Europeiska unionens officiella tidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska unionens officiella tidning"

Transkript

1 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut ( 1 ), särskilt artikel 4.1 och 4.3, artikel 6.2 och 6.5 d samt artikel 10, med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)) (ECB/2014/17) ( 2 ), särskilt artiklarna 21.1, 140 och 141.1, och av följande skäl: (1) Kreditinstitut omfattas av regelbundna rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 3 ) (nedan även kallad kapitalkravsförordningen) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ( 4 ). ECB ska samla in den rapporterade informationen i enlighet med beslut ECB/2014/29 ( 5 ). Denna förordning kompletterar beslut ECB/2014/29 genom att ytterligare specificera kraven för rapportering av finansiell tillsynsinformation. (2) I genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 fastställs enhetliga krav för alla institut som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller tillsynsrapporteringen till behöriga myndigheter inom de områden som anges i artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Ett av dessa områden är finansiell information på gruppnivå. Enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska kreditinstitut som utarbetar sin sammanställda redovisning i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 rapportera finansiell tillsynsinformation på gruppnivå ( 6 ). Detta ska inte inverka på den finansiella tillsynsinformation som enligt genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 är obligatorisk för såväl betydande som mindre betydande enheter som står under tillsyn och som de nationella behöriga myndigheterna ska lämna till ECB i enlighet med beslut ECB/2014/29, eftersom detta inte omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning. (3) Valmöjligheten att kunna kräva att kreditinstitut ska använda internationella redovisningsstandarder enligt förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ligger utanför den här förordningens tillämpningsområde. Med beaktande av artikel 150 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ska de nationella behöriga myndigheternas tidigare beslut om att utnyttja, eller inte utnyttja, denna valmöjlighet inte påverkas. (4) I enlighet med artikel 99.3 i förordning (EU) nr 575/2013 krävs det ett beslut om utvidgad rapportering från den behöriga myndigheten för att de kreditinstitut som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 också ska rapportera den finansiella tillsynsinformationen på gruppnivå. ECB bör även besluta att utvidga kravet på rapportering av finansiell tillsynsinformation till betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013. ( 1 ) EUT L 287, , s. 63. ( 2 ) EUT L 141, , s. 1. ( 3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, , s. 1). ( 4 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, , s. 1). ( 5 ) Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/29 av den 2 juli 2014 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas ECB (EUT L 214, , s. 34). ( 6 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, , s. 1).

2 L 86/14 SV (5) I enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 krävs det först ett beslut från den behöriga myndigheten för att rapporteringen av finansiell tillsynsinformation på gruppnivå ska utvidgas till kreditinstitut som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG ( 1 ). ECB bör även besluta att utvidga kravet på rapportering av finansiell tillsynsinformation till betydande grupper som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG. Samråd har skett med Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013. (6) I genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 fastställs enhetliga krav för tillsynsrapportering i fråga om de områden som omfattas av den förordningen. Enligt artikel 99.5 och 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 avser genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 endast finansiell tillsynsinformation på gruppnivå. Rapportering av finansiell tillsynsinformation på individuell nivå omfattas inte av förordningens tillämpningsområde, och de behöriga myndigheterna får därför införa krav för rapportering av finansiell tillsynsinformation på individuell nivå. Med beaktande av behovet av jämförbar finansiell information om betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn bör det i denna förordning fastställas vilken finansiell tillsynsinformation som betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn ska rapportera på individuell nivå till de nationella behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter ska därefter lämna denna information till ECB i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). (7) Enligt artikel 40 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ( 2 ) får värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter kräva att alla kreditinstitut som har filialer inom deras territorium lämnar periodiska rapporter om sin verksamhet i värdmedlemsstaterna. Med enhet som står under tillsyn avses enligt artikel 2.20 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) en filial som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. Med beaktande av behovet av jämförbar finansiell information om betydande enheter som står under tillsyn bör det i denna förordning fastställas vilken information som ska rapporteras till de nationella behöriga myndigheterna av filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. Dessa myndigheter ska därefter lämna denna information till ECB i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). (8) I artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att ECB ska ha tillsynsbefogenheter för kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag eller filialer, etablerade i deltagande medlemsstater, till kreditinstitut etablerade i icke deltagande medlemsstater. Filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut från ett tredjeland omfattas därför inte av de tillsynsuppgifter som ECB tilldelas. Sådana filialer ska följaktligen inte omfattas av rapporteringskraven i denna förordning. Rapporteringskraven ska inte heller omfatta filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut från en annan deltagande medlemsstat, eftersom syftet med kraven är att de ska tillämpas på nivån motsvarande den enhet som står under tillsyn och som har etablerat filialen. (9) Kraven i denna förordning för betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, bör syfta till att säkerställa att dessa enheter som står under tillsyn rapporterar ett gemensamt minimum av uppgifter till de nationella behöriga myndigheterna, inte att införa enhetliga rapporteringskrav. Det kan vara lämpligt att de nationella behöriga myndigheterna samlar in det minimum av uppgifter som krävs inom en mer omfattande rapporteringsram som de upprättar i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. (10) För utförandet av ECB:s uppgifter är det nödvändigt att erhålla finansiell information från andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som utarbetar sin sammanställda redovisning i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder som antagits i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002. I denna förordning bör det därför fastställas vilken finansiell tillsynsinformation som dessa grupper ska rapportera till de nationella behöriga myndigheterna. Här bör framför allt format, frekvenser, referensdatum samt överföringsperioder och tidsfrister för att lämna in den berörda informationen anges. Syftet med dessa krav bör vara att säkerställa att de grupper som står under tillsyn rapporterar ett gemensamt minimum av uppgifter till de nationella behöriga myndigheterna, inte att införa enhetliga rapporteringskrav. ( 1 ) Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, , s. 1). ( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, , s. 338).

3 L 86/15 SV (11) I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 och artikel 21 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ska såväl ECB som de nationella behöriga myndigheterna vara skyldiga att utbyta information. Utan att det inverkar på ECB:s befogenhet att direkt erhålla eller ha direkt tillgång till information som fortlöpande rapporteras från kreditinstituten ska de nationella behöriga myndigheterna särskilt förse ECB med all information som är nödvändig för utförandet av de uppgifter som ECB tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013. (12) I enlighet med artikel 2.3 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 får institut tillämpa ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret för att rapportera finansiell tillsynsinformation på gruppnivå. Enligt denna förordning ska det också vara tillåtet att tillämpa ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret för sådan rapportering. (13) ECB har genomfört ett offentligt samråd om denna förordning och analyserat möjliga kostnader och fördelar. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. AVDELNING I SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER Artikel 1 Syfte 1. I denna förordning fastställs krav på rapporteringen av den finansiella tillsynsinformation som ska lämnas till de nationella behöriga myndigheterna av a) betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper, b) andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt a och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper, c) betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, d) betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland, e) mindre betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper, f) andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt e och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper, g) mindre betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. 2. Som undantag till artiklarna 7 och 14 ska enheter som står under tillsyn och som har beviljats undantag från tillämpningen av tillsynskrav i enskilda fall i enlighet med artikel 7 eller 10 i förordning (EU) nr 575/2013 inte behöva rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med denna förordning. 3. I de fall då de behöriga myndigheterna, inbegripet ECB, kräver att instituten ska uppfylla de skyldigheter som fastställs i del två fyra och del sex åtta i förordning (EU) nr 575/2013 samt i avdelning VII i direktiv 2013/36/EU på undergruppsnivå i enlighet med artikel 11.5 i förordning (EU) nr 575/2013, ska dessa institut iaktta de krav som anges i denna förordning på undergruppsnivå. 4. Nationella behöriga myndigheter och/eller nationella centralbanker får använda de uppgifter som samlas in enligt denna förordning för andra arbetsuppgifter.

4 L 86/16 SV Denna förordning påverkar inte de redovisningsstandarder som grupper och enheter som står under tillsyn tillämpar i sin sammanställda redovisning eller årsredovisning och ändrar inte heller de redovisningsstandarder som tillämpas för tillsynsrapportering. Eftersom grupper och enheter som står under tillsyn tillämpar olika redovisningsstandarder, ska det endast lämnas information om värderingsregler, inbegripet metoder för beräkning av kreditriskförluster, som förekommer inom ramen för tillämpliga redovisningsstandarder och som tillämpas på ett ändamålsenligt sätt av motsvarande grupp eller enhet som står under tillsyn. För dessa ändamål tillhandahålls särskilda rapporteringsmallar för grupper och enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG. Dataposter inom dessa mallar som inte är tillämpliga för respektive enhet som står under tillsyn behöver inte rapporteras. 6. Filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat får lämna den information som de enligt denna förordning ska tillhandahålla berörd nationell behörig myndighet genom det kreditinstitut som de har inrättats genom. Artikel 2 Definitioner Vid tillämpning av denna förordning ska definitionerna i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) gälla, om inget annat föreskrivs, tillsammans med följande definitioner. (1) IAS och IFRS: internationella redovisningsstandarder (International Accounting Standards) och (International Financial Reporting Standards), enligt vad som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 1606/2002. (2) dotterföretag: ett dotterföretag enligt definitionen i artikel i förordning (EU) nr 575/2013 som är ett kreditinstitut i den mening som avses i artikel i förordning (EU) nr 575/2013. (3) undergrupp: en grupp vars moderföretag inte självt är ett dotterföretag till ett annat institut som auktoriserats i samma deltagande medlemsstat eller till ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i samma medlemsstat. (4) på gruppnivå: på gruppnivå enligt definitionen i artikel i förordning (EU) nr 575/2013. (5) på undergruppnivå: på undergruppsnivå enligt definitionen i artikel i förordning (EU) nr 575/2013. Artikel 3 Förändrad status för en enhet eller grupp som står under tillsyn 1. Vid tillämpning av denna förordning ska en enhet eller grupp som står under tillsyn klassificeras som betydande 18 månader efter det att den har underrättats om ett beslut enligt artikel 45.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). Den ska rapportera information i enlighet med avdelning II i denna förordning som betydande enhet eller grupp som står under tillsyn på det första referensdatum som infaller efter det att den har klassificerats som betydande. 2. Vid tillämpning av denna förordning ska en enhet eller grupp som står under tillsyn klassificeras som mindre betydande när den har underrättats om ett beslut enligt artikel 46.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). Därefter ska den börja rapportera information i enlighet med avdelning III i denna förordning. AVDELNING II BETYDANDE GRUPPER OCH ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN KAPITEL I Betydande grupper som står under tillsyn Artikel 4 Format och frekvens för rapportering på gruppnivå samt referens- och överföringsdatum för betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 I enlighet med artikel 99.3 i förordning (EU) nr 575/2013 ska betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU)

5 L 86/17 SV nr 575/2013 rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 10 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå. Deras undergrupper som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering ska också rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 10 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå. Artikel 5 Format och frekvens för rapportering på gruppnivå samt referens- och överföringsdatum för betydande grupper som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG I enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 ska andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i artikel 4 och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper, rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå. KAPITEL II Betydande enheter som står under tillsyn Artikel 6 Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för enheter som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn 1. Betydande enheter som står under tillsyn, som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. Detta gäller även för filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. 2. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska omfatta den information som anges i artikel 9 i genomförandeförordning förordning (EU) nr 680/2014 och ska ske med den frekvens som anges i den artikeln. 3. Andra betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. 4. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 3 ska omfatta den information som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska ske med den frekvens som anges i den artikeln. 5. Den information som anges i punkterna 2 och 4 ovan ska endast omfatta information om a) tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader som tas upp av den enhet som står under tillsyn i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder, b) exponeringar och verksamheter utanför balansräkningen som berör den enhet som står under tillsyn, c) andra transaktioner än sådana som avses i punkterna a och b som utförs av den enhet som står under tillsyn, d) värderingsregler, inbegripet metoder för beräkning av kreditriskförluster, som förekommer inom ramen för tillämpliga redovisningsstandarder och som tillämpas på ett ändamålsenligt sätt av den enhet som står under tillsyn. 6. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2 och 4 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

6 L 86/18 SV Artikel 7 Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för enheter som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn 1. Betydande enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. Dessa enheters finansiella tillsynsrapportering ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga I. 2. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 3. Andra betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. 4. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 3 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga I. 5. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 6. Den information som anges i punkterna 1, 2, 4 och 5 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning. 7. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 1, 2, 4 och 5 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. Artikel 8 Referens- och överföringsdatum för betydande enheter som står under tillsyn 1. De uppgifter som avses i artiklarna 6 och 7 om betydande enheter som står under tillsyn ska ha följande referensdatum: a) Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december. b) Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december. c) Årsrapportering: 31 december. 2. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet. 3. Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen till utgången av räkenskapsåret i de fall då betydande enheter som står under tillsyn får utarbeta sin årsredovisning på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från räkenskapsårets första dag till referensdatumet. 4. De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in information om betydande enheter som står under tillsyn enligt artiklarna 6 och 7 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande överföringsdatum: a) För betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn: den 40:e arbetsdagen efter relevant referensdatum.

7 L 86/19 SV b) För betydande enheter som står under tillsyn och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn: den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. 5. De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla dessa tidsfrister. KAPITEL III Rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland Artikel 9 Format och frekvens för rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland 1. Moderinstitut i en deltagande medlemsstat och kreditinstitut som kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller blandat finansiellt moderholdingföretag i en deltagande medlemsstat ska säkerställa att finansiell tillsynsinformation om dotterföretag etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland rapporteras på individuell nivå till de berörda nationella behöriga myndigheterna enligt följande: a) För betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 på högsta konsolideringsnivå inom en deltagande medlemsstat ska den finansiella tillsynsrapporteringen omfatta den information som anges i punkt 1 i bilaga II och ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. b) För andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses ovan, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG på högsta konsolideringsnivå inom en deltagande medlemsstat ska den finansiella tillsynsrapporteringen omfatta den information som anges i punkt 2 i bilaga II och ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/ Som undantag till punkt 1 ska moderföretag som avses i denna punkt inte rapportera finansiell information om dotterföretag för vilka tillgångarnas totala värde inte överstiger 3 miljarder euro. För detta ändamål ska tillgångarnas totala värde fastställas på grundval av kriterierna i del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). 3. När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av ett dotterföretags tillgångar överstiger 3 miljarder euro, ska detta dotterföretag ingå i den information som ska rapporteras i överensstämmelse med punkt 1 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av ett dotterföretags tillgångar uppgår till högst 3 miljarder euro, ska moderföretaget börja rapportera information i enlighet med punkt 2 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. Artikel 10 Referens- och överföringsdatum för rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland 1. Den information som anges i artikel 9 ska samlas in med samma referensdatum som den finansiella tillsynsinformationen för berörd betydande grupp som står under tillsyn. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från första dagen för räkenskapsåret för att rapportera finansiell information till referensdatumet. 2. De nationella behöriga myndigheterna ska lämna information om dotterföretag som etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland enligt artikel 9 till ECB senast vid utgången av affärsdagen den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum. 3. De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla denna tidsfrist.

8 L 86/20 SV AVDELNING III MINDRE BETYDANDE GRUPPER OCH ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN KAPITEL I Mindre betydande grupper som står under tillsyn Artikel 11 Format och frekvens för rapportering på gruppnivå för mindre betydande grupper som står under tillsyn 1. Mindre betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på gruppnivå. 2. Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga I. 3. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 4. Andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt 1 och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. Den finansiella tillsynsrapporteringen ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga I. 5. Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar. 6. Som undantag till punkterna 4 och 5 ska den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande grupper som står under tillsyn för vilka tillgångarnas totala värde inte överstiger 3 miljarder euro som ett gemensamt minimum omfatta den information som anges i bilaga III i stället för den information som anges i punkt 4 i denna artikel. För detta ändamål ska det totala värdet av tillgångarna för grupper som står under tillsyn vara det värde som används för att utifrån storleken fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande eller ej, i enlighet med del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). 7. När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande grupp som står under tillsyn överstiger 3 miljarder euro, ska denna grupp börja rapportera information i överensstämmelse med punkterna 4 och 5 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande grupp som står under tillsyn uppgår till högst 3 miljarder euro, ska denna grupp börja rapportera information i enlighet med punkt 6 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. 8. Den information som anges i punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning. 9. De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 inom en mer omfattande rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål. Artikel 12 Referens- och överföringsdatum för mindre betydande grupper som står under tillsyn 1. De uppgifter om mindre betydande grupper som står under tillsyn som avses i artikel 11 ska ha följande referensdatum: a) Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning)

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.9.2014 C(2014) 6840 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN 13.10.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 302/3 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 21 september 2011 om tillhandahållande och insamling av uppgifter för

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik L 352/18 Europeiska unionens officiella tidning 24.12.2013 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik (ECB/2013/43) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 104/72 SV 8.4.2014 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 24 februari 2014 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/6) (2014/192/EU)

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 26.9.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel [UTKAST] den 6 februari 2006 [Institutional Reference] Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, L 240/28 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 27.7.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 201/1 I (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 3.5.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 122/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE L 348/30 Europeiska unionens officiella tidning 18.12.2012 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 26 november 2012 om ändring av riktlinje ECB/2011/14 om Eurosystemets penningpolitiska instrument

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-15/113 SV Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Läs mer

Kapitel 9 Koncernredovisning och andelar i dotterföretag. Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 9 Koncernredovisning och andelar i dotterföretag. Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM Allmänt råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

RP 1/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 1/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, 6 kap. 2 i lagen om investeringstjänster och av 5 kap.

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0087 SV 01.07.2013 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den

Läs mer

Genomförande av Omnibus II-direktivet

Genomförande av Omnibus II-direktivet Genomförande av Omnibus II-direktivet Delbetänkande av Tjänstepensionsföretagsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:xx Till statsrådet Peter Norman Regeringen beslutade 1 den 21 mars 2013 att tillkalla

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer