EUROPEISKA CENTRALBANKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA CENTRALBANKEN"

Transkript

1 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering och om förfarandena för de nationella centralbankernas rapportering av penningmängds- och bankstatistik (ECB/2003/2) (2003/652/CE) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5.1, artikel 12.1 och artikel 14.3 i denna, och av följande skäl: bankstatistik ( 3 ) antogs har utbytet av statistik inom Eurosystemet utvecklats betydligt i och med att förordning ECB/2001/13 och förordning ECB/2001/18 av den 20 december 2001 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag ( 4 ) trätt i kraft. Det är därför nödvändigt att uppdatera bilagorna till riktlinje ECB/2002/5 genom den här riktlinjen. (1) Enligt förordning ECB/2001/13 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut ( 1 ), ändrad genom förordning ECB/2002/ 8( 2 ), skall de monetära finansinstitut () som ingår i den faktiska uppgiftslämnande populationen rapportera statistiska uppgifter om sina balansräkningar till den nationella centralbanken i den medlemsstat där de har sitt hemvist för att konsoliderade balansräkningar skall kunna upprättas regelbundet. Det måste därför fastställas vilka uppställningsformer och förfaranden som de nationella centralbankerna skall använda när de rapporterar de statistiska uppgifter som samlats in från den faktiska uppgiftslämnande populationen och från de egna balansräkningarna till Europeiska centralbanken i enlighet med förordning ECB/2001/13. För denna statistikinsamling använder ECB uppgifter från sin egen balansräkning, motsvarande de uppgifter som de nationella centralbankerna rapporterar från sina balansräkningar. De monetära aggregat som ECB sammanställer kan innefatta inlåning, och nära substitut till inlåning, som emitterats av staten. Det måste också fastställas vilka uppställningsformer och förfaranden som behövs för den regelbundna flödesstatistiken från -ns konsoliderade balansräkningar och för kompletterande information från de nationella centralbankerna. (2) Sedan riktlinje ECB/2002/5 av den 30 juli 2002 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering och om förfaranden vid de nationella centralbankernas rapportering av penningmängds- och (3) ECB kartlägger och registrerar, i samarbete med de nationella centralbankerna, egenskaperna hos de system för elektroniska pengar som finns inom Europeiska unionen (EU), tillgången på relevant statistisk information och metoderna för att sammanställa den. (4) Kompletterande uppgifter om kreditinstitutens balansräkningar och om andra strukturindikatorer avseende bankn är nödvändiga för makroanalyser och strukturanalyser på europeisk nivå. (5) För en fullständig statistisk bild av euroområdet krävs kompletterande uppgifter om andra finansinstitut utom försäkringsföretag och pensionsinstitut (OFI). Det är viktigt att samla in dessa uppgifter, eftersom OFI:s verksamhet liknar och kompletterar :s, men balansräkningsuppgifter rörande sådana OFI som helt eller delvis ägs av inte tas upp i de balansräkningsuppgifter som rapporterar till ECB:s statistik. För det ändamålet sammanställer ECB tills vidare uppgifter som finns tillgängliga nationellt. ( 1 ) EGT L 333, , s. 1. ( 2 ) EGT L 330, , s. 29. ( 3 ) EGT L 220, , s. 67. ( 4 ) EGT L 10, , s. 24.

2 L 241/2 SV Europeiska unionens officiella tidning (6) Kompletterande uppgifter om överlåtelser/överföringar av -lån till tredje part (värdepapperisering) behövs för att övervaka hur denna utveckling eventuellt påverkar de lån som kreditinstitut beviljar övriga inhemska er. Överlåtelser/överföringar av -lån till tredje part kan komma att minska de belopp som rapporterar, utan att det egentligen påverkar finansieringen av övriga inhemska er. (7) ECB kan tjäna som en kanal för de nationella centralbankernas kompletterande penningmängds- och bankstatistik till IMF. (12) Uppgifter om värdepappersemissioner är ett komplement till statistiken över -n, eftersom värdepappersemissioner för låntagarnas del är ett alternativ till bankfinansiering och investerare kan se värdepapper emitterade av icke-banker som partiella substitut till bankinlåning och omsättbara instrument, emitterade av banker. En uppdelning efter av emissionsaktiviteten visar i vilken grad den offentliga och den privata n nyttjar kapitalmarknaderna och kan dessutom bidra till att förklara förändringar i marknadsräntorna, särskilt när det gäller medellånga och långa löptider. Information om emissioner av värdepapper i euro kan användas för bedömning av eurons roll på de internationella finansmarknaderna. För detta krävs uppgifter om alla värdepappersemissioner av emittenter med hemvist i euroområdet, oavsett valuta, samt alla emissioner i euro globalt sett, både inhemska och internationella. ECB sammanställer tills vidare statistik över värdepappersemissioner på grundval av uppgifter som finns tillgängliga nationellt och internationellt. (8) Vissa gemensamma regler behöver ges för de nationella centralbankernas offentliggörande av statistiska uppgifter om -ns konsoliderade balansräkning, så att de aggregat som är centrala för marknaderna offentliggörs i god ordning. (9) Enligt förordning ECB/2001/13 skall de statistiska uppgifter som kreditinstitut rapporterar enligt den förordningen användas för beräkning av kassakravsbasen i enlighet med förordning ECB/1998/15 av den 1 december 1998 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) ( 5 ), senast ändrad genom förordning ECB/2002/36 ( 6 ). ECB måste för analysändamål ta fram månadsstatistik över hur den samlade kassakravsbasen fördelar sig mellan olika typer av skulder. (10) Enligt förordning ECB/2001/13 skall ECB upprätta och underhålla en lista över för statistiska ändamål och därvid beakta de krav i fråga om frekvens och tidsramar som följer av att listan skall användas i samband med Europeiska centralbankssystemets (ECBS) kassakravssystem. Det är därför nödvändigt att bestämma vilka uppställningsformer och förfaranden som de nationella centralbankerna skall använda när de rapporterar de uppgifter som ECB behöver. (11) För att förbättra kvaliteten på -ns balansräkningsstatistik i euroområdet är det nödvändigt att bestämma gemensamma regler för uppräkning i fråga om sådana små som i enlighet med artikel 2.2 i förordning ECB/2001/13 har beviljats lättnader i rapporteringskraven. (13) ECB behöver följa penningpolitikens genomslag i form av ändrade räntor för ECBS huvudsakliga refinansieringstransaktioner för att bättre förstå prismekanismens struktur och funktion när det gäller monetära aggregat och finansmarknader, och för att kunna bedöma de finansiella förhållandena i enskilda er. För detta ändamål behövs uppgifter om förändringar i de räntesatser som tillämpar på in- och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (nedan kallade -räntesatser). Det är därför nödvändigt att fastställa uppställningsformer och förfaranden som de nationella centralbankerna måste följa för rapporteringen av dessa uppgifter till ECB i enlighet med förordning ECB/2001/18. Till dess att tillräckligt god statistik över -räntesatserna finns tillgänglig för hela euroområdet kommer ECB, i fråga om räntorna i slutkundsledet, att tills vidare sammanställa ett begränsat antal aggregerade slutkundsräntor representativt för euroområdet, sett som ett enda ekonomiskt område. Underlaget utgörs av nationellt tillgängliga uppgifter, varigenom man undviker att ställa nya rapporteringskrav på den uppgiftslämnande populationen. För noggrannare analys av slutkundsräntorna kommer ECB särskilt att utnyttja de viktigaste nationella räntorna, dvs. de räntesatser som i respektive medlemsstat anses vara de främsta indikatorerna på villkoren för slutkunderna och av den anledningen vanligtvis används som sådana indikatorer. ( 5 ) EGT L 356, , s. 1. ( 6 ) EGT L 106, , s. 9. (14) Det är nödvändigt att fastställa ett förfarande för att göra tekniska ändringar i bilagorna till denna riktlinje på ett effektivt sätt. Sådana ändringar får inte leda till att den underliggande begreppsramen ändras eller att rapporteringsbördan påverkas. Hänsyn skall tas till de synpunkter som framförs av ECBS statistikkommitté vid tillämpningen av detta förfarande. De nationella centralbankerna kan föreslå sådana tekniska ändringar av bilagorna till den här riktlinjen genom statistikkommittén.

3 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/3 (15) I enlighet med artiklarna 12.1 och 14.3 i stadgan utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten. statistiska uppgifter och de metoder som används för att sammanställa dem. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. I denna riktlinje skall Artikel 1 Definitioner 1. deltagande medlemsstat och hemvist ha samma betydelse som anges i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter ( 7 ), 2. euroområdet avse de deltagande medlemsstaternas ekonomiska territorium och ECB, 3. Eurosystemet avse de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna och ECB, 4. kreditinstitut ha samma betydelse som i punkt I.2 i del 1 av bilaga I till förordning ECB/2001/13. Artikel 2 Den konsoliderade balansräkningen för -n samt beräkning av flödesstatistik 1. De nationella centralbankerna skall i enlighet med förordning ECB/2001/13 sammanställa och rapportera två aggregerade balansräkningar för undererna centralbank och andra i sina respektive medlemsstater. Framför allt de uppgifter som skall rapporteras rörande balansräkningen för centralbanker definieras närmare i de överbryggande tabeller för penningmängds- och bankstatistik som finns i bilaga I. ECB använder för denna statistik uppgifter från sin egen balansräkning, motsvarande de uppgifter som de nationella centralbankerna rapporterar från sina balansräkningar. När de nationella centralbankerna sammanställer sina egna balansräkningar skall de följa förfarandena i bilaga II för den återkommande kontrollen av överensstämmelse mellan Eurosystemets aggregerade balansräkning vid månadsslut, som används för statistiska ändamål, och dess finansiella veckorapport, samt när de rapporterar utfallet av kontrollen till ECB. ECB skall följa samma förfarande när den sammanställer sin egen balansräkning. De statistiska uppgifterna skall rapporteras i enlighet med tidtabellen i bilaga III. 2. De nationella centralbankerna skall rapportera ytterligare statistiska uppgifter om elektroniska pengar emitterade av och icke- i enlighet med förteckningen över poster i bilaga IV, i de fall där statistiska uppgifter finns tillgängliga. Månadsuppgifter skall rapporteras till ECB minst två gånger per år. ECB kartlägger och registrerar årligen, i samarbete med de nationella centralbankerna, egenskaperna hos de system för elektroniska pengar som finns inom EU, tillgången på relevanta ( 7 ) EGT L 318, , s De nationella centralbankerna skall rapportera balansräkningsuppgifter om kreditinstituten och andra strukturstatistiska indikatorer i enlighet med bilagorna V och VI för att göra det möjligt för ECB att genomföra makroanalyser och analyser av strukturutvecklingen inom den europeiska bankn. 4. För sammanställningen av de monetära aggregaten skall de nationella centralbankerna rapportera statistiska uppgifter om inlåning på konto hos staten och statens innehav av kassa och värdepapper i enlighet med bilaga VII samt uppgifter om innehavare av andelar i penningmarknadsfonder med uppdelning efter hemvist i enlighet med bilaga VIII, som komplement till de statistiska uppgifter som skall rapporteras enligt förordning ECB/2001/13 och med samma frekvens och vid samma tidpunkter som dessa. 5. Om uppgifter finns tillgängliga, inbegripet i form av bästa möjliga skattningar, alternativt om den berörda verksamheten monetärt sett är betydelsefull, skall de nationella centralbankerna rapportera ytterligare statistiska uppgifter i enlighet med listan över memorandumposter i bilaga IX, som komplement till de uppgifter som rapporteras i enlighet med förordning ECB/2001/13 och med samma frekvens och vid samma tidpunkter som dessa. ECB kartlägger och registrerar, i samarbete med de nationella centralbankerna, tillgången på relevant statistisk information och metoderna för att sammanställa den. 6. För att ECB skall kunna producera flödesstatistik avseende de monetära aggregaten och motposter till dessa, skall de nationella centralbankerna rapportera statistiska uppgifter i enlighet med bilaga X. 7. Utan att det påverkar de nationella centralbankernas skyldigheter gentemot Internationella valutafonden (IMF) får de besluta att använda ECB som kanal för överföring av kompletterande penningmängds- och bankstatistik till IMF. Dessa uppgifter och tillhörande rapporteringsförfaranden beskrivs i bilaga XI. 8. De nationella centralbankerna får inte offentliggöra sina nationella bidrag till de månatliga monetära aggregaten för euroområdet förrän ECB har offentliggjort dessa aggregat. Om en nationell centralbank offentliggör sådana uppgifter skall de vara identiska med dess bidrag till de senast offentliggjorda aggregaten för euroområdet. Om en nationell centralbank återger aggregat för euroområdet som offentliggjorts av ECB skall de återges troget mot originalet. 9. I de fall där statistiska uppgifter är tillgängliga, inbegripet i form av bästa möjliga skattningar, skall de nationella centralbankerna rapportera uppgifter om överlåtelser/överföringar av -lån till tredje part (värdepapperisering) i enlighet med bilaga XII.

4 L 241/4 SV Europeiska unionens officiella tidning I förekommande fall skall de nationella centralbankerna sända revideringar till ECB i enlighet med den policy som finns i bilaga XIII. 11. De erforderliga statistiska uppgifterna skall ges in till ECB i en form som tillgodoser kraven i bilaga XIII. I bilagan beskrivs också i vilken form ECB skall återsända statistiska uppgifter till de nationella centralbankerna. 12. För att säkerställa kvaliteten på balansräkningsstatistiken för i euroområdet skall de nationella centralbankerna, i de fall de beviljat undantag för små i enlighet med artikel 2.2 i förordning ECB/2001/13, göra en uppräkning till 100 procents täckning i enlighet med bilaga XIV för dessa, när de sammanställer och rapporterar balansräkningsuppgifter för -n månads- och kvartalsvis till ECB. Artikel 6 Värdepappersemissioner För att ECB regelbundet skall kunna ta fram statistik över samtliga värdepappersemissioner av emittenter med hemvist i euroområdet, oavsett valuta, samt alla inhemska och internationella emissioner globalt sett i euro, skall de nationella centralbankerna, i de fall där statistiska uppgifter är tillgängliga, rapportera statistiska uppgifter i enlighet med bilaga XIX senast fem veckor efter referensmånadens slut. Artikel 7 Artikel 3 Räntesatsstatistik för Statistik över kassakravsbasen och schablonavdrag från kassakravsbasen 1. För att ECB skall kunna utarbeta regelbunden statistik över kassakraven skall de nationella centralbankerna rapportera statistiska uppgifter till ECB i enlighet med bilaga XV. 2. För att kontrollera lämpligheten av de vid varje tillfälle gällande schablonavdrag från kassakravsbasen som kreditinstitut enligt artikel 3.2 i förordning ECB/1998/15 får tillämpa på beloppet av utestående skuldförbindelser med en överenskommen löptid upp till två år och utestående penningmarknadsinstrument, skall ECB varje månad göra beräkningar på grundval av den statistik som kreditinstituten rapporterar till de nationella centralbankerna vid månadsslut i enlighet med förordning ECB/2001/13. De nationella centralbankerna skall sammanställa aggregaten i enlighet med bilaga XVI och rapportera dem till ECB. Artikel 4 Lista över för statistiska ändamål De nationella centralbankerna skall i enlighet med bilaga XVII rapportera ändringar i listan över för statistiska ändamål så att listan förblir tillförlitlig och aktuell. Artikel 5 Balansräkningsuppgifter för OFI För att ECB regelbundet skall kunna ta fram statistik över inhemska OFI:s verksamhet skall de nationella centralbankerna rapportera statistiska uppgifter i enlighet med bilaga XVIII i de fall där statistiska uppgifter är tillgängliga. 1. För att ECB regelbundet skall kunna utarbeta räntesatsstatistik för skall de nationella centralbankerna rapportera uppgifter i enlighet med bilaga XX. De statistiska uppgifterna skall rapporteras i enlighet med tidtabellen i bilaga III. 2. Till dess att det för hela euroområdet finns räntesatsstatistik för som håller tillräckligt god kvalitet, skall de nationella centralbankerna, dock längst till och med referensmånaden december 2003, fortsätta att rapportera statistiska uppgifter om slutkundsräntor i enlighet med bilaga XXI senast den artonde arbetsdagen efter referensmånadens slut. Tidtabellen återfinns i bilaga III. En nationell centralbank får ersätta sina nationella komponenter avseende slutkundsräntestatistiken för euroområdet enligt bilaga XXI med tillämpliga statistiska uppgifter som insamlats för räntesatssstatistiken för, men skall även i detta fall rapportera senast den artonde arbetsdagen efter referensmånadens slut. 3. Till dess att det inom hela euroområdet finns räntesatsstatistik för som håller tillräckligt god kvalitet, skall de nationella centralbankerna, dock längst till och med referensmånaden december 2003, även regelbundet rapportera sina viktigaste slutkundsräntor till ECB, dvs. de räntesatser som i respektive medlemsstat anses vara de främsta indikatorerna på villkoren för slutkunderna och av den anledningen vanligen används som sådana indikatorer. Artikel 8 De statistiska uppgifternas kvalitet Utan att det påverkar ECB:s rättigheter i fråga om kontroll enligt förordning (EG) nr 2533/98 och förordning ECB/2001/ 13, skall de nationella centralbankerna följa och säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos de statistiska uppgifter som ställs till ECB:s förfogande.

5 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/5 Artikel 9 Överföringsnormer För elektronisk överföring av de statistiska uppgifter som ECB behöver skall de nationella centralbankerna använda den rapporteringsväg som ECBS erbjuder, vilken bygger på telenätet (ESCB-Net). Det format för statistikmeddelanden som utvecklats för detta elektroniska utbyte av statistiska uppgifter skall vara det standardformat som statistikkommittén enats om. Andra metoder får dock användas som reservlösning för överföringen av statistiska uppgifter, om ECB godkänner dem. Artikel 10 Förenklat ändringsförfarande ECB:s direktion har rätt att med hänsyn tagen till de synpunkter som statistikkommittén framför göra sådana tekniska ändringar i bilagorna till den här riktlinjen som varken ändrar den underliggande begreppsramen eller påverkar rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna i medlemsstaterna. Artikel 11 Upphävande Riktlinje ECB/2002/5 av den 30 juli 2002 skall upphöra att gälla. Artikel 12 Slutbestämmelser Denna riktlinje riktar sig till de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker. Denna riktlinje träder i kraft den 11 februari Denna riktlinje skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Utfärdad i Frankfurt am Main den 6 februari På ECB-rådets vägnar Willem F. DUISENBERG

6 L 241/6 SV Europeiska unionens officiella tidning BILAGA I ÖVERBRYGGANDE TABELLER FÖR PENNINGMÄNGDS- OCH BANKSTATISTIK De nationella centralbankerna (NCB) och Europeiska centralbanken (ECB) använder vid sammanställningen av sin egen balansräkningsstatistik följande överbryggande tabeller för att löpande övervaka överensstämmelsen mellan å ena sidan aggregerade balansräkningar vid månadsslut för Eurosystemet som används för statistiska ändamål och å andra sidan dagliga finansiella uppgifter som används för räkenskapsändamål och likviditetsförvaltning. Denna statistiska information skall rapporteras i enlighet med den tidtabell som beskrivs i bilaga III. De överbryggande tabellerna ger en detaljerad länk mellan de poster i balansräkningen som används i räkenskapssammanhang och de poster som skall rapporteras för statistiska ändamål. De överbryggande tabellerna ger vägledning för kraven på såväl månads- som kvartalsstatistiken. Därtill kommer stödtabellerna som gör det möjligt att ytterligare stämma av räkenskaps- och statistiska balansräkningar mot varandra. På vänstra sidan i överbryggningstabellerna beskrivs för varje cell i tabellerna 1, 2, 3 och 4 i bilaga I i förordning ECB/ 2001/13 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut ( 1 ), ändrad genom förordning ECB/2002/8 ( 2 ), postens nummer, beskrivning och uppdelningar. På högra sidan i överbryggningstabellerna beskrivs för varje räkenskapspost postens nummer, namn, och begärd uppdelning. Vissa balansräkningsposter i förordning ECB/2001/13 är inte avsedda för ECB:s och NCB:s balansräkningar (de anges med ). Stödtabellerna återger de ursprungliga tabellerna 1, 2, 3 och 4 i förordning ECB/2001/13. I varje cell i dessa tabeller visas de berörda räkenskapsposternas nummer. NCB skall också vid sammanställningen av dessa statistiska uppgifter följa de harmoniserade räkenskapsregler som, med vissa undantag, fastlagts i riktlinje ECB/2002/10 av 5 december 2002 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom europeiska centralbankssystemet ( 3 ). Det viktigaste undantaget förväntas bli att de kommer att behöva omvärdera sina värdepappersinnehav på månadsbasis i stället för, som i räkenskapssammanhang, på kvartalsbasis. Vid sammanställningen bör vidare noteras att räkenskapsposterna 9.5 Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) och posten 10.4 övriga skulder inom Eurosystemet (netto) inte skall rapporteras på bruttobasis. Vice versa rapporteras post 14 värderegleringskonton på bruttobasis i räkenskapssammanhang (icke realiserade förluster rapporteras under post 11 övriga tillgångar ) och på nettobasis när det gäller statistik. ( 1 ) EGT L 333, , s. 1. ( 2 ) EGT L 330, , s. 29. ( 3 ) EUT L 58, , s. 1.

7 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/7 SKULDER Stockar Post Beskrivning 8 Utelöpande sedlar och mynt 9 Inlåning (samtliga valutor) TABELL FÖR PENNINGMÄNGDS- OCH BANKSTATISTIK (Månadsuppgifter) Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid 1 Utelöpande sedlar Inhemska 2.1 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner löpande räkningar (avser kassakravssystemet) Inhemska 2.2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner inlåningsfacilitet Inhemska 2.3 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner inlåning med fast löptid Inhemska 2.4 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner finjusterande repotransaktioner Inhemska 2.5 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner skulder avseende tilläggssäkerhet Inhemska 3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet Inhemska 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet Inhemska

8 L 241/8 SV Europeiska unionens officiella tidning SKULDER Stockar Post Beskrivning 9 Inlåning (samtliga valutor) 9 Inlåning (samtliga valutor) Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid 7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet Inhemska 10.1 Skulder inom Eurosystemet skulder motsvarande överföring av valutareserver (endast ECB:s balansräkning) Inhemska 10.2 Skulder inom Eurosystemet skulder med anknytning till skuldebrev som täcker emission av ECB-skuldcertifikat (endast NCB:s balansräkning) Inhemska 10.4 Skulder inom Eurosystemet övriga skulder inom Eurosystemet Inhemska 12 Övriga skulder Inhemska Inlåning Samtliga valutor s Inhemska Icke- Offentlig Staten 5.1 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet offentlig Inhemska Icke- Staten 7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet Inhemska Icke- Staten 12 Övriga skulder Inhemska Inlåning Samtliga valutor Icke- Staten Andra EMUmedlemsstater 2.1 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner löpande räkningar (avser kassakravssystemet) Andra EMUmedlemsstater 2.2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner inlåningsfacilitet Andra EMUmedlemsstater

9 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/9 SKULDER Stockar Post Beskrivning Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid 2.3 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner inlåning med fast löptid Andra EMUmedlemsstater 2.4 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner finjusterande repotransaktioner Andra EMUmedlemsstater 2.5 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner skulder avseende tilläggssäkerhet Andra EMUmedlemsstater 3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet Andra EMUmedlemsstater 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet Andra EMUmedlemsstater 7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet Andra EMUmedlemsstater 10.1 Skulder inom Eurosystemet skulder motsvarande överföring av valutareserver (endast ECB:s balansräkning Andra EMUmedlemsstater 10.2 Skulder inom Eurosystemet skulder med anknytning till skuldebrev som täcker emission av ECB-skuldcertifikat (endast NCB:s balansräkning) Andra EMUmedlemsstater 10.4 Skulder inom Eurosystemet övriga skulder inom Eurosystemet Andra EMUmedlemsstater

10 L 241/10 SV Europeiska unionens officiella tidning SKULDER Stockar Post Beskrivning 9 Inlåning (samtliga valutor) 9 Inlåning (samtliga valutor) 9 Inlåning (samtliga valutor) Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Inlåning Samtliga valutor Andra EMUmedlemsstater Icke- Offentlig Staten 5.1 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet offentlig Andra EMUmedlemsstater Icke- Staten 7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet Andra EMUmedlemsstater Icke- Staten Inlåning Samtliga valutor 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Icke- Staten Övriga utlandet 6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 8.1 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.2 Skulder som hänför sig till kreditfaciliteten under ERM 2 12 Övriga skulder Övriga utlandet Inlåning Samtliga valutor Övriga utlandet Efter löptid (2 intervall) 6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet Efter löptid (2 intervall) 8.1 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet Efter löptid (2 intervall)

11 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/11 SKULDER Stockar Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid 8.2 Skulder som hänför sig till kreditfaciliteten under ERM 2 Efter löptid (2 intervall) 12 Övriga skulder Övriga utlandet Inlåning Samtliga valutor Efter löptid (2 intervall) 9e Inlåning (euro) Inhemska 2.1 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner löpande räkningar (avser kassakravssystemet) Inhemska 2.2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner inlåningsfacilitet Inhemska 2.3 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner inlåning med fast löptid Inhemska 2.4 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner finjusterande repotransaktioner Inhemska 2.5 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner skulder avseende tilläggssäkerhet Inhemska 3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet Inhemska 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Inhemska

12 L 241/12 SV Europeiska unionens officiella tidning SKULDER Stockar Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid 10.1 Skulder inom Eurosystemet skulder motsvarande överföring av valutareserver (endast ECB:s balansräkning Inhemska 10.2 Skulder inom Eurosystemet skulder med anknytning till skuldebrev som täcker emission av ECB-skuldcertifikat (endast NCB:s balansräkning) Inhemska 10.4 Skulder inom Eurosystemet övriga skulder inom Euro-sytemet Inhemska 12 Övriga skulder Inhemska Inlåning Euro 9e Inlåning (euro) Andra EMUmedlemsstater 2.1 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner löpande räkningar (avser kassakravssystemet) Andra EMUmedlemsstater 2.2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner inlåningsfacilitet Andra EMUmedlemsstater 2.3 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner inlåning med fast löptid Andra EMUmedlemsstater 2.4 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner finjusterande repotransaktioner Andra EMUmedlemsstater 2.5 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner skulder avseende tilläggssäkerhet Andra EMUmedlemsstater

13 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/13 SKULDER Stockar Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid 3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet Andra EMUmedlemsstater 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Andra EMUmedlemsstater 10.1 Skulder inom Eurosystemet skulder motsvarande överföring av valutareserver (endast ECB:s balansräkning Andra EMUmedlemsstater 10.2 Skulder inom Eurosystemet skulder med anknytning till skuldebrev som täcker emission av ECB-skuldcertifikat (endast NCB:s balansräkning) Andra EMUmedlemsstater 10.4 Skulder inom Eurosystemet övriga skulder inom Euro-sytemet Andra EMUmedlemsstater 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Inlåning Euro 9.1e Över natten Inhemska Icke- Offentlig Staten 5.1 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet offentlig Inhemska Över natten Övrig offentlig 12 Övriga skulder Inhemska Över natten Euro Icke- Övrig offentlig 9.1e Över natten Inhemska Icke- Övriga inhemska 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Inhemska Över natten 12 Övriga skulder Inhemska Över natten Euro Icke- Övriga hemmahörande

14 L 241/14 SV Europeiska unionens officiella tidning SKULDER Stockar Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid 9.1e Över natten Inhemska Icke- Övriga inhemska Andra finansinstitut 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Inhemska Över natten Andra finansinstitut 12 Övriga skulder Inhemska Över natten Euro Övriga hemmahörande Andra finansinstitut 9.1e Över natten Inhemska Icke- Övriga inhemska Försäkringsföretag och pensionsfonder 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Inhemska Över natten Försäkringsföretag och pensionsfonder 12 Övriga skulder Inhemska Över natten Euro Övriga hemmahörande Försäkringsföretag och pensionsfonder 9.1e Över natten Inhemska Icke- Övriga inhemska Icke-finansiella företag 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Inhemska Över natten Icke-finansiella företag 12 Övriga skulder Inhemska Över natten Euro Övriga hemmahörande Icke-finansiella företag

15 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/15 SKULDER Stockar Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid 9.1e Över natten Inhemska Icke- Övriga inhemska Hushåll 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Inhemska Över natten Hushåll 12 Övriga skulder Inhemska Över natten Euro Övriga hemmahörande Hushåll 9.1e Över natten Andra EMUmedlemsstater Icke- Offentlig Övrig offentlig 5.1 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet offentlig Andra EMUmedlemsstater Över natten Övrig offentlig 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Över natten Euro Icke- Övrig offentlig 9.1e Över natten Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Över natten 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Över natten Euro Icke- Övriga hemmahörande 9.1e Över natten Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Andra finansinstitut 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Över natten Andra finansinstitut 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Över natten Euro Övriga hemmahörande Andra finansinstitut

16 L 241/16 SV Europeiska unionens officiella tidning SKULDER Stockar Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid 9.1e Över natten Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Försäkringsföretag och pensionsfonder 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Över natten Försäkringsföretag och pensionsfonder 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Över natten Euro Övriga hemmahörande Försäkringsföretag och pensionsfonder 9.1e Över natten Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Icke-finansiella företag 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Över natten Icke-finansiella företag 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Över natten Euro Icke- Icke-finansiella företag 9.1e Över natten Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Hushåll 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Över natten Hushåll 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Över natten Euro Icke- Hushåll 9.2e Överenskommen löptid Inhemska Icke- Offentlig Övrig offentlig Efter löptid (3 intervall) 5.1 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet offentlig Inhemska Överenskommen löptid Icke- Övrig offentlig Efter löptid (3 intervall) 12 Övriga skulder Inhemska Överenskommen löptid Euro Icke- Övrig offentlig Efter löptid (3 intervall)

17 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/17 SKULDER Stockar Post Beskrivning 9.2e Överenskommen löptid 9.2e Överenskommen löptid 9.2e Överenskommen löptid 9.2e Överenskommen löptid 9.2e Överenskommen löptid Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid Inhemska Icke- Övriga inhemska Efter löptid (3 intervall) 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Inhemska Överenskommen löptid Efter löptid (3 intervall) 12 Övriga skulder Inhemska Överenskommen löptid Euro Icke- Övriga hemmahörande Efter löptid (3 intervall) Inhemska Icke- Övriga inhemska Andra finansinstitut Efter löptid (3 intervall) 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Inhemska Överenskommen löptid Andra finansinstitut Efter löptid (3 intervall) 12 Övriga skulder Inhemska Överenskommen löptid Euro Icke- Andra finansinstitut Efter löptid (3 intervall) Inhemska Icke- Övriga inhemska Försäkringsföretag och pensionsfonder Efter löptid (3 intervall) 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Inhemska Överenskommen löptid 12 Övriga skulder Inhemska Överenskommen löptid Euro Icke- Försäkringsföretag och pensionsfonder Försäkringsföretag och pensionsfonder Efter löptid (3 intervall) Efter löptid (3 intervall) Inhemska Icke- Övriga inhemska Icke-finansiella företag Efter löptid (3 intervall) 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Inhemska Överenskommen löptid Icke-finansiella företag Efter löptid (3 intervall) 12 Övriga skulder Inhemska Överenskommen löptid Euro Icke- Icke-finansiella företag Efter löptid (3 intervall) Inhemska Icke- Övriga inhemska Hushåll Efter löptid (3 intervall) 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Inhemska Överenskommen löptid Hushåll Efter löptid (3 intervall) 12 Övriga skulder Inhemska Överenskommen löptid Euro Icke- Hushåll Efter löptid (3 intervall)

18 L 241/18 SV Europeiska unionens officiella tidning SKULDER Stockar Post Beskrivning 9.2e Överenskommen löptid 9.2e Överenskommen löptid 9.2e Överenskommen löptid 9.2e Överenskommen löptid Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid Andra EMUmedlemsstater Icke- Offentlig Övrig offentlig Efter löptid (3 intervall) 5.1 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet offentlig Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Övrig offentlig Efter löptid (3 intervall) 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Euro Icke- Övrig offentlig Efter löptid (3 intervall) Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Efter löptid (3 intervall) 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Efter löptid (3 intervall) 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Euro Övriga hemmahörande Efter löptid (3 intervall) Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Andra finansinstitut Efter löptid (3 intervall) 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Andra finansinstitut Efter löptid (3 intervall) 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Euro Icke- Andra finansinstitut Efter löptid (3 intervall) Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Försäkringsföretag och pensionsfonder Efter löptid (3 intervall) 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Försäkringsföretag och pensionsfonder Efter löptid (3 intervall) 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Euro Icke- Försäkringsföretag och pensionsfonder Efter löptid (3 intervall)

19 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/19 SKULDER Stockar Post Beskrivning 9.2e Överenskommen löptid 9.2e Överenskommen löptid 9.3e Med uppsägningstid 9.3e Med uppsägningstid 9.3e Med uppsägningstid 9.3e Med uppsägningstid Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Icke-finansiella företag Efter löptid (3 intervall) 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Icke-finansiella företag Efter löptid (3 intervall) 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Euro Icke- Icke-finansiella företag Efter löptid (3 intervall) Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Hushåll Efter löptid (3 intervall) 5.2 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Hushåll Efter löptid (3 intervall) 12 Övriga skulder Andra EMUmedlemsstater Överenskommen löptid Euro Icke- Hushåll Efter löptid (3 intervall) Inhemska Icke- Offentlig Övrig offentlig Efter löptid (2 intervall) Inhemska Icke- Övriga inhemska Efter löptid (2 intervall) Inhemska Icke- Övriga inhemska Andra finansinstitut Efter löptid (2 intervall) Inhemska Icke- Övriga inhemska Försäkringsföretag och pensionsfonder Efter löptid (2 intervall)

20 L 241/20 SV Europeiska unionens officiella tidning SKULDER Stockar Post Beskrivning 9.3e Med uppsägningstid 9.3e Med uppsägningstid 9.3e Med uppsägningstid 9.3e Med uppsägningstid 9.3e Med uppsägningstid 9.3e Med uppsägningstid 9.3e Med uppsägningstid Överbryggande tabell för penningmängds- och bankstatistik. Överensstämmelse mellan enskilda poster Förordning ECB/2001/13 Bilaga 1 Tabell 1 Balansräkningsformat i räkenskaperna Uppdelning Ytterligare uppdelning möjlig Post Beskrivning Hemvist Sektor Del Löptid Hemvist Kategori Valuta Sektor Del Löptid Inhemska Icke- Övriga inhemska Icke-finansiella företag Efter löptid (2 intervall) Inhemska Icke- Övriga inhemska Hushåll Efter löptid (2 intervall) Andra EMUmedlemsstater Icke- Offentlig Övrig offentlig Efter löptid (2 intervall) Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Efter löptid (2 intervall) Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Andra finansinstitut Efter löptid (2 intervall) Andra EMUmedlemsstater Icke- Övriga inhemska Försäkringsföretag och pensionsfonder Efter löptid (2 intervall) Andra EMUmedlemsstater Iicke- Övriga inhemska Icke-finansiella företag Efter löptid (2 intervall)

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 15.8.2002 L 220/67 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 30 juli 2002 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering och om förfarandena vid de nationella

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 334/24 SV 11.12.2002 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 21 november 2002 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 57/34 27.2.2002 RÄTTELSE Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära (ECB/2001/13) ( L 333 av den 17 december

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 14/36 SV EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/66 av den 26 november 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/24 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) RIKTLINJER. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik.

(Icke-lagstiftningsakter) RIKTLINJER. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik. 26.11.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 340/1 II (Icke-lagstiftningsakter) RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (omarbetning)

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 25/2009. av den 19 december 2008. om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 25/2009. av den 19 december 2008. om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) L 15/14 SV Europeiska unionens officiella tidning 20.1.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 25/2009 av den 19 december 2008 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2008/32)

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE L 247/38 Europeiska unionens officiella tidning 18.9.2013 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 30 juli 2013 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 250/10 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 1745/2003 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 202/54 Europeiska unionens officiella tidning 4.8.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006O0004 SV 01.07.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 7 april 2006

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2004O0013 SV 22.12.2004 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 1 juli 2004

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE SV L 2/34 Europeiska unionens officiella tidning 7.1.2014 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 25 juli 2013 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R1745 SV 18.01.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 1745/2003

Läs mer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 2001O /10/2001. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 2001O /10/2001. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer SV Konsoliderad TEXT producerad via CONSLEG-systemet av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sidor: 6 < Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella

Läs mer

ECB-STATISTIK EN KORT ÖVERSIKT AUGUSTI 2005

ECB-STATISTIK EN KORT ÖVERSIKT AUGUSTI 2005 ECB-STATISTIK EN KORT ÖVERSIKT AUGUSTI 5 SV Det viktigaste syftet med Europeiska centralbankens (ECB) statistik är att stödja ECB:s penningpolitik samt Eurosystemets och Europeiska centralbankssystemets

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 21.1.2016 L 14/25 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/64 av den 18 november 2015 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (riktlinjen

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel första strecksatsen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel första strecksatsen, 17.12.2016 L 344/117 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/2299 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets

Läs mer

4 Penningmängds- och bankstatistik

4 Penningmängds- och bankstatistik Finlands Banks regler för motparter och kunder Penningmängds- och bankstatistik 4 Penningmängds- och bankstatistik 4.1 Allmänna förordningar 4.1.1 EU-rådets förordning (EG/2533/98) om Europeiska centralbankens

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 31.10.2003 L 283/81 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 23 oktober 2003 för de deltagande medlemsstaternas transaktioner med rörelsemedel i utländsk valuta enligt artikel

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 1.6.2018 L 136/81 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2018/797 av den 3 maj 2018 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 14/30 21.1.2016 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.2.2001 KOM(2001) 100 slutlig 2001/0056 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING avseende kvartalsvisa konton för icke-finansiella

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) L 193/134 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2015/26) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FÖRSTA PUBLICERING AV MFI:S RÄNTESTATISTIK FÖR EUROOMRÅDET 1

PRESSMEDDELANDE FÖRSTA PUBLICERING AV MFI:S RÄNTESTATISTIK FÖR EUROOMRÅDET 1 10 december 20033 PRESSMEDDELANDE FÖRSTA PUBLICERING AV MFI:S RÄNTESTATISTIK FÖR EUROOMRÅDET 1 I dag ger Europeiska centralbanken (ECB) ut ny harmoniserad räntestatistik. Med början från referensmånaden

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 337/55 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 6 december 2001 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2001/16)

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 394/4 SV Europeiska unionens officiella tidning 27.11.2015 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 21 juli 2015 om tillhandahållande och insamling av uppgifter för makrotillsynen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 2.6.2015 L 135/23 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/855 av den 12 mars 2015 om principerna för Eurosystemets etiska ramverk och om upphävande av riktlinje ECB/2002/6 om minimistandarder

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2013R1073 SV 27.11.2013 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1073/2013

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 8.5.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 106/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) YTTRANDEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 20 april 2009 om ett

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 148/56 Europeiska unionens officiella tidning 2.6.2006 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 19 maj 2006 om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel första strecksatsen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel första strecksatsen, L 157/28 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/948 av den 1 juni 2016 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (ECB/2016/16) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 104/72 SV 8.4.2014 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 24 februari 2014 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/6) (2014/192/EU)

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN C 136/6 REKOMMENDATIONER EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION av den 31 maj 2007 om ändring av om rekommendation ECB/2004/16 om Europeiska centralbankens krav på rapportering

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel första strecksatsen,

RIKTLINJER. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel första strecksatsen, 29.4.2019 L 113/11 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2019/671 av den 9 april 2019 om de nationella centralbankernas förvaltningsåtgärder av inhemska tillgångar och skulder (omarbetning)

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 159/48 Europeiska unionens officiella tidning 20.6.2007 INSTÄLLNINGAR EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 31 maj 2007 om ändring av riktlinje ECB/2004/15 om Europeiska

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2017 C(2017) 5959 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 4.9.2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2004O0015 SV 10.07.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 16 juli 2004

Läs mer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Februari 2015 1 Allmänna anvisningar till båda mallarna "Namn", "MFI-kod" och "LEI-kod"

Läs mer

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning)

Läs mer

ECB-STATISTIK APRIL 2006 EN ÖVERSIKT

ECB-STATISTIK APRIL 2006 EN ÖVERSIKT -STATISTIK APRIL 2006 EN ÖVERSIKT SV -STATISTIK EN ÖVERSIKT APRIL 2006 Alla publikationer under 2006 kommer att ha ett motiv från 5-eurosedeln. Europeiska centralbanken, 2006 Adress Kaiserstrasse 29 60311

Läs mer

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53)

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE. av den 24 juli 2013. om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) SV ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 24 juli 2013 om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2013/53) Inledning och rättslig grund Den 22 april 2013 mottog Europeiska centralbanken

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN C 213/16 Europeiska unionens officiella tidning 20.7.2011 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 11 mars 2011 över en rekommendation

Läs mer

(EUT L 305, , s. 6) nr sida datum Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/730 av den 16 april 2015

(EUT L 305, , s. 6) nr sida datum Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/730 av den 16 april 2015 2012R0024 SV 27.05.2015 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1011/2012

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5 och 16,

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5 och 16, L 173/102 30.6.2016 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/1061 av den 26 maj 2016 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem

Läs mer

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/[XX]* av den 24 april om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017 (ECB/2017/11)

ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/[XX]* av den 24 april om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017 (ECB/2017/11) SV ECB-PUBLIC EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/[XX]* av den 24 april 2017 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017 (ECB/2017/11) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 4.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 202/65 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 17 juli 2009 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2013R1075 SV 27.11.2013 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING EU nr 1075/2013 av

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 2.6.2015 L 135/29 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2015/12) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel första strecksatsen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel första strecksatsen, L 121/20 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/10) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE 7.5.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 125/17 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 22 mars 2013 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2013/7) (2013/215/EU) ECB-RÅDET HAR

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

02012R1011 SV

02012R1011 SV 02012R1011 SV 01.10.2018 002.002 1 Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna

Läs mer

RIKTLINJER. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 25 juli 2013 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser.

RIKTLINJER. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 25 juli 2013 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser. L 2/12 Europeiska unionens officiella tidning 7.1.2014 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 25 juli 2013 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (omarbetning) (ECB/2013/23)

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1055 av den 29 juni 2016 om fastställande av tekniska standarder vad gäller de tekniska villkoren för lämpligt offentliggörande av insiderinformation

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 13.3.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 73/5 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 19 oktober 2012 över ett förslag om ändring av kommissionens

Läs mer

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 RIKTLINJER OM DE UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM INTECKNADE OCH ICKE INTECKNADE TILLGÅNGAR 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.5.2003 KOM(2003) 242 slutlig 2003/0095 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner

Läs mer

Diagram 1. MFI:s kortfristiga inlåningsräntor och jämförbar marknadsränta (procent per år; ränta på nya avtal)

Diagram 1. MFI:s kortfristiga inlåningsräntor och jämförbar marknadsränta (procent per år; ränta på nya avtal) Diagram 1. MFI:s kortfristiga inlåningsräntor och jämförbar marknadsränta (procent per år; ränta på nya avtal) 2,5 2,5 1,5 1,5 0,5 0,5 Inlåning från hushåll, över natten Inlåning från hushåll, med överenskommen

Läs mer

III EUROPEISKA CENTRALBANKEN

III EUROPEISKA CENTRALBANKEN 4.4.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 96/11 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 7 januari 2013 om ett förslag till rådets förordning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2012O0018 SV 09.11.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 2 augusti 2012

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FÖLJENOT från: inkom den: 3 februari 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE L 16/6 Europeiska unionens officiella tidning 21.1.2010 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 4 december 2009 om ändring av riktlinje ECB/2007/9 om monetär statistik samt statistik över

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) L 305/6 Europeiska unionens officiella tidning 1.11.2012 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

L 211/8 Europeiska unionens officiella tidning

L 211/8 Europeiska unionens officiella tidning L 211/8 Europeiska unionens officiella tidning 11.8.2007 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 958/2007 av den 27 juli 2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8)

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

RIKTLINJER. Artikel 1. Ändringar. Bilagorna I och II till riktlinje ECB/2013/23 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

RIKTLINJER. Artikel 1. Ändringar. Bilagorna I och II till riktlinje ECB/2013/23 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen. 15.6.2018 L 153/161 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2018/861 av den 24 april 2018 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga sektorns finanser (ECB/2018/13)

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 276/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.10.2008 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKEN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.2.26 KOM(25) 539 slutlig 25/215 (CNB) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Riktlinjer Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordning (EU) nr 909/2014

Riktlinjer Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordning (EU) nr 909/2014 Riktlinjer Samarbete mellan myndigheter enligt artiklarna 17 och 23 i förordning (EU) nr 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-294 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 2 2 Syfte... 4 3 Efterlevnads-

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 22.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning C 51/3 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 19 november 2013 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN 21.9.2018 SV Europeiska unionens officiella tidning C 338/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) REKOMMENDATIONER EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS REKOMMENDATION av

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT 9.2.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 35/17 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 15.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 192/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) YTTRANDEN EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Yttrande från europeiska datatillsynsmannenom rekommendationen

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2017 C(2017) 3890 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 6.9.2014 L 267/9 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 3 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 28.7.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 207/39 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 14 juli 2006 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2014O0009 SV 22.09.2015 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 20 februari

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0025 SV 23.09.2011 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 25/2009 av

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1638 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som

Läs mer