BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)"

Transkript

1 Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (13) Finansmarknads- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland) Uppgifter om utlandsägda dotterföretag, intresseföretag och filialer i Finland

2 2 (13) Innehåll 1 Allmänt Användaruppgifter Exempel Enkätens definitioner Enkätens uppbyggnad Basuppgifter (SSinfo) Uppgifter om företagets balans- och resultaträkning (SS) Företagets (inklusive dess dotterföretag i Finland) skulder till utländska moderföretag samt systerföretag vid räkenskapsårets slut fördelat på land (SSV) Företagets (inklusive dess dotterföretag i Finland) fordringar på utländska moderföretag vid räkenskapsårets slut fördelat på land (SSS) Övriga uppgifter... 9 Bilaga 1 Följebrev Bilaga 2 DCS-blankett... 11

3 3 (13) 1 Allmänt Finlands Bank samlar in bokslutsinformation om företag som har ett utländskt moderföretag vid utgången av Om det utländska företagets ägarandel eller rösträtt i det finska företaget uppgår till minst 10 %, betraktas det som utländska moderföretag. Enkäten för 2011 gäller de utlandsägda dotterföretagens, intresseföretagens och filialernas senaste räkenskapsår som gått ut före den 1 januari Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: lagen om Finlands Bank (28 214/1998) och rådets förordning (EG) nr 2533/1998 om Europeiska central-bankens insamling av statistiska uppgifter, ändrad genom 951/2009. Uppgifterna används framför allt av Finlands Bank, Statistikcentralen och Europeiska centralbanken för att sammanställa betalningsbalans, finansstatistik och nationalräkenskaper för Finland och euroområdet. Dessutom används uppgifterna i Finlands Bank för utförande av ECBS uppgifter (såsom tillsynen av finanspolitiken och soliditeten). Uppgifterna lämnas enligt Finlands bokföringslag (1336/1997) och bokföringsförordning (1339/1997). Om företaget med stöd av Finlands bokföringslag upprättar sitt bokslut enligt de internationella redovisningsstandarderna (IFRS), rapporteras uppgifterna enligt IFRS. Data ska rapporteras i miljoner euro med två decimaler. Enkäten genomförs med hjälp av en DCS-tjänst (Data Collection Services) som Finlands Bank anlitar via Internet från Itella. Nätadress, användarnamn och lösenord för tjänsten sänds i enkätens följebrev (bilaga 1). Listan med de nyckel-värde-par som ytterligare behövs för inloggning postas separat. Frågor som gäller innehållet i årsenkäten kan ställas till I frågor som gäller DCS-tjänst, användarnamn, lösenord och listan med nyckel-värde-par kontakta Itella HelpDesk, telefon , e-post Vid kontakt skall namnet på enkäten (SSS-årsenkät, Direktinvesteringar i Finland) anges. Dessutom bör företaget sända verksamhetsberättelsen inklusive balans- och resultaträkningar till Finlands Banks betalningsbalansbyrå per e-post eller per post till: Finlands Bank Finansmarknads- och statistikavdelningen Betalningsbalansbyrån PB Helsingfors Data om betalningsbalansstatistik finns på Finlands Banks webbplats

4 4 (13) 2 Användaruppgifter 3 Exempel Kontrollera användaruppgifterna när du första gången loggar in dig på DCS tjänst med ditt nya användarnamn. I användaruppgifterna uppges det rapporterande företagets namn, FO-nummer och adressuppgifter och dessutom kontaktinformation för den rapporteringsansvariga. Användaruppgifterna kan senare ändras under "Användaruppgifter" till vänster i användargränssnittet. 4 Enkätens definitioner Utländska företag eller andra utländska ägare som antingen direkt eller via andra utländska företag har en ägarandel eller rösträtt i det finländska företaget på minst 10 % betraktas som utländska moderföretag. Som utländska moderföretag betraktas också alla utländska företag genom vilka koncernens utländska moderföretag är ägare i företaget. Företaget kan ha utländska ägare i flera länder samtidigt. I exemplet är det utländska moderföretagets dotterföretag A, B och C och moderföretaget självt utländska moderföretag till direktinvesteringsföretaget.

5 5 (13) 5 Enkätens uppbyggnad Med utländska systerföretag avses företag som hör till samma koncern som direktinvesteringsföretaget men som koncernens utländska moderföretag inte äger genom samma ägarkedja. I exemplet är dotterföretagen D och E systerföretag. Rapporten ska upprättas på en blankett (bilaga 2) som tillhandahålls av DCS-tjänsten och den består av fem delar: 1. Basuppgifter (SSinfo) 2. Uppgifter om företagets balans- och resultaträkning (SS) 3. Företagets (inklusive dess dotterföretag i Finland) skulder till utländska moderföretag samt systerföretag vid räkenskapsårets slut fördelat på land (SSV) 4. Företagets (inklusive dess dotterföretag i Finland) fordringar på utländska moderföretag vid räkenskapsårets slut fördelat på land (SSS) 5. Övriga uppgifter Om företaget inte har ett direkt utländskt moderföretag (innehav minst 10 %), skall bara blankettens basuppgifter fyllas i. Uppgifterna i blankettens delar SSV och SSS rapporteras inte om företaget har svarat på Finlands Banks månadsenkät om utländska skulder och fordringar (SV) för året Uppgifterna har redan lämnats in med månadsrapporten. Dessa delar går inte att öppna i DCS-tjänsten. Finansiella företag som förmedlar finansiering bör inte heller rapportera de här uppgifterna. 5.1 Basuppgifter (SSinfo) Som koncernens finländska moderföretag uppges det finländska moderföretag som är högst i ägarkedjan. I exemplet är direktinvesteringsföretaget F självt det högsta finländska moderföretaget i koncernen. Under rubriken Sätesland och ägarandel för de utländska företag som är direkta ägare till företaget rapporteras länderfördelat ägarandelen för sådana enskilda ägare (företag, koncerner, fondförvaltningsbolag inklusive fonder, andra organisationer och privatpersoner) vars direkta ägarandel eller rösträtt i företaget är minst 10 % vid räkenskapsåret slut. Andra utländska ägares ägarandelar som är mindre än 10 % redovisas inte. Företaget kan ha utländska ägare i flera länder till exempel så att både ett moderföretag och ett dotterföretag inom samma koncern är ägare till det finländska företaget. I exemplet är sätesländerna då Sverige, Nederländerna och Belgien och ägarandelarna 60 %, 30 % och 10 %. Med Företagets moderföretag med bestämmanderätt (andel av rösterna > 50 %) ytterst i ägarkedjan avses det företag som befinner sig sist i ägarkedjan utan att vara dotterföretag till något ägarföretag. I exemplet har det svenska dotterföretaget A den direkta be-

6 6 (13) stämmanderätten i direktinvesteringsföretaget F, men det tyska moderbolaget är direktinvesteringsföretaget F:s moderföretag med bestämmanderätt ytterst i ägarkedjan. Om företagets moderföretag med bestämmanderätt ytterst i ägarkedjan ligger i Finland, uppges namnet på det finländska moderföretaget och Finland som land. 5.2 Uppgifter om företagets balans- och resultaträkning (SS) Om företaget är moderföretag i koncernen lämnas uppgifter om koncernen. Fyll då i "ja" vid "koncernsvar". I exemplet redovisas uppgifter om direktinvesteringsföretaget F:s koncernbalansräkning och koncernresultaträkning som innehåller uppgifter även om dotterföretagen G, H och I. Om det inte är möjligt att lämna uppgifter på koncernnivå, hämtas uppgifterna ur företagets egen årsredovisning. Resultat = resultat före bokslutsdispositioner, efter skatt = resultat före bokslutsdispositioner och skatt direkta skatter (inkl. förändring i den latenta skatteskulden) minoritetsandelen av koncernens resultat. Ett finansiellt företags resultat = resultat före bokslutsdispositioner, efter skatt = rörelsevinst eller rörelseförlust + extraordinära intäkter extraordinära kostnader direkta skatter minoritetsandelen av koncernens resultat. Till kapitalvinster eller kapitalförluster och övriga poster som inte ingår i resultatet av den ordinarie verksamheten räknas extraordinära försäljningsvinster och försäljningsförluster värdeförändringar (t.ex. nedskrivningar av tillgångar och placeringar bland bestående aktiva, extraordinära nedskrivningar av rörliga aktiva och nedskrivningar av finansiella instrument bland rörliga aktiva) intäkts- eller kostnadsförda förändringar i verkligt värde och nedskrivning av goodwill avskrivningar av utgifter med lång verkningstid (t.ex. avskrivningar på utvecklingsutgifter, avskrivningar på koncerngoodwill och minskning av koncernreserven) valutakursvinster och valutakursförluster kredit- och garantiförluster från intäkterna avräknade framtida utgifter och förluster på grund av åtaganden vederlagsfria kapitalöverföringar (t.ex. betalning utan vederlag av ett koncernföretags kostnader, låneamorteringar och förlusttäckning). Dividendintäkter betraktas inte som kapitalvinster. Eventuella innehav av egna aktier, obetalda ökningar av eget kapital och kapitallån i eget kapital i företagets balansräkning skall avräknas från det egna kapital som rapporteras på blanketten. Kapitallån rapporteras i delen SSV.

7 7 (13) Företagets innehav av aktier i utländska moderföretag rapporteras till det värde som aktierna har upptagits till under tillgångar i företagets balansräkning. 5.3 Företagets (inklusive dess dotterföretag i Finland) skulder till utländska moderföretag samt systerföretag vid räkenskapsårets slut fördelat på land (SSV) Under skulder rapporteras företagets skulder till utländska moder- och systerföretag (se på definitionen i kapitlet 4) vid räkenskapsårets slut. Systerföretag är i exemplet ovan moderföretagets dotterföretag D och E. I exemplet skall direktinvesteringsföretaget F i sitt koncernsvar rapportera sina egna och sina finländska dotterföretag G, H och I:s skulder till det tyska moderföretaget och dess utländska dotterföretag A, B, C, D och E. Som borgenärsland uppges säteslandet för de direkta borgenärerna. Om det tyska moderföretaget i exemplet är borgenär, redovisas Tyskland som borgenärsland. Om borgenären är det svenska dotterföretaget A, som också är direkt ägare, uppges Sverige som borgenärsland. Skulderna rapporteras enligt genomsnittskursen för räkenskapsperiodens sista dag. Specialinstruktioner: Under masskuldebrev vid räkenskapsårets slut redovisas de utländska moderföretagens/ systerföretagens innehav av omsättningsbara masskuldebrev emitterade av det rapporterande företaget med en ursprunglig löptid över 12 månader. Under Upplupna räntor på masskuldebrev under räkenskapsåret redovisas de upplupna räntorna på ovannämnda poster under året. Under penningmarknadsinstrument vid räkenskapsårets slut redovisas utländska moderföretags/systerföretags innehav av omsättningsbara penningmarknadsinstrument emitterade av det rapporterande företaget med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Under Upplupna räntor på penningmarknadsinstrument under året redovisas de upplupna räntorna på ovannämnda poster under året. Under lån och insättningar (koncernkonton) vid räkenskapsårets slut redovisas icke-omsättningsbara lån och leasingkrediter från och koncernkontoskulder till utländska moderföretag/systerföretag. Skulder på koncernkonton redovisas enligt samma principer som i företagets egen bokföring. Under skulder rapporteras endast uppgifter om sådana huvud- och underkonton för utländska moderföretag/systerföretag som företaget i sin egen bokföring har redovisat som skuld till moderföretaget/systerföretaget. Under Upplupna räntor på lån och insättningar under räkenskapsåret redovisas de upplupna räntorna på ovannämnda poster under året. Handelskrediter fördelas inte på enskilda länder utan endast på euroländer och övriga länder. Euroländerna är Belgien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Handelskrediter omfattar krediter som gäller både varu- och tjänstehandel. Som handelskrediter i delen SSV rapporteras leve-

8 8 (13) rantörskrediter vid import (= betalningstid som utländska säljare beviljat) och exportförskott (= förskottsbetalningar från utländska köpare). 5.4 Företagets (inklusive dess dotterföretag i Finland) fordringar på utländska moderföretag vid räkenskapsårets slut fördelat på land (SSS) Under fordringar redovisas företagets fordringar på utländska moderföretag vid räkenskapsårets slut. Fordringar på utländska systerföretag (se på definitionen i kapitlet 4) redovisas inte. I exemplet skall direktinvesteringsföretaget F i sitt koncernsvar rapportera sina egna och sina finländska dotterföretag G, H och I:s fordringar på det tyska moderföretaget och dess utländska dotterföretag A, B och C. Fordringar på de utländska systerföretagen D och E skall inte rapporteras. Som gäldenärsland uppges säteslandet för de direkta gäldenärerna. Om det tyska moderföretaget i exemplet är gäldenär, redovisas Tyskland som gäldenärsland. Om gäldenären är det svenska dotterföretaget A, som också är direkt ägare, uppges Sverige som gäldenärsland. Fordringarna rapporteras enligt genomsnittskursen för räkenskapsårets sista dag. Specialinstruktioner: Under masskuldebrev vid räkenskapsårets slut redovisas det rapporterande företagets innehav av omsättningsbara masskuldebrev emitterade av de utländska moderföretagen med en ursprunglig löptid över 12 månader. Under Upplupna räntor på masskuldebrev under räkenskapsåret redovisas de upplupna räntorna på ovannämnda poster under året. Under penningmarknadsinstrument vid räkenskapsårets slut redovisas det rapporterande företagets innehav av omsättningsbara penningmarknadsinstrument emitterade av de utländska moderföretagen med en ursprunglig löptid upp till 12 månader. Under Upplupna räntor på masskuldebrev under räkenskapsåret redovisas de upplupna räntorna på ovannämnda poster under året. Under lån och insättningar (koncernkonton) vid räkenskapsårets slut redovisas icke-omsättningsbara lån och leasingkrediter till och koncernkontofordringar på utländska moderföretag. Fordringar på koncernkonton rapporteras enligt samma principer som i företagets egen bokföring. Under fordringar rapporteras endast uppgifter om sådana huvud- och underkonton för utländska moderföretag som företaget i sin egen bokföring redovisat som fordringar på utländska moderföretag. Under Upplupna räntor på lån och insättningar redovisas de upplupna räntorna på ovannämnda poster under året. Handelskrediter fördelas inte på enskilda länder utan endast på euroländer och övriga länder. Euroländerna är Belgien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Handelskrediter omfattar krediter som gäller både varu- och tjänstehandel. Som handelskrediter i delen SSS rapporte-

9 9 (13) ras leverantörskrediter vid importförskott (= förskottsbetalningar till utländska säljare) och exportfordringar (= betalningstid som beviljats utländska köpare). 6 Övriga uppgifter Under Övriga uppgifter kan fritt formulerade kommentarer om företaget under rapportperioden lämnas, t.ex. om eventuella fusioner eller någon enskild rapporterad uppgift. När alla uppgifter fyllts i ska du kontrollera rapporten och skicka den till Finlands Bank genom att klicka på acceptera och sänd.

10 10 (13) Bilaga 1 Följebrev BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS-ÅRSENKÄT, Direktinvesteringar i Finland) Finlands Bank samlar in bokslutsinformation om företag som har ett utländskt moderföretag vid utgången av Om det utländska företagets ägarandel eller rösträtt i det finländska företaget uppgår till minst 10 %, betraktas det som ett utländskt moderföretag. Enkäten för 2011 gäller företagens senaste räkenskapsår som gått ut före den 1 januari Vi ber er vänligen svara på enkäten senast den 13 april Enkäten ska besvaras via Internet i Finlands Banks DCS-tjänst (Data Collection Service). Nedan finns ert användarnamn och lösenord för tjänsten. Nätadress: https://sol.itella.net/ec/bof/auth?lang=se Användarnamn: Lösenord: Listan med de nyckel-värde-par som ytterligare behövs för inloggning postas till er den 13 mars! Rapporteringsanvisningar finns på webbplatsen för DCS-tjänsten och kan även laddas ned på Finlands Banks webbplats Om ert företag inte har ett utländskt moderföretag vid utgången av 2011, kan ni rapportera varken via DCS-tjänsten eller genom att skicka e-post till adressen Vi ber er dessutom sända ert företags verksamhetsberättelse inklusive balans- och resultaträkningar till Finlands Banks betalningsbalansbyrå per e-post eller per post. Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på lagen om Finlands Bank (28 214/1998) och rådets förordning (EG) nr 2533/1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter, ändrad genom 951/2009. Uppgifterna används framför allt av Finlands Bank, Statistikcentralen och Europeiska centralbanken för att sammanställa betalningsbalans, finansstatistik och nationalräkenskaper för Finland och euroområdet. Dessutom används uppgifterna i Finlands Bank för utförande av ECBS uppgifter (såsom tillsynen av finanspolitiken och soliditeten). Närmare upplysningar lämnas vid Finlands Bank av Nina Salminen, telefon , och Erkki Kujala, telefon Frågorna kan också e-postas till Tekniska frågor om DCS-rapporteringen besvaras av Itella HelpDesk, telefon , Vid all kontakt ska namnet på enkäten (SSS-årsenkät, Direktinvesteringar i Finland) uppges. Med vänlig hälsning FINLANDS BANK Elina Somervuori Byråchef Topias Leino Ekonom

11 11 (13) Bilaga 2 DCS-blankett

12 12 (13)

13 13 (13)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Syfte: Syftet med

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (14) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Betalningsbalans och utlandsställning Beskrivning Innehållsförteckning Betalningsbalans och utlandsställning... 1 Beskrivning... 1 Allmänt... 1 Lagstiftning... 2 Statistikansvar... 2 Publicering och åtkomst...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Handledning Andelar i hel- och delägda företag. Tillämpning av kapitalandelsmetoden ESV 2015:27

Handledning Andelar i hel- och delägda företag. Tillämpning av kapitalandelsmetoden ESV 2015:27 Handledning Andelar i hel- och delägda företag Tillämpning av kapitalandelsmetoden ESV 2015:27 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är

Läs mer

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010 Finansiell statistik Årsöversikt 21 Utestående bostadslån efter ursprunglig löptid, 31.12.21 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 % År Finlands Bank Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik Statistikenheten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER RR 8 REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 1998 (inkl. ändring dec. 2003) 1 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 DEFINITIONER 4 TRANSAKTIONER I UTLÄNDSK VALUTA 4 Löpande

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Penningmängds- och bankstatistik. Årsöversikt 2007

Penningmängds- och bankstatistik. Årsöversikt 2007 Penningmängds- och bankstatistik Årsöversikt 7 Nya utbetalda bostadslån 7 7,,,,,, 7 8 9 Finlands Bank Finansmarknads- och statistikavdelningen Statistikenheten..8 Innehåll Aggregerad balansräkning för

Läs mer

GRM-EXAMEN 1.9.2012. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng

GRM-EXAMEN 1.9.2012. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng 1 Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 1.9.2012 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed,

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 21 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer