RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)"

Transkript

1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från

2 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar Rapporteringsanvisningarna har kompletterats med regler för redovisning av marginalbetalningar för derivat enligt följande: a. avsnitt Övriga skulder SV A.A.24 avseende erhållna säkerheter b. avsnitt Insättningar SV B2.A.1.4 avseende erhållna säkerheter c. avsnitt Övriga fordringar SV B2.A.1.5 avseende ställda säkerheter d. avsnitt Nettobetalningar till och från kontraktsparter avseende ställda och erhållna säkerheter.

3 3 (37) INNEHÅLL 1 INLEDNING RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN SNABBGUIDE Utländska skulder SV A.A.2 (exkl. värdepappersskulder och koncerninterna skulder, se blankett SV E och SV F)) Utländska fordringar SV B2.A.1 (exkl. värdepappersfordringar och koncerninterna fordringar, se blankett SV E och SV F) Utländska derivatkontrakt SV C Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska moderföretag SV E Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer SV F.A Statens tilläggsrapport SV G GRUNDBEGREPP Utländska skulder och fordringar Inlänning och utlänning Utländska värdepappersskulder och värdepappersfordringar Koncerninterna utländska skulder och fordringar Skulder och fordringar vid rapportperiodens början och slut Nettoförändring Valutakursförändring Övriga värdeförändringar Upplupen ränta Dividend Löptid Motpartsländer UTLÄNDSKA SKULDER (EXKL. VÄRDEPAPPERSSKULDER OCH KONCERNINTERNA SKULDER) SV A.A Lån SV A.A Leasingkrediter (finansiell leasing) SV A.A Handelskrediter SV A.A Övriga skulder SV A.A UTLÄNDSKA FORDRINGAR (EXKL. VÄRDEPAPPERSFORDRINGAR KONCERNINTERNA FORDRINGAR) SV B2.A Lån SV B2.A Insättningar SV B2.A Leasingkrediter SV B2.A Handelskrediter SV B2.A Övriga fordringar SV B2.A DERIVATKONTRAKT SV C Kontraktsstockens bruttovärden och nettovärde Förändringar i kontraktsstocken... 20

4 4 (37) 7.3 Exempel på redovisning av derivatkontrakt KONCERNINTERNA UTLÄNDSKA SKULDER OCH FORDRINGAR Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska moderföretag SV E Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer SV STATENS TILLÄGGSRAPPORT SV G Utländsk finansiering av aravalån Bilaga 1. Nyttiga länkar och kontaktinformation... 37

5 5 (37) 1 INLEDNING Finlands Bank samlar månatligen in uppgifter från icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag), kommuner och staten om deras utländska skulder och fordringar. Uppgifterna används för sammanställning av en betalningsbalans för Finland och Ekonomiska och monetära unionen (EMU). Rapporteringen gäller skulder och fordringar direkt gentemot utlänningar (enheter med hemvist i utlandet). För sammanställningen av betalningsbalansen för EMU landfördelas skulderna och fordringarna. Statistiken över betalningsbalansen visar den externa balansen för en ekonomi, dvs. ekonomins transaktioner med omvärlden. Betalningsbalansen består av en bytesbalans och en finansiell balans. Bytesbalansen visar reella flöden såsom utrikeshandeln med varor och tjänster. Den finansiella balansen visar förändringarna i de utländska tillgångarna och skulderna. I betalningsbalansstatistiken redovisas transaktionerna på upplupen basis (prestationsprincipen). Finlands Banks statistikavdelning sammanställer betalningsbalansen för Finland månadsvis. Det övergripande ansvaret för betalningsbalansstatistiken har Finlands Bank, men datainsamlingen sker i samarbete med Tullstyrelsen och Statistikcentralen. De olika delarna sammanställs sedan av Finlands Bank, som kontrollerar kvaliteten på statistiken med lämpliga statistiska metoder. Betalningsbalansstatistik rapporteras månadsvis till internationella organisationer, bl.a. till Europeiska centralbanken (ECB) som hör till de viktigaste. Aggregerad statistik publiceras också för allmänheten på bankens webbplats (Statistik/Statistiska publikationer/finlands betalningsbalans). Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: lagen om Finlands Bank (28 214/1998) och rådets förordning (EG) nr 2533/1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 951/2009. I månadsenkäten (SV) ska utländska skulder och fordringar rapporteras exklusive skulder och fordringar i form av värdepapper och exklusive koncerninterna poster. De utländska värdepappersskulderna och -fordringarna rapporteras till Finlands Bank med månadsenkäten Enkät om utländska värdepapperstillgångar och -skulder i ickefinansiella företag, finansiella företag och staten (SAVE). Med årsenkäterna om direktinvesteringar samlar Finlands Bank in uppgifter om det bokförda värdet av eget kapital i utländska dotter- och intressebolag, filialer och utlandsägda bolag vid räkenskapsperiodens slut och om förändringar i vinstmedlen under räkenskapsperioden. Enkäterna över föregående år skickas ut i februari mars.

6 6 (37) 2 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN Rapporteringsskyldiga är inhemska icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och enheter inom den offentliga sektorn som omfattas av Finlands Banks urvalsenkät. I regel lämnar varje rapporteringsskyldig i Finland inom en och samma koncern in en separat rapport. Men rapporteras undantagsvis uppgifterna för koncernens hela finländska del i en rapport ska basuppgifterna innehålla FO-nummer och namn för de koncernenheter som rapporten gäller. Uppgifterna ska rapporteras i miljoner euro med två decimaler. Rapporterna ska lämnas in till Finlands Banks senast den 15 arbetsdagen påföljande månad. I tekniska frågor ska rapportörerna kontakta systemoperatörens tekniska kundstöd (Itella Information Logistics, som håller öppet dygnet runt och betjänar på finska, svenska och engelska. Ange att ärendet gäller månadsrapporteringen av SV. Rådgivning om rapportinnehåll och annan information ger Finlands Bank. Frågorna ska i första hand riktas till E-postadresserna till personer har formen Rapporten består av följande blanketter: SVInfo SV A SV B SV C SV E SV F SV G Basuppgifter om det rapporterande företaget Utländska skulder (exkl. värdepappersskulder och koncerninterna skulder) Utländska fordringar (exkl. värdepapperstillgångar och koncerninterna fordringar) Derivatkontrakt med utlänningar Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska moderföretag Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer Statens tilläggsrapport (endast för rapportörer från den statliga sektorn)

7 7 (37) 3 SNABBGUIDE Snabbguiden redogör i korthet för innehållet i rapporten. Närmare anvisningar och definitioner finns i kapitlen Utländska skulder SV A.A.2 (exkl. värdepappersskulder och koncerninterna skulder, se blankett SV E och SV F)) Här rapporteras andra utländska skulder än värdepapper och koncerninterna skulder. Skulderna landfördelas på motpartens hemland. Handelskrediterna bryts ned enbart på euroländer och övriga länder. Under Lån SV A.A.2.1 rapporteras icke omsättbara lån som är baserade på bilaterala låneavtal. Revolving credit-avtal rapporteras allteftersom lånet lyfts. Under Leasingkrediter SV A.A.2.2 (finansiell leasing) redovisas poster som hänför sig till varor som leasats från utlandet, bl.a. utbetalda leasingavgifter. Under Handelskrediter SV A.A.2.3 rapporteras leverantörskrediter vid import och exportförskott i samband med handel med varor och tjänster. Under Övriga skulder SV A.A.2.4 redovisas skulder som inte hör till någon annan del av blankett SV A.A Utländska fordringar SV B2.A.1 (exkl. värdepappersfordringar och koncerninterna fordringar, se blankett SV E och SV F) Här rapporteras andra utländska fordringar än värdepapper och koncerninterna fordringar. Fordringarna landfördelas på motpartens hemland. Handelskrediterna bryts ned enbart på euroländer och övriga länder. Under Lån SV B2.A.1.1 rapporteras icke omsättbara lån som är baserade på bilaterala låneavtal. Under Leasingkrediter SV B2.A.1.2 (finansiell leasing) redovisas poster som hänför sig till varor som leasats till utlandet, bl.a. erhållna leasingavgifter. Under Handelskrediter SV B2.A.1.3 rapporteras importförskott och exportfordringar som hänför sig till handel med varor och tjänster. Under Insättningar SV B2.A.1.4 rapporteras medel på konton hos utländska finansinstitut och utländsk valuta i kontanter/kontantkassor. Under Övriga fordringar SV B2.A.1.5 redovisas fordringar som inte hör till någon annan del av blankett SV B2.A Utländska derivatkontrakt SV C På denna blankett rapporteras både derivatkontrakt som ingåtts på utländska derivatbörser och bilaterala, icke standardiserade derivatkontrakt som ingåtts med utlänningar. Utestående fordringar och skulder landfördelas på börsens eller motpartens hemland.

8 8 (37) 3.4 Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska moderföretag SV E Med utländska moderföretag avses utländska företag som har en ägarandel eller rösträtt (direkt + indirekt) i det rapporterande företaget på minst 10 %. Uppgifterna landfördelas på hemlandet för de utländska direkta moderföretagen. Handelskrediterna bryts ned enbart på euroländer och övriga länder Skulder till utländska moderföretag SV E.A.1 Under Aktier och övrigt eget kapital SV E.A.1.1 rapporteras utländska moderföretags investeringar i det rapporterande företagets eget kapital. Under Masskuldebrev SV E.A.1.2 redovisas utländska moderföretags innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av det rapporterande företaget med en ursprunglig löptid över 12 månader. Under Penningmarknadsinstrument SV E.A.1.3 rapporteras utländska moderföretags innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av det rapporterande företaget med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Under Lån och insättningar (koncernkonton) SV E.A.1.4 redovisas utbetalda lån från utländska moderföretag, leasingkrediter avseende varor som leasats från moderföretag och koncernkontoskulder till moderföretag. Under Handelskrediter SV E.A.1.5 rapporteras leverantörskrediter vid import och exportförskott i anslutning till varu- och tjänstehandel med moderföretag Fordringar på utländska moderföretag SV E.A.2 Under Masskuldebrev SV E.A.2.1 redovisas det rapporterande företagets innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av utländska moderföretag med en ursprunglig löptid över 12 månader. Under Penningmarknadsinstrument SV E.A.2.2 rapporteras det rapporterande företagets innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av utländska moderföretag med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Under Lån och insättningar (koncernkonton) SV E.A.2.3 redovisas lån till utländska moderföretag, leasingkrediter avseende varor som leasats till moderföretag och koncernkontofordringar på moderföretag. Under Handelskrediter SV E.A.2.4 rapporteras importförskott och exportfordringar i anslutning till varu- och tjänstehandel med moderföretag. 3.5 Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer SV F.A.1 Med utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer avses här utländska företag där det rapporterande företaget har en ägarandel eller rösträtt (direkt + indirekt) på minst 10 %. Uppgifterna landfördelas på företagens hemland. Handelskrediterna bryts ned enbart på euroländer och övriga länder.

9 9 (37) Skulder till utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer SV F.A.1 Under Masskuldebrev SV F.A.1.1redovisas de utländska dotterföretagens, intresseföretagens och filialernas innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av det rapporterande företaget med en ursprunglig löptid över 12 månader. Under Penningmarknadsinstrument SV F.A.1.2 rapporteras de utländska dotterföretagens, intresseföretagens och filialernas innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av det rapporterande företaget med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Under Lån och insättningar (koncernkonton) SV F.A.1.3 redovisas utbetalda lån från utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer, leasingkrediter avseende varor leasade från dessa och koncernkontoskulder till dem. Under Handelskrediter SV F.A.1.4 rapporteras leverantörskrediter vid import och exportförskott i anslutning till varu- och tjänstehandel med utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer Fordringar på utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer SV F.A.2 Under Aktier och övrigt eget kapital SV F.A.2.1 rapporteras utländska företagsförvärv och övriga investeringar i dotterföretagens, intresseföretagens och filialernas eget kapital. Under Masskuldebrev SV F.A.2.2redovisas det rapporterande företagets innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer med en ursprunglig löptid över 12 månader. Under Penningmarknadsinstrument SV F.A.2.3 redovisas det rapporterande företagets innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Under Lån och insättningar (koncernkonton) SV F.A.2.4 rapporteras lån till utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer, leasingkrediter avseende varor som leasats till dessa och koncernkontofordringar på dem. Under Handelskrediter SV F.A.2.5 redovisas importförskott och exportfordringar i anslutning till varu- och tjänstehandel med utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer. 3.6 Statens tilläggsrapport SV G Skulder SV G.A.1 På denna blankett redovisar rapportörerna inom statssektorn enbart sina nedbrytningar. Under Medlemsandelsskuldebrev SV G.A.1.1 rapporteras skuldebrev med vilka staten betalar medlemsandelar till internationella organisationer och företag som fungerar som finansinstitut.

10 10 (37) Fordringar SV G.A.2 Under Medlemsandelar SV G.A.2.1 redovisas medlemsandelsfordringar som staten förbinder sig att betala till internationella organisationer och företag som fungerar som finansinstitut. Under Biståndskrediter SV G.A.2.2 rapporteras krediter som staten beviljat utvecklingsländer. Efterskänkta biståndskrediter SV G.A.2.3 under rapportperioden Utländsk finansiering av aravalån SV G.A.3 Under Lån SV G.A rapporteras sådan finansiering av Statens bostadsfonds aravalån som skaffats genom värdepapper emitterade av utländska specialbolag Derivatkontrakt med utlänningar i anslutning till aravalån SV G.A.4 Här rapporteras derivatkontrakt som hänför sig till avsnittet ovan.

11 11 (37) 4 GRUNDBEGREPP 4.1 Utländska skulder och fordringar Med utländska skulder avses inlänningars skulder till utlänningar. Med utländska fordringar avses inlänningars fordringar på utlänningar. 4.2 Inlänning och utlänning Som inlänningar (inhemska) klassificeras enheter som har sin permanenta ekonomiska hemvist i Finland och en lokalitet i Finland varifrån verksamheten bedrivs, t.ex. ett arbetsställe eller en produktionsanläggning. Permanent är hemvisten om enheten utövar ekonomiska aktiviteter och transaktioner i Finland under en period på minst ett år. Övriga enheter klassificeras som utlänningar (utländska). Inlänningar är i praktiken alla hushåll, företag och andra juridiska personer som är registrerade i Finland. Utländska filialer till enheter registrerade i Finland utgör undantag. De klassificeras om utlänningar. På motsvarande sätt klassificeras finländska filialer till utlandsregistrerade enheter som inlänningar. Inhemska finansinstituts filialer i utlandet klassificeras således som utlänningar och utländska finansinstituts filialer i Finland som inlänningar. Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska unionens institutioner (t.ex. Europeiska Investeringsbanken) och övriga internationella organisationer klassificeras som utlänningar och har egna landkoder. 4.3 Utländska värdepappersskulder och värdepappersfordringar Utländska värdepappersskulder omfattar utlänningars innehav av omsättbara värdepapper (t.ex. aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument) som emitterats av inlänningar. Utländska värdepappersfordringar omfattar omsättbara aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument emitterade av utlänningar och fondandelar i investeringsfonder registrerade i utlandet. Obligationer (masskuldebrev) omfattar alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid över ett år. Penningmarknadsinstrument omfattar alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid upp till 12 månader, t.ex. företags- och bankcertifikat. Derivatkontrakt med utlänningar klassificeras inte som utländska värdepappersskulder eller -fordringar.

12 12 (37) 4.4 Koncerninterna utländska skulder och fordringar Med koncerninterna utländska skulder och fordringar avses skulder och fordringar mellan det rapporterande företaget och utländska koncernföretag. Som utländska koncernföretag räknas utländska moderföretag, dotterföretag, intresseföretag, filialer och systerföretag till det rapporterande företaget. Med utländska moderföretag avses utländska företag som har en ägarandel eller rösträtt (direkt + indirekt) i det rapporterande företaget på minst 10 %. Med utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer avses utländska företag där det rapporterande företaget har en ägarandel eller rösträtt (direkt + indirekt) på minst 10 %. Med filial avses en enhet som under minst ett år producerar varor eller tjänster och som inte är ett juridiskt självständigt företag men som har separat bokföring (resultaträkning och balansräkning). Med utländska systerföretag avses företag som hör till samma koncern som det rapporterande företaget och i vilket koncernens moderföretag är ägare men inte genom samma ägarkedja. Till skillnad från finsk bokföringslagstiftning räknas till koncernföretagen även intresseföretag där ägarandelen eller rösträtten är % och moderföretag som har en ägarandel eller rösträtt i det rapporterande företaget på %. 4.5 Skulder och fordringar vid rapportperiodens början och slut 4.6 Nettoförändring Utländska skulder och fordringar vid början och slutet av rapportperioden rapporteras till marknadsvärde. Ställningen vid slutet av perioden omräknas till euro enligt ECB:s genomsnittskurser för månadens sista dag. Valutakurserna finns på Finlands Banks webbplats (www.finlandsbank.fi) under Valutakurser. Skulderna/fordringarna vid början av rapportperioden motsvarar ställningen vid utgången av föregående period. Ställningsvärden och stockförändringar ska ha följande inbördes samband: skulder/fordringar vid rapportperiodens början + nettoförändring + valutakursförändringar + övriga värdeförändringar = skulder/fordringar vid rapportperiodens slut. I kolumnen Nettoförändring redovisas skillnaden mellan köp och försäljningar eller utbetalningar och amorteringar under rapportperioden. Betalningarna rapporteras till transaktionsdagens kurs. Belopp i någon annan valuta än euro omräknas till euro enligt den genomsnittskurs för transaktionsdagen som publiceras av ECB.

13 13 (37) 4.7 Valutakursförändring Här rapporteras värdeförändringar i fordringarna och skulderna under rapportperioden på grund av valutakursförändringar. En valutakursförändring är positiv när skulden eller fordran ökar och negativ när skulden eller fordran minskar. 4.8 Övriga värdeförändringar 4.9 Upplupen ränta 4.10 Dividend Här redovisas de värdeförändringar i skulderna och fordringarna som orsakats av köp, försäljningar, nettoförändringar eller valutakursförändringar. Sådana värdeförändringar kan till exempel bero på kreditförluster eller förändringar i värdepapperspriserna. En värdeförändring är positiv när skulden eller fordran ökar och negativ när skulden eller fordran minskar. Räntorna rapporteras på upplupen basis (prestationsprincipen). Motposten till upplupen ränta redovisas mot respektive skuldslag (tillgångsslag) som en ökning. Motposten rapporteras i kolumnen Nettoförändring (positivt belopp). Upplupen ränta på en skuld (fordran) inräknas också i ställningsvärdet. När räntan faktiskt betalas redovisas den betalda räntan som en minskning av skulden (fordran) och avräknas från ställningsvärdet. Betalda räntor rapporteras i kolumnen Nettoförändring (negativt belopp). I räntorna på obligationer (masskuldebrev) på blanketterna SVE och SVF rapporteras också emissionsvinst eller -förlust periodiserad över löptiden. I skulderna redovisas emissionsförlusten som räntekostnad (positiv) och emissionsvinsten som avdrag från räntekostnaden (negativ). I fordringarna redovisas emissionsförlusten (ur köparens synvinkel en emissionsvinst) som ränteintäkt (positiv) och emissionsvinsten (ur köparens synvinkel en emissionsförlust) som avdrag från ränteintäkten (negativ) från skuldebrevsinnehavet. Vid nollkuponglån och kortfristiga diskonteringsinstrument beräknas räntekostnaderna som skillnaden mellan skuldebrevets nominella värde och emissionsvärde och periodiseras över skuldens löptid. Motposten redovisas under försäljningar. Upplupna räntor omräknas till euro enligt medelvärdet av ECB:s dagliga genomsnittskurser under månaden. Koncerninterna dividender på blanketterna SV E.A.1 och SV F.A.2 rapporteras på upplupen basis (prestationsprincipen). Dividenderna till utländska moderföretag rapporteras på blankett SV E.A.1 när rapportören avräknar dem från eget kapital i sin

14 14 (37) balansräkning och dividenderna till utländska dotter- och intresseföretag på blankett SV F.A.2 när rapportören intäktsför dem i sin resultaträkning Löptid Skulder och fordringar med en ursprunglig löptid över 12 månader klassificeras som långfristiga. Som långfristiga räknas också skulder och fordringar med obegränsad löptid Motpartsländer Med motpartsland avses hemlandet för den direkta utländska borgenären eller gäldenären. Undantag: Handelskrediterna bryts ned enbart på euroländer och övriga länder. Euroländer 2009 är Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Europeiska centralbanken (ECB) hänförs också till denna grupp. Internationella organisationer klassificeras som länder utanför euroområdet. Kontrakt som ingåtts på derivatbörser landfördelas på börsens hemland och icke standardiserade bilaterala kontrakt på motpartens hemland. Om motpartslandet för en skuld eller fordran ändras redovisas förändringen i kolumnen Nettoförändring. I annat fall rapporteras ändringar av motpartsland i kolumnen Övriga värdeförändringar. Också förändringar till följd av euroområdets utvidgning rapporteras under värdeförändringar. Utöver länder innehåller listan några internationella organisationer, dvs. Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska unionens institutioner och Nordiska Investeringsbanken (NIB).

15 15 (37) 5 UTLÄNDSKA SKULDER (EXKL. VÄRDEPAPPERSSKULDER OCH KONCERNINTERNA SKULDER) SV A.A Lån SV A.A.2.1 På blankett SV A.A.2 rapporteras utländska skulder exklusive värdepappersskulder och koncerninterna skulder. Skulderna särredovisas efter motpartens hemland med undantag för handelskrediter, som endast bryts ned på euroländer 1 och övriga länder efter motpartens hemland. Skulderna (exkl. leasingkrediter) fördelas vidare på kortfristiga och långfristiga skulder. Som kortfristiga klassificeras avtal med en löptid upp till 12 månader och som långfristiga avtal med en löptid över 12 månader. Med lån avses här förhållanden där låntagaren och långivaren ingår ett bilateralt låneavtal. De underliggande skuldebreven är icke omsättbara, dvs. ej avsedda för handel. Långivaren kan vara en bank eller ett konsortium av banker. Lånen rapporteras till fullt belopp utan avdrag för kostnader och provisioner. Lyfta konsortielån ska rapporteras uppdelat på hemland för de utländska banker som medverkar i konsortielånet i proportion till bankernas andelar. Medverkande finländska bankers andelar rapporteras inte. Här rapporteras också medelsanskaffning genom försäljning (eller överlåtelse) av värdepapper till utlandet genom repor eller värdepapperslån. Specialfall Revolving credit-avtal rapporteras här allteftersom lånet lyfts. Utländskt lån som tagits i rapportörens namn men som inte lyfts i Finland utan ligger kvar på rapportörens konto i utlandet: lånet rapporteras under Lån men också under Insättningar på blankett SV B2.A.1 om medlen finns på kontot vid slutet av rapportmånaden. Utländskt lån som tagits i rapportörens namn men som inte lyfts i Finland utan lånas vidare till ett utländskt dotterföretag eller används för finansiering av företagsköp: lånet rapporteras under Lån på blankett SV A.A.2 men också under Lån och insättningar (koncernkonton) på blankett SV F.A.2 under Fordringar på dotterföretag, intresseföretag och filialer. 1 Euroländer är Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Också Europeiska centralbanken (ECB) klassificeras som euroland.

16 16 (37) 5.2 Leasingkrediter (finansiell leasing) SV A.A.2.2 Dragningar av leasingkrediter redovisas till marknadsvärdet för leasingobjektet. En kontraktsenlig, periodisk leasingbetalning omfattar i princip såväl amortering som ränta och de rapporteras enligt kontraktsvillkoren. Amorteringarna beräknas enligt kontraktet, utom amorteringen för den sista kontraktsmånaden. Den är lika med skulden vid föregående månads slut. Den skuld som hänför sig till kontraktet räknas fram genom att summan av amorteringarna under de tidigare månaderna (inklusive rapportmånaden) dras av från marknadsvärdet för varan. 5.3 Handelskrediter SV A.A.2.3 Handelskrediter är krediter i anslutning till handel med varor och tjänster, såsom leverantörskrediter (betalningstid beviljad av utländska säljare), leverantörsskulder och förskott från utländska köpare för planerade eller kommande prestationer. 5.4 Övriga skulder SV A.A.2.4 Här redovisas poster som inte hänför sig till någon annan del av blankett SV A.2 (lån, handelskrediter och leasingkrediter). Exempel på sådana poster är utnyttjade krediter på konton i utländska finansinstitut, växelfinansiering, betalningstidsskulder, betalningsförmedlingsskulder och försäkringsföretagens återförsäkringskontoskulder och depåer. Här redovisas också erhållna marginalbetalningar för derivatkontrakt (i regel standardiserade) som betalas tillbaka till betalaren när kontraktet löper ut. Försäkringsföretagens utländska ansvarsskulder (premie- och ersättningsansvar) rapporteras inte med denna rapport. Specialfall Konton med kredit i utländska finansinstitut: Negativa saldon på konton med kredit i utländska finansinstitut rapporteras här. Positiva saldon rapporteras under Insättningar på blankett SV B2.A.1.

17 17 (37) 6 UTLÄNDSKA FORDRINGAR (EXKL. VÄRDEPAPPERSFORDRINGAR KONCERNINTERNA FORDRINGAR) SV B2.A Lån SV B2.A.1.1 På blankett SV B2.A.1 rapporteras utländska fordringar exklusive värdepappersfordringar och koncerninterna fordringar. Fordringarna särredovisas efter motpartens hemland med undantag för handelskrediter, som bryts ned enbart på euroländer och övriga länder. Vidare bryts övriga fordringar (exkl. leasingkrediter) ned på kortfristiga och långfristiga fordringar. Kortfristiga fordringar är kontrakt med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Till långfristiga fordringar räknas kontrakt med en ursprunglig löptid över 12 månader och fordringar med obegränsad löptid. Under Lån rapporteras bilaterala låneavtal mellan långivare och låntagare. De skuldebrev som låneavtalen baserar sig på är inte omsättbara, dvs. ej avsedda för handel. Exempel på lån är enskilda lån och långivning genom förvärv av värdepapper från utlandet genom repor eller värdepapperslån. 6.2 Insättningar SV B2.A.1.4 Under Insättningar rapporteras transaktionskonton (dagligkonton), tidsbundna konton och övriga inlåningskonton samt innehav av utländsk valuta (kontantkassor). Som utländsk valuta betraktas alla andra valutor än euro. Saldona på utländska konton redovisas enligt ställningen vid månadens slut. Här rapporteras bl.a. marginalbetalningar för derivatkontrakt; erhållna och utbetalda marginalbetalningar redovisas också under Övriga fordringar SV B2.A.1.5 (ställd säkerhet) respektive Övriga skulder SV A.A.2.4 (erhållen säkerhet) uppgifter om det huvudkonto och de underkonton till koncernkonton i utländska finansinstitut som rapportören i sin egen bokföring redovisar som en fordran på finansinstitutet. Specialfall Negativa saldon på konton med kredit i utländska finansinstitut rapporteras under Övriga skulder på blankett SV A Leasingkrediter SV B2.A.1.2 Under Leasingkrediter rapporteras fordringar som hänför sig till varor som är leasats till utlandet.

18 18 (37) Dragningar av leasingkrediter (finansiell leasing) redovisas till marknadsvärdet för leasingobjektet. En kontraktsenlig, periodisk leasingbetalning omfattar såväl amortering som ränta och de rapporteras enligt kontraktsvillkoren. Amorteringarna beräknas enligt kontraktet, utom amorteringen för den sista kontraktsmånaden. Den är lika med fordran vid föregående månads slut. Den fordran som hänför sig till kontraktet räknas fram genom att summan av amorteringarna under de tidigare månaderna (inklusive rapportmånaden) avräknas från marknadsvärdet för varan. 6.4 Handelskrediter SV B2.A.1.3 Handelskrediter är krediter i anslutning till handel med varor och tjänster, såsom importförskott (förskottsbetalningar till utländska säljare), kundfordringar och exportfordringar (betalningstid som beviljats utländska köpare). Exportfordringar rapporteras brutto, dvs. inklusive fordringar som finansierats med exportfinansieringskrediter. 6.5 Övriga fordringar SV B2.A.1.5 Under Övriga fordringar rapporteras poster som inte kan hänföras till andra delar av rapporten, t.ex. växlar betalningstidsfordringar betalningsförmedlingsfordringar försäkringsföretagens återförsäkringskontofordringar och depåer här redovisas också utbetalda marginalbetalningar för derivatkontrakt (i regel standardiserade) som betalas tillbaka till betalaren när kontraktet löper ut. Försäkringsföretagens utländska försäkringspremiefordringar rapporteras inte med denna rapport.

19 19 (37) 7 DERIVATKONTRAKT SV C För betalningsbalansen insamlas uppgifter om derivatkontrakt med utlänningar. Transaktioner som hänför sig till sådana kontrakt och motsvarande utestående fordringar och skulder redovisas separat från de underliggande tillgångarna. De transaktioner i underliggande tillgångar med utlänningar som eventuellt följer av derivatkontrakten rapporteras på andra blanketter (om det har varit fråga om fordringar eller skulder som omfattas av betalningsbalansenkäten). Rapporteringen omfattar både standardiserade derivatkontrakt och icke standardiserade, bilaterala kontrakt (s.k. OTC-derivat). Derivatkontrakt som förvärvats på utländska börser betraktas som kontrakt med utlänningar. Följande typer av kontrakt betraktas inte som derivat i betalningsbalansen: varu- och tjänsterelaterade leveransavtal till fast pris, om det inte är fråga om standardiserade kontrakt (t.ex. råvarufuturer) som är föremål för handel på börsen försäkringsavtal borgensförbindelser och andra säkerheter för lån derivatliknande kontrakt som utgör en fast och oskiljbar del av den underliggande tillgången och som sålunda kan anses påverka värdet av den underliggande tillgången (t.ex. villkoren för konverteringslån som ger placeraren rätt att byta ut sina skuldebrev mot aktier i emittentbolaget). Alla derivatkontrakt med utlänningar redovisas sammanräknade i rapporten utan uppdelning på t.ex. instrument. På blanketten redovisas endast följande uppgifter om derivatkontrakten: nettovärdet av kontraktsstocken vid rapportmånadens början och slut, bruttovärden för kontraktsstocken vid rapportmånadens slut samt stockförändringar under rapportmånaden. Stockförändringarna redovisas fördelade på nettobetalningar till och från kontraktsparter, valutakursförändringar och övriga värdeförändringar. Dessa behandlas mer ingående nedan (avsnitt och 7.2.2). Uppgifterna om kontraktsstockens nettovärde och stockförändringar ska ha följande inbördes samband: kontraktsstockens nettovärde vid rapportmånadens början + nettobetalningar (till eller från kontraktsparter) + valutakursförändringar + övriga värdeförändringar = kontraktsstockens nettovärde vid rapportmånadens slut. 7.1 Kontraktsstockens bruttovärden och nettovärde Med kontraktsstockens bruttovärde avses marknadsvärdet av gällande (öppna) kontrakt vid rapportmånadens slut. Som fordringar (+) redovisas summan av alla kontrakt med positivt marknadsvärde. Som skulder ( ) redovisas summan av alla kontrakt med negativt marknadsvärde. Ett kontrakt har ett positivt marknadsvärde ur rapportörens synvinkel när den utländska motparten skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den inhemska rapportören om

20 20 (37) kontraktet avvecklades omedelbart (dvs. vid slutet av månaden). På motsvarande sätt är marknadsvärdet negativt när den inhemska rapportören skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den utländska motparten. Värdet av de underliggande tillgångarna ska inte rapporteras som värde på derivatkontrakten. I rapporten om fordringar och skulder redovisas kontrakten enligt bruttoprincipen. Sålunda nettas inte kontrakt med samma part. Om ett kontrakt stängs genom att ett motsatt identiskt kontrakt ingås (dvs. avkastningen på eller kostnaden för kontraktet låses slutligt före förfallodagen) ska värdet på bägge kontrakten rapporteras. Om marknadsvärdet inte kan fastställas utifrån offentliga pris- eller räntenoteringar (OTC-derivat) kan kontrakten värderas t.ex. med hjälp av teoretiska prissättningsmodeller eller genom beräkning av det diskonterade nuvärdet av de återstående nettobetalningsflödena enligt marknadsvärdet för den underliggande tillgången. Nettovärdet av kontraktsstocken beräknas på bruttovärdena genom att skulderna dras av från fordringarna. Nettovärdet kan ha antingen positivt eller negativt förtecken. Nettovärdet rapporteras enligt ställningen vid början och slutet av rapportmånaden. Nettovärdet vid början av rapportmånaden motsvarar nettovärdet vid slutet av föregående månad. Utestående fordringar och skulder för derivatkontrakt samt nettovärdet landfördelas på motpartsland vid icke standardiserade kontrakt eller på derivatbörsens hemland vid standardiserade kontrakt. 7.2 Förändringar i kontraktsstocken Nettobetalningar till och från kontraktsparter Under Nettobetalningar rapporteras betalningsflöden (kassaflöden) under rapportmånaden på grund av kontrakt med utlänningar. Här rapporteras bl.a. premier som betalas när standardiserade derivatkontrakt ingås, mellanavräkningar under deras löptid (s.k. marginalbetalningar som inte betalas tillbaka) och nettovärdesavräkningar som sker när kontrakten löper ut samt alla nettobetalningar mellan parterna vid icke standardiserade kontrakt. Om kontraktet leder till leverans av den underliggande tillgången, vilket är möjligt i samband med optioner, futurer och terminer, ska skillnaden mellan marknadsvärdet och lösen- eller kontraktspriset redovisas under nettobetalningar. Beräkningsmetoderna och rapporteringsprinciperna för olika instrument beskrivs i avsnitt 7.3.1, 7.3.2, och

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER RR 8 REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 1998 (inkl. ändring dec. 2003) 1 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 DEFINITIONER 4 TRANSAKTIONER I UTLÄNDSK VALUTA 4 Löpande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen... 1 3 TLTRO utestående

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Protokollsbilaga B2 Direktionens protokoll 101125, 11 Regel BESLUTSDATUM: 20101125 BESLUT AV: BEFATTNING: ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE103

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten 2015-04-17 1(59) Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten NOVEMBER/DECEMBER 2014 Rapporteringen av finansmarknadsstatistik för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så kallade MFI-blanketten.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010 Finansiell statistik Årsöversikt 21 Utestående bostadslån efter ursprunglig löptid, 31.12.21 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 % År Finlands Bank Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik Statistikenheten

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Placerarens ränteguide 2011

Placerarens ränteguide 2011 Placerarens ränteguide 2011 www.porssisaatio.fi Räntorna som en del av ekonomin... 4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten... 7 Direkta ränteplaceringar... 9 Räntefonder...19 Spar-

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer