RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)"

Transkript

1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från

2 Rapporteringsanvisningar 2 (36) Version Datum Gäller Ändringar Kapitel 1: Kompletterad med uppgift om skyldigheten att spara rapporterna i 5 år. Avsnitt 3.2: Kompletterats med regler om rapportering av fondförsäkringar. Värdepapper som utgör täckning för fondförsäkringarna ska rappoteras som värdepapperstillgångar. Kapitel 4.3.3: Ändrade regler för rapportering av blankade värdepapper. Blankade värdepapper ska rapporteras som negativa värdepapperstillgångar. Avsnitt : Kompletterats med regler om antalsrapportering av investeringar i kapitalfonder. Som antal för investeringar i kapitalfonder rapporteras den inbetalda kapitalinsatsen, dvs. anskaffningsvärdet. Avsnitt och : Preciserad regel för rapportering av kupongdagar.

3 Rapporteringsanvisningar 3 (36) Innehåll 1 INLEDNING RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN GRUNDBEGREPP Inlänningar och utlänningar Utländska värdepappersskulder och värdepapperstillgångar Rapportering värdepapper för värdepapper ISIN-kod Sektortillhörighet Koncerninterna utländska värdepappersskulder och värdepapperstillgångar UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS VÄRDEPAPPER FÖR VÄRDEPAPPER Rapportens basuppgifter och uppgiftslämnarens kontaktuppgifter Utländska värdepappersskulder Allmänt Värdepapper med ISIN-kod Värdepapper utan ISIN-kod Utländska värdepapperstillgångar Allmänt Återköpta värdepapper Värdepappersrepor och värdepapperslån Värdepapper med ISIN-kod Värdepapper utan ISIN-kod Värdepapper som omfattas av repor och låneavtal med utlänningar Allmänt Uppgifter om repor och lån BILAGOR: KLASSIFICERINGAR BILAGA 1 ISIN-kodens struktur enligt ISO BILAGA 2 Underliggande värdepapper i repo- och låneavtal rapporterade värdepapper för värdepapper 35 BILAGA 3 Förteckning över SAVE-kodlistor på webben BILAGA 4 Nyttiga länkar och kontaktuppgifter... 36

4 Rapporteringsanvisningar 4 (36) 1 INLEDNING Finlands Bank samlar månatligen in uppgifter från icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag), kommuner och staten om deras utländska värdepapperstillgångaroch värdepappersskulder. Uppgifterna används för att sammanställa finans- och betalningsbalansstatistik för Finland och euroområdet. Statistiken lämnas till EU:s institutioner och internationella organisationer, framför allt till Europeiska centralbanken (ECB. Statistiken publiceras bland annat på Finlands Banks och ECB:s webbplatser. Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: lagen om Finlands Bank (214/1998: 26 och 28 ) och Europeiska unionens förordning (EC) nr 2533/1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 951/2009. Enligt ECB:s riktlinje ECB/2004/15 ska uppgifter om värdepapper samlas in uppdelade efter enskilda värdepapper, dvs. värdepapper för värdepapper. De rapporterande företagen är skyldiga att lagra alla sina SAVE-rapporter till Finlands Bank i fem (5) år. Skyldigheten gäller rapportfiler i csv-format. Det rapporterande företaget borde vid uppbyggnaden av sitt rapporteringssystem även lägga in möjligheten att retroaktivt skapa rapporter för korrigeringar. Korrigeringsrapporter kan behövas för de senaste rapportmånaderna, men Finlands Bank kan be att få korrigeringar som sträcker sig över en längre period på grund av stora fel som systematiskt upprepas rapport efter rapport.

5 Rapporteringsanvisningar 5 (36) 2 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN Rapporteringsskyldiga är inhemska icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och enheter inom den offentliga sektorn som omfattas av Finlands Banks urvalsenkät. Rapporterna lämnas in till Finlands Banks senast den 15 bankdagen i den månad som följer på rapportmånaden. Begreppsmässigt ska rapporten innehålla de delar som räknas upp i tabellen nedan. Det finns separata anvisningar om postformaten 1. De beskriver i detalj formaten för de uppgifter som ska rapporteras och den dataöverföringsmetod som i första hand ska användas, s.k. DCSöverföring 2. Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter lämnas inte i den egentliga rapporten, utan de administreras av Finlands Banks DCSoperatör. De kontaktuppgifter som ska lämnas om uppgiftslämnaren specificeras i avsnitt 4.1. Basuppgifter Utländska värdepappersskulder Utländska värdepappersfordringar Värdepappersrepor och värdepapperslån T.ex. rapportperiod och rapportörens FO-nummer Rapport om utestående räntebärande värdepapper skuldebrev med ISIN-kod emitterade av rapportören skuldebrev utan ISIN-kod emitterade av rapportören Rapport om värdepappersinnehav rapportörens innehav av värdepapper med ISIN-kod rapportörens innehav av värdepapper utan ISIN-kod Rapport om värdepapper, med ISIN-kod, som omfattas av repor och låneavtal med utlänningar DCS-operatören kontrollerar att varje rapportfil uppfyller de tekniska kraven. Filen kontrolleras vid överföringen och eventuella fel rapporteras omedelbart. Dessutom kontrollerar Finlands Bank innehållet i de filer som DCS-operatören förmedlat och tekniskt godkänt. I tekniska frågor ska uppgiftslämnarna kontakta DCS-operatörens tekniska kundstöd (Itella Information Logistics, som håller öppet dygnet runt och betjänar på finska, svenska och engelska. 1 Postformat enkät om utländska värdepapperstillgångar och -skulder i icke-finansiella företag, finansiella företag och staten (SAVE), Finlands Bank. 2 DCS är en förkortning av Data Collection Services. DCS-operatören erbjuder företagen en enhetlig metod för elektronisk rapportering av uppgifter till myndigheter och instanser som handhar myndighetsuppgifter.

6 Rapporteringsanvisningar 6 (36) Rådgivning om rapportinnehåll och annan information fås av Finlands Bank och frågorna ska i första hand riktas till E-postadresserna till personer har formen I regel lämnar varje rapporteringsskyldig i Finland inom en och samma koncern in en separat rapport. Undantagsvis kan dock koncernen lämna uppgifter om alla rapporteringsskyldiga enheter i Finland på en gång i samma fil. Närmare information om koncernintern rapportering finns i anvisningarna om postformaten.

7 Rapporteringsanvisningar 7 (36) 3 GRUNDBEGREPP 3.1 Inlänningar och utlänningar Som inlänningar (inhemska) klassificeras enheter som har sin permanenta ekonomiska hemvist i Finland och en lokalitet i Finland varifrån verksamheten bedrivs, t.ex. ett arbetsställe eller en produktionsanläggning. Permanent är hemvisten om enheten utövar ekonomiska aktiviteter och transaktioner i Finland under en period på minst ett år. Övriga enheter klassificeras som utlänningar (utländska). Inlänningar är i praktiken alla hushåll, företag och andra juridiska personer som är registrerade i Finland. Utländska filialer till enheter registrerade i Finland utgör undantag. De klassificeras som utlänningar. På motsvarande sätt klassificeras finländska filialer till utlandsregistrerade enheter som inlänningar. Inhemska finansinstituts filialer i utlandet klassificeras således som utlänningar och utländska finansinstituts filialer i Finland som inlänningar. Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska unionens institutioner (t.ex. Europeiska Investeringsbanken) och övriga internationella organisationer klassificeras som utlänningar och har egna landskoder. 3.2 Utländska värdepappersskulder och värdepapperstillgångar Utländska värdepappersskulder omfattar omsättbara räntebärande värdepapper (obligationer och penningmarknadsinstrument) som emitterats av inlänningar i utlandet. Med värdepapperstillgångar avses utländska omsättbara värdepapper, t.ex. aktier och räntebärande värdepapper emitterade av utlänningar, fondandelar i utlandsregistrerade investeringsfonder och investeringar i utlandsregistrerade kapitalfonder. Till värdepapperstillgångar räknas även rapportörens investeringar i räntebärande värdepapper som emitterats av inlänningar i utlandet. Uppgifterna om värdepappersskulder och värdepapperstillgångar ska rapporteras uppdelade efter enskilda värdepapper. På samma sätt ska uppgifter om värdepapper som omfattas av repor och låneavtal med utlänningar rapporteras värdepapper för värdepapper. Koncerninterna utländska fordringar och skulder (se avsnitt 3.3) utgör undantag; de ska rapporteras hopräknade per instrument inte värdepapper för värdepapper på formulären SV E och SV F (Utländska fordringar och skulder).

8 Rapporteringsanvisningar 8 (36) Värdepapper som utgör täckning för fondförsäkringar från försäkringsbolaget till kunder ska rapporteras som värdepapperstillgångar i SAVE-rapporten. Derivatkontrakt med utlänningar ska inte rapporteras som värdepapperstillgångar och värdepappersskulder. Derivat ska rapporteras hopräknade på blankett SV C (Utländska fordringar och skulder). Derivat är exempelvis optioner, warranter, teckningsrätter, futurer, terminer och swappar Rapportering värdepapper för värdepapper ISIN-kod Vid rapportering värdepapper för värdepapper ska uppgifter lämnas för varje enskilt värdepapper. Principen är att Finlands Bank på basis av den ISIN-kod som rapportören angett kan matcha värdepapperet med uppgifterna om värdepapperet i ECB:s centraliserade värdepappersregister för sammanställning av betalningsbalansstatistik. För värdepapper med ISIN-kod ska därför bara följande uppgifter rapporteras: antal, nominellt värde och marknadsvärde, utdelningar, värdepapperstyp och valuta. Uppgifter samlas också in värdepapper för värdepapper om värdepapper utan ISIN-kod. Som ID-kod i rapporterna används då den entydiga kod som rapportören använder i sitt interna datasystem. Om värdepapper utan ISINkod ska rapportörerna däremot lämna utförligare uppgifter än för värdepapper med ISIN-kod. ISIN-kod används för att identifiera värdepapper som är föremål för allmän handel. ISIN-koderna tilldelas av den nationella numreringscentralen i respektive land, exempelvis värdepapperscentralen (såsom i Finland) eller någon motsvarande institution som har fått sådan befogenhet. De officiellt tilldelade ISIN-koderna följer den internationella standarden ISO ISIN-kodens struktur framgår av bilaga 1. Endast officiellt tilldelade koder får uppges som ISIN-koder. Utan ISINkod ska sådana värdepapper rapporteras som exempelvis en kommersiell uppgiftslämnare har tilldelat en artificiell ID-kod som liknar en ISIN-kod Sektortillhörighet Värdepappersemittentens sektortillhörighet ska anges enligt Statistikcentralens sektorindelning 2000, som bygger på Europeiska

9 Rapporteringsanvisningar 9 (36) unionens sektorindelning ESA 95. Sektorindelningen framgår av kodlista 9 (Sektorindelning 2000, Statistikcentralen). 3.3 Koncerninterna utländska värdepappersskulder och värdepapperstillgångar Koncerninterna utländska värdepapperstillgångar och värdepappersskulder ska rapporteras hopräknade per instrument inte värdepapper för värdepapper på blanketterna SV E och SV F (Utländska fordringar och skulder). Med koncerninterna utländska värdepappersskulder och värdepapperstillgångar avses värdepappersskulder och värdepapperstillgångar mellan det rapporterande företaget och utländska koncernföretag. Som utländska koncernföretag räknas utländska moderföretag, dotterföretag, intresseföretag, filialer och systerföretag till det rapporterande företaget. Med utländska moderföretag avses utländska företag som har en ägarandel eller rösträtt (direkt + indirekt) i det rapporterande företaget på minst 10 %. Med utländska dotterföretag, intresseföretag och filialer avses utländska företag där det rapporterande företaget har en ägarandel eller rösträtt (direkt + indirekt) på minst 10 %. Med filial avses en enhet som under minst ett år producerar varor eller tjänster och som inte är ett juridiskt självständigt företag men som har separat bokföring (med resultaträkning och balansräkning). Med utländska systerföretag avses företag som hör till samma koncern som det rapporterande företaget men som koncernens moderföretag inte är ägare till genom samma ägarkedja. Till skillnad från finsk bokföringslagstiftning räknas till koncernföretagen således även intresseföretag där ägarandelen eller rösträtten är % och moderföretag som har en ägarandel eller rösträtt i det rapporterande företaget på %.

10 Rapporteringsanvisningar 10 (36) 4 UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS VÄRDEPAPPER FÖR VÄRDEPAPPER I detta avsnitt beskrivs och definieras de uppgifter som ska rapporteras värdepapper för värdepapper. Upplysningar ges även om obligatoriska statistikkrav, dvs. uppgifter som behövs för sammanställning av finans- och betalningsbalansstatistik för Finland och euroområdet. Uppgifterna rapporteras var för sig i egna fält i rapportfilen. Också i dessa anvisningar används termen "fält" i beskrivningarna av de uppgifter som ska lämnas Rapportens basuppgifter och uppgiftslämnarens kontaktuppgifter Basuppgifterna omfattar upplysningar om den rapport som ska lämnas (t.ex. vilken period rapporten gäller) och uppgiftslämnarens och den egentliga rapportörens FO-nummer. I regel är uppgiftslämnaren och den egentliga rapportören (det rapporteringsskyldiga företaget eller någon annan rapporteringsskyldig organisation) identiska. Vid gemensam koncernrapportering ska uppgiftslämnaren utöver egna uppgifter också lämna in uppgifter om andra rapporteringsskyldiga inom koncernen rapportör för rapportör. Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter och uppgifter om kontaktpersonen ska inte lämnas i den egentliga rapporten, eftersom de administreras av Finlands Banks DCS-operatör. Minst en och högst tio kontaktpersoner bör anmälas via DCS-operatören. Rapportperiod I fältet ska anges den månad rapporten avser. Skriv om rapportperioden är januari Uppgiftslämnarens FO-nummer Uppgiftslämnaren identifieras genom sitt FO-nummer. Rapportörens FO-nummer Rapportören identifieras genom sitt FO-nummer. Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter Namn Gatuadress Postbox Postnummer Postort Växelnummer Uppgifter om kontaktpersonen Namn Telefonnummer E-postadress 3 I postbeskrivningarna i de anvisningar om postformaten som nämns på s. 5 kan namnen på fälten i vissa fall något avvika från dem som används i dessa rapporteringsanvisningar. I så fall finns det en anmärkning om detta i beskrivningen av postens innehåll i dessa anvisningar.

11 Rapporteringsanvisningar 11 (36) 4.2 Utländska värdepappersskulder Allmänt Värdepapper med ISIN-kod Som värdepappersskulder rapporteras alla omsättbara räntebärande värdepapper emitterade i utlandet. Hit räknas inte aktier eller fondandelar. Med räntebärande värdepapper avses obligationer och penningmarknadsinstrument. Som obligationer räknas alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid över ett år. Penningmarknadsinstrument omfattar omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid upp till 12 månader, t.ex. företagsoch bankcertifikat och skuldförbindelser. Utländska koncernföretags innehav av räntebärande värdepapper ska rapporteras hopräknade per instrument inte värdepapper för värdepapper på blanketterna SV E och SV F (Utländska fordringar och skulder). De obligatoriska fälten för rapportering av värdepappersskulder med ISINkod är: 1) värdepapperskategori, 2) nominellt värde, 3) marknadsvärde, 4) ISIN-kod, 5) intern ID-kod, 6) värdepapperstyp, 7) nominell valuta och 8) marknadsvaluta. Dessa uppgifter ska således lämnas för såväl obligationer som penningmarknadsinstrument. Närmare upplysningar om vad fälten ska innehålla följer nedan Värdepapperskategori Uppgifter om utestående belopp I detta fält ska uppgift lämnas om vilken kategori värdepapperet tillhör. Värdepapperen ska här klassificeras som 1) utländska värdepappersskulder, 2) utländska värdepapperstillgångar eller 3) värdepapper som omfattas av repor eller låneavtal. En lista på koder för dessa kategorier finns i kodlista 4. Utländska värdepappersskulder ska alltid rapporteras med koden L. Fältets namn är "Kategori" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. Värdepapperets utestående nominella belopp och marknadsvärde ska rapporteras. Valutakoder ska anges för såväl nominellt värde som marknadsvärde i de respektive fälten (se avsnitt ).

12 Rapporteringsanvisningar 12 (36) Det nominella värdet och marknadsvärdet ska redovisas till fullt belopp utan avdrag för emittentens (dvs. rapportörens) egna återköp. Rapportörens egna återköp ska rapporteras som utländska värdepapperstillgångar med ISIN-kod (se avsnitt 4.3.2) Nominellt värde I detta fält ska det utestående nominella beloppet för räntebärande värdepapper vid rapportperiodens slut rapporteras. För indexbundna lån ska det nominella värdet multipliceras med den aktuella indexfaktorn. Det nominella värdet ska anges i den ursprungliga emissionsvalutan. Uppgift om valutan ska lämnas i fältet "Nominell valuta". Fältets namn är "Sammanlagt nominellt värde" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten Marknadsvärde Uppgifter om värdepapperet ISIN-kod I detta fält ska det utestående marknadsvärdet av räntebärande värdepapper vid rapportperiodens slut rapporteras. Obligationer och penningmarknadsinstrument ska redovisas till marknadsvärde exklusive upplupen ränta (clean price). Marknadsvärdet ska rapporteras i den valuta som angetts i fältet "Marknadsvaluta". Om marknadsvärdet rapporteras i någon annan valuta än den nominella valutan, ska marknadsvärdet omräknas till den aktuella valutan enligt den genomsnittliga marknadskursen (= medeltalet av köp- och säljkursen) på månadens sista dag. Fältets namn är "Sammanlagt marknadsvärde" i postbeskrivningen i de anvisningarna om postformaten. För räntebärande värdepapper med ISIN-kod behövs endast uppgifter om ISIN-kod, värdepapperstyp och valuta, eftersom Finlands Bank med hjälp av ISIN-koden kan ta fram uppgifter om t.ex. kupongräntor i ECB:s centraliserade värdepappersregister. Om ett värdepapper med ISIN-kod inte finns i registret och emissionsbeloppet är betydande, begär Finlands Bank uppgifterna av rapportören. ISIN-koden ska uppges för varje värdepapper som officiellt har tilldelats en sådan kod. Värdepapper som är föremål för allmän handel tilldelas ISINkoder av den nationella numreringscentralen i respektive land, exempelvis värdepapperscentralen (såsom i Finland) eller någon motsvarande

13 Rapporteringsanvisningar 13 (36) institution som har fått sådan befogenhet. De officiellt tilldelade ISINkoderna följer den internationella standarden ISO ISIN-kodens struktur framgår av bilaga 1. Endast officiellt tilldelade koder får uppges som ISIN-koder. Utan ISINkod ska sådana värdepapper rapporteras som exempelvis en kommersiell uppgiftslämnare har tilldelat en artificiell ID-kod som liknar en ISIN-kod Intern ID-kod Utöver ISIN-koden uppges den interna ID-kod som emittenten (rapportören) själv använder i sitt datasystem för att identifiera värdepapperet. Värdepapperet ska genomgående rapporteras med samma interna ID-kod från rapportperiod till rapportperiod. Om uppgifter om värdepapperet lämnas under både värdepappersskulder (kategori L) och värdepapperstillgångar (kategori A) 4, ska samma interna ID-kod anges i båda kategorierna. Som intern ID-kod kan rapportören även använda värdepapperets ISIN-kod Värdepapperstyp Värdepapperstypen ska rapporteras med koder enligt ESA 95 som särskiljer aktier och andra ägarandelar från räntebärande värdepapper (= värdepapper andra än aktier), de sistnämnda ytterligare nedbrutna på olika typer av skuldebrev. Som obligationer räknas alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid över ett år. Penningmarknadsinstrument omfattar alla omsättbara skuldebrevslån med en ursprunglig löptid upp till 12 månader, t.ex. företags- och bankcertifikat. Instrumentklassificeringen framgår av kodlista 6 (ESA95). 5 Fältets namn är "Instrument" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten Valutauppgifter Nominell valuta Marknadsvaluta I dessa fält rapporteras valutauppgifterna för de uppgifter som redovisats i fälten "Nominellt värde" och "Marknadsvärde". En lista på de valutakoder 4 Det är då fråga om återköp av ett räntebärande värdepapper som rapportören själv har emitterat, se även avsnitt I praktiken ska instrumentkoden anges så att teckensträngen "F." i början av koden utelämnas.

14 Rapporteringsanvisningar 14 (36) som ska användas finns i kodlista 8. Båda valutakoderna ska anges enligt ISO Värdepapper utan ISIN-kod De obligatoriska fälten för rapportering av värdepappersskulder utan ISINkod framgår av tabellen nedan. Om fälten är obligatoriska eller inte beror delvis på de värden som rapporterats i andra fält. Fälten beskrivs närmare efter tabellen. Obligatoriska fält för rapportering av utestående räntebärande värdepapper utan ISIN-kod efter värdepapperstyp Fältets namn Penningmarknadsinstrument (F.331) Obligationer (F.332) Värdepapperskategori x x Nominellt värde x x Marknadsvärde x x Intern ID-kod x x Värdepapperets namn x x Värdepapperstyp x x Nominell valuta x x Marknadsvaluta x x Nästa kupongdag x 1 x 1 Förfallodag x 2 x 2 Kupongränta x x Antal kupongdagar per år x x 1 = Obligatorisk uppgift endast om uppgift saknas om förfallodag. 2 = Obligatorisk uppgift endast om uppgift saknas om nästa kupongdag Värdepapperskategori I detta fält ska uppgiftslämnaren ange till vilken kategori värdepapperet hör. Värdepapperen ska här klassificeras som 1) utländska värdepappersskulder, 2) utländska värdepapperstillgångar eller 3) värdepapper som omfattas av repor eller låneavtal. En lista på koder för dessa kategorier finns i kodlista 4. Utländska värdepappersskulder ska alltid rapporteras med koden L. Fältets namn är "Kategori" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten.

15 Rapporteringsanvisningar 15 (36) Uppgifter om utestående belopp Nominellt värde Marknadsvärde Värdepapperets utestående nominella belopp och marknadsvärde ska rapporteras. Valutakoder ska anges för såväl nominellt värde som marknadsvärde i de respektive fälten (se avsnitt ). Det nominella värdet och marknadsvärdet ska redovisas till fullt belopp utan avdrag för emittentens (dvs. rapportörens) egna återköp. Rapportörens egna återköp ska rapporteras som utländska värdepapperstillgångar utan ISIN-kod (se avsnitt 4.3.2). I detta fält ska det utestående beloppet för räntebärande värdepapper vid rapportperiodens slut rapporteras. För indexbundna lån ska det nominella värdet multipliceras med den aktuella indexfaktorn. Det nominella värdet ska anges i den ursprungliga emissionsvalutan. Uppgift om valutan ska lämnas i fältet "Nominell valuta". Fältets namn är "Sammanlagt nominellt värde" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. I detta fält ska det utestående marknadsvärdet av räntebärande värdepapper vid rapportperiodens slut rapporteras. Obligationer och penningmarknadsinstrument ska redovisas till marknadsvärde exklusive upplupen ränta (clean price). Marknadsvärdet ska rapporteras i samma valuta som angetts i fältet "Marknadsvaluta". Om marknadsvärdet rapporteras i någon annan valuta än den nominella valutan, ska marknadsvärdet omräknas till den aktuella valutan enligt den genomsnittliga marknadskursen (= medeltalet av köp- och säljkursen) på månadens sista dag. I princip ska värdepapperen redovisas till det verkliga marknadsvärdet vid rapportperiodens slut. Om inga uppgifter om det verkliga marknadsvärdet finns att tillgå, ska en bästa uppskattning ges, t.ex. priset vid den senast genomförda bilaterala direkta affären (dvs. utanför börsen). I total avsaknad av marknadsvärde ska det nominella värdet rapporteras. Fältets namn är "Sammanlagt marknadsvärde" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten.

16 Rapporteringsanvisningar 16 (36) Uppgifter om värdepapperet Intern ID-kod För värdepapper utan ISIN-kod ska fullständiga uppgifter om värdepapperet lämnas. För värdepapper utan ISIN-kod ska uppgift lämnas om den ID-kod som emittenten (rapportören) själv använder i sitt datasystem för att entydigt identifiera värdepapperet. Värdepapperet ska genomgående rapporteras med samma interna ID-kod från rapportperiod till rapporperiod. För att undvika att den interna ID-koden byts ut är det bäst att i fältet rapportera t.ex. bokföringskoden i stället för värdepapperets namn. Om uppgifter om värdepapperet lämnas under både värdepappersskulder (kategori L) och värdepapperstillgångar (kategori A) 6, ska samma interna ID-kod anges i båda kategorierna Värdepapperets namn Värdepapperstyp För värdepapper utan ISIN-kod ska namnet anges i den form som det står på det emitterade skuldebrevet och/eller har registrerats i rapportörens interna datasystem. Fältets namn är "Instrumentets namn" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. Värdepapperstypen ska rapporteras med koder enligt ESA95 som särskiljer aktier och andra ägarandelar från räntebärande värdepapper (= värdepapper andra än aktier), de sistnämnda ytterligare nedbrutna på olika typer av skuldebrev. Som obligationer räknas alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid över ett år. Penningmarknadsinstrument omfattar alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid upp till 12 månader, t.ex. företagsoch bankcertifikat och skuldförbindelser. Instrumentklassificeringen framgår av kodlista 6 (ESA95). 7 Fältets namn är "Instrument" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. 6 Det är då fråga om återköp av ett räntebärande värdepapper som rapportören själv har emitterat, se även avsnitt I praktiken ska instrumentkoden anges så att teckensträngen "F." i början av koden utelämnas.

17 Rapporteringsanvisningar 17 (36) Valutauppgifter Nominell valuta Marknadsvaluta I dessa fält rapporteras valutauppgifterna för de uppgifter som redovisats i fälten "Nominellt värde" och "Marknadsvärde". En lista på de valutakoder som ska användas finns i kodlista 8. Båda valutakoderna ska anges enligt ISO Ränteuppgifter Nästa kupongdag Förfallodag Kupongränta Uppgift om nästa kupongdag, alternativt förfallodag, ska rapporteras. Dessutom ska kupongräntan och antalet kupongdagar per år uppges. I detta fält ska anges datum för nästa kupongbetalning. Efter kupongbetalningen ska påföljande kupongdag rapporteras i fältet under rapportperioden. Om rapporten t.ex. gäller januari 2010 och kupongräntan för ett värdepapper med kupongbetalningar en gång per år har betalats , ska rapporteras som nästa kupongdag. Värdepapperets förfallodag ska anges endast om uppgift om nästa kupongdag saknas (t.ex. obligationer med nollränta). Den kupongränta som emittenten följande gång ska betala på skuldebrevet ska rapporteras. Kupongräntan är den ränta som betalas på lånets nominella värde och den uttrycks i procent av det nominella värdet (p.a.). Om ingen ränta betalas på skuldebrevet, ska kupongräntan anges med 0, liksom för obligationer med nollränta. För penningmarknadsinstrument ska kupongräntan anges med 0 om ingen ränta betalas. Kupongräntan för skuldebrev med fast ränta är den ränta som anges i skuldebrevet. Skuldebrev med rörlig ränta ska rapporteras på följande sätt: Om kupongräntan har fastställts för en ränteperiod som omfattar rapportmånadens sista dag, ska denna ränta anges. Om ingen kupongränta har fastställts, ska den ränta som fastställts för den föregående ränteperioden anges.

18 Rapporteringsanvisningar 18 (36) Antal kupongdagar per år I fältet ska uppgift lämnas om hur många gånger per år kupongränta betalas. Om ingen ränta betalas, ska antalet anges med 0. Fältets namn är Kupongdagar per år i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. 4.3 Utländska värdepapperstillgångar Allmänt Återköpta värdepapper Som värdepapperstillgångar rapporteras rapportörens innehav av omsättbara utländska värdepapper, dvs. aktier och räntebärande värdepapper emitterade av utlänningar, fondandelar i utlandsregistrerade investeringsfonder och investeringar i utlandsregistrerade kapitalfonder. Som värdepapperstillgångar rapporteras också investeringar i räntebärande värdepapper emitterade i utlandet av inlänningar (återköpta värdepapper). Med räntebärande värdepapper avses obligationer och penningmarknadsinstrument. Som obligationer räknas alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid över ett år. Penningmarknadsinstrument omfattar kortfristiga omsättbara skuldebrev emitterade i utlandet med en ursprunglig löptid upp till 12 månader, t.ex. företags- och bankcertifikat och skuldförbindelser. Aktieinvesteringar där ägarandelen eller rösträtten efter förvärv är minst 10 % ska redovisas hopräknade inte värdepapper för värdepapper på blankett SV F (koncerninterna) under Aktier och övrigt eget kapital. Investeringar i räntebärande värdepapper emitterade av utländska koncernföretag ska på motsvarande sätt rapporteras hopräknade på blanketterna SV E eller SV F (Utländska fordringar och skulder). Förvärv av aktier i utländska fastighetsbolag ska också rapporteras under aktier. Som återköpta värdepapper rapporteras förvärv av räntebärande värdepapper (obligationer och penningmarknadsinstrument) som inlänningar emitterat i utlandet. Emittenten kan vara antingen rapportören själv eller något annat inhemskt företag. För värdepapper som rapportören själv har emitterat i utlandet ska återköp (direkt vid emission och på andrahandsmarknaden) av värdepapper med

19 Rapporteringsanvisningar 19 (36) Värdepappersrepor och värdepapperslån och utan ISIN-kod rapporteras. När det gäller värdepapper emitterade av andra inlänningar i utlandet ska endast återköp (direkt vid emission och på andrahandsmarknaden) av värdepapper med ISIN-kod rapporteras. I praktiken är det då fråga om skuldebrev med en ISIN-kod som inte börjar med FI. Med repor avses återköpsavtal (inkl. sell/buy-back-avtal) och återförsäljningsavtal (inkl. buy/sell-back-avtal) avseende värdepapper. En schematisk översikt av rapporteringen av värdepapper som omfattas av repor och låneavtal ges i bilaga 2. Värdepapperen har delats upp på åtta kategorier efter avtalspart, emittent och avtalets art (riktning). För varje kategori finns fastställda regler för hur värdepapperet ska rapporteras. Den allmänna principen är att tillfälliga förändringar i värdepappersinnehaven till följd av repor och låneoperationer inte ska beaktas i rapporteringen. Som värdepapperstillgångar ska således rapporteras även de värdepapper definierade i avsnitt som sålts eller lånats ut genom återköps- eller låneavtal (med ut- eller inlänningar). Värdepappersrepor och värdepapperslåneavtal med utlänningar ska rapporteras separat (se avsnitt 4.4). Rapporten ska täcka alla värdepapper som har en ISIN-kod och som omfattas av avtal, oberoende om de har emitterats av in- eller utlänningar i Finland eller i utlandet. Med blankning avses försäljning av värdepapper som säljaren själv inte äger. Säljaren kan t.ex. ha lånat värdepapperen och säljer alla eller en del av dem vidare till en tredje part. I rapporten ska de blankade värdepapperen rapporteras till antal eller värde som negativa värvdepapperstillgångar.

20 Rapporteringsanvisningar 20 (36) Värdepapper med ISIN-kod De obligatoriska fälten för rapportering av värdepapper med ISIN-kod framgår av tabellen nedan. Om fälten är obligatoriska eller inte beror på värdepapperstypen. Fälten beskrivs närmare efter tabellen. Obligatoriska fält för rapportering av innehav av värdepapper med ISIN-kod efter Fältets namn Penningmarknadsinstrument Obligationer (F.332) Aktier (F.51) Fondandelar (F.52) (F.331) Värdepapperskategori x x x x Antal x x Nominellt värde x x Marknadsvärde x x x x Utdelningar x x 1 ISIN-kod x x x x Intern ID-kod x x x x Värdepapperstyp x x x x Nominell valuta x x Marknadsvaluta x x x x Utdelningsvaluta x x 1 1 = Obligatorisk uppgift endast för avkastningsfonder Värdepapperskategori Antal och värde I detta fält ska uppgift lämnas om vilken kategori värdepapperet tillhör. Värdepapperen ska här klassificeras som 1) utländska värdepappersskulder, 2) utländska värdepapperstillgångar eller 3) värdepapper som omfattas av repor eller lån. En lista på koder för dessa kategorier finns i kodlista 4. Utländska värdepapperstillgångar ska alltid rapporteras med koden A. Fältets namn är "Kategori" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. För innehav av aktier och andelar ska uppgifter lämnas om antal, marknadsvärde och utdelningar och för räntebärande värdepapper nominellt värde och marknadsvärde. Valutakoden ska anges för såväl nominellt värde som marknadsvärde i de respektive fälten (se avsnitt ).

21 Rapporteringsanvisningar 21 (36) Antal I detta fält ska uppgift lämnas om antalet aktier eller andelar vid rapportperiodens slut Nominellt värde I detta fält ska uppgift lämnas om det nominella värdet av räntebärande värdepapper som innehas vid rapportperiodens slut. För indexbundna lån ska det nominella värdet multipliceras med den aktuella indexfaktorn. Det nominella värdet ska anges i den ursprungliga emissionsvalutan. Uppgift om valutan ska lämnas i fältet "Nominell valuta". Fältets namn är "Sammanlagt nominellt värde" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten Marknadsvärde I detta fält rapporteras värdepappersinnehavets marknadsvärde vid rapportperiodens slut. Uppgift om marknadsvärde ska lämnas för alla värdepapper. Marknadsvärdet ska rapporteras i samma valuta som angetts i fältet "Marknadsvaluta". Marknadsvärdet för aktier och andelar ska anges i noteringsvalutan. Om noteringsvalutorna är flera, ska marknadsvärdet redovisas i en av valutorna. Obligationer och penningmarknadsinstrument ska redovisas till marknadsvärde exklusive upplupen ränta (clean price). Om marknadsvärdet rapporteras i någon annan valuta än den nominella valutan, ska marknadsvärdet omräknas till den aktuella valutan enligt den genomsnittliga marknadskursen (= medeltalet av köp- och säljkursen) på månadens sista dag. Principen är att marknadsvärdet redovisas till verkligt marknadsvärde (börskursen) vid rapportperiodens slut. Om inga uppgifter om det verkliga marknadsvärdet finns, ska en bästa uppskattning ges, t.ex. priset vid den senast genomförda bilaterala direkta affären (dvs. utanför börsen). I total avsaknad av marknadsvärde ska det nominella värdet rapporteras. Fältets namn är "Sammanlagt marknadsvärde" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten Utdelningar För aktier och andelar ska uppgift lämnas om de bruttoutdelningar (utdelningar före skatt) som betalats till innehavaren under

22 Rapporteringsanvisningar 22 (36) Uppgifter om värdepapperet ISIN-kod Intern ID-kod rapportmånaden. Utdelningarna ska rapporteras i samma valuta som angetts i fältet "Utdelningsvaluta". För räntebärande värdepapper med ISIN-kod behövs uppgifter endast om ISIN-kod, värdepapperstyp och valuta, eftersom Finlands Bank med hjälp av ISIN-koden kan ta fram uppgifter om t.ex. emittent och kupongräntor i ECB:s centraliserade värdepappersregister. Om ett värdepapper med ISINkod inte finns i registret och det innehavda antalet eller värdet är betydande, begär Finlands Bank uppgifterna av rapportören. ISIN-koden ska uppges för varje värdepapper som officiellt har tilldelats en sådan kod. Värdepapper som är föremål för allmän handel tilldelas ISINkoder av den nationella numreringscentralen i respektive land, exempelvis värdepapperscentralen (såsom i Finland) eller någon motsvarande institution som har fått sådan befogenhet. De officiellt tilldelade ISINkoderna följer den internationella standarden ISO ISIN-kodens struktur framgår av bilaga 1. Endast officiellt tilldelade koder får anges som ISIN-koder. Utan ISIN-kod ska sådana värdepapper rapporteras som exempelvis kommersiell uppgiftslämnare har tilldelat en artificiell ID-kod som liknar en ISIN-kod. Utöver ISIN-koden uppges den interna ID-kod som emittenten (rapportören) själv använder i sitt datasystem för att identifiera värdepapperet. Värdepapperet ska genomgående rapporteras med samma interna ID-kod från rapportperiod till rapportperiod. Om uppgifter om värdepapperet lämnas under både värdepappersskulder (kategori L) och värdepapperstillgångar (kategori A) 8, ska samma interna ID-kod anges i båda kategorierna. Som intern ID-kod kan rapportören även använda värdepapperets ISIN-kod Värdepapperstyp Värdepapperstypen ska anges med koder enligt ESA 95 som särskiljer aktier och andra ägarandelar från räntebärande värdepapper (= värdepapper andra än aktier), de sistnämnda ytterligare nedbrutna på olika typer av skuldebrev. Obligationer omfattar alla omsättbara skuldebrevslån med en 8 Det är då fråga om återköp av ett räntebärande värdepapper som rapportören själv har emitterat, se även avsnitt

23 Rapporteringsanvisningar 23 (36) ursprunglig löptid över ett år. Penningmarknadsinstrument omfattar alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid upp till 12 månader, t.ex. företags- och bankcertifikat och skuldförbindelser. Instrumentklassificeringen framgår av kodlista 6 (ESA95). 9 Fältets namn är "Instrument" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten Valutauppgifter Nominell valuta Marknadsvaluta Utdelningsvaluta I dessa fält rapporteras valutauppgifterna för de uppgifter som redovisats i fälten "Nominellt värde", "Marknadsvärde" och "Utdelning". En lista på de valutakoder som ska användas finns i kodlista 8. Alla tre valutakoder ska anges enligt ISO I praktiken ska instrumentkoden anges så att teckensträngen "F." i början av koden utelämnas.

24 Rapporteringsanvisningar 24 (36) Värdepapper utan ISIN-kod De obligatoriska fälten för rapportering av värdepapper utan ISIN-kod framgår av tabellen nedan. Om fälten är obligatoriska eller inte beror på värdepapperstypen och i vissa fall på de värden som rapporterats i övriga fält. Fälten beskrivs närmare efter tabellen. Obligatoriska fält för innehav av värdepapper utan ISIN-kod efter värdepapperstyp Fältets namn Penningmarknadsinstrument Obligationer (F.332) Aktier (F.51) Fondandelar (F.52) (F.331) Värdepapperskategori x x x x Antal x x Nominellt värde x x Marknadsvärde x x x x Utdelningar x x 1 Intern ID-kod x x x x Värdepapperets namn x x x x Värdepapperstyp x x x x Emittentens sektortillhörighet x x x x Emittentens hemland x x x x Nominell valuta x x Marknadsvaluta x x x x Utdelningsvaluta x x 1 Nästa kupongdag x 2 x 2 Förfallodag x 3 x 3 Kupongränta x x Antal kupongdagar per år x x 1 = Obligatorisk uppgift endast för avkastningsfonder. 2 = Obligatorisk uppgift endast om förfallodagen inte har uppgetts. 3 = Obligatorisk uppgift endast om nästa kupongdag inte är känd eller inte har fastställts Värdepapperskategori I detta fält ska uppgiftslämnaren ange till vilken kategori värdepapperet hör. Värdepapperen ska här klassificeras som 1) utländska värdepappersskulder, 2) utländska värdepapperstillgångar eller 3) värdepapper som omfattas av repor eller låneavtal. En lista på koder för dessa kategorier finns i kodlista 4.

25 Rapporteringsanvisningar 25 (36) Utländska värdepapperstillgångar ska alltid rapporteras med koden A. Fältets namn är "Kategori" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten Antal och värde För innehav av aktier och andelar ska uppgifter lämnas om antal, marknadsvärde och utdelningar och för räntebärande värdepapper uppgifter om nominellt värde och marknadsvärde. Valutakoden ska anges för såväl nominellt värde som marknadsvärde i de respektive fälten (se avsnitt ) Antal I detta fält ska uppgift lämnas om antalet aktier eller andelar vid rapportperiodens slut. Som antal för investeringar i kapitalfonder rapporteras den inbetalda kapitalinsatsen, dvs. anskaffningsvärdet. Investeringsåtaganden (ej inbetalda insatser) ska inte rapporteras. Ytterligare investeringar i kapitalfonder under rapportperioden rapporteras som ökning av kapitalinsatsen (antalet) Nominellt värde I detta fält ska uppgift lämnas om det nominella värdet av räntebärande värdepapper vid rapportperiodens slut. För indexbundna lån ska det nominella värdet multipliceras med den aktuella indexfaktorn. Det nominella värdet ska anges i den ursprungliga emissionsvalutan. Uppgift om valutan ska lämnas i fältet "Nominell valuta". Fältets namn är "Sammanlagt nominellt värde" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten Marknadsvärde I detta fält rapporteras värdepappersinnehavets marknadsvärde vid rapportperiodens slut. Marknadsvärdet ska rapporteras för alla värdepapper. Marknadsvärdet ska rapporteras i samma valuta som angetts i fältet "Marknadsvaluta". I princip ska marknadsvärdet för aktier och andelar redovisas i noteringsvalutan. Om noteringsvalutorna är flera, ska marknadsvärdet rapporteras i en av valutorna. Obligationer och penningmarknadsinstrument ska redovisas till marknadsvärde exklusive upplupen ränta (clean price). Om marknadsvärdet rapporteras i någon annan valuta än den nominella valutan, ska marknadsvärdet omräknas till den aktuella valutan enligt den

26 Rapporteringsanvisningar 26 (36) genomsnittliga marknadskursen (= medeltalet av köp- och säljkursen) på månadens sista dag. I princip ska värdepapperen rapporteras till det verkliga marknadsvärdet vid rapportperiodens slut. Om inga uppgifter om det verkliga marknadsvärdet finns, ska en bästa uppskattning ges, t.ex. priset vid den senast genomförda bilateral direkta affären (dvs. utanför börsen). I total avsaknad av marknadsvärde ska det nominella värdet rapporteras. Fältets namn är "Sammanlagt marknadsvärde" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten Utdelningar Uppgifter om värdepapperet Intern ID-kod För aktier och andelar ska uppgift lämnas om bruttoutdelningar till innehavaren under rapportmånaden, dvs. utdelningar före skatt. Utdelningar ska rapporteras i samma valuta som angetts i fältet "Utdelningsvaluta". För värdepapper utan ISIN-kod ska uppgift lämnas om den interna ID-kod som emittenten (rapportören) själv använder i sitt datasystem för att entydigt identifiera värdepapperet. Värdepapperet ska genomgående rapporteras med samma interna ID-kod från rapportperiod till rapportperiod. För att undvika att den interna ID-koden byts ut är det bäst att i fältet rapportera t.ex. bokföringskoden i stället för värdepapperets namn. Om uppgifter om värdepapperet lämnas under både värdepappersskulder (kategori L) och värdepapperstillgångar (kategori A) 10, ska samma interna ID-kod anges i båda kategorierna Värdepapperets namn Namnet på värdepapper utan ISIN-kod ska anges i den form som det registrerats i rapportörens interna datasystem. Fältets namn är "Instrumentets namn" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. 10 Det är då fråga om återköp av ett räntebärande värdepapper som rapportören själv har emitterat, se även avsnitt

27 Rapporteringsanvisningar 27 (36) Värdepapperstyp Emittentens sektortillhörighet Emittentens hemland Valutauppgifter Värdepapperstypen ska anges med koder enligt ESA 95 som särskiljer aktier och andra ägarandelar från räntebärande värdepapper (= värdepapper andra än aktier), de sistnämnda ytterligare nedbrutna på olika typer av skuldebrev. Obligationer omfattar alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid över 1 år. Penningmarknadsinstrument omfattar alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid upp till 12 månader, t.ex. företags- och bankcertifikat och skuldförbindelser. Instrumentklassificeringen framgår av kodlista 6 (ESA95). 11 Fältets namn är "Instrument" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. Emittentens sektortillhörighet ska anges enligt ESA 95. Även utländska emittenter ska ges en sektorkod som börjar med S.1. Sektorindelningen framgår av kodlista 9 (Sektorindelning 2000, Statistikcentralen). 12 Emittentens hemland anges enligt ISO En lista på de landskoder som ska användas i rapporteringen finns i kodlista 10. Internationella organisationer rapporteras med landskoder enligt listan över internationella organisationer i kodlista 11 som grundar sig på Eurostats klassificering Ränteuppgifter Nominell valuta Marknadsvaluta Utdelningsvaluta. I dessa fält rapporteras valutauppgifterna för de uppgifter som redovisats i fälten "Nominellt värde", "Marknadsvärde" och "Utdelning". En lista på de valutakoder som ska användas finns i kodlista 8. Alla tre valutakoder ska anges enligt ISO I första hand ska nästa kupongdag och i andra hand förfallodagen rapporteras. Dessutom ska kupongräntan och antalet kupongdagar per år anges. 11 I praktiken ska instrumentkoden anges så att teckensträngen "F." i början av koden utelämnas. 12 I praktiken anges sektorkoden så att teckensträngen "S." i början av koden utelämnas.

28 Rapporteringsanvisningar 28 (36) Nästa kupongdag Förfallodag Kupongränta I detta fält anges datum för nästa kupongbetalning. Efter kupongbetalningen ska påföljande kupongdag rapporteras i fältet under rapportperioden. Om rapporten t.ex. gäller januari 2010 och kupongräntan för ett värdepapper med kupongbetalningar en gång per år har betalats , ska rapporteras som nästa kupongdag. Värdepapperets förfallodag anges endast om ingen kupongdag finns (t.ex. obligationer med nollränta) eller om den är okänd. Om uppgift om förfallodag saknas, anges som datum. Den kupongränta som nästa gång ska betalas till innehavaren ska rapporteras. Kupongräntan är den ränta som enligt skuldebrevet betalas på lånets nominella värde och den uttrycks i procent av det nominella värdet (p.a.). Om ingen ränta betalas på skuldebrevet, ska kupongräntan anges med 0, liksom för obligationer med nollränta. För penningmarknadsintrument ska kupongräntan anges med 0 om ingen ränta betalas. Kupongräntan för skuldebrev med fast ränta är den ränta som anges i skuldebrevet. Skuldebrev med rörlig ränta ska rapporteras på följande sätt: om kupongräntan har fastställts för en ränteperiod som omfattar rapportmånadens sista dag, ska denna ränta anges. Om ingen kupongränta har fastställts, ska den ränta som fastställts för den föregående ränteperioden anges Antal kupongdagar per år I detta fält ska uppgift lämnas om hur många gånger per år kupongränta betalas. Om ingen ränta betalas, ska antalet anges med 0. Fältets namn är Antal kupongdagar per år i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten.

29 Rapporteringsanvisningar 29 (36) 4.4 Värdepapper som omfattas av repor och låneavtal med utlänningar Allmänt Med denna rapport ska uppgifter lämnas värdepapper för värdepapper om de värdepappersrepor och värdepapperslåneavtal med utlänningar som är i kraft vid rapportmånadens slut. Rapporteringen gäller enbart värdepapper med ISIN-kod som omfattas av avtalen. En schematisk översikt av rapporteringen av värdepapper som omfattas av repor och låneavtal finns i bilaga 2. Värdepapperen har delats upp på åtta kategorier efter avtalspart, emittent och avtalets art (riktning). För varje kategori finns fastställda regler för hur värdepapperet ska rapporteras. När det gäller repor och låneavtal ska både värdepapper som emitterats av inlänningar och värdepapper som emitterats av utlänningar rapporteras enligt schemat. Om ett värdepapper som uppfyller kriterierna för utländska värdepapper (se avsnitt 4.3.1) har sålts eller lånats ut till en utlänning genom en repa eller ett låneavtal, ska värdepapperet inte bara redovisas som repor eller låneavtal utan även som utländska värdepapperstillgångar (kategori A). Till repor hänförs också sell/buy-back- och buy/sell-back-avtal. Låneavtalen omfattar både avtal med kontantsäkerhet (insättningar) och kontrakt med värdepapper som säkerhet. Den egentliga inlåningen (försäljning/utlåning av värdepapper) eller utlåningen (köp/inlåning av värdepapper) i samband med repor och låneavtal med kontantsäkerhet ska rapporteras under "Lån" på blanketterna SV A.A.2 eller SV B2.A1 (Enkät om utländska fordringar och skulder) Uppgifter om repor och lån De obligatoriska fälten för rapportering av värdepapper som omfattas av repor och låneavtal framgår av tabellen nedan. Om fälten är obligatoriska eller inte beror på värdepapperstypen. Fälten beskrivs närmare efter tabellen.

30 Rapporteringsanvisningar 30 (36) Obligatoriska fält för värdepapper som omfattas av repor och lån efter värdepapperstyp Fältets namn Penningmarknadsinstrument (F.331) Obligationer (F.332) Aktier (F.51) Fondandelar (F.52) Värdepapperskategori x x x x Kontraktstyp x x x x Avtalspartens hemland x x x x Antal x x Nominellt värde x x Marknadsvärde x x x x ISIN-kod x x x x Intern ID-kod x x x x Värdepapperstyp x x x x Nominell valuta x x Marknadsvaluta x x x x Värdepapperskategori Basuppgifter om avtalet Kontraktstyp I detta fält ska uppgift lämnas om vilken klass värdepapperet tillhör. Värdepapperen ska här klassificeras som 1) utländsk värdepappersskuld, 2) utländsk värdepapperstillgång eller 3) värdepapper som omfattas av repor eller låneavtal. En lista på koder för dessa kategorier finns i kodlista 4. Värdepapper som omfattas av repor och låneavtal ska alltid rapporteras med koden R. Fältets namn är "Kategori" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. I detta fält ska uppgift lämnas om typen av de repor och avtal som är i kraft vid rapportperiodens slut. Avtalen ska klassificeras efter avtalstyp (repa eller låneavtal) och avtalsriktning (köp/inlåning eller försäljning/utlåning) och rapporteras med koden för avtalstypen. En lista på de koder som ska användas finns i kodlista 5. När ett köpt/inlånat värdepapper (som rapporterats med kod RB eller LB) säljs vidare genom en repa eller lånas vidare till en utlänning, ska det också rapporteras som försäljning/utlåning (med kod RS eller LS). Om ett köpt/inlånat värdepapper däremot säljs vidare genom en normal värdepappersaffär till en utlänning, ska värdepapperet inte rapporteras som försäljning.

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

VERSION 1.3 (21.11.2008)

VERSION 1.3 (21.11.2008) POSTFORMAT ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG STATEN (SAVE) VERSION 1.3 (21.11.2008) Gäller från 1.1.2009 Tekniska anvisningar 2 (15) Version

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

Anvisning till blankett VP404

Anvisning till blankett VP404 Anvisning till blankett VP404 Portföljinvesteringar i utlandet Fonders innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP404 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8.

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8. POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) I kraft 1.9.2008 Tekniska anvisningar 2 (16) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

Anvisning till blankett VP402

Anvisning till blankett VP402 Anvisning till blankett VP402 Portföljinvesteringar i utlandet Hushållens innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP402 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)

VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) 17BPOSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Gäller från 1.11.2015 Tekniska anvisningar 2 (21) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) SCBFS 2015:25 Bilaga 2 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (27) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.3 Gäller från 1.1.2009 Rapporteringsanvisningar 2 (27) Sisällys 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN... 4 2 GRUNDBEGREPP...

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Gäller fr.o.m. period 201412 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (35) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.4.1 Gäller från 1.1.2011 Rapporteringsanvisningar 2 (35) Innehållsförteckning 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN...

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR tills vidare 1 (17) Till kreditinstituten Till holdingsammanslutningarna FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Finansinspektionen meddelar med stöd av 4

Läs mer

12.5.2009. Bolag som lämnar rapporten, dvs. värdepappersförmedlaren själv eller någon utomstående för värdepappersförmedlarens räkning.

12.5.2009. Bolag som lämnar rapporten, dvs. värdepappersförmedlaren själv eller någon utomstående för värdepappersförmedlarens räkning. Anvisning 1 (5) RAPPORTINNEHÅLL - RAPPORTERINGSANVISNINGAR Technical reporting firm Reporting firm Bolag som lämnar rapporten, dvs. värdepappersförmedlaren själv eller någon utomstående för värdepappersförmedlarens

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 7/2012

Föreskrifter och anvisningar 7/2012 Föreskrifter och anvisningar 7/2012 Rapportering av Dnr 8/01.00/2011 Utfärdade 26.7.2012 Gäller från 31.12.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Information för rapportörer Riskkapitalfonder och fastighetsfonder

Information för rapportörer Riskkapitalfonder och fastighetsfonder Information för rapportörer Riskkapitalfonder och fastighetsfonder Finlands Bank 16.10.2014 Offentlig 1 Agenda Reglering och nuvarande datainsamling av investeringsfonder Definition av PEF-rapportörsgruppen

Läs mer

RBFS 2002:4 Utkom från trycket den

RBFS 2002:4 Utkom från trycket den RBFS 2002:4 Utkom från trycket den ISSN 0349-8344 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Riksbankens föreskrifter (RBFS 2002:4)

Läs mer

BETALNINGSSTATISTIK RAPPORTERING (MATI)

BETALNINGSSTATISTIK RAPPORTERING (MATI) RAPPORTERING (MATI) POSTFORMAT Version 1.0.4 Gäller: 1.1.2014 Rapportperiodens begynnelsedag Publicerad: 19.8.2014 Tillämpas: Valideringen enligt postformatet tillämpas på DCS-tjänsten efter 1.1.2015 2

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 2 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014

Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014 Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014 Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014 Syfte: Syftet med enkäten

Läs mer

ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER)

ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER) 1 (8) ANVISNING OM LIMITERNA FÖR VALUTAKURSRISKER BLANKETT FX1: KREDITINSTITUTETS VALUTAAFFÄRER (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER) Allmänt Blanketten fylls i av de kreditinstitut som godkänts som motparter vid

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-26 FM5001 M06 Förändringar Finansmarknadsstatistik april Till

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.2 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

Scenarier för transaktionsrapportering

Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 1 (34) Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 2 (34) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Anknyter till TREM version 3.0

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag

Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag 2014-11-10 FI Dnr 14-5565 BESLUTSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

Elektronisk flaggningsanmälan. Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2016-02-01

Elektronisk flaggningsanmälan. Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2016-02-01 Elektronisk flaggningsanmälan Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2016-02-01 Startsidan Gå in på www.fi.se Klicka på Flaggning under rubriken Rapportera på startsidan. 2 Logga in Denna sida visas när du ska

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik

Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik 2015-12-21 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-12824 Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Möte för rapportörer

Möte för rapportörer Möte för rapportörer 22.11.2012 Beredning av förordningar och riktlinjer För närvarande utvärderas ECB:s nya krav inklusive kostnader av användarna Information om vilka de nya kraven är kommer att ges

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2016

Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Dnr FIVA 8/01.00/2016 Utfärdade 28.4.2016 Gäller från 1.6.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A137/200/2015 version 1.9 ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter POSTBESKRIVNING för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT... 4 3 POST MED FAST POSTLÄNGD...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 02 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland) Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (13) Finansmarknads- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Indataspecifikation för investeringsfonder

Indataspecifikation för investeringsfonder Bilaga 10 FFFS 2008:x Indataspecifikation för investeringsfonder Denna specifikation ska användas vid rapportering via datamedium av investeringsfondernas innehav av finansiella instrument. Rapportering

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m.

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. beslutade den 28 juni 1995 Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 London den 27 juli 2012 Innehåll I. Sammanfattning...3 II. Bakgrund och motiv...4 III. EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2012/4)...6

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2011 2013 1

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2011 2013 1 SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2011 2013 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 14/30 21.1.2016 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35)

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.11.2002 L 317/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2002 av den 5 november 2002 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 Avstämning av kapitalbasen i den konsoliderade situationen 30 jun 30 jun

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 16.12.2014 L 359/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga

Läs mer

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande)

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande) Pacific Precious Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Pacific Precious, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (117) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.11 () Gäller från 1.1.2015 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON Del 1 Kompletterande uppgifter PERSONNUMMER FÖRNAMN OCH EFTERNAMN ADRESS POSTNUMMER ORT LAND (UTOM SVERIGE) TELEFON SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OM ANNAN ÄN SVERIGE* UTLÄNDSKT SKATTEREGISTRERINGSNUMMER E-POST

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer