RAPPORTERINGSANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTERINGSANVISNINGAR"

Transkript

1 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner ( ) och hänvisningar till definitionerna ges inom parentes. De skuggade fälten i blanketterna fylls inte i. De celler i blanketterna som innehåller siffran noll är formelceller som inte skall fyllas i. Formlerna finns specificerade i bilaga 7: Formler för beräkning och kontroll. VERKSAMHET SOM SKALL RAPPORTERAS Den verksamhet som skall rapporteras framgår av definitionerna av rapportörkategorierna för VIRATI. Utländska fordringar Utländska fordringar omfattar nedan specificerade balansposter som kan klassificeras som fordringar på utländska motparter¹ oavsett i vilken valuta de är denominerade. Till utländska fordringar räknas även fordringar i utländsk valuta på motparter i Finland. Utländska fordringar omfattar följande poster i myndighetsbalansräkningen: Kontanta medel Fordringsbevis/skuldebrev som är belåningsbara i centralbank Fordringar på kreditinstitut Fordringar på allmänheten och offentliga sektorn Leasingobjekt Fordringsbevis/skuldebrev Derivatkontrakt Övriga tillgångar Resultatregleringar och förskottsbetalningar/upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Fordringarna uppges till sitt bokförda värde enligt Finansinspektionens redovisnings- och bokslutsföreskrifter. Utländska skulder Utländska skulder omfattar nedan specificerade balansposter som kan klassificeras som skulder till utländska motparter¹ oavsett i vilken valuta de är denominerade. Till utländska skulder räknas även skulder i utländsk valuta till motparter i Finland. Utländska skulder omfattar följande poster i myndighetsbalansräkningen: Skulder till kreditinstitut Skulder till allmänheten och offentliga sektorn Skuldebrev emitterade till allmänheten Derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel Övriga skulder Resultatregleringar och förskottsbetalningar/upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder Skulderna uppges till sitt bokförda värde enligt Finansinspektionens redovisningsoch bokslutsföreskrifter. ¹ Utländska motparter definieras enligt sektorn Utlandet, som har fastställts i de tolknings- och tillämpningsanvisningar som gäller för VIRATI-gränsdragningen Finland/Utlandet.

2 2 (5) Kreditinstitutens fordringsbevis Med fordringsbevis avses balansposterna fordringsbevis och fordringsbevis som är belåningsbara i centralbank enligt Finansinspektionens redovisnings- och bokslutsföreskrifter. (VIRATI: J06 Penningmarknadsinstrument, J07 Kapitalmarknadsinstrument exkl. aktier, J99 Kapitalbevis). Kreditinstitutets innehav av fordringsbevis rapporteras separat för varje sektor som en andel av summa fordringar. Fordringsbevisen rapporteras till sitt marknadsvärde (O 09). Skuldebrev emitterade till allmänheten Posten avser kreditinstitutets skuldebrev emitterade till allmänheten enligt Finansinspektionens redovisnings- och bokslutsföreskrifter, som rapporteras exklusive emissioner i euro och emissioner i utlandet. (VIRATI: K06 Penningmarknadsinstrument, K07 Kapitalmarknadsinstrument, K99 Kapitalbevis). Skuldebreven särredovisas som en post utanför länderfördelningen i tabellerna N02, N12 och N22 (icke länderfördelade poster). Skuldebreven uppges till sitt bokförda värde enligt Finansinspektionens redovisnings- och bokslutsföreskrifter. Utländska aktier och materiella tillgångar Utländska aktier rapporteras enligt emittentens hemland och materiella tillgångar enligt det land där tillgångarna är belägna. Inhemska aktier och materiella tillgångar belägna i Finland behöver inte rapporteras. Hit räknas följande poster i myndighetsbalansräkningen: Aktier och andelar Aktier och andelar i ägarintresseföretag Aktier och andelar i företag som hör till samma koncern Materiella tillgångar Posterna uppges till sitt bokförda värde enligt Finansinspektionens redovisningsoch bokslutsföreskrifter. Derivatkontrakt Här uppges OTC-derivat med positivt marknadsvärde. I marknadsvärdet ingår resultatregleringar. Bilaterala nettningsavtal beaktas inte. Vid beräkning av motpartsrisker i valuta-, råvaru-, ränte- och aktierelaterade poster utanför balansräkningen och i kreditderivat är det mest ändamålsenligt att använda kreditinstitutets egen interna metod. Åtaganden utanför balansräkningen Utöver balansposter rapporteras som utländska fordringar även vissa poster utanför balansräkningen: Garantier, garantiförbindelser och övriga åtaganden (U 01: Åtaganden för kundens räkning till förmån för tredje part) och Oåterkalleliga åtaganden (U 02: Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder), varav Outnyttjade kreditmöjligheter (U 02 06) och Övriga (andra oåterkalleliga åtaganden än U 02 06) särredovisas. Som utländsk garanti räknas en garantiförbindelse som lämnas för en utländsk parts räkning. Det avgörande är att det för kreditinstitutet på basis av garantin kan uppstå en fordran på en utländsk motpart.

3 3 (5) Åtaganden utanför balansräkningen är åtaganden som kan anses som direkta kreditmotsvarigheter och där hela kontraktsvärdet går förlorat om kreditförlustrisken realiseras. Kontrakt som hör till denna grupp uppges till sitt kontraktsvärde (O 09 06). KLASSIFICERING AV DEN VERKSAMHET SOM SKALL RAPPORTERAS Länderfördelning Utländska fordringar indelas primärt efter motpartens hemland (D, Kr01). I varje enskild blankett uppges fordringarna på och skulderna till landet i fråga. I uppgifterna för vissa länder inkluderas också uppgifter för andra mindre territorier eller tillhörande östater. Över dessa östater bifogas en förteckning (bilaga 4) av vilken framgår i vilket lands uppgifter de enskilda östaternas poster ingår. Enligt D-klassificeringen räknas kanalöarna till Storbritannien. I rapporteringen av länderrisker tolkas klassificeringen dock på samma sätt som hittills, dvs. Storbritannien (GB), Guernsey (GG) och Isle of Man (IM) rapporteras separat under egen kod. Fordringsbevisen länderfördelas efter emittentens hemland. För de icke länderfördelade posterna finns separata blanketter, där sådana fordringar och skulder uppges som inte kan hänföras till något land. Till denna grupp kan räknas också bl.a. derivatkontrakt, oåterkalleliga åtaganden som inte kan hänföras till något land och räntefordringar om kreditinstitutet inte internt följer upp posten landvis. Sektorfördelning Kreditinstitutets utländska fordringar och skulder indelas sektorvis i fordringar på banker, den offentliga sektorn och den del av den privata sektorn som inte hör till bankverksamheten. Fördelningen på sektorer görs på basis av kredittagaren eller investeringsobjektet. I definitionen av banksektorn används kriterium 04, Home country definition, som slår fast att institutionerna officiellt skall höra till ifrågavarande kategori i sitt hemland. T.ex. i EU hör en institution till banksektorn om den är ett kreditinstitut enligt första banksamordningsdirektivet eller en centralbank enligt förteckningen i bilaga 6. Banksektorn: Kreditinstitut, också statsägda (S 322A) Kr04, Finland (S 122A) Centralbanker (S 321), Finland (S 121) Offentliga sektorn: (S 33 + S 361), Finland (S 13) Privata sektorn: (definieras som restpost) Den del av den privata sektorn som inte hör till banksektorn (S 31 + S S S S S S 34 + S 35 + S 3X) Finland: Hemlandet (S 11 + S S S S S S 14 + S 15 + S 1X)

4 4 (5) Internationella organisationer (S 362) Ingen länderfördelning, uppgifterna rapporteras separat i de icke länderfördelade posterna i tabellerna N02, N12 och N22 Av kontanta medel hänförs balansposten kassa till den offentliga sektorn. Som icke länderfördelade poster rapporteras också fordringar på och skulder till centralbanker som en andel av summa fordringar. Internationella regleringsbanken (BIS) klassificeras som en schweizisk bank. Europeiska centralbanken (ECB) är en tysk centralbank. Förteckningar över internationella organisationer och centralbanker bifogas (bilaga 5 och bilaga 6). Maturitetsfördelning Fordringar och skulder fördelas enligt den återstående löptiden (C, Kr02) på följande tre klasser: Högst ett år (C ) Över ett år, högst två år (C 05 01) Över två år (C 07) Fordringsbevisen indelas efter återstående löptid, dock så att poster som utgör rörliga aktiva uppges i klassen för de kortaste löptiderna, medan poster som utgör bestående aktiva klassificeras enligt kontraktets återstående löptid. Kontanta medel hänförs till klassen för de kortaste löptiderna. Risköverföring gällande fordringar vars slutliga risk överförts på ett annat land I blanketterna specificeras de fordringar vars slutliga eller faktiska risk genom avtal eller på annat sätt har överförts på ett annat land än låntagarlandet eller mottagarlandet för investeringen. De är fall där fordran gäller sådana bankers eller företags utländska filialer vars huvudkontor är beläget i ett annat land än filialen fordran har garanterats av en enhet i ett annat land än låntagarlandet, grupp D (Kr03). Risköverföringsposterna länder- och sektorfördelas. Risköverföringsposterna rapporteras också för derivatkontrakt och åtaganden utanför balansräkningen. En post som i ett land överförs från en viss sektor med minskad risk som följd (land 1/sektor c: ut från landet) uppges i ett annat lands, dvs. mottagarlandets, risköverföring som en riskökande post i motsvarande sektor (land 2/sektor c: till landet). Sammanlagt bör alla utgående och ingående risköverföringar således vara lika stora. I de icke länderfördelade risköverföringsposterna redovisas sådana poster som inte kan hänföras till något särskilt land (balanseringsposter). POSTER EFTER RAPPORTÖRKATEGORI N01/N02 Kreditinstitut utan utländska filialer och utländska kreditinstituts filialer i Finland Valutafördelning Fordringar och skulder rapporteras valutavis på blanketterna N01 och N02 enligt

5 5 (5) B-klassificeringen i VIRATI och Finlands Banks och ECB:s genomsnittskurs (B, Kr01): Euro (EUR) Svenska kronor (SEK) Engelska pund (GBP) Schweiziska franc (CHF) US-dollar (USD) Japanska yen (JPY) Övriga, klassificerade som restpost Kreditinstitut utan utländska filialer rapporterar på blankett N02 också fordringar på och skulder till sina utländska filialer och andra företag inom konsolideringsgruppen som en andel av summa fordringar. På samma sätt rapporteras fordringar på ECB och skulder till ECB som en andel av centralbanksfordringarna. De nationella centralbankerna räknas inte höra till ECB. Utländska kreditinstituts filialer i Finland redovisar fordringar på och skulder till sina huvudkontor och övriga företag inom konsolideringsgruppen också separat utanför länderfördelningen. N11/N12 Finländska kreditinstituts utländska filialer Kreditinstitutets utländska filialer rapporterar också fordringar på och skulder till moderföretaget, övriga filialer och företagen i konsolideringsgruppen. Dessa poster redovisas i sin helhet utanför länderfördelningen. N21/N22 Kreditinstitutets konsolideringsgrupp Kreditinstitutets konsolideringsgrupp rapporterar endast fordringar enligt specificeringarna ovan. Konsoliderade fordringar redovisas med eliminering av konsolideringsgruppens interna poster. Av konsolideringsgruppens fordringar inom banksektorn uppges separat fordringar på sådana banker vars huvudkontor är beläget i ett annat land (N21). För varje land uppges konsolideringsgruppens utländska enheters fordringar och skulder i lokal valuta gentemot det land de är belägna i. Aktier redovisas i fordringar på banksektorn eller den övriga privata sektorn och materiella tillgångar hänförs till den övriga privata sektorn. Bland de icke länderfördelade posterna särredovisas fordringar på ECB som en andel av centalbanksfordringarna. Omräkning av poster i utländsk valuta Posterna rapporteras till Finlands Banks eller ECB:s genomsnittskurs vid tidpunkten för uppgiften. Svarsnoggrannhet Beloppen anges i tusen euro.

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (14) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling RBFS 2014:2 ISSN 0349-8344 Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik; beslutade den 26 maj 2014. RBFS

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 1 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

Standard 4.3d. Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering 4.3d. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3d. Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering 4.3d. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3d Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering 4.3d Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 05 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten 2015-04-17 1(59) Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten NOVEMBER/DECEMBER 2014 Rapporteringen av finansmarknadsstatistik för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så kallade MFI-blanketten.

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) Version 1.0.8 (11.12.2014) Gäller från 1.1.2014 1 VERSIONSHISTORIK Version Datum Giltighet Ändringar 1.0.2 7.5.2013 1.1.2014- Första

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Stärkt marknadsposition och förbättrat resultat

Stärkt marknadsposition och förbättrat resultat SEK: Delårsrapport 3 Stärkt marknadsposition och förbättrat resultat Kärnresultatet för årets första nio månader uppgick, efter nedskrivningar, till 464,0 miljoner kronor (396,0) Rörelseresultatet (IFRS)

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen... 1 3 TLTRO utestående

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Resultatet 2012. 1 Rating. 1 Kapitaltäckning. 2.... Balans och åtaganden

Läs mer

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder REKOMMENDATION 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Oktober 2011 Innehåll Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finansiella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; beslutade den

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer