Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter och anvisningar 12/2013"

Transkript

1 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade Gäller från FINANSINSPEKTIONEN telefon fax Upplysningar Marknadstillsyn/Marknader

2 2 (17) Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar Föreskrifter I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas. Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter. Anvisningar I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser. Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas. Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på Finansinspektionens webbplats. Finansinspektionen.fi > Regelverk > Föreskriftssamling > Ny föreskriftssamling

3 3 (17) Innehåll 1 Tillämpningsområde och definitioner Tillämpningsområde Definitioner 4 2 Regelverk och internationella rekommendationer Lagstiftning Europeiska unionens förordningar EU-direktiv Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter Internationella rekommendationer 6 3 Syfte 8 4 Rapporteringsskyldighet Rapporteringsskyldiga Finansiella instrument som ska rapporteras Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland Finansiella instrument vars värde är beroende av finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland Utförande av transaktioner Vidareförmedling av uppdrag Transaktioner som ska rapporteras Rapporteringstid 12 5 Rapporteringskanaler 13 6 Krav på rapporteringskanaler 14 7 Rapportinnehåll 15 8 Upphävda föreskrifter och anvisningar 17

4 4 (17) 1 Tillämpningsområde och definitioner 1.1 Tillämpningsområde Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt enligt lagen om Finansinspektionen: kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster värdepappersföretag filialer i Finland till utländska kreditinstitut som auktoriserats i EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster filialer i Finland till utländska kreditinstitut som auktoriserats utanför EES (filialer till kreditinstitut i tredje land) och som tillhandahåller investeringstjänster filialer i Finland till utländska värdepappersföretag som auktoriserats inom EES filialer i Finland till utländska värdepappersföretag auktoriserats utanför EES (filialer till värdepappersföretag i tredje land) finländska fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster (kapitalförvaltning) filialer i Finland till utländska fondbolag som auktoriserats inom EES och som tillhandahåller investeringstjänster (kapitalförvaltning) utländska fondbolags filialer i Finland som auktoriserats utanför EES (filialer till fondbolag i tredje land) och som tillhandahåller investeringstjänster 1.2 Definitioner I dessa föreskrifter och anvisningar används nedan följande definitioner: (1) Med finansiella instrument avses sådana i 1 kap. 10 i lagen om investeringstjänster avsedda finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller i Finland på en multilateral handelsplattform, samt finansiella instrument vars värde är beroende av ett sådana finansiella instrument. (2) Med reglerad marknad avses ett handelsförfarande enligt 1 kap. 2 6 punkt i lagen om handel med finansiella instrument. (3) Med tillhandahållare av investeringstjänster avses de tillsynsobjekt som avses i stycke 1.1 i dessa föreskrifter och anvisningar. 1 1 Se även 2 kap. 10 i värdepappersmarknadslagen

5 5 (17) (4) Med multilateral handelsplattform avses ett handelsförfarande enligt 1 kap. 2 7 punkt i lagen om handel med finansiella instrument. (5) Med utförare av uppdraget avses en tillhandahållare av investeringstjänster som köper eller säljer finansiella instrument i eget namn för egen räkning, utför ett kunduppdrag genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning eller som i egenskap av kapitalförvaltare utför en transaktion som den beslutat på uppdrag av en kund genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning. (6) Med vidareförmedlare avses en tillhandahållare av investeringstjänster som förmedlar ett kunduppdrag vidare till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande eller som i egenskap av kapitalförvaltare ger ett uppdrag som den beslutat på uppdrag av en kund vidare till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. (7) Med transaktion avses köp och försäljning av finansiella instrument med undantag av transaktioner för värdepappersfinansiering, utnyttjande av optioner eller täckta långa optioner och primärmarknadstransaktioner (artikel 5 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument). (8) Med transaktion för värdepappersfinansiering avses utlåning eller upplåning av aktier eller andra finansiella instrument, repa eller omvänd repa, köp- och återförsäljningstransaktion eller sälj- och återköpstransaktion (artikel 2.10 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument). (9) Med sammanlagt uppdrag avses köp- eller säljuppdrag som getts i fler än en kunds räkning. (10) Med sammanlagd transaktion avses en transaktion som utförts i fler än en kunds räkning.

6 6 (17) 2 Regelverk och internationella rekommendationer 2.1 Lagstiftning Följande författning knyter an till dessa föreskrifter och anvisningar: Värdepappersmarknadslagen (746/2012) 2.2 Europeiska unionens förordningar Följande EU-förordning knyter an till dessa föreskrifter och anvisningar: Förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet, EUT L 241, s (förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument). 2.3 EU-direktiv Följande EU-direktiv knyter an till dessa föreskrifter och anvisningar: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, av den 21 april 2004, om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, EUT L 145, s Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter Finansinspektionens befogenheter att utfärda tvingande föreskrifter bygger på 14 kap. 8 i värdepappersmarknadslagen. 2.5 Internationella rekommendationer Följande av Europeiska värdepapperstillsynskommitténs (CESR:s) rekommendationer och uttalanden som CESR:s efterträdare Europeiska värdepappers- och

7 7 (17) marknadsmyndigheten (ESMA) har beslutat att bibehålla oförändrade hänför sig till föreliggande föreskrifter och anvisningar: CESR:s riktlinjer för transaktionsrapportering (Level 3 Guidelines on MiFID Transaction Reporting; CESR/07 301). CESR:s uttalande om rapportering av derivattransaktioner (New Arrangements for the Reporting of Derivatives Trades in accordance with MiFID; CESR/07-627b). CESR:s riktlinjer för rapportering av OTC-derivattransaktioner (How to report transactions on OTC derivative instruments, guidance; CESR /10-661). ESMAs anvisningar och rekommendationer finns på och på ESMAs webbplats på

8 8 (17) 3 Syfte (1) Syftet med dessa föreskrifter och anvisningar är att samla bestämmelser på olika nivåer om skyldigheten för tillhandahållare av investeringstjänster att rapportera transaktioner och delge tillhandahållarna av investeringstjänster Europeiska värdepappersmarknadsmyndighetens (ESMA) anvisningar och rekommendationer som de bör ta i beaktande i sin verksamhet. (2) Syftet med transaktionsrapporteringen är att ge Finansinspektionen tillgång till sådan sammanställd information om handeln med finansiella instrument som behövs för transaktionstillsynen.

9 9 (17) 4 Rapporteringsskyldighet 4.1 Rapporteringsskyldiga (1) Enligt 14 kap. 7 1 mom. i värdepappersmarknadslagen gäller skyldigheten att rapportera transaktioner finländska tillhandahållare av investeringstjänster och i Finland etablerade filialer till utländska tillhandahållare av investeringstjänster som utför transaktioner med finansiella instrument. (2) Enligt 14 kap. 7 5 mom. i värdepappersmarknadslagen gäller skyldigheten att rapportera transaktioner även i stycke (1) nämnda tillhandahållare av investeringstjänster om de förmedlar ett uppdrag som gäller finansiella instrument till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. (3) skyldigheten att rapportera transaktioner som i utlandet etablerade filialer till finländska tillhandahållare av investeringstjänster utför eller förmedlar till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. ANVISNING (styckena 4 5) (4) Enligt Finansinspektionens tolkning kan en i Finland etablerad filial till en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster rapportera transaktioner till Finansinspektionen i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar även när de utförs i samband med tillhandahållande av investeringstjänster utanför Finland. 2 Om filialen dock beslutar rapportera till sin hemstat de transaktioner som den har utfört i samband med tillhandahållande av investeringstjänster utanför Finland, råder Finansinspektionen filialen att underrätta Finansinspektionen om detta på förhand. (5) Enligt Finansinspektionens tolkning avgör värdlandets lagstiftning när skyldighet uppkommer för en filial i utlandet till en finländsk tillhandahållare av investeringstjänster att rapportera transaktionen i värdlandet. Om filialen inte är skyldig att rapportera transaktionen i värdlandet råder Finansinspektionen tillhandahållaren av investeringstjänsten att rapportera transaktionen i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till Finansinspektionen. 2 CESR/07-301, s. 3 4.

10 10 (17) 4.2 Finansiella instrument som ska rapporteras Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland (6) Tillhandahållare av investeringstjänster ska enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen rapportera transaktioner med alla sådana finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland. ANVISNING (styckena 7-8 ) (7) Enligt Finansinspektionens tolkning gäller skyldigheten att rapportera transaktioner inte råvaru-, valuta eller räntederivatkontrakt, det vill säga derivatkontrakt där den underliggande tillgången inte direkt eller indirekt är ett värdepapper. 3 Finansinspektionen begär vid behov uppgifter om transaktioner som utförts med dessa derivatkontrakt av de behöriga myndigheterna i de övriga EES-staterna. (8) Finansinspektionen rekommenderar att en värdepappersförmedlare som börjar handla direkt med derivatkontrakt enligt stycke (7) på en reglerad marknad i en annan EES-stat i förväg underrättar Finansinspektionen om detta Finansiella instrument vars värde är beroende av finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland (9) Tillhandahållare av investeringstjänster ska enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen rapportera även sådana finansiella instrument vars värde är beroende av ett finansiellt instrument som avses i stycke (6) i avsnitt ANVISNING (stycke10) (10) Enligt Finansinspektionens tolkning gäller transaktionsrapporteringsskyldigheten dock endast sådana finansiella instrument enligt stycke (9) ovan vars värde bestäms av ett enskilt värdepapper eller derivatkontrakt. Närmare instruktioner finns i CESR:s riktlinjer How to report transactions on OTC derivative instruments(cers/10-661). 4.3 Utförande av transaktioner (11) Tillhandahållare av investeringstjänster ska enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen rapportera transaktioner oberoende av var transaktionen har utförts. ANVISNING (stycke 12) (12) Enligt Finansinspektionens tolkning anses tillhandahållaren av investeringstjänster ha utfört transaktionen i följande situationer: 3 Angående rapporteringen av sådana derivatkontrakt se CESR:s dokument "New Arrangements for the Reporting of Derivatives Trades in accordance with MiFID".

11 11 (17) Tillhandahållaren av investeringstjänster köper eller säljer det finansiella instrumentet i eget namn och för egen räkning till exempel oberoende av vem som är motpart i transaktionen eller om tillhandahållaren av investeringstjänster tar en prisrisk i transaktionen eller inte. Tillhandahållaren av investeringstjänster utför ett kunduppdrag genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning. I egenskap av kapitalförvaltare utför tillhandahållaren av investeringstjänster en transaktion som den beslutat på uppdrag av en kund genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning. 4.4 Vidareförmedling av uppdrag (13) Enligt 14 kap. 7 5 mom. i värdepappersmarknadslagen ska en tillhandahållare av investeringstjänster som till en annan tillhandahållare av investeringstjänster vidareförmedlar ett uppdrag som gäller finansiella instrument enligt 1 mom. rapportera en transaktion till Finansinspektionen och då också ange för vems räkning den har utförts, om inte den tillhandahållare av investeringstjänster som utfört transaktionen på behörigt sätt har rapporterat dessa uppgifter. ANVISNING (styckena 14 16) (14) Enligt Finansinspektionens tolkning anses tillhandahållaren av investeringstjänster ha förmedlat uppdraget i följande situationer: Tillhandahållaren av investeringstjänster förmedlar ett kunduppdrag vidare till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. I egenskap av kapitalförvaltare ger tillhandahållaren av investeringstjänster ett uppdrag som den beslutat på uppdrag av en kund till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. (15) Om filialen till en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster förmedlar sina kunders uppdrag till sitt huvudkontor eller annat verksamhetsställe eller till en annan sammanslutning som tillhandahåller investeringstjänster för utförande, rapporterar filialen enligt Finansinspektionens tolkning till Finansinspektionen transaktioner som utförts enligt de förmedlade uppdragen i enlighet med 14 kap. 7 i värdepappersmarknadslagen och kap. 7 i dessa föreskrifter och anvisningar. Om filialens huvudkontor, annat verksamhetsställe eller annan tillhandahållare av investeringstjänster dock i enlighet med 14 kap. 7 i värdepappersmarknadslagen och kap. 7 i dessa föreskrifter och anvisningar rapporterar till Finansinspektionen kunduppgifterna gällande de transaktioner som filialen förmedlat, behöver filialen inte lämna transaktionsrapporter till Finansinspektionen. (16) Det som fastställs ovan i avsnitten 4.1, 4.2 och nedan i avsnitten 4.5 och 4.6, gäller enligt Finansinspektionens tolkning även vidareförmedling av uppdrag. 4.5 Transaktioner som ska rapporteras (17) Enligt 5 artikel i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument omfattar transaktioner som ska rapporteras inte

12 12 (17) a) transaktioner för värdepappersfinansiering b) utnyttjande av optioner eller säkerställda långa optioner c) primärmarknadstransaktioner (exempelvis emittering, tilldelning eller teckning) med finansiella instrument som omfattas av artikel a och b i direktivet 2004/39/EG. ANVISNING (styckena 18 20) (18) Enligt Finansinspektionens tolkning behöver värdepapperslåneavtal inte rapporteras. (19) Enligt Finansinspektionens tolkning kan utöver utnyttjande av optioner och warranter som avses ovan i stycke (17) b) också utnyttjande av andra motsvarande finansiella instrument av derivatkaraktär, såsom terminer och andra futurer samt optionsrätter enligt aktiebolagslagen, lämnas orapporterat. (20) Enligt Finansinspektionens tolkning upprättar i regel tillhandahållaren av investeringstjänster en transaktionsrapport för en transaktion (köp eller försäljning). Det finns följande undantag från detta: Om tillhandahållaren av investeringstjänster utför en transaktion mellan två kunder ska både köp och försäljning rapporteras separat även om tillhandahållaren av investeringstjänster inte gått in som motpart till kunderna i transaktionen för egen räkning. Om tillhandahållaren av investeringstjänster utför kundens uppdrag på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform genom att gå in som motpart till kunden i transaktionen för egen räkning ska både köp och försäljning rapporteras separat. Om tillhandahållaren av investeringstjänster förmedlar ett kunduppdrag till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande, men förmedlar inte kunduppgifterna, rapporterar den som utför uppdraget, den utförda transaktionen och vidarebefordraren på en separat rapport den förmedlade transaktionen inklusive kunduppgifter. I fråga om sammanlagda uppdrag rapporteras separat både den utförda sammanlagda transaktionen och en specifikation för varje kund. 4.6 Rapporteringstid (21) Enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen ska tillhandahållare av investeringstjänster utan dröjsmål och senast följande bankdag rapportera en transaktion till Finansinspektionen.

13 13 (17) 5 Rapporteringskanaler (1) Enligt 14 kap. 7 3 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen kan transaktioner rapporteras till Finansinspektionen av en tillhandahållare av investeringstjänster en tredje part på en sådan operatörs vägnar som tillhandahåller investeringstjänster, en börs eller marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i en EES-stat inom vars handel transaktionen har genomförts; börsen eller marknadsplatsoperatören ger då rapporten i stället för en tillhandahållare av investeringstjänster, eller en annan operatör av ett ordermatchnings- eller rapportsystem, när Finansinspektionen uttryckligen har godkänt operatören att ge rapporten i stället för en tillhandahållare av investeringstjänster. (2) Enligt artikel 12.2 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument ska den behöriga myndigheten godkänna ett ordermatchnings- eller rapportsystem enligt stycke (1) d) ovan om systemets arrangemang för transaktionsrapportering uppfyller kraven i artikel 12.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 (se kapitel 6 nedan) och en behörig myndighet övervakar att kraven kontinuerligt är uppfyllda. (3) På transaktionsrapportering enligt stycke (1) b) ovan kan också bestämmelserna om utläggning av verksamhet tillämpas, se närmare Föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning av verksamhet. ANVISNING (styckena 4-5) (4) Om en behörig myndighet i en annan EES-stat har godkänt ordermatchnings- eller rapportsystemet enligt stycke (1) d) ovan krävs enligt Finansinspektionens tolkning Finansinspektionens godkännande endast av att samma system uppfyller kraven enligt kapitel 6 stycke (1) e) nedan. 4 (5) Finansinspektionen rekommenderar att alla rapporteringsskyldiga tillhandahållare av investeringstjänster på förhand meddelar Finansinspektionen vilka rapporteringskanaler de kommer att använda i transaktionsrapporteringen och anmäler förändringar i dem. 4 CESR/ s. 7.

14 14 (17) 6 Krav på rapporteringskanaler (1) Enligt artikel 12.1 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument ska rapporterna om transaktioner med finansiella instrument som utförts och förmedlats vidare lämnas i elektronisk form och metoderna för rapportutformningen ska uppfylla följande villkor: a) De ska säkerställa de rapporterade uppgifternas säkerhet och sekretess. b) De ska innehålla rutiner för identifiering och korrigering av fel i transaktionsrapporter. c) De ska innehålla rutiner för att styrka transaktionsrapportens källa. d) De ska innehålla lämpliga säkerhetsåtgärder, så att rapporteringen kan återupptas snarast möjligt efter ett systemfel. e) De ska möjliggöra rapportering av de uppgifter som krävs enligt artikel 13 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument (EG) nr 1287/2006 inom de tidsgränser som anges i avsnitt 4.6 i dessa föreskrifter och anvisningar i det format som Finansinspektionen begär och enligt kraven i stycke (1). (2) Enligt artikel 12.1 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument behöver rapporterna inte lämnas i elektronisk form i undantagsfall när de får lämnas på ett sådant medium som inte är elektroniskt men som gör det möjligt att lagra informationen så att den är tillgänglig för Finansinspektionen. ANVISNING (stycke 3) (3) Enligt Finansinspektionens tolkning avser undantagsfall enligt stycke (2) ovan undantagsförhållanden enligt 3 i beredskapslagen (1552/2011).

15 15 (17) 7 Rapportinnehåll (1) Om innehållet i transaktionsrapporten föreskrivs i artikel 13 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument. (2) Enligt 14 kap. 8 i värdepappersmarknadslagen får Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om innehållet i de transaktionsrapporter som avses i 14 kap. 7 1 mom. inom de gränser som förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument tillåter samt, i syfte att trygga en effektiv övervakning, om innehållet i transaktionsrapporter som avses i 14 kap. 7 5 mom. i lagen. Dessutom kan Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om på vilket sätt och i vilken form rapporter som avses i 7 ska tillhandahållas och upprättas. FÖRESKRIFT (punkterna 3 5) (3) Tillhandahållaren av investeringstjänster ska tillställa Finansinspektionen de uppgifter som rapporteras i enlighet med de gällande anvisningarna om elektronisk rapportering. En beskrivning och tillhörande rapporteringsexempel finns på Finansinspektionens webbplats (4) När en transaktion med ett finansiellt instrument utförs i Finland på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, ska av rapporten dessutom framgå ett s.k. transaktionsnummer om ett sådant nummer tillhandahållits av marknadsplatsen. (5) Rapporten om en transaktion som utförts för kundens räkning eller vidarebefordrats ska innehålla kundens identifikationsuppgifter enligt följande: för fysiska personer används den finländska personbeteckningen som identifikationsuppgift. Om en fysisk person inte har en finländsk personbeteckning används födelsedatumet. Om födelsedatumet inte är tillgängligt, används en av Euroclear Finland Ab tilldelad artificiell kundkod eller en individuell kundkod som getts av tillhandahållaren av investeringstjänster. för sammanslutningar används det finländska FO-numret som identifikationsuppgift. Om sammanslutningen inte har ett finländskt FO-nummer, används som identifikationsuppgift ett motsvarande registernummer för sammanslutningar i sammanslutningens hemstat, en av Euroclear Finland Ab tilldelad artificiell kundkod eller en individuell kundkod som getts av tillhandahållaren av investeringstjänster. ANVISNING (styckena 6-8) (6) Enligt Finansinspektionens tolkning tilldelar tillhandahållaren av investeringstjänster varje kund utöver de i stycke (5) nämnda uppgifterna även en individuell kundkod, som förblir oförändrad i minst ett år.

16 16 (17) (7) Enligt Finansinspektionens tolkning rapporteras den i stycke (5) nämnda identifikationsuppgiften även för transaktioner i vilka tillhandahållaren av investeringstjänster utför en transaktion utanför en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform för egen räkning och kunden är motpart i transaktionen. (8) Till skillnad från stycke (5) ovan kan tillhandahållaren av investeringstjänster enligt Finansinspektionens tolkning dock ge samma kund flera kundkoder om detta motiveras av särskilda affärsskäl, t.ex. om kunden är ett fondbolag vars placeringsfonder alla har en egen kundkod.

17 17 (17) 8 Upphävda föreskrifter och anvisningar (1) När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphävs Finansinspektionens: Standard RA5.1 Transaktionsrapportering, utfärdad den 26 oktober 2007

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital.

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om värdepappersföretag, lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband därmed PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 749/2012 Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd Standard 2.2 Marknadsföring av finansiella tjänster och Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 16/2010 17 DECEMBER 2010 Innehåll INLEDNING s.1 ÖVERSYN AV MiFID s.1 INLEDNING I detta nummer av Aktuellt i Omvärlden begränsar vi oss till att redovisa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden beslutade den 18 december 1997. Finansinspektionen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.9.2014 C(2014) 6840 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Katarina Back (Finansdepartementet)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1195/2014 Lag om myndigheten för finansiell stabilitet Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut,

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR Sid 1 (5) ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR 1. Tillämpningsområde samt de bestämmelser och avtal som ska tillämpas Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för förvar och tillämpas på förhållandet mellan Ålandsbanken

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer