ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1."

Transkript

1 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från

2 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar

3 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS I ENKÄTEN BLANKETTSPECIFIKA UPPGIFTER UTLÄNDSKA POSTER UTANFÖR FÖRETAGSGRUPPEN UTLÄNDSKA POSTER INOM FÖRETAGSGRUPPEN DERIVATKONTRAKT MED UTLÄNDSKA PARTER GRUNDLÄGGANDE BEGREPP Utländska finansiella fordringar och skulder Inlänningar och utlänningar Utländska värdepappersfordringar och skulder Företagsgrupp, utländskt moder-, dotter-, intresse- och systerföretag samt utländsk filial Fordringar och skulder vid rapportperiodens början och slut Nettoförändring Valutakursförändring Övriga värdeförändringar Upplupen ränta Löptid Noterade och onoterade aktiebolag och andra bolagsformer Motpartsländer STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RÄTT ATT FÅ OCH ANVÄNDA UPPGIFTER BILAGA 1. Nyttiga länkar och kontaktinformation... 32

4 4 (32) 1 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS I ENKÄTEN I månadsenkäten om utländska finansiella fordringar och skulder (BOPM) rapporteras poster utanför och inom företagsgruppen och - Vad gäller poster utanför företagsgruppen rapporteras uppgifter om andra poster än utländska fordringar och skulder i form av värdepapper. - Vad gäller poster inom företagsgruppen rapporteras alla utländska fordringar och skulder (exkl. investeringsfonder). Rapporteringsskyldiga är inhemska icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och enheter inom den offentliga sektorn som omfattas av Statistikcentralens och Finlands Banks urvalsenkät. Varje rapporteringsskyldig sammanslutning som ingår i samma företagsgrupp i Finland lämnar in en separat rapport. Rapporten lämnas in senast den 15 bankdagen i den månad som följer på rapportmånaden. Med utländska poster inom företagsgruppen avses finansiella fordringar och skulder som upptagits i den finländska rapporterande sammanslutningens balansräkning, där motparten är en ekonomienhet (sammanslutning eller fysisk person) som ingår i samma företagsgrupp. Begreppet företagsgrupp är nära besläktat med bokföringsbegreppet koncern, men i praktiken kan begreppet omfatta ett större antal ekonomienheter. En definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4. Poster utanför och inom företagsgruppen indelas enligt motpartens hemland (exkl. handelskrediter). Poster utanför företagsgruppen (exkl. leasingkrediter och derivatinstrument) indelas i kortfristiga och långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och kontrakt med obegränsad löptid. Poster inom företagsgruppen (exkl. derivatinstrument) indelas vidare utifrån företagsgruppens interna relationer, dvs. om den utländska motparten ur ett finländskt perspektiv är 1) moderföretag eller 2) dotter- eller intresseföretag eller filial eller 3) systerföretag. I enkäten rapporteras både standardiserade derivatkontrakt som ingåtts på utländska derivatbörser och bilaterala, icke standardiserade derivatkontrakt som ingåtts med utlänningar. Av derivatkontrakt rapporteras kontrakt som ingåtts med motparter utanför och inom företagsgruppen. Utestående fordringar och skulder samt betalningsflöden rapporteras länderfördelade enligt börsens eller motpartens hemland. Rapportörer som hör till den statliga sektorn rapporterar också ytterligare uppdelningar avseende utländska fordringar och skulder. Uppgifterna ska rapporteras i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.

5 5 (32) Enkäten består av följande blanketter: BOPM A BOPM B BOPM C BOPM C2 BOPM D BOPM E BOPM F BOPM G Utländska fordringar utanför företagsgruppen (exklusive värdepappersfordringar) Utländska skulder utanför företagsgruppen (exklusive värdepappersskulder) Utländska fordringar inom företagsgruppen, skuldinstrument (endast rapportörer utanför finanssektorn) Utländska fordringar inom företagsgruppen, skuldinstrument (endast rapportörer inom finanssektorn) Utländska skulder inom företagsgruppen, skuldinstrument Investeringar i eget kapital inom företagsgruppen Derivatkontrakt med utländska parter (utanför och inom företagsgruppen) Statens tilläggsrapport (endast för rapportörer från den statliga sektorn) Enkäten görs via internet med hjälp av en DCS-svarstjänst (Data Collection Services) som Statistikcentralen och Finlands Bank beställt av OpusCapita (tidigare: Itella). Rapportören beställer användarnamn i beställningstjänsten på internet. Statistikcentralen godkänner beställningen av användarnamn, varefter OpusCapita aktiverar ansökan och skickar användarnamnet och en kodlista till rapportören. Utländska värdepappersskulder och -fordringar utanför företagsgruppen rapporteras i Finlands Banks månadsenkät om värdepapper Enkät om utländska värdepapperstillgångar och -skulder i icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och staten (SAVE). Utöver månadsenkäterna samlar Statistikcentralen och Finlands Bank in information i årsenkäten om betalningsbalansen, där uppgifter om den rapporteringsskyldiga sammanslutningens och dess finländska dotterföretags utländska fordringar och skulder i slutet av rapportåret ska lämnas in (s.k. BOPAårsenkät). En sammanslutning som rapporterar uppgifter i månadsenkäter ska dock i årsenkäten endast rapportera de uppgifter som den inte rapporterar i månadsenkäten.

6 6 (32) 2 BLANKETTSPECIFIKA UPPGIFTER 2.1 UTLÄNDSKA POSTER UTANFÖR FÖRETAGSGRUPPEN Utländska fordringar utanför företagsgruppen BOPM A (exkl. värdepappersfordringar) På blankett BOPM A rapporteras fordringar utom fordringar i form av värdepapper på utländska ekonomienheter som inte ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat utanför företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 procent eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 procent av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Lån A.1 Under Lån rapporteras bilaterala låneavtal mellan långivare och låntagare. De underliggande skuldebreven är icke omsättbara, dvs. ej avsedda för handel, och får ej fritt överlåtas. Exempel på lån är enskilda lån och långivning genom förvärv av värdepapper från utlandet genom repor eller värdepapperslån. Lån som fritt får överlåtas (som t.ex. Schuldschein-lån och andra lån av private placement-typ) rapporteras som skuldpapper i den månatliga SAVE-enkäten eller i den årliga BOPA-enkäten. Lånen specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Lånen specificeras vidare enligt motpartens hemland Leasingkrediter (finansiell leasing) A.2 Under Leasingkrediter rapporteras fordringar som hänför sig till varor som leasats till utlandet. Dragningar av leasingkrediter (finansiell leasing) redovisas till marknadsvärdet för leasingobjektet. En kontraktsenlig, periodisk leasingbetalning omfattar såväl amortering som ränta och de rapporteras enligt kontraktsvillkoren. Amorteringarna beräknas enligt kontraktet, utom amorteringen för den sista kontraktsmånaden. Den är lika med fordran vid föregående månads slut. Den fordran som hänför sig till kontraktet fås genom att summan av amorteringarna under de tidigare månaderna (inkl. rapportmånaden) dras av från varans marknadsvärde.

7 7 (32) Leasingkrediterna specificeras enligt motpartens hemland Handelskrediter A.3 Under handelskrediter avseende fordringar utanför företagsgruppen rapporteras kundfordringar och betalda förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter utanför företagsgruppen samt byggprojekt och andra projekt. Kundfordringarna rapporteras brutto, det vill säga inklusive kundfordringar som finansierats med finansieringskrediter. Handelskrediterna specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid Insättningar A.4 Under Insättningar rapporteras transaktionskonton (dagligkonton), tidsbundna konton och övriga inlåningskonton i utländska finansinstitut samt innehav av utländsk valuta (kontantkassor). Som utländsk valuta betraktas alla andra valutor utom euro. Saldona på utländska konton rapporteras enligt ställningen vid slutet av månaden. Under Insättningar rapporteras bland annat marginalbetalningar för derivatkontrakt, betalda och erhållna säkerheter rapporteras också på BOPM A-blanketten under Övriga fordringar A.5 (given säkerhet) och på BOPM B-blanketten under Övriga skulder L.4 (erhållen säkerhet) uppgifter om det huvudkonto och de underkonton till koncernkonton i utländska finansinstitut som rapportören i sin egen bokföring redovisar som en fordran på finansinstitutet. Specialfall Negativa saldon på konton med kredit i utländska finansinstitut rapporteras under Övriga skulder L.4. på blankett BOPM B. Insättningarna specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Insättningarna specificeras vidare enligt motpartens hemland.

8 8 (32) Övriga fordringar A.5 Under Övriga fordringar rapporteras poster som inte kan hänföras till andra delar av blankett BOPM A, till exempel växlar betalningstidsfordringar betalningsförmedlingsfordringar försäkringsföretagens återförsäkringskontofordringar och depåer. Här redovisas också utbetalda marginalbetalningar för derivatkontrakt (i regel standardiserade) som betalas tillbaka till betalaren när kontraktet löper ut. Försäkringsföretagens utländska försäkringspremiefordringar rapporteras inte med denna rapport. Övriga fordringar specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Övriga fordringar specificeras vidare enligt motpartens hemland Utländska skulder utanför företagsgruppen BOPM B (exkl. värdepappersskulder) På blankett BOPM B rapporteras skulder utom skulder i form av värdepapper på utländska ekonomienheter som inte ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat utanför företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 % eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 % av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Lån L.1 Med lån avses här förhållanden där låntagaren och långivaren ingår ett bilateralt låneavtal. De underliggande skuldebreven är icke omsättbara, dvs. ej avsedda för handel, och får ej fritt överlåtas. Långivaren kan vara en bank eller ett konsortium av banker. Upptagna lån rapporteras till fullt belopp utan avdrag för kostnader och avgifter. Upptagna konsortielån rapporteras med länderfördelning enligt hemlandet för de utländska banker som ingår i konsortiet och enligt deras andelar. Den andel som innehas av finländska banker i konsortiet rapporteras inte.

9 9 (32) Här rapporteras också medelsanskaffning genom försäljning (eller överlåtelse) av värdepapper till utlandet genom repor eller värdepapperslån. Specialfall Revolving Credit-avtal rapporteras här allteftersom lånet lyfts. Utländskt lån som tagits i rapportörens namn men som inte lyfts i Finland utan ligger kvar på rapportörens konto i utlandet: förutom på BOPM B-blanketten punkt Lån L.1 rapporteras lånet också på blanketten BOPM A punkt Insättningar A.4, om medlen ligger på kontot i slutet av rapportmånaden Utländskt lån som tagits i rapportörens namn men som inte lyfts i Finland utan lånas vidare till ett utländskt dotterföretag eller som används för finansiering av ett företagsköp: förutom på BOPM B-blanketten punkt Lån L.1 rapporteras lånet också på blanketten BOPM C punkt Lån, koncernkonton och övriga A.9 eller på blanketten BOPM C2 punkt Lån och koncernkonton A.13. Lån som fritt får överlåtas (såsom t.ex. Schuldschein-lån och andra lån av private placement-typ) rapporteras som skuldpapper i den månatliga SAVE-enkäten eller i den årliga BOPA-enkäten. Lånen specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Lånen specificeras vidare enligt motpartens hemland Leasingkrediter (finansiell leasing) L.2 Dragningar av leasingkrediter redovisas till marknadsvärdet för leasingobjektet. En kontraktsenlig, periodisk leasingbetalning omfattar i princip såväl amortering som ränta och dessa rapporteras enligt kontraktsvillkoren. Amorteringarna beräknas enligt kontraktet, utom amorteringen för den sista kontraktsmånaden. Den är lika med skulden vid föregående månads slut. Den skuld som hänför sig till kontraktet fås genom att summan av amorteringarna under de tidigare månaderna (även rapportmånaden) dras av från varans marknadsvärde. Leasingkrediterna specificeras enligt motpartens hemland Handelskrediter L.3 Under handelskrediter avseende skulder utanför företagsgruppen rapporteras leverantörsskulder och erhållna förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter utanför företagsgruppen samt byggprojekt och andra projekt.

10 10 (32) Handelskrediterna specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid Övriga skulder L.4 Här redovisas poster som inte hänför sig till någon annan del av blankett BOPM B (lån, handelskrediter och leasingkrediter). Exempel på sådana poster som inkluderas i punkten Övriga skulder L.4 är utnyttjade krediter på konton i utländska finansinstitut, växelfinansiering, betalningstidsskulder, betalningsförmedlingsskulder och försäkringsföretagens återförsäkringskontoskulder och depåer. Här redovisas också erhållna marginalbetalningar för derivatkontrakt (i regel standardiserade) som betalas tillbaka till betalaren när kontraktet löper ut. Försäkringsföretagens utländska ansvarsskulder (premie- och ersättningsansvar) rapporteras inte med denna rapport. Specialfall Konton med kredit i utländska finansinstitut: Negativa saldon på konton med kredit i utländska finansinstitut rapporteras här. Positiva saldon rapporteras under Insättningar A4 på blankett BOPM A Övriga skulder specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Övriga skulder specificeras vidare enligt motpartens hemland.

11 11 (32) 2.2 UTLÄNDSKA POSTER INOM FÖRETAGSGRUPPEN Utländska fordringar inom företagsgruppen, skuldinstrument BOPM C (endast rapportörer utanför finanssektorn 1 ) På blankett BOPM C rapporteras fordringar på villkoren för främmande kapital på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat inom företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Fordringar på utländska ekonomienheter rapporteras brutto och inte netto med avdrag för skulder. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 % eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 % av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Masskuldebrev A.6 Bland masskuldebrev inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på över 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Masskuldebrevslånen specificeras beroende på om emittenten av masskuldebrevslånet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Masskuldebreven specificeras vidare enligt emittentens hemland Penningmarknadsinstrument A.7 Bland penningmarknadsinstrument inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på högst 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Penningmarknadsinstrumenten specificeras beroende på om emittenten av skuldebrevet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel 1 Sektorklassificeringen hämtas för den rapporterande sammanslutningen från Statistikcentralens företagsregister, och den rapporterande sammanslutningen får automatiskt blankett BOPM C eller BOPM C2 att ifylla. Som sammanslutningar som ingår i finanssektorn definieras i detta sammanhang monetära finansinstitut, kollektiva fondföretag och övriga finansinstitut enligt Statistikcentralens Sektorindelning 2012 (S.122 S.125).

12 12 (32) på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Penningmarknadsinstrumenten specificeras vidare enligt emittentens hemland Handelskrediter A.8 Under handelskrediter avseende fordringar inom företagsgruppen rapporteras kundfordringar och betalda förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp samt byggprojekt och andra projekt. Kundfordringarna rapporteras brutto, det vill säga inklusive kundfordringar som finansierats med finansieringskrediter. Handelskrediterna specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. I denna enkät specificeras handelskrediterna inte enligt land. Värdet på handelskrediter inom företagsgruppen i slutet av året specificeras enligt land i Finlands Banks årsenkät om betalningsbalansen för utländska finansiella fordringar och skulder (BOPAenkäten) Lån, koncernkonton och övriga A.9 I punkten Lån, koncernkonton och övriga avseende fordringar inom företagsgruppen rapporteras följande sammanräknade finansiella fordringar på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp: lån, leasingkrediter avseende leasade varor, fordringar som uppstått på koncernkonton och övriga finansiella fordringar på villkoren för främmande kapital som redovisas i den rapporterande sammanslutningens balansräkning och som inte upptas bland masskuldebrev, penningmarknadsinstrument eller handelskrediter eller som är derivat. Lån, koncernkonton och övriga specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Lån, koncernkonton och övriga specificeras vidare enligt motpartens hemland.

13 13 (32) Utländska fordringar, skuldinstrument inom företagsgruppen BOPM C2 (endast rapportörer inom finanssektorn 2 ) På blankett BOPM C2 rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn fordringar på villkoren för främmande kapital på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat inom företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Fordringar på utländska ekonomienheter rapporteras brutto och inte netto med avdrag för skulder. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 procent eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 procent av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Masskuldebrev A.10 Bland masskuldebrev inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på över 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp och som innehas av rapportören. Masskuldebreven specificeras beroende på om emittenten av skuldebrevet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Masskuldebreven specificeras vidare enligt emittentens hemland Penningmarknadsinstrument A.11 Bland penningmarknadsinstrument inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på högst 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp och som innehas av rapportören. Penningmarknadsinstrumenten specificeras beroende på om emittenten av skuldebrevet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller 2 Sektorklassificeringen hämtas för den rapporterande sammanslutningen från Statistikcentralens företagsregister, och den rapporterande sammanslutningen får automatiskt blankett BOPM C eller BOPM C2 att ifylla. Som sammanslutningar som ingår i finanssektorn fastställs i detta sammanhang monetära finansinstitut, kollektiva fondföretag och övriga finansinstitut enligt Statistikcentralens Sektorindelning 2012 (S.122 S.125).

14 14 (32) en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Penningmarknadsinstrumenten specificeras vidare enligt emittentens hemland Insättningar på inlåningsbanker A.12 I punkten Insättningar på inlåningsbanker avseende fordringar inom företagsgruppen rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn sina insättningar på konton i utländska inlåningsbanker inom samma företagsgrupp. Insättningar på inlåningsbanker specificeras beroende på om inlåningsbanken är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Insättningar på inlåningsbanker specificeras vidare enligt inlåningsbankens hemland Lån och koncernkonton A.13 I punkten Lån och koncernkonton avseende fordringar inom företagsgruppen rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn följande sammanräknade finansiella fordringar på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp: lån, leasingkrediter avseende leasade varor och fordringar som uppstått på koncernkonton. Lån och koncernkonton specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Lån och koncernkonton specificeras vidare enligt motpartens hemland.

15 15 (32) Handelskrediter A.14 Under handelskrediter avseende fordringar inom företagsgruppen rapporteras kundfordringar och betalda förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp samt byggprojekt och andra projekt. Kundfordringarna rapporteras brutto, det vill säga inklusive fordringar som finansierats med finansieringskrediter. Handelskrediterna rapporteras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. I denna enkät specificeras handelskrediterna inte enligt land. Värdet på handelskrediter inom företagsgruppen i slutet av året specificeras enligt land i årsenkät om betalningsbalansen för utländska finansiella fordringar och skulder (BOPA-enkäten) Övriga A.15 I punkten Övriga avseende fordringar inom företagsgruppen rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn de finansiella fordringar på villkoren för främmande kapital på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp och som upptagits i balansräkningen men som inte upptas bland masskuldebrev, penningmarknadsinstrument, insättningar på inlåningsbanker, lån och koncernkonton eller handelskrediter eller som är derivat. Posten Övriga indelas beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Posten Övriga specificeras vidare enligt motpartens hemland Utländska skulder inom företagsgruppen, skuldinstrument BOPM D På blankett BOPM D rapporteras skulder på villkoren för främmande kapital till utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat inom företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Skulder till utländska ekonomienheter rapporteras brutto och inte netto med avdrag för fordringar.

16 16 (32) Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 % eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 % av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Masskuldebrev L.5 Bland masskuldebrev inom skulder inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på över 12 månader som emitterats av den finländska rapporterande sammanslutningen och som innehas av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Masskuldebreven specificeras beroende på om innehavaren av masskuldebreven är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Masskuldebreven specificeras vidare enligt innehavarens hemland Penningmarknadsinstrument L.6 Bland penningmarknadsinstrument inom skulder inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på högst 12 månader som emitterats av den finländska rapporterande sammanslutningen och som innehas av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Penningmarknadsinstrumenten specificeras beroende på om innehavaren av masskuldebreven är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Penningmarknadsinstrumenten specificeras vidare enligt innehavarens hemland Handelskrediter L.7 Under handelskrediter avseende skulder inom företagsgruppen rapporteras leverantörsskulder och erhållna förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp samt byggprojekt och andra projekt.

17 17 (32) Handelskrediterna specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. I denna enkät specificeras handelskrediterna inte enligt land. Värdet på handelskrediter inom företagsgruppen i slutet av året specificeras enligt land i årsenkät om betalningsbalansen för utländska finansiella fordringar och skulder (BOPA-enkäten) Lån, koncernkonton och övriga L.8 I punkten Lån, koncernkonton och övriga avseende skulder inom företagsgruppen rapporteras följande sammanräknade finansiella skulder på villkoren för främmande kapital till utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp: lån, leasingskulder avseende leasade varor, skulder som uppstått på koncernkonton och övriga räntebärande finansiella skulder som redovisas i den rapporterande sammanslutningens balansräkning och som inte upptas bland masskuldebrevslån, penningmarknadsinstrument eller handelskrediter eller som är derivat. Lån, koncernkonton och övriga specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition av och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Lån, koncernkonton och övriga specificeras vidare enligt motpartens hemland Investeringar i eget kapital inom företagsgruppen BOPM E Den rapporterande sammanslutningens investeringar i de utländska dotter- och intresseföretagens och filialernas eget kapital E.1 I punkten E.1 rapporteras den finländska rapporterande sammanslutningens investeringar i de utländska dotter- och intresseföretagens och filialernas eget kapital där den rapporterande sammanslutningen kontrollerar direkt minst 10 % och indirekt över 50 % av röstetalet (t.ex. till följd av företagsförvärv eller höjning av eget kapital). I denna enkät rapporteras inte investeringar i utländska placeringsfonder. De rapporteras i den månatliga SAVE-enkäten eller den årliga BOPA-enkäten. Kapitallån jämförbara med eget kapital till utländska dotter- eller intresseföretag och filialer rapporteras på blankett BOPM C eller BOPM C2. De begärda uppgifterna specificeras enligt investeringsobjektets bolagsform i noterade aktiebolag, onoterade aktiebolag och andra bolagsformer. Uppgifterna specificeras vi-

18 18 (32) dare enligt det utländska investeringsobjektets hemland. En noggrannare definition av bolagsformer finns i avsnitt 3.11 i denna anvisning. o I punkt E.A rapporteras nettoförändringen som bildas utifrån skillnaden mellan investeringar i eget kapital och återbetalat kapital under rapportperioden. I företagsköp avses här med investering det anskaffningspris som den rapporterande sammanslutningen betalat för ett utländskt objekt medan återbetalning av kapital avser det försäljningspris som den rapporterande sammanslutningen får för försäljningen av objektet. o I punkt E.B rapporteras dotter- och intresseföretagens utdelning samt filialernas återbäring av vinstmedel till den finländska rapporterande sammanslutningen under rapportperioden. Utdelningen rapporteras för den rapportperioden för vilken den rapporterande sammanslutningen redovisar den under intäkter i resultaträkningen. o I punkt E.C rapporteras marknadsvärdet av den rapporterande sammanslutningens investeringar i noterade dotter- och intresseföretag i slutet av rapportperioden Det utländska moderföretagets investeringar i den rapporterande sammanslutningens eget kapital E.2 I punkt E.2 rapporteras uppgifter om en sådan utländsk ekonomienhets investeringar i den rapporterande sammanslutningens eget kapital som direkt kontrollerar minst 10 % och indirekt över 50 % av röstetalet i den rapporterande sammanslutningen (t.ex. till följd av företagsförvärv eller höjning av eget kapital). Denna utländska ekonomienhet är moderföretag till den rapporterande sammanslutningen. Kapitallån som jämställs med eget kapital från ett utländskt moderföretag till den rapporterande sammanslutningen rapporteras på blankett BOPM D. De begärda uppgifterna specificeras enligt det utländska moderföretagets hemland. o I punkt E.A rapporteras nettoförändringen som bildas utifrån skillnaden mellan det utländska moderföretagets investeringar i den rapporterande sammanslutningens eget kapital och återbetalat kapital under rapportperioden. I företagsköp avses med investering den köpesumma som det utländska köpande moderföretaget betalar, medan återbetalning av kapital avser det försäljningspris som det utländska säljande moderföretaget får. o I punkt E.B rapporteras den utdelning som den rapporterande sammanslutningen betalat till ett utländskt moderföretag och den återbäring av vinstmedel som den rapporterande filialen betalat till ett utländskt moderföretag under rapportperioden. Utdelningen redovisas för den rapportperiod för

19 19 (32) vilken den rapporterande sammanslutningen avskriver utdelningen från det egna kapitalet i balansräkningen.

20 20 (32) 2.3 DERIVATKONTRAKT MED UTLÄNDSKA PARTER För betalningsbalansen insamlas uppgifter om derivatkontrakt med utlänningar. Betalningsflöden som hänför sig till sådana kontrakt och motsvarande utestående fordringar och skulder redovisas separat från de underliggande tillgångarna. Eventuella transaktioner med underliggande tillgångar med utlänningar till följd av realiseringen av derivatkontrakt rapporteras på andra blanketter (om det är fråga om en fordran eller skuld som omfattas av betalningsbalansenkäten). Rapporteringen omfattar både standardiserade derivatkontrakt och icke standardiserade, bilaterala kontrakt (s.k. OTC-derivat). Under derivatkontrakt rapporteras också bilaterala kontrakt med utländska motparter som ingår i samma företagsgrupp. Derivatkontrakt som förvärvats på utländska börser betraktas som kontrakt med utlänningar. Följande avtalstyper betraktas inte som derivat i betalningsbalansen: varu- och tjänsterelaterade leveransavtal till fast pris, om det inte är fråga om standardiserade kontrakt (t.ex. råvarufuturer) som är föremål för handel på börsen försäkringsavtal borgensförbindelser och andra säkerheter för lån derivatliknande kontrakt, som utgör en fast och oskiljaktig del av den underliggande tillgången och som således kan anses påverka värdet på den underliggande tillgången (t.ex. avtalsarrangemang i anslutning till konvertibla skuldebrev, genom vilka placeraren har rätt att byta skuldebrevet mot aktier i det emitterande bolaget). På blankett BOPM F rapporteras endast följande uppgifter om derivatkontrakt: bruttovärden för kontraktsstocken vid rapportmånadens slut och de realiserade betalningsflödena under rapportmånaden. Dessa behandlas mer ingående nedan (avsnitt och 2.3.2). Derivat specificeras inte enligt instrument Kontraktsstockens bruttovärden Med kontraktsstockens bruttovärden avses marknadsvärdet på gällande (öppna) kontrakt i slutet av rapportmånaden. Som fordringar (+) redovisas summan av alla kontrakt med positivt marknadsvärde. Som skulder ( ) redovisas summan av alla kontrakt med negativt marknadsvärde. Ett kontrakt har ett positivt marknadsvärde ur rapportörens synvinkel när den utländska motparten skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den inhemska rapportören om kontraktet avvecklades omedelbart (dvs. vid slutet av månaden). På motsvarande sätt är marknadsvärdet negativt när den inhemska rapportören skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den utländska motparten. Värdet av de underliggande tillgångarna ska inte rapporteras som värde på derivatkontrakten.

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Protokollsbilaga B2 Direktionens protokoll 101125, 11 Regel BESLUTSDATUM: 20101125 BESLUT AV: BEFATTNING: ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE103

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER RR 8 REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 1998 (inkl. ändring dec. 2003) 1 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 DEFINITIONER 4 TRANSAKTIONER I UTLÄNDSK VALUTA 4 Löpande

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående antagna av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse den 1 september 2010 att gälla

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga.

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga. Instruktioner KTS 2014-12-09 1(12) Instruktioner 1. Att arbeta med formuläret Allmänt Formuläret innehåller följande avdelningar: Kommunens kontaktperson Finansiella tillgångar Specifikationer av finansiella

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer