RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)"

Transkript

1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från

2 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar Rapporteringsanvisningarna har kompletterats med regler för redovisning av marginalbetalningar för derivat enligt följande: a. avsnitt Övriga skulder SV A.A.24 avseende erhållna säkerheter b. avsnitt Insättningar SV B2.A.1.4 avseende erhållna säkerheter c. avsnitt Övriga fordringar SV B2.A.1.5 avseende ställda säkerheter d. avsnitt Nettobetalningar till och från kontraktsparter avseende ställda och erhållna säkerheter.

3 3 (37) INNEHÅLL 1 INLEDNING RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN SNABBGUIDE Utländska skulder SV A.A.2 (exkl. värdepappersskulder och koncerninterna skulder, se blankett SV E och SV F)) Utländska fordringar SV B2.A.1 (exkl. värdepappersfordringar och koncerninterna fordringar, se blankett SV E och SV F) Utländska derivatkontrakt SV C Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska moderföretag SV E Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer SV F.A Statens tilläggsrapport SV G GRUNDBEGREPP Utländska skulder och fordringar Inlänning och utlänning Utländska värdepappersskulder och värdepappersfordringar Koncerninterna utländska skulder och fordringar Skulder och fordringar vid rapportperiodens början och slut Nettoförändring Valutakursförändring Övriga värdeförändringar Upplupen ränta Dividend Löptid Motpartsländer UTLÄNDSKA SKULDER (EXKL. VÄRDEPAPPERSSKULDER OCH KONCERNINTERNA SKULDER) SV A.A Lån SV A.A Leasingkrediter (finansiell leasing) SV A.A Handelskrediter SV A.A Övriga skulder SV A.A UTLÄNDSKA FORDRINGAR (EXKL. VÄRDEPAPPERSFORDRINGAR KONCERNINTERNA FORDRINGAR) SV B2.A Lån SV B2.A Insättningar SV B2.A Leasingkrediter SV B2.A Handelskrediter SV B2.A Övriga fordringar SV B2.A DERIVATKONTRAKT SV C Kontraktsstockens bruttovärden och nettovärde Förändringar i kontraktsstocken... 20

4 4 (37) 7.3 Exempel på redovisning av derivatkontrakt KONCERNINTERNA UTLÄNDSKA SKULDER OCH FORDRINGAR Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska moderföretag SV E Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer SV STATENS TILLÄGGSRAPPORT SV G Utländsk finansiering av aravalån Bilaga 1. Nyttiga länkar och kontaktinformation... 37

5 5 (37) 1 INLEDNING Finlands Bank samlar månatligen in uppgifter från icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag), kommuner och staten om deras utländska skulder och fordringar. Uppgifterna används för sammanställning av en betalningsbalans för Finland och Ekonomiska och monetära unionen (EMU). Rapporteringen gäller skulder och fordringar direkt gentemot utlänningar (enheter med hemvist i utlandet). För sammanställningen av betalningsbalansen för EMU landfördelas skulderna och fordringarna. Statistiken över betalningsbalansen visar den externa balansen för en ekonomi, dvs. ekonomins transaktioner med omvärlden. Betalningsbalansen består av en bytesbalans och en finansiell balans. Bytesbalansen visar reella flöden såsom utrikeshandeln med varor och tjänster. Den finansiella balansen visar förändringarna i de utländska tillgångarna och skulderna. I betalningsbalansstatistiken redovisas transaktionerna på upplupen basis (prestationsprincipen). Finlands Banks statistikavdelning sammanställer betalningsbalansen för Finland månadsvis. Det övergripande ansvaret för betalningsbalansstatistiken har Finlands Bank, men datainsamlingen sker i samarbete med Tullstyrelsen och Statistikcentralen. De olika delarna sammanställs sedan av Finlands Bank, som kontrollerar kvaliteten på statistiken med lämpliga statistiska metoder. Betalningsbalansstatistik rapporteras månadsvis till internationella organisationer, bl.a. till Europeiska centralbanken (ECB) som hör till de viktigaste. Aggregerad statistik publiceras också för allmänheten på bankens webbplats (Statistik/Statistiska publikationer/finlands betalningsbalans). Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: lagen om Finlands Bank (28 214/1998) och rådets förordning (EG) nr 2533/1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 951/2009. I månadsenkäten (SV) ska utländska skulder och fordringar rapporteras exklusive skulder och fordringar i form av värdepapper och exklusive koncerninterna poster. De utländska värdepappersskulderna och -fordringarna rapporteras till Finlands Bank med månadsenkäten Enkät om utländska värdepapperstillgångar och -skulder i ickefinansiella företag, finansiella företag och staten (SAVE). Med årsenkäterna om direktinvesteringar samlar Finlands Bank in uppgifter om det bokförda värdet av eget kapital i utländska dotter- och intressebolag, filialer och utlandsägda bolag vid räkenskapsperiodens slut och om förändringar i vinstmedlen under räkenskapsperioden. Enkäterna över föregående år skickas ut i februari mars.

6 6 (37) 2 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN Rapporteringsskyldiga är inhemska icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och enheter inom den offentliga sektorn som omfattas av Finlands Banks urvalsenkät. I regel lämnar varje rapporteringsskyldig i Finland inom en och samma koncern in en separat rapport. Men rapporteras undantagsvis uppgifterna för koncernens hela finländska del i en rapport ska basuppgifterna innehålla FO-nummer och namn för de koncernenheter som rapporten gäller. Uppgifterna ska rapporteras i miljoner euro med två decimaler. Rapporterna ska lämnas in till Finlands Banks senast den 15 arbetsdagen påföljande månad. I tekniska frågor ska rapportörerna kontakta systemoperatörens tekniska kundstöd (Itella Information Logistics, som håller öppet dygnet runt och betjänar på finska, svenska och engelska. Ange att ärendet gäller månadsrapporteringen av SV. Rådgivning om rapportinnehåll och annan information ger Finlands Bank. Frågorna ska i första hand riktas till E-postadresserna till personer har formen Rapporten består av följande blanketter: SVInfo SV A SV B SV C SV E SV F SV G Basuppgifter om det rapporterande företaget Utländska skulder (exkl. värdepappersskulder och koncerninterna skulder) Utländska fordringar (exkl. värdepapperstillgångar och koncerninterna fordringar) Derivatkontrakt med utlänningar Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska moderföretag Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer Statens tilläggsrapport (endast för rapportörer från den statliga sektorn)

7 7 (37) 3 SNABBGUIDE Snabbguiden redogör i korthet för innehållet i rapporten. Närmare anvisningar och definitioner finns i kapitlen Utländska skulder SV A.A.2 (exkl. värdepappersskulder och koncerninterna skulder, se blankett SV E och SV F)) Här rapporteras andra utländska skulder än värdepapper och koncerninterna skulder. Skulderna landfördelas på motpartens hemland. Handelskrediterna bryts ned enbart på euroländer och övriga länder. Under Lån SV A.A.2.1 rapporteras icke omsättbara lån som är baserade på bilaterala låneavtal. Revolving credit-avtal rapporteras allteftersom lånet lyfts. Under Leasingkrediter SV A.A.2.2 (finansiell leasing) redovisas poster som hänför sig till varor som leasats från utlandet, bl.a. utbetalda leasingavgifter. Under Handelskrediter SV A.A.2.3 rapporteras leverantörskrediter vid import och exportförskott i samband med handel med varor och tjänster. Under Övriga skulder SV A.A.2.4 redovisas skulder som inte hör till någon annan del av blankett SV A.A Utländska fordringar SV B2.A.1 (exkl. värdepappersfordringar och koncerninterna fordringar, se blankett SV E och SV F) Här rapporteras andra utländska fordringar än värdepapper och koncerninterna fordringar. Fordringarna landfördelas på motpartens hemland. Handelskrediterna bryts ned enbart på euroländer och övriga länder. Under Lån SV B2.A.1.1 rapporteras icke omsättbara lån som är baserade på bilaterala låneavtal. Under Leasingkrediter SV B2.A.1.2 (finansiell leasing) redovisas poster som hänför sig till varor som leasats till utlandet, bl.a. erhållna leasingavgifter. Under Handelskrediter SV B2.A.1.3 rapporteras importförskott och exportfordringar som hänför sig till handel med varor och tjänster. Under Insättningar SV B2.A.1.4 rapporteras medel på konton hos utländska finansinstitut och utländsk valuta i kontanter/kontantkassor. Under Övriga fordringar SV B2.A.1.5 redovisas fordringar som inte hör till någon annan del av blankett SV B2.A Utländska derivatkontrakt SV C På denna blankett rapporteras både derivatkontrakt som ingåtts på utländska derivatbörser och bilaterala, icke standardiserade derivatkontrakt som ingåtts med utlänningar. Utestående fordringar och skulder landfördelas på börsens eller motpartens hemland.

8 8 (37) 3.4 Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska moderföretag SV E Med utländska moderföretag avses utländska företag som har en ägarandel eller rösträtt (direkt + indirekt) i det rapporterande företaget på minst 10 %. Uppgifterna landfördelas på hemlandet för de utländska direkta moderföretagen. Handelskrediterna bryts ned enbart på euroländer och övriga länder Skulder till utländska moderföretag SV E.A.1 Under Aktier och övrigt eget kapital SV E.A.1.1 rapporteras utländska moderföretags investeringar i det rapporterande företagets eget kapital. Under Masskuldebrev SV E.A.1.2 redovisas utländska moderföretags innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av det rapporterande företaget med en ursprunglig löptid över 12 månader. Under Penningmarknadsinstrument SV E.A.1.3 rapporteras utländska moderföretags innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av det rapporterande företaget med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Under Lån och insättningar (koncernkonton) SV E.A.1.4 redovisas utbetalda lån från utländska moderföretag, leasingkrediter avseende varor som leasats från moderföretag och koncernkontoskulder till moderföretag. Under Handelskrediter SV E.A.1.5 rapporteras leverantörskrediter vid import och exportförskott i anslutning till varu- och tjänstehandel med moderföretag Fordringar på utländska moderföretag SV E.A.2 Under Masskuldebrev SV E.A.2.1 redovisas det rapporterande företagets innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av utländska moderföretag med en ursprunglig löptid över 12 månader. Under Penningmarknadsinstrument SV E.A.2.2 rapporteras det rapporterande företagets innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av utländska moderföretag med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Under Lån och insättningar (koncernkonton) SV E.A.2.3 redovisas lån till utländska moderföretag, leasingkrediter avseende varor som leasats till moderföretag och koncernkontofordringar på moderföretag. Under Handelskrediter SV E.A.2.4 rapporteras importförskott och exportfordringar i anslutning till varu- och tjänstehandel med moderföretag. 3.5 Koncerninterna utländska skulder och fordringar gentemot utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer SV F.A.1 Med utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer avses här utländska företag där det rapporterande företaget har en ägarandel eller rösträtt (direkt + indirekt) på minst 10 %. Uppgifterna landfördelas på företagens hemland. Handelskrediterna bryts ned enbart på euroländer och övriga länder.

9 9 (37) Skulder till utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer SV F.A.1 Under Masskuldebrev SV F.A.1.1redovisas de utländska dotterföretagens, intresseföretagens och filialernas innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av det rapporterande företaget med en ursprunglig löptid över 12 månader. Under Penningmarknadsinstrument SV F.A.1.2 rapporteras de utländska dotterföretagens, intresseföretagens och filialernas innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av det rapporterande företaget med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Under Lån och insättningar (koncernkonton) SV F.A.1.3 redovisas utbetalda lån från utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer, leasingkrediter avseende varor leasade från dessa och koncernkontoskulder till dem. Under Handelskrediter SV F.A.1.4 rapporteras leverantörskrediter vid import och exportförskott i anslutning till varu- och tjänstehandel med utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer Fordringar på utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer SV F.A.2 Under Aktier och övrigt eget kapital SV F.A.2.1 rapporteras utländska företagsförvärv och övriga investeringar i dotterföretagens, intresseföretagens och filialernas eget kapital. Under Masskuldebrev SV F.A.2.2redovisas det rapporterande företagets innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer med en ursprunglig löptid över 12 månader. Under Penningmarknadsinstrument SV F.A.2.3 redovisas det rapporterande företagets innehav av omsättbara skuldebrev emitterade av utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Under Lån och insättningar (koncernkonton) SV F.A.2.4 rapporteras lån till utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer, leasingkrediter avseende varor som leasats till dessa och koncernkontofordringar på dem. Under Handelskrediter SV F.A.2.5 redovisas importförskott och exportfordringar i anslutning till varu- och tjänstehandel med utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer. 3.6 Statens tilläggsrapport SV G Skulder SV G.A.1 På denna blankett redovisar rapportörerna inom statssektorn enbart sina nedbrytningar. Under Medlemsandelsskuldebrev SV G.A.1.1 rapporteras skuldebrev med vilka staten betalar medlemsandelar till internationella organisationer och företag som fungerar som finansinstitut.

10 10 (37) Fordringar SV G.A.2 Under Medlemsandelar SV G.A.2.1 redovisas medlemsandelsfordringar som staten förbinder sig att betala till internationella organisationer och företag som fungerar som finansinstitut. Under Biståndskrediter SV G.A.2.2 rapporteras krediter som staten beviljat utvecklingsländer. Efterskänkta biståndskrediter SV G.A.2.3 under rapportperioden Utländsk finansiering av aravalån SV G.A.3 Under Lån SV G.A rapporteras sådan finansiering av Statens bostadsfonds aravalån som skaffats genom värdepapper emitterade av utländska specialbolag Derivatkontrakt med utlänningar i anslutning till aravalån SV G.A.4 Här rapporteras derivatkontrakt som hänför sig till avsnittet ovan.

11 11 (37) 4 GRUNDBEGREPP 4.1 Utländska skulder och fordringar Med utländska skulder avses inlänningars skulder till utlänningar. Med utländska fordringar avses inlänningars fordringar på utlänningar. 4.2 Inlänning och utlänning Som inlänningar (inhemska) klassificeras enheter som har sin permanenta ekonomiska hemvist i Finland och en lokalitet i Finland varifrån verksamheten bedrivs, t.ex. ett arbetsställe eller en produktionsanläggning. Permanent är hemvisten om enheten utövar ekonomiska aktiviteter och transaktioner i Finland under en period på minst ett år. Övriga enheter klassificeras som utlänningar (utländska). Inlänningar är i praktiken alla hushåll, företag och andra juridiska personer som är registrerade i Finland. Utländska filialer till enheter registrerade i Finland utgör undantag. De klassificeras om utlänningar. På motsvarande sätt klassificeras finländska filialer till utlandsregistrerade enheter som inlänningar. Inhemska finansinstituts filialer i utlandet klassificeras således som utlänningar och utländska finansinstituts filialer i Finland som inlänningar. Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska unionens institutioner (t.ex. Europeiska Investeringsbanken) och övriga internationella organisationer klassificeras som utlänningar och har egna landkoder. 4.3 Utländska värdepappersskulder och värdepappersfordringar Utländska värdepappersskulder omfattar utlänningars innehav av omsättbara värdepapper (t.ex. aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument) som emitterats av inlänningar. Utländska värdepappersfordringar omfattar omsättbara aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument emitterade av utlänningar och fondandelar i investeringsfonder registrerade i utlandet. Obligationer (masskuldebrev) omfattar alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid över ett år. Penningmarknadsinstrument omfattar alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid upp till 12 månader, t.ex. företags- och bankcertifikat. Derivatkontrakt med utlänningar klassificeras inte som utländska värdepappersskulder eller -fordringar.

12 12 (37) 4.4 Koncerninterna utländska skulder och fordringar Med koncerninterna utländska skulder och fordringar avses skulder och fordringar mellan det rapporterande företaget och utländska koncernföretag. Som utländska koncernföretag räknas utländska moderföretag, dotterföretag, intresseföretag, filialer och systerföretag till det rapporterande företaget. Med utländska moderföretag avses utländska företag som har en ägarandel eller rösträtt (direkt + indirekt) i det rapporterande företaget på minst 10 %. Med utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer avses utländska företag där det rapporterande företaget har en ägarandel eller rösträtt (direkt + indirekt) på minst 10 %. Med filial avses en enhet som under minst ett år producerar varor eller tjänster och som inte är ett juridiskt självständigt företag men som har separat bokföring (resultaträkning och balansräkning). Med utländska systerföretag avses företag som hör till samma koncern som det rapporterande företaget och i vilket koncernens moderföretag är ägare men inte genom samma ägarkedja. Till skillnad från finsk bokföringslagstiftning räknas till koncernföretagen även intresseföretag där ägarandelen eller rösträtten är % och moderföretag som har en ägarandel eller rösträtt i det rapporterande företaget på %. 4.5 Skulder och fordringar vid rapportperiodens början och slut 4.6 Nettoförändring Utländska skulder och fordringar vid början och slutet av rapportperioden rapporteras till marknadsvärde. Ställningen vid slutet av perioden omräknas till euro enligt ECB:s genomsnittskurser för månadens sista dag. Valutakurserna finns på Finlands Banks webbplats ( under Valutakurser. Skulderna/fordringarna vid början av rapportperioden motsvarar ställningen vid utgången av föregående period. Ställningsvärden och stockförändringar ska ha följande inbördes samband: skulder/fordringar vid rapportperiodens början + nettoförändring + valutakursförändringar + övriga värdeförändringar = skulder/fordringar vid rapportperiodens slut. I kolumnen Nettoförändring redovisas skillnaden mellan köp och försäljningar eller utbetalningar och amorteringar under rapportperioden. Betalningarna rapporteras till transaktionsdagens kurs. Belopp i någon annan valuta än euro omräknas till euro enligt den genomsnittskurs för transaktionsdagen som publiceras av ECB.

13 13 (37) 4.7 Valutakursförändring Här rapporteras värdeförändringar i fordringarna och skulderna under rapportperioden på grund av valutakursförändringar. En valutakursförändring är positiv när skulden eller fordran ökar och negativ när skulden eller fordran minskar. 4.8 Övriga värdeförändringar 4.9 Upplupen ränta 4.10 Dividend Här redovisas de värdeförändringar i skulderna och fordringarna som orsakats av köp, försäljningar, nettoförändringar eller valutakursförändringar. Sådana värdeförändringar kan till exempel bero på kreditförluster eller förändringar i värdepapperspriserna. En värdeförändring är positiv när skulden eller fordran ökar och negativ när skulden eller fordran minskar. Räntorna rapporteras på upplupen basis (prestationsprincipen). Motposten till upplupen ränta redovisas mot respektive skuldslag (tillgångsslag) som en ökning. Motposten rapporteras i kolumnen Nettoförändring (positivt belopp). Upplupen ränta på en skuld (fordran) inräknas också i ställningsvärdet. När räntan faktiskt betalas redovisas den betalda räntan som en minskning av skulden (fordran) och avräknas från ställningsvärdet. Betalda räntor rapporteras i kolumnen Nettoförändring (negativt belopp). I räntorna på obligationer (masskuldebrev) på blanketterna SVE och SVF rapporteras också emissionsvinst eller -förlust periodiserad över löptiden. I skulderna redovisas emissionsförlusten som räntekostnad (positiv) och emissionsvinsten som avdrag från räntekostnaden (negativ). I fordringarna redovisas emissionsförlusten (ur köparens synvinkel en emissionsvinst) som ränteintäkt (positiv) och emissionsvinsten (ur köparens synvinkel en emissionsförlust) som avdrag från ränteintäkten (negativ) från skuldebrevsinnehavet. Vid nollkuponglån och kortfristiga diskonteringsinstrument beräknas räntekostnaderna som skillnaden mellan skuldebrevets nominella värde och emissionsvärde och periodiseras över skuldens löptid. Motposten redovisas under försäljningar. Upplupna räntor omräknas till euro enligt medelvärdet av ECB:s dagliga genomsnittskurser under månaden. Koncerninterna dividender på blanketterna SV E.A.1 och SV F.A.2 rapporteras på upplupen basis (prestationsprincipen). Dividenderna till utländska moderföretag rapporteras på blankett SV E.A.1 när rapportören avräknar dem från eget kapital i sin

14 14 (37) balansräkning och dividenderna till utländska dotter- och intresseföretag på blankett SV F.A.2 när rapportören intäktsför dem i sin resultaträkning Löptid Skulder och fordringar med en ursprunglig löptid över 12 månader klassificeras som långfristiga. Som långfristiga räknas också skulder och fordringar med obegränsad löptid Motpartsländer Med motpartsland avses hemlandet för den direkta utländska borgenären eller gäldenären. Undantag: Handelskrediterna bryts ned enbart på euroländer och övriga länder. Euroländer 2009 är Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Europeiska centralbanken (ECB) hänförs också till denna grupp. Internationella organisationer klassificeras som länder utanför euroområdet. Kontrakt som ingåtts på derivatbörser landfördelas på börsens hemland och icke standardiserade bilaterala kontrakt på motpartens hemland. Om motpartslandet för en skuld eller fordran ändras redovisas förändringen i kolumnen Nettoförändring. I annat fall rapporteras ändringar av motpartsland i kolumnen Övriga värdeförändringar. Också förändringar till följd av euroområdets utvidgning rapporteras under värdeförändringar. Utöver länder innehåller listan några internationella organisationer, dvs. Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska unionens institutioner och Nordiska Investeringsbanken (NIB).

15 15 (37) 5 UTLÄNDSKA SKULDER (EXKL. VÄRDEPAPPERSSKULDER OCH KONCERNINTERNA SKULDER) SV A.A Lån SV A.A.2.1 På blankett SV A.A.2 rapporteras utländska skulder exklusive värdepappersskulder och koncerninterna skulder. Skulderna särredovisas efter motpartens hemland med undantag för handelskrediter, som endast bryts ned på euroländer 1 och övriga länder efter motpartens hemland. Skulderna (exkl. leasingkrediter) fördelas vidare på kortfristiga och långfristiga skulder. Som kortfristiga klassificeras avtal med en löptid upp till 12 månader och som långfristiga avtal med en löptid över 12 månader. Med lån avses här förhållanden där låntagaren och långivaren ingår ett bilateralt låneavtal. De underliggande skuldebreven är icke omsättbara, dvs. ej avsedda för handel. Långivaren kan vara en bank eller ett konsortium av banker. Lånen rapporteras till fullt belopp utan avdrag för kostnader och provisioner. Lyfta konsortielån ska rapporteras uppdelat på hemland för de utländska banker som medverkar i konsortielånet i proportion till bankernas andelar. Medverkande finländska bankers andelar rapporteras inte. Här rapporteras också medelsanskaffning genom försäljning (eller överlåtelse) av värdepapper till utlandet genom repor eller värdepapperslån. Specialfall Revolving credit-avtal rapporteras här allteftersom lånet lyfts. Utländskt lån som tagits i rapportörens namn men som inte lyfts i Finland utan ligger kvar på rapportörens konto i utlandet: lånet rapporteras under Lån men också under Insättningar på blankett SV B2.A.1 om medlen finns på kontot vid slutet av rapportmånaden. Utländskt lån som tagits i rapportörens namn men som inte lyfts i Finland utan lånas vidare till ett utländskt dotterföretag eller används för finansiering av företagsköp: lånet rapporteras under Lån på blankett SV A.A.2 men också under Lån och insättningar (koncernkonton) på blankett SV F.A.2 under Fordringar på dotterföretag, intresseföretag och filialer. 1 Euroländer är Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Också Europeiska centralbanken (ECB) klassificeras som euroland.

16 16 (37) 5.2 Leasingkrediter (finansiell leasing) SV A.A.2.2 Dragningar av leasingkrediter redovisas till marknadsvärdet för leasingobjektet. En kontraktsenlig, periodisk leasingbetalning omfattar i princip såväl amortering som ränta och de rapporteras enligt kontraktsvillkoren. Amorteringarna beräknas enligt kontraktet, utom amorteringen för den sista kontraktsmånaden. Den är lika med skulden vid föregående månads slut. Den skuld som hänför sig till kontraktet räknas fram genom att summan av amorteringarna under de tidigare månaderna (inklusive rapportmånaden) dras av från marknadsvärdet för varan. 5.3 Handelskrediter SV A.A.2.3 Handelskrediter är krediter i anslutning till handel med varor och tjänster, såsom leverantörskrediter (betalningstid beviljad av utländska säljare), leverantörsskulder och förskott från utländska köpare för planerade eller kommande prestationer. 5.4 Övriga skulder SV A.A.2.4 Här redovisas poster som inte hänför sig till någon annan del av blankett SV A.2 (lån, handelskrediter och leasingkrediter). Exempel på sådana poster är utnyttjade krediter på konton i utländska finansinstitut, växelfinansiering, betalningstidsskulder, betalningsförmedlingsskulder och försäkringsföretagens återförsäkringskontoskulder och depåer. Här redovisas också erhållna marginalbetalningar för derivatkontrakt (i regel standardiserade) som betalas tillbaka till betalaren när kontraktet löper ut. Försäkringsföretagens utländska ansvarsskulder (premie- och ersättningsansvar) rapporteras inte med denna rapport. Specialfall Konton med kredit i utländska finansinstitut: Negativa saldon på konton med kredit i utländska finansinstitut rapporteras här. Positiva saldon rapporteras under Insättningar på blankett SV B2.A.1.

17 17 (37) 6 UTLÄNDSKA FORDRINGAR (EXKL. VÄRDEPAPPERSFORDRINGAR KONCERNINTERNA FORDRINGAR) SV B2.A Lån SV B2.A.1.1 På blankett SV B2.A.1 rapporteras utländska fordringar exklusive värdepappersfordringar och koncerninterna fordringar. Fordringarna särredovisas efter motpartens hemland med undantag för handelskrediter, som bryts ned enbart på euroländer och övriga länder. Vidare bryts övriga fordringar (exkl. leasingkrediter) ned på kortfristiga och långfristiga fordringar. Kortfristiga fordringar är kontrakt med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Till långfristiga fordringar räknas kontrakt med en ursprunglig löptid över 12 månader och fordringar med obegränsad löptid. Under Lån rapporteras bilaterala låneavtal mellan långivare och låntagare. De skuldebrev som låneavtalen baserar sig på är inte omsättbara, dvs. ej avsedda för handel. Exempel på lån är enskilda lån och långivning genom förvärv av värdepapper från utlandet genom repor eller värdepapperslån. 6.2 Insättningar SV B2.A.1.4 Under Insättningar rapporteras transaktionskonton (dagligkonton), tidsbundna konton och övriga inlåningskonton samt innehav av utländsk valuta (kontantkassor). Som utländsk valuta betraktas alla andra valutor än euro. Saldona på utländska konton redovisas enligt ställningen vid månadens slut. Här rapporteras bl.a. marginalbetalningar för derivatkontrakt; erhållna och utbetalda marginalbetalningar redovisas också under Övriga fordringar SV B2.A.1.5 (ställd säkerhet) respektive Övriga skulder SV A.A.2.4 (erhållen säkerhet) uppgifter om det huvudkonto och de underkonton till koncernkonton i utländska finansinstitut som rapportören i sin egen bokföring redovisar som en fordran på finansinstitutet. Specialfall Negativa saldon på konton med kredit i utländska finansinstitut rapporteras under Övriga skulder på blankett SV A Leasingkrediter SV B2.A.1.2 Under Leasingkrediter rapporteras fordringar som hänför sig till varor som är leasats till utlandet.

18 18 (37) Dragningar av leasingkrediter (finansiell leasing) redovisas till marknadsvärdet för leasingobjektet. En kontraktsenlig, periodisk leasingbetalning omfattar såväl amortering som ränta och de rapporteras enligt kontraktsvillkoren. Amorteringarna beräknas enligt kontraktet, utom amorteringen för den sista kontraktsmånaden. Den är lika med fordran vid föregående månads slut. Den fordran som hänför sig till kontraktet räknas fram genom att summan av amorteringarna under de tidigare månaderna (inklusive rapportmånaden) avräknas från marknadsvärdet för varan. 6.4 Handelskrediter SV B2.A.1.3 Handelskrediter är krediter i anslutning till handel med varor och tjänster, såsom importförskott (förskottsbetalningar till utländska säljare), kundfordringar och exportfordringar (betalningstid som beviljats utländska köpare). Exportfordringar rapporteras brutto, dvs. inklusive fordringar som finansierats med exportfinansieringskrediter. 6.5 Övriga fordringar SV B2.A.1.5 Under Övriga fordringar rapporteras poster som inte kan hänföras till andra delar av rapporten, t.ex. växlar betalningstidsfordringar betalningsförmedlingsfordringar försäkringsföretagens återförsäkringskontofordringar och depåer här redovisas också utbetalda marginalbetalningar för derivatkontrakt (i regel standardiserade) som betalas tillbaka till betalaren när kontraktet löper ut. Försäkringsföretagens utländska försäkringspremiefordringar rapporteras inte med denna rapport.

19 19 (37) 7 DERIVATKONTRAKT SV C För betalningsbalansen insamlas uppgifter om derivatkontrakt med utlänningar. Transaktioner som hänför sig till sådana kontrakt och motsvarande utestående fordringar och skulder redovisas separat från de underliggande tillgångarna. De transaktioner i underliggande tillgångar med utlänningar som eventuellt följer av derivatkontrakten rapporteras på andra blanketter (om det har varit fråga om fordringar eller skulder som omfattas av betalningsbalansenkäten). Rapporteringen omfattar både standardiserade derivatkontrakt och icke standardiserade, bilaterala kontrakt (s.k. OTC-derivat). Derivatkontrakt som förvärvats på utländska börser betraktas som kontrakt med utlänningar. Följande typer av kontrakt betraktas inte som derivat i betalningsbalansen: varu- och tjänsterelaterade leveransavtal till fast pris, om det inte är fråga om standardiserade kontrakt (t.ex. råvarufuturer) som är föremål för handel på börsen försäkringsavtal borgensförbindelser och andra säkerheter för lån derivatliknande kontrakt som utgör en fast och oskiljbar del av den underliggande tillgången och som sålunda kan anses påverka värdet av den underliggande tillgången (t.ex. villkoren för konverteringslån som ger placeraren rätt att byta ut sina skuldebrev mot aktier i emittentbolaget). Alla derivatkontrakt med utlänningar redovisas sammanräknade i rapporten utan uppdelning på t.ex. instrument. På blanketten redovisas endast följande uppgifter om derivatkontrakten: nettovärdet av kontraktsstocken vid rapportmånadens början och slut, bruttovärden för kontraktsstocken vid rapportmånadens slut samt stockförändringar under rapportmånaden. Stockförändringarna redovisas fördelade på nettobetalningar till och från kontraktsparter, valutakursförändringar och övriga värdeförändringar. Dessa behandlas mer ingående nedan (avsnitt och 7.2.2). Uppgifterna om kontraktsstockens nettovärde och stockförändringar ska ha följande inbördes samband: kontraktsstockens nettovärde vid rapportmånadens början + nettobetalningar (till eller från kontraktsparter) + valutakursförändringar + övriga värdeförändringar = kontraktsstockens nettovärde vid rapportmånadens slut. 7.1 Kontraktsstockens bruttovärden och nettovärde Med kontraktsstockens bruttovärde avses marknadsvärdet av gällande (öppna) kontrakt vid rapportmånadens slut. Som fordringar (+) redovisas summan av alla kontrakt med positivt marknadsvärde. Som skulder ( ) redovisas summan av alla kontrakt med negativt marknadsvärde. Ett kontrakt har ett positivt marknadsvärde ur rapportörens synvinkel när den utländska motparten skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den inhemska rapportören om

20 20 (37) kontraktet avvecklades omedelbart (dvs. vid slutet av månaden). På motsvarande sätt är marknadsvärdet negativt när den inhemska rapportören skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den utländska motparten. Värdet av de underliggande tillgångarna ska inte rapporteras som värde på derivatkontrakten. I rapporten om fordringar och skulder redovisas kontrakten enligt bruttoprincipen. Sålunda nettas inte kontrakt med samma part. Om ett kontrakt stängs genom att ett motsatt identiskt kontrakt ingås (dvs. avkastningen på eller kostnaden för kontraktet låses slutligt före förfallodagen) ska värdet på bägge kontrakten rapporteras. Om marknadsvärdet inte kan fastställas utifrån offentliga pris- eller räntenoteringar (OTC-derivat) kan kontrakten värderas t.ex. med hjälp av teoretiska prissättningsmodeller eller genom beräkning av det diskonterade nuvärdet av de återstående nettobetalningsflödena enligt marknadsvärdet för den underliggande tillgången. Nettovärdet av kontraktsstocken beräknas på bruttovärdena genom att skulderna dras av från fordringarna. Nettovärdet kan ha antingen positivt eller negativt förtecken. Nettovärdet rapporteras enligt ställningen vid början och slutet av rapportmånaden. Nettovärdet vid början av rapportmånaden motsvarar nettovärdet vid slutet av föregående månad. Utestående fordringar och skulder för derivatkontrakt samt nettovärdet landfördelas på motpartsland vid icke standardiserade kontrakt eller på derivatbörsens hemland vid standardiserade kontrakt. 7.2 Förändringar i kontraktsstocken Nettobetalningar till och från kontraktsparter Under Nettobetalningar rapporteras betalningsflöden (kassaflöden) under rapportmånaden på grund av kontrakt med utlänningar. Här rapporteras bl.a. premier som betalas när standardiserade derivatkontrakt ingås, mellanavräkningar under deras löptid (s.k. marginalbetalningar som inte betalas tillbaka) och nettovärdesavräkningar som sker när kontrakten löper ut samt alla nettobetalningar mellan parterna vid icke standardiserade kontrakt. Om kontraktet leder till leverans av den underliggande tillgången, vilket är möjligt i samband med optioner, futurer och terminer, ska skillnaden mellan marknadsvärdet och lösen- eller kontraktspriset redovisas under nettobetalningar. Beräkningsmetoderna och rapporteringsprinciperna för olika instrument beskrivs i avsnitt 7.3.1, 7.3.2, och

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.2 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland) Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (13) Finansmarknads- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (14) Finansmarknad- och statistikavdelningen

Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (14) Finansmarknad- och statistikavdelningen Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (14) Finansmarknad- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FINLÄNDSKA FÖRETAG SOM HAR UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAG, INTRESSEFÖRETAG OCH FILIALER VID UTGÅNGEN

Läs mer

fordringar och skulder Rapporteringsanvisning

fordringar och skulder Rapporteringsanvisning Yksikkö Ekonomi- och miljöstatistik Etunimi 10.1.2017 Sukunimi pp.kk.vvvv Asia Kvartalsenkät X, om finansiella ohje/raportti fordringar och skulder Rapporteringsanvisning 1(20) Innehåll Datainsamling...

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

DERIVATKONTRAKT. FÖRESKRIFT Nr 203.13 Dnr 22/420/98 1 (11)

DERIVATKONTRAKT. FÖRESKRIFT Nr 203.13 Dnr 22/420/98 1 (11) 1 (11) De anvisningsavsnitt som ingår i respektive kapitel av föreskriften nedan och som inte är bindande på samma sätt som de egentliga föreskriftsavsnitten har indragits och kursiverats. DERIVATKONTRAKT

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Ra RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (2) Innehåll 1

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.2 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2(2) Innehåll

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.01.2000 KOM(1999) 749 slutlig 2000/0019 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 för

Läs mer

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Landstingens finansiella tillgångar och skulder Sida 1 av 13 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER)

ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER) 1 (8) ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER BLANKETT FX1: KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER) Allmänt Blanketten fylls i av de kreditinstitut som godkänts som motparter vid

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013 Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (13) RAPPORTERINGSANVISNINGAR De tekniska reglerna, anvisningarna och beskrivningarna för rapporteringen framgår av bilagorna K001, K002 och K003 i Finansinspektionens föreskrifts- och anvisningssamling.

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE L 247/38 Europeiska unionens officiella tidning 18.9.2013 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 30 juli 2013 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Placeringsfond/månadsrapport

Placeringsfond/månadsrapport W03 Grundläggande uppgifter om placeringarna Andel risk- Värde av fondens tal, värde, % % 05 10 15 Radnr Knr 03 5 Placeringsfondens värde 12 6 Antal fondandelsägare 14 8 Värdepapper och penningmarknadsinstrument

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; beslutade den 17 februari 1998. Finansinspektionen föreskriver följande.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden Allmänt Kvartalsrapport för AP-fonder ska insändas till Statistiska centralbyrån senast 45

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Syfte: Syftet med

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s.

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) SCBFS 2015:25 Bilaga 2 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. Kapitalvinst utländsk valuta o.d., Avsnitt 33 711 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1 2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 6, 17, 24 IL 54 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 532, 574,

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001

VIRATI RÄNTERISKER 4.10.2004. Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 1.1.2001 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Utfärdat Ersätter Gäller fr.o.m. 4.10.2004 1.1.2001 RÄNTERISKER R Frekvens: Svarsnoggrannhet: Inlämningstid: För

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 57/34 27.2.2002 RÄTTELSE Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära (ECB/2001/13) ( L 333 av den 17 december

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

Instruktioner till undersökningen. Utländska handelskrediter

Instruktioner till undersökningen. Utländska handelskrediter Instruktioner till undersökningen Utländska handelskrediter Innehållsförteckning INLEDNING... 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER... 1 OM FÖRETAGET UPPHÖRT... 1 UPPGIFTER AVSEENDE FÖREGÅENDE

Läs mer

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen... 1 3 TLTRO utestående

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 2 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 202/54 Europeiska unionens officiella tidning 4.8.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2012-06-28 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad

Läs mer

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad 6.10.2004 Ersätter 10.6.2000 Träder i kraft från 31.3.2005 P ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN Uppgiftslämnarnivåer:

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2017-06-28 FFFS 2017:xx Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR RAPPORTERINGSANVISNINGAR Allmänt 1 (7) I insamlingen av data om länderrisker (N-tabellerna) analyseras länderfördelningen av utländska fordringar och skulder hos de rapporterande kreditinstituten exkl.

Läs mer

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande:

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande: STATSKONTORET FÖRESKRIFT 23.4.2003 Dnr 102/03/v107/531/2003 Räkenskapsverken och de statliga fonderna utanför budgeten BOKFÖRINGSKONTON Enligt 42 b 4 momentet i förordningen om statsbudgeten (11.12.1992

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014 Korrigering Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 1892014 De korrigerade

Läs mer

Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (17) Finansmarknad- och statistikavdelningen 8.3.2010

Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (17) Finansmarknad- och statistikavdelningen 8.3.2010 Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (17) Finansmarknad- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FINLÄNDSKA FÖRETAG SOM HAR UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAG, INTRESSEFÖRETAG OCH FILIALER VID UTGÅNGEN

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 629 33 Kapitalvinst utländsk o.d. 41 kap. 1 2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 532, 574,

Läs mer

Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Redovisning av derivat och säkringsredovisning Rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av derivatinstrument och säkringsredovisning. Rekommendationen innehåller generella

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 629 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23-24 IL prop. 1989/90:110 s. 458 465, 725 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570-571, 573-574 och 584-585 Vad beskattas? När sker beskattning?

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anvisning till blankett VP404

Anvisning till blankett VP404 Anvisning till blankett VP404 Portföljinvesteringar i utlandet Fonders innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP404 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

RBFS 2002:4 Utkom från trycket den

RBFS 2002:4 Utkom från trycket den RBFS 2002:4 Utkom från trycket den ISSN 0349-8344 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Riksbankens föreskrifter (RBFS 2002:4)

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2. Klassificering av motparter I blanketten klassificeras motparter enligt Standard för institutionell sektor indelning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer