Europeiska unionens officiella tidning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska unionens officiella tidning"

Transkript

1 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut ( 1 ), särskilt artikel 4.1 och 4.3, artikel 6.2 och 6.5 d samt artikel 10, med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)) (ECB/2014/17) ( 2 ), särskilt artiklarna 21.1, 140 och 141.1, och av följande skäl: (1) Kreditinstitut omfattas av regelbundna rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 3 ) (nedan även kallad kapitalkravsförordningen) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ( 4 ). ECB ska samla in den rapporterade informationen i enlighet med beslut ECB/2014/29 ( 5 ). Denna förordning kompletterar beslut ECB/2014/29 genom att ytterligare specificera kraven för rapportering av finansiell tillsynsinformation. (2) I genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 fastställs enhetliga krav för alla institut som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller tillsynsrapporteringen till behöriga myndigheter inom de områden som anges i artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Ett av dessa områden är finansiell information på gruppnivå. Enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska kreditinstitut som utarbetar sin sammanställda redovisning i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 rapportera finansiell tillsynsinformation på gruppnivå ( 6 ). Detta ska inte inverka på den finansiella tillsynsinformation som enligt genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 är obligatorisk för såväl betydande som mindre betydande enheter som står under tillsyn och som de nationella behöriga myndigheterna ska lämna till ECB i enlighet med beslut ECB/2014/29, eftersom detta inte omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning. (3) Valmöjligheten att kunna kräva att kreditinstitut ska använda internationella redovisningsstandarder enligt förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ligger utanför den här förordningens tillämpningsområde. Med beaktande av artikel 150 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ska de nationella behöriga myndigheternas tidigare beslut om att utnyttja, eller inte utnyttja, denna valmöjlighet inte påverkas. (4) I enlighet med artikel 99.3 i förordning (EU) nr 575/2013 krävs det ett beslut om utvidgad rapportering från den behöriga myndigheten för att de kreditinstitut som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 också ska rapportera den finansiella tillsynsinformationen på gruppnivå. ECB bör även besluta att utvidga kravet på rapportering av finansiell tillsynsinformation till betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013. ( 1 ) EUT L 287, , s. 63. ( 2 ) EUT L 141, , s. 1. ( 3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, , s. 1). ( 4 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, , s. 1). ( 5 ) Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/29 av den 2 juli 2014 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas ECB (EUT L 214, , s. 34). ( 6 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, , s. 1).

2 L 86/14 SV (5) I enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 krävs det först ett beslut från den behöriga myndigheten för att rapporteringen av finansiell tillsynsinformation på gruppnivå ska utvidgas till kreditinstitut som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG ( 1 ). ECB bör även besluta att utvidga kravet på rapportering av finansiell tillsynsinformation till betydande grupper som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG. Samråd har skett med Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013. (6) I genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 fastställs enhetliga krav för tillsynsrapportering i fråga om de områden som omfattas av den förordningen. Enligt artikel 99.5 och 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 avser genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 endast finansiell tillsynsinformation på gruppnivå. Rapportering av finansiell tillsynsinformation på individuell nivå omfattas inte av förordningens tillämpningsområde, och de behöriga myndigheterna får därför införa krav för rapportering av finansiell tillsynsinformation på individuell nivå. Med beaktande av behovet av jämförbar finansiell information om betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn bör det i denna förordning fastställas vilken finansiell tillsynsinformation som betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn ska rapportera på individuell nivå till de nationella behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter ska därefter lämna denna information till ECB i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). (7) Enligt artikel 40 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ( 2 ) får värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter kräva att alla kreditinstitut som har filialer inom deras territorium lämnar periodiska rapporter om sin verksamhet i värdmedlemsstaterna. Med enhet som står under tillsyn avses enligt artikel 2.20 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) en filial som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. Med beaktande av behovet av jämförbar finansiell information om betydande enheter som står under tillsyn bör det i denna förordning fastställas vilken information som ska rapporteras till de nationella behöriga myndigheterna av filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. Dessa myndigheter ska därefter lämna denna information till ECB i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). (8) I artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att ECB ska ha tillsynsbefogenheter för kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag eller filialer, etablerade i deltagande medlemsstater, till kreditinstitut etablerade i icke deltagande medlemsstater. Filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut från ett tredjeland omfattas därför inte av de tillsynsuppgifter som ECB tilldelas. Sådana filialer ska följaktligen inte omfattas av rapporteringskraven i denna förordning. Rapporteringskraven ska inte heller omfatta filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut från en annan deltagande medlemsstat, eftersom syftet med kraven är att de ska tillämpas på nivån motsvarande den enhet som står under tillsyn och som har etablerat filialen. (9) Kraven i denna förordning för betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, bör syfta till att säkerställa att dessa enheter som står under tillsyn rapporterar ett gemensamt minimum av uppgifter till de nationella behöriga myndigheterna, inte att införa enhetliga rapporteringskrav. Det kan vara lämpligt att de nationella behöriga myndigheterna samlar in det minimum av uppgifter som krävs inom en mer omfattande rapporteringsram som de upprättar i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. (10) För utförandet av ECB:s uppgifter är det nödvändigt att erhålla finansiell information från andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som utarbetar sin sammanställda redovisning i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder som antagits i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002. I denna förordning bör det därför fastställas vilken finansiell tillsynsinformation som dessa grupper ska rapportera till de nationella behöriga myndigheterna. Här bör framför allt format, frekvenser, referensdatum samt överföringsperioder och tidsfrister för att lämna in den berörda informationen anges. Syftet med dessa krav bör vara att säkerställa att de grupper som står under tillsyn rapporterar ett gemensamt minimum av uppgifter till de nationella behöriga myndigheterna, inte att införa enhetliga rapporteringskrav. ( 1 ) Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, , s. 1). ( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, , s. 338).

3 L 86/15 SV (11) I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 och artikel 21 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ska såväl ECB som de nationella behöriga myndigheterna vara skyldiga att utbyta information. Utan att det inverkar på ECB:s befogenhet att direkt erhålla eller ha direkt tillgång till information som fortlöpande rapporteras från kreditinstituten ska de nationella behöriga myndigheterna särskilt förse ECB med all information som är nödvändig för utförandet av de uppgifter som ECB tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013. (12) I enlighet med artikel 2.3 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 får institut tillämpa ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret för att rapportera finansiell tillsynsinformation på gruppnivå. Enligt denna förordning ska det också vara tillåtet att tillämpa ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret för sådan rapportering. (13) ECB har genomfört ett offentligt samråd om denna förordning och analyserat möjliga kostnader och fördelar. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. AVDELNING I SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER Artikel 1 Syfte 1. I denna förordning fastställs krav på rapporteringen av den finansiella tillsynsinformation som ska lämnas till de nationella behöriga myndigheterna av a) betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper, b) andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt a och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper, c) betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, d) betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland, e) mindre betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper, f) andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt e och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper, g) mindre betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. 2. Som undantag till artiklarna 7 och 14 ska enheter som står under tillsyn och som har beviljats undantag från tillämpningen av tillsynskrav i enskilda fall i enlighet med artikel 7 eller 10 i förordning (EU) nr 575/2013 inte behöva rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med denna förordning. 3. I de fall då de behöriga myndigheterna, inbegripet ECB, kräver att instituten ska uppfylla de skyldigheter som fastställs i del två fyra och del sex åtta i förordning (EU) nr 575/2013 samt i avdelning VII i direktiv 2013/36/EU på undergruppsnivå i enlighet med artikel 11.5 i förordning (EU) nr 575/2013, ska dessa institut iaktta de krav som anges i denna förordning på undergruppsnivå. 4. Nationella behöriga myndigheter och/eller nationella centralbanker får använda de uppgifter som samlas in enligt denna förordning för andra arbetsuppgifter.

4 L 86/16 SV Denna förordning påverkar inte de redovisningsstandarder som grupper och enheter som står under tillsyn tillämpar i sin sammanställda redovisning eller årsredovisning och ändrar inte heller de redovisningsstandarder som tillämpas för tillsynsrapportering. Eftersom grupper och enheter som står under tillsyn tillämpar olika redovisningsstandarder, ska det endast lämnas information om värderingsregler, inbegripet metoder för beräkning av kreditriskförluster, som förekommer inom ramen för tillämpliga redovisningsstandarder och som tillämpas på ett ändamålsenligt sätt av motsvarande grupp eller enhet som står under tillsyn. För dessa ändamål tillhandahålls särskilda rapporteringsmallar för grupper och enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG. Dataposter inom dessa mallar som inte är tillämpliga för respektive enhet som står under tillsyn behöver inte rapporteras. 6. Filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat får lämna den information som de enligt denna förordning ska tillhandahålla berörd nationell behörig myndighet genom det kreditinstitut som de har inrättats genom. Artikel 2 Definitioner Vid tillämpning av denna förordning ska definitionerna i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) gälla, om inget annat föreskrivs, tillsammans med följande definitioner. (1) IAS och IFRS: internationella redovisningsstandarder (International Accounting Standards) och (International Financial Reporting Standards), enligt vad som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 1606/2002. (2) dotterföretag: ett dotterföretag enligt definitionen i artikel i förordning (EU) nr 575/2013 som är ett kreditinstitut i den mening som avses i artikel i förordning (EU) nr 575/2013. (3) undergrupp: en grupp vars moderföretag inte självt är ett dotterföretag till ett annat institut som auktoriserats i samma deltagande medlemsstat eller till ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i samma medlemsstat. (4) på gruppnivå: på gruppnivå enligt definitionen i artikel i förordning (EU) nr 575/2013. (5) på undergruppnivå: på undergruppsnivå enligt definitionen i artikel i förordning (EU) nr 575/2013. Artikel 3 Förändrad status för en enhet eller grupp som står under tillsyn 1. Vid tillämpning av denna förordning ska en enhet eller grupp som står under tillsyn klassificeras som betydande 18 månader efter det att den har underrättats om ett beslut enligt artikel 45.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). Den ska rapportera information i enlighet med avdelning II i denna förordning som betydande enhet eller grupp som står under tillsyn på det första referensdatum som infaller efter det att den har klassificerats som betydande. 2. Vid tillämpning av denna förordning ska en enhet eller grupp som står under tillsyn klassificeras som mindre betydande när den har underrättats om ett beslut enligt artikel 46.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). Därefter ska den börja rapportera information i enlighet med avdelning III i denna förordning. AVDELNING II BETYDANDE GRUPPER OCH ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN KAPITEL I Betydande grupper som står under tillsyn Artikel 4 Format och frekvens för rapportering på gruppnivå samt referens- och överföringsdatum för betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 I enlighet med artikel 99.3 i förordning (EU) nr 575/2013 ska betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU)

5 L 86/17 SV nr 575/2013 rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 10 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå. Deras undergrupper som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering ska också rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 10 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå. Artikel 5 Format och frekvens för rapportering på gruppnivå samt referens- och överföringsdatum för betydande grupper som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG I enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 ska andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i artikel 4 och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper, rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå. KAPITEL II Betydande enheter som står under tillsyn Artikel 6 Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för enheter som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn 1. Betydande enheter som står under tillsyn, som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. Detta gäller även för filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. 2. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska omfatta den information som anges i artikel 9 i genomförandeförordning förordning (EU) nr 680/2014 och ska ske med den frekvens som anges i den artikeln. 3. Andra betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. 4. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 3 ska omfatta den information som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska ske med den frekvens som anges i den artikeln. 5. Den information som anges i punkterna 2 och 4 ovan ska endast omfatta information om a) tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader som tas upp av den enhet som står under tillsyn i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder, b) exponeringar och verksamheter utanför balansräkningen som berör den enhet som står under tillsyn, c) andra transaktioner än sådana som avses i punkterna a och b som utförs av den enhet som står under tillsyn, d) värderingsregler, inbegripet metoder för beräkning av kreditriskförluster, som förekommer inom ramen för tillämpliga redovisningsstandarder och som tillämpas på ett ändamålsenligt sätt av den enhet som står under tillsyn. 6. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2 och 4 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

6 L 86/18 SV Artikel 7 Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för enheter som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn 1. Betydande enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. Dessa enheters finansiella tillsynsrapportering ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga I. 2. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 3. Andra betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. 4. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 3 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga I. 5. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 6. Den information som anges i punkterna 1, 2, 4 och 5 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning. 7. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 1, 2, 4 och 5 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. Artikel 8 Referens- och överföringsdatum för betydande enheter som står under tillsyn 1. De uppgifter som avses i artiklarna 6 och 7 om betydande enheter som står under tillsyn ska ha följande referensdatum: a) Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december. b) Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december. c) Årsrapportering: 31 december. 2. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet. 3. Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen till utgången av räkenskapsåret i de fall då betydande enheter som står under tillsyn får utarbeta sin årsredovisning på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från räkenskapsårets första dag till referensdatumet. 4. De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in information om betydande enheter som står under tillsyn enligt artiklarna 6 och 7 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande överföringsdatum: a) För betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn: den 40:e arbetsdagen efter relevant referensdatum.

7 L 86/19 SV b) För betydande enheter som står under tillsyn och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn: den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. 5. De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla dessa tidsfrister. KAPITEL III Rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland Artikel 9 Format och frekvens för rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland 1. Moderinstitut i en deltagande medlemsstat och kreditinstitut som kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller blandat finansiellt moderholdingföretag i en deltagande medlemsstat ska säkerställa att finansiell tillsynsinformation om dotterföretag etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland rapporteras på individuell nivå till de berörda nationella behöriga myndigheterna enligt följande: a) För betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 på högsta konsolideringsnivå inom en deltagande medlemsstat ska den finansiella tillsynsrapporteringen omfatta den information som anges i punkt 1 i bilaga II och ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. b) För andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses ovan, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG på högsta konsolideringsnivå inom en deltagande medlemsstat ska den finansiella tillsynsrapporteringen omfatta den information som anges i punkt 2 i bilaga II och ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/ Som undantag till punkt 1 ska moderföretag som avses i denna punkt inte rapportera finansiell information om dotterföretag för vilka tillgångarnas totala värde inte överstiger 3 miljarder euro. För detta ändamål ska tillgångarnas totala värde fastställas på grundval av kriterierna i del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). 3. När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av ett dotterföretags tillgångar överstiger 3 miljarder euro, ska detta dotterföretag ingå i den information som ska rapporteras i överensstämmelse med punkt 1 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av ett dotterföretags tillgångar uppgår till högst 3 miljarder euro, ska moderföretaget börja rapportera information i enlighet med punkt 2 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. Artikel 10 Referens- och överföringsdatum för rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland 1. Den information som anges i artikel 9 ska samlas in med samma referensdatum som den finansiella tillsynsinformationen för berörd betydande grupp som står under tillsyn. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från första dagen för räkenskapsåret för att rapportera finansiell information till referensdatumet. 2. De nationella behöriga myndigheterna ska lämna information om dotterföretag som etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland enligt artikel 9 till ECB senast vid utgången av affärsdagen den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. 3. De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla denna tidsfrist.

8 L 86/20 SV AVDELNING III MINDRE BETYDANDE GRUPPER OCH ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN KAPITEL I Mindre betydande grupper som står under tillsyn Artikel 11 Format och frekvens för rapportering på gruppnivå för mindre betydande grupper som står under tillsyn 1. Mindre betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på gruppnivå. 2. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga I. 3. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 4. Andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt 1 och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. Den finansiella tillsynsrapporteringen ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga I. 5. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 6. Som undantag till punkterna 4 och 5 ska den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande grupper som står under tillsyn för vilka tillgångarnas totala värde inte överstiger 3 miljarder euro som ett gemensamt minimum omfatta den information som anges i bilaga III i stället för den information som anges i punkt 4 i denna artikel. För detta ändamål ska det totala värdet av tillgångarna för grupper som står under tillsyn vara det värde som används för att utifrån storleken fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande eller ej, i enlighet med del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). 7. När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande grupp som står under tillsyn överstiger 3 miljarder euro, ska denna grupp börja rapportera information i överensstämmelse med punkterna 4 och 5 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande grupp som står under tillsyn uppgår till högst 3 miljarder euro, ska denna grupp börja rapportera information i enlighet med punkt 6 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. 8. Den information som anges i punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning. 9. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 inom en mer omfattande rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. Artikel 12 Referens- och överföringsdatum för mindre betydande grupper som står under tillsyn 1. De uppgifter om mindre betydande grupper som står under tillsyn som avses i artikel 11 ska ha följande referensdatum: a) Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

9 L 86/21 SV b) Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december. c) Årsrapportering: 31 december. 2. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet. 3. Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen till utgången av räkenskapsåret i de fall då mindre betydande grupper som står under tillsyn av dessa myndigheter tillåtits rapportera sin finansiella tillsynsinformation på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt för perioden från räkenskapsårets första dag till referensdatumet. 4. De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in information enligt artikel 11 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande överföringsdatum: a) För mindre betydande grupper som står under tillsyn, inbegripet undergrupper, som rapporterar på gruppnivå: den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. b) För mindre betydande grupper som står under tillsyn och som rapporterar på undergruppsnivå enligt artikel 1.3: den 65:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. 5. De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla dessa tidsfrister. KAPITEL II Mindre betydande enheter som står under tillsyn Artikel 13 Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för mindre betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp 1. Mindre betydande enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. 2. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga I. 3. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 4. Andra mindre betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. 5. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 4 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga I. 6. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

10 L 86/22 SV För punkterna 2, 3, 5 och 6 gäller följande undantag: a) Den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande kreditinstitut som står under tillsyn för vilka tillgångarnas totala värde understiger 3 miljarder euro ska som ett gemensamt minimum omfatta den information som anges i bilaga III i stället för den information som anges i punkterna 2, 3, 5 eller 6. b) En filial som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat ska inte ingå i rapporteringen av finansiell tillsynsinformation om tillgångarnas totala värde understiger 3 miljarder euro. 8. Vid tillämpning av punkt 7 ska det totala värdet av tillgångarna för den enhet som står under tillsyn vara det värde som används för att utifrån storleken fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande eller ej, i enlighet med del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). 9. När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn överstiger 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i överensstämmelse med punkterna 2, 3, 5 och 6 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn uppgår till högst 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i enlighet med punkt 7 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. 10. Den information som anges i punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning. 11. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. Artikel 14 Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för enheter som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn 1. Mindre betydande enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. 2. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga II. 3. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 4. Andra mindre betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. 5. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 4 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga II. 6. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

11 L 86/23 SV 7. Som undantag till punkterna 2, 3, 5 och 6 ska den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande enheter som står under tillsyn för vilka tillgångarnas totala värde understiger 3 miljarder euro omfatta den information som anges i bilaga III. För detta ändamål ska det totala värdet av tillgångarna för den enhet som står under tillsyn vara det värde som används för att utifrån storleken fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande eller ej, i enlighet med del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). 8. När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn överstiger 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i överensstämmelse med punkterna 2, 3, 5 och 6 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn uppgår till högst 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i enlighet med punkt 7 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. 9. Den information som anges i punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning. 10. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. Artikel 15 Referens- och överföringsdatum för mindre betydande enheter som står under tillsyn 1. De uppgifter om mindre betydande enheter som står under tillsyn som avses i artiklarna 13 och 14 ska ha följande referensdatum: a) Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december. b) Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december. c) Årsrapportering: 31 december. 2. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet. 3. Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen till utgången av räkenskapsåret i de fall då mindre betydande enheter som står under tillsyn av dessa myndigheter tillåtits rapportera sin finansiella tillsynsinformation på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Uppgifter som avser en period ska rapporteras kumulativt från räkenskapsårets första dag till referensdatumet. 4. De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in finansiell tillsynsinformation om mindre betydande enheter som står under tillsyn enligt artiklarna 13 och 14 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande referensdatum: a) För mindre betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn: den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. b) För mindre betydande enheter som står under tillsyn och som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn: den 65:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. 5. De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla dessa tidsfrister. AVDELNING IV UPPGIFTSKVALITET OCH DATASPRÅK Artikel 16 Kvalitetskontroller av uppgifter De nationella behöriga myndigheterna ska övervaka och säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos den information som lämnas till ECB. För dessa ändamål ska de nationella behöriga myndigheterna följa specifikationerna i artiklarna 4 och 5 i beslut ECB/2014/29.

12 L 86/24 SV Artikel 17 Dataspråk för överföring av information från de nationella behöriga myndigheterna till ECB De nationella behöriga myndigheterna ska överföra den information som anges i denna förordning enligt formatet extensible Business Reporting Language för att uppnå ett enhetligt tekniskt format för utbyte av uppgifter för genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. För dessa ändamål ska de nationella behöriga myndigheterna följa specifikationerna i artikel 6 i beslut ECB/2014/29. AVDELNING V ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER Artikel 18 Första rapporteringsreferensdatum 1. Den 31 december 2015 ska vara första referensdatum för rapportering i enlighet med denna förordning för finansiell tillsynsinformation om a) betydande grupper som står under tillsyn, b) betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn. 2. Den 30 juni 2016 ska vara första referensdatum för rapportering i enlighet med denna förordning för finansiell tillsynsinformation om a) betydande enheter som står under tillsyn som ingår i en grupp som står under tillsyn, b) dotterföretag till betydande grupper som står under tillsyn, etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland. 3. Den 30 juni 2017 ska vara första referensdatum för rapportering i enlighet med denna förordning för finansiell tillsynsinformation om a) mindre betydande grupper som står under tillsyn, b) mindre betydande enheter som står under tillsyn. Artikel 19 Övergångsbestämmelser De nationella behöriga myndigheternas beslut om den rapportering som utförs av betydande grupper och enheter som står under tillsyn i fråga om finansiell tillsynsinformation som rör tillämpningsområdet för denna förordning ska inte påverkas när det gäller samtliga referensdatum som infaller före de första rapporteringsreferensdatum som anges i artikel 18. Artikel 20 Slutbestämmelse Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen. Utfärdad i Frankfurt am Main den 17 mars På ECB-rådets vägnar Mario DRAGHI ECB:s ordförande

13 L 86/25 SV BILAGA I Förenklad finansiell tillsynsrapportering 1. För grupper och enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar den förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell För andra grupper och enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar den förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/ Mallarna 17.1, 17.2 och 17.3 i tabellerna 1 och 2 tillhandahålls endast för grupper som står under tillsyn, medan mall 40.1 i tabellerna 1 och 2 tillhandahålls för grupper och enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp. 5. För att beräkna det tröskelvärde som anges i del 2 av tabellerna 1 och 2 i denna bilaga ska artikel 5.a.4 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 gälla. Tabell 1 Mallnr Mallens eller mallgruppens namn DEL 1 [KVARTALSVIS] Balansräkning [rapport över finansiell ställning] 1.1 Balansräkning: tillgångar 1.2 Balansräkning: skulder 1.3 Balansräkning: kapital 2 Resultaträkning Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor 4.1 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel 4.2 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet 4.3 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas 4.4 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall 4.5 Efterställda finansiella tillgångar 5 Uppdelning av lån och förskott per produkt 6 Uppdelning av lån och förskott till icke-finansiella företag per Nace-kod Uppdelning av finansiella skulder 8.1 Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

14 L 86/26 SV Mallnr Mallens eller mallgruppens namn 8.2 Efterställda finansiella skulder Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden 9.1 Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 9.2 Låneåtaganden, finansiella garantier och andra erhållna förpliktelser 10 Derivat Handel Derivat Säkringsredovisning 11.1 Derivat Säkringsredovisning: uppdelning per typ av risk och typ av säkring 12 Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument Erhållna säkerheter och garantier 13.1 Uppdelning av lån och förskott per säkerhet och garanti 13.2 Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll under perioden [innehav på balansdagen] 13.3 Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll [materiella tillgångar], ackumulerad 14 Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde Uppdelning av valda poster i resultaträkningen 16.1 Ränteintäkter och räntekostnader per instrument och motpartssektor 16.3 Vinster eller förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel per instrument Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: balansräkning 17.1 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: tillgångar 17.2 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: exponeringar utanför balansräkningen låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 17.3 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: skulder 18 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit 19 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit DEL 2 [KVARTALSVIS MED TRÖSKELVÄRDE: KVARTALSVIS ELLER INGEN RAPPORTERING] Geografisk uppdelning 20.4 Geografisk uppdelning av tillgångar efter motpartens hemvist 20.5 Geografisk uppdelning av exponeringar utanför balansräkningen efter motpartens hemvist 20.6 Geografisk uppdelning av skulder efter motpartens hemvist DEL 4 [ÅRSVIS] Gruppstruktur 40.1 Gruppstruktur: enhet-för-enhet

15 L 86/27 SV Tabell 2 Mallnr Mallens eller mallgruppens namn DEL 1 [KVARTALSVIS] Balansräkning [rapport över finansiell ställning] 1.1 Balansräkning: tillgångar 1.2 Balansräkning: skulder 1.3 Balansräkning: kapital 2 Resultaträkning Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor 4.1 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel 4.2 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet 4.3 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas 4.4 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall 4.5 Efterställda finansiella tillgångar 4.6 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar förenade med handel 4.7 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 4.8 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital 4.9 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: skuldinstrument som inte är förenade med handel och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod 4.10 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat 5 Uppdelning av lån och förskott per produkt 6 Uppdelning av lån och förskott till icke-finansiella företag per Nace-kod Uppdelning av finansiella skulder 8.1 Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor 8.2 Efterställda finansiella skulder Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden 9.1 Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 9.2 Låneåtaganden, finansiella garantier och andra erhållna förpliktelser 10 Derivat Handel

16 L 86/28 SV Mallnr Mallens eller mallgruppens namn Derivat Säkringsredovisning 11.2 Derivat Säkringsredovisning enligt nationell god redovisningssed: uppdelning efter typ av risk 12 Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument Erhållna säkerheter och garantier 13.1 Uppdelning av lån och förskott per säkerhet och garanti 13.2 Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll under perioden [innehav på balansdagen] 13.3 Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll [materiella tillgångar], ackumulerad 14 Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde Uppdelning av valda poster i resultaträkningen 16.1 Ränteintäkter och räntekostnader per instrument och motpartssektor 16.4 Resultat för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel per risk Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: balansräkning 17.1 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: tillgångar 17.2 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: exponeringar utanför balansräkningen låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 17.3 Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: skulder 18 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit 19 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit DEL 2 [KVARTALSVIS MED TRÖSKELVÄRDE: KVARTALSVIS ELLER INGEN RAPPORTERING] Geografisk uppdelning 20.4 Geografisk uppdelning av tillgångar efter motpartens hemvist 20.5 Geografisk uppdelning av exponeringar utanför balansräkningen efter motpartens hemvist 20.6 Geografisk uppdelning av skulder efter motpartens hemvist DEL 4 [ÅRSVIS] Gruppstruktur 40.1 Gruppstruktur: enhet-för-enhet

17 L 86/29 SV BILAGA II Mycket förenklad finansiell tillsynsrapportering 1. För enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar den mycket förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 3. Tabell 3 Mallnr Mallens eller mallgruppens namn DEL 1 [KVARTALSVIS] Balansräkning [rapport över finansiell ställning] 1.1 Balansräkning: tillgångar 1.2 Balansräkning: skulder 1.3 Balansräkning: kapital 2 Resultaträkning Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor 4.1 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel 4.2 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet 4.3 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas 4.4 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall 4.5 Efterställda finansiella tillgångar 5 Uppdelning av lån och förskott per produkt Uppdelning av finansiella skulder 8.1 Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor 8.2 Efterställda finansiella skulder Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden 9.1 Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 10 Derivat Handel Derivat Säkringsredovisning 11.1 Derivat Säkringsredovisning: uppdelning per typ av risk och typ av säkring 12 Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument 14 Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde 18 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit 19 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

18 L 86/30 SV För andra enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar den mycket förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 4. Tabell 4 Mallnr Mallens eller mallgruppens namn DEL 1 [KVARTALSVIS] Balansräkning [rapport över finansiell ställning] 1.1 Balansräkning: tillgångar 1.2 Balansräkning: skulder 1.3 Balansräkning: kapital 2 Resultaträkning Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor 4.1 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel 4.2 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet 4.3 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas 4.4 Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall 4.5 Efterställda finansiella tillgångar 4.6 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar förenade med handel 4.7 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 4.8 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital 4.9 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: skuldinstrument som inte är förenade med handel och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod 4.10 Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat 5 Uppdelning av lån och förskott per produkt Uppdelning av finansiella skulder 8.1 Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor 8.2 Efterställda finansiella skulder Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden 9.1 Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser 10 Derivat Handel

19 L 86/31 SV Mallnr Mallens eller mallgruppens namn Derivat Säkringsredovisning 11.2 Derivat Säkringsredovisning enligt nationell god redovisningssed: Uppdelning efter typ av risk 12 Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument 18 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit 19 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit 3. Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

20 L 86/32 SV BILAGA III Dataposter för finansiell tillsynsrapportering 1. För enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar dataposter för den finansiella tillsynsrapporteringen de dataposter från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i bilaga IV. 2. För andra enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar dataposter för den finansiella tillsynsrapporteringen de dataposter från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i bilaga V. 3. Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Februari 2015 1 Allmänna anvisningar till båda mallarna "Namn", "MFI-kod" och "LEI-kod"

Läs mer

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 RIKTLINJER OM DE UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM INTECKNADE OCH ICKE INTECKNADE TILLGÅNGAR 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN C 144/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2014 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN Rekommendation om rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2532/98 om Europeiska

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 14.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 141/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 2.6.2015 L 135/29 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2015/12) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

9480/17 cjs,sa/cjs,sa/ub DGG 1C

9480/17 cjs,sa/cjs,sa/ub DGG 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 31 maj 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Riktlinjer för fastställandet av när likvidation av tillgångar eller skulder enligt normala insolvensförfaranden kan få negativa effekter på en eller flera finansiella marknader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda EBA/GL/2012/5

EBA:s riktlinjer. för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda EBA/GL/2012/5 EBA:s riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda EBA/GL/2012/5 London, 27.7.2012 Riktlinjernas status 1. Riktlinjerna i detta dokument har utfärdats på grundval av artikel 16 i Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSER FÖR EXPONERING MOT SKUGGBANKENHETER EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Riktlinjer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSER FÖR EXPONERING MOT SKUGGBANKENHETER EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Riktlinjer EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Riktlinjer Gränser för exponering mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet enligt artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/2013 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Läs mer

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53)

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) SV ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 24 juli 2013 om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) Inledning och rättslig grund Den 22 april 2013 mottog Europeiska centralbanken

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT 18.10.2014 SV L 300/57 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 17 september 2014 om genomförandet av åtskillnaden mellan Europeiska centralbankens penningpolitiska funktion och tillsynsfunktion (ECB/2014/39)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Slutliga riktlinjer om det inbördes förhållandet mellan ordningsföljden för nedskrivning och konvertering i BRRD (resolutionsdirektivet) och CRR/CRD (kapitaltäckningsförordningen/-direktivet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FÖLJENOT från: inkom den: 3 februari 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Riktlinjer för tilläggskapital

Riktlinjer för tilläggskapital EIOPA-BoS-14/167 SV Riktlinjer för tilläggskapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR JÄMFÖRELSE AV ERSÄTTNINGAR EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Riktlinjer. för jämförelse av ersättningar

RIKTLINJER FÖR JÄMFÖRELSE AV ERSÄTTNINGAR EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Riktlinjer för jämförelse av ersättningar Riktlinjernas status Detta dokument innehåller riktlinjer som utfärdats i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2003:774 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) 17065/14 FÖLJENOT från: inkom den: 17 december 2014 till: Komm. dok. nr: Ärende: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT 243 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2017-06-28 FFFS 2017:xx Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Offentligt samråd. om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme. unionsrätten

Offentligt samråd. om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme. unionsrätten Offentligt samråd om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten November 2015 SV ECB-RESTRICTED until adoption, EUROPEISKA

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2010 2012 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D042245/03.

För delegationerna bifogas dokument D042245/03. Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2015 (OR. en) 15265/15 AVIATION 165 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 10 december 2015 till: Komm. dok. nr: D042245/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 december 2011 1244/2011 Lag om ändring av kreditinstitutslagen Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 London den 27 juli 2012 Innehåll I. Sammanfattning...3 II. Bakgrund och motiv...4 III. EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2012/4)...6

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 KOM(2008) 514 slutlig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006O0004 SV 01.07.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 7 april 2006

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.11.2002 L 317/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2002 av den 5 november 2002 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Riktlinjer om företagsspecifika parametrar

Riktlinjer om företagsspecifika parametrar EIOPA-BoS-14/178 SV Riktlinjer om företagsspecifika parametrar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter

om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 14/30 21.1.2016 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35)

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017

Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017 1 (8) Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017 Utgångspunkten för beräkningen av resolutionsavgiften är dels bestämmelser i lagen (2015:1016) om resolution, dels bestämmelser i kommissionens

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-15/113 SV Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE L 247/38 Europeiska unionens officiella tidning 18.9.2013 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 30 juli 2013 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 13.3.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 73/5 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 19 oktober 2012 över ett förslag om ändring av kommissionens

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 14/36 SV EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/66 av den 26 november 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/24 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper

Läs mer

L 95/56 Europeiska unionens officiella tidning

L 95/56 Europeiska unionens officiella tidning L 95/56 Europeiska unionens officiella tidning 29.3.2014 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 22 januari 2014 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter Riktlinjernas status 1. Detta dokument

Läs mer