Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering"

Transkript

1 Version (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

2 Version (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Kommentarer från samrådet har beaktats Anknyter till TREM version 3.0 Preciseringar i kapitel 2 "Finansiella instrument som ska rapporteras". Tillägg av rapporteringsexemplen 9b (kedja av vidarebefordrare), 12b (vidarebefordran) och 18b (företag vars postanstalt är FÖRETAG). Ändringar i punkten som gäller tidsangivelser för transaktionerna i rapporteringsexemplen11, 12a och 12b (vidarebefordran). Harmonisering av klockslagen i rapporteringsexemplen 14a och 14b i enlighet med de övriga rapporteringsexemplen. Preciseringar i rapporteringen av uppgifter om utländska adresser (rapporteringsexemplen 20 och 21). Ändring av personbeteckningen på kapitalförvaltaren till värdepappersinstitutets FO-nummer i rapporteringsexemplen 23 och 24. Version 1.2 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.3 Anknyter till TREM version 3.0 Preciserad rapportering av adressuppgifter när kapitalförvaltaren förmedlar kundinformationen, rapporteringsexempel 23. Tillägg av rapporteringsexempel 1c och

3 Version (39) Innehållsförteckning 1 Inledning Finansiella instrument som ska rapporteras Rapporteringsexempel - transaktionsinformation... 6 Rapporteringsexempel 1a - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad... 7 Rapporteringsexempel 1b - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad... 8 Rapporteringsexempel 1c - Transaktion på uppdrag av en kund på en reglerad marknad... 9 Rapporteringsexempel 2 - Kundtransaktion via handelslager på en reglerad marknad Rapporteringsexempel 3 - Handel för egen räkning Rapporteringsexempel 4 - Kundtransaktion via handelslager med obligationer Rapporteringsexempel 5 - Värdepappersinstitut utför transaktioner för två kunder på en reglerad marknad (internal cross) Rapporteringsexempel 6 - Kontraktshandel på uppdrag av kund på NASDAQ OMX Helsinki Rapporteringsexempel 7 - OTC-aktiehandel på uppdrag av kund Rapporteringsexempel 8 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Rapporteringsexempel 9a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation Rapporteringsexempel 9b - Kedja av flera värdepappersinstitut, kundinformation vidarebefordras inte Rapporteringsexempel 10 - Värdepappersinstitut genomför order med flera kunder och flera transaktioner Rapporteringsexempel 11 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder Rapporteringsexempel 12a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder och ordern genomförs som flera transaktioner Rapporteringsexempel 12b - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, en kund och ordern genomförs som flera transaktioner Rapporteringsexempel 13 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Rapporteringsexempel 14a - Handel med All-derivat, optioner Rapporteringsexempel 14b - Handel med All-derivat, futurer Rapporteringsexempel 15a - Handel med OTC-optioner för egen räkning Rapporteringsexempel 15b - Handel med OTC-optioner på uppdrag av kund Rapporteringsexempel 16 - Ett värdepappersinstitut utför en warehousing-order som gäller flera kunder och som pågår flera dagar Rapporteringsexempel - kundinformation Rapporteringsexempel 17 - Rapportering av kundinformation, kund är en finsk privatperson Rapporteringsexempel 18 - Rapportering av kundinformation, motpart är en finsk privatperson Rapporteringsexempel 19a - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Rapporteringsexempel 19b - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Rapporteringsexempel 20 - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt värdepappersinstitut Rapporteringsexempel 21 - Rapportering av kundinformation, kund är en utländsk privatperson Rapporteringsexempel 22 - Rapportering av kundinformation, kund är ett utländskt företag Rapporteringsexempel 23 - Rapportering av kundinformation, motpart är ett företag med BIC-kod. 37 Rapporteringsexempel 24 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar kundinformationen.. 38

4 Version (39) Rapporteringsexempel 25 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar inte kundinformationen... 39

5 Version (39) 1 Inledning Syftet med föreliggande dokument är att klarlägga kraven för transaktionsrapporteringen med hjälp av rapporteringsexempel. Dokumentet ersätter det tidigare dokumentet Exempel på rapportering av olika slags transaktioner av Listan på rapporteringsexempel är inte uttömmande, utan meningen är att beskriva de vanligaste transaktionerna. Mer detaljerade anvisningar om det tekniska utförandet av rapporteringen finns i beskrivningen av elektronisk transaktionsrapportering. Rapporteringsexemplen 1a - 16 beskriver rapportering av uppgifter om de vanligaste transaktionerna, utan att gå in på detaljerad rapportering av kundinformation. Rapporteringsexemplen behandlar rapportering av kundinformation på detaljnivå, utan andra uppgifter om transaktionerna. I transaktionsrapporteringen lämnas uppgifterna om såväl transaktioner som kunder i en och samma post. 2 Finansiella instrument som ska rapporteras Rapporteringsskyldigheten för transaktioner omfattar följande finansiella instrument: Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad Finansiella instrument som är upptagna till handel på en multilateral handelsplattform i Finland Finansiella instrument vilkas värde är beroende av ett finansiellt instrument som är upptaget till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland, oavsett var transaktionen har utförts (finansiellt instrument vars värde bestäms utifrån ett enskilt värdepapper eller derivatinstrument, se närmare i CESR:s anvisningar How to report transactions on OTC derivative instruments (CESR/10-661)). Rapporteringsskyldigheten omfattar inte följande: Primärmarknadstransaktioner (t.ex. emittering, tilldelning eller teckning) Utnyttjande av optioner eller warranter Utnyttjande av terminer och andra futurer samt optionsrätter enligt lagen om aktiebolag Transaktioner för värdepappersfinansiering, såsom utlåning eller upplåning av aktier eller andra finansiella instrument, repa eller omvänd repa, köpe- och återförsäljningstransaktioner eller säljoch återköpstransaktioner Råvaru-, valuta- och räntederivatinstrument, det vill säga derivatinstrument, där den underliggande variabeln varken direkt eller indirekt är ett värdepapper

6 Version (39) 3 Rapporteringsexempel - transaktionsinformation Rapporteringsexemplen 1a - 16 i detta avsnitt beskriver rapportering av uppgifter om de vanligaste transaktionerna, utan att gå in på detaljerad rapportering av kundinformation. Tabellen nedan innehåller ett sammandrag av tillämpningen av rapporteringsexemplen för transaktionsrapportering när ett värdepappersinstitut utför en transaktion på uppdrag av en kund på en reglerad marknad: Transaktion på uppdrag av kunden Utföraren av uppdraget rapporterar för egen räkning Utföraren av uppdraget rapporterar kundinformation för vidareförmedlarens räkning Vidareförmedlaren rapporterar kundinformation en kund och en transaktion 1a) 1a) 9a) en kund och flera transaktioner 1b) 1b) 12b) flera kunder och en transaktion 1c) flera kunder och flera transaktioner 10) 13) 12a) 1c) tai 13) 11)

7 Version (39) Rapporteringsexempel 1a - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A utför affären som agent på uppdrag av kunden på en reglerad marknad (börs E). Värdepappersinstitut B säljer aktierna på uppdrag av kund 2 på en reglerad marknad (börs E). Affären genomförs i en transaktion. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar: Köp ,45 2. B rapporterar: Försäljning ,45 *Transaktionstidpunkten (TradingTimestamp) ska anges med beaktande av sommar- och vintertid. **Transaktionsnummer som angivits av handelsplatsen (VenueReferenceNumber) är en obligatorisk uppgift för transaktioner på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland. För andra marknadsplatser är uppgiften frivillig.

8 Version (39) Rapporteringsexempel 1b - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A utför affären som agent på uppdrag av kunden på en reglerad marknad (börs E) och transaktionen genomförs som två affärer. Värdepappersinstitut B säljer aktierna i båda affärerna på uppdrag av kund 2 på en reglerad marknad (börs E). Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,45 b. Köp ,39 2. B rapporterar a. Försäljning ,45 b. Försäljning ,39

9 Version (39) Rapporteringsexempel 1c - Transaktion på uppdrag av en kund på en reglerad marknad Värdepappersinstitut A utför en affär på uppdrag av kunderna 1 och 2 på en reglerad marknad (börs E). Värdepappersinstitut B säljer aktierna på uppdrag av kund 3 på en reglerad marknad (börs E). Affären genomförs i en transaktion. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar: Köp ,45 a. Köp ,45 b. Köp ,45 2. B rapporterar: Försäljning ,45

10 Version (39) Rapporteringsexempel 2 - Kundtransaktion via handelslager på en reglerad marknad Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A köper först aktierna för egen räkning på den reglerade marknaden (börs E) och säljer dem sedan från sitt handelslager till kunden. Värdepappersinstitut B säljer för egen räkning på den reglerade marknaden. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,45 b. Försäljning ,45 2. B rapporterar a. Försäljning ,45

11 Version (39) Rapporteringsexempel 3 - Handel för egen räkning Värdepappersinstitut A handlar för egen räkning. Värdepappersinstitut A köper först aktierna för egen räkning på en reglerad marknad (börs E) och säljer dem sedan på en reglerad marknad. Transaktionerna rapporteras enligt följande (exkl. motpartens rapportering): A rapporterar a. Köp ,39 b. Försäljning ,45

12 Version (39) Rapporteringsexempel 4 - Kundtransaktion via handelslager med obligationer Kund 1 ger en order om köp av nominella obligationer. Värdepappersinstitut A köper först obligationerna för egen räkning av värdepappersinstitut B (OTC) och säljer dem sedan från sitt handelslager till kunden. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,44 b. Försäljning ,44 2. B rapporterar a. Försäljning ,44

13 Version (39) Rapporteringsexempel 5 - Värdepappersinstitut utför transaktioner för två kunder på en reglerad marknad (internal cross) Kund 1 ger en order om köp av aktier. Kund 2 ger en order om försäljning av aktier. Värdepappersinstitut A utför transaktionerna på en reglerad marknad för kundernas räkning utan att själv agera som motpart. Transaktionerna rapporteras enligt följande (exkl. motpartens rapportering): A rapporterar a. Köp ,00 b. Försäljning ,00

14 Version (39) Rapporteringsexempel 6 - Kontraktshandel på uppdrag av kund på NASDAQ OMX Helsinki Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A avtalar om affären med värdepappersinstitut B och transaktionen registreras som en kontraktstransaktion på en reglerad marknad (Nasdaq OMX Helsinki). Eftersom affären genomförs som kontraktstransaktion enligt börsens regler, tolkas den som handel på marknadsplatsen. Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund 1 och B säljer för egen räkning. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,10 2. B rapporterar a. Försäljning ,10 * Referensnumret för kontraktstransaktioner (VenueRefenceNumber) skiljer sig från normala transaktioner i orderboken på NASDAQ OMX Helsinki. Numret består av V+9 siffror.

15 Version (39) Rapporteringsexempel 7 - OTC-aktiehandel på uppdrag av kund Kund 1 ger en order om köp av OTC-aktier. Värdepappersinstitut A utför OTCtransaktionerna på uppdrag av kunden, motpart är värdepappersinstitut B som handlar för egen räkning. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,10 2. B rapporterar a. Försäljning ,10

16 Version (39) Rapporteringsexempel 8 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Kund 1 ger köp av aktier i uppdrag till värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) som vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A som rapporterar transaktionerna inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,10 euro) 2. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation (client 1) till värdepappersinstitut A Transaktionerna rapporteras enligt följande (obs. motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 9,10 (marknadstransaktion) 2. B behöver inte rapportera, eftersom informationen om den slutliga kunden har lämnats till A som rapporterar informationen till Finansinspektionen

17 Version (39) Rapporteringsexempel 9a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation Kund 1 ger köp av aktier i uppdrag till värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) som vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar inte kundinformation till värdepappersinstitut A och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,10 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar affären på kund 1 Transaktionerna rapporteras enligt följande (obs. motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 9,10 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 9,10 (kundtransaktion)

18 Version (39) Rapporteringsexempel 9b - Kedja av flera värdepappersinstitut, kundinformation vidarebefordras inte Kund 1 ger köp av aktier i uppdrag till värdepappersinstitut C (vidarebefordrare) som vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut B. Värdepappersinstitut B vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut C vidarebefordrar inte kundinformation. Transaktionerna rapporteras enligt följande (obs. motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 9,10 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 9,10 (kund är värdepappersinstitut C) 3. C rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 9,10 (kund 1)

19 Version (39) Rapporteringsexempel 10 - Värdepappersinstitut genomför order med flera kunder och flera transaktioner Värdepappersinstitut A har en köporder på aktier som utförs som två transaktioner. Ordern gäller två olika kunder. Värdepappersföretaget handlar självt på en reglerad marknad (utan vidarebefordran). Företaget noterar aktierna på kommissionskonto innan de allokeras enligt mittkursen till kunderna. Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar a. Köp 500 st. på en reglerad marknad till priset 10,04 b. Köp 500 st. på en reglerad marknad till priset 10,34 c. Köp 500 st. (XOFF) till mittkursen 10,19 till kunden client 1 d. Köp 500 st. (XOFF) till mittkursen 10,19 till kunden client 2 *Tidsangivelsen för de transaktioner som värdepappersinstitut A rapporterar till mittkurs (rapport 3 och 4) är tidpunkten för den sista avslutade affären på marknadsplatsen. Transaktionerna utförs under samma dag. **Texten INTERNAL i rutorna ClientCode och CounterPartyCode i transaktionsrapporterna genereras automatiskt och är m.a.o. inte kundens interna kod.

20 Version (39) Rapporteringsexempel 11 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Bakom ordern finns två kunder om vilka värdepappersinstitut B inte lämnar kundinformation. B ska således självt rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,03 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar avsluten på kund 1 och 2 Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 39,03 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 39,03 (kundtransaktion 1) b. Köp 39,03 (kundtransaktion 2) *Som tidsangivelsen för de kundtransaktioner som värdepappersinstitut B rapporterar (rapport 2 och 3) kan man använda tidsangivelsen för samlingstransaktionen, om vidarebefordraren inte har kännedom om tidpunkten för genomförandet av de ursprungliga transaktionerna.

21 Version (39) Rapporteringsexempel 12a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder och ordern genomförs som flera transaktioner Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Affären genomförs som två transaktioner och på uppdrag av två olika kunder. Värdepappersinstitut B överlämnar inte kundinformation och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför ordern på marknadsplats E (affärerna: ,04 euro och ,34 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar avsluten till mittkurs på kund 1 och 2 Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 10,04 (marknadstransaktion) b. Köp 10,34 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 10,19 (kundtransaktion 1, XOFF) b. Köp 10,19 (kundtransaktion 2, XOFF) *Som tidsangivelsen för de kundtransaktioner som värdepappersinstitut B rapporterar (rapport 3 och 4) kan man använda tidsangivelsen för samlingstransaktionen, om vidarebefordraren inte har kännedom om tidpunkten för genomförandet av de ursprungliga transaktionerna.

22 Version (39) Rapporteringsexempel 12b - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, en kund och ordern genomförs som flera transaktioner Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Affären genomförs som två transaktioner. Bakom ordern finns en kund. Värdepappersinstitut B överlämnar inte kundinformation och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A genomför ordern på marknadsplats E (transaktioner: ,04 euro och ,34 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar affären till mittkurs på kund 1 Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 10,04 (marknadstransaktion) b. Köp 10,34 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 10,19 (kundtransaktion 1, XOFF) *Som tidsangivelsen för de kundtransaktioner som värdepappersinstitut B rapporterar till mittkurs (rapport 3) kan man använda tidsangivelsen för samlingstransaktionen, om vidarebefordraren inte har kännedom om tidpunkten för genomförandet av de ursprungliga transaktionerna.

23 Version (39) Rapporteringsexempel 13 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A som rapporterar transaktionerna inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,03 euro) 2. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar (utförare) a. Köp 1 39,03 (marknadstransaktion) b. Köp 39,03 (kundtransaktion 1) c. Köp 39,03 (kundtransaktion 2) *Tidsangivelsen för de transaktioner som värdepappersinstitut A rapporterar (rapport 2 och 3) är tidpunkten för den sista avslutade affären på marknadsplatsen. Transaktionerna rapporteras under samma dag. **Texten INTERNAL i rutorna ClientCode och CounterPartyCode i transaktionsrapporterna genereras automatiskt och är m.a.o. inte kundens interna kod.

24 Version (39) Rapporteringsexempel 14a - Handel med All-derivat, optioner Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund köpoptioner av Nokia på en reglerad marknad (Eurex). Varje köpoption motsvarar 100 underliggande aktier, lösenpriset är 1,80 euro. Förfallodag är och premien 0,25 euro per aktie. Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar a. Köp ,25 *Transaktionsnummer som angivits av handelsplatsen (VenueReferenceNumber) är en obligatorisk uppgift för transaktioner på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland. För andra marknadsplatser är uppgiften frivillig.

25 Version (39) Rapporteringsexempel 14b - Handel med All-derivat, futurer Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund DAX futurer på en reglerad marknad (Eurex). Förfallodag är Transaktionerna rapporteras enligt följande: A rapporterar a. Köp ,5 *Transaktionsnummer som angivits av handelsplatsen (VenueReferenceNumber) är en obligatorisk uppgift för transaktioner på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland. För andra marknadsplatser är uppgiften frivillig.

26 Version (39) Rapporteringsexempel 15a - Handel med OTC-optioner för egen räkning Värdepappersinstituten A och B handlar för egen räkning med OTC-optioner. Värdepappersinstitut A köper OTC-köpoptioner av värdepappersinstitut B. Varje derivat motsvarar 100 underliggande aktier, lösenpriset är SEK 90. Förfallodag är och premien SEK 9,5 per aktie. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut B 2. B rapporterar a. Försäljning 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut A

27 Version (39) Rapporteringsexempel 15b - Handel med OTC-optioner på uppdrag av kund Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund OTC-köpoptioner av värdepappersinstitut B. Varje derivat motsvarar 100 underliggande aktier, lösenpriset är SEK 90. Förfallodag är och premien SEK 9,5 per aktie. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut B och kund client 1 2. B rapporterar a. Försäljning 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut A

28 Version (39) Rapporteringsexempel 16 - Ett värdepappersinstitut utför en warehousing-order som gäller flera kunder och som pågår flera dagar Värdepappersinstitut A har en warehousing-order som utförs som fyra olika transaktioner under två dagar. Ordern gäller två kunder. Värdepappersföretaget utför transaktionerna på en reglerad marknad. Företaget noterar aktierna på kommissionskonto innan de allokeras enligt mittkursen till kunderna. En warehousing-order som gäller flera kunder och som det räcker flera dagar att utföra kan rapporteras på två sätt: I enlighet med rapporteringsexempel 10 rapporteras transaktionerna jämte kundinformation efter respektive handelsdag (rekommenderat sätt) I enlighet med rapporteringsexempel 16 rapporteras kundinformationen efter att hela ordern utförts (alternativt sätt) Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar a) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 15,05 b) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 15,01 c) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 14,99 d) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 15,03 e) Köp 1000 st. (XOFF) till mittkursen 15,02 till kunden client 1 f) Köp 3000 st. (XOFF) till mittkursen 15,02 till kunden client 2

29 Version (39) *Tidsangivelsen för de transaktioner som värdepappersinstitut A rapporterar till mittkurs (rapporterna 5 och 6) är tidpunkten för den sista avslutade affären på marknadsplatsen. Transaktionerna rapporteras efter att warehousing-ordern utförts. **Texten "INTERNAL_WH_" i fälten ClientCode och CounterPartyCode genereras automatiskt. Efter texten kommer BICkoden för det värdepappersinstitut som gett warehousing-ordern. Exempel: INTERNAL_WH_SIPAFIHHXXX.

30 Version (39) 4 Rapporteringsexempel - kundinformation I rapporteringsexemplen beskrivs endast rapportering av kundinformation utan annan information om transaktionerna. Rapporteringsexempel 17 - Rapportering av kundinformation, kund är en finsk privatperson En finsk privatperson ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande:

31 Version (39) Rapporteringsexempel 18 - Rapportering av kundinformation, motpart är en finsk privatperson En finsk privatperson köper obligationer. Värdepappersinstitut A köper obligationerna först upp i sitt handelslager från värdepappersinstitut B och säljer dem sedan från handelslagret till kunden, varigenom kunden blir motpart i transaktionen. Värdepappersinstitut A rapporterar kundinformationen enligt följande:

32 Version (39) Rapporteringsexempel 19a - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Ett finskt företag ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande: *FO-nummer som används som företagskunders lokala ID-kod (ClientIdentificationLocal) ska anges med bindestreck.

33 Version (39) Rapporteringsexempel 19b - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Ett finskt företag vars postanstalt i adressuppgifterna är i frågavarande företag ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande: Obs! FO-nummer som används som företagskunders lokala ID-kod (ClientIdentificationLocal) ska anges med bindestreck.

34 Version (39) Rapporteringsexempel 20 - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt värdepappersinstitut Ett finskt värdepappersinstitut B är kund i en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av värdepappersinstitut B (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). BIC-koden för värdepappersinstitut B (kund) är SIPAFIHH. Kundinformationen rapporteras enligt följande: *Den nationella ID-koden för finländska värdepappersinstitut (ClientIdentificatioLocal) är institutets FO-nummer.

35 Version (39) Rapporteringsexempel 21 - Rapportering av kundinformation, kund är en utländsk privatperson En utländsk privatperson ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Utländska kunder saknar finsk personbeteckning, varvid kundens födelsedatum i formen YYYY-MM- DD 1 kan användas som ID-kod. Kundinformationen rapporteras enligt följande: Om det används postnummer i ifrågavarande land, kan postnumret alternativt rapporteras i fältet "ClientZipCode eller "ClientCity". I fältet "ClientCountry" anges koden för kundens adressland enligt standard ISO Utländska kunders födelsedatum som använts som kund-id har tidigare angetts i formen DDMMYYY. Det nya formatet YYYY-MM-DD är förenlig med standarden ISO 8601.

36 Version (39) Rapporteringsexempel 22 - Rapportering av kundinformation, kund är ett utländskt företag Ett utländskt företag ger en säljorder till värdepappersinstitut A. Företaget saknar finskt FO-nummer, men har fått en ID-kod av Euroclear Finland. Värdepappersinstitut A säljer aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande: Om det används postnummer i ifrågavarande land, kan postnumret alternativt rapporteras i fältet "ClientZipCode eller "ClientCity". I fältet "ClientCountry" anges koden för kundens adressland enligt standard ISO 3166.

37 Version (39) Rapporteringsexempel 23 - Rapportering av kundinformation, motpart är ett företag med BICkod Värdepappersinstituten A och B handlar för egen räkning på OTC-marknaden. Värdepappersinstitut A köper av värdepappersinstitut B. Kundinformationen rapporteras enligt följande:

38 Version (39) Rapporteringsexempel 24 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar kundinformationen Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) ger en diskretionär köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A som rapporterar avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A köper aktierna på marknadsplats E 2. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformationen till värdepappersinstitut A Affären rapporteras enligt följande: 1. A (utförare) rapporterar köp st. 2. B behöver inte rapportera, eftersom informationen om den slutliga kunden har lämnats till A som rapporterar informationen till Finansinspektionen Kundinformationen rapporteras enligt följande: *I fältet ProxyHolder anges värdepappersinstitutets FO-nummer. Om förmedlaren rapporterar kundinformationen kan verkställaren alternativt rapportera kapitalförvaltarens adressuppgifter på följande sätt: I ClientStreet -fältet uppges c/o Kapitalförvaltaren (Värdepappersföretag B), kapitalförvaltarens gatuadress. I postnumer- och postanstaltfälten uppges kapitalförvaltarens adressuppgifter. Rapporten ska ge slutkundens namn i ClientName -fältet och identifiera slutkunden i ClientIdentification -fältet.

39 Version (39) Rapporteringsexempel 25 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar inte kundinformationen Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) köper aktier inom diskretionär kapitalförvaltning genom att vidarebefordra köpordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B (Oy Kapitalförvaltning Ab) lämnar inte kundinformation till värdepappersinstitut A och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,10 euro) 2. Värdepappersinstitut B allokerar affären till kund 1 Affären rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar (utförare) a. Köp ,10 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp ,10 (vidarebefordrare) Kundinformationen rapporteras enligt följande: *I fältet ProxyHolder i värdepappersinstitut B:s (vidarebefordrarens) rapport anges värdepappersinstitutets FO-nummer.

Scenarier för transaktionsrapportering

Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 1 (34) Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 2 (34) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Anknyter till TREM version 3.0

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

12.5.2009. Bolag som lämnar rapporten, dvs. värdepappersförmedlaren själv eller någon utomstående för värdepappersförmedlarens räkning.

12.5.2009. Bolag som lämnar rapporten, dvs. värdepappersförmedlaren själv eller någon utomstående för värdepappersförmedlarens räkning. Anvisning 1 (5) RAPPORTINNEHÅLL - RAPPORTERINGSANVISNINGAR Technical reporting firm Reporting firm Bolag som lämnar rapporten, dvs. värdepappersförmedlaren själv eller någon utomstående för värdepappersförmedlarens

Läs mer

Transaktionsrapportering

Transaktionsrapportering PROMEMORIA Datum 2006-10-13 Senast uppdaterat 2011-03-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Transaktionsrapportering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling av order Uppdaterad 2015-10-15 Denna instruktion beskriver de tillvägagångssätt som Strukturinvest följer för att utföra och vidarebefordra order i finansiella

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2013

Föreskrifter och anvisningar 10/2013 Föreskrifter och anvisningar 10/2013 Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk Dnr FIVA 11/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Anmärkning och straffavgift

Anmärkning och straffavgift 2011-06-13 BESLUT Crédit Agricole Cheuvreux Nordic Aktiebolag FI Dnr 10-6357 Box 7821 Att: Styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Box 7585 103 93 Stockholm Finansinspektionen SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2

Standard RA2.1. Nimi ja nro 2 Standard RA2.1 Rapportering av misstänkta transaktioner till Finansinspektionen Föreskrifter och allmänna råd Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 tills vidare 2 (12) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 1.1 Målgrupp 3 2 Syfte

Läs mer

Transaktionsrapportering

Transaktionsrapportering Transaktionsrapportering FI-forum 15 november 2017 Introduktion John Svanäng Analytiker, Marknadsanalys, FI Rapportering Mifid 2 Agenda Regelverksöversikt Översikt över rapportering under Mifir/Mifid2

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS)

ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A143/200/2016 1.0 INNEHÅLL ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) POSTBESKRIVNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

Anvisningar till mall för rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder (STOR) Gäller från

Anvisningar till mall för rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder (STOR) Gäller från Anvisningar till mall för rapporter avseende misstänkta transaktioner och handelsorder (STOR) Gäller från 2016-07-03 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Elektronisk flaggningsanmälan. Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2016-02-01

Elektronisk flaggningsanmälan. Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2016-02-01 Elektronisk flaggningsanmälan Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2016-02-01 Startsidan Gå in på www.fi.se Klicka på Flaggning under rubriken Rapportera på startsidan. 2 Logga in Denna sida visas när du ska

Läs mer

Instruktion för bästa orderutförande och hantering av kundorder

Instruktion för bästa orderutförande och hantering av kundorder Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Instruktion för bästa orderutförande och hantering av kundorder Version number 4.0 Approved by BoD Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Date of approval 2015-12-07 Effective

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

VERSION 1.3 (21.11.2008)

VERSION 1.3 (21.11.2008) POSTFORMAT ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG STATEN (SAVE) VERSION 1.3 (21.11.2008) Gäller från 1.1.2009 Tekniska anvisningar 2 (15) Version

Läs mer

Beslut om anmärkning och straffavgift

Beslut om anmärkning och straffavgift 2010-05-24 BESLUT ABG Sundal Collier AB FI Dnr 10-4311 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 1 Box 7269 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm 103 89 STOCKHOLM [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer

Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer PROMEMORIA Datum 2014-06-12 FI Dnr 14-8178 Ökad öppenhet på marknaden för företagsobligationer Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) POSTBESKRIVNING för år 2017

ÅRSANMÄLAN Förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) POSTBESKRIVNING för år 2017 SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 ÅRSANMÄLAN Förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) POSTBESKRIVNING för år 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2 3 KORRIGERING

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8.

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8. POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) I kraft 1.9.2008 Tekniska anvisningar 2 (16) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse Anvisning 1 (8) VQ Tabeller för s berättelse över rörelse Genom VQ-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om försäkringsmäklarnas rörelse. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Indataspecifikation för investeringsfonder

Indataspecifikation för investeringsfonder Bilaga 10 FFFS 2008:x Indataspecifikation för investeringsfonder Denna specifikation ska användas vid rapportering via datamedium av investeringsfondernas innehav av finansiella instrument. Rapportering

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Marknadsmissbruk (insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan m.m.)

Marknadsmissbruk (insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan m.m.) Marknadsmissbruk (insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan m.m.) Reglernas syfte Marknadsmissbruk kan indelas i insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. I vetenskaplig litteraturen diskuteras

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2016

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Dnr FIVA 6/01.00/2016 Utfärdade 7.6.2016 Gäller från 3.7.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Ra RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (2) Innehåll 1

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (27) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.3 Gäller från 1.1.2009 Rapporteringsanvisningar 2 (27) Sisällys 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN... 4 2 GRUNDBEGREPP...

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster finns de kontrakterade avtal som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen

Läs mer

VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)

VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) 17BPOSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Gäller från 1.11.2015 Tekniska anvisningar 2 (21) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Anvisning till blankett VP402

Anvisning till blankett VP402 Anvisning till blankett VP402 Portföljinvesteringar i utlandet Hushållens innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP402 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

1. Lagstiftningsmodellen

1. Lagstiftningsmodellen SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 6/2011 24 OKTOBER 2011 Innehåll REVISION AV MIFID s.1 REVISION AV MIFID Kommissionen har presenterat sitt förslag till reviderad MiFID. I detta nummer

Läs mer

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Här kan du läsa om obligationsbaserade futures, forwards och optioner, och hur de används. Du finner även exempel på investeringsstrategier Vad är obligationsbaserade

Läs mer

DEPAHO LIMITED POLICY FÖR UTFÖRANDE AV ORDER

DEPAHO LIMITED POLICY FÖR UTFÖRANDE AV ORDER Inofficiell Översättning endast i informationssyfte Den nuvarande svenska texten är endast i informationssyfte och är inte rättsligt bindande. Det rättsligt bindande dokumentet är på engelska DEPAHO LIMITED

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 16/2010 17 DECEMBER 2010 Innehåll INLEDNING s.1 ÖVERSYN AV MiFID s.1 INLEDNING I detta nummer av Aktuellt i Omvärlden begränsar vi oss till att redovisa

Läs mer

Föreskrift om insideranmälan

Föreskrift om insideranmälan tills vidare 1 (13) Till anmälningsskyldiga enligt 5 kap. 2 och 4a kap. 8 värdepappersmarknadslagen Föreskrift om insideranmälan Med stöd av 5 kap. 6 värdepappersmarknadslagen meddelar Finansinspektionen

Läs mer

Pohjola Corporate Finance Ab

Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola Corporate Finance Ab 1 (2) UPPFÖRANDEREGLER ANGÅENDE KUNDKATEGORISERING, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH UTREDNINGSPLIKT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Sidan 1 Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Om företaget Allmänt Axpo Sverige AB, organisationsnummer 556121-3199, är ett bolag inom Axpo-koncernen

Läs mer

Policy för bästa orderutförande

Policy för bästa orderutförande Policy för bästa orderutförande Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Tidigare godkänd: Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: Årligen eller vid behov Ny För samtliga

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den SV 10830 rev 2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer