ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1."

Transkript

1 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från

2 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar

3 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS I ENKÄTEN BLANKETTSPECIFIKA UPPGIFTER UTLÄNDSKA POSTER UTANFÖR FÖRETAGSGRUPPEN UTLÄNDSKA POSTER INOM FÖRETAGSGRUPPEN DERIVATKONTRAKT MED UTLÄNDSKA PARTER GRUNDLÄGGANDE BEGREPP Utländska finansiella fordringar och skulder Inlänningar och utlänningar Utländska värdepappersfordringar och skulder Företagsgrupp, utländskt moder-, dotter-, intresse- och systerföretag samt utländsk filial Fordringar och skulder vid rapportperiodens början och slut Nettoförändring Valutakursförändring Övriga värdeförändringar Upplupen ränta Löptid Noterade och onoterade aktiebolag och andra bolagsformer Motpartsländer STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RÄTT ATT FÅ OCH ANVÄNDA UPPGIFTER BILAGA 1. Nyttiga länkar och kontaktinformation... 32

4 4 (32) 1 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS I ENKÄTEN I månadsenkäten om utländska finansiella fordringar och skulder (BOPM) rapporteras poster utanför och inom företagsgruppen och - Vad gäller poster utanför företagsgruppen rapporteras uppgifter om andra poster än utländska fordringar och skulder i form av värdepapper. - Vad gäller poster inom företagsgruppen rapporteras alla utländska fordringar och skulder (exkl. investeringsfonder). Rapporteringsskyldiga är inhemska icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och enheter inom den offentliga sektorn som omfattas av Statistikcentralens och Finlands Banks urvalsenkät. Varje rapporteringsskyldig sammanslutning som ingår i samma företagsgrupp i Finland lämnar in en separat rapport. Rapporten lämnas in senast den 15 bankdagen i den månad som följer på rapportmånaden. Med utländska poster inom företagsgruppen avses finansiella fordringar och skulder som upptagits i den finländska rapporterande sammanslutningens balansräkning, där motparten är en ekonomienhet (sammanslutning eller fysisk person) som ingår i samma företagsgrupp. Begreppet företagsgrupp är nära besläktat med bokföringsbegreppet koncern, men i praktiken kan begreppet omfatta ett större antal ekonomienheter. En definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4. Poster utanför och inom företagsgruppen indelas enligt motpartens hemland (exkl. handelskrediter). Poster utanför företagsgruppen (exkl. leasingkrediter och derivatinstrument) indelas i kortfristiga och långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och kontrakt med obegränsad löptid. Poster inom företagsgruppen (exkl. derivatinstrument) indelas vidare utifrån företagsgruppens interna relationer, dvs. om den utländska motparten ur ett finländskt perspektiv är 1) moderföretag eller 2) dotter- eller intresseföretag eller filial eller 3) systerföretag. I enkäten rapporteras både standardiserade derivatkontrakt som ingåtts på utländska derivatbörser och bilaterala, icke standardiserade derivatkontrakt som ingåtts med utlänningar. Av derivatkontrakt rapporteras kontrakt som ingåtts med motparter utanför och inom företagsgruppen. Utestående fordringar och skulder samt betalningsflöden rapporteras länderfördelade enligt börsens eller motpartens hemland. Rapportörer som hör till den statliga sektorn rapporterar också ytterligare uppdelningar avseende utländska fordringar och skulder. Uppgifterna ska rapporteras i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.

5 5 (32) Enkäten består av följande blanketter: BOPM A BOPM B BOPM C BOPM C2 BOPM D BOPM E BOPM F BOPM G Utländska fordringar utanför företagsgruppen (exklusive värdepappersfordringar) Utländska skulder utanför företagsgruppen (exklusive värdepappersskulder) Utländska fordringar inom företagsgruppen, skuldinstrument (endast rapportörer utanför finanssektorn) Utländska fordringar inom företagsgruppen, skuldinstrument (endast rapportörer inom finanssektorn) Utländska skulder inom företagsgruppen, skuldinstrument Investeringar i eget kapital inom företagsgruppen Derivatkontrakt med utländska parter (utanför och inom företagsgruppen) Statens tilläggsrapport (endast för rapportörer från den statliga sektorn) Enkäten görs via internet med hjälp av en DCS-svarstjänst (Data Collection Services) som Statistikcentralen och Finlands Bank beställt av OpusCapita (tidigare: Itella). Rapportören beställer användarnamn i beställningstjänsten på internet. Statistikcentralen godkänner beställningen av användarnamn, varefter OpusCapita aktiverar ansökan och skickar användarnamnet och en kodlista till rapportören. Utländska värdepappersskulder och -fordringar utanför företagsgruppen rapporteras i Finlands Banks månadsenkät om värdepapper Enkät om utländska värdepapperstillgångar och -skulder i icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och staten (SAVE). Utöver månadsenkäterna samlar Statistikcentralen och Finlands Bank in information i årsenkäten om betalningsbalansen, där uppgifter om den rapporteringsskyldiga sammanslutningens och dess finländska dotterföretags utländska fordringar och skulder i slutet av rapportåret ska lämnas in (s.k. BOPAårsenkät). En sammanslutning som rapporterar uppgifter i månadsenkäter ska dock i årsenkäten endast rapportera de uppgifter som den inte rapporterar i månadsenkäten.

6 6 (32) 2 BLANKETTSPECIFIKA UPPGIFTER 2.1 UTLÄNDSKA POSTER UTANFÖR FÖRETAGSGRUPPEN Utländska fordringar utanför företagsgruppen BOPM A (exkl. värdepappersfordringar) På blankett BOPM A rapporteras fordringar utom fordringar i form av värdepapper på utländska ekonomienheter som inte ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat utanför företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 procent eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 procent av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Lån A.1 Under Lån rapporteras bilaterala låneavtal mellan långivare och låntagare. De underliggande skuldebreven är icke omsättbara, dvs. ej avsedda för handel, och får ej fritt överlåtas. Exempel på lån är enskilda lån och långivning genom förvärv av värdepapper från utlandet genom repor eller värdepapperslån. Lån som fritt får överlåtas (som t.ex. Schuldschein-lån och andra lån av private placement-typ) rapporteras som skuldpapper i den månatliga SAVE-enkäten eller i den årliga BOPA-enkäten. Lånen specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Lånen specificeras vidare enligt motpartens hemland Leasingkrediter (finansiell leasing) A.2 Under Leasingkrediter rapporteras fordringar som hänför sig till varor som leasats till utlandet. Dragningar av leasingkrediter (finansiell leasing) redovisas till marknadsvärdet för leasingobjektet. En kontraktsenlig, periodisk leasingbetalning omfattar såväl amortering som ränta och de rapporteras enligt kontraktsvillkoren. Amorteringarna beräknas enligt kontraktet, utom amorteringen för den sista kontraktsmånaden. Den är lika med fordran vid föregående månads slut. Den fordran som hänför sig till kontraktet fås genom att summan av amorteringarna under de tidigare månaderna (inkl. rapportmånaden) dras av från varans marknadsvärde.

7 7 (32) Leasingkrediterna specificeras enligt motpartens hemland Handelskrediter A.3 Under handelskrediter avseende fordringar utanför företagsgruppen rapporteras kundfordringar och betalda förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter utanför företagsgruppen samt byggprojekt och andra projekt. Kundfordringarna rapporteras brutto, det vill säga inklusive kundfordringar som finansierats med finansieringskrediter. Handelskrediterna specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid Insättningar A.4 Under Insättningar rapporteras transaktionskonton (dagligkonton), tidsbundna konton och övriga inlåningskonton i utländska finansinstitut samt innehav av utländsk valuta (kontantkassor). Som utländsk valuta betraktas alla andra valutor utom euro. Saldona på utländska konton rapporteras enligt ställningen vid slutet av månaden. Under Insättningar rapporteras bland annat marginalbetalningar för derivatkontrakt, betalda och erhållna säkerheter rapporteras också på BOPM A-blanketten under Övriga fordringar A.5 (given säkerhet) och på BOPM B-blanketten under Övriga skulder L.4 (erhållen säkerhet) uppgifter om det huvudkonto och de underkonton till koncernkonton i utländska finansinstitut som rapportören i sin egen bokföring redovisar som en fordran på finansinstitutet. Specialfall Negativa saldon på konton med kredit i utländska finansinstitut rapporteras under Övriga skulder L.4. på blankett BOPM B. Insättningarna specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Insättningarna specificeras vidare enligt motpartens hemland.

8 8 (32) Övriga fordringar A.5 Under Övriga fordringar rapporteras poster som inte kan hänföras till andra delar av blankett BOPM A, till exempel växlar betalningstidsfordringar betalningsförmedlingsfordringar försäkringsföretagens återförsäkringskontofordringar och depåer. Här redovisas också utbetalda marginalbetalningar för derivatkontrakt (i regel standardiserade) som betalas tillbaka till betalaren när kontraktet löper ut. Försäkringsföretagens utländska försäkringspremiefordringar rapporteras inte med denna rapport. Övriga fordringar specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Övriga fordringar specificeras vidare enligt motpartens hemland Utländska skulder utanför företagsgruppen BOPM B (exkl. värdepappersskulder) På blankett BOPM B rapporteras skulder utom skulder i form av värdepapper på utländska ekonomienheter som inte ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat utanför företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 % eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 % av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Lån L.1 Med lån avses här förhållanden där låntagaren och långivaren ingår ett bilateralt låneavtal. De underliggande skuldebreven är icke omsättbara, dvs. ej avsedda för handel, och får ej fritt överlåtas. Långivaren kan vara en bank eller ett konsortium av banker. Upptagna lån rapporteras till fullt belopp utan avdrag för kostnader och avgifter. Upptagna konsortielån rapporteras med länderfördelning enligt hemlandet för de utländska banker som ingår i konsortiet och enligt deras andelar. Den andel som innehas av finländska banker i konsortiet rapporteras inte.

9 9 (32) Här rapporteras också medelsanskaffning genom försäljning (eller överlåtelse) av värdepapper till utlandet genom repor eller värdepapperslån. Specialfall Revolving Credit-avtal rapporteras här allteftersom lånet lyfts. Utländskt lån som tagits i rapportörens namn men som inte lyfts i Finland utan ligger kvar på rapportörens konto i utlandet: förutom på BOPM B-blanketten punkt Lån L.1 rapporteras lånet också på blanketten BOPM A punkt Insättningar A.4, om medlen ligger på kontot i slutet av rapportmånaden Utländskt lån som tagits i rapportörens namn men som inte lyfts i Finland utan lånas vidare till ett utländskt dotterföretag eller som används för finansiering av ett företagsköp: förutom på BOPM B-blanketten punkt Lån L.1 rapporteras lånet också på blanketten BOPM C punkt Lån, koncernkonton och övriga A.9 eller på blanketten BOPM C2 punkt Lån och koncernkonton A.13. Lån som fritt får överlåtas (såsom t.ex. Schuldschein-lån och andra lån av private placement-typ) rapporteras som skuldpapper i den månatliga SAVE-enkäten eller i den årliga BOPA-enkäten. Lånen specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Lånen specificeras vidare enligt motpartens hemland Leasingkrediter (finansiell leasing) L.2 Dragningar av leasingkrediter redovisas till marknadsvärdet för leasingobjektet. En kontraktsenlig, periodisk leasingbetalning omfattar i princip såväl amortering som ränta och dessa rapporteras enligt kontraktsvillkoren. Amorteringarna beräknas enligt kontraktet, utom amorteringen för den sista kontraktsmånaden. Den är lika med skulden vid föregående månads slut. Den skuld som hänför sig till kontraktet fås genom att summan av amorteringarna under de tidigare månaderna (även rapportmånaden) dras av från varans marknadsvärde. Leasingkrediterna specificeras enligt motpartens hemland Handelskrediter L.3 Under handelskrediter avseende skulder utanför företagsgruppen rapporteras leverantörsskulder och erhållna förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter utanför företagsgruppen samt byggprojekt och andra projekt.

10 10 (32) Handelskrediterna specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid Övriga skulder L.4 Här redovisas poster som inte hänför sig till någon annan del av blankett BOPM B (lån, handelskrediter och leasingkrediter). Exempel på sådana poster som inkluderas i punkten Övriga skulder L.4 är utnyttjade krediter på konton i utländska finansinstitut, växelfinansiering, betalningstidsskulder, betalningsförmedlingsskulder och försäkringsföretagens återförsäkringskontoskulder och depåer. Här redovisas också erhållna marginalbetalningar för derivatkontrakt (i regel standardiserade) som betalas tillbaka till betalaren när kontraktet löper ut. Försäkringsföretagens utländska ansvarsskulder (premie- och ersättningsansvar) rapporteras inte med denna rapport. Specialfall Konton med kredit i utländska finansinstitut: Negativa saldon på konton med kredit i utländska finansinstitut rapporteras här. Positiva saldon rapporteras under Insättningar A4 på blankett BOPM A Övriga skulder specificeras som kort- eller långfristiga avtal. Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. Till långfristiga avtal räknas kontrakt med en ursprunglig löptid på över 12 månader och avtal med obegränsad löptid. Övriga skulder specificeras vidare enligt motpartens hemland.

11 11 (32) 2.2 UTLÄNDSKA POSTER INOM FÖRETAGSGRUPPEN Utländska fordringar inom företagsgruppen, skuldinstrument BOPM C (endast rapportörer utanför finanssektorn 1 ) På blankett BOPM C rapporteras fordringar på villkoren för främmande kapital på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat inom företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Fordringar på utländska ekonomienheter rapporteras brutto och inte netto med avdrag för skulder. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 % eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 % av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Masskuldebrev A.6 Bland masskuldebrev inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på över 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Masskuldebrevslånen specificeras beroende på om emittenten av masskuldebrevslånet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Masskuldebreven specificeras vidare enligt emittentens hemland Penningmarknadsinstrument A.7 Bland penningmarknadsinstrument inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på högst 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Penningmarknadsinstrumenten specificeras beroende på om emittenten av skuldebrevet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel 1 Sektorklassificeringen hämtas för den rapporterande sammanslutningen från Statistikcentralens företagsregister, och den rapporterande sammanslutningen får automatiskt blankett BOPM C eller BOPM C2 att ifylla. Som sammanslutningar som ingår i finanssektorn definieras i detta sammanhang monetära finansinstitut, kollektiva fondföretag och övriga finansinstitut enligt Statistikcentralens Sektorindelning 2012 (S.122 S.125).

12 12 (32) på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Penningmarknadsinstrumenten specificeras vidare enligt emittentens hemland Handelskrediter A.8 Under handelskrediter avseende fordringar inom företagsgruppen rapporteras kundfordringar och betalda förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp samt byggprojekt och andra projekt. Kundfordringarna rapporteras brutto, det vill säga inklusive kundfordringar som finansierats med finansieringskrediter. Handelskrediterna specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. I denna enkät specificeras handelskrediterna inte enligt land. Värdet på handelskrediter inom företagsgruppen i slutet av året specificeras enligt land i Finlands Banks årsenkät om betalningsbalansen för utländska finansiella fordringar och skulder (BOPAenkäten) Lån, koncernkonton och övriga A.9 I punkten Lån, koncernkonton och övriga avseende fordringar inom företagsgruppen rapporteras följande sammanräknade finansiella fordringar på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp: lån, leasingkrediter avseende leasade varor, fordringar som uppstått på koncernkonton och övriga finansiella fordringar på villkoren för främmande kapital som redovisas i den rapporterande sammanslutningens balansräkning och som inte upptas bland masskuldebrev, penningmarknadsinstrument eller handelskrediter eller som är derivat. Lån, koncernkonton och övriga specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Lån, koncernkonton och övriga specificeras vidare enligt motpartens hemland.

13 13 (32) Utländska fordringar, skuldinstrument inom företagsgruppen BOPM C2 (endast rapportörer inom finanssektorn 2 ) På blankett BOPM C2 rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn fordringar på villkoren för främmande kapital på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat inom företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Fordringar på utländska ekonomienheter rapporteras brutto och inte netto med avdrag för skulder. Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 procent eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 procent av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Masskuldebrev A.10 Bland masskuldebrev inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på över 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp och som innehas av rapportören. Masskuldebreven specificeras beroende på om emittenten av skuldebrevet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Masskuldebreven specificeras vidare enligt emittentens hemland Penningmarknadsinstrument A.11 Bland penningmarknadsinstrument inom fordringar inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på högst 12 månader som emitterats av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp och som innehas av rapportören. Penningmarknadsinstrumenten specificeras beroende på om emittenten av skuldebrevet är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller 2 Sektorklassificeringen hämtas för den rapporterande sammanslutningen från Statistikcentralens företagsregister, och den rapporterande sammanslutningen får automatiskt blankett BOPM C eller BOPM C2 att ifylla. Som sammanslutningar som ingår i finanssektorn fastställs i detta sammanhang monetära finansinstitut, kollektiva fondföretag och övriga finansinstitut enligt Statistikcentralens Sektorindelning 2012 (S.122 S.125).

14 14 (32) en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Penningmarknadsinstrumenten specificeras vidare enligt emittentens hemland Insättningar på inlåningsbanker A.12 I punkten Insättningar på inlåningsbanker avseende fordringar inom företagsgruppen rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn sina insättningar på konton i utländska inlåningsbanker inom samma företagsgrupp. Insättningar på inlåningsbanker specificeras beroende på om inlåningsbanken är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Insättningar på inlåningsbanker specificeras vidare enligt inlåningsbankens hemland Lån och koncernkonton A.13 I punkten Lån och koncernkonton avseende fordringar inom företagsgruppen rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn följande sammanräknade finansiella fordringar på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp: lån, leasingkrediter avseende leasade varor och fordringar som uppstått på koncernkonton. Lån och koncernkonton specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Lån och koncernkonton specificeras vidare enligt motpartens hemland.

15 15 (32) Handelskrediter A.14 Under handelskrediter avseende fordringar inom företagsgruppen rapporteras kundfordringar och betalda förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp samt byggprojekt och andra projekt. Kundfordringarna rapporteras brutto, det vill säga inklusive fordringar som finansierats med finansieringskrediter. Handelskrediterna rapporteras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. I denna enkät specificeras handelskrediterna inte enligt land. Värdet på handelskrediter inom företagsgruppen i slutet av året specificeras enligt land i årsenkät om betalningsbalansen för utländska finansiella fordringar och skulder (BOPA-enkäten) Övriga A.15 I punkten Övriga avseende fordringar inom företagsgruppen rapporterar rapportörer som ingår i finanssektorn de finansiella fordringar på villkoren för främmande kapital på utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp och som upptagits i balansräkningen men som inte upptas bland masskuldebrev, penningmarknadsinstrument, insättningar på inlåningsbanker, lån och koncernkonton eller handelskrediter eller som är derivat. Posten Övriga indelas beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Posten Övriga specificeras vidare enligt motpartens hemland Utländska skulder inom företagsgruppen, skuldinstrument BOPM D På blankett BOPM D rapporteras skulder på villkoren för främmande kapital till utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp. Ett undantag är derivat inom företagsgruppen. De rapporteras på blankett BOPM F. Skulder till utländska ekonomienheter rapporteras brutto och inte netto med avdrag för fordringar.

16 16 (32) Med företagsgrupp avses en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 % eller indirekt (via andra sammanslutningar) över 50 % av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom ifrågavarande företagsgrupp. En noggrannare definition av och exempel på företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i denna anvisning Masskuldebrev L.5 Bland masskuldebrev inom skulder inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på över 12 månader som emitterats av den finländska rapporterande sammanslutningen och som innehas av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Masskuldebreven specificeras beroende på om innehavaren av masskuldebreven är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Masskuldebreven specificeras vidare enligt innehavarens hemland Penningmarknadsinstrument L.6 Bland penningmarknadsinstrument inom skulder inom företagsgruppen rapporteras omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid på högst 12 månader som emitterats av den finländska rapporterande sammanslutningen och som innehas av utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp. Penningmarknadsinstrumenten specificeras beroende på om innehavaren av masskuldebreven är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Penningmarknadsinstrumenten specificeras vidare enligt innehavarens hemland Handelskrediter L.7 Under handelskrediter avseende skulder inom företagsgruppen rapporteras leverantörsskulder och erhållna förskott i anslutning till handel med varor och tjänster med utländska ekonomienheter inom samma företagsgrupp samt byggprojekt och andra projekt.

17 17 (32) Handelskrediterna specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. I denna enkät specificeras handelskrediterna inte enligt land. Värdet på handelskrediter inom företagsgruppen i slutet av året specificeras enligt land i årsenkät om betalningsbalansen för utländska finansiella fordringar och skulder (BOPA-enkäten) Lån, koncernkonton och övriga L.8 I punkten Lån, koncernkonton och övriga avseende skulder inom företagsgruppen rapporteras följande sammanräknade finansiella skulder på villkoren för främmande kapital till utländska ekonomienheter som ingår i samma företagsgrupp: lån, leasingskulder avseende leasade varor, skulder som uppstått på koncernkonton och övriga räntebärande finansiella skulder som redovisas i den rapporterande sammanslutningens balansräkning och som inte upptas bland masskuldebrevslån, penningmarknadsinstrument eller handelskrediter eller som är derivat. Lån, koncernkonton och övriga specificeras beroende på om motparten är 1) ett utländskt moderföretag, 2) ett utländskt dotter- eller intresseföretag eller en filial eller 3) ett utländskt systerföretag. En noggrannare definition av och ett exempel på relationer mellan en finländsk rapporterande sammanslutning och en utländsk ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp finns i avsnitt 3.4 i anvisningen. Lån, koncernkonton och övriga specificeras vidare enligt motpartens hemland Investeringar i eget kapital inom företagsgruppen BOPM E Den rapporterande sammanslutningens investeringar i de utländska dotter- och intresseföretagens och filialernas eget kapital E.1 I punkten E.1 rapporteras den finländska rapporterande sammanslutningens investeringar i de utländska dotter- och intresseföretagens och filialernas eget kapital där den rapporterande sammanslutningen kontrollerar direkt minst 10 % och indirekt över 50 % av röstetalet (t.ex. till följd av företagsförvärv eller höjning av eget kapital). I denna enkät rapporteras inte investeringar i utländska placeringsfonder. De rapporteras i den månatliga SAVE-enkäten eller den årliga BOPA-enkäten. Kapitallån jämförbara med eget kapital till utländska dotter- eller intresseföretag och filialer rapporteras på blankett BOPM C eller BOPM C2. De begärda uppgifterna specificeras enligt investeringsobjektets bolagsform i noterade aktiebolag, onoterade aktiebolag och andra bolagsformer. Uppgifterna specificeras vi-

18 18 (32) dare enligt det utländska investeringsobjektets hemland. En noggrannare definition av bolagsformer finns i avsnitt 3.11 i denna anvisning. o I punkt E.A rapporteras nettoförändringen som bildas utifrån skillnaden mellan investeringar i eget kapital och återbetalat kapital under rapportperioden. I företagsköp avses här med investering det anskaffningspris som den rapporterande sammanslutningen betalat för ett utländskt objekt medan återbetalning av kapital avser det försäljningspris som den rapporterande sammanslutningen får för försäljningen av objektet. o I punkt E.B rapporteras dotter- och intresseföretagens utdelning samt filialernas återbäring av vinstmedel till den finländska rapporterande sammanslutningen under rapportperioden. Utdelningen rapporteras för den rapportperioden för vilken den rapporterande sammanslutningen redovisar den under intäkter i resultaträkningen. o I punkt E.C rapporteras marknadsvärdet av den rapporterande sammanslutningens investeringar i noterade dotter- och intresseföretag i slutet av rapportperioden Det utländska moderföretagets investeringar i den rapporterande sammanslutningens eget kapital E.2 I punkt E.2 rapporteras uppgifter om en sådan utländsk ekonomienhets investeringar i den rapporterande sammanslutningens eget kapital som direkt kontrollerar minst 10 % och indirekt över 50 % av röstetalet i den rapporterande sammanslutningen (t.ex. till följd av företagsförvärv eller höjning av eget kapital). Denna utländska ekonomienhet är moderföretag till den rapporterande sammanslutningen. Kapitallån som jämställs med eget kapital från ett utländskt moderföretag till den rapporterande sammanslutningen rapporteras på blankett BOPM D. De begärda uppgifterna specificeras enligt det utländska moderföretagets hemland. o I punkt E.A rapporteras nettoförändringen som bildas utifrån skillnaden mellan det utländska moderföretagets investeringar i den rapporterande sammanslutningens eget kapital och återbetalat kapital under rapportperioden. I företagsköp avses med investering den köpesumma som det utländska köpande moderföretaget betalar, medan återbetalning av kapital avser det försäljningspris som det utländska säljande moderföretaget får. o I punkt E.B rapporteras den utdelning som den rapporterande sammanslutningen betalat till ett utländskt moderföretag och den återbäring av vinstmedel som den rapporterande filialen betalat till ett utländskt moderföretag under rapportperioden. Utdelningen redovisas för den rapportperiod för

19 19 (32) vilken den rapporterande sammanslutningen avskriver utdelningen från det egna kapitalet i balansräkningen.

20 20 (32) 2.3 DERIVATKONTRAKT MED UTLÄNDSKA PARTER För betalningsbalansen insamlas uppgifter om derivatkontrakt med utlänningar. Betalningsflöden som hänför sig till sådana kontrakt och motsvarande utestående fordringar och skulder redovisas separat från de underliggande tillgångarna. Eventuella transaktioner med underliggande tillgångar med utlänningar till följd av realiseringen av derivatkontrakt rapporteras på andra blanketter (om det är fråga om en fordran eller skuld som omfattas av betalningsbalansenkäten). Rapporteringen omfattar både standardiserade derivatkontrakt och icke standardiserade, bilaterala kontrakt (s.k. OTC-derivat). Under derivatkontrakt rapporteras också bilaterala kontrakt med utländska motparter som ingår i samma företagsgrupp. Derivatkontrakt som förvärvats på utländska börser betraktas som kontrakt med utlänningar. Följande avtalstyper betraktas inte som derivat i betalningsbalansen: varu- och tjänsterelaterade leveransavtal till fast pris, om det inte är fråga om standardiserade kontrakt (t.ex. råvarufuturer) som är föremål för handel på börsen försäkringsavtal borgensförbindelser och andra säkerheter för lån derivatliknande kontrakt, som utgör en fast och oskiljaktig del av den underliggande tillgången och som således kan anses påverka värdet på den underliggande tillgången (t.ex. avtalsarrangemang i anslutning till konvertibla skuldebrev, genom vilka placeraren har rätt att byta skuldebrevet mot aktier i det emitterande bolaget). På blankett BOPM F rapporteras endast följande uppgifter om derivatkontrakt: bruttovärden för kontraktsstocken vid rapportmånadens slut och de realiserade betalningsflödena under rapportmånaden. Dessa behandlas mer ingående nedan (avsnitt och 2.3.2). Derivat specificeras inte enligt instrument Kontraktsstockens bruttovärden Med kontraktsstockens bruttovärden avses marknadsvärdet på gällande (öppna) kontrakt i slutet av rapportmånaden. Som fordringar (+) redovisas summan av alla kontrakt med positivt marknadsvärde. Som skulder ( ) redovisas summan av alla kontrakt med negativt marknadsvärde. Ett kontrakt har ett positivt marknadsvärde ur rapportörens synvinkel när den utländska motparten skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den inhemska rapportören om kontraktet avvecklades omedelbart (dvs. vid slutet av månaden). På motsvarande sätt är marknadsvärdet negativt när den inhemska rapportören skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den utländska motparten. Värdet av de underliggande tillgångarna ska inte rapporteras som värde på derivatkontrakten.

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.2 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

fordringar och skulder Rapporteringsanvisning

fordringar och skulder Rapporteringsanvisning Yksikkö Ekonomi- och miljöstatistik Etunimi 10.1.2017 Sukunimi pp.kk.vvvv Asia Kvartalsenkät X, om finansiella ohje/raportti fordringar och skulder Rapporteringsanvisning 1(20) Innehåll Datainsamling...

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER)

ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER) 1 (8) ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER BLANKETT FX1: KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER) Allmänt Blanketten fylls i av de kreditinstitut som godkänts som motparter vid

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Ra RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (2) Innehåll 1

Läs mer

DERIVATKONTRAKT. FÖRESKRIFT Nr 203.13 Dnr 22/420/98 1 (11)

DERIVATKONTRAKT. FÖRESKRIFT Nr 203.13 Dnr 22/420/98 1 (11) 1 (11) De anvisningsavsnitt som ingår i respektive kapitel av föreskriften nedan och som inte är bindande på samma sätt som de egentliga föreskriftsavsnitten har indragits och kursiverats. DERIVATKONTRAKT

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST 1 (8) MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST Månadsenkät om utländska finansiella fordringar och skulder i betalningsbalansen (BOPM) Statistikcentralens och Finlands Banks

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Anvisning till blankett VP404

Anvisning till blankett VP404 Anvisning till blankett VP404 Portföljinvesteringar i utlandet Fonders innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP404 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland) Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (13) Finansmarknads- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Placeringsfond/månadsrapport

Placeringsfond/månadsrapport W03 Grundläggande uppgifter om placeringarna Andel risk- Värde av fondens tal, värde, % % 05 10 15 Radnr Knr 03 5 Placeringsfondens värde 12 6 Antal fondandelsägare 14 8 Värdepapper och penningmarknadsinstrument

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.2 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2(2) Innehåll

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Landstingens finansiella tillgångar och skulder Sida 1 av 13 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; beslutade den 17 februari 1998. Finansinspektionen föreskriver följande.

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Anvisning till blankett VP402

Anvisning till blankett VP402 Anvisning till blankett VP402 Portföljinvesteringar i utlandet Hushållens innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP402 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.01.2000 KOM(1999) 749 slutlig 2000/0019 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 för

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (13) RAPPORTERINGSANVISNINGAR De tekniska reglerna, anvisningarna och beskrivningarna för rapporteringen framgår av bilagorna K001, K002 och K003 i Finansinspektionens föreskrifts- och anvisningssamling.

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) SCBFS 2015:25 Bilaga 2 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR RAPPORTERINGSANVISNINGAR Allmänt 1 (7) I insamlingen av data om länderrisker (N-tabellerna) analyseras länderfördelningen av utländska fordringar och skulder hos de rapporterande kreditinstituten exkl.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid: För

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

VERSION 1.3 (21.11.2008)

VERSION 1.3 (21.11.2008) POSTFORMAT ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG STATEN (SAVE) VERSION 1.3 (21.11.2008) Gäller från 1.1.2009 Tekniska anvisningar 2 (15) Version

Läs mer

Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. Derivatkontrakt, Värdeförändring på åtaganden utanför balansräkningen Poster i euro och övriga valutor (valutavis)

Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. Derivatkontrakt, Värdeförändring på åtaganden utanför balansräkningen Poster i euro och övriga valutor (valutavis) VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid:

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 2 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013 Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. Kapitalvinst utländsk valuta o.d., Avsnitt 33 711 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1 2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 6, 17, 24 IL 54 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 532, 574,

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (14) Finansmarknad- och statistikavdelningen

Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (14) Finansmarknad- och statistikavdelningen Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (14) Finansmarknad- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FINLÄNDSKA FÖRETAG SOM HAR UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAG, INTRESSEFÖRETAG OCH FILIALER VID UTGÅNGEN

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2012-06-28 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004 Ersätter 10.6.2000 Träder i kraft från 31.3.2005 P ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN Uppgiftslämnarnivåer:

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014 Korrigering Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 1892014 De korrigerade

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Avstämningsregler VINN- och MFI-rapporten

Avstämningsregler VINN- och MFI-rapporten 1(11) 2017-03-03 Avstämningsregler VINN- och MFI-rapporten Bakgrund För att det ska vara möjligt att ersätta värdepappersdelarna i MFI-rapporten med uppgifter från VINN krävs en hög grad av samstämmighet

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Gäller fr.o.m. period 201412 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden Allmänt Kvartalsrapport för AP-fonder ska insändas till Statistiska centralbyrån senast 45

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 116 21.3.2017 UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 Grunden för utlåtandet Enligt 112 i kommunallagen

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande:

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande: STATSKONTORET FÖRESKRIFT 23.4.2003 Dnr 102/03/v107/531/2003 Räkenskapsverken och de statliga fonderna utanför budgeten BOKFÖRINGSKONTON Enligt 42 b 4 momentet i förordningen om statsbudgeten (11.12.1992

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Finansräkenskaper 2012

Finansräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper 213 Finansräkenskaper 212 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 212 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 22,2 miljarder euro i slutet av år 212. De finansiella

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG tills vidare 1 (12) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Bytesbalansen visade ett svagt överskott under tredje kvartalet, varuimporten pekade nedåt Korrigering 7.1.2015. De korrigerade punkterna

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

RBFS 2002:4 Utkom från trycket den

RBFS 2002:4 Utkom från trycket den RBFS 2002:4 Utkom från trycket den ISSN 0349-8344 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Riksbankens föreskrifter (RBFS 2002:4)

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE L 247/38 Europeiska unionens officiella tidning 18.9.2013 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 30 juli 2013 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8.

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8. POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) I kraft 1.9.2008 Tekniska anvisningar 2 (16) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)

VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) 17BPOSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Gäller från 1.11.2015 Tekniska anvisningar 2 (21) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Redovisning av derivat och säkringsredovisning Rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av derivatinstrument och säkringsredovisning. Rekommendationen innehåller generella

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 629 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23-24 IL prop. 1989/90:110 s. 458 465, 725 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570-571, 573-574 och 584-585 Vad beskattas? När sker beskattning?

Läs mer