Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)"

Transkript

1 Datum Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning av motparter som genomförts för att harmomisera med det uppdaterade europeiska systemet för nationella och regionala räkenskaper (ESA 2010). Utgångspunkten för klassificeringen av svenska motparter är den nya anpassade sektorklassificeringen Standard för institutionell sektorindelning 2014 (INSEKT 2014). Främst är det sektorförändringar i den finansiella sektorn som påverkas där försäkringsföretag och pensionsinstitut delas upp i två olika sektorer, värdepapperiseringsinstitut (FVC) blir en egen sektor och sektorn Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag tillkommit. Nya uppgifter som tillkommit är rapportering av oreglerade lånefordringar (non-performing loans), utestående outnyttjade kreditmöjligheter (kreditlinor) samt handelsfinansiering av poster utanför balansräkningen. Vidare har specificering av skulder i form av korta positioner (räntebärande värdepapper, aktier och andelar) tillkommit. Ny uppgift är också rapportering av utlåning respektive in- och upplåning till MFI inom koncernen. Omvärderingsspecifikationer för korta positioner, sålda lån samt administrering av FVC lån är nya specifikationer som har tillkommit. I april 2013 började SCB för Riksbankens räkning samla in och publicera värdepappersstatistik baserat på datauppgifter från bland annat Euroclear, ECB:s värdepappersdatabas och emittentrapportering. Detta har möjliggjort att vissa uppgifter för emitterade värdepapper (inkl. förlagslån) har utgått från blanketten. Uppdelning på löptider, svensk- och utländsk marknad, rörlig och bunden ränta för olika obligationstyper samt uppgifter om köpesumman är garanterad åter vid förfall eller ej utgår därmed. Uppgifter om Beviljat belopp på utlåning utgår men ersätts av ovan nämnda uppgifter om kreditlinor. Kreditlinor är ett bredare begrepp än beviljat belopp då denna även avser åtaganden om att lämna kredit, köpa värdepapper eller att utfärda garantier eller accepter. Motparter och sektorer En genomgående förändring som berör flertalet specifikationer i blanketten är den anpassning som genomförts för att harmonisera med uppdaterade europeiska systemet för nationella och regionala räkenskaper (ESA 2010). ESA 2010 påverkar såväl instrument som sektorfördelning i blanketten. För Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box , STOCKHOLM Karlavägen ÖREBRO Klostergatan Webbplats: E-post: Organisationsnummer: Momsregnummer: SE

2 att anpassa den svenska sektorklassificeringen till ESA 2010 så arbetar SCB med att uppdatera nuvarande Standard för institutionell sektorindelning (INSEKT). Den nya standarden benämns INSEKT Motpartsfördelningen för svenska och europeiska motparter i blanketten har anpassats till INSEKT 2014 respektive ESA Anpassningen består dels av nytillkomna sektorer och ibland definitions- eller namnändringar. Sammanfattningsvis så berörs den finansiella sektorn i störst utsträckning av sektorförändringarna. Exempelvis delas försäkringsföretag och pensionsinstitut upp i två olika sektorer. Värdepapperiseringsinstitut (FVC) blir en egen sektor och sektorn Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag har tillkommit. Observera att det inte alltid är ett-till-ettförhållande mellan sektorerna i INSEKT 2014 och blankettens sektoruppdelning. Observera att posten Övriga finansiella företag, ej MFI i flertalet specifikationer får en förändrad betydelse då FVC (och ibland även Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder) brutits ut som en egen sektor. Radnummer är oförändrat men variabelkoden har ändrats. Särskild balans Tillägg av varav-posten Oreglerade lånefordringar (se Spec T3 Oreglerade) I övrigt inga större förändringar. Spec T1 Inga innehållsmässiga förändringar. Spec T2 Utländska centralbanker ändrad till Centralbanker m.m. för att inkludera de fall där MFI/bankpapper är belåningsbara enligt nationell lagstiftning. Spec T3 Sektor Ändringar i motpartsfördelning. Svenska motparter anpassade till INSEKT 2014 och europeiska motparter till ESA För motparter i EMU-länder ny nedbrytning av MFI på Centralbanker, Penningmarknadsfonder samt Andra Monetära finansinstitut. Vidare har nedbrytningarna FVC samt Investeringsfonder införts. Ny tabell gällande utlåning till MFI inom koncernen har lagts till. Spec T3 Motparter, löptid Anpassning till förändringarna enligt T3 Sektor. Spec T3 Löptidsspecifikation Spec T3 Säkerhet

3 Spec T3 Säkerhet, löptid Spec T3 Kortkredit Spec T3 Typ av kredit Borttag av uppgiften Beviljad kredit för Typ av kredit. Ny tabell innehållandes Utestående, outnyttjade kreditmöjligheter (kreditlinor) ersätter i den tidigare uppgiften Beviljad kredit. Med outnyttjade kreditmöjligheter avses åtaganden att lämna kredit, köpa värdepapper eller att utfärda garantier eller accepter 1. Kreditlinor har således en bredare definition än tidigare beviljad kredit som avsåg utlåning. För kreditlinor efterfrågas sektoruppdelning, men ingen valutauppdelning. Ny tabell innehållandes Utestående, handelsfinansiering av poster utanför balansräkningen. Avser bl.a. remburser, öppnade eller bekräftade 2. Sektoruppdelning på MFI och Icke-MFI efterfrågas per landgrupp. Spec T3 Syndikerade lån Spec T3 Oreglerade Ny specifikation. Oreglerade lånefordringar (non-performing loans) ska rapporteras sektoruppdelat. Med oreglerad fordring menas här ett lån där återbetalning eller räntebetalning är mer än 90 dagar försenad och/eller det bedöms föreligga risk att lånet inte kommer att återbetalas till fullo utan utnyttjande av säkerhet. Definitionen ska motsvara den i kommande tillsynsrapporteringen FINREP 3. T3 Leasingobjekt T3 Leasing Mindre sektoranpassningar för svenska motparter. Spec T4 Följer motpartsnedbrytningen på spec T3 Sektor där vissa motparter ändrats, i övrigt inga förändringar. 1 I enlighet med direktiv 2013/36/EU och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om poster utanför balansräkningen med medelrisk, medel-lågrisk och lågrisk. 2 I enlighet med direktiv 2013/36/EU och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om poster utanför balansräkningen med medelrisk och medel-lågrisk. 3 I FINREP rapporteras uppgiften på koncernnivå medan MFI rapporteras på moderbolagsnivå med särredovisning av ev. filialer.

4 Spec T5 Tillägg av svenska motpartssektorerna Staten samt Kommuner och landsting. Tidigare har dessa motparter endast funnits på T2. Detta då icke belåningsbara räntebärande värdepapper kan emitteras av nämnda sektorer. Spec T6 För (delpost) Aktier en anpassning av sektorerna för svenska och EMUmotparter (bl.a. tillägg av FVC). För Övriga ägarandelar har icke-mfi utökats med finare sektornedbrytning (Sverige och EMU). Spec T7 Anpassad motpartsfördelning för svenska motparter. För derivatmotparter i EMU-länder har uppdelning på MFI och Icke-MFI införts. Spec T8 Spec S1 Sektor Ändringar i motpartsfördelning. Svenska motparter anpassade till INSEKT 2014 och europeiska motparter till ESA För motparter i EMU-länder ny nedbrytning av MFI på Centralbanker, Penningmarknadsfonder samt Andra Monetära finansinstitut. Vidare har nedbrytningarna FVC samt Investeringsfonder införts. Ny tabell gällande in- och upplåning från MFI inom koncernen har lagts till. Spec S1 Konto, löptid Anpassning till motpartsförändringar enligt Spec S1 Sektor. Den tidigare separata tabellen med FVC är borttagen. FVC som motpart finns istället med i huvudtabellen. Spec S1 Överförbar inlåning Spec S2 I april 2013 började SCB för Riksbankens räkning samla in och publicera värdepappersstatistik baserat på datauppgifter från bland annat Euroclear, ECB:s värdepappersdatabas och emittentinsamling. Detta har möjliggjort att vissa uppgifter kan utgå från blanketten. Uppdelningen på löptider utgår liksom uppdelning på köpesumma garanterad åter vid förfall eller ej. Uppdelningen på om emitterade värdepapper är emitterade på svensk- eller utländsk marknad utgår. Uppdelning av rörlig och bunden ränta för olika obligationstyper utgår.

5 Uppgifter om Förlagslån har flyttats från S4 till S2. Uppdelningen på om förlagslånen är emitterar på svensk- eller utländsk marknad utgår. På Spec MH Skulder är löptid och garanterad/ej garanterad kvar då detta avser moderbolagets utgivna värdepapper som ägs av filialen, uppgifter som inte går att få från SVDB. Spec S3 Anpassad motpartsfördelning för svenska motparter. För derivatmotparter i EMU-länder har uppdelning på MFI och Icke-MFI införts. Särredovisning av Korta positioner har införts under Övriga/Övriga skulder. Se även Spec S6 Korta positioner. Spec S4 Tidigare tabellen Efterställda skulder har bytt namn till Förlagslån samt flyttats till S2. Efterställda skulder som inte är i form av förlagslån ska istället rapporteras under inlåning (S1). Detta för att få tillgångar och skulder mellan institut eller sektorer att matcha varandra i statistiken. Spec S5 Inga innehållsmässiga förändringar. Spec S6 Korta positioner Ny specifikation där skulder vid korta positioner ska anges. Specifikationen innehåller två tabeller; Räntebärande värdepapper samt Aktier och andelar. Tabellernas utseende motsvarar sektor- och löptidsfördelning enligt T2, T5 och T6. Motpartsfördelningen på korta positioner avser vem som emitterat det lånade värdepappret. Spec Valuta Utländska centralbanker ändrad till Centralbanker m.m. för att inkludera de fall där MFI/bankpapper är belåningsbara enligt nationell lagstiftning. För obligationer och andra räntebärande värdepapper emitterade av svenska motparter har Staten samt Kommuner och landsting lagts till. Löptid på emitterade värdepapper har tagits bort eftersom denna kan hämtas från Värdepappersstatistiken (se även Spec S2). På MH Valuta är löptidsnedbrytningen kvar då dessa uppgifter inte kan fås från Värdepappersstatistiken. Spec Land Utländska centralbanker ändrad till Centralbanker m.m. för att inkludera de fall där MFI/bankpapper är belåningsbara enligt nationell lagstiftning. För utlåning till EMU-motparter utökad nedbrytning av tidigare Övriga motparter till Försäkringsföretag, Pensionsinstitut, Investeringsfonder,

6 Övriga finansiella företag, ej MFI, Icke-finansiella företag samt Hushåll m.m. Bostadsinstitutens utlåning För tabellen Lånevillkor med uppgifter om ursprunglig räntebindningstid för nya lån har nedbrytning på 5 årig bunden ränta och över 5 år bunden ränta lagts till. Detta för att få nedbrytningen överrensstämmande med annan löptidsnedbrytning vilket ökar användbarheten. Köpta och sålda lån För svenska och EMU-motparter tillägg av nedbrytningen Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder. Administrering FVC lån Nedbrytning på lån till MFI och till Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder har lagts till för Sverige och EMU. Ny tabell Varav sålda av egna institutet. Avser lån där rapporterande institut administrerar FVC lån där institutet själva har sålt lånet (d.v.s. egen värdepapperisering). Mellanhavandesepcifikationerna (MH Tillgångar, MH Skulder, MH Valuta, MH Land) I stort oförändrade. MH Skulder anpassning för rapportering av Förlagslån. Därför borttag av totalraden Efterställda skulder och delposten Övriga (efterställda skulder). Se även S4. Omvärderingar Specifikationerna Omv S6 Korta positioner, Omv Sålda lån samt Omv Administrering av FVC lån är nya. Övriga förändringar på omvärderingsspecifikationerna motsvaras av förändringarna under respektive stockspecifikation. Omvärderingar för av- och nedskrivningar av materiella och immateriella, tillgångar samt avsättningar och uppskrivningar av uppskrivningsfond har flyttats från Omvärderingar Spec T2 till Omvärderingar Spec T7 mm respektive Omvärderingar Spec S3 mm. Övrigt Valutagruppen Euro och EMU-valutor har ändrats till Euro 4. Detta medför dock ingen ändring av variabelkoder. 4 Valutagruppen Euro och EMU-valutor kvarstår dock under T1 och därmed också under Särskild balans.

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(6) Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 Nya tabeller 4.5 Bankernas utlåning fördelad på löptid 4.6 Bostadsinstitutens utlåning fördelad på löptid

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (23) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen... 1 3 TLTRO utestående

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2013 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2013 Information om denna publikation lämnas av Jenny Mannent, tel 08-787 06 89 eller e-post: jenny.mannent@riksbank.se

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn PROMEMORIA 1(34) Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn Externa lån och en påbörjad undersökning av tillämpningen av 2013 års regler Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST)

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (35) Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Kvartal 2005 NV1006 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer