna/lånen till kommunägda företag finansierades delvis av att kommuner själva ökade sina långfristiga lån från utländska långivare (från 7,3 miljarder år 2002 till 11,1 miljarder år 2003) och de kortfristiga lånen från svenska långivare (från 10,6 miljarder år 2002 till 13,9 miljarder år 2003). Landstingen visade upp marginella förändringar beträffande finansiella tillgångar och skulder. Tillgångarna ökade från 35,5 miljarder till 35,6 miljarder och skulderna ökade från 44,7 miljarder till 46,6 miljarder. Lån till kommunägda företag fortfarande största tillgången för kommunerna Den största delen av kommunernas finansiella tillgångar utgjordes av långfristig utlåning till kommunägda företag (96,7 miljarder år 2003). Skulderna dominerades av långfristiga skulder, 108,4 miljarder, där lån från banker utgjorde 39 procent. Landstingens struktur på finansiella tillgångar och skulder skiljer sig lite mot kommunernas. Generellt sett kan man säga att kommuner har långfristiga fordringar och skulder medan landstingens finansiella tillgångar och skulder är av en mer kortfristig karaktär. Landstingens största tillgångar utgjordes av diverse kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna ränte samt kortfristiga placeringar, tillsammans till ett värde av 13,6 miljarder. Skulderna utgjordes till största del av leverantörsskulder på 10,9 miljarder. Strukturen på tillgångar i kommuner och landsting 100% 80% 60% 40% 20% Omsättningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 0% Kommuner Landsting

4 SCB 4 OE 12 SM 0401 Strukturen på skulder i kommuner och landsting 100% 80% 60% 40% 20% Kortfristiga skulder, leverantörsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda Långfristiga skulder och leasing 0% Kommuner Landsting Finansiella ställningen sämre i både landsting och kommun Kommunsektorns finansiella ställning, mätt som skillnaden mellan finansiella tillgångar och låneskulden uppgick 2003 till 22,4 miljarder. Detta är en minskning av nettotillgångarna med 32 procent jämfört med tidigare år (33 miljarder år 2002) Landstingens nettoskuld fortsätter att öka, från 9,1 miljarder år 2002 till 11 miljarder år 2003

5 SCB 5 OE 12 SM 0401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 1 a. Kommunernas finansiella tillgångar 2002 och 2003, miljoner kronor 1 a. Financial assets of municipalities 2002 and 2003, SEK millions Finansiella derivat Finansiella anläggningstillgångar Svenska börsnoterade aktier Övriga svenska aktier och andelar, bostadsrätter varav aktier i kommunägda bolag Utländska aktier och andelar Summa Aktier och andelar, bostadsrätter Obligationer och andra värdepapper (inkl certifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år) utgivna av staten kommuner banker bostadsinstitut övriga finansiella företag icke-finansiella företag företag och institutioner i utlandet Summa obligationer och andra värdepapper Långfristiga fordringar/lån till kommuner hushåll kommunägda bostadsföretag övriga kommunägda företag finansiella företag övriga icke-finansiella företag Summa Långfristiga fordringar/lån Grundfondskapital och div. värdereglering Summa Finansiella anläggningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos anställda Fordringar hos leverantörer Kortfristig del av långfristiga fordringar Kommuner - - Hushåll 7 6 Kommunägda företag Finansiella företag 4 11 Övriga icke-finansiella företag Övriga kortfristiga fordringar Summa Diverse kortfristiga fordringar

6 SCB 6 OE 12 SM 0401 Tabell 1 a forts. Upplupna ränte från Aktier och andelar, bostadsrätter Obligationer och andra värdepapper Certifikat Långfristiga fordringar Kundfordringar 11 8 Övriga kortfristiga fordringar Summa Upplupna ränte Övriga förutbetalda kostnader och upplupna Summa Förutbetalda kostnader och upplupna Kortfristiga placeringar i (i värdepapper) Svenska börsnoterade aktier Övriga svenska aktier och andelar varav aktier i kommunägda bolag Utländska aktier och andelar Summa Aktier, andelar och bostadsrätter Certifikat utgivna av staten (statsskuldväxlar) kommuner banker bostadsinstitut övriga finansiella företag icke-finansiella företag företag och institutioner i utlandet - - Summa Certifikat Obligationer och andra värdepapper, utgivna av staten kommuner banker bostadsinstitut övriga finansiella företag icke-finansiella företag företag och institutioner i utlandet Summa Obligationer och andra värdepapper Summa Certifikat, Obligationer och andra värdepapper Nedskrivning av kortfristiga placeringar Summa Kortfristiga placeringar (i värdepapper) Kassa och Bank SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR

7 SCB 7 OE 12 SM b. Kommunernas finansiella skulder 2002 och 2003, miljoner kronor 1 b. Financial liabilities of municipalities 2002 and 2003, SEK Millions Finansiella derivat Långfristiga skulder Kommuncertifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna Obligationslån emitterade i Sverige Obligationslån emitterade i utlandet Summa Obligationslån Lån från svenska långivare staten socialförsäkring kommun hushåll kommunägda företag banker övriga finansiella företag icke-finansiella företag Summa Lån från svenska långivare därav i utländsk valuta Lån från utländska långivare Summa Långfristiga skulder Finansiell leasing Kortfristiga skulder Kommuncertifikat med ursprunglig löptid upp till 1 år Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna: Obligationslån emitterade i Sverige Obligationslån emitterade i utlandet - - Summa Obligationslån Lån från svenska långivare staten socialförsäkring 5 24 kommuner hushåll kommunägda företag banker övriga finansiella företag icke-finansiella företag Summa Lån från svenska långivare därav i utländsk valuta Lån från utländska långivare Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

8 SCB 8 OE 12 SM 0401 Tabell 1 b forts. Leverantörsskulder Upplupna räntekostnader från Finansiell leasing 10 6 Obligationer Certifikat 3 5 Långfristiga skulder / lån Leverantörsskulder Diverse kortfristiga skulder Summa Upplupna räntekostnader Upplupen kostnad för pensioner, individuell del Övriga Upplupna kostnader och förutbetalda Summa Upplupna kostnader och förutbetalda SUMMA SKULDER

9 SCB 9 OE 12 SM a. Landstingens finansiella tillgångar 2002 och 2003, miljoner kronor 2 a. Financial assets of county councils 2002 and 2003, SEK millions Finansiella derivat - - Finansiella anläggningstillgångar Svenska börsnoterade aktier Övriga svenska aktier och andelar, bostadsrätter varav aktier i kommunägda bolag Utländska aktier och andelar Summa Aktier och andelar, bostadsrätter Obligationer och andra värdepapper (inkl certifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år),utgivna av staten kommuner banker bostadsinstitut övriga finansiella företag icke-finansiella företag företag och institutioner i utlandet Summa obligationer och andra värdepapper Långfristiga fordringar/lån till kommuner hushåll - - kommunägda bostadsföretag 1 - övriga kommunägda företag finansiella företag - - övriga icke-finansiella företag Summa Långfristiga fordringar/lån Grundfondskapital och div. värdereglering Summa Finansiella anläggningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos anställda 10 5 Fordringar hos leverantörer Kortfristig del av långfristiga fordringar 2 1 Kommuner - - Hushåll - - Kommunägda företag 10 - Finansiella företag - - Övriga icke-finansiella företag - - Övriga kortfristiga fordringar Summa Diverse kortfristiga fordringar

10 SCB 10 OE 12 SM 0401 Tabell 2 a forts. Upplupna ränte från Aktier och andelar, bostadsrätter - - Obligationer och andra värdepapper Certifikat 1 1 Långfristiga fordringar - - Kundfordringar - - Övriga kortfristiga fordringar Summa Upplupna ränte Övriga förutbetalda kostnader och upplupna Summa Förutbetalda kostnader och upplupna Kortfristiga placeringar i (i värdepapper) Svenska börsnoterade aktier Övriga svenska aktier och andelar varav aktier i kommunägda bolag - - Utländska aktier och andelar Summa Aktier, andelar och bostadsrätter Certifikat utgivna av staten (statsskuldväxlar) kommuner banker bostadsinstitut övriga finansiella företag 50 - icke-finansiella företag företag och institutioner i utlandet - - Summa Certifikat Obligationer och andra värdepapper, utgivna av staten kommuner banker bostadsinstitut övriga finansiella företag icke-finansiella företag företag och institutioner i utlandet - - Summa Obligationer och andra värdepapper Summa Certifikat, Obligationer och andra värdepapper Nedskrivning av kortfristiga placeringar Summa Kortfristiga placeringar (i värdepapper) Kassa och Bank SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR

11 SCB 11 OE 12 SM b. Landstingens finansiella skulder 2002 och 2003, miljoner kronor 2 b. Financial liabilities of county councils 2002 and 2003, SEK Millions Finansiella derivat Långfristiga skulder Kommuncertifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år - - Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna Obligationslån emitterade i Sverige Obligationslån emitterade i utlandet - - Summa Obligationslån Lån från svenska långivare staten 10 8 socialförsäkring - - kommun - - hushåll - - kommunägda företag banker övriga finansiella företag icke-finansiella företag 3 10 Summa Lån från svenska långivare därav i utländsk valuta Lån från utländska långivare Summa Långfristiga skulder Finansiell leasing 10 6 Kortfristiga skulder Kommuncertifikat med ursprunglig löptid upp till 1 år Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna: Obligationslån emitterade i Sverige Obligationslån emitterade i utlandet - - Summa Obligationslån Lån från svenska långivare staten socialförsäkring - - kommuner hushåll 4 4 kommunägda företag banker övriga finansiella företag icke-finansiella företag 8 11 Summa Lån från svenska långivare därav i utländsk valuta - - Lån från utländska långivare - - Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

12 SCB 12 OE 12 SM 0401 Tabell 2 b forts. Leverantörsskulder Upplupna räntekostnader från Finansiell leasing - - Obligationer - 96 Certifikat Långfristiga skulder / lån Leverantörsskulder - - Diverse kortfristiga skulder 2 - Summa Upplupna räntekostnader Upplupen kostnad för pensioner, individuell del Övriga Upplupna kostnader och förutbetalda Summa Upplupna kostnader och förutbetalda SUMMA SKULDER

13 SCB 13 OE 12 SM a. Kommunernas och Landstingens totala finansiella tillgångar 2002 och 2003, miljoner kronor 3 a. Financial assets of municipalities and county councils 2002 and 2003, SEK millions Finansiella derivat Finansiella anläggningstillgångar Svenska börsnoterade aktier Övriga svenska aktier och andelar, bostadsrätter varav aktier i kommunägda bolag Utländska aktier och andelar Summa Aktier och andelar, bostadsrätter Obligationer och andra värdepapper (inkl certifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år, utgivna av staten kommuner banker bostadsinstitut övriga finansiella företag icke-finansiella företag företag och institutioner i utlandet Summa obligationer och andra värdepapper Långfristiga fordringar/lån till kommuner hushåll kommunägda bostadsföretag övriga kommunägda företag finansiella företag övriga icke-finansiella företag Summa Långfristiga fordringar/lån Grundfondskapital och div. värdereglering Summa Finansiella anläggningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos anställda Fordringar hos leverantörer Kortfristig del av långfristiga fordringar Kommuner - - Hushåll 7 6 Kommunägda företag Finansiella företag 4 11 Övriga icke-finansiella företag Övriga kortfristiga fordringar Summa Diverse kortfristiga fordringar

14 SCB 14 OE 12 SM 0401 Tabell 3 a forts. Upplupna ränte från Aktier och andelar, bostadsrätter Obligationer och andra värdepapper Certifikat Långfristiga fordringar Kundfordringar 11 8 Övriga kortfristiga fordringar Summa Upplupna ränte Övriga förutbetalda kostnader och upplupna Summa Förutbetalda kostnader och upplupna Kortfristiga placeringar (i värdepapper) Svenska börsnoterade aktier Övriga svenska aktier och andelar varav aktier i kommunägda bolag Utländska aktier och andelar Summa Aktier, andelar och bostadsrätter Certifikat utgivna av staten (statsskuldväxlar) kommuner banker bostadsinstitut övriga finansiella företag icke-finansiella företag företag och institutioner i utlandet - - Summa Certifikat Obligationer och andra värdepapper, utgivna av staten kommuner banker bostadsinstitut övriga finansiella företag icke-finansiella företag företag och institutioner i utlandet Summa Obligationer och andra värdepapper Summa Certifikat, Obligationer och andra värdepapper Nedskrivning av kortfristiga placeringar Summa Kortfristiga placeringar (i värdepapper) Kassa och Bank SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR

15 SCB 15 OE 12 SM b. Kommunernas och Landstingens totala finansiella skulder 2002 och 2003, miljoner kronor 3 b. Financial liabilities of municipalities and county councils 2002 and 2003, SEK Millions Finansiella derivat Långfristiga skulder Kommuncertifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna Obligationslån emitterade i Sverige Obligationslån emitterade i utlandet Summa Obligationslån Lån från svenska långivare staten socialförsäkring kommun hushåll kommunägda företag banker övriga finansiella företag icke-finansiella företag Summa Lån från svenska långivare därav i utländsk valuta Lån från utländska långivare Summa Långfristiga skulder Finansiell leasing Kortfristiga skulder Kommuncertifikat med ursprunglig löptid upp till 1 år Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna Obligationslån emitterade i Sverige Obligationslån emitterade i utlandet - - Summa Obligationslån Lån från svenska långivare staten socialförsäkring 5 24 kommuner hushåll kommunägda företag banker övriga finansiella företag icke-finansiella företag Summa Lån från svenska långivare därav i utländsk valuta Lån från utländska långivare Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

16 SCB 16 OE 12 SM 0401 Tabell 3 b forts. Leverantörsskulder Upplupna räntekostnader från Finansiell leasing 10 6 Obligationer Certifikat Långfristiga skulder / lån Leverantörsskulder Diverse kortfristiga skulder Summa Upplupna räntekostnader Upplupen kostnad för pensioner, individuell del Övriga Upplupna kostnader och förutbetalda Summa Upplupna kostnader och förutbetalda SUMMA SKULDER

17 SCB 17 OE 12 SM a. Kommunernas aktieinnehav, lån till kommunägda företag,lån från svenska och utländska långivare , miljoner kronor 4a. Shares, enterprises owned by municipalities, loans from Swedish and foreign lenders of municipalities SEK Millions Aktier (anläggnings- och omsättningstillgångar) Lån till kommunägda företag Lån från svenska långivare Lån från utländska långivare b. Landstingens aktieinnehav, lån till kommunägda företag, lån från svenska och utländska långivare , miljoner kronor 4b. Shares, enterprises owned by municipalities, loans from Swedish and foreign lenders of county councils SEK Millions Aktier (anläggnings- och omsättningstillgångar) Lån till kommunägda företag Lån från svenska långivare Lån från utländska långivare

18 SCB 18 OE 12 SM 0401 Fakta om statistiken Statistiska centralbyrån har sedan 1960 sammanställt uppgifter om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar vilka placerings- respektive låneformer kommunerna och landstingen har valt. Den kallades tidigare kreditmarknadsstatistik men har efter översynen inför 2002 års undersökning döpts om till Kommunernas och Landstingens finansiella tillgångar och skulder Detta omfattar statistiken Statistiken redovisar de bokförda beloppen för finansiella tillgångar och låneskulder i Sveriges samtliga 290 kommuner och 20 landsting. Statistiken avser bokfört värde per den 31 december och redovisas med uppdelning på kommuner och landsting. Definitioner och förklaringar För definition av variabler och sektorsindelningar hänvisas till Kommun- BAS-02 och MIS 2001:2, Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT Definitionerna finns även angivna i själva blanketten. Det är finansiella tillgångar och låneskulder och vissa specifikationer för förändringen av obligations- och utlandslån samt av aktieinnehav som utgör variablerna. De finansiella tillgångarna och skulderna är uppdelade på anläggnings- och omsättningstillgångar samt lång- och kortfristiga skulder. Huvudvariabler för finansiella tillgångar Finansiella derivat, Aktier, andelar, bostadsrätter, Certifikat, Obligationer och andra värdepapper, Lång- resp. kortfristiga fordringar/lån till, Grundfondskapital och div. värdereglering, Förutbetalda kostnader och upplupna, Kassa, Postgiro och Bank Huvudvariabler för specifikation av börsaktieinnehav Redovisat belopp föregående kvartal, Köp inkl. nyteckning, Försäljning inkl. inlösen och Redovisat belopp detta kvartal Huvudvariabler för låneskulder Finansiella derivat, Kommuncertifikat, Utestående obligationslån, Lån från svenska långivare, Lån från utländska långivare, Finansiell leasing, Leverantörsskulder och Upplupna kostnader och förutbetalda Huvudvariabler för specifikationerna av obligations- och utlandslån Bokfört belopp föregående kvartal, Upplåning, Amorterat/Uppköpt, Kursvinst, Kursförlust och Bokfört belopp detta kvartal Finansiella derivat Finansiella derivat är finansiella tillgångar/skulder som används för att undvika risker. Exempel på derivat är optioner, terminer, swappar och liknande instrument. Certifikat Diskonteringspapper med löptid upp till ett år. Kommunägda företag Bostadsstiftelser och andra icke-finansiella företag i vilka kommunen ensam tillsammans med annan kommun eller landsting äger 50% eller mer av aktiekapitalet såvida inte staten äger övriga 50%. Även dotterbolag till kommunägda företag räknas som kommunägda

19 SCB 19 OE 12 SM 0401 Så görs statistiken Uppgifterna samlas in årligen från alla kommuner och landsting via Internet. De inkomna uppgifterna granskas, och vid behov kontaktar SCB uppgiftslämnarna för att få förklaringar och upprättningar. Uppgifter från föregående undersökning samt vissa kontroller finns även i blanketten, så att uppgiftslämnaren själv kan kontrollera lämnade uppgifter. Skyldighet att lämna uppgifter till undersökningen gäller enligt Statistiska centralbyråns författningssamling (SCB-FS 2003:4) med stöd av förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken. Uppgifterna är offentliga. Statistikens tillförlitlighet Undersökningens tillförlitlighet grundar sig på uppgiftslämnarnas kunskap om de olika placerings- och låneformerna och deras villighet att besvara blanketten på bästa möjliga sätt. SCB granskar uppgifterna genom att bedöma rimligheten i förändringen av tillgångarna och låneskulderna. Felaktiga svar kan förekomma på grund av missförstånd, bristande kunskap eller engagemang hos de svarande. Det har dock inte gjorts några mätningar av felets storlek. Bortfallet i undersökningarna är som regel litet. För att minska bortfallet gör SCB två skriftliga påminnelser och upprepade telefonpåminnelser. Den senaste undersökningen hade ett bortfall på 18 kommuner, vilka tillsammans motsvarar 4 % av befolkningen. Bra att veta Nyheter och förändringar Blanketten har under åren anpassats till ändrade förhållanden på finansmarknaden. Detta har medfört förändringar av både variabler och variabelindelningar och detta påverkar statistikens jämförbarhet över tiden. Inför uppgiftsinsamlingen 2002 gjordes såväl insamlingsmetod som blankett, anvisningar och uppräkning om. Omläggningen föranleddes av flera orsaker, utvecklingen av finansmarknadsstatistiken pga. ökade EU-krav, försök att öka jämförbarheten med andra undersökningar, den tekniska utvecklingen samt att blanketten behövde moderniseras för att bättre stämma överens med uppgiftslämnarnas egen bokföring. Andra spridningsformer och tidigare publicering av statistiken I detta Statistiska meddelande (SM) redovisas uppgifter för Statistik för 2002 redovisades i SM OE12SM0301. Primärmaterial och specialbearbetningar Primärmaterial finns lagrat på datamedia hos SCB, enheten för statistik om offentlig ekonomi. Jämförbarhet med annan statistik Några variabler i undersökningen kan jämföras med uppgifter i räkenskapssammandraget, dvs. kommunernas bokslutsstatistik. Variablernas definitioner stämmer dock inte helt överens, vilket gör att det förekommer skillnader mellan värdena. Statistik redovisas även per den 31 mars, 30 juni och 30 september. Den baseras på ett urval kommuner, nämligen de som hade minst invånare vid

20 SCB 20 OE 12 SM 0401 utgången av föregående år. Dessa undersökningar sammanställs i tabeller som kan beställas från SCB, enheten för statistik om offentlig ekonomi. Kvartalsuppgifterna redovisas även i Statistiska meddelanden (SM) från Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån i serie FM nr 17. Årsstatistik ingår i FM 11. I denna statistik om kapitalmarknaden hämtas uppgifter in från bl.a. mellanhandsinstitutens utlåning till allmänheten, dvs. även kommunerna och landstingen. Överensstämmelsen mellan denna statistik och kreditmarknadsstatistiken är dock bristfällig. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

21 SCB 21 OE 12 SM 0401 In English Summary Financial assets in the municipalities amounted to SEK billion on 31 December This represents an increase of SEK 9 billion compared to the previous year. At the same time, financial debts increased considerably more by SEK 19.6 billion (from SEK billion in 2002 to SEK billion in 2003). The largest increase in assets related to the long-term receivables/loans, among which it was primarily receivables/loans to enterprises owned by municipalities (including housing enterprises) that increased. Receivables/loans to the municipalities were partially financed by an increase in municipal long-term loans from foreign lenders (from SEK 7.3 billion in 2002 to 11.1 billion in 2003) and also by an increase in short-term loans from Swedish lenders (from SEK 10.6 billion in 2002 to 13.9 billion in 2003). The municipal sector's financial position, measured as the difference between financial assets and borrowings, amounted to SEK 22.4 billion in This represents a decrease in net assets of 32 per cent compared to previous year (SEK 33 billion in 2002). Net debts for county councils continued to rise, from SEK 9.1 billion in 2002 to SEK 11 billion in List of tables Explanation of symbols 5 1 a. Financial assets of municipalities 2002 and 2003, SEK millions 5 1 b. Financial liabilities of municipalities 2002 and 2003, SEK Millions 7 2 a. Financial assets of county councils 2002 and 2003, SEK millions 9 2 b. Financial liabilities of municipalities 2002 and 2003, SEK Millions 11 3 a. Financial assets of municipalities and county councils 2002 and 2003, SEK millions 13 3 b. Financial liabilities of municipalities and county councils 2002 and 2003, SEK Millions 15 4 a. Enterprises owned by municipalities, shares, loans from Swedish and foreign lenders of municipalities SEK Millions 17 4 b. Enterprises owned by municipalities, shares, loans from Swedish and foreign lenders of county councils SEK Millions 17 List of terms Aktier Anställda Banker Banktillgodohavanden Bokförda belopp Bostadsinstitut Bostadsföretag Bostadsrätter Börsnoterade aktier Shares Employees Banks Assets in banks Booked value Housing finance institution House-enterprises Owner-occupier contracts Quoted shares

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (23) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga.

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga. Instruktioner KTS 2014-12-09 1(12) Instruktioner 1. Att arbeta med formuläret Allmänt Formuläret innehåller följande avdelningar: Kommunens kontaktperson Finansiella tillgångar Specifikationer av finansiella

Läs mer

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 NV1006 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet. A.2 Statistikområde Företagssektorns finanser. A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB April Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -05-29 FM5001 M04 Förändringar Finansmarknadsstatistik april

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2010 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2010 INFORMATION om denna publikation lämnas av Lena Strömberg, tel 08-787 06 86 eller e-post: lena.stromberg@riksbank.se

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST)

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (35) Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Kvartal 2005 NV1006 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Finansräkenskaper Kvartal 2003

Finansräkenskaper Kvartal 2003 Finansräkenskaper Kvartal 2003 FM0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur 2012 2013

Samhällets utgifter för kultur 2012 2013 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Samhällets utgifter för kultur 2012 2013 Kulturfakta 2014:2 Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202 EN 24 SM 1202 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2012 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Näringsverksamhet Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Statistiska centralbyrån 2006 Foreign trade in IT and business services 2005 Statistics

Läs mer

Fredrik Kanlén, SCB, tfn 08-506 946 55, fredrik.kanlen@scb.se

Fredrik Kanlén, SCB, tfn 08-506 946 55, fredrik.kanlen@scb.se MI 23 SM 1301 Korrigerad version Miljöskyddskostnader i industrin 2012 Environmental protection expenditure in industry 2012 I korta drag Korrigering 2013-10-17: Avsnitten Resultatredovisning samt vissa

Läs mer

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie för års- och

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version EN 24 SM 1403, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 2nd quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-09-17

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 EN 24 SM 1501 EN 24 SM 1501 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer