Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering"

Transkript

1 Version (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

2 Version (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Kommentarer från samrådet har beaktats Anknyter till TREM version 3.0 Preciseringar i kapitel 2 "Finansiella instrument som ska rapporteras". Tillägg av rapporteringsexemplen 9b (kedja av vidarebefordrare), 12b (vidarebefordran) och 18b (företag vars postanstalt är FÖRETAG). Ändringar i punkten som gäller tidsangivelser för transaktionerna i rapporteringsexemplen11, 12a och 12b (vidarebefordran). Harmonisering av klockslagen i rapporteringsexemplen 14a och 14b i enlighet med de övriga rapporteringsexemplen. Preciseringar i rapporteringen av uppgifter om utländska adresser (rapporteringsexemplen 20 och 21). Ändring av personbeteckningen på kapitalförvaltaren till värdepappersinstitutets FO-nummer i rapporteringsexemplen 23 och 24. Version 1.2 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.3 Anknyter till TREM version 3.0 Preciserad rapportering av adressuppgifter när kapitalförvaltaren förmedlar kundinformationen, rapporteringsexempel 23. Tillägg av rapporteringsexempel 1c och

3 Version (39) Innehållsförteckning 1 Inledning Finansiella instrument som ska rapporteras Rapporteringsexempel - transaktionsinformation... 6 Rapporteringsexempel 1a - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad... 7 Rapporteringsexempel 1b - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad... 8 Rapporteringsexempel 1c - Transaktion på uppdrag av en kund på en reglerad marknad... 9 Rapporteringsexempel 2 - Kundtransaktion via handelslager på en reglerad marknad Rapporteringsexempel 3 - Handel för egen räkning Rapporteringsexempel 4 - Kundtransaktion via handelslager med obligationer Rapporteringsexempel 5 - Värdepappersinstitut utför transaktioner för två kunder på en reglerad marknad (internal cross) Rapporteringsexempel 6 - Kontraktshandel på uppdrag av kund på NASDAQ OMX Helsinki Rapporteringsexempel 7 - OTC-aktiehandel på uppdrag av kund Rapporteringsexempel 8 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Rapporteringsexempel 9a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation Rapporteringsexempel 9b - Kedja av flera värdepappersinstitut, kundinformation vidarebefordras inte Rapporteringsexempel 10 - Värdepappersinstitut genomför order med flera kunder och flera transaktioner Rapporteringsexempel 11 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder Rapporteringsexempel 12a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder och ordern genomförs som flera transaktioner Rapporteringsexempel 12b - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, en kund och ordern genomförs som flera transaktioner Rapporteringsexempel 13 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Rapporteringsexempel 14a - Handel med All-derivat, optioner Rapporteringsexempel 14b - Handel med All-derivat, futurer Rapporteringsexempel 15a - Handel med OTC-optioner för egen räkning Rapporteringsexempel 15b - Handel med OTC-optioner på uppdrag av kund Rapporteringsexempel 16 - Ett värdepappersinstitut utför en warehousing-order som gäller flera kunder och som pågår flera dagar Rapporteringsexempel - kundinformation Rapporteringsexempel 17 - Rapportering av kundinformation, kund är en finsk privatperson Rapporteringsexempel 18 - Rapportering av kundinformation, motpart är en finsk privatperson Rapporteringsexempel 19a - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Rapporteringsexempel 19b - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Rapporteringsexempel 20 - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt värdepappersinstitut Rapporteringsexempel 21 - Rapportering av kundinformation, kund är en utländsk privatperson Rapporteringsexempel 22 - Rapportering av kundinformation, kund är ett utländskt företag Rapporteringsexempel 23 - Rapportering av kundinformation, motpart är ett företag med BIC-kod. 37 Rapporteringsexempel 24 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar kundinformationen.. 38

4 Version (39) Rapporteringsexempel 25 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar inte kundinformationen... 39

5 Version (39) 1 Inledning Syftet med föreliggande dokument är att klarlägga kraven för transaktionsrapporteringen med hjälp av rapporteringsexempel. Dokumentet ersätter det tidigare dokumentet Exempel på rapportering av olika slags transaktioner av Listan på rapporteringsexempel är inte uttömmande, utan meningen är att beskriva de vanligaste transaktionerna. Mer detaljerade anvisningar om det tekniska utförandet av rapporteringen finns i beskrivningen av elektronisk transaktionsrapportering. Rapporteringsexemplen 1a - 16 beskriver rapportering av uppgifter om de vanligaste transaktionerna, utan att gå in på detaljerad rapportering av kundinformation. Rapporteringsexemplen behandlar rapportering av kundinformation på detaljnivå, utan andra uppgifter om transaktionerna. I transaktionsrapporteringen lämnas uppgifterna om såväl transaktioner som kunder i en och samma post. 2 Finansiella instrument som ska rapporteras Rapporteringsskyldigheten för transaktioner omfattar följande finansiella instrument: Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad Finansiella instrument som är upptagna till handel på en multilateral handelsplattform i Finland Finansiella instrument vilkas värde är beroende av ett finansiellt instrument som är upptaget till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland, oavsett var transaktionen har utförts (finansiellt instrument vars värde bestäms utifrån ett enskilt värdepapper eller derivatinstrument, se närmare i CESR:s anvisningar How to report transactions on OTC derivative instruments (CESR/10-661)). Rapporteringsskyldigheten omfattar inte följande: Primärmarknadstransaktioner (t.ex. emittering, tilldelning eller teckning) Utnyttjande av optioner eller warranter Utnyttjande av terminer och andra futurer samt optionsrätter enligt lagen om aktiebolag Transaktioner för värdepappersfinansiering, såsom utlåning eller upplåning av aktier eller andra finansiella instrument, repa eller omvänd repa, köpe- och återförsäljningstransaktioner eller säljoch återköpstransaktioner Råvaru-, valuta- och räntederivatinstrument, det vill säga derivatinstrument, där den underliggande variabeln varken direkt eller indirekt är ett värdepapper

6 Version (39) 3 Rapporteringsexempel - transaktionsinformation Rapporteringsexemplen 1a - 16 i detta avsnitt beskriver rapportering av uppgifter om de vanligaste transaktionerna, utan att gå in på detaljerad rapportering av kundinformation. Tabellen nedan innehåller ett sammandrag av tillämpningen av rapporteringsexemplen för transaktionsrapportering när ett värdepappersinstitut utför en transaktion på uppdrag av en kund på en reglerad marknad: Transaktion på uppdrag av kunden Utföraren av uppdraget rapporterar för egen räkning Utföraren av uppdraget rapporterar kundinformation för vidareförmedlarens räkning Vidareförmedlaren rapporterar kundinformation en kund och en transaktion 1a) 1a) 9a) en kund och flera transaktioner 1b) 1b) 12b) flera kunder och en transaktion 1c) flera kunder och flera transaktioner 10) 13) 12a) 1c) tai 13) 11)

7 Version (39) Rapporteringsexempel 1a - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A utför affären som agent på uppdrag av kunden på en reglerad marknad (börs E). Värdepappersinstitut B säljer aktierna på uppdrag av kund 2 på en reglerad marknad (börs E). Affären genomförs i en transaktion. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar: Köp ,45 2. B rapporterar: Försäljning ,45 *Transaktionstidpunkten (TradingTimestamp) ska anges med beaktande av sommar- och vintertid. **Transaktionsnummer som angivits av handelsplatsen (VenueReferenceNumber) är en obligatorisk uppgift för transaktioner på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland. För andra marknadsplatser är uppgiften frivillig.

8 Version (39) Rapporteringsexempel 1b - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A utför affären som agent på uppdrag av kunden på en reglerad marknad (börs E) och transaktionen genomförs som två affärer. Värdepappersinstitut B säljer aktierna i båda affärerna på uppdrag av kund 2 på en reglerad marknad (börs E). Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,45 b. Köp ,39 2. B rapporterar a. Försäljning ,45 b. Försäljning ,39

9 Version (39) Rapporteringsexempel 1c - Transaktion på uppdrag av en kund på en reglerad marknad Värdepappersinstitut A utför en affär på uppdrag av kunderna 1 och 2 på en reglerad marknad (börs E). Värdepappersinstitut B säljer aktierna på uppdrag av kund 3 på en reglerad marknad (börs E). Affären genomförs i en transaktion. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar: Köp ,45 a. Köp ,45 b. Köp ,45 2. B rapporterar: Försäljning ,45

10 Version (39) Rapporteringsexempel 2 - Kundtransaktion via handelslager på en reglerad marknad Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A köper först aktierna för egen räkning på den reglerade marknaden (börs E) och säljer dem sedan från sitt handelslager till kunden. Värdepappersinstitut B säljer för egen räkning på den reglerade marknaden. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,45 b. Försäljning ,45 2. B rapporterar a. Försäljning ,45

11 Version (39) Rapporteringsexempel 3 - Handel för egen räkning Värdepappersinstitut A handlar för egen räkning. Värdepappersinstitut A köper först aktierna för egen räkning på en reglerad marknad (börs E) och säljer dem sedan på en reglerad marknad. Transaktionerna rapporteras enligt följande (exkl. motpartens rapportering): A rapporterar a. Köp ,39 b. Försäljning ,45

12 Version (39) Rapporteringsexempel 4 - Kundtransaktion via handelslager med obligationer Kund 1 ger en order om köp av nominella obligationer. Värdepappersinstitut A köper först obligationerna för egen räkning av värdepappersinstitut B (OTC) och säljer dem sedan från sitt handelslager till kunden. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,44 b. Försäljning ,44 2. B rapporterar a. Försäljning ,44

13 Version (39) Rapporteringsexempel 5 - Värdepappersinstitut utför transaktioner för två kunder på en reglerad marknad (internal cross) Kund 1 ger en order om köp av aktier. Kund 2 ger en order om försäljning av aktier. Värdepappersinstitut A utför transaktionerna på en reglerad marknad för kundernas räkning utan att själv agera som motpart. Transaktionerna rapporteras enligt följande (exkl. motpartens rapportering): A rapporterar a. Köp ,00 b. Försäljning ,00

14 Version (39) Rapporteringsexempel 6 - Kontraktshandel på uppdrag av kund på NASDAQ OMX Helsinki Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A avtalar om affären med värdepappersinstitut B och transaktionen registreras som en kontraktstransaktion på en reglerad marknad (Nasdaq OMX Helsinki). Eftersom affären genomförs som kontraktstransaktion enligt börsens regler, tolkas den som handel på marknadsplatsen. Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund 1 och B säljer för egen räkning. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,10 2. B rapporterar a. Försäljning ,10 * Referensnumret för kontraktstransaktioner (VenueRefenceNumber) skiljer sig från normala transaktioner i orderboken på NASDAQ OMX Helsinki. Numret består av V+9 siffror.

15 Version (39) Rapporteringsexempel 7 - OTC-aktiehandel på uppdrag av kund Kund 1 ger en order om köp av OTC-aktier. Värdepappersinstitut A utför OTCtransaktionerna på uppdrag av kunden, motpart är värdepappersinstitut B som handlar för egen räkning. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,10 2. B rapporterar a. Försäljning ,10

16 Version (39) Rapporteringsexempel 8 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Kund 1 ger köp av aktier i uppdrag till värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) som vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A som rapporterar transaktionerna inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,10 euro) 2. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation (client 1) till värdepappersinstitut A Transaktionerna rapporteras enligt följande (obs. motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 9,10 (marknadstransaktion) 2. B behöver inte rapportera, eftersom informationen om den slutliga kunden har lämnats till A som rapporterar informationen till Finansinspektionen

17 Version (39) Rapporteringsexempel 9a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation Kund 1 ger köp av aktier i uppdrag till värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) som vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar inte kundinformation till värdepappersinstitut A och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,10 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar affären på kund 1 Transaktionerna rapporteras enligt följande (obs. motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 9,10 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 9,10 (kundtransaktion)

18 Version (39) Rapporteringsexempel 9b - Kedja av flera värdepappersinstitut, kundinformation vidarebefordras inte Kund 1 ger köp av aktier i uppdrag till värdepappersinstitut C (vidarebefordrare) som vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut B. Värdepappersinstitut B vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut C vidarebefordrar inte kundinformation. Transaktionerna rapporteras enligt följande (obs. motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 9,10 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 9,10 (kund är värdepappersinstitut C) 3. C rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 9,10 (kund 1)

19 Version (39) Rapporteringsexempel 10 - Värdepappersinstitut genomför order med flera kunder och flera transaktioner Värdepappersinstitut A har en köporder på aktier som utförs som två transaktioner. Ordern gäller två olika kunder. Värdepappersföretaget handlar självt på en reglerad marknad (utan vidarebefordran). Företaget noterar aktierna på kommissionskonto innan de allokeras enligt mittkursen till kunderna. Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar a. Köp 500 st. på en reglerad marknad till priset 10,04 b. Köp 500 st. på en reglerad marknad till priset 10,34 c. Köp 500 st. (XOFF) till mittkursen 10,19 till kunden client 1 d. Köp 500 st. (XOFF) till mittkursen 10,19 till kunden client 2 *Tidsangivelsen för de transaktioner som värdepappersinstitut A rapporterar till mittkurs (rapport 3 och 4) är tidpunkten för den sista avslutade affären på marknadsplatsen. Transaktionerna utförs under samma dag. **Texten INTERNAL i rutorna ClientCode och CounterPartyCode i transaktionsrapporterna genereras automatiskt och är m.a.o. inte kundens interna kod.

20 Version (39) Rapporteringsexempel 11 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Bakom ordern finns två kunder om vilka värdepappersinstitut B inte lämnar kundinformation. B ska således självt rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,03 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar avsluten på kund 1 och 2 Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 39,03 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 39,03 (kundtransaktion 1) b. Köp 39,03 (kundtransaktion 2) *Som tidsangivelsen för de kundtransaktioner som värdepappersinstitut B rapporterar (rapport 2 och 3) kan man använda tidsangivelsen för samlingstransaktionen, om vidarebefordraren inte har kännedom om tidpunkten för genomförandet av de ursprungliga transaktionerna.

21 Version (39) Rapporteringsexempel 12a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder och ordern genomförs som flera transaktioner Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Affären genomförs som två transaktioner och på uppdrag av två olika kunder. Värdepappersinstitut B överlämnar inte kundinformation och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför ordern på marknadsplats E (affärerna: ,04 euro och ,34 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar avsluten till mittkurs på kund 1 och 2 Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 10,04 (marknadstransaktion) b. Köp 10,34 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 10,19 (kundtransaktion 1, XOFF) b. Köp 10,19 (kundtransaktion 2, XOFF) *Som tidsangivelsen för de kundtransaktioner som värdepappersinstitut B rapporterar (rapport 3 och 4) kan man använda tidsangivelsen för samlingstransaktionen, om vidarebefordraren inte har kännedom om tidpunkten för genomförandet av de ursprungliga transaktionerna.

22 Version (39) Rapporteringsexempel 12b - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, en kund och ordern genomförs som flera transaktioner Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Affären genomförs som två transaktioner. Bakom ordern finns en kund. Värdepappersinstitut B överlämnar inte kundinformation och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A genomför ordern på marknadsplats E (transaktioner: ,04 euro och ,34 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar affären till mittkurs på kund 1 Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 10,04 (marknadstransaktion) b. Köp 10,34 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 10,19 (kundtransaktion 1, XOFF) *Som tidsangivelsen för de kundtransaktioner som värdepappersinstitut B rapporterar till mittkurs (rapport 3) kan man använda tidsangivelsen för samlingstransaktionen, om vidarebefordraren inte har kännedom om tidpunkten för genomförandet av de ursprungliga transaktionerna.

23 Version (39) Rapporteringsexempel 13 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A som rapporterar transaktionerna inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,03 euro) 2. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar (utförare) a. Köp 1 39,03 (marknadstransaktion) b. Köp 39,03 (kundtransaktion 1) c. Köp 39,03 (kundtransaktion 2) *Tidsangivelsen för de transaktioner som värdepappersinstitut A rapporterar (rapport 2 och 3) är tidpunkten för den sista avslutade affären på marknadsplatsen. Transaktionerna rapporteras under samma dag. **Texten INTERNAL i rutorna ClientCode och CounterPartyCode i transaktionsrapporterna genereras automatiskt och är m.a.o. inte kundens interna kod.

24 Version (39) Rapporteringsexempel 14a - Handel med All-derivat, optioner Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund köpoptioner av Nokia på en reglerad marknad (Eurex). Varje köpoption motsvarar 100 underliggande aktier, lösenpriset är 1,80 euro. Förfallodag är och premien 0,25 euro per aktie. Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar a. Köp ,25 *Transaktionsnummer som angivits av handelsplatsen (VenueReferenceNumber) är en obligatorisk uppgift för transaktioner på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland. För andra marknadsplatser är uppgiften frivillig.

25 Version (39) Rapporteringsexempel 14b - Handel med All-derivat, futurer Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund DAX futurer på en reglerad marknad (Eurex). Förfallodag är Transaktionerna rapporteras enligt följande: A rapporterar a. Köp ,5 *Transaktionsnummer som angivits av handelsplatsen (VenueReferenceNumber) är en obligatorisk uppgift för transaktioner på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland. För andra marknadsplatser är uppgiften frivillig.

26 Version (39) Rapporteringsexempel 15a - Handel med OTC-optioner för egen räkning Värdepappersinstituten A och B handlar för egen räkning med OTC-optioner. Värdepappersinstitut A köper OTC-köpoptioner av värdepappersinstitut B. Varje derivat motsvarar 100 underliggande aktier, lösenpriset är SEK 90. Förfallodag är och premien SEK 9,5 per aktie. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut B 2. B rapporterar a. Försäljning 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut A

27 Version (39) Rapporteringsexempel 15b - Handel med OTC-optioner på uppdrag av kund Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund OTC-köpoptioner av värdepappersinstitut B. Varje derivat motsvarar 100 underliggande aktier, lösenpriset är SEK 90. Förfallodag är och premien SEK 9,5 per aktie. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut B och kund client 1 2. B rapporterar a. Försäljning 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut A

28 Version (39) Rapporteringsexempel 16 - Ett värdepappersinstitut utför en warehousing-order som gäller flera kunder och som pågår flera dagar Värdepappersinstitut A har en warehousing-order som utförs som fyra olika transaktioner under två dagar. Ordern gäller två kunder. Värdepappersföretaget utför transaktionerna på en reglerad marknad. Företaget noterar aktierna på kommissionskonto innan de allokeras enligt mittkursen till kunderna. En warehousing-order som gäller flera kunder och som det räcker flera dagar att utföra kan rapporteras på två sätt: I enlighet med rapporteringsexempel 10 rapporteras transaktionerna jämte kundinformation efter respektive handelsdag (rekommenderat sätt) I enlighet med rapporteringsexempel 16 rapporteras kundinformationen efter att hela ordern utförts (alternativt sätt) Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar a) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 15,05 b) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 15,01 c) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 14,99 d) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 15,03 e) Köp 1000 st. (XOFF) till mittkursen 15,02 till kunden client 1 f) Köp 3000 st. (XOFF) till mittkursen 15,02 till kunden client 2

29 Version (39) *Tidsangivelsen för de transaktioner som värdepappersinstitut A rapporterar till mittkurs (rapporterna 5 och 6) är tidpunkten för den sista avslutade affären på marknadsplatsen. Transaktionerna rapporteras efter att warehousing-ordern utförts. **Texten "INTERNAL_WH_" i fälten ClientCode och CounterPartyCode genereras automatiskt. Efter texten kommer BICkoden för det värdepappersinstitut som gett warehousing-ordern. Exempel: INTERNAL_WH_SIPAFIHHXXX.

30 Version (39) 4 Rapporteringsexempel - kundinformation I rapporteringsexemplen beskrivs endast rapportering av kundinformation utan annan information om transaktionerna. Rapporteringsexempel 17 - Rapportering av kundinformation, kund är en finsk privatperson En finsk privatperson ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande:

31 Version (39) Rapporteringsexempel 18 - Rapportering av kundinformation, motpart är en finsk privatperson En finsk privatperson köper obligationer. Värdepappersinstitut A köper obligationerna först upp i sitt handelslager från värdepappersinstitut B och säljer dem sedan från handelslagret till kunden, varigenom kunden blir motpart i transaktionen. Värdepappersinstitut A rapporterar kundinformationen enligt följande:

32 Version (39) Rapporteringsexempel 19a - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Ett finskt företag ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande: *FO-nummer som används som företagskunders lokala ID-kod (ClientIdentificationLocal) ska anges med bindestreck.

33 Version (39) Rapporteringsexempel 19b - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Ett finskt företag vars postanstalt i adressuppgifterna är i frågavarande företag ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande: Obs! FO-nummer som används som företagskunders lokala ID-kod (ClientIdentificationLocal) ska anges med bindestreck.

34 Version (39) Rapporteringsexempel 20 - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt värdepappersinstitut Ett finskt värdepappersinstitut B är kund i en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av värdepappersinstitut B (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). BIC-koden för värdepappersinstitut B (kund) är SIPAFIHH. Kundinformationen rapporteras enligt följande: *Den nationella ID-koden för finländska värdepappersinstitut (ClientIdentificatioLocal) är institutets FO-nummer.

35 Version (39) Rapporteringsexempel 21 - Rapportering av kundinformation, kund är en utländsk privatperson En utländsk privatperson ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Utländska kunder saknar finsk personbeteckning, varvid kundens födelsedatum i formen YYYY-MM- DD 1 kan användas som ID-kod. Kundinformationen rapporteras enligt följande: Om det används postnummer i ifrågavarande land, kan postnumret alternativt rapporteras i fältet "ClientZipCode eller "ClientCity". I fältet "ClientCountry" anges koden för kundens adressland enligt standard ISO Utländska kunders födelsedatum som använts som kund-id har tidigare angetts i formen DDMMYYY. Det nya formatet YYYY-MM-DD är förenlig med standarden ISO 8601.

36 Version (39) Rapporteringsexempel 22 - Rapportering av kundinformation, kund är ett utländskt företag Ett utländskt företag ger en säljorder till värdepappersinstitut A. Företaget saknar finskt FO-nummer, men har fått en ID-kod av Euroclear Finland. Värdepappersinstitut A säljer aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande: Om det används postnummer i ifrågavarande land, kan postnumret alternativt rapporteras i fältet "ClientZipCode eller "ClientCity". I fältet "ClientCountry" anges koden för kundens adressland enligt standard ISO 3166.

37 Version (39) Rapporteringsexempel 23 - Rapportering av kundinformation, motpart är ett företag med BICkod Värdepappersinstituten A och B handlar för egen räkning på OTC-marknaden. Värdepappersinstitut A köper av värdepappersinstitut B. Kundinformationen rapporteras enligt följande:

38 Version (39) Rapporteringsexempel 24 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar kundinformationen Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) ger en diskretionär köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A som rapporterar avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A köper aktierna på marknadsplats E 2. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformationen till värdepappersinstitut A Affären rapporteras enligt följande: 1. A (utförare) rapporterar köp st. 2. B behöver inte rapportera, eftersom informationen om den slutliga kunden har lämnats till A som rapporterar informationen till Finansinspektionen Kundinformationen rapporteras enligt följande: *I fältet ProxyHolder anges värdepappersinstitutets FO-nummer. Om förmedlaren rapporterar kundinformationen kan verkställaren alternativt rapportera kapitalförvaltarens adressuppgifter på följande sätt: I ClientStreet -fältet uppges c/o Kapitalförvaltaren (Värdepappersföretag B), kapitalförvaltarens gatuadress. I postnumer- och postanstaltfälten uppges kapitalförvaltarens adressuppgifter. Rapporten ska ge slutkundens namn i ClientName -fältet och identifiera slutkunden i ClientIdentification -fältet.

39 Version (39) Rapporteringsexempel 25 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar inte kundinformationen Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) köper aktier inom diskretionär kapitalförvaltning genom att vidarebefordra köpordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B (Oy Kapitalförvaltning Ab) lämnar inte kundinformation till värdepappersinstitut A och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,10 euro) 2. Värdepappersinstitut B allokerar affären till kund 1 Affären rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar (utförare) a. Köp ,10 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp ,10 (vidarebefordrare) Kundinformationen rapporteras enligt följande: *I fältet ProxyHolder i värdepappersinstitut B:s (vidarebefordrarens) rapport anges värdepappersinstitutets FO-nummer.

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Transaktionsrapportering

Transaktionsrapportering PROMEMORIA Datum 2006-10-13 Senast uppdaterat 2011-03-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Transaktionsrapportering

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse Anvisning 1 (8) VQ Tabeller för s berättelse över rörelse Genom VQ-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om försäkringsmäklarnas rörelse. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Indataspecifikation för investeringsfonder

Indataspecifikation för investeringsfonder Bilaga 10 FFFS 2008:x Indataspecifikation för investeringsfonder Denna specifikation ska användas vid rapportering via datamedium av investeringsfondernas innehav av finansiella instrument. Rapportering

Läs mer

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8.

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8. POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) I kraft 1.9.2008 Tekniska anvisningar 2 (16) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel [UTKAST] den 6 februari 2006 [Institutional Reference] Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 16/2010 17 DECEMBER 2010 Innehåll INLEDNING s.1 ÖVERSYN AV MiFID s.1 INLEDNING I detta nummer av Aktuellt i Omvärlden begränsar vi oss till att redovisa

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster finns de kontrakterade avtal som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

1. Lagstiftningsmodellen

1. Lagstiftningsmodellen SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 6/2011 24 OKTOBER 2011 Innehåll REVISION AV MIFID s.1 REVISION AV MIFID Kommissionen har presenterat sitt förslag till reviderad MiFID. I detta nummer

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget )

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) 1 AVTAL OM DELTAGANDE I HANDEL PÅ AKTIETORGET Gällande från och med den 8 februari 2010 1. Parter ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) X, AB, orgnr, ( Handelsdeltagaren

Läs mer

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående antagna av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse den 1 september 2010 att gälla

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (35) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.4.1 Gäller från 1.1.2011 Rapporteringsanvisningar 2 (35) Innehållsförteckning 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN...

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Sidan 1 Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Om företaget Allmänt Axpo Sverige AB, organisationsnummer 556121-3199, är ett bolag inom Axpo-koncernen

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Återkallelse av tillstånd

Återkallelse av tillstånd 2008-05-30 BESLUT Stockholm Corporate Finance AB FI Dnr 08-3861 Nybrogatan 11 114 39 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652)

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ.

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ. Kundanalys Version 2014:1 Datum Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning...

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning... Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Kund Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller motsvarande (Folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder RAPPORT DEN 22 juni 2004 DNR 04-4472- 399 Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder 2004:7 SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDER 1 GRANSKNINGEN 2 INFORMATION TILL KUNDERNA 3 FÖRETAGENS KONTROLL AV HUR ORDER UTFÖRS

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; beslutade den 17 februari 1998. Finansinspektionen föreskriver följande.

Läs mer

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17 1. Allmänt Fastställd av styrelsen 2013-11-28 Cancerfondens finansiella tillgångar består dels av placeringstillgångar, dels av kapital i rörelsen som i sin tur består av likvida medel och strategiska

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (13) RAPPORTERINGSANVISNINGAR De tekniska reglerna, anvisningarna och beskrivningarna för rapporteringen framgår av bilagorna K001, K002 och K003 i Finansinspektionens föreskrifts- och anvisningssamling.

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer