ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1."

Transkript

1 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från

2 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar

3 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS I ENKÄTEN BLANKETTSPECIFIKA UPPGIFTER UTLÄNDSKA POSTER UTANFÖR FÖRETAGSGRUPPEN UTLÄNDSKA POSTER INOM FÖRETAGSGRUPPEN DERIVATKONTRAKT MED UTLÄNDSKA PARTER GRUNDLÄGGANDE BEGREPP Utländska finansiella fordringar och skulder Inlänningar och utlänningar Utländska värdepappersfordringar och skulder Företagsgrupp, utländskt moder-, dotter-, intresse- och systerföretag samt utländsk filial Fordringar och skulder vid rapportperiodens början och slut Nettoförändring Valutakursförändring Övriga värdeförändringar Upplupen ränta Löptid Noterade och onoterade aktiebolag och andra bolagsformer Motpartsländer STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RÄTT ATT FÅ OCH ANVÄNDA UPPGIFTER BILAGA 1. Nyttiga länkar och kontaktinformation... 32

4 4 (32) 1 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS I ENKÄTEN I månadsenkäten om utländska finansiella fordringar och skulder (BOPM) rapporteras poster utanför och inom företagsgruppen och - Vad gäller poster utanför företagsgruppen rapporteras uppgifter om andra poster än utländska fordringar och skulder i form av värdepapper. - Vad gäller poster inom företagsgruppen rapporteras alla utländska fordringar och skulder (exkl. investeringsfonder). Rapporteringsskyldiga är inhemska icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och enheter inom den offentliga sektorn som omfattas av Statistikcentralens och Finlands Banks urvalsenkät. Varje rapporteringsskyldig sammanslutning som ingår i samma företagsgrupp i Finland lämnar in en separat rapport. Rapporten lämnas in senast den 15 bankdagen i den månad som följer på rapportmånaden. Med utländska poster inom företagsgruppen avses finansiella fordringar och skulder som upptagits i den finländska rapporterande sammanslutningens balansräkning, där motparten är en ekonomienhet (sammanslutning eller fysisk person) som ingår i samma företagsgrupp. Begreppet företagsgrupp är nära besläktat med bokföringsbegreppet koncern, men i praktiken kan begreppet omfatta ett större antal ekonomienheter. En definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4. Poster utanför och inom företagsgruppen indelas enligt motpartens hemland (exkl. handelskrediter). Poster utanför företagsgruppen (exkl. leasingkrediter och derivatinstrument) indelas i kortfristiga och långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och kontrakt med obegränsad löptid. Poster inom företagsgruppen (exkl. derivatinstrument) indelas vidare utifrån företagsgruppens interna relationer, dvs. om den utländska motparten ur ett finländskt perspektiv är 1) moderföretag eller 2) dotter- eller intresseföretag eller filial eller 3) systerföretag. I enkäten rapporteras både standardiserade derivatkontrakt som ingåtts på utländska derivatbörser och bilaterala, icke standardiserade derivatkontrakt som ingåtts med utlänningar. Av derivatkontrakt rapporteras kontrakt som ingåtts med motparter utanför och inom företagsgruppen. Utestående fordringar och skulder samt betalningsflöden rapporteras länderfördelade enligt börsens eller motpartens hemland. Rapportörer som hör till den statliga sektorn rapporterar också ytterligare uppdelningar avseende utländska fordringar och skulder. Uppgifterna ska rapporteras i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.

5 5 (32) Enkäten består av följande blanketter: BOPM A BOPM B BOPM C BOPM C2 BOPM D BOPM E BOPM F BOPM G Utländska fordringar utanför företagsgruppen (exklusive värdepappersfordringar) Utländska skulder utanför företagsgruppen (exklusive värdepappersskulder) Utländska fordringar inom företagsgruppen, skuldinstrument (endast rapportörer utanför finanssektorn) Utländska fordringar inom företagsgruppen, skuldinstrument (endast rapportörer inom finanssektorn) Utländska skulder inom företagsgruppen, skuldinstrument Investeringar i eget kapital inom företagsgruppen Derivatkontrakt med utländska parter (utanför och inom företagsgruppen) Statens tilläggsrapport (endast för rapportörer från den statliga sektorn) Enkäten görs via internet med hjälp av en DCS-svarstjänst (Data Collection Services) som Statistikcentralen och Finlands Bank beställt av OpusCapita (tidigare: Itella). Rapportören beställer användarnamn i beställningstjänsten på internet. Statistikcentralen godkänner beställningen av användarnamn, varefter OpusCapita aktiverar ansökan och skickar användarnamnet och en kodlista till rapportören. Utländska värdepappersskulder och -fordringar utanför företagsgruppen rapporteras i Finlands Banks månadsenkät om värdepapper Enkät om utländska värdepapperstillgångar och -skulder i icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och staten (SAVE). Utöver månadsenkäterna samlar Statistikcentralen och Finlands Bank in information i årsenkäten om betalningsbalansen, där uppgifter om den rapporteringsskyldiga sammanslutningens och dess finländska dotterföretags utländska fordringar och skulder i slutet av rapportåret ska lämnas in (s.k. BOPAårsenkät). En sammanslutning som rapporterar uppgifter i månadsenkäter ska dock i årsenkäten endast rapportera de uppgifter som den inte rapporterar i månadsenkäten.

6 6 (32) 2 BLANKETTSPECIFIKA UPPGIFTER 2.1 UTLÄNDSKA POSTER UTANFÖR FÖRETAGSGRUPPEN Utländska fordringar utanför företagsgruppen BOPM A (exkl. värdepappersfordringar) På blankett BOPM A rapporteras fordringar utom fordringar i form av värdepapper på utländska ekonomienheter som inte ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat utanför företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 procent eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 procent av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Lån A.1 Under Lån rapporteras bilaterala låneavtal mellan långivare och låntagare. De underliggande skuldebreven är icke omsättbara, dvs. ej avsedda för handel, och får ej fritt överlåtas. Exempel på lån är enskilda lån och långivning genom förvärv av värdepapper från utlandet genom repor eller värdepapperslån. Lån som fritt får överlåtas (som t.ex. Schuldschein-lån och andra lån av private placement-typ) rapporteras som skuldpapper i den månatliga SAVE-enkäten eller i den årliga BOPA-enkäten. Lånen specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Lånen specificeras vidare enligt motpartens hemland Leasingkrediter (finansiell leasing) A.2 Under Leasingkrediter rapporteras fordringar som hänför sig till varor som leasats till utlandet. Dragningar av leasingkrediter (finansiell leasing) redovisas till marknadsvärdet för leasingobjektet. En kontraktsenlig, periodisk leasingbetalning omfattar såväl amortering som ränta och de rapporteras enligt kontraktsvillkoren. Amorteringarna beräknas enligt kontraktet, utom amorteringen för den sista kontraktsmånaden. Den är lika med fordran vid föregående månads slut. Den fordran som hänför sig till kontraktet fås genom att summan av amorteringarna under de tidigare månaderna (inkl. rapportmånaden) dras av från varans marknadsvärde.

7 7 (32) Leasingkrediterna specificeras enligt motpartens hemland Handelskrediter A.3 Under handelskrediter avseende fordringar utanför företagsgruppen rapporteras kundfordringar och betalda förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter utanför företagsgruppen samt byggprojekt och andra projekt. Kundfordringarna rapporteras brutto, det vill säga inklusive kundfordringar som finansierats med finansieringskrediter. Handelskrediterna specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid Insättningar A.4 Under Insättningar rapporteras transaktionskonton (dagligkonton), tidsbundna konton och övriga inlåningskonton i utländska finansinstitut samt innehav av utländsk valuta (kontantkassor). Som utländsk valuta betraktas alla andra valutor utom euro. Saldona på utländska konton rapporteras enligt ställningen vid slutet av månaden. Under Insättningar rapporteras bland annat marginalbetalningar för derivatkontrakt, betalda och erhållna säkerheter rapporteras också på BOPM A-blanketten under Övriga fordringar A.5 (given säkerhet) och på BOPM B-blanketten under Övriga skulder L.4 (erhållen säkerhet) uppgifter om det huvudkonto och de underkonton till koncernkonton i utländska finansinstitut som rapportören i sin egen bokföring redovisar som en fordran på finansinstitutet. Specialfall Negativa saldon på konton med kredit i utländska finansinstitut rapporteras under Övriga skulder L.4. på blankett BOPM B. Insättningarna specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Insättningarna specificeras vidare enligt motpartens hemland.

8 8 (32) Övriga fordringar A.5 Under Övriga fordringar rapporteras poster som inte kan hänföras till andra delar av blankett BOPM A, till exempel växlar betalningstidsfordringar betalningsförmedlingsfordringar försäkringsföretagens återförsäkringskontofordringar och depåer. Här redovisas också utbetalda marginalbetalningar för derivatkontrakt (i regel standardiserade) som betalas tillbaka till betalaren när kontraktet löper ut. Försäkringsföretagens utländska försäkringspremiefordringar rapporteras inte med denna rapport. Övriga fordringar specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Övriga fordringar specificeras vidare enligt motpartens hemland Utländska skulder utanför företagsgruppen BOPM B (exkl. värdepappersskulder) På blankett BOPM B rapporteras skulder utom skulder i form av värdepapper på utländska ekonomienheter som inte ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat utanför företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 % eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 % av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Lån L.1 Med lån avses här förhållanden där låntagaren och långivaren ingår ett bilateralt låneavtal. De underliggande skuldebreven är icke omsättbara, dvs. ej avsedda för handel, och får ej fritt överlåtas. Långivaren kan vara en bank eller ett konsortium av banker. Upptagna lån rapporteras till fullt belopp utan avdrag för kostnader och avgifter. Upptagna konsortielån rapporteras med länderfördelning enligt hemlandet för de utländska banker som ingår i konsortiet och enligt deras andelar. Den andel som innehas av finländska banker i konsortiet rapporteras inte.

9 9 (32) Här rapporteras också medelsanskaffning genom försäljning (eller överlåtelse) av värdepapper till utlandet genom repor eller värdepapperslån. Specialfall Revolving Credit-avtal rapporteras här allteftersom lånet lyfts. Utländskt lån som tagits i rapportörens namn men som inte lyfts i Finland utan ligger kvar på rapportörens konto i utlandet: förutom på BOPM B-blanketten punkt Lån L.1 rapporteras lånet också på blanketten BOPM A punkt Insättningar A.4, om medlen ligger på kontot i slutet av rapportmånaden Utländskt lån som tagits i rapportörens namn men som inte lyfts i Finland utan lånas vidare till ett utländskt dotterföretag eller som används för finansiering av ett företagsköp: förutom på BOPM B-blanketten punkt Lån L.1 rapporteras lånet också på blanketten BOPM C punkt Lån, koncernkonton och övriga A.9 eller på blanketten BOPM C2 punkt Lån och koncernkonton A.13. Lån som fritt får överlåtas (såsom t.ex. Schuldschein-lån och andra lån av private placement-typ) rapporteras som skuldpapper i den månatliga SAVE-enkäten eller i den årliga BOPA-enkäten. Lånen specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Lånen specificeras vidare enligt motpartens hemland Leasingkrediter (finansiell leasing) L.2 Dragningar av leasingkrediter redovisas till marknadsvärdet för leasingobjektet. En kontraktsenlig, periodisk leasingbetalning omfattar i princip såväl amortering som ränta och dessa rapporteras enligt kontraktsvillkoren. Amorteringarna beräknas enligt kontraktet, utom amorteringen för den sista kontraktsmånaden. Den är lika med skulden vid föregående månads slut. Den skuld som hänför sig till kontraktet fås genom att summan av amorteringarna under de tidigare månaderna (även rapportmånaden) dras av från varans marknadsvärde. Leasingkrediterna specificeras enligt motpartens hemland Handelskrediter L.3 Under handelskrediter avseende skulder utanför företagsgruppen rapporteras leverantörsskulder och erhållna förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter utanför företagsgruppen samt byggprojekt och andra projekt.

10 10 (32) Handelskrediterna specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid Övriga skulder L.4 Här redovisas poster som inte hänför sig till någon annan del av blankett BOPM B (lån, handelskrediter och leasingkrediter). Exempel på sådana poster som inkluderas i punkten Övriga skulder L.4 är utnyttjade krediter på konton i utländska finansinstitut, växelfinansiering, betalningstidsskulder, betalningsförmedlingsskulder och försäkringsföretagens återförsäkringskontoskulder och depåer. Här redovisas också erhållna marginalbetalningar för derivatkontrakt (i regel standardiserade) som betalas tillbaka till betalaren när kontraktet löper ut. Försäkringsföretagens utländska ansvarsskulder (premie- och ersättningsansvar) rapporteras inte med denna rapport. Specialfall Konton med kredit i utländska finansinstitut: Negativa saldon på konton med kredit i utländska finansinstitut rapporteras här. Positiva saldon rapporteras under Insättningar A4 på blankett BOPM A Övriga skulder specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Övriga skulder specificeras vidare enligt motpartens hemland.

11 11 (32) 2.2 UTLÄNDSKA POSTER INOM FÖRETAGSGRUPPEN Utländska fordringar inom företagsgruppen, skuldinstrument BOPM C (endast rapportörer utanför finanssektorn 1 ) På blankett BOPM C rapporteras fordringar på villkoren för främmande kapital på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat inom företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Fordringar på utländska ekonomienheter rapporteras brutto och inte netto med avdrag för skulder. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 % eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 % av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Masskuldebrev A.6 Bland masskuldebrev inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på över 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Masskuldebrevslånen specificeras beroende på om emittenten av masskuldebrevslånet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Masskuldebreven specificeras vidare enligt emittentens hemland Penningmarknadsinstrument A.7 Bland penningmarknadsinstrument inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på högst 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Penningmarknadsinstrumenten specificeras beroende på om emittenten av skuldebrevet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel 1 Sektorklassificeringen hämtas för den rapporterande sammanslutningen från Statistikcentralens företagsregister, och den rapporterande sammanslutningen får automatiskt blankett BOPM C eller BOPM C2 att ifylla. Som sammanslutningar som ingår i finanssektorn definieras i detta sammanhang monetära finansinstitut, kollektiva fondföretag och övriga finansinstitut enligt Statistikcentralens Sektorindelning 2012 (S.122 S.125).

12 12 (32) på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Penningmarknadsinstrumenten specificeras vidare enligt emittentens hemland Handelskrediter A.8 Under handelskrediter avseende fordringar inom företagsgruppen rapporteras kundfordringar och betalda förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp samt byggprojekt och andra projekt. Kundfordringarna rapporteras brutto, det vill säga inklusive kundfordringar som finansierats med finansieringskrediter. Handelskrediterna specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. I denna enkät specificeras handelskrediterna inte enligt land. Värdet på handelskrediter inom företagsgruppen i slutet av året specificeras enligt land i Finlands Banks årsenkät om betalningsbalansen för utländska finansiella fordringar och skulder (BOPAenkäten) Lån, koncernkonton och övriga A.9 I punkten Lån, koncernkonton och övriga avseende fordringar inom företagsgruppen rapporteras följande sammanräknade finansiella fordringar på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp: lån, leasingkrediter avseende leasade varor, fordringar som uppstått på koncernkonton och övriga finansiella fordringar på villkoren för främmande kapital som redovisas i den rapporterande sammanslutningens balansräkning och som inte upptas bland masskuldebrev, penningmarknadsinstrument eller handelskrediter eller som är derivat. Lån, koncernkonton och övriga specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Lån, koncernkonton och övriga specificeras vidare enligt motpartens hemland.

13 13 (32) Utländska fordringar, skuldinstrument inom företagsgruppen BOPM C2 (endast rapportörer inom finanssektorn 2 ) På blankett BOPM C2 rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn fordringar på villkoren för främmande kapital på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat inom företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Fordringar på utländska ekonomienheter rapporteras brutto och inte netto med avdrag för skulder. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 procent eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 procent av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Masskuldebrev A.10 Bland masskuldebrev inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på över 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp och som innehas av rapportören. Masskuldebreven specificeras beroende på om emittenten av skuldebrevet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Masskuldebreven specificeras vidare enligt emittentens hemland Penningmarknadsinstrument A.11 Bland penningmarknadsinstrument inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på högst 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp och som innehas av rapportören. Penningmarknadsinstrumenten specificeras beroende på om emittenten av skuldebrevet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller 2 Sektorklassificeringen hämtas för den rapporterande sammanslutningen från Statistikcentralens företagsregister, och den rapporterande sammanslutningen får automatiskt blankett BOPM C eller BOPM C2 att ifylla. Som sammanslutningar som ingår i finanssektorn fastställs i detta sammanhang monetära finansinstitut, kollektiva fondföretag och övriga finansinstitut enligt Statistikcentralens Sektorindelning 2012 (S.122 S.125).

14 14 (32) en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Penningmarknadsinstrumenten specificeras vidare enligt emittentens hemland Insättningar på inlåningsbanker A.12 I punkten Insättningar på inlåningsbanker avseende fordringar inom företagsgruppen rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn sina insättningar på konton i utländska inlåningsbanker inom samma företagsgrupp. Insättningar på inlåningsbanker specificeras beroende på om inlåningsbanken är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Insättningar på inlåningsbanker specificeras vidare enligt inlåningsbankens hemland Lån och koncernkonton A.13 I punkten Lån och koncernkonton avseende fordringar inom företagsgruppen rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn följande sammanräknade finansiella fordringar på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp: lån, leasingkrediter avseende leasade varor och fordringar som uppstått på koncernkonton. Lån och koncernkonton specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Lån och koncernkonton specificeras vidare enligt motpartens hemland.

15 15 (32) Handelskrediter A.14 Under handelskrediter avseende fordringar inom företagsgruppen rapporteras kundfordringar och betalda förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp samt byggprojekt och andra projekt. Kundfordringarna rapporteras brutto, det vill säga inklusive fordringar som finansierats med finansieringskrediter. Handelskrediterna rapporteras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. I denna enkät specificeras handelskrediterna inte enligt land. Värdet på handelskrediter inom företagsgruppen i slutet av året specificeras enligt land i årsenkät om betalningsbalansen för utländska finansiella fordringar och skulder (BOPA-enkäten) Övriga A.15 I punkten Övriga avseende fordringar inom företagsgruppen rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn de finansiella fordringar på villkoren för främmande kapital på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp och som upptagits i balansräkningen men som inte upptas bland masskuldebrev, penningmarknadsinstrument, insättningar på inlåningsbanker, lån och koncernkonton eller handelskrediter eller som är derivat. Posten Övriga indelas beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Posten Övriga specificeras vidare enligt motpartens hemland Utländska skulder inom företagsgruppen, skuldinstrument BOPM D På blankett BOPM D rapporteras skulder på villkoren för främmande kapital till utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat inom företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Skulder till utländska ekonomienheter rapporteras brutto och inte netto med avdrag för fordringar.

16 16 (32) Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 % eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 % av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Masskuldebrev L.5 Bland masskuldebrev inom skulder inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på över 12 månader som emitterats av den finländska rapporterande sammanslutningen och som innehas av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Masskuldebreven specificeras beroende på om innehavaren av masskuldebreven är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Masskuldebreven specificeras vidare enligt innehavarens hemland Penningmarknadsinstrument L.6 Bland penningmarknadsinstrument inom skulder inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på högst 12 månader som emitterats av den finländska rapporterande sammanslutningen och som innehas av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Penningmarknadsinstrumenten specificeras beroende på om innehavaren av masskuldebreven är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Penningmarknadsinstrumenten specificeras vidare enligt innehavarens hemland Handelskrediter L.7 Under handelskrediter avseende skulder inom företagsgruppen rapporteras leverantörsskulder och erhållna förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp samt byggprojekt och andra projekt.

17 17 (32) Handelskrediterna specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. I denna enkät specificeras handelskrediterna inte enligt land. Värdet på handelskrediter inom företagsgruppen i slutet av året specificeras enligt land i årsenkät om betalningsbalansen för utländska finansiella fordringar och skulder (BOPA-enkäten) Lån, koncernkonton och övriga L.8 I punkten Lån, koncernkonton och övriga avseende skulder inom företagsgruppen rapporteras följande sammanräknade finansiella skulder på villkoren för främmande kapital till utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp: lån, leasingskulder avseende leasade varor, skulder som uppstått på koncernkonton och övriga räntebärande finansiella skulder som redovisas i den rapporterande sammanslutningens balansräkning och som inte upptas bland masskuldebrevslån, penningmarknadsinstrument eller handelskrediter eller som är derivat. Lån, koncernkonton och övriga specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition av och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Lån, koncernkonton och övriga specificeras vidare enligt motpartens hemland Investeringar i eget kapital inom företagsgruppen BOPM E Den rapporterande sammanslutningens investeringar i de utländska dotter- och intresseföretagens och filialernas eget kapital E.1 I punkten E.1 rapporteras den finländska rapporterande sammanslutningens investeringar i de utländska dotter- och intresseföretagens och filialernas eget kapital där den rapporterande sammanslutningen kontrollerar direkt minst 10 % och indirekt över 50 % av röstetalet (t.ex. till följd av företagsförvärv eller höjning av eget kapital). I denna enkät rapporteras inte investeringar i utländska placeringsfonder. De rapporteras i den månatliga SAVE-enkäten eller den årliga BOPA-enkäten. Kapitallån jämförbara med eget kapital till utländska dotter- eller intresseföretag och filialer rapporteras på blankett BOPM C eller BOPM C2. De begärda uppgifterna specificeras enligt investeringsobjektets bolagsform i noterade aktiebolag, onoterade aktiebolag och andra bolagsformer. Uppgifterna specificeras vi-

18 18 (32) dare enligt det utländska investeringsobjektets hemland. En noggrannare definition av bolagsformer finns i avsnitt 3.11 i denna anvisning. o I punkt E.A rapporteras nettoförändringen som bildas utifrån skillnaden mellan investeringar i eget kapital och återbetalat kapital under rapportperioden. I företagsköp avses här med investering det anskaffningspris som den rapporterande sammanslutningen betalat för ett utländskt objekt medan återbetalning av kapital avser det försäljningspris som den rapporterande sammanslutningen får för försäljningen av objektet. o I punkt E.B rapporteras dotter- och intresseföretagens utdelning samt filialernas återbäring av vinstmedel till den finländska rapporterande sammanslutningen under rapportperioden. Utdelningen rapporteras för den rapportperioden för vilken den rapporterande sammanslutningen redovisar den under intäkter i resultaträkningen. o I punkt E.C rapporteras marknadsvärdet av den rapporterande sammanslutningens investeringar i noterade dotter- och intresseföretag i slutet av rapportperioden Det utländska moderföretagets investeringar i den rapporterande sammanslutningens eget kapital E.2 I punkt E.2 rapporteras uppgifter om en sådan utländsk ekonomienhets investeringar i den rapporterande sammanslutningens eget kapital som direkt kontrollerar minst 10 % och indirekt över 50 % av röstetalet i den rapporterande sammanslutningen (t.ex. till följd av företagsförvärv eller höjning av eget kapital). Denna utländska ekonomienhet är moderföretag till den rapporterande sammanslutningen. Kapitallån som jämställs med eget kapital från ett utländskt moderföretag till den rapporterande sammanslutningen rapporteras på blankett BOPM D. De begärda uppgifterna specificeras enligt det utländska moderföretagets hemland. o I punkt E.A rapporteras nettoförändringen som bildas utifrån skillnaden mellan det utländska moderföretagets investeringar i den rapporterande sammanslutningens eget kapital och återbetalat kapital under rapportperioden. I företagsköp avses med investering den köpesumma som det utländska köpande moderföretaget betalar, medan återbetalning av kapital avser det försäljningspris som det utländska säljande moderföretaget får. o I punkt E.B rapporteras den utdelning som den rapporterande sammanslutningen betalat till ett utländskt moderföretag och den återbäring av vinstmedel som den rapporterande filialen betalat till ett utländskt moderföretag under rapportperioden. Utdelningen redovisas för den rapportperiod för

19 19 (32) vilken den rapporterande sammanslutningen avskriver utdelningen från det egna kapitalet i balansräkningen.

20 20 (32) 2.3 DERIVATKONTRAKT MED UTLÄNDSKA PARTER För betalningsbalansen insamlas uppgifter om derivatkontrakt med utlänningar. Betalningsflöden som hänför sig till sådana kontrakt och motsvarande utestående fordringar och skulder redovisas separat från de underliggande tillgångarna. Eventuella transaktioner med underliggande tillgångar med utlänningar till följd av realiseringen av derivatkontrakt rapporteras på andra blanketter (om det är fråga om en fordran eller skuld som omfattas av betalningsbalansenkäten). Rapporteringen omfattar både standardiserade derivatkontrakt och icke standardiserade, bilaterala kontrakt (s.k. OTC-derivat). Under derivatkontrakt rapporteras också bilaterala kontrakt med utländska motparter som ingår i samma företagsgrupp. Derivatkontrakt som förvärvats på utländska börser betraktas som kontrakt med utlänningar. Följande avtalstyper betraktas inte som derivat i betalningsbalansen: varu- och tjänsterelaterade leveransavtal till fast pris, om det inte är fråga om standardiserade kontrakt (t.ex. råvarufuturer) som är föremål för handel på börsen försäkringsavtal borgensförbindelser och andra säkerheter för lån derivatliknande kontrakt, som utgör en fast och oskiljaktig del av den underliggande tillgången och som således kan anses påverka värdet på den underliggande tillgången (t.ex. avtalsarrangemang i anslutning till konvertibla skuldebrev, genom vilka placeraren har rätt att byta skuldebrevet mot aktier i det emitterande bolaget). På blankett BOPM F rapporteras endast följande uppgifter om derivatkontrakt: bruttovärden för kontraktsstocken vid rapportmånadens slut och de realiserade betalningsflödena under rapportmånaden. Dessa behandlas mer ingående nedan (avsnitt och 2.3.2). Derivat specificeras inte enligt instrument Kontraktsstockens bruttovärden Med kontraktsstockens bruttovärden avses marknadsvärdet på gällande (öppna) kontrakt i slutet av rapportmånaden. Som fordringar (+) redovisas summan av alla kontrakt med positivt marknadsvärde. Som skulder ( ) redovisas summan av alla kontrakt med negativt marknadsvärde. Ett kontrakt har ett positivt marknadsvärde ur rapportörens synvinkel när den utländska motparten skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den inhemska rapportören om kontraktet avvecklades omedelbart (dvs. vid slutet av månaden). På motsvarande sätt är marknadsvärdet negativt när den inhemska rapportören skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den utländska motparten. Värdet av de underliggande tillgångarna ska inte rapporteras som värde på derivatkontrakten.

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.2 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland) Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (13) Finansmarknads- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (13) RAPPORTERINGSANVISNINGAR De tekniska reglerna, anvisningarna och beskrivningarna för rapporteringen framgår av bilagorna K001, K002 och K003 i Finansinspektionens föreskrifts- och anvisningssamling.

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; beslutade den 17 februari 1998. Finansinspektionen föreskriver följande.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s.

Läs mer

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid: För

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013 Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen

Läs mer

Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. Derivatkontrakt, Värdeförändring på åtaganden utanför balansräkningen Poster i euro och övriga valutor (valutavis)

Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. Derivatkontrakt, Värdeförändring på åtaganden utanför balansräkningen Poster i euro och övriga valutor (valutavis) VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid:

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014 Korrigering Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 1892014 De korrigerade

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden Allmänt Kvartalsrapport för AP-fonder ska insändas till Statistiska centralbyrån senast 45

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG tills vidare 1 (12) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8.

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8. POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) I kraft 1.9.2008 Tekniska anvisningar 2 (16) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Redovisning av derivat och säkringsredovisning Rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av derivatinstrument och säkringsredovisning. Rekommendationen innehåller generella

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Möte för rapportörer

Möte för rapportörer Möte för rapportörer 22.11.2012 Beredning av förordningar och riktlinjer För närvarande utvärderas ECB:s nya krav inklusive kostnader av användarna Information om vilka de nya kraven är kommer att ges

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2. Klassificering av motparter I blanketten klassificeras motparter enligt Standard för institutionell sektor indelning

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.6 Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 1 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 202/54 Europeiska unionens officiella tidning 4.8.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. Kapitalvinst utländsk valuta o.d 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Bilaga 14 FFFS 2008:x Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Allmänt om hur kvartalsrapporteringen ska upprättas Kvartalsrapportering för investeringsfonder görs via Finansinspektionens

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (14) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Syfte: Syftet med

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (35) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.4.1 Gäller från 1.1.2011 Rapporteringsanvisningar 2 (35) Innehållsförteckning 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN...

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

RAPPORTERING AV RÄNTERISKER ENLIGT NUVÄRDESMETODEN

RAPPORTERING AV RÄNTERISKER ENLIGT NUVÄRDESMETODEN 1 (7) RAPPORTERING AV RÄNTERISKER ENLIGT NUVÄRDESMETODEN 1 Ränterisk enligt nuvärdesmetoden 1.1 Schablonmetod Rapporteringen enligt Finansinspektionens standard RA4.5 har utökats med de nya blanketterna

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR. Innehåll Sida

BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR. Innehåll Sida 1 (18) RAPPORTERINGSANVISNINGAR BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Innehåll Sida I II EXPONERINGAR SOM INTE OMFATTAS AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHETEN...

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

7b&.1,1*Ã$9Ã0$5.1$'65,6.(5

7b&.1,1*Ã$9Ã0$5.1$'65,6.(5 Till värdepappersföretagen )g5(6.5,)7ãã20ãã5$33257(5,1*ãã$9ãã.$3,7$/%$6(1ã 2&+ÃÃ'(1ÃÃ*5833%$6(5$'(ÃÃ.$3,7$/%$6(1Ãg5 7b&.1,1*Ã$9Ã0$5.1$'65,6.(5 )LQDQVLQVSHNWLRQHQÃPHGGHODUÃPHGÃVW GÃDYÃÃ ÃÃSXQNWHQÃRFKÃÃ

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av fyra olika delar: Resultaträkning, Balansräkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. För de flesta rader i blanketten finns

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2012

Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Säkring av ansvarsskulden, behandling i bokföringen och bokslutet Dnr FIVA 10/01.00/2011 Utfärdade 23.2.2012 Gäller från 31.12.2011 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer