Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter och anvisningar 12/2013"

Transkript

1 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade Gäller från FINANSINSPEKTIONEN telefon fax Upplysningar Marknadstillsyn/Marknader

2 2 (17) Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar Föreskrifter I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas. Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter. Anvisningar I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser. Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas. Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på Finansinspektionens webbplats. Finansinspektionen.fi > Regelverk > Föreskriftssamling > Ny föreskriftssamling

3 3 (17) Innehåll 1 Tillämpningsområde och definitioner Tillämpningsområde Definitioner 4 2 Regelverk och internationella rekommendationer Lagstiftning Europeiska unionens förordningar EU-direktiv Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter Internationella rekommendationer 6 3 Syfte 8 4 Rapporteringsskyldighet Rapporteringsskyldiga Finansiella instrument som ska rapporteras Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland Finansiella instrument vars värde är beroende av finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland Utförande av transaktioner Vidareförmedling av uppdrag Transaktioner som ska rapporteras Rapporteringstid 12 5 Rapporteringskanaler 13 6 Krav på rapporteringskanaler 14 7 Rapportinnehåll 15 8 Upphävda föreskrifter och anvisningar 17

4 4 (17) 1 Tillämpningsområde och definitioner 1.1 Tillämpningsområde Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt enligt lagen om Finansinspektionen: kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster värdepappersföretag filialer i Finland till utländska kreditinstitut som auktoriserats i EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster filialer i Finland till utländska kreditinstitut som auktoriserats utanför EES (filialer till kreditinstitut i tredje land) och som tillhandahåller investeringstjänster filialer i Finland till utländska värdepappersföretag som auktoriserats inom EES filialer i Finland till utländska värdepappersföretag auktoriserats utanför EES (filialer till värdepappersföretag i tredje land) finländska fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster (kapitalförvaltning) filialer i Finland till utländska fondbolag som auktoriserats inom EES och som tillhandahåller investeringstjänster (kapitalförvaltning) utländska fondbolags filialer i Finland som auktoriserats utanför EES (filialer till fondbolag i tredje land) och som tillhandahåller investeringstjänster 1.2 Definitioner I dessa föreskrifter och anvisningar används nedan följande definitioner: (1) Med finansiella instrument avses sådana i 1 kap. 10 i lagen om investeringstjänster avsedda finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller i Finland på en multilateral handelsplattform, samt finansiella instrument vars värde är beroende av ett sådana finansiella instrument. (2) Med reglerad marknad avses ett handelsförfarande enligt 1 kap. 2 6 punkt i lagen om handel med finansiella instrument. (3) Med tillhandahållare av investeringstjänster avses de tillsynsobjekt som avses i stycke 1.1 i dessa föreskrifter och anvisningar. 1 1 Se även 2 kap. 10 i värdepappersmarknadslagen

5 5 (17) (4) Med multilateral handelsplattform avses ett handelsförfarande enligt 1 kap. 2 7 punkt i lagen om handel med finansiella instrument. (5) Med utförare av uppdraget avses en tillhandahållare av investeringstjänster som köper eller säljer finansiella instrument i eget namn för egen räkning, utför ett kunduppdrag genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning eller som i egenskap av kapitalförvaltare utför en transaktion som den beslutat på uppdrag av en kund genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning. (6) Med vidareförmedlare avses en tillhandahållare av investeringstjänster som förmedlar ett kunduppdrag vidare till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande eller som i egenskap av kapitalförvaltare ger ett uppdrag som den beslutat på uppdrag av en kund vidare till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. (7) Med transaktion avses köp och försäljning av finansiella instrument med undantag av transaktioner för värdepappersfinansiering, utnyttjande av optioner eller täckta långa optioner och primärmarknadstransaktioner (artikel 5 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument). (8) Med transaktion för värdepappersfinansiering avses utlåning eller upplåning av aktier eller andra finansiella instrument, repa eller omvänd repa, köp- och återförsäljningstransaktion eller sälj- och återköpstransaktion (artikel 2.10 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument). (9) Med sammanlagt uppdrag avses köp- eller säljuppdrag som getts i fler än en kunds räkning. (10) Med sammanlagd transaktion avses en transaktion som utförts i fler än en kunds räkning.

6 6 (17) 2 Regelverk och internationella rekommendationer 2.1 Lagstiftning Följande författning knyter an till dessa föreskrifter och anvisningar: Värdepappersmarknadslagen (746/2012) 2.2 Europeiska unionens förordningar Följande EU-förordning knyter an till dessa föreskrifter och anvisningar: Förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet, EUT L 241, s (förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument). 2.3 EU-direktiv Följande EU-direktiv knyter an till dessa föreskrifter och anvisningar: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, av den 21 april 2004, om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, EUT L 145, s Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter Finansinspektionens befogenheter att utfärda tvingande föreskrifter bygger på 14 kap. 8 i värdepappersmarknadslagen. 2.5 Internationella rekommendationer Följande av Europeiska värdepapperstillsynskommitténs (CESR:s) rekommendationer och uttalanden som CESR:s efterträdare Europeiska värdepappers- och

7 7 (17) marknadsmyndigheten (ESMA) har beslutat att bibehålla oförändrade hänför sig till föreliggande föreskrifter och anvisningar: CESR:s riktlinjer för transaktionsrapportering (Level 3 Guidelines on MiFID Transaction Reporting; CESR/07 301). CESR:s uttalande om rapportering av derivattransaktioner (New Arrangements for the Reporting of Derivatives Trades in accordance with MiFID; CESR/07-627b). CESR:s riktlinjer för rapportering av OTC-derivattransaktioner (How to report transactions on OTC derivative instruments, guidance; CESR /10-661). ESMAs anvisningar och rekommendationer finns på och på ESMAs webbplats på

8 8 (17) 3 Syfte (1) Syftet med dessa föreskrifter och anvisningar är att samla bestämmelser på olika nivåer om skyldigheten för tillhandahållare av investeringstjänster att rapportera transaktioner och delge tillhandahållarna av investeringstjänster Europeiska värdepappersmarknadsmyndighetens (ESMA) anvisningar och rekommendationer som de bör ta i beaktande i sin verksamhet. (2) Syftet med transaktionsrapporteringen är att ge Finansinspektionen tillgång till sådan sammanställd information om handeln med finansiella instrument som behövs för transaktionstillsynen.

9 9 (17) 4 Rapporteringsskyldighet 4.1 Rapporteringsskyldiga (1) Enligt 14 kap. 7 1 mom. i värdepappersmarknadslagen gäller skyldigheten att rapportera transaktioner finländska tillhandahållare av investeringstjänster och i Finland etablerade filialer till utländska tillhandahållare av investeringstjänster som utför transaktioner med finansiella instrument. (2) Enligt 14 kap. 7 5 mom. i värdepappersmarknadslagen gäller skyldigheten att rapportera transaktioner även i stycke (1) nämnda tillhandahållare av investeringstjänster om de förmedlar ett uppdrag som gäller finansiella instrument till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. (3) skyldigheten att rapportera transaktioner som i utlandet etablerade filialer till finländska tillhandahållare av investeringstjänster utför eller förmedlar till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. ANVISNING (styckena 4 5) (4) Enligt Finansinspektionens tolkning kan en i Finland etablerad filial till en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster rapportera transaktioner till Finansinspektionen i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar även när de utförs i samband med tillhandahållande av investeringstjänster utanför Finland. 2 Om filialen dock beslutar rapportera till sin hemstat de transaktioner som den har utfört i samband med tillhandahållande av investeringstjänster utanför Finland, råder Finansinspektionen filialen att underrätta Finansinspektionen om detta på förhand. (5) Enligt Finansinspektionens tolkning avgör värdlandets lagstiftning när skyldighet uppkommer för en filial i utlandet till en finländsk tillhandahållare av investeringstjänster att rapportera transaktionen i värdlandet. Om filialen inte är skyldig att rapportera transaktionen i värdlandet råder Finansinspektionen tillhandahållaren av investeringstjänsten att rapportera transaktionen i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till Finansinspektionen. 2 CESR/07-301, s. 3 4.

10 10 (17) 4.2 Finansiella instrument som ska rapporteras Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland (6) Tillhandahållare av investeringstjänster ska enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen rapportera transaktioner med alla sådana finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland. ANVISNING (styckena 7-8 ) (7) Enligt Finansinspektionens tolkning gäller skyldigheten att rapportera transaktioner inte råvaru-, valuta eller räntederivatkontrakt, det vill säga derivatkontrakt där den underliggande tillgången inte direkt eller indirekt är ett värdepapper. 3 Finansinspektionen begär vid behov uppgifter om transaktioner som utförts med dessa derivatkontrakt av de behöriga myndigheterna i de övriga EES-staterna. (8) Finansinspektionen rekommenderar att en värdepappersförmedlare som börjar handla direkt med derivatkontrakt enligt stycke (7) på en reglerad marknad i en annan EES-stat i förväg underrättar Finansinspektionen om detta Finansiella instrument vars värde är beroende av finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland (9) Tillhandahållare av investeringstjänster ska enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen rapportera även sådana finansiella instrument vars värde är beroende av ett finansiellt instrument som avses i stycke (6) i avsnitt ANVISNING (stycke10) (10) Enligt Finansinspektionens tolkning gäller transaktionsrapporteringsskyldigheten dock endast sådana finansiella instrument enligt stycke (9) ovan vars värde bestäms av ett enskilt värdepapper eller derivatkontrakt. Närmare instruktioner finns i CESR:s riktlinjer How to report transactions on OTC derivative instruments(cers/10-661). 4.3 Utförande av transaktioner (11) Tillhandahållare av investeringstjänster ska enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen rapportera transaktioner oberoende av var transaktionen har utförts. ANVISNING (stycke 12) (12) Enligt Finansinspektionens tolkning anses tillhandahållaren av investeringstjänster ha utfört transaktionen i följande situationer: 3 Angående rapporteringen av sådana derivatkontrakt se CESR:s dokument "New Arrangements for the Reporting of Derivatives Trades in accordance with MiFID".

11 11 (17) Tillhandahållaren av investeringstjänster köper eller säljer det finansiella instrumentet i eget namn och för egen räkning till exempel oberoende av vem som är motpart i transaktionen eller om tillhandahållaren av investeringstjänster tar en prisrisk i transaktionen eller inte. Tillhandahållaren av investeringstjänster utför ett kunduppdrag genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning. I egenskap av kapitalförvaltare utför tillhandahållaren av investeringstjänster en transaktion som den beslutat på uppdrag av en kund genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning. 4.4 Vidareförmedling av uppdrag (13) Enligt 14 kap. 7 5 mom. i värdepappersmarknadslagen ska en tillhandahållare av investeringstjänster som till en annan tillhandahållare av investeringstjänster vidareförmedlar ett uppdrag som gäller finansiella instrument enligt 1 mom. rapportera en transaktion till Finansinspektionen och då också ange för vems räkning den har utförts, om inte den tillhandahållare av investeringstjänster som utfört transaktionen på behörigt sätt har rapporterat dessa uppgifter. ANVISNING (styckena 14 16) (14) Enligt Finansinspektionens tolkning anses tillhandahållaren av investeringstjänster ha förmedlat uppdraget i följande situationer: Tillhandahållaren av investeringstjänster förmedlar ett kunduppdrag vidare till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. I egenskap av kapitalförvaltare ger tillhandahållaren av investeringstjänster ett uppdrag som den beslutat på uppdrag av en kund till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. (15) Om filialen till en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster förmedlar sina kunders uppdrag till sitt huvudkontor eller annat verksamhetsställe eller till en annan sammanslutning som tillhandahåller investeringstjänster för utförande, rapporterar filialen enligt Finansinspektionens tolkning till Finansinspektionen transaktioner som utförts enligt de förmedlade uppdragen i enlighet med 14 kap. 7 i värdepappersmarknadslagen och kap. 7 i dessa föreskrifter och anvisningar. Om filialens huvudkontor, annat verksamhetsställe eller annan tillhandahållare av investeringstjänster dock i enlighet med 14 kap. 7 i värdepappersmarknadslagen och kap. 7 i dessa föreskrifter och anvisningar rapporterar till Finansinspektionen kunduppgifterna gällande de transaktioner som filialen förmedlat, behöver filialen inte lämna transaktionsrapporter till Finansinspektionen. (16) Det som fastställs ovan i avsnitten 4.1, 4.2 och nedan i avsnitten 4.5 och 4.6, gäller enligt Finansinspektionens tolkning även vidareförmedling av uppdrag. 4.5 Transaktioner som ska rapporteras (17) Enligt 5 artikel i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument omfattar transaktioner som ska rapporteras inte

12 12 (17) a) transaktioner för värdepappersfinansiering b) utnyttjande av optioner eller säkerställda långa optioner c) primärmarknadstransaktioner (exempelvis emittering, tilldelning eller teckning) med finansiella instrument som omfattas av artikel a och b i direktivet 2004/39/EG. ANVISNING (styckena 18 20) (18) Enligt Finansinspektionens tolkning behöver värdepapperslåneavtal inte rapporteras. (19) Enligt Finansinspektionens tolkning kan utöver utnyttjande av optioner och warranter som avses ovan i stycke (17) b) också utnyttjande av andra motsvarande finansiella instrument av derivatkaraktär, såsom terminer och andra futurer samt optionsrätter enligt aktiebolagslagen, lämnas orapporterat. (20) Enligt Finansinspektionens tolkning upprättar i regel tillhandahållaren av investeringstjänster en transaktionsrapport för en transaktion (köp eller försäljning). Det finns följande undantag från detta: Om tillhandahållaren av investeringstjänster utför en transaktion mellan två kunder ska både köp och försäljning rapporteras separat även om tillhandahållaren av investeringstjänster inte gått in som motpart till kunderna i transaktionen för egen räkning. Om tillhandahållaren av investeringstjänster utför kundens uppdrag på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform genom att gå in som motpart till kunden i transaktionen för egen räkning ska både köp och försäljning rapporteras separat. Om tillhandahållaren av investeringstjänster förmedlar ett kunduppdrag till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande, men förmedlar inte kunduppgifterna, rapporterar den som utför uppdraget, den utförda transaktionen och vidarebefordraren på en separat rapport den förmedlade transaktionen inklusive kunduppgifter. I fråga om sammanlagda uppdrag rapporteras separat både den utförda sammanlagda transaktionen och en specifikation för varje kund. 4.6 Rapporteringstid (21) Enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen ska tillhandahållare av investeringstjänster utan dröjsmål och senast följande bankdag rapportera en transaktion till Finansinspektionen.

13 13 (17) 5 Rapporteringskanaler (1) Enligt 14 kap. 7 3 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen kan transaktioner rapporteras till Finansinspektionen av en tillhandahållare av investeringstjänster en tredje part på en sådan operatörs vägnar som tillhandahåller investeringstjänster, en börs eller marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i en EES-stat inom vars handel transaktionen har genomförts; börsen eller marknadsplatsoperatören ger då rapporten i stället för en tillhandahållare av investeringstjänster, eller en annan operatör av ett ordermatchnings- eller rapportsystem, när Finansinspektionen uttryckligen har godkänt operatören att ge rapporten i stället för en tillhandahållare av investeringstjänster. (2) Enligt artikel 12.2 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument ska den behöriga myndigheten godkänna ett ordermatchnings- eller rapportsystem enligt stycke (1) d) ovan om systemets arrangemang för transaktionsrapportering uppfyller kraven i artikel 12.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 (se kapitel 6 nedan) och en behörig myndighet övervakar att kraven kontinuerligt är uppfyllda. (3) På transaktionsrapportering enligt stycke (1) b) ovan kan också bestämmelserna om utläggning av verksamhet tillämpas, se närmare Föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning av verksamhet. ANVISNING (styckena 4-5) (4) Om en behörig myndighet i en annan EES-stat har godkänt ordermatchnings- eller rapportsystemet enligt stycke (1) d) ovan krävs enligt Finansinspektionens tolkning Finansinspektionens godkännande endast av att samma system uppfyller kraven enligt kapitel 6 stycke (1) e) nedan. 4 (5) Finansinspektionen rekommenderar att alla rapporteringsskyldiga tillhandahållare av investeringstjänster på förhand meddelar Finansinspektionen vilka rapporteringskanaler de kommer att använda i transaktionsrapporteringen och anmäler förändringar i dem. 4 CESR/ s. 7.

14 14 (17) 6 Krav på rapporteringskanaler (1) Enligt artikel 12.1 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument ska rapporterna om transaktioner med finansiella instrument som utförts och förmedlats vidare lämnas i elektronisk form och metoderna för rapportutformningen ska uppfylla följande villkor: a) De ska säkerställa de rapporterade uppgifternas säkerhet och sekretess. b) De ska innehålla rutiner för identifiering och korrigering av fel i transaktionsrapporter. c) De ska innehålla rutiner för att styrka transaktionsrapportens källa. d) De ska innehålla lämpliga säkerhetsåtgärder, så att rapporteringen kan återupptas snarast möjligt efter ett systemfel. e) De ska möjliggöra rapportering av de uppgifter som krävs enligt artikel 13 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument (EG) nr 1287/2006 inom de tidsgränser som anges i avsnitt 4.6 i dessa föreskrifter och anvisningar i det format som Finansinspektionen begär och enligt kraven i stycke (1). (2) Enligt artikel 12.1 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument behöver rapporterna inte lämnas i elektronisk form i undantagsfall när de får lämnas på ett sådant medium som inte är elektroniskt men som gör det möjligt att lagra informationen så att den är tillgänglig för Finansinspektionen. ANVISNING (stycke 3) (3) Enligt Finansinspektionens tolkning avser undantagsfall enligt stycke (2) ovan undantagsförhållanden enligt 3 i beredskapslagen (1552/2011).

15 15 (17) 7 Rapportinnehåll (1) Om innehållet i transaktionsrapporten föreskrivs i artikel 13 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument. (2) Enligt 14 kap. 8 i värdepappersmarknadslagen får Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om innehållet i de transaktionsrapporter som avses i 14 kap. 7 1 mom. inom de gränser som förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument tillåter samt, i syfte att trygga en effektiv övervakning, om innehållet i transaktionsrapporter som avses i 14 kap. 7 5 mom. i lagen. Dessutom kan Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om på vilket sätt och i vilken form rapporter som avses i 7 ska tillhandahållas och upprättas. FÖRESKRIFT (punkterna 3 5) (3) Tillhandahållaren av investeringstjänster ska tillställa Finansinspektionen de uppgifter som rapporteras i enlighet med de gällande anvisningarna om elektronisk rapportering. En beskrivning och tillhörande rapporteringsexempel finns på Finansinspektionens webbplats (4) När en transaktion med ett finansiellt instrument utförs i Finland på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, ska av rapporten dessutom framgå ett s.k. transaktionsnummer om ett sådant nummer tillhandahållits av marknadsplatsen. (5) Rapporten om en transaktion som utförts för kundens räkning eller vidarebefordrats ska innehålla kundens identifikationsuppgifter enligt följande: för fysiska personer används den finländska personbeteckningen som identifikationsuppgift. Om en fysisk person inte har en finländsk personbeteckning används födelsedatumet. Om födelsedatumet inte är tillgängligt, används en av Euroclear Finland Ab tilldelad artificiell kundkod eller en individuell kundkod som getts av tillhandahållaren av investeringstjänster. för sammanslutningar används det finländska FO-numret som identifikationsuppgift. Om sammanslutningen inte har ett finländskt FO-nummer, används som identifikationsuppgift ett motsvarande registernummer för sammanslutningar i sammanslutningens hemstat, en av Euroclear Finland Ab tilldelad artificiell kundkod eller en individuell kundkod som getts av tillhandahållaren av investeringstjänster. ANVISNING (styckena 6-8) (6) Enligt Finansinspektionens tolkning tilldelar tillhandahållaren av investeringstjänster varje kund utöver de i stycke (5) nämnda uppgifterna även en individuell kundkod, som förblir oförändrad i minst ett år.

16 16 (17) (7) Enligt Finansinspektionens tolkning rapporteras den i stycke (5) nämnda identifikationsuppgiften även för transaktioner i vilka tillhandahållaren av investeringstjänster utför en transaktion utanför en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform för egen räkning och kunden är motpart i transaktionen. (8) Till skillnad från stycke (5) ovan kan tillhandahållaren av investeringstjänster enligt Finansinspektionens tolkning dock ge samma kund flera kundkoder om detta motiveras av särskilda affärsskäl, t.ex. om kunden är ett fondbolag vars placeringsfonder alla har en egen kundkod.

17 17 (17) 8 Upphävda föreskrifter och anvisningar (1) När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphävs Finansinspektionens: Standard RA5.1 Transaktionsrapportering, utfärdad den 26 oktober 2007

Föreskrifter och anvisningar 6/2016

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Dnr FIVA 6/01.00/2016 Utfärdade 7.6.2016 Gäller från 3.7.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Scenarier för transaktionsrapportering

Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 1 (34) Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 2 (34) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Anknyter till TREM version 3.0

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 8/2015

Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, Dnr FIVA 17/01.00/2015 Utfärdade 30.11.2015 Gäller från 1.1.2016 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2013

Föreskrifter och anvisningar 10/2013 Föreskrifter och anvisningar 10/2013 Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk Dnr FIVA 11/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2 Standard RA2.1 Rapportering av misstänkta transaktioner till Finansinspektionen Föreskrifter och allmänna råd Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 tills vidare 2 (12) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 1.1 Målgrupp 3 2 Syfte

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 11/2013

Föreskrifter och anvisningar 11/2013 Föreskrifter och anvisningar 11/2013 Utarbetande och spridning av investeringsrekommendationer Dnr FIVA 12/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2015

Föreskrifter och anvisningar 2/2015 Föreskrifter och anvisningar 2/2015 Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande Dnr FIVA 7/01.00/2015 Utfärdade 14.10.2015 Gäller från Kapitel 2, 3 och 4: 1.11.2015; kapitel 5 och 6: 1.1.2016

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 20/2013

Föreskrifter och anvisningar 20/2013 Föreskrifter och anvisningar 20/2013 Rapportering av finansiell information Dnr 28/01.00/2013 Utfärdade 9.12.2013 Gäller från 1.1.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 förnamn.efternamn@fiva.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 1/2015

Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I Dnr FIVA 2/01.00/2015 Utfärdade 16.3.2015 Gäller från 1.4.2015 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 december 2011 1244/2011 Lag om ändring av kreditinstitutslagen Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet

Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet tills vidare 1 (6) Till kreditinstituten Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten och 11 2 mom.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 748/2012 Lag om handel med finansiella instrument Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Lag. om ändring av 1 och 6 i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Lag. om ändring av 1 och 6 i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift Lag om ändring av 1 och 6 i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 1 mom. 20 punkten och 6 1 mom.,

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 746/2012 Värdepappersmarknadslag Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) 17065/14 FÖLJENOT från: inkom den: 17 december 2014 till: Komm. dok. nr: Ärende: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT 243 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Pohjola Corporate Finance Ab

Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola Corporate Finance Ab 1 (2) UPPFÖRANDEREGLER ANGÅENDE KUNDKATEGORISERING, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH UTREDNINGSPLIKT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1494/2011 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011 I enlighet med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.6. Anmälan om utläggning av verksamhet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.6 Anmälan om utläggning av verksamhet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Lag. om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 1 mom. 9 punkten, 4 1 mom., 5 1 mom. och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 juli 2011 903/2011 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2012

Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Säkring av ansvarsskulden, behandling i bokföringen och bokslutet Dnr FIVA 10/01.00/2011 Utfärdade 23.2.2012 Gäller från 31.12.2011 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Transaktionsrapportering

Transaktionsrapportering PROMEMORIA Datum 2006-10-13 Senast uppdaterat 2011-03-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Transaktionsrapportering

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter

om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Läs mer

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.4. Rapportering av länderrisker. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.4 Rapportering av länderrisker Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 1/120/2005 2 (10) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund 5 4 Rapportering till Finansinspektionen

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2013

Föreskrifter och anvisningar 16/2013 Föreskrifter och anvisningar 16/2013 Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster Dnr FIVA 4/01.00/2011 Utfärdade 17.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID. 25 juni 2012 ESMA/2012/387

Riktlinjer. Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID. 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Riktlinjer Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Datum: 25 juni 2012 ESMA/2012/387 Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner 3 III. Syfte

Läs mer

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital.

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om värdepappersföretag, lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband därmed PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 RIKTLINJER OM DE UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM INTECKNADE OCH ICKE INTECKNADE TILLGÅNGAR 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FÖLJENOT från: inkom den: 3 februari 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-10-22 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:43) om inregistrering av fondpapper

Läs mer

12.5.2009. Bolag som lämnar rapporten, dvs. värdepappersförmedlaren själv eller någon utomstående för värdepappersförmedlarens räkning.

12.5.2009. Bolag som lämnar rapporten, dvs. värdepappersförmedlaren själv eller någon utomstående för värdepappersförmedlarens räkning. Anvisning 1 (5) RAPPORTINNEHÅLL - RAPPORTERINGSANVISNINGAR Technical reporting firm Reporting firm Bolag som lämnar rapporten, dvs. värdepappersförmedlaren själv eller någon utomstående för värdepappersförmedlarens

Läs mer

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-12-14 BESLUTSPROMEMORIA Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2013

Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter Dnr FIVA 6/01.00/2012 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Standard 5.5. Investeringsrekommendationer och godtagbar marknadspraxis. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 5.5. Investeringsrekommendationer och godtagbar marknadspraxis. Föreskrifter och allmänna råd Standard 5.5 Investeringsrekommendationer och godtagbar marknadspraxis Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN godtagbar marknadspraxis dnr 5/120/2005 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Riktlinjer om MAR Personer som mottar marknadssonderingar

Riktlinjer om MAR Personer som mottar marknadssonderingar Riktlinjer om MAR Personer som mottar marknadssonderingar 10/11/2016 ESMA/2016/1477 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 3 2 Definitioner... 3 3 Syfte... 4 4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den SV 10830 rev 2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller

Läs mer

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN:

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN AV KUNDER Enligt lagen om investeringstjänster ska tillhandahållare av investeringstjänster, t.ex. en bankeller

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Standard 2.1. Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 2.1. Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster. Föreskrifter och allmänna råd Standard 2.1 Uppföranderegler för tillhandahållande av Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 3/2013

Föreskrifter och anvisningar 3/2013 Föreskrifter och anvisningar 3/2013 Handläggning av kundklagomål Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 6.3.2013 Gäller från 18.3.2013 Ändrade 1.1.2015 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation 20/10/2016 ESMA/2016/1478 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 3 2 Definitioner... 3 3 Syfte... 3 4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter...

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FÖLJENOT från: inkom den: 17 mars 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG tills vidare 1 (5) Till värdepappersföretagen FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 29 2 mom. lagen om värdepappersföretag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER

2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER 1 (5) 2 RIKTLINJER FÖR REGLERING AV HUVUDAVSNITT UPPFÖRANDEREGLER Syfte, bakgrund och rättsgrund I sina uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster har Finansinspektionen som mål att

Läs mer

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3c Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare enligt schablonmetoden dnr 12/120/2006

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 765/2012 Lag om ändring av lagen om placeringsfonder Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Riktlinjer. System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga myndigheter

Riktlinjer. System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga myndigheter Riktlinjer System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga myndigheter 24 February 2012 ESMA/2012/122 (SV) Datum: 24 February 2012 ESMA/2012/122

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard RA6.1. Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en

Läs mer

Promemorian Några finansmarknadsfrågor (dnr Fi2016/02589/V)

Promemorian Några finansmarknadsfrågor (dnr Fi2016/02589/V) 2016-10-05 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 16-10416 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer