Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter och anvisningar 12/2013"

Transkript

1 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade Gäller från FINANSINSPEKTIONEN telefon fax Upplysningar Marknadstillsyn/Marknader

2 2 (17) Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar Föreskrifter I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas. Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter. Anvisningar I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser. Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas. Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på Finansinspektionens webbplats. Finansinspektionen.fi > Regelverk > Föreskriftssamling > Ny föreskriftssamling

3 3 (17) Innehåll 1 Tillämpningsområde och definitioner Tillämpningsområde Definitioner 4 2 Regelverk och internationella rekommendationer Lagstiftning Europeiska unionens förordningar EU-direktiv Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter Internationella rekommendationer 6 3 Syfte 8 4 Rapporteringsskyldighet Rapporteringsskyldiga Finansiella instrument som ska rapporteras Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland Finansiella instrument vars värde är beroende av finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland Utförande av transaktioner Vidareförmedling av uppdrag Transaktioner som ska rapporteras Rapporteringstid 12 5 Rapporteringskanaler 13 6 Krav på rapporteringskanaler 14 7 Rapportinnehåll 15 8 Upphävda föreskrifter och anvisningar 17

4 4 (17) 1 Tillämpningsområde och definitioner 1.1 Tillämpningsområde Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt enligt lagen om Finansinspektionen: kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster värdepappersföretag filialer i Finland till utländska kreditinstitut som auktoriserats i EES-området och som tillhandahåller investeringstjänster filialer i Finland till utländska kreditinstitut som auktoriserats utanför EES (filialer till kreditinstitut i tredje land) och som tillhandahåller investeringstjänster filialer i Finland till utländska värdepappersföretag som auktoriserats inom EES filialer i Finland till utländska värdepappersföretag auktoriserats utanför EES (filialer till värdepappersföretag i tredje land) finländska fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster (kapitalförvaltning) filialer i Finland till utländska fondbolag som auktoriserats inom EES och som tillhandahåller investeringstjänster (kapitalförvaltning) utländska fondbolags filialer i Finland som auktoriserats utanför EES (filialer till fondbolag i tredje land) och som tillhandahåller investeringstjänster 1.2 Definitioner I dessa föreskrifter och anvisningar används nedan följande definitioner: (1) Med finansiella instrument avses sådana i 1 kap. 10 i lagen om investeringstjänster avsedda finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller i Finland på en multilateral handelsplattform, samt finansiella instrument vars värde är beroende av ett sådana finansiella instrument. (2) Med reglerad marknad avses ett handelsförfarande enligt 1 kap. 2 6 punkt i lagen om handel med finansiella instrument. (3) Med tillhandahållare av investeringstjänster avses de tillsynsobjekt som avses i stycke 1.1 i dessa föreskrifter och anvisningar. 1 1 Se även 2 kap. 10 i värdepappersmarknadslagen

5 5 (17) (4) Med multilateral handelsplattform avses ett handelsförfarande enligt 1 kap. 2 7 punkt i lagen om handel med finansiella instrument. (5) Med utförare av uppdraget avses en tillhandahållare av investeringstjänster som köper eller säljer finansiella instrument i eget namn för egen räkning, utför ett kunduppdrag genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning eller som i egenskap av kapitalförvaltare utför en transaktion som den beslutat på uppdrag av en kund genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning. (6) Med vidareförmedlare avses en tillhandahållare av investeringstjänster som förmedlar ett kunduppdrag vidare till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande eller som i egenskap av kapitalförvaltare ger ett uppdrag som den beslutat på uppdrag av en kund vidare till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. (7) Med transaktion avses köp och försäljning av finansiella instrument med undantag av transaktioner för värdepappersfinansiering, utnyttjande av optioner eller täckta långa optioner och primärmarknadstransaktioner (artikel 5 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument). (8) Med transaktion för värdepappersfinansiering avses utlåning eller upplåning av aktier eller andra finansiella instrument, repa eller omvänd repa, köp- och återförsäljningstransaktion eller sälj- och återköpstransaktion (artikel 2.10 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument). (9) Med sammanlagt uppdrag avses köp- eller säljuppdrag som getts i fler än en kunds räkning. (10) Med sammanlagd transaktion avses en transaktion som utförts i fler än en kunds räkning.

6 6 (17) 2 Regelverk och internationella rekommendationer 2.1 Lagstiftning Följande författning knyter an till dessa föreskrifter och anvisningar: Värdepappersmarknadslagen (746/2012) 2.2 Europeiska unionens förordningar Följande EU-förordning knyter an till dessa föreskrifter och anvisningar: Förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet, EUT L 241, s (förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument). 2.3 EU-direktiv Följande EU-direktiv knyter an till dessa föreskrifter och anvisningar: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, av den 21 april 2004, om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, EUT L 145, s Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter Finansinspektionens befogenheter att utfärda tvingande föreskrifter bygger på 14 kap. 8 i värdepappersmarknadslagen. 2.5 Internationella rekommendationer Följande av Europeiska värdepapperstillsynskommitténs (CESR:s) rekommendationer och uttalanden som CESR:s efterträdare Europeiska värdepappers- och

7 7 (17) marknadsmyndigheten (ESMA) har beslutat att bibehålla oförändrade hänför sig till föreliggande föreskrifter och anvisningar: CESR:s riktlinjer för transaktionsrapportering (Level 3 Guidelines on MiFID Transaction Reporting; CESR/07 301). CESR:s uttalande om rapportering av derivattransaktioner (New Arrangements for the Reporting of Derivatives Trades in accordance with MiFID; CESR/07-627b). CESR:s riktlinjer för rapportering av OTC-derivattransaktioner (How to report transactions on OTC derivative instruments, guidance; CESR /10-661). ESMAs anvisningar och rekommendationer finns på och på ESMAs webbplats på

8 8 (17) 3 Syfte (1) Syftet med dessa föreskrifter och anvisningar är att samla bestämmelser på olika nivåer om skyldigheten för tillhandahållare av investeringstjänster att rapportera transaktioner och delge tillhandahållarna av investeringstjänster Europeiska värdepappersmarknadsmyndighetens (ESMA) anvisningar och rekommendationer som de bör ta i beaktande i sin verksamhet. (2) Syftet med transaktionsrapporteringen är att ge Finansinspektionen tillgång till sådan sammanställd information om handeln med finansiella instrument som behövs för transaktionstillsynen.

9 9 (17) 4 Rapporteringsskyldighet 4.1 Rapporteringsskyldiga (1) Enligt 14 kap. 7 1 mom. i värdepappersmarknadslagen gäller skyldigheten att rapportera transaktioner finländska tillhandahållare av investeringstjänster och i Finland etablerade filialer till utländska tillhandahållare av investeringstjänster som utför transaktioner med finansiella instrument. (2) Enligt 14 kap. 7 5 mom. i värdepappersmarknadslagen gäller skyldigheten att rapportera transaktioner även i stycke (1) nämnda tillhandahållare av investeringstjänster om de förmedlar ett uppdrag som gäller finansiella instrument till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. (3) skyldigheten att rapportera transaktioner som i utlandet etablerade filialer till finländska tillhandahållare av investeringstjänster utför eller förmedlar till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. ANVISNING (styckena 4 5) (4) Enligt Finansinspektionens tolkning kan en i Finland etablerad filial till en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster rapportera transaktioner till Finansinspektionen i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar även när de utförs i samband med tillhandahållande av investeringstjänster utanför Finland. 2 Om filialen dock beslutar rapportera till sin hemstat de transaktioner som den har utfört i samband med tillhandahållande av investeringstjänster utanför Finland, råder Finansinspektionen filialen att underrätta Finansinspektionen om detta på förhand. (5) Enligt Finansinspektionens tolkning avgör värdlandets lagstiftning när skyldighet uppkommer för en filial i utlandet till en finländsk tillhandahållare av investeringstjänster att rapportera transaktionen i värdlandet. Om filialen inte är skyldig att rapportera transaktionen i värdlandet råder Finansinspektionen tillhandahållaren av investeringstjänsten att rapportera transaktionen i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till Finansinspektionen. 2 CESR/07-301, s. 3 4.

10 10 (17) 4.2 Finansiella instrument som ska rapporteras Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland (6) Tillhandahållare av investeringstjänster ska enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen rapportera transaktioner med alla sådana finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland. ANVISNING (styckena 7-8 ) (7) Enligt Finansinspektionens tolkning gäller skyldigheten att rapportera transaktioner inte råvaru-, valuta eller räntederivatkontrakt, det vill säga derivatkontrakt där den underliggande tillgången inte direkt eller indirekt är ett värdepapper. 3 Finansinspektionen begär vid behov uppgifter om transaktioner som utförts med dessa derivatkontrakt av de behöriga myndigheterna i de övriga EES-staterna. (8) Finansinspektionen rekommenderar att en värdepappersförmedlare som börjar handla direkt med derivatkontrakt enligt stycke (7) på en reglerad marknad i en annan EES-stat i förväg underrättar Finansinspektionen om detta Finansiella instrument vars värde är beroende av finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland (9) Tillhandahållare av investeringstjänster ska enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen rapportera även sådana finansiella instrument vars värde är beroende av ett finansiellt instrument som avses i stycke (6) i avsnitt ANVISNING (stycke10) (10) Enligt Finansinspektionens tolkning gäller transaktionsrapporteringsskyldigheten dock endast sådana finansiella instrument enligt stycke (9) ovan vars värde bestäms av ett enskilt värdepapper eller derivatkontrakt. Närmare instruktioner finns i CESR:s riktlinjer How to report transactions on OTC derivative instruments(cers/10-661). 4.3 Utförande av transaktioner (11) Tillhandahållare av investeringstjänster ska enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen rapportera transaktioner oberoende av var transaktionen har utförts. ANVISNING (stycke 12) (12) Enligt Finansinspektionens tolkning anses tillhandahållaren av investeringstjänster ha utfört transaktionen i följande situationer: 3 Angående rapporteringen av sådana derivatkontrakt se CESR:s dokument "New Arrangements for the Reporting of Derivatives Trades in accordance with MiFID".

11 11 (17) Tillhandahållaren av investeringstjänster köper eller säljer det finansiella instrumentet i eget namn och för egen räkning till exempel oberoende av vem som är motpart i transaktionen eller om tillhandahållaren av investeringstjänster tar en prisrisk i transaktionen eller inte. Tillhandahållaren av investeringstjänster utför ett kunduppdrag genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning. I egenskap av kapitalförvaltare utför tillhandahållaren av investeringstjänster en transaktion som den beslutat på uppdrag av en kund genom att köpa eller sälja finansiella instrument för kundens räkning. 4.4 Vidareförmedling av uppdrag (13) Enligt 14 kap. 7 5 mom. i värdepappersmarknadslagen ska en tillhandahållare av investeringstjänster som till en annan tillhandahållare av investeringstjänster vidareförmedlar ett uppdrag som gäller finansiella instrument enligt 1 mom. rapportera en transaktion till Finansinspektionen och då också ange för vems räkning den har utförts, om inte den tillhandahållare av investeringstjänster som utfört transaktionen på behörigt sätt har rapporterat dessa uppgifter. ANVISNING (styckena 14 16) (14) Enligt Finansinspektionens tolkning anses tillhandahållaren av investeringstjänster ha förmedlat uppdraget i följande situationer: Tillhandahållaren av investeringstjänster förmedlar ett kunduppdrag vidare till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. I egenskap av kapitalförvaltare ger tillhandahållaren av investeringstjänster ett uppdrag som den beslutat på uppdrag av en kund till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande. (15) Om filialen till en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster förmedlar sina kunders uppdrag till sitt huvudkontor eller annat verksamhetsställe eller till en annan sammanslutning som tillhandahåller investeringstjänster för utförande, rapporterar filialen enligt Finansinspektionens tolkning till Finansinspektionen transaktioner som utförts enligt de förmedlade uppdragen i enlighet med 14 kap. 7 i värdepappersmarknadslagen och kap. 7 i dessa föreskrifter och anvisningar. Om filialens huvudkontor, annat verksamhetsställe eller annan tillhandahållare av investeringstjänster dock i enlighet med 14 kap. 7 i värdepappersmarknadslagen och kap. 7 i dessa föreskrifter och anvisningar rapporterar till Finansinspektionen kunduppgifterna gällande de transaktioner som filialen förmedlat, behöver filialen inte lämna transaktionsrapporter till Finansinspektionen. (16) Det som fastställs ovan i avsnitten 4.1, 4.2 och nedan i avsnitten 4.5 och 4.6, gäller enligt Finansinspektionens tolkning även vidareförmedling av uppdrag. 4.5 Transaktioner som ska rapporteras (17) Enligt 5 artikel i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument omfattar transaktioner som ska rapporteras inte

12 12 (17) a) transaktioner för värdepappersfinansiering b) utnyttjande av optioner eller säkerställda långa optioner c) primärmarknadstransaktioner (exempelvis emittering, tilldelning eller teckning) med finansiella instrument som omfattas av artikel a och b i direktivet 2004/39/EG. ANVISNING (styckena 18 20) (18) Enligt Finansinspektionens tolkning behöver värdepapperslåneavtal inte rapporteras. (19) Enligt Finansinspektionens tolkning kan utöver utnyttjande av optioner och warranter som avses ovan i stycke (17) b) också utnyttjande av andra motsvarande finansiella instrument av derivatkaraktär, såsom terminer och andra futurer samt optionsrätter enligt aktiebolagslagen, lämnas orapporterat. (20) Enligt Finansinspektionens tolkning upprättar i regel tillhandahållaren av investeringstjänster en transaktionsrapport för en transaktion (köp eller försäljning). Det finns följande undantag från detta: Om tillhandahållaren av investeringstjänster utför en transaktion mellan två kunder ska både köp och försäljning rapporteras separat även om tillhandahållaren av investeringstjänster inte gått in som motpart till kunderna i transaktionen för egen räkning. Om tillhandahållaren av investeringstjänster utför kundens uppdrag på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform genom att gå in som motpart till kunden i transaktionen för egen räkning ska både köp och försäljning rapporteras separat. Om tillhandahållaren av investeringstjänster förmedlar ett kunduppdrag till en annan tillhandahållare av investeringstjänster för utförande, men förmedlar inte kunduppgifterna, rapporterar den som utför uppdraget, den utförda transaktionen och vidarebefordraren på en separat rapport den förmedlade transaktionen inklusive kunduppgifter. I fråga om sammanlagda uppdrag rapporteras separat både den utförda sammanlagda transaktionen och en specifikation för varje kund. 4.6 Rapporteringstid (21) Enligt 14 kap. 7 1 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen ska tillhandahållare av investeringstjänster utan dröjsmål och senast följande bankdag rapportera en transaktion till Finansinspektionen.

13 13 (17) 5 Rapporteringskanaler (1) Enligt 14 kap. 7 3 och 5 mom. i värdepappersmarknadslagen kan transaktioner rapporteras till Finansinspektionen av en tillhandahållare av investeringstjänster en tredje part på en sådan operatörs vägnar som tillhandahåller investeringstjänster, en börs eller marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i en EES-stat inom vars handel transaktionen har genomförts; börsen eller marknadsplatsoperatören ger då rapporten i stället för en tillhandahållare av investeringstjänster, eller en annan operatör av ett ordermatchnings- eller rapportsystem, när Finansinspektionen uttryckligen har godkänt operatören att ge rapporten i stället för en tillhandahållare av investeringstjänster. (2) Enligt artikel 12.2 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument ska den behöriga myndigheten godkänna ett ordermatchnings- eller rapportsystem enligt stycke (1) d) ovan om systemets arrangemang för transaktionsrapportering uppfyller kraven i artikel 12.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 (se kapitel 6 nedan) och en behörig myndighet övervakar att kraven kontinuerligt är uppfyllda. (3) På transaktionsrapportering enligt stycke (1) b) ovan kan också bestämmelserna om utläggning av verksamhet tillämpas, se närmare Föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning av verksamhet. ANVISNING (styckena 4-5) (4) Om en behörig myndighet i en annan EES-stat har godkänt ordermatchnings- eller rapportsystemet enligt stycke (1) d) ovan krävs enligt Finansinspektionens tolkning Finansinspektionens godkännande endast av att samma system uppfyller kraven enligt kapitel 6 stycke (1) e) nedan. 4 (5) Finansinspektionen rekommenderar att alla rapporteringsskyldiga tillhandahållare av investeringstjänster på förhand meddelar Finansinspektionen vilka rapporteringskanaler de kommer att använda i transaktionsrapporteringen och anmäler förändringar i dem. 4 CESR/ s. 7.

14 14 (17) 6 Krav på rapporteringskanaler (1) Enligt artikel 12.1 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument ska rapporterna om transaktioner med finansiella instrument som utförts och förmedlats vidare lämnas i elektronisk form och metoderna för rapportutformningen ska uppfylla följande villkor: a) De ska säkerställa de rapporterade uppgifternas säkerhet och sekretess. b) De ska innehålla rutiner för identifiering och korrigering av fel i transaktionsrapporter. c) De ska innehålla rutiner för att styrka transaktionsrapportens källa. d) De ska innehålla lämpliga säkerhetsåtgärder, så att rapporteringen kan återupptas snarast möjligt efter ett systemfel. e) De ska möjliggöra rapportering av de uppgifter som krävs enligt artikel 13 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument (EG) nr 1287/2006 inom de tidsgränser som anges i avsnitt 4.6 i dessa föreskrifter och anvisningar i det format som Finansinspektionen begär och enligt kraven i stycke (1). (2) Enligt artikel 12.1 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument behöver rapporterna inte lämnas i elektronisk form i undantagsfall när de får lämnas på ett sådant medium som inte är elektroniskt men som gör det möjligt att lagra informationen så att den är tillgänglig för Finansinspektionen. ANVISNING (stycke 3) (3) Enligt Finansinspektionens tolkning avser undantagsfall enligt stycke (2) ovan undantagsförhållanden enligt 3 i beredskapslagen (1552/2011).

15 15 (17) 7 Rapportinnehåll (1) Om innehållet i transaktionsrapporten föreskrivs i artikel 13 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument. (2) Enligt 14 kap. 8 i värdepappersmarknadslagen får Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om innehållet i de transaktionsrapporter som avses i 14 kap. 7 1 mom. inom de gränser som förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument tillåter samt, i syfte att trygga en effektiv övervakning, om innehållet i transaktionsrapporter som avses i 14 kap. 7 5 mom. i lagen. Dessutom kan Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om på vilket sätt och i vilken form rapporter som avses i 7 ska tillhandahållas och upprättas. FÖRESKRIFT (punkterna 3 5) (3) Tillhandahållaren av investeringstjänster ska tillställa Finansinspektionen de uppgifter som rapporteras i enlighet med de gällande anvisningarna om elektronisk rapportering. En beskrivning och tillhörande rapporteringsexempel finns på Finansinspektionens webbplats (4) När en transaktion med ett finansiellt instrument utförs i Finland på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, ska av rapporten dessutom framgå ett s.k. transaktionsnummer om ett sådant nummer tillhandahållits av marknadsplatsen. (5) Rapporten om en transaktion som utförts för kundens räkning eller vidarebefordrats ska innehålla kundens identifikationsuppgifter enligt följande: för fysiska personer används den finländska personbeteckningen som identifikationsuppgift. Om en fysisk person inte har en finländsk personbeteckning används födelsedatumet. Om födelsedatumet inte är tillgängligt, används en av Euroclear Finland Ab tilldelad artificiell kundkod eller en individuell kundkod som getts av tillhandahållaren av investeringstjänster. för sammanslutningar används det finländska FO-numret som identifikationsuppgift. Om sammanslutningen inte har ett finländskt FO-nummer, används som identifikationsuppgift ett motsvarande registernummer för sammanslutningar i sammanslutningens hemstat, en av Euroclear Finland Ab tilldelad artificiell kundkod eller en individuell kundkod som getts av tillhandahållaren av investeringstjänster. ANVISNING (styckena 6-8) (6) Enligt Finansinspektionens tolkning tilldelar tillhandahållaren av investeringstjänster varje kund utöver de i stycke (5) nämnda uppgifterna även en individuell kundkod, som förblir oförändrad i minst ett år.

16 16 (17) (7) Enligt Finansinspektionens tolkning rapporteras den i stycke (5) nämnda identifikationsuppgiften även för transaktioner i vilka tillhandahållaren av investeringstjänster utför en transaktion utanför en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform för egen räkning och kunden är motpart i transaktionen. (8) Till skillnad från stycke (5) ovan kan tillhandahållaren av investeringstjänster enligt Finansinspektionens tolkning dock ge samma kund flera kundkoder om detta motiveras av särskilda affärsskäl, t.ex. om kunden är ett fondbolag vars placeringsfonder alla har en egen kundkod.

17 17 (17) 8 Upphävda föreskrifter och anvisningar (1) När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphävs Finansinspektionens: Standard RA5.1 Transaktionsrapportering, utfärdad den 26 oktober 2007

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 1/2015

Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I Dnr FIVA 2/01.00/2015 Utfärdade 16.3.2015 Gäller från 1.4.2015 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 748/2012 Lag om handel med finansiella instrument Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Transaktionsrapportering

Transaktionsrapportering PROMEMORIA Datum 2006-10-13 Senast uppdaterat 2011-03-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Transaktionsrapportering

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2013

Föreskrifter och anvisningar 16/2013 Föreskrifter och anvisningar 16/2013 Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster Dnr FIVA 4/01.00/2011 Utfärdade 17.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2012

Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Säkring av ansvarsskulden, behandling i bokföringen och bokslutet Dnr FIVA 10/01.00/2011 Utfärdade 23.2.2012 Gäller från 31.12.2011 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2013

Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter Dnr FIVA 6/01.00/2012 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital.

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om värdepappersföretag, lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband därmed PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Standard 5.2b. Nimi ja nro 2

Standard 5.2b. Nimi ja nro 2 Standard 5.2b bolag och aktieägare Föreskrifter och allmänna råd Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (18) INNEHÅLL 1 Tilllämpning 4 2 Syfte och struktur 5 3 Internationella regelverk 6 4 Rättsgrund 7 5 Tolkning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG tills vidare 1 (5) Till värdepappersföretagen FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 29 2 mom. lagen om värdepappersföretag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel [UTKAST] den 6 februari 2006 [Institutional Reference] Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 749/2012 Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder RAPPORT DEN 22 juni 2004 DNR 04-4472- 399 Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder 2004:7 SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDER 1 GRANSKNINGEN 2 INFORMATION TILL KUNDERNA 3 FÖRETAGENS KONTROLL AV HUR ORDER UTFÖRS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 11 mars 2014 162/2014 Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Den årliga kunskapsuppdateringen 2008

Den årliga kunskapsuppdateringen 2008 Den årliga kunskapsuppdateringen 2008 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 KUNSKAPSKRAVENS FUNKTION...3 MIFID...4 FINANSIELLA INSTRUMENT...4 VÄRDEPAPPERSRÖRELSE...4 KUNDKATEGORISERING...4 BÄSTA ORDERUTFÖRANDE...5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Standard 5.1. Regelbunden informationsskyldighet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 5.1. Regelbunden informationsskyldighet. Föreskrifter och allmänna råd Standard 5.1 Regelbunden informationsskyldighet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande för

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 483 Aktiebolag... 979 Handel och kontoföring... 1149 Kapitalkrav... 1341 Etik, sekretess och brott... 1391 Konsument...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om värdepappersmarknaden; SFS 2007:528 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. FÖRSTA AVDELNINGEN

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652)

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 307 Aktiebolag... 713 Handel och kontoföring... 883 Kapitalkrav... 1075 Etik och brott... 1479 Konsument... 1585 Redovisning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Standard 5.1. Regelbunden informationsskyldighet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 5.1. Regelbunden informationsskyldighet. Föreskrifter och allmänna råd Standard 5.1 Regelbunden informationsskyldighet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande för

Läs mer

LEGAL#2916481v1. Förslag - Börsers regelverk

LEGAL#2916481v1. Förslag - Börsers regelverk Förslag - Börsers regelverk TU1.UT TUSammanfattningUT TU2.UT TUFörfattningsförslagUT... TU3.UT TUBakgrundUT... TU4.UT TUGällande TU5.UT TULagändring TU6.UT TUBehov TU7.UT TUÖvervägandenUT TU8.UT TUFörfattningskommentarUT...

Läs mer

Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 2.2. Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument. Föreskrifter och allmänna råd Standard 2.2 Marknadsföring av finansiella tjänster och Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer