Europeiska unionens officiella tidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska unionens officiella tidning"

Transkript

1 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut ( 1 ), särskilt artikel 4.1 och 4.3, artikel 6.2 och 6.5 d samt artikel 10, med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)) (ECB/2014/17) ( 2 ), särskilt artiklarna 21.1, 140 och 141.1, och av följande skäl: (1) Kreditinstitut omfattas av regelbundna rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 3 ) (nedan även kallad kapitalkravsförordningen) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ( 4 ). ECB ska samla in den rapporterade informationen i enlighet med beslut ECB/2014/29 ( 5 ). Denna förordning kompletterar beslut ECB/2014/29 genom att ytterligare specificera kraven för rapportering av finansiell tillsynsinformation. (2) I genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 fastställs enhetliga krav för alla institut som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller tillsynsrapporteringen till behöriga myndigheter inom de områden som anges i artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Ett av dessa områden är finansiell information på gruppnivå. Enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska kreditinstitut som utarbetar sin sammanställda redovisning i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 rapportera finansiell tillsynsinformation på gruppnivå ( 6 ). Detta ska inte inverka på den finansiella tillsynsinformation som enligt genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 är obligatorisk för såväl betydande som mindre betydande enheter som står under tillsyn och som de nationella behöriga myndigheterna ska lämna till ECB i enlighet med beslut ECB/2014/29, eftersom detta inte omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning. (3) Valmöjligheten att kunna kräva att kreditinstitut ska använda internationella redovisningsstandarder enligt förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ligger utanför den här förordningens tillämpningsområde. Med beaktande av artikel 150 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ska de nationella behöriga myndigheternas tidigare beslut om att utnyttja, eller inte utnyttja, denna valmöjlighet inte påverkas. (4) I enlighet med artikel 99.3 i förordning (EU) nr 575/2013 krävs det ett beslut om utvidgad rapportering från den behöriga myndigheten för att de kreditinstitut som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 också ska rapportera den finansiella tillsynsinformationen på gruppnivå. ECB bör även besluta att utvidga kravet på rapportering av finansiell tillsynsinformation till betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013. ( 1 ) EUT L 287, , s. 63. ( 2 ) EUT L 141, , s. 1. ( 3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, , s. 1). ( 4 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, , s. 1). ( 5 ) Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/29 av den 2 juli 2014 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas ECB (EUT L 214, , s. 34). ( 6 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, , s. 1).

2 L 86/14 SV (5) I enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 krävs det först ett beslut från den behöriga myndigheten för att rapporteringen av finansiell tillsynsinformation på gruppnivå ska utvidgas till kreditinstitut som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG ( 1 ). ECB bör även besluta att utvidga kravet på rapportering av finansiell tillsynsinformation till betydande grupper som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG. Samråd har skett med Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013. (6) I genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 fastställs enhetliga krav för tillsynsrapportering i fråga om de områden som omfattas av den förordningen. Enligt artikel 99.5 och 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 avser genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 endast finansiell tillsynsinformation på gruppnivå. Rapportering av finansiell tillsynsinformation på individuell nivå omfattas inte av förordningens tillämpningsområde, och de behöriga myndigheterna får därför införa krav för rapportering av finansiell tillsynsinformation på individuell nivå. Med beaktande av behovet av jämförbar finansiell information om betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn bör det i denna förordning fastställas vilken finansiell tillsynsinformation som betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn ska rapportera på individuell nivå till de nationella behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter ska därefter lämna denna information till ECB i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). (7) Enligt artikel 40 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ( 2 ) får värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter kräva att alla kreditinstitut som har filialer inom deras territorium lämnar periodiska rapporter om sin verksamhet i värdmedlemsstaterna. Med enhet som står under tillsyn avses enligt artikel 2.20 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) en filial som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. Med beaktande av behovet av jämförbar finansiell information om betydande enheter som står under tillsyn bör det i denna förordning fastställas vilken information som ska rapporteras till de nationella behöriga myndigheterna av filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. Dessa myndigheter ska därefter lämna denna information till ECB i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). (8) I artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att ECB ska ha tillsynsbefogenheter för kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag eller filialer, etablerade i deltagande medlemsstater, till kreditinstitut etablerade i icke deltagande medlemsstater. Filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut från ett tredjeland omfattas därför inte av de tillsynsuppgifter som ECB tilldelas. Sådana filialer ska följaktligen inte omfattas av rapporteringskraven i denna förordning. Rapporteringskraven ska inte heller omfatta filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut från en annan deltagande medlemsstat, eftersom syftet med kraven är att de ska tillämpas på nivån motsvarande den enhet som står under tillsyn och som har etablerat filialen. (9) Kraven i denna förordning för betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, bör syfta till att säkerställa att dessa enheter som står under tillsyn rapporterar ett gemensamt minimum av uppgifter till de nationella behöriga myndigheterna, inte att införa enhetliga rapporteringskrav. Det kan vara lämpligt att de nationella behöriga myndigheterna samlar in det minimum av uppgifter som krävs inom en mer omfattande rapporteringsram som de upprättar i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. (10) För utförandet av ECB:s uppgifter är det nödvändigt att erhålla finansiell information från andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som utarbetar sin sammanställda redovisning i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder som antagits i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002. I denna förordning bör det därför fastställas vilken finansiell tillsynsinformation som dessa grupper ska rapportera till de nationella behöriga myndigheterna. Här bör framför allt format, frekvenser, referensdatum samt överföringsperioder och tidsfrister för att lämna in den berörda informationen anges. Syftet med dessa krav bör vara att säkerställa att de grupper som står under tillsyn rapporterar ett gemensamt minimum av uppgifter till de nationella behöriga myndigheterna, inte att införa enhetliga rapporteringskrav. ( 1 ) Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, , s. 1). ( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, , s. 338).

3 L 86/15 SV (11) I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 och artikel 21 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ska såväl ECB som de nationella behöriga myndigheterna vara skyldiga att utbyta information. Utan att det inverkar på ECB:s befogenhet att direkt erhålla eller ha direkt tillgång till information som fortlöpande rapporteras från kreditinstituten ska de nationella behöriga myndigheterna särskilt förse ECB med all information som är nödvändig för utförandet av de uppgifter som ECB tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013. (12) I enlighet med artikel 2.3 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 får institut tillämpa ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret för att rapportera finansiell tillsynsinformation på gruppnivå. Enligt denna förordning ska det också vara tillåtet att tillämpa ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret för sådan rapportering. (13) ECB har genomfört ett offentligt samråd om denna förordning och analyserat möjliga kostnader och fördelar. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. AVDELNING I SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER Artikel 1 Syfte 1. I denna förordning fastställs krav på rapporteringen av den finansiella tillsynsinformation som ska lämnas till de nationella behöriga myndigheterna av a) betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper, b) andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt a och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper, c) betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, d) betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland, e) mindre betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper, f) andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt e och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper, g) mindre betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. 2. Som undantag till artiklarna 7 och 14 ska enheter som står under tillsyn och som har beviljats undantag från tillämpningen av tillsynskrav i enskilda fall i enlighet med artikel 7 eller 10 i förordning (EU) nr 575/2013 inte behöva rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med denna förordning. 3. I de fall då de behöriga myndigheterna, inbegripet ECB, kräver att instituten ska uppfylla de skyldigheter som fastställs i del två fyra och del sex åtta i förordning (EU) nr 575/2013 samt i avdelning VII i direktiv 2013/36/EU på undergruppsnivå i enlighet med artikel 11.5 i förordning (EU) nr 575/2013, ska dessa institut iaktta de krav som anges i denna förordning på undergruppsnivå. 4. Nationella behöriga myndigheter och/eller nationella centralbanker får använda de uppgifter som samlas in enligt denna förordning för andra arbetsuppgifter.

4 L 86/16 SV Denna förordning påverkar inte de redovisningsstandarder som grupper och enheter som står under tillsyn tillämpar i sin sammanställda redovisning eller årsredovisning och ändrar inte heller de redovisningsstandarder som tillämpas för tillsynsrapportering. Eftersom grupper och enheter som står under tillsyn tillämpar olika redovisningsstandarder, ska det endast lämnas information om värderingsregler, inbegripet metoder för beräkning av kreditriskförluster, som förekommer inom ramen för tillämpliga redovisningsstandarder och som tillämpas på ett ändamålsenligt sätt av motsvarande grupp eller enhet som står under tillsyn. För dessa ändamål tillhandahålls särskilda rapporteringsmallar för grupper och enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG. Dataposter inom dessa mallar som inte är tillämpliga för respektive enhet som står under tillsyn behöver inte rapporteras. 6. Filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat får lämna den information som de enligt denna förordning ska tillhandahålla berörd nationell behörig myndighet genom det kreditinstitut som de har inrättats genom. Artikel 2 Definitioner Vid tillämpning av denna förordning ska definitionerna i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) gälla, om inget annat föreskrivs, tillsammans med följande definitioner. (1) IAS och IFRS: internationella redovisningsstandarder (International Accounting Standards) och (International Financial Reporting Standards), enligt vad som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 1606/2002. (2) dotterföretag: ett dotterföretag enligt definitionen i artikel i förordning (EU) nr 575/2013 som är ett kreditinstitut i den mening som avses i artikel i förordning (EU) nr 575/2013. (3) undergrupp: en grupp vars moderföretag inte självt är ett dotterföretag till ett annat institut som auktoriserats i samma deltagande medlemsstat eller till ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i samma medlemsstat. (4) på gruppnivå: på gruppnivå enligt definitionen i artikel i förordning (EU) nr 575/2013. (5) på undergruppnivå: på undergruppsnivå enligt definitionen i artikel i förordning (EU) nr 575/2013. Artikel 3 Förändrad status för en enhet eller grupp som står under tillsyn 1. Vid tillämpning av denna förordning ska en enhet eller grupp som står under tillsyn klassificeras som betydande 18 månader efter det att den har underrättats om ett beslut enligt artikel 45.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). Den ska rapportera information i enlighet med avdelning II i denna förordning som betydande enhet eller grupp som står under tillsyn på det första referensdatum som infaller efter det att den har klassificerats som betydande. 2. Vid tillämpning av denna förordning ska en enhet eller grupp som står under tillsyn klassificeras som mindre betydande när den har underrättats om ett beslut enligt artikel 46.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). Därefter ska den börja rapportera information i enlighet med avdelning III i denna förordning. AVDELNING II BETYDANDE GRUPPER OCH ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN KAPITEL I Betydande grupper som står under tillsyn Artikel 4 Format och frekvens för rapportering på gruppnivå samt referens- och överföringsdatum för betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 I enlighet med artikel 99.3 i förordning (EU) nr 575/2013 ska betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU)

5 L 86/17 SV nr 575/2013 rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 10 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå. Deras undergrupper som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering ska också rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 10 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå. Artikel 5 Format och frekvens för rapportering på gruppnivå samt referens- och överföringsdatum för betydande grupper som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG I enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 ska andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i artikel 4 och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper, rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå. KAPITEL II Betydande enheter som står under tillsyn Artikel 6 Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för enheter som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn 1. Betydande enheter som står under tillsyn, som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. Detta gäller även för filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. 2. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska omfatta den information som anges i artikel 9 i genomförandeförordning förordning (EU) nr 680/2014 och ska ske med den frekvens som anges i den artikeln. 3. Andra betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. 4. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 3 ska omfatta den information som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska ske med den frekvens som anges i den artikeln. 5. Den information som anges i punkterna 2 och 4 ovan ska endast omfatta information om a) tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader som tas upp av den enhet som står under tillsyn i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder, b) exponeringar och verksamheter utanför balansräkningen som berör den enhet som står under tillsyn, c) andra transaktioner än sådana som avses i punkterna a och b som utförs av den enhet som står under tillsyn, d) värderingsregler, inbegripet metoder för beräkning av kreditriskförluster, som förekommer inom ramen för tillämpliga redovisningsstandarder och som tillämpas på ett ändamålsenligt sätt av den enhet som står under tillsyn. 6. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2 och 4 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

6 L 86/18 SV Artikel 7 Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för enheter som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn 1. Betydande enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. Dessa enheters finansiella tillsynsrapportering ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga I. 2. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 3. Andra betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. 4. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 3 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga I. 5. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 6. Den information som anges i punkterna 1, 2, 4 och 5 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning. 7. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 1, 2, 4 och 5 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. Artikel 8 Referens- och överföringsdatum för betydande enheter som står under tillsyn 1. De uppgifter som avses i artiklarna 6 och 7 om betydande enheter som står under tillsyn ska ha följande referensdatum: a) Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december. b) Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december. c) Årsrapportering: 31 december. 2. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet. 3. Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen till utgången av räkenskapsåret i de fall då betydande enheter som står under tillsyn får utarbeta sin årsredovisning på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från räkenskapsårets första dag till referensdatumet. 4. De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in information om betydande enheter som står under tillsyn enligt artiklarna 6 och 7 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande överföringsdatum: a) För betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn: den 40:e arbetsdagen efter relevant referensdatum.

7 L 86/19 SV b) För betydande enheter som står under tillsyn och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn: den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. 5. De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla dessa tidsfrister. KAPITEL III Rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland Artikel 9 Format och frekvens för rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland 1. Moderinstitut i en deltagande medlemsstat och kreditinstitut som kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller blandat finansiellt moderholdingföretag i en deltagande medlemsstat ska säkerställa att finansiell tillsynsinformation om dotterföretag etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland rapporteras på individuell nivå till de berörda nationella behöriga myndigheterna enligt följande: a) För betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 på högsta konsolideringsnivå inom en deltagande medlemsstat ska den finansiella tillsynsrapporteringen omfatta den information som anges i punkt 1 i bilaga II och ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. b) För andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses ovan, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG på högsta konsolideringsnivå inom en deltagande medlemsstat ska den finansiella tillsynsrapporteringen omfatta den information som anges i punkt 2 i bilaga II och ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/ Som undantag till punkt 1 ska moderföretag som avses i denna punkt inte rapportera finansiell information om dotterföretag för vilka tillgångarnas totala värde inte överstiger 3 miljarder euro. För detta ändamål ska tillgångarnas totala värde fastställas på grundval av kriterierna i del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). 3. När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av ett dotterföretags tillgångar överstiger 3 miljarder euro, ska detta dotterföretag ingå i den information som ska rapporteras i överensstämmelse med punkt 1 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av ett dotterföretags tillgångar uppgår till högst 3 miljarder euro, ska moderföretaget börja rapportera information i enlighet med punkt 2 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. Artikel 10 Referens- och överföringsdatum för rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland 1. Den information som anges i artikel 9 ska samlas in med samma referensdatum som den finansiella tillsynsinformationen för berörd betydande grupp som står under tillsyn. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från första dagen för räkenskapsåret för att rapportera finansiell information till referensdatumet. 2. De nationella behöriga myndigheterna ska lämna information om dotterföretag som etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland enligt artikel 9 till ECB senast vid utgången av affärsdagen den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. 3. De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla denna tidsfrist.

8 L 86/20 SV AVDELNING III MINDRE BETYDANDE GRUPPER OCH ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN KAPITEL I Mindre betydande grupper som står under tillsyn Artikel 11 Format och frekvens för rapportering på gruppnivå för mindre betydande grupper som står under tillsyn 1. Mindre betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på gruppnivå. 2. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga I. 3. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 4. Andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt 1 och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. Den finansiella tillsynsrapporteringen ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga I. 5. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 6. Som undantag till punkterna 4 och 5 ska den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande grupper som står under tillsyn för vilka tillgångarnas totala värde inte överstiger 3 miljarder euro som ett gemensamt minimum omfatta den information som anges i bilaga III i stället för den information som anges i punkt 4 i denna artikel. För detta ändamål ska det totala värdet av tillgångarna för grupper som står under tillsyn vara det värde som används för att utifrån storleken fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande eller ej, i enlighet med del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). 7. När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande grupp som står under tillsyn överstiger 3 miljarder euro, ska denna grupp börja rapportera information i överensstämmelse med punkterna 4 och 5 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande grupp som står under tillsyn uppgår till högst 3 miljarder euro, ska denna grupp börja rapportera information i enlighet med punkt 6 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. 8. Den information som anges i punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning. 9. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 inom en mer omfattande rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. Artikel 12 Referens- och överföringsdatum för mindre betydande grupper som står under tillsyn 1. De uppgifter om mindre betydande grupper som står under tillsyn som avses i artikel 11 ska ha följande referensdatum: a) Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

9 L 86/21 SV b) Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december. c) Årsrapportering: 31 december. 2. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet. 3. Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen till utgången av räkenskapsåret i de fall då mindre betydande grupper som står under tillsyn av dessa myndigheter tillåtits rapportera sin finansiella tillsynsinformation på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt för perioden från räkenskapsårets första dag till referensdatumet. 4. De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in information enligt artikel 11 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande överföringsdatum: a) För mindre betydande grupper som står under tillsyn, inbegripet undergrupper, som rapporterar på gruppnivå: den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. b) För mindre betydande grupper som står under tillsyn och som rapporterar på undergruppsnivå enligt artikel 1.3: den 65:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. 5. De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla dessa tidsfrister. KAPITEL II Mindre betydande enheter som står under tillsyn Artikel 13 Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för mindre betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp 1. Mindre betydande enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. 2. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga I. 3. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 4. Andra mindre betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. 5. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 4 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga I. 6. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

10 L 86/22 SV För punkterna 2, 3, 5 och 6 gäller följande undantag: a) Den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande kreditinstitut som står under tillsyn för vilka tillgångarnas totala värde understiger 3 miljarder euro ska som ett gemensamt minimum omfatta den information som anges i bilaga III i stället för den information som anges i punkterna 2, 3, 5 eller 6. b) En filial som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat ska inte ingå i rapporteringen av finansiell tillsynsinformation om tillgångarnas totala värde understiger 3 miljarder euro. 8. Vid tillämpning av punkt 7 ska det totala värdet av tillgångarna för den enhet som står under tillsyn vara det värde som används för att utifrån storleken fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande eller ej, i enlighet med del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). 9. När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn överstiger 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i överensstämmelse med punkterna 2, 3, 5 och 6 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn uppgår till högst 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i enlighet med punkt 7 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. 10. Den information som anges i punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning. 11. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. Artikel 14 Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för enheter som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn 1. Mindre betydande enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. 2. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga II. 3. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 4. Andra mindre betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. 5. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 4 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga II. 6. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

11 L 86/23 SV 7. Som undantag till punkterna 2, 3, 5 och 6 ska den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande enheter som står under tillsyn för vilka tillgångarnas totala värde understiger 3 miljarder euro omfatta den information som anges i bilaga III. För detta ändamål ska det totala värdet av tillgångarna för den enhet som står under tillsyn vara det värde som används för att utifrån storleken fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande eller ej, i enlighet med del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). 8. När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn överstiger 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i överensstämmelse med punkterna 2, 3, 5 och 6 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn uppgår till högst 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i enlighet med punkt 7 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. 9. Den information som anges i punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning. 10. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. Artikel 15 Referens- och överföringsdatum för mindre betydande enheter som står under tillsyn 1. De uppgifter om mindre betydande enheter som står under tillsyn som avses i artiklarna 13 och 14 ska ha följande referensdatum: a) Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december. b) Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december. c) Årsrapportering: 31 december. 2. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet. 3. Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen till utgången av räkenskapsåret i de fall då mindre betydande enheter som står under tillsyn av dessa myndigheter tillåtits rapportera sin finansiella tillsynsinformation på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Uppgifter som avser en period ska rapporteras kumulativt från räkenskapsårets första dag till referensdatumet. 4. De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in finansiell tillsynsinformation om mindre betydande enheter som står under tillsyn enligt artiklarna 13 och 14 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande referensdatum: a) För mindre betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn: den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. b) För mindre betydande enheter som står under tillsyn och som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn: den 65:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. 5. De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla dessa tidsfrister. AVDELNING IV UPPGIFTSKVALITET OCH DATASPRÅK Artikel 16 Kvalitetskontroller av uppgifter De nationella behöriga myndigheterna ska övervaka och säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos den information som lämnas till ECB. För dessa ändamål ska de nationella behöriga myndigheterna följa specifikationerna i artiklarna 4 och 5 i beslut ECB/2014/29.

12 L 86/24 SV Artikel 17 Dataspråk för överföring av information från de nationella behöriga myndigheterna till ECB De nationella behöriga myndigheterna ska överföra den information som anges i denna förordning enligt formatet extensible Business Reporting Language för att uppnå ett enhetligt tekniskt format för utbyte av uppgifter för genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. För dessa ändamål ska de nationella behöriga myndigheterna följa specifikationerna i artikel 6 i beslut ECB/2014/29. AVDELNING V ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER Artikel 18 Första rapporteringsreferensdatum 1. Den 31 december 2015 ska vara första referensdatum för rapportering i enlighet med denna förordning för finansiell tillsynsinformation om a) betydande grupper som står under tillsyn, b) betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn. 2. Den 30 juni 2016 ska vara första referensdatum för rapportering i enlighet med denna förordning för finansiell tillsynsinformation om a) betydande enheter som står under tillsyn som ingår i en grupp som står under tillsyn, b) dotterföretag till betydande grupper som står under tillsyn, etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland. 3. Den 30 juni 2017 ska vara första referensdatum för rapportering i enlighet med denna förordning för finansiell tillsynsinformation om a) mindre betydande grupper som står under tillsyn, b) mindre betydande enheter som står under tillsyn. Artikel 19 Övergångsbestämmelser De nationella behöriga myndigheternas beslut om den rapportering som utförs av betydande grupper och enheter som står under tillsyn i fråga om finansiell tillsynsinformation som rör tillämpningsområdet för denna förordning ska inte påverkas när det gäller samtliga referensdatum som infaller före de första rapporteringsreferensdatum som anges i artikel 18. Artikel 20 Slutbestämmelse Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen. Utfärdad i Frankfurt am Main den 17 mars På ECB-rådets vägnar Mario DRAGHI ECB:s ordförande

13 L 86/25 SV BILAGA I Förenklad finansiell tillsynsrapportering 1. För grupper och enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar den förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell För andra grupper och enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar den förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/ Mallarna 17.1, 17.2 och 17.3 i tabellerna 1 och 2 tillhandahålls endast för grupper som står under tillsyn, medan mall 40.1 i tabellerna 1 och 2 tillhandahålls för grupper och enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp. 5. För att beräkna det tröskelvärde som anges i del 2 av tabellerna 1 och 2 i denna bilaga ska artikel 5.a.4 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 gälla. Tabell 1 Mallnr Mallens eller mallgruppens namn DEL 1 [KVARTALSVIS] Balansräkning [rapport över finansiell ställning] 1.1 Balansräkning: tillgångar 1.2 Balansräkning: skulder 1.3 Balansräkning: kapital 2 Resultaträkning Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor 4.1 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel 4.2 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet 4.3 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas 4.4 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall 4.5 Efterställda finansiella tillgångar 5 Uppdelning av lån och förskott per produkt 6 Uppdelning av lån och förskott till icke-finansiella företag per Nace-kod Uppdelning av finansiella skulder 8.1 Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

14 L 86/26 SV Mallnr Mallens eller mallgruppens namn 8.2 Efterställda finansiella skulder Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden 9.1 Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 9.2 Låneåtaganden, finansiella garantier och andra erhållna förpliktelser 10 Derivat Handel Derivat Säkringsredovisning 11.1 Derivat Säkringsredovisning: uppdelning per typ av risk och typ av säkring 12 Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument Erhållna säkerheter och garantier 13.1 Uppdelning av lån och förskott per säkerhet och garanti 13.2 Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll under perioden [innehav på balansdagen] 13.3 Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll [materiella tillgångar], ackumulerad 14 Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde Uppdelning av valda poster i resultaträkningen 16.1 Ränteintäkter och räntekostnader per instrument och motpartssektor 16.3 Vinster eller förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel per instrument Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: balansräkning 17.1 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: tillgångar 17.2 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: exponeringar utanför balansräkningen låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 17.3 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: skulder 18 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit 19 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit DEL 2 [KVARTALSVIS MED TRÖSKELVÄRDE: KVARTALSVIS ELLER INGEN RAPPORTERING] Geografisk uppdelning 20.4 Geografisk uppdelning av tillgångar efter motpartens hemvist 20.5 Geografisk uppdelning av exponeringar utanför balansräkningen efter motpartens hemvist 20.6 Geografisk uppdelning av skulder efter motpartens hemvist DEL 4 [ÅRSVIS] Gruppstruktur 40.1 Gruppstruktur: enhet-för-enhet

15 L 86/27 SV Tabell 2 Mallnr Mallens eller mallgruppens namn DEL 1 [KVARTALSVIS] Balansräkning [rapport över finansiell ställning] 1.1 Balansräkning: tillgångar 1.2 Balansräkning: skulder 1.3 Balansräkning: kapital 2 Resultaträkning Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor 4.1 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel 4.2 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet 4.3 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas 4.4 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall 4.5 Efterställda finansiella tillgångar 4.6 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar förenade med handel 4.7 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 4.8 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital 4.9 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: skuldinstrument som inte är förenade med handel och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod 4.10 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat 5 Uppdelning av lån och förskott per produkt 6 Uppdelning av lån och förskott till icke-finansiella företag per Nace-kod Uppdelning av finansiella skulder 8.1 Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor 8.2 Efterställda finansiella skulder Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden 9.1 Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 9.2 Låneåtaganden, finansiella garantier och andra erhållna förpliktelser 10 Derivat Handel

16 L 86/28 SV Mallnr Mallens eller mallgruppens namn Derivat Säkringsredovisning 11.2 Derivat Säkringsredovisning enligt nationell god redovisningssed: uppdelning efter typ av risk 12 Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument Erhållna säkerheter och garantier 13.1 Uppdelning av lån och förskott per säkerhet och garanti 13.2 Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll under perioden [innehav på balansdagen] 13.3 Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll [materiella tillgångar], ackumulerad 14 Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde Uppdelning av valda poster i resultaträkningen 16.1 Ränteintäkter och räntekostnader per instrument och motpartssektor 16.4 Resultat för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel per risk Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: balansräkning 17.1 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: tillgångar 17.2 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: exponeringar utanför balansräkningen låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 17.3 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: skulder 18 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit 19 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit DEL 2 [KVARTALSVIS MED TRÖSKELVÄRDE: KVARTALSVIS ELLER INGEN RAPPORTERING] Geografisk uppdelning 20.4 Geografisk uppdelning av tillgångar efter motpartens hemvist 20.5 Geografisk uppdelning av exponeringar utanför balansräkningen efter motpartens hemvist 20.6 Geografisk uppdelning av skulder efter motpartens hemvist DEL 4 [ÅRSVIS] Gruppstruktur 40.1 Gruppstruktur: enhet-för-enhet

17 L 86/29 SV BILAGA II Mycket förenklad finansiell tillsynsrapportering 1. För enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar den mycket förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 3. Tabell 3 Mallnr Mallens eller mallgruppens namn DEL 1 [KVARTALSVIS] Balansräkning [rapport över finansiell ställning] 1.1 Balansräkning: tillgångar 1.2 Balansräkning: skulder 1.3 Balansräkning: kapital 2 Resultaträkning Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor 4.1 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel 4.2 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet 4.3 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas 4.4 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall 4.5 Efterställda finansiella tillgångar 5 Uppdelning av lån och förskott per produkt Uppdelning av finansiella skulder 8.1 Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor 8.2 Efterställda finansiella skulder Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden 9.1 Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 10 Derivat Handel Derivat Säkringsredovisning 11.1 Derivat Säkringsredovisning: uppdelning per typ av risk och typ av säkring 12 Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument 14 Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde 18 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit 19 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

18 L 86/30 SV För andra enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar den mycket förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 4. Tabell 4 Mallnr Mallens eller mallgruppens namn DEL 1 [KVARTALSVIS] Balansräkning [rapport över finansiell ställning] 1.1 Balansräkning: tillgångar 1.2 Balansräkning: skulder 1.3 Balansräkning: kapital 2 Resultaträkning Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor 4.1 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel 4.2 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet 4.3 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas 4.4 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall 4.5 Efterställda finansiella tillgångar 4.6 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar förenade med handel 4.7 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 4.8 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital 4.9 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: skuldinstrument som inte är förenade med handel och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod 4.10 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat 5 Uppdelning av lån och förskott per produkt Uppdelning av finansiella skulder 8.1 Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor 8.2 Efterställda finansiella skulder Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden 9.1 Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 10 Derivat Handel

19 L 86/31 SV Mallnr Mallens eller mallgruppens namn Derivat Säkringsredovisning 11.2 Derivat Säkringsredovisning enligt nationell god redovisningssed: Uppdelning efter typ av risk 12 Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument 18 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit 19 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit 3. Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

20 L 86/32 SV BILAGA III Dataposter för finansiell tillsynsrapportering 1. För enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar dataposter för den finansiella tillsynsrapporteringen de dataposter från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i bilaga IV. 2. För andra enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar dataposter för den finansiella tillsynsrapporteringen de dataposter från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i bilaga V. 3. Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-15/113 SV Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter

Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter EIOPA-BoS-14/177 SV Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 104/72 SV 8.4.2014 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 24 februari 2014 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/6) (2014/192/EU)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

4 Penningmängds- och bankstatistik

4 Penningmängds- och bankstatistik Finlands Banks regler för motparter och kunder Penningmängds- och bankstatistik 4 Penningmängds- och bankstatistik 4.1 Allmänna förordningar 4.1.1 EU-rådets förordning (EG/2533/98) om Europeiska centralbankens

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 26.9.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 3.9.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 228/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 878/2011 av den 2 september 2011 om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5. EU-förordningar... 9. International Financial Reporting Standards (IFRS)...

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5. EU-förordningar... 9. International Financial Reporting Standards (IFRS)... Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5 EU-förordningar... 9 International Financial Reporting Standards (IFRS)........................... 71 International Accounting Standards (IAS)......................................

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. IFRS-regler om fastighetsredovisning

Anpassningar av redovisningsföreskrifterna. IFRS-regler om fastighetsredovisning FI Dnr 05-191- 250 2005-12-30 Anpassningar av redovisningsföreskrifterna med anledning av IFRS-regler om fastighetsredovisning Motivpromemoria 4 om ändringar i redovisningsföreskrifter för 2005 och 2006

Läs mer

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2013R1073 SV 27.11.2013 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1073/2013

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2012-09-10 R E M I S S P R O M E M O R I A Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FI Dnr 12-230 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 15.3.2005 C 63 E/1 I (Meddelanden) RÅDET GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 11/2005 antagen av rådet den 9 december 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/ /EG av den om minimivillkor

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 1/2013

Föreskrifter och anvisningar 1/2013 Föreskrifter och anvisningar 1/2013 Bokföring och årsredovisning inom finanssektorn Dnr FIVA 9/01.00/2012 Utfärdade 10.1.2013 Gäller från 1.2.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer