RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)"

Transkript

1 Ra RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 Gäller från

2 Rapporteringsanvisningar 2 (2) Innehåll 1 INLEDNING RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN RAPPORTERINGSBEGRÄNSNINGAR OCH GRUNDBEGREPP Inlänningar och utlänningar Värdepappersslag som ska rapporteras Försäljning och köp av depåtjänster (underdepåer) Repor och värdepapperslån Blankning av värdepapper UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS VÄRDEPAPPER FÖR VÄRDEPAPPER Rapportens basuppgifter och uppgiftslämnarens kontaktuppgifter Värdepapper med ISIN-kod Depåuppgifter Uppgifter om depåvärden Uppgifter om värdepapperet Värdepapper utan ISIN-kod Depåuppgifter Uppgifter om depåvärden Uppgifter om värdepapperet BILAGOR: KLASSIFICERINGAR BILAGA 1 Landskoder enligt ISO BILAGA 2 Lista över landskoder för internationella organisationer BILAGA 3 Sektorkoder enligt Statistikcentralens sektorindelning BILAGA 4 Valutakoder enligt ISO BILAGA 5 ISIN-kodens struktur enligt ISO BILAGA 6 Instrumentkoder enligt ESA

3 Rapporteringsanvisningar 3 (3) 1 INLEDNING Finlands Bank samlar månatligen in uppgifter från värdepappersföretag, placeringsfonder, andra finansiella företag (inkl. försäkringsföretag), ickefinansiella företag, kommuner och staten om deras värdepappersförvar (depåer), värdepappersfordringar och värdepappersskulder. Uppgifterna används för att sammanställa finans- och betalningsbalansstatistik för Finland och euroområdet. Statistiken lämnas till EU:s institutioner och internationella organisationer, framför allt till Europeiska centralbanken (ECB). Statistiken publiceras bland annat på Finlands Banks och ECB:s webbplatser. Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: lagen om Finlands Bank (214/1998: 26 och 28 ) och Europeiska unionens förordning (EG) nr 2533/1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter. Enligt ECB:s riktlinje ECB/2004/15 ska uppgifter om värdepapper samlas in uppdelade efter enskilda värdepapper, dvs. värdepapper för värdepapper. 2 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN Rapporteringsskyldiga är de finländska inlåningsbanker (och utländska kreditinstituts finländska filialer som bedriver inlåningsbanksverksamhet) som förmedlar värdepapper och tillhandahåller förvaringstjänster (depåtjänster) och andra finansiella företag som tillhandahåller sådana tjänster (värdepappersföretag). Rapporterna ska lämnas in till Finlands Bank senast den 5 bankdagen i den månad som följer på rapportmånaden. Begreppsmässigt ska rapporten innehålla de delar som räknas upp i tabellen nedan. Separata anvisningar om postformaten 1 finns för rapporteringen i praktiken. De beskriver i detalj formaten för de uppgifter som ska rapporteras och den dataöverföringsmetod som i första hand ska användas, s.k. DCS-överföring 2. Rapportörens eller uppgiftslämnarens kontaktuppgifter lämnas inte i den egentliga rapporten, utan de administreras av Finlands Banks DCS-operatör. De kontaktuppgifter som ska lämnas om uppgiftslämnaren specificeras i avsnitt Postformat enkät till inlåningsbanker och värdepappersföretag som tillhandahåller depå- och kapitalförvaltning (TIHA), Finlands Bank. 2 DCS är en förkortning av Data Collection Services. DCS-operatören erbjuder företagen en enhetlig metod för elektronisk rapportering av uppgifter till myndigheter och instanser som handhar myndighetsuppgifter.

4 Rapporteringsanvisningar 4 (4) Basuppgifter Med ISIN-kod Utan ISIN-kod T.ex. rapportperiod och rapportörens FO-nummer Rapport om depåer med ISIN-kod utlänningars innehav av värdepapper med ISIN-kod emitterade av inlänningar inlänningars innehav av värdepapper med ISIN-kod emitterade av utlänningar inlänningars innehav av värdepapper med ISIN-kod emitterade av inlänningar Rapport om depåer utan ISIN-kod utlänningars innehav av värdepapper utan ISIN-kod emitterade av inlänningar inlänningars innehav av värdepapper utan ISIN-kod emitterade av utlänningar inlänningars innehav av värdepapper utan ISIN-kod emitterade av inlänningar DCS-operatören kontrollerar att varje rapportfil uppfyller de tekniska kraven. Filen kontrolleras vid överföringen och eventuella fel rapporteras omedelbart. Dessutom kontrollerar Finlands Bank innehållet i de filer som DCS-operatören förmedlat och tekniskt godkänt. I tekniska frågor ska uppgiftslämnarna kontakta DCS-operatörens tekniska kundstöd (Itella Information Logistics, som håller öppet dygnet runt och betjänar på finska, svenska och engelska. Rådgivning om rapportinnehåll och annan information fås av Finlands Bank och frågorna ska i första hand riktas till E-postadresserna till personer har formen

5 Rapporteringsanvisningar 5 (5) 3 RAPPORTERINGSBEGRÄNSNINGAR OCH GRUNDBEGREPP Rapporterna gäller alla depåer i inlåningsbanken eller värdepappersföretaget vid rapportmånadens slut, uppdelade efter enskilda värdepapper och kunder. Rapporterna ska även omfatta värdepapper som förvaltas för kunders räkning i ett annat företags depå. Rapporteringen omfattar utförliga uppgifter om alla kunders depåer utom utlänningars innehav i utlandet. Depåer som omfattas av rapporteringen illustreras i figur 1. Uppgifter ska lämnas både om kundernas depåer och om värdepapper som förvaras för egen räkning. När det gäller innehav i placeringsfonder ska placeringsfonden anges som innehavare, inte fondbolaget. Innehaven ska alltså rapporteras placeringsfond för placeringsfond. Principen är att Finlands Bank utifrån den ISIN-kod som rapportören anger kan matcha värdepapperet mot uppgifterna om värdepapperet i ECB:s centraliserade värdepappersregister för sammanställning av betalningsbalansstatistik. Figur 1. Depåer som ska rapporteras Emittent Inlänning Utlänning Innehavare Inlänning Utlänning Ja Ja Ja Nej

6 Rapporteringsanvisningar 6 (6) 3.1 Inlänningar och utlänningar 3.2 Värdepappersslag som ska rapporteras Som inlänningar (finländska) klassificeras enheter som har sin permanenta ekonomiska hemvist i Finland och en lokalitet i Finland varifrån verksamheten bedrivs, t.ex. ett arbetsställe eller en produktionsanläggning. Permanent är hemvisten om enheten utövar ekonomiska aktiviteter och transaktioner i Finland under en period på minst ett år. Övriga enheter klassificeras som utlänningar (utländska). Inlänningar är i praktiken alla hushåll, företag och andra juridiska personer som är registrerade i Finland. Utländska filialer till enheter registrerade i Finland utgör undantag. De klassificeras som utlänningar. På motsvarande sätt klassificeras finländska filialer till utlandsregistrerade enheter som inlänningar. Inhemska finansinstituts filialer i utlandet klassificeras således som utlänningar och utländska finansinstituts filialer i Finland som inlänningar. Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska unionens institutioner (t.ex. Europeiska Investeringsbanken) och övriga internationella organisationer klassificeras som utlänningar och har egna landskoder. Rapporteringen gäller alla värdepappersslag utom derivat. Rapporteringen omfattar sålunda obligationer, penningmarknadsinstrument, aktier och fondandelar. Som obligationer räknas alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid över ett år. Penningmarknadsinstrument omfattar alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid upp till 12 månader, t.ex. företags- och bankcertifikat. Derivat ska inte rapporteras. Derivat är exempelvis optioner, warranter, teckningsrätter, futurer, terminer och swappar. 3.3 Försäljning och köp av depåtjänster (underdepåer) Om ett rapporterande företag som tillhandahåller investeringstjänster säljer depåtjänster till andra företag ska kundföretaget (underdepåförvaltaren) anges som innehavare. Om underdepåförvaltaren är ett finländskt värdepappersföretag ska detta företags FO-nummer anges. Om underdepåkunden är ett utländskt företag ska detta företags X-nummer anges. Om det rapporterande företaget köper depåtjänster från ett (finländskt eller utländskt) företag för värdepapper som det förvaltar en kunds räkning (dvs. rapportören är underdepåkund hos en annan depåförvaltare) ska kunden (FO- eller X-nummer) anges som innehavare av värdepapperen.

7 Rapporteringsanvisningar 7 (7) 3.4 Repor och värdepapperslån 3.5 Blankning av värdepapper Uppgifter om depåer ska rapporteras efter ägare/innehavare under rapportperioden. Uppgifterna ska inte korrigeras för tillfällig överföring av värdepapper till eller från kunden till följd av repo- eller lånetransaktioner. Värdepapper som köpts eller lånats in genom återförsäljnings- (inkl. buy and sell back-avtal) eller låneavtal ska således också rapporteras. Däremot ska värdepapper som sålts eller lånats ut genom återköps- (inkl. sell and buy back-avtal) eller låneavtal inte rapporteras. Med blankning av värdepapper avses försäljning av sådana värdepapper som säljaren vid transaktionstidpunkten inte äger. Exempelvis kan säljaren ha lånat in värdepapperen och sålt dem vidare helt eller delvis till en tredje part. Antalet och/eller värdet av blankade värdepapper för kunders räkning ska rapporteras som ett negativt innehav.

8 Rapporteringsanvisningar 8 (8) 4 UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS VÄRDEPAPPER FÖR VÄRDEPAPPER I detta avsnitt beskrivs och definieras de uppgifter som ska rapporteras värdepapper för värdepapper. Upplysningar ges även om obligatoriska statistikkrav, dvs. uppgifter som behövs för sammanställning av finans- och betalningsbalansstatistik för Finland och euroområdet. Uppgifterna rapporteras var för sig i egna fält i rapportfilen. Också i dessa anvisningar används termen "fält" i beskrivningarna av de uppgifter som ska lämnas Rapportens basuppgifter och uppgiftslämnarens kontaktuppgifter Basuppgifterna omfattar upplysningar om den rapport som ska lämnas in (t.ex. vilken period rapporten gäller) och rapportörens eller uppgiftslämnarens FO-nummer. Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter och uppgifter om kontaktpersonen ska inte lämnas i den egentliga rapporten eftersom dessa uppgifter administreras av Finlands Banks DCS-operatör. Minst en och högst tio kontaktpersoner bör anmälas via DCS-operatören. Rapportperiod Uppgiftslämnarens FO-nummer Uppgiftlämnarens kontaktuppgifter Uppgifter om kontaktpersonen I fältet anges den månad rapporten avser. Skriv om rapportperioden är januari Uppgiftslämnaren identifieras genom sitt FO-nummer. Namn Gatuadress Postbox Postnummer Postort Växelnummer Namn Telefonnummer E-postadress 3 I postbeskrivningarna i de anvisningar om postformaten som nämns på s. 3 kan namnen på fälten i vissa fall avvika något från dem som används i dessa rapporteringsanvisningar. I så fall finns det en anmärkning om detta i beskrivningen av postens innehåll i dessa anvisningar.

9 Rapporteringsanvisningar 9 (9) 4.2 Värdepapper med ISIN-kod De obligatoriska fälten för rapportering av värdepapper med ISIN-kod framgår av tabellen nedan. Om fälten är obligatoriska eller inte beror på värdepapperstypen och i vissa fall på värden i andra datafält. Fälten beskrivs närmare längre fram i detta avsnitt. Obligatoriska fält för rapportering av värdepapper med ISIN-kod efter värdepapperstyp Fältets namn på svenska Penningmarknadsinstrument Obligationer (F.332) Aktier (F.51) Fondandelar (F.52) (F.331) Innehavarens ID x x x x Innehavarens ID-typ x x x x Innehavarens namn x x x x Innehavarens hemland/skatteland x x x x Innehavarens sektortillhörighet x 1 x 1 x 1 x 1 Antal värdepapper x x Innehavets nominella värde x x Innehavets marknadsvärde x x x x Utdelningar x x 2 ISIN-kod x x x x Intern ID-kod x x x x Värdepapperstyp x x x x Nominell valuta x x Marknadsvaluta x x x x Utdelningvaluta x x 2 1 = Obligatorisk uppgift endast om innehavarens FO-nummer saknas. 2 = Obligatorisk uppgift endast för avkastningsfonder Depåuppgifter Innehavarens ID Uppgifter ska lämnas innehavare för innehavare. För varje depå ska dessutom innehavarens hemland/skatteland anges. Finländska privatpersoners innehav ska räknas ihop per värdepapper. Hit räknas innehav med en personbeteckning som innehavar-id. Utländska privatpersoners innehav ska räknas ihop per värdepapper och land. Innehavarna identifieras med FO-nummer eller X-nummer. Med X- nummer avses en ID som tilldelats ett företag eller en person som inte har kunnat få ett finländskt FO-nummer (t.ex. utländska innehavare). Genom FO-numret sektorfördelar Finlands Bank innehavarna utifrån

10 Rapporteringsanvisningar 10 (10) Innehavarens ID-typ Innehavarens namn Innehavarens hemland/skatteland Innehavarens sektortillhörighet Statistikcentralens företagsregister. Finländska och utländska privatpersoners sammanräknade innehav betecknas med Z Om innehavaren varken har FO- eller X-nummer och det inte är fråga om privatpersoners sammantagna innehav, uppges den interna ID-kod som depåförvaltaren tilldelat kunden. För konton som innehas av finländska underdepåförvaltare som är kunder till rapportören ska underdepåförvaltarens FO-nummer uppges, dvs. depåförvaltaren anges som innehavare. Om rapportören själv är underdepåkund hos en annan depåförvaltare, ska FO-numret för rapportörens kund anges. Fältets namn är Innehavarens ID-kod i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. ID-typen är Y för FO-nummer, X för X-nummer, P för Z och O för rapportörens interna ID. Innehavarens fullständiga namn ska rapporteras enligt de uppgifter rapportören fått. För varje depå uppges innehavarens hemland/skatteland enligt ISO En lista på de landskoder som ska användas finns i bilaga 1. Utöver länder innehåller listan några internationella organisationer: Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska unionens institutioner (t.ex. Europeiska Investeringsbanken) och Nordiska Investeringsbanken (NIB). Dessa klassificeras som utlänningar och rapporteras med landskoder enligt listan över internationella organisationer i bilaga 2 som bygger på Eurostats klassificering. Om innehavaren inte har något FO-nummer, uppges innehavarens sektorkod enligt Statistikcentralens sektorindelning Finländska privatpersoners innehav ska räknas ihop per värdepapper. Hit räknas innehav med en personbeteckning som innehavar-id. Innehaven anges med sektorkod S.14 (hushåll). Utländska innehavare ska ges en sektorkod som börjar med S.2. Utländska privatpersoners innehav ska räknas ihop per värdepapper och land.

11 Rapporteringsanvisningar 11 (11) Uppgifter om depåvärden Antal värdepapper Innehavets nominella värde Innehavets marknadsvärde Sektorindelningen framgår av bilaga 3 (Sektorindelning 2000, Statistikcentralen). 4 För aktier och andelar ska upplysningar lämnas om antal, marknadsvärde och utdelningar och för räntebärande värdepapper upplysningar om nominellt värde och marknadsvärde. Valutakod ska anges separat för nominellt värde, marknadsvärde och utdelningar. Antalet aktier eller andelar vid rapportperiodens slut ska anges i detta fält. Fältets namn är "Antal" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. Det nominella värdet för räntebärande värdepapper vid rapportperiodens slut ska anges i detta fält. För indexbundna lån uppges det nominella värdet multiplicerat med gällande indexfaktor. Det nominella värdet ska anges i den ursprungliga emissionsvalutan. Uppgift om valutan ska lämnas i fältet "Nominell valuta". Fältets namn är "Sammanlagt nominellt värde" i postbeskrivningen i de anvisningarna om postformaten. Marknadsvärdet för värdepapperen vid rapportperiodens slut ska rapporteras i detta fält. Marknadsvärdet är en obligatorisk uppgift som ska lämnas om alla värdepapper; valutan ska anges i fältet "Marknadsvaluta". För aktier och andra ägarandelar ska marknadsvärdet i princip anges i noteringsvalutan. Om noteringsvalutorna är flera, ska marknadsvärdet uppges i en av valutorna. Obligationer och penningmarknadsinstrument ska rapporteras till marknadsvärde exklusive upplupen ränta (clean price). Om marknadsvärdet rapporteras i någon annan valuta än den nominella valutan, ska det omräknas till den aktuella valutan enligt den genomsnittliga marknadskursen (= medeltalet av köp- och säljkursen) på månadens sista dag. 4 I praktiken anges sektorkoden så att teckensträngen "S." i början av koden utelämnas.

12 Rapporteringsanvisningar 12 (12) Principen är att värdepapperen rapporteras till det verkliga marknadsvärdet vid rapportperiodens slut. Om inga uppgifter om det verkliga marknadsvärdet finns att tillgå, anges en bästa uppskattning. I total avsaknad av marknadsvärde ska det nominella värdet rapporteras. Namnet på fältet är "Sammanlagt marknadsvärde" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten Utdelningar Uppgifter om värdepapperet ISIN-kod Intern ID-kod För aktier och andelar ska de bruttoutdelningar (utdelningar före skatt) som betalats till innehavaren under rapportmånaden anges. Utdelningar ska rapporteras i den valuta som angetts i fältet "Utdelningsvaluta". För värdepapper med ISIN-kod behövs utöver depå- och värdeuppgifter endast uppgifter om ISIN-kod, värdepapperstyp och valuta, eftersom Finlands Bank med hjälp av ISIN-koden kan ta fram uppgifter om t.ex. emittenten i ECB:s centraliserade värdepappersregister. Om ett värdepapper med ISIN-kod inte finns i registret och innehavet är betydande, begär Finlands Bank uppgifterna av rapportören. ISIN-koden ska anges för varje värdepapper som officiellt har tilldelats en sådan kod. Finlands Värdepapperscentral tilldelar värdepapper officiella koder enligt standard ISO Endast officiellt tilldelade koder får anges som ISIN-koder. Utan ISIN-kod ska sådana värdepapper rapporteras som exempelvis en kommersiell uppgiftslämnare har tilldelat en artificiell IDkod som liknar en ISIN-kod. ISIN-kodens struktur framgår av bilaga 5. Utöver ISIN-koden uppges den interna ID-kod som rapportören själv använder för att identifiera värdepapperet. Samma interna ID-kod ska användas genomgående för ett värdepapper som innehas av samma kund från rapportperiod till rapportperiod. Som intern ID-kod kan rapportören även använda värdepapperets ISIN-kod Värdepapperstyp Värdepapperen ska rapporteras enligt klassificeringen i ESA 95 som särskiljer aktier och andra ägarandelar från räntebärande värdepapper, med de sistnämnda ytterligare nedbrutna på olika typer av skuldebrev. Som

13 Rapporteringsanvisningar 13 (13) obligationer räknas alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid över ett år. Penningmarknadsinstrument omfattar alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid upp till 12 månader, t.ex. företagsoch bankcertifikat. Instrumentklassificeringen framgår av bilaga 6. 5 Fältets namn är "Instrument" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten Valutauppgifter Nominell valuta Marknadsvaluta Utdelningsvaluta I dessa fält rapporteras valutauppgifterna för de uppgifter som redovisats i fälten "Nominellt värde", "Marknadsvärde" och "Utdelningar". En lista på de valutakoder som ska användas finns i bilaga 4. Alla tre valutakoder ska anges enligt ISO I praktiken anges instrumentkoden så att teckensträngen "F." i början av koden utelämnas.

14 Rapporteringsanvisningar 14 (14) 4.3 Värdepapper utan ISIN-kod De obligatoriska fälten för rapportering av värdepapper utan ISIN-kod framgår av tabellen nedan. Om fälten är obligatoriska eller inte beror på värdepapperstypen och i vissa fall på värden i andra datafält. Fälten beskrivs närmare efter tabellen. Obligatoriska fält för rapportering av värdepapper utan ISIN-kod efter värdepapperstyp Fältets namn på svenska Penningmarknadsinstrument Obligationer (F.332) Aktier (F.51) Fondandelar (F.52) (F.331) Innehavarens ID x x x x Innehavarens ID-typ x x x x Innehavarens namn x x x x Innehavarens hemland/skatteland x x x x Innehavarens sektortillhörighet x 1 x 1 x 1 x 1 Antal värdepapper x x Nominellt värde x x Marknadsvärde x x x x Utdelningar x x 2 Intern ID-kod x x x x Värdepapperets namn x x x x Värdepapperstyp x x x x Emittentens sektortillhörighet x x x x Emittentens hemland x x x x Nominell valuta x x Marknadsvaluta x x x x Utdelningsvaluta x x 2 Nästa kupongdag x 3 x 3 Förfallodag x 4 x 4 Kupongränta x x Antal kupongdagar per år x x 1 = Obligatorisk uppgift endast om innehavarens FO-nummer saknas. 2 = Obligatorisk uppgift endast för avkastningsfonder. 3 = Obligatorisk uppgift endast om uppgift saknas om förfallodag. 4 = Obligatorisk uppgift endast om uppgift saknas om nästa kupongdag.

15 Rapporteringsanvisningar 15 (15) Depåuppgifter Uppgifter ska lämnas innehavare för innehavare. För varje depå ska dessutom innehavarens hemland/skatteland anges. Finländska privatpersoners innehav ska räknas ihop per värdepapper. Hit räknas innehav med en personbeteckning som innehavar-id. Utländska privatpersoners innehav ska räknas ihop per värdepapper och land Innehavarens ID Innehavarens ID-typ Innehavarens namn Innehavarens hemland/skatteland Innehavarna identifieras med FO-nummer eller X-nummer. Med X- nummer avses ett nummer som tilldelats ett företag eller en person som inte har kunnat få ett finländskt FO-nummer (t.ex. utländska innehavare). Genom FO-numret sektorfördelar Finlands Bank innehavarna utifrån Statistikcentralens företagsregister. Finländska och utländska privatpersoners sammanräknade innehav betecknas med Z Om innehavaren varken har FO- eller X-nummer och det inte är fråga om privatpersoners sammantagna innehav, uppges den interna ID-kod som depåförvaltaren tilldelat kunden. För konton som innehas av finländska underdepåförvaltare som är kunder till rapportören ska underdepåförvaltarens FO-nummer uppges, dvs. depåförvaltaren anges som innehavare. Om rapportören själv är underdepåkund hos en annan depåförvaltare, ska FO-numret för rapportörens kund anges. Fältets namn är Innehavarens ID-kod i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. ID-typen är Y för FO-nummer, X för X-nummer, P för Z och O för rapportörens interna ID-kod. Innehavarens fullständiga namn ska anges enligt de uppgifter rapportören fått. För varje depå uppges innehavarens hemland/skatteland enligt ISO En lista på de landskoder som ska användas finns i bilaga 1. Utöver länder innehåller listan några internationella organisationer: Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska unionens institutioner (t.ex. Europeiska Investeringsbanken) och Nordiska Investeringsbanken (NIB). Dessa ska

16 Rapporteringsanvisningar 16 (16) Innehavarens sektortillhörighet Uppgifter om depåvärden Antal värdepapper Innehavets nominella värde klassificeras som utlänningar och rapporteras med landskoder enligt listan över internationella organisationer i bilaga 2 som bygger på Eurostats klassificering. Om innehavarens inte har något FO-nummer, uppges innehavarens sektorkod enligt Statistikcentralens sektorindelning Finländska privatpersoners innehav ska räknas ihop per värdepapper. Hit räknas innehav med en personbeteckning som innehavar-id. Innehaven anges med sektorkod S.14 (hushåll). Utländska innehavare ska ges en sektorkod som börjar med S.2. Utländska privatpersoners innehav ska räknas ihop per värdepapper och land. Sektorindelningen framgår av bilaga 3 (Sektorindelning 2000, Statistikcentralen ). 6 För aktier och andelar ska uppgift lämnas om antal, marknadsvärde och utdelningar och för räntebärande värdepapper upplysningar om nominellt värde och marknadsvärde. Valutakod ska anges separat för nominellt värde, marknadsvärde och utdelningar. Antalet aktier eller andelar vid rapportperiodens slut ska anges i detta fält. Fältets namn är "Antal" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. Det nominella värdet för räntebärande värdepapper vid rapportperiodens slut ska anges i detta fält. För indexbundna lån uppges det nominella värdet multiplicerat med gällande indexfaktor. Det nominella värdet anges i den ursprungliga emissionsvalutan. Uppgift om valutan ska lämnas i fältet "Nominell valuta". Fältets namn är "Sammanlagt nominellt värde" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. 6 I praktiken anges sektorkoden så att teckensträngen "S." i början av koden utelämnas.

17 Rapporteringsanvisningar 17 (17) Innehavets marknadsvärde Utdelningar Uppgifter om värdepapperet Intern ID-kod Marknadsvärdet för värdepapperen vid rapportperiodens slut ska rapporteras i detta fält. Marknadsvärdet är en obligatorisk uppgift som ska lämnas om alla värdepapper; valutan ska anges i fältet "Marknadsvaluta". För aktier och andra ägarandelar ska marknadsvärdet i princip anges i noteringsvalutan. Om noteringsvalutorna är flera, ska marknadsvärdet uppges i en av valutorna. Obligationer och penningmarknadsinstrument ska rapporteras till marknadsvärde exklusive upplupen ränta (clean price). Om marknadsvärdet rapporteras i någon annan valuta än den nominella valutan, ska det omräknas till den aktuella valutan enligt den genomsnittliga marknadskursen (= medeltalet av köp- och säljkursen) på månadens sista dag. Principen är att värdepapperen rapporteras till det verkliga marknadsvärdet vid rapportperiodens slut. Om inga uppgifter om det verkliga marknadsvärdet finns att tillgå, anges en bästa uppskattning. I total avsaknad av marknadsvärde ska det nominella värdet rapporteras. Fältets namn är "Sammanlagt marknadsvärde" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. För aktier och andelar ska de bruttoutdelningar (utdelningar före skatt) som betalats till innehavaren under rapportmånaden anges. Utdelningar ska rapporteras i den valuta som angetts i fältet "Utdelningsvaluta". För värdepapper utan ISIN-kod ska fullständiga uppgifter om värdepapperet lämnas. För värdepapper utan ISIN-kod ska rapportörens interna ID-kod anges för entydig identifiering av värdepapperet. Samma interna ID-kod ska användas genomgående för ett värdepapper som innehas av samma kund från rapportperiod till rapportperiod.

18 Rapporteringsanvisningar 18 (18) Värdepapperets namn Värdepapperstyp Emittentens sektortillhörighet Emittentens hemland Valutauppgifter Värdepapperets fullständiga namn ska rapporteras enligt den uppgift den rapporterande depåförvaltaren fått. Fältets namn är "Instrumentets namn" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. Värdepapperen ska rapporteras enligt klassificeringen i ESA 95 som särskiljer aktier och andra ägarandelar från räntebärande värdepapper, med de sistnämnda ytterligare nedbrutna på olika typer av skuldebrev. Som obligationer räknas alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid över ett år. Penningmarknadsinstrument omfattar alla omsättbara skuldebrev med en ursprunglig löptid upp till 12 månader, t.ex. företagsoch bankcertifikat. Den instrumentklassificiering som ska användas i rapporteringen finns i bilaga 6. 7 Fältets namn är "Instrument" i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten. Emittentens sektortillhörigheter ska anges enligt Statistikcentralens sektorindelning Även utländska emittenter ska ges en sektorkod som börjar med S.1. Sektorindelningen framgår av bilaga 3 (Sektorindelning 2000, Statistikcentralen). 8 Emittentens hemland anges enligt ISO Landskoden framgår av bilaga 1. Internationella organisationer rapporteras med landskoder enligt listan över internationella organisationer i bilaga 2 som bygger på Eurostats klassificering. Nominell valuta Marknadsvaluta Utdelningsvaluta I dessa fält rapporteras valutauppgifterna för de uppgifter som angetts i fälten "Nominellt värde", "Marknadsvärde" och "Utdelningar". En lista på de valutakoder som ska användas finns i bilaga 4. Alla tre valutakoder ska anges enligt ISO I praktiken anges instrumentkoden så att teckensträngen "F." i början av koden utelämnas. 8 I praktiken anges sektorkoden så att teckensträngen "S." i början av koden utelämnas.

19 Rapporteringsanvisningar 19 (19) Ränteuppgifter Nästa kupongdag Förfallodag Kupongränta Antal kupongdagar per år I första hand ska nästa kupongdag och i andra hand förfallodagen anges. Dessutom ska uppgifter om kupongränta och antal kupongdagar per år lämnas. I detta fält anges datum för nästa kupongbetalning. Värdepapperets förfallodag bör anges bara om uppgift om nästa kupongdag saknas. Om uppgift saknas om förfallodag, anges datum med Den kupongränta som följande gång ska betalas till innehavaren ska rapporteras. Kupongräntan är den ränta som betalas på lånets nominella värde och den uttrycks i procent av det nominella värdet. Om ingen ränta betalas på skuldebrevet, ska kupongräntan anges med 0, liksom för skuldebrev med nollränta. För penningmarknadsinstrument ska kupongräntan anges med 0 om ingen ränta betalas. Kupongräntan för skuldebrev med fast ränta är den ränta som anges i skuldebrevet. Skuldebrev med rörlig ränta ska rapporteras på följande sätt: Om kupongräntan har fastställts för en ränteperiod som omfattar rapportmånadens sista dag, ska denna ränta anges. Om ingen kupongränta har fastställts, ska den ränta som fastställts för den föregående ränteperioden anges. I detta fält ska uppgift lämnas om hur många gånger per år kupongränta betalas. Om ingen ränta betalas, ska antalet anges med 0. Fältets namn är Kupongdagar per år i postbeskrivningen i anvisningarna om postformaten.

20 Rapporteringsanvisningar 20 (20) 5 BILAGOR: KLASSIFICERINGAR De använda klassificeringarna finns i följande bilagor: BILAGA 1 Landskoder enligt ISO 3166 BILAGA 2 Lista över landskoder för internationella organisationer BILAGA 3 Sektorkoder enligt Statistikcentralens sektorindelning 2000 BILAGA 4 Valutakoder enligt ISO 4217 BILAGA 5 ISIN-kodens struktur enligt ISO 6166 BILAGA 6 Instrumentkoder enligt ESA 95

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.2 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2(2) Innehåll

Läs mer

ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) RAPPORTERINGSANVISNINGAR

ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) RAPPORTERINGS Version 1.7 Gäller från 2 (23) Innehåll INLEDNING... 3 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN...

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8.

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8. POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) I kraft 1.9.2008 Tekniska anvisningar 2 (16) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.3 (21.11.

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.3 (21.11. POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.3 (21.11.2008) Gäller från 1.1.2009 Tekniska anvisningar 2 (16) Version Datum

Läs mer

VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)

VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) 17BPOSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Gäller från 1.11.2015 Tekniska anvisningar 2 (21) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

VERSION 1.3 (21.11.2008)

VERSION 1.3 (21.11.2008) POSTFORMAT ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG STATEN (SAVE) VERSION 1.3 (21.11.2008) Gäller från 1.1.2009 Tekniska anvisningar 2 (15) Version

Läs mer

VERSION 1.6 ( )

VERSION 1.6 ( ) POSTFORMAT ENKÄT OM VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR - SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG STATEN (SAVE) VERSION 1.6 (30.6.2016) Gäller från 1.1.2017 Tekniska anvisningar 2 (23) Version Datum

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (27) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.3 Gäller från 1.1.2009 Rapporteringsanvisningar 2 (27) Sisällys 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN... 4 2 GRUNDBEGREPP...

Läs mer

ENKÄT OM VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR

ENKÄT OM VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Version 1.91 Gäller från 1.1.2017 Innehållsförteckning 1 RAPPORTERINGEN

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (35) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.4.1 Gäller från 1.1.2011 Rapporteringsanvisningar 2 (35) Innehållsförteckning 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN...

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Placeringsfond/månadsrapport

Placeringsfond/månadsrapport W03 Grundläggande uppgifter om placeringarna Andel risk- Värde av fondens tal, värde, % % 05 10 15 Radnr Knr 03 5 Placeringsfondens värde 12 6 Antal fondandelsägare 14 8 Värdepapper och penningmarknadsinstrument

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Anvisning till blankett VP404

Anvisning till blankett VP404 Anvisning till blankett VP404 Portföljinvesteringar i utlandet Fonders innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP404 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN 1(7) 2017-03-28 Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN Värdepapperscentraler 2(7) 1. INLEDNING... 3 2. ALLMÄNT... 3 3. HEMVIST... 3 4. RAPPORTENS INNEHÅLL... 4 4.1 INFORMATION OM

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

Anvisning till blankett VP402

Anvisning till blankett VP402 Anvisning till blankett VP402 Portföljinvesteringar i utlandet Hushållens innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP402 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Möte för rapportörer

Möte för rapportörer Möte för rapportörer 22.11.2012 Beredning av förordningar och riktlinjer För närvarande utvärderas ECB:s nya krav inklusive kostnader av användarna Information om vilka de nya kraven är kommer att ges

Läs mer

Scenarier för transaktionsrapportering

Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 1 (34) Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 2 (34) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Anknyter till TREM version 3.0

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Indataspecifikation för investeringsfonder

Indataspecifikation för investeringsfonder Bilaga 10 FFFS 2008:x Indataspecifikation för investeringsfonder Denna specifikation ska användas vid rapportering via datamedium av investeringsfondernas innehav av finansiella instrument. Rapportering

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.2 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS)

ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A143/200/2016 1.0 INNEHÅLL ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) POSTBESKRIVNING

Läs mer

Anvisning 1 (15) Finlands Bank Finansmarknads- och statistikavdelningen Innehållsförteckning

Anvisning 1 (15) Finlands Bank Finansmarknads- och statistikavdelningen Innehållsförteckning Finlands Bank Anvisning 1 (15) Rapporteringsanvisningar av ECBtilläggsupplysningar i samband med Solvens IIrapporteringen Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Innehåll i rapporterade uppgifter (SE.01.01)...

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN 1(13) 2016-10-27 Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN Monetära finansinstitut (MFI) 2(13) 1. INLEDNING... 3 2. ALLMÄNT... 3 3. VÄRDEPAPPER... 4 3.1 HANTERING AV VISSA SPECIFIKA

Läs mer

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN 1(12) 2016-10-27 Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN Förvaltare 2(12) 1. INLEDNING... 3 2. ALLMÄNT... 3 3. VÄRDEPAPPER... 4 3.1 HANTERING AV VISSA SPECIFIKA VÄRDEPAPPER OCH GRÄNSFALL...

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

RBFS 2002:4 Utkom från trycket den

RBFS 2002:4 Utkom från trycket den RBFS 2002:4 Utkom från trycket den ISSN 0349-8344 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Riksbankens föreskrifter (RBFS 2002:4)

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling ISSN 0349-8344 Riksbankens föreskrifter () om rapportering av innehav av värdepapper; beslutade den 17 oktober 2016. Utkom från trycket den 25 oktober 2016 Riksbanken föreskriver

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGEN A42/200/2015 version 1.0. OM PRESTATIONER SOM OMFATTAS AV ISkL

SKATTEFÖRVALTNINGEN A42/200/2015 version 1.0. OM PRESTATIONER SOM OMFATTAS AV ISkL SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A42/200/2015 version 1.0 ÅRSANMÄLAN OM PRESTATIONER SOM OMFATTAS AV ISkL RÄNTOR OCH EFTERMARKNADSGOTTFÖRELSER FONDANDELAR OCH ÅRLIG AVKASTNING SOM BETALAS TILL AVKASTNINGSANDELAR

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2. Klassificering av motparter I blanketten klassificeras motparter enligt Standard för institutionell sektor indelning

Läs mer

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN 1(12) 2016-10-27 Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN AP-fonder, försäkringsföretag, understödsföreningar med flera 2(12) 1. INLEDNING... 3 2. ALLMÄNT... 3 3. VÄRDEPAPPER... 3 3.1

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (117) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.11 () Gäller från 1.1.2015 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

FONDBOLAGENS MÅNADSRAPPORT OM PLACERINGSFONDER

FONDBOLAGENS MÅNADSRAPPORT OM PLACERINGSFONDER 205.2 / Bilaga 3 14.3.2000 FONDBOLAGENS MÅNADSRAPPORT OM PLACERINGSFONDER Anvisningar om rapportering via datamedium Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Rapporttabellerna i sammandrag... 1 3 Dataformat... 1 4 Postformat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för

Läs mer

Avstämningsregler VINN- och MFI-rapporten

Avstämningsregler VINN- och MFI-rapporten 1(11) 2017-03-03 Avstämningsregler VINN- och MFI-rapporten Bakgrund För att det ska vara möjligt att ersätta värdepappersdelarna i MFI-rapporten med uppgifter från VINN krävs en hög grad av samstämmighet

Läs mer

16.9.2014 BRUKSANVISNING TILL FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST

16.9.2014 BRUKSANVISNING TILL FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST 1 (8) BRUKSANVISNING TILL FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST Finlands Banks datainsamling sker via DSC-rapporteringstjänsten (Data Collection Service). Föreliggande dokument ger bruksanvisningar för systemet.

Läs mer

Information för rapportörer Riskkapitalfonder och fastighetsfonder

Information för rapportörer Riskkapitalfonder och fastighetsfonder Information för rapportörer Riskkapitalfonder och fastighetsfonder Finlands Bank 16.10.2014 Offentlig 1 Agenda Reglering och nuvarande datainsamling av investeringsfonder Definition av PEF-rapportörsgruppen

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN 1(13) 2016-10-27 Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN Systemviktiga institut (bankgrupper) 2(13) 1. INLEDNING... 3 2. ALLMÄNT... 3 3. VÄRDEPAPPER... 4 3.1 HANTERING AV VISSA SPECIFIKA

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/1599 av den 10 september 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2015/30) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland) Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (13) Finansmarknads- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering

Läs mer

Finansräkenskaper 2012

Finansräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper 213 Finansräkenskaper 212 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 212 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 22,2 miljarder euro i slutet av år 212. De finansiella

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Bilaga 14 FFFS 2008:x Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Allmänt om hur kvartalsrapporteringen ska upprättas Kvartalsrapportering för investeringsfonder görs via Finansinspektionens

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) L 305/6 Europeiska unionens officiella tidning 1.11.2012 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN 1(13) 2017-03-28 Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN AP-fonder, försäkringsföretag, understödsföreningar med flera 2(13) 1. INLEDNING... 3 2. ALLMÄNT... 3 3. VÄRDEPAPPER... 3 3.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 26.9.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2013R1073 SV 27.11.2013 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1073/2013

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Gäller fr.o.m. period 201412 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för

Läs mer

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas Bilaga 1 REMISSEXEMPLAR FFFS 2015:xx KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG Institut Organisationsnr Institutnr Kvartal År Blanketten skall ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 57/34 27.2.2002 RÄTTELSE Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära (ECB/2001/13) ( L 333 av den 17 december

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 276/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.10.2008 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKEN

Läs mer

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN 1(14) 2017-03-28 Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN Monetära finansinstitut (MFI) 2(14) 1. INLEDNING... 3 2. ALLMÄNT... 3 3. VÄRDEPAPPER... 4 3.1 HANTERING AV VISSA SPECIFIKA

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN

Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN 1(14) 2017-03-28 Instruktioner för rapportering av värdepappersinnehav - VINN Förvaltare 2(14) 1. INLEDNING... 3 2. ALLMÄNT... 3 3. VÄRDEPAPPER... 4 3.1 HANTERING AV VISSA SPECIFIKA VÄRDEPAPPER OCH GRÄNSFALL...

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Ett bolag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2 Standard RA2.1 Rapportering av misstänkta transaktioner till Finansinspektionen Föreskrifter och allmänna råd Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 tills vidare 2 (12) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 1.1 Målgrupp 3 2 Syfte

Läs mer

2014-09-09 FI Dnr 14-5565

2014-09-09 FI Dnr 14-5565 2014-09-09 FI Dnr 14-5565 REMISSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 3 Innehavsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Läs mer