Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering"

Transkript

1 Version (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

2 Version (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Kommentarer från samrådet har beaktats Anknyter till TREM version 3.0 Preciseringar i kapitel 2 "Finansiella instrument som ska rapporteras". Tillägg av rapporteringsexemplen 9b (kedja av vidarebefordrare), 12b (vidarebefordran) och 18b (företag vars postanstalt är FÖRETAG). Ändringar i punkten som gäller tidsangivelser för transaktionerna i rapporteringsexemplen11, 12a och 12b (vidarebefordran). Harmonisering av klockslagen i rapporteringsexemplen 14a och 14b i enlighet med de övriga rapporteringsexemplen. Preciseringar i rapporteringen av uppgifter om utländska adresser (rapporteringsexemplen 20 och 21). Ändring av personbeteckningen på kapitalförvaltaren till värdepappersinstitutets FO-nummer i rapporteringsexemplen 23 och 24. Version 1.2 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.3 Anknyter till TREM version 3.0 Preciserad rapportering av adressuppgifter när kapitalförvaltaren förmedlar kundinformationen, rapporteringsexempel 23. Tillägg av rapporteringsexempel 1c och

3 Version (39) Innehållsförteckning 1 Inledning Finansiella instrument som ska rapporteras Rapporteringsexempel - transaktionsinformation... 6 Rapporteringsexempel 1a - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad... 7 Rapporteringsexempel 1b - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad... 8 Rapporteringsexempel 1c - Transaktion på uppdrag av en kund på en reglerad marknad... 9 Rapporteringsexempel 2 - Kundtransaktion via handelslager på en reglerad marknad Rapporteringsexempel 3 - Handel för egen räkning Rapporteringsexempel 4 - Kundtransaktion via handelslager med obligationer Rapporteringsexempel 5 - Värdepappersinstitut utför transaktioner för två kunder på en reglerad marknad (internal cross) Rapporteringsexempel 6 - Kontraktshandel på uppdrag av kund på NASDAQ OMX Helsinki Rapporteringsexempel 7 - OTC-aktiehandel på uppdrag av kund Rapporteringsexempel 8 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Rapporteringsexempel 9a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation Rapporteringsexempel 9b - Kedja av flera värdepappersinstitut, kundinformation vidarebefordras inte Rapporteringsexempel 10 - Värdepappersinstitut genomför order med flera kunder och flera transaktioner Rapporteringsexempel 11 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder Rapporteringsexempel 12a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder och ordern genomförs som flera transaktioner Rapporteringsexempel 12b - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, en kund och ordern genomförs som flera transaktioner Rapporteringsexempel 13 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Rapporteringsexempel 14a - Handel med All-derivat, optioner Rapporteringsexempel 14b - Handel med All-derivat, futurer Rapporteringsexempel 15a - Handel med OTC-optioner för egen räkning Rapporteringsexempel 15b - Handel med OTC-optioner på uppdrag av kund Rapporteringsexempel 16 - Ett värdepappersinstitut utför en warehousing-order som gäller flera kunder och som pågår flera dagar Rapporteringsexempel - kundinformation Rapporteringsexempel 17 - Rapportering av kundinformation, kund är en finsk privatperson Rapporteringsexempel 18 - Rapportering av kundinformation, motpart är en finsk privatperson Rapporteringsexempel 19a - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Rapporteringsexempel 19b - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Rapporteringsexempel 20 - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt värdepappersinstitut Rapporteringsexempel 21 - Rapportering av kundinformation, kund är en utländsk privatperson Rapporteringsexempel 22 - Rapportering av kundinformation, kund är ett utländskt företag Rapporteringsexempel 23 - Rapportering av kundinformation, motpart är ett företag med BIC-kod. 37 Rapporteringsexempel 24 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar kundinformationen.. 38

4 Version (39) Rapporteringsexempel 25 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar inte kundinformationen... 39

5 Version (39) 1 Inledning Syftet med föreliggande dokument är att klarlägga kraven för transaktionsrapporteringen med hjälp av rapporteringsexempel. Dokumentet ersätter det tidigare dokumentet Exempel på rapportering av olika slags transaktioner av Listan på rapporteringsexempel är inte uttömmande, utan meningen är att beskriva de vanligaste transaktionerna. Mer detaljerade anvisningar om det tekniska utförandet av rapporteringen finns i beskrivningen av elektronisk transaktionsrapportering. Rapporteringsexemplen 1a - 16 beskriver rapportering av uppgifter om de vanligaste transaktionerna, utan att gå in på detaljerad rapportering av kundinformation. Rapporteringsexemplen behandlar rapportering av kundinformation på detaljnivå, utan andra uppgifter om transaktionerna. I transaktionsrapporteringen lämnas uppgifterna om såväl transaktioner som kunder i en och samma post. 2 Finansiella instrument som ska rapporteras Rapporteringsskyldigheten för transaktioner omfattar följande finansiella instrument: Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad Finansiella instrument som är upptagna till handel på en multilateral handelsplattform i Finland Finansiella instrument vilkas värde är beroende av ett finansiellt instrument som är upptaget till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland, oavsett var transaktionen har utförts (finansiellt instrument vars värde bestäms utifrån ett enskilt värdepapper eller derivatinstrument, se närmare i CESR:s anvisningar How to report transactions on OTC derivative instruments (CESR/10-661)). Rapporteringsskyldigheten omfattar inte följande: Primärmarknadstransaktioner (t.ex. emittering, tilldelning eller teckning) Utnyttjande av optioner eller warranter Utnyttjande av terminer och andra futurer samt optionsrätter enligt lagen om aktiebolag Transaktioner för värdepappersfinansiering, såsom utlåning eller upplåning av aktier eller andra finansiella instrument, repa eller omvänd repa, köpe- och återförsäljningstransaktioner eller säljoch återköpstransaktioner Råvaru-, valuta- och räntederivatinstrument, det vill säga derivatinstrument, där den underliggande variabeln varken direkt eller indirekt är ett värdepapper

6 Version (39) 3 Rapporteringsexempel - transaktionsinformation Rapporteringsexemplen 1a - 16 i detta avsnitt beskriver rapportering av uppgifter om de vanligaste transaktionerna, utan att gå in på detaljerad rapportering av kundinformation. Tabellen nedan innehåller ett sammandrag av tillämpningen av rapporteringsexemplen för transaktionsrapportering när ett värdepappersinstitut utför en transaktion på uppdrag av en kund på en reglerad marknad: Transaktion på uppdrag av kunden Utföraren av uppdraget rapporterar för egen räkning Utföraren av uppdraget rapporterar kundinformation för vidareförmedlarens räkning Vidareförmedlaren rapporterar kundinformation en kund och en transaktion 1a) 1a) 9a) en kund och flera transaktioner 1b) 1b) 12b) flera kunder och en transaktion 1c) flera kunder och flera transaktioner 10) 13) 12a) 1c) tai 13) 11)

7 Version (39) Rapporteringsexempel 1a - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A utför affären som agent på uppdrag av kunden på en reglerad marknad (börs E). Värdepappersinstitut B säljer aktierna på uppdrag av kund 2 på en reglerad marknad (börs E). Affären genomförs i en transaktion. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar: Köp ,45 2. B rapporterar: Försäljning ,45 *Transaktionstidpunkten (TradingTimestamp) ska anges med beaktande av sommar- och vintertid. **Transaktionsnummer som angivits av handelsplatsen (VenueReferenceNumber) är en obligatorisk uppgift för transaktioner på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland. För andra marknadsplatser är uppgiften frivillig.

8 Version (39) Rapporteringsexempel 1b - Transaktion på uppdrag av kund på en reglerad marknad Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A utför affären som agent på uppdrag av kunden på en reglerad marknad (börs E) och transaktionen genomförs som två affärer. Värdepappersinstitut B säljer aktierna i båda affärerna på uppdrag av kund 2 på en reglerad marknad (börs E). Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,45 b. Köp ,39 2. B rapporterar a. Försäljning ,45 b. Försäljning ,39

9 Version (39) Rapporteringsexempel 1c - Transaktion på uppdrag av en kund på en reglerad marknad Värdepappersinstitut A utför en affär på uppdrag av kunderna 1 och 2 på en reglerad marknad (börs E). Värdepappersinstitut B säljer aktierna på uppdrag av kund 3 på en reglerad marknad (börs E). Affären genomförs i en transaktion. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar: Köp ,45 a. Köp ,45 b. Köp ,45 2. B rapporterar: Försäljning ,45

10 Version (39) Rapporteringsexempel 2 - Kundtransaktion via handelslager på en reglerad marknad Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A köper först aktierna för egen räkning på den reglerade marknaden (börs E) och säljer dem sedan från sitt handelslager till kunden. Värdepappersinstitut B säljer för egen räkning på den reglerade marknaden. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,45 b. Försäljning ,45 2. B rapporterar a. Försäljning ,45

11 Version (39) Rapporteringsexempel 3 - Handel för egen räkning Värdepappersinstitut A handlar för egen räkning. Värdepappersinstitut A köper först aktierna för egen räkning på en reglerad marknad (börs E) och säljer dem sedan på en reglerad marknad. Transaktionerna rapporteras enligt följande (exkl. motpartens rapportering): A rapporterar a. Köp ,39 b. Försäljning ,45

12 Version (39) Rapporteringsexempel 4 - Kundtransaktion via handelslager med obligationer Kund 1 ger en order om köp av nominella obligationer. Värdepappersinstitut A köper först obligationerna för egen räkning av värdepappersinstitut B (OTC) och säljer dem sedan från sitt handelslager till kunden. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,44 b. Försäljning ,44 2. B rapporterar a. Försäljning ,44

13 Version (39) Rapporteringsexempel 5 - Värdepappersinstitut utför transaktioner för två kunder på en reglerad marknad (internal cross) Kund 1 ger en order om köp av aktier. Kund 2 ger en order om försäljning av aktier. Värdepappersinstitut A utför transaktionerna på en reglerad marknad för kundernas räkning utan att själv agera som motpart. Transaktionerna rapporteras enligt följande (exkl. motpartens rapportering): A rapporterar a. Köp ,00 b. Försäljning ,00

14 Version (39) Rapporteringsexempel 6 - Kontraktshandel på uppdrag av kund på NASDAQ OMX Helsinki Kund 1 ger en order om köp av aktier. Värdepappersinstitut A avtalar om affären med värdepappersinstitut B och transaktionen registreras som en kontraktstransaktion på en reglerad marknad (Nasdaq OMX Helsinki). Eftersom affären genomförs som kontraktstransaktion enligt börsens regler, tolkas den som handel på marknadsplatsen. Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund 1 och B säljer för egen räkning. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,10 2. B rapporterar a. Försäljning ,10 * Referensnumret för kontraktstransaktioner (VenueRefenceNumber) skiljer sig från normala transaktioner i orderboken på NASDAQ OMX Helsinki. Numret består av V+9 siffror.

15 Version (39) Rapporteringsexempel 7 - OTC-aktiehandel på uppdrag av kund Kund 1 ger en order om köp av OTC-aktier. Värdepappersinstitut A utför OTCtransaktionerna på uppdrag av kunden, motpart är värdepappersinstitut B som handlar för egen räkning. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp ,10 2. B rapporterar a. Försäljning ,10

16 Version (39) Rapporteringsexempel 8 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Kund 1 ger köp av aktier i uppdrag till värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) som vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A som rapporterar transaktionerna inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,10 euro) 2. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation (client 1) till värdepappersinstitut A Transaktionerna rapporteras enligt följande (obs. motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 9,10 (marknadstransaktion) 2. B behöver inte rapportera, eftersom informationen om den slutliga kunden har lämnats till A som rapporterar informationen till Finansinspektionen

17 Version (39) Rapporteringsexempel 9a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation Kund 1 ger köp av aktier i uppdrag till värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) som vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar inte kundinformation till värdepappersinstitut A och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,10 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar affären på kund 1 Transaktionerna rapporteras enligt följande (obs. motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 9,10 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 9,10 (kundtransaktion)

18 Version (39) Rapporteringsexempel 9b - Kedja av flera värdepappersinstitut, kundinformation vidarebefordras inte Kund 1 ger köp av aktier i uppdrag till värdepappersinstitut C (vidarebefordrare) som vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut B. Värdepappersinstitut B vidarebefordrar ordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut C vidarebefordrar inte kundinformation. Transaktionerna rapporteras enligt följande (obs. motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 9,10 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 9,10 (kund är värdepappersinstitut C) 3. C rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 9,10 (kund 1)

19 Version (39) Rapporteringsexempel 10 - Värdepappersinstitut genomför order med flera kunder och flera transaktioner Värdepappersinstitut A har en köporder på aktier som utförs som två transaktioner. Ordern gäller två olika kunder. Värdepappersföretaget handlar självt på en reglerad marknad (utan vidarebefordran). Företaget noterar aktierna på kommissionskonto innan de allokeras enligt mittkursen till kunderna. Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar a. Köp 500 st. på en reglerad marknad till priset 10,04 b. Köp 500 st. på en reglerad marknad till priset 10,34 c. Köp 500 st. (XOFF) till mittkursen 10,19 till kunden client 1 d. Köp 500 st. (XOFF) till mittkursen 10,19 till kunden client 2 *Tidsangivelsen för de transaktioner som värdepappersinstitut A rapporterar till mittkurs (rapport 3 och 4) är tidpunkten för den sista avslutade affären på marknadsplatsen. Transaktionerna utförs under samma dag. **Texten INTERNAL i rutorna ClientCode och CounterPartyCode i transaktionsrapporterna genereras automatiskt och är m.a.o. inte kundens interna kod.

20 Version (39) Rapporteringsexempel 11 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Bakom ordern finns två kunder om vilka värdepappersinstitut B inte lämnar kundinformation. B ska således självt rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,03 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar avsluten på kund 1 och 2 Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 1 39,03 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 39,03 (kundtransaktion 1) b. Köp 39,03 (kundtransaktion 2) *Som tidsangivelsen för de kundtransaktioner som värdepappersinstitut B rapporterar (rapport 2 och 3) kan man använda tidsangivelsen för samlingstransaktionen, om vidarebefordraren inte har kännedom om tidpunkten för genomförandet av de ursprungliga transaktionerna.

21 Version (39) Rapporteringsexempel 12a - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, flera kunder och ordern genomförs som flera transaktioner Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Affären genomförs som två transaktioner och på uppdrag av två olika kunder. Värdepappersinstitut B överlämnar inte kundinformation och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför ordern på marknadsplats E (affärerna: ,04 euro och ,34 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar avsluten till mittkurs på kund 1 och 2 Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 10,04 (marknadstransaktion) b. Köp 10,34 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 10,19 (kundtransaktion 1, XOFF) b. Köp 10,19 (kundtransaktion 2, XOFF) *Som tidsangivelsen för de kundtransaktioner som värdepappersinstitut B rapporterar (rapport 3 och 4) kan man använda tidsangivelsen för samlingstransaktionen, om vidarebefordraren inte har kännedom om tidpunkten för genomförandet av de ursprungliga transaktionerna.

22 Version (39) Rapporteringsexempel 12b - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och rapporterar självt kundinformation, en kund och ordern genomförs som flera transaktioner Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Affären genomförs som två transaktioner. Bakom ordern finns en kund. Värdepappersinstitut B överlämnar inte kundinformation och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A genomför ordern på marknadsplats E (transaktioner: ,04 euro och ,34 euro) 2. Värdepappersinstitut B registrerar affären till mittkurs på kund 1 Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): 1. A rapporterar (utförare) a. Köp 10,04 (marknadstransaktion) b. Köp 10,34 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp 1 10,19 (kundtransaktion 1, XOFF) *Som tidsangivelsen för de kundtransaktioner som värdepappersinstitut B rapporterar till mittkurs (rapport 3) kan man använda tidsangivelsen för samlingstransaktionen, om vidarebefordraren inte har kännedom om tidpunkten för genomförandet av de ursprungliga transaktionerna.

23 Version (39) Rapporteringsexempel 13 - Värdepappersinstitut vidarebefordrar kundorder och utföraren rapporterar Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) vidarebefordrar en köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A som rapporterar transaktionerna inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,03 euro) 2. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar (utförare) a. Köp 1 39,03 (marknadstransaktion) b. Köp 39,03 (kundtransaktion 1) c. Köp 39,03 (kundtransaktion 2) *Tidsangivelsen för de transaktioner som värdepappersinstitut A rapporterar (rapport 2 och 3) är tidpunkten för den sista avslutade affären på marknadsplatsen. Transaktionerna rapporteras under samma dag. **Texten INTERNAL i rutorna ClientCode och CounterPartyCode i transaktionsrapporterna genereras automatiskt och är m.a.o. inte kundens interna kod.

24 Version (39) Rapporteringsexempel 14a - Handel med All-derivat, optioner Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund köpoptioner av Nokia på en reglerad marknad (Eurex). Varje köpoption motsvarar 100 underliggande aktier, lösenpriset är 1,80 euro. Förfallodag är och premien 0,25 euro per aktie. Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar a. Köp ,25 *Transaktionsnummer som angivits av handelsplatsen (VenueReferenceNumber) är en obligatorisk uppgift för transaktioner på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland. För andra marknadsplatser är uppgiften frivillig.

25 Version (39) Rapporteringsexempel 14b - Handel med All-derivat, futurer Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund DAX futurer på en reglerad marknad (Eurex). Förfallodag är Transaktionerna rapporteras enligt följande: A rapporterar a. Köp ,5 *Transaktionsnummer som angivits av handelsplatsen (VenueReferenceNumber) är en obligatorisk uppgift för transaktioner på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland. För andra marknadsplatser är uppgiften frivillig.

26 Version (39) Rapporteringsexempel 15a - Handel med OTC-optioner för egen räkning Värdepappersinstituten A och B handlar för egen räkning med OTC-optioner. Värdepappersinstitut A köper OTC-köpoptioner av värdepappersinstitut B. Varje derivat motsvarar 100 underliggande aktier, lösenpriset är SEK 90. Förfallodag är och premien SEK 9,5 per aktie. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut B 2. B rapporterar a. Försäljning 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut A

27 Version (39) Rapporteringsexempel 15b - Handel med OTC-optioner på uppdrag av kund Värdepappersinstitut A köper på uppdrag av kund OTC-köpoptioner av värdepappersinstitut B. Varje derivat motsvarar 100 underliggande aktier, lösenpriset är SEK 90. Förfallodag är och premien SEK 9,5 per aktie. Transaktionerna rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar a. Köp 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut B och kund client 1 2. B rapporterar a. Försäljning 2 9,5 med motpart värdepappersinstitut A

28 Version (39) Rapporteringsexempel 16 - Ett värdepappersinstitut utför en warehousing-order som gäller flera kunder och som pågår flera dagar Värdepappersinstitut A har en warehousing-order som utförs som fyra olika transaktioner under två dagar. Ordern gäller två kunder. Värdepappersföretaget utför transaktionerna på en reglerad marknad. Företaget noterar aktierna på kommissionskonto innan de allokeras enligt mittkursen till kunderna. En warehousing-order som gäller flera kunder och som det räcker flera dagar att utföra kan rapporteras på två sätt: I enlighet med rapporteringsexempel 10 rapporteras transaktionerna jämte kundinformation efter respektive handelsdag (rekommenderat sätt) I enlighet med rapporteringsexempel 16 rapporteras kundinformationen efter att hela ordern utförts (alternativt sätt) Transaktionerna rapporteras enligt följande (motpartens rapportering visas inte i rapporteringsexemplet): A rapporterar a) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 15,05 b) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 15,01 c) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 14,99 d) Köp 1000 st. på en reglerad marknad till priset 15,03 e) Köp 1000 st. (XOFF) till mittkursen 15,02 till kunden client 1 f) Köp 3000 st. (XOFF) till mittkursen 15,02 till kunden client 2

29 Version (39) *Tidsangivelsen för de transaktioner som värdepappersinstitut A rapporterar till mittkurs (rapporterna 5 och 6) är tidpunkten för den sista avslutade affären på marknadsplatsen. Transaktionerna rapporteras efter att warehousing-ordern utförts. **Texten "INTERNAL_WH_" i fälten ClientCode och CounterPartyCode genereras automatiskt. Efter texten kommer BICkoden för det värdepappersinstitut som gett warehousing-ordern. Exempel: INTERNAL_WH_SIPAFIHHXXX.

30 Version (39) 4 Rapporteringsexempel - kundinformation I rapporteringsexemplen beskrivs endast rapportering av kundinformation utan annan information om transaktionerna. Rapporteringsexempel 17 - Rapportering av kundinformation, kund är en finsk privatperson En finsk privatperson ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande:

31 Version (39) Rapporteringsexempel 18 - Rapportering av kundinformation, motpart är en finsk privatperson En finsk privatperson köper obligationer. Värdepappersinstitut A köper obligationerna först upp i sitt handelslager från värdepappersinstitut B och säljer dem sedan från handelslagret till kunden, varigenom kunden blir motpart i transaktionen. Värdepappersinstitut A rapporterar kundinformationen enligt följande:

32 Version (39) Rapporteringsexempel 19a - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Ett finskt företag ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande: *FO-nummer som används som företagskunders lokala ID-kod (ClientIdentificationLocal) ska anges med bindestreck.

33 Version (39) Rapporteringsexempel 19b - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt företag Ett finskt företag vars postanstalt i adressuppgifterna är i frågavarande företag ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande: Obs! FO-nummer som används som företagskunders lokala ID-kod (ClientIdentificationLocal) ska anges med bindestreck.

34 Version (39) Rapporteringsexempel 20 - Rapportering av kundinformation, kund är ett finskt värdepappersinstitut Ett finskt värdepappersinstitut B är kund i en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av värdepappersinstitut B (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). BIC-koden för värdepappersinstitut B (kund) är SIPAFIHH. Kundinformationen rapporteras enligt följande: *Den nationella ID-koden för finländska värdepappersinstitut (ClientIdentificatioLocal) är institutets FO-nummer.

35 Version (39) Rapporteringsexempel 21 - Rapportering av kundinformation, kund är en utländsk privatperson En utländsk privatperson ger en köporder till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut A köper aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Utländska kunder saknar finsk personbeteckning, varvid kundens födelsedatum i formen YYYY-MM- DD 1 kan användas som ID-kod. Kundinformationen rapporteras enligt följande: Om det används postnummer i ifrågavarande land, kan postnumret alternativt rapporteras i fältet "ClientZipCode eller "ClientCity". I fältet "ClientCountry" anges koden för kundens adressland enligt standard ISO Utländska kunders födelsedatum som använts som kund-id har tidigare angetts i formen DDMMYYY. Det nya formatet YYYY-MM-DD är förenlig med standarden ISO 8601.

36 Version (39) Rapporteringsexempel 22 - Rapportering av kundinformation, kund är ett utländskt företag Ett utländskt företag ger en säljorder till värdepappersinstitut A. Företaget saknar finskt FO-nummer, men har fått en ID-kod av Euroclear Finland. Värdepappersinstitut A säljer aktierna på uppdrag av kunden (trading capacity = A) på en reglerad marknad (motpart CCP). Kundinformationen rapporteras enligt följande: Om det används postnummer i ifrågavarande land, kan postnumret alternativt rapporteras i fältet "ClientZipCode eller "ClientCity". I fältet "ClientCountry" anges koden för kundens adressland enligt standard ISO 3166.

37 Version (39) Rapporteringsexempel 23 - Rapportering av kundinformation, motpart är ett företag med BICkod Värdepappersinstituten A och B handlar för egen räkning på OTC-marknaden. Värdepappersinstitut A köper av värdepappersinstitut B. Kundinformationen rapporteras enligt följande:

38 Version (39) Rapporteringsexempel 24 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar kundinformationen Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) ger en diskretionär köporder på aktier till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformation till värdepappersinstitut A som rapporterar avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A köper aktierna på marknadsplats E 2. Värdepappersinstitut B lämnar kundinformationen till värdepappersinstitut A Affären rapporteras enligt följande: 1. A (utförare) rapporterar köp st. 2. B behöver inte rapportera, eftersom informationen om den slutliga kunden har lämnats till A som rapporterar informationen till Finansinspektionen Kundinformationen rapporteras enligt följande: *I fältet ProxyHolder anges värdepappersinstitutets FO-nummer. Om förmedlaren rapporterar kundinformationen kan verkställaren alternativt rapportera kapitalförvaltarens adressuppgifter på följande sätt: I ClientStreet -fältet uppges c/o Kapitalförvaltaren (Värdepappersföretag B), kapitalförvaltarens gatuadress. I postnumer- och postanstaltfälten uppges kapitalförvaltarens adressuppgifter. Rapporten ska ge slutkundens namn i ClientName -fältet och identifiera slutkunden i ClientIdentification -fältet.

39 Version (39) Rapporteringsexempel 25 - Rapportering av kundinformation vid diskretionär kapitalförvaltningstransaktioner, vidarebefordrare (kapitalförvaltare) förmedlar inte kundinformationen Värdepappersinstitut B (vidarebefordrare) köper aktier inom diskretionär kapitalförvaltning genom att vidarebefordra köpordern till värdepappersinstitut A. Värdepappersinstitut B (Oy Kapitalförvaltning Ab) lämnar inte kundinformation till värdepappersinstitut A och ska därmed rapportera avsluten inklusive kundinformationen till Finansinspektionen. 1. Värdepappersinstitut A utför transaktionen på marknadsplats E ( ,10 euro) 2. Värdepappersinstitut B allokerar affären till kund 1 Affären rapporteras enligt följande: 1. A rapporterar (utförare) a. Köp ,10 (marknadstransaktion) 2. B rapporterar (vidarebefordrare) a. Köp ,10 (vidarebefordrare) Kundinformationen rapporteras enligt följande: *I fältet ProxyHolder i värdepappersinstitut B:s (vidarebefordrarens) rapport anges värdepappersinstitutets FO-nummer.

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Transaktionsrapportering

Transaktionsrapportering PROMEMORIA Datum 2006-10-13 Senast uppdaterat 2011-03-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Transaktionsrapportering

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel [UTKAST] den 6 februari 2006 [Institutional Reference] Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto.

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. STÄLLNINGSTAGANDE 1(27) Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. Detta är en uppdaterad andra version av det ställningstagande, från 2012-12-17 (dnr

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 16/2010 17 DECEMBER 2010 Innehåll INLEDNING s.1 ÖVERSYN AV MiFID s.1 INLEDNING I detta nummer av Aktuellt i Omvärlden begränsar vi oss till att redovisa

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2008 S v e r i g e s r i k s b a n k Den svenska finansmarknaden 2008 Information om denna publikation lämnas av Maria Bergsten, tel 08-787 02 81 eller e-post: maria.bergsten@riksbank.se

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2009 S v e r i g e s r i k s b a n k Den svenska finansmarknaden 2009 Information om denna publikation lämnas av Johanna von Rosen, tel 08-787 05 77 eller e-post: johanna.von.rosen@riksbank.se

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16 VÄGLEDNING Börsbolag borsbolag@fi.se 2013-10-16 16 oktober 2013 Dnr 11-1971 INNEHÅLL Förkortningar och begrepp 4 Börsinformation 7 Reglerad marknad 7 Hemmedlemsstat 7 Börsinfodatabasen 8 Sanktioner 9 Flaggning

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

Kundkategorier enligt lagen om värdepappersmarknaden

Kundkategorier enligt lagen om värdepappersmarknaden Kundkategorier enligt lagen om värdepappersmarknaden Banken har kategorisera er som icke-professionell kund (se förklaring nedan). Om ni har önskemål om att tillhöra en annan kundgrupp ska ni meddela banken

Läs mer

PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN

PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN INFORMATION OM FRONT CAPITAL AB Front Capital Ab ( Front Capital, Bolaget ), FO-nummer 2045856-1, är ett värdepappersföretag i enlighet med lagen om

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning Kundavtal DEGIRO Kundavtal Inledning Värdepappersföretaget DEGIRO tillhandahåller sina kunder olika investeringstjänster och närliggande sidotjänster. För tjänsteutbudet har DEGIRO sammanställt ett huvudavtal.

Läs mer

Produktinformation ällande Investerin ssparkonto och tillhörande värdepappersdepå i Skandiabanken 2012-01-01

Produktinformation ällande Investerin ssparkonto och tillhörande värdepappersdepå i Skandiabanken 2012-01-01 Produktinformation ällande Investerin ssparkonto och tillhörande värdepappersdepå i Skandiabanken 2012-01-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer