Lärande och kompetensförsörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärande och kompetensförsörjning"

Transkript

1 Lärande och kompetensförsörjning Regionförbundet arbetar med lärande och kompetensförsörjning som ett verksamhetsområde I områdesgruppen ingår förutom handläggare för lärande och kompetensförsörjning, Regionbiblioteket och AV-Media Detta underlag har fokus på kompetensförsörjningsarbetet och den del av Regionförbundets arbete som mer specifikt handlar om bättre resultat i skolan Mål i RUS och andra strategidokument - Långsiktiga mål med arbetet Utbildningar ska i högre grad matcha de kompetensbehov som finns lokalt och regionalt Bättre resultat i skolan fler, högre andel av en årskull ska klara sina gymnasiestudier inom fyra år Insatser under 2015 Etablering av regional struktur för kompetensmatchning Under 2015 kommer en regional samverkansstruktur för kompetensmatchning att etableras Den innehåller ett kompetensmatchningsråd samt ett kompetensforum, mötesplats som ska arbeta med kompetenmatchning Vilka kompetenser ska vi matcha utbildningsutbudet mot är en huvudfråga I strukturen ingår också ett närmare samarbete mellan förtroendevalda inom kommun och landsting som ansvarar för utbildningsfrågor Möten i form av presidiekonferenser kommer att arrangeras regelbundet där aktuella frågor inom skolområdet diskuteras Konferenserna ska ledas av Regionförbundets kontaktpolitiker för lärandefrågor OECD-studie Job Creation Kalmar län Den första aktiviteten som genomförs kopplat till det arbetet är en särskilt OECDstudie med fokus på arbetsmarknadsutveckling Studien kan beskrivas som en parallell till den tidigare OECD-studien men med fokus på hur den regionala arbetsmarknaden kan utvecklas Representanter från OECD kommer att göra intervjuer med nyckelaktörer i regionen, statistikgenomgång samt en gemensam workshop Detta arbete ska resultera i en handlingsplan (Actionplan) som de olika regionala aktörerna ska arbeta vidare med för att genomföra Handlingsplanen beräknas vara klar från OECD under december 2015 OECD-studien kommer till en del handla om hur Arbetsförmedlingen arbetar på lokal och regional nivå I den nationella rapport över Sverige som ska presenteras i juni 2015 gör OECD bedömningen att Arbetsförmedlingen är centralt regelstyrd och saknar flexibilitet att möte lokala och regionala behov En central frågeställning är hur kommuner och region vill och kan samarbeta med Arbetsförmedlingen i framtiden (se bifogade artikel)

2 2 Övriga insatser för att stärka matchning I regionen har etablerats Teknikcollege Östra Småland samt Vård och Omsorgscollege Kalmar län Det finns branschråd för Trä och inom IKT och förslag om att bilda branschråd för Mat som ett resultat av livsmedelsstrategin Inom grund- gymnasieskolan och vuxenutbildningen pågår ett arbete att utveckla fördjupat samarbete inom Studie och yrkesvägledning Denna funktion är mycket viktig i elevers studie- och yrkesval Ett arbete har inletts som syftar till att ta fram en likvärdig studie- och yrkesvägledning för hela länet så oavsett vilken skola eller kommun eleven finns så ska hen mötas med samma metoder och information Regionförbundet Östsam har tagit fram motsvarande dokument som gäller för Östergötland Målet är att ta fram och förankra motsvarande arbete för Kalmar län Bättre resultat i skolan Regionförbundets egen verksamhet fokuserar på tre områden för bättre resultat i skolan; läsinlärning/lässtimulans, utvecklad samverkan kring elevhälsa samt mindset/ökad motivation hos elever Drygt 80 % av en årskull i Kalmar län fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år Det är allt för många som alltså inte fullföljer sina studier även om Kalmar län ligger över medel i landet Att minska antalet avhopp eller Drop outs är ett mål också för hela EU och något som vi i Kalmar län har arbetat med i projektform sedan 2011 Då etablerades projektet Plug In som under perioden har genomförts nationellt och där Kalmar län varit en del Projektet leds av SKL och finansieras av ESF C:a 350 elever i Kalmar län har omfattats av insatser och det främsta resultatet är att ett medvetande och regional struktur för samverkan har etablerats I enskilda fall ser vi tydliga resultatförbättringar men vi kan inte dra några slutsatser på regional nivå ännu Samordningsförbundet i Kalmar län har fortsatt att ge stöd till de plug-inverkstäder som utvecklats och sammantaget har verksamheten gett c:a 8 miljoner kronor under projektperioden till kommunernas basverksamhet inom området En presentationsfilm har tagits fram som beskriver projektet och där elever och lokala projektledare berättar om metoder och resultat Under 2015 kommer en fortsättning att utvecklas Plug in 20 Kalmar län är med i det nationella projektet som omfattar 100 miljoner kronor av ESF-medel Målgrupp är elever på grundskolans sista år, årskurs 9 och 8 och att komma in tidigare med insatser Övergången från grundskola till gymnasieskola för elever med sämre resultat måste utvecklas I nivån 4 miljoner kronor kan projektet ge till lokal verksamhet på skolnivå under det första verksamhetsåret Ingen tillkommande medfinansiering för kommunerna Inom området elevhälsa med utvecklad samverkan mellan skolhälsovården, kommunerna socialtjänst och landstingets barn- och ungdomspsykiatri pågår en rad processer Regionförbundets roll kan vara att värd för ett gemensamt

3 3 kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF-medel Ett arbete har inletts som kan resultera i en ansökan om ESF-medel under 2015 Arbetsnamnet är Elevhälsolyftet med målet att de kompetenser hos de olika huvudmännen som möter elever och deras föräldrar ska samarbeta bättre och har en högre kunskap och förståelse för varandras processer och uppdrag och med eleverna i centrum Utvecklad samverkan för SFI Regionförbundets kansli arbetar med kartläggning och inventering av SFI och vilka områden det finns önskemål och idéer om utveckling Preliminära resultat kommer att redovisas den 29 april Så långt kan vi konstatera att SFI står inför stora utmaningar och att det finns kreativa idéer om hur verksamheten kan utvecklas både hos de enskilda huvudmännen och inom regional samverkan Bedömningen är att regionala samverkan måste bygga på ett underifrån och uppperspektiv En proposition har lagts till Sveriges riksdag under mars månad som kommer att påverka SFI-verksamheten Regionförbundet har ett regionalt nätverk för Komvux-ansvariga där de flesat SFI-rektorer också finns med Vi kommer under 2015 att utveckla och fördjupa samarbetet som ett resultat av kartläggning och SFI-verksamhetens aktualitet Universitets och högskoleutveckling i Kalmar län Samverkan med universitet och högskolor kopplat till skolutveckling och matchning av kompetens är central Det pågår ett flertal projekt och processer i regionen på olika nivåer Detta underlag har frågor om samverkan med universitet och högskolor inte varit i fokus Den frågan och eventuellt med koppling till Yrkeshögskoleutbildning kan vara en särskild punkt för diskussioner i PKN och KC-gruppen Frågor som PKN-ledamöter och kommunchefer ska reflektera kring 1 Samverkan med Arbetsförmedlingen, AF på lokal och regional nivå vad och hur gör vi? Läs bifogade artikel som är en programförklaring från Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens chefer på regional nivå Kontorsstrukturen kommer att förändras dvs AF kommer att lägga ner ett antal kontor i länet Hur möter vi det? Kan vi skapa nya mötesplatser? Regionförbundet har arbetat och testa E- serviceverkstäder med placering på kommunala bibliotek Kan det vara ett utvecklingsarbete att tillsammans med AF utveckla nya mötesplatser för arbetssökande på våra kommunbibliotek? Där kan då också finnas annan myndighetsservice i e-format och kanske också kommunal eller kommersiell e- service 2 Övrig verksamhet inom lärande och kompetensförsörjningsområdet är det rätt inriktning och arbetssätt? Lässtimulans, Samarbete inom elevhälsan och motverka drop outs - är det rätt prioriteringar? Vad saknas och vad kan tas bort? Ansvaret för skolverksamhet är kommunal Den regionala nivån är stödjande Vi arbetar med att fånga upp frågor som de enskilda kommunerna och

4 4 skolhuvudmännen vill ha stöd i och som kräver mellankommunalt och regionalt samarbete Är det något område som vi i högre grad bör prioritera och är det i så fall något annat område som ska ges lägre prioritet? 3 SFI regional samverkan fokusområden och hur går vi vidare? SFI diskuteras mycket bland annat med tanke på antalet nyanlända till kommunerna En kartläggning genomförs och olika områden för regional utveckling och samverkan kommer att redovisas Nätverkssamarbete fördjupas Handläggare: Lennart O Werner, e-post tfn Bilagor: 1 Artikel, Barometern 21 april 2 Regionala rekommendationer Studie och yrkesvägledning, Östsam

5

6 Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås

7 Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam Dokumentinformation: Regionala rekommendationer för likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, unga och vuxna i Östergötland och Tranås Dokumentet är en överenskommelse i den politiska arbetsgruppen L

8 Förord Att barn, unga och vuxna får sitt behov av studie- och yrkesvägledning tillgodosett är en viktig fråga för kommunerna i vår region Att flera elever kan uppleva sina framtidsval positiva och att de känner att de kan påverka sin framtid är betydelsefullt för både individen och samhället En stor utmaning i regionen är att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet och som avslutar gymnasieskolan med fullständiga betyg samt att förbättra matchningen arbetsmarknaden Där är en kvalitativ studie- och yrkesvägledning en viktig framgångsfaktor Dessa rekommendationer har arbetats fram inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet för studie- och yrkesvägledning De är gemensamma för regionen och vår förhoppning är att rekommendationerna ska inspirera och underlätta kommunernas utvecklingsarbete inom området Det yttersta målet med rekommendationerna är att ge alla barn, ungdomar och vuxna likvärdiga men inte likformiga insatser, oavsett i vilken kommun man bor Rekommendationerna vänder sig i första hand till förvaltningschefer, verksamhetschefer, skolchefer, rektorer, verksamhetsansvariga, lärare, studie- och yrkesvägledare men även annan skolpersonal Dokumentet vänder sig till alla kommuner i Östergötland samt Tranås, men berör också Landstingets verksamheter Östergötland Regionförbundet Östsam Carina Johansson Politiskt ansvarig Kompetensförsörjning och företagande 3

9 Bakgrund Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera och ta beslut i frågor som rör val av studier och yrken 1 Val av utbildning är ett komplext val där påverkansfaktorer som kön, social och kulturell bakgrund, kompisar, skolors status etc konkurrerar med ren bransch- och yrkesinformation Allt för många ungdomar fullföljer inte gymnasieutbildningen eller gör omval av gymnasieprogram, vilket försvårar och försenar inträdet på arbetsmarknaden Samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög i Östergötland så finns det många arbetsgivare som har svårt att rekrytera den kompetens de har behov av En kvalitativ studie- och yrkesvägledning på alla nivåer i kunskapslandskapet kan bidra till att stödja barn, unga och vuxna så att de kan utveckla en valkompetens för att göra väl underbyggda val, visar en dansk forskningsöversikt 2 Den säger vidare att en framgångsfaktor i arbetet att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen är att vägledningen sker i olika former och att det finns en helhetssyn i de insatser som görs på skolan samt att planering och insatser följs upp och utvärderas En form av vägledning som man lyfter är samverkan med arbetslivet och visar då på vikten av att skolan har uppbyggda nätverk med omvärlden En välfungerande studie- och yrkesvägledning har en kompensatorisk effekt för eleverna Sannolikheten för att de fullföljer sina gymnasiestudier ökar 3 Rapporten Framtidsval och arbetsliv 4, pekar på att politiskt satta mål för studieoch yrkesvägledningen som återrapporteras till politiken är en tydlig styrka i utvecklingsarbetet Målen ska konkretiserats i arbetsplaner med tydlig ansvarsfördelning från högsta kommunala nivå via chefer på olika nivåer till personal och elever på varje enskild skola Östergötlands regionala utvecklingsprogram 5 innehåller ett antal utvecklingsområden med tillhörande rekommendationer till kommunerna och Regionförbundet att arbeta utifrån Följande ligger till grund för detta dokument Rekommendationer från RUP: 5:1 Förbättra utbildningsresultaten 5:2 Öka regional samverkan inom gymnasieskola 5:3 Stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv 5:4 Satsa på studie- och yrkesvägledning 1 Allmänna råd med kommentarer om arbete med Studie- och yrkesvägledning, Skolverket, Dansk Clearinghouse för utbildningsforskning, Effekter av vägledning, rapport från Lärarnas riksförbund, Framtidsval och arbetsliv, Sveriges kommuner och landsting, Regionalt utvecklingsprogram >2030 för Östergötland, 4

10 Definitioner Studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp 6 Fig Skolans studie- och yrkesvägledning kan genom undervisning, vägledningssamtal och informationsinsatser tillgodose elevernas behov av vägledning 7 Valkompetens/Valkunskap För att hantera alla de valmöjligheter som uppstår under studietiden och i framtiden behöver eleven utveckla en valkompetens Det innebär förmågan att på ett strukturerar sätt samla, analysera, sätta samman och organisera sig själv och utbildnings- och yrkesinformation samt att kunna fatta och genomföra beslut och hantera övergångar och växlingar i livet 8 6 Allmänna råd med kommentarer om arbete med Studie- och yrkesvägledning, Skolverket, Ibid 8 Ibid 5

11 Utgångspunkt Rekommendationerna utgår från gällande styrdokument 9 samt allmänna råden för arbete med studie- och yrkesvägledning och Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning i grundskolan 2013 Rekommendationerna riktas till samtliga skolformer som omfattas av de allmänna råden Syftet med de regionala rekommendationerna De regionala rekommendationerna ska: ange riktning och fungera stöttande och inspirerande för utvecklingen av studieoch yrkesvägledningen i kommunerna skapa en likvärdig men inte likformig studie- och yrkesvägledningen i regionen bidra till att barn, unga och vuxna gör sina framtidsval med större kunskap om sig själva arbetsmarknadens branscher och behov hur kön, social och kulturell bakgrund påverkar våra val En likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledning oavsett var i regionen man bor bidrar till att eleverna gör mer välgrundade val Detta medför i sin tur att omvalen och avbrotten i gymnasieskolan och vuxenutbildningen minskar Om genomströmningen på gymnasieskolan och vuxenutbildningen ökar och tillgängligheten till utbildning i regionen är god blir effekten att tillgången på efterfrågad kompetens ökar Det bidrar till en ökad tillväxt i regionen 9 Skollagen 2010:800, Förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Förordningen (SKO LFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan, Förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan, Förordningen (SKO LFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan, och Förordningen (SKO LFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen 6

12 Effektmål för regionen Minska antalet omval i gymnasieskolan Minska antalet avbrott från gymnasieskolan och vuxenutbildningen Öka genomströmningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Öka tillgången på arbetskraft med den kompetens som arbetslivet efterfrågar Öka antal personer som arbetar eller studerar Resultatmål Elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses Eleverna utvecklar en valkompetens för att kunna göra medvetna och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning Eleverna upplever sina framtidsval positivt och att de kan påverka sin framtid Samverkan mellan skola och arbetsliv ökar Huvudmännen har system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering Mätpunkter utifrån effektmålen Antal % som fullföljer gymnasiet på 4 år Antal omval av gymnasieprogram före 15 september och orsak därtill Antal omval av gymnasieprogram efter 15 september och orsak därtill Antal avbrott från gymnasieskolan, från vilket år och av vilken orsak Antal avbrott från vuxenutbildning och av vilken orsak Antal elever som läser ett 4:e år på gymnasiet Antal elever som läser ett 5:e år på gymnasiet Antal vakanta tjänster i relation till andelen arbetslösa Antal procent ungdomsarbetslöshet år Antal procent arbetslöshet år Mätpunkter utifrån resultatmålen Genomslaget för Allmänna råden för arbete med studie- och yrkesvägledning ökar Antalet elever som upplever att skolan har gett dem en bra/mycket bra förberedelse inför gymnasievalet och framtiden ökar Antalet elever som upplever sina framtidsval positivt ökar Antalet elever som upplever att de kan påverka sin framtid ökar Antalet genomförda aktiviteter mellan skola och arbetsliv ökar Huvudmännen uppger att de har system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering 7

13 5fokuspunkter för att nå likvärdig studie- och yrkesvägledning Genom att fokusera på följande områden kan vi nå större likvärdighet inom studieoch yrkesvägledningen i regionen 1 Styrdokument - All personal har kännedom om och arbetar för att nå målen enligt de gällande styrdokumenten för studie och yrkesvägledning 2 Plan för studie- och yrkesvägledning Alla huvudmän och skolor har en skriftlig plan för studie- och yrkesvägledning som är kvalitetssäkrad mot målen samt uppsatta mätpunkter 3 Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete genomförs i syfte att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla studie- och yrkesvägledningen, utifrån elevernas behov och personalens behov av kompetensutveckling 4 Mål All personal har kännedom om effekt- och resultatmålen Målen mäts kontinuerligt och används som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet, i syfte att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen lokalt och regionalt 5 Nätverk med omvärldskontakter Alla skolor har uppbyggda nätverk med omvärlden (närsamhället, arbetslivet, vidareutbildningar, universitet/högskolor, arbetsförmedlingen) som tillhör skolan och inte enskild person 8

14 1 Styrdokument Rektor har ansvar för att gällande styrdokument för Studie- och yrkesvägledning följs All personal får information om hur de förväntas att arbeta med studie- och yrkesvägledning till eleverna Vid Vid personalens personalens medarbetarsamtal medarbetarsamtal ingår ingår frågor frågor om om arbetet arbetet med med studiestudieoch och yrkesvägledning yrkesvägledning 2 Plan för studie- och yrkesvägledning Alla huvudmän och skolor har en skriftlig plan för studie- och yrkesvägledning som beskriver hur huvudman och skola ska arbeta för att nå målen Detta sker genom aktiviteter som tillgodoser elevens behov av studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse Aktiviteterna ska: vara kontinuerliga De ska genomföras i alla skolformer, i alla årskurser och i alla ämnen De ska vara medvetna, planerade inslag som skapar en helhet för eleverna Det entreprenöriella lärandet ska vara en naturlig del i aktiviteterna Den uppsökande verksamheten för presumtiva elever till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ska ingå vidga elevernas perspektiv De ska motverka begränsningar vad gäller kön, social, kulturell bakgrund och funktions-nedsättningar De ska utmana elevernas föreställningar om framtiden De ska innehålla samverkan med arbetslivet och högre utbildningar Vägledningssamtal ska hållas av studie- och yrkesvägledare utveckla elevernas valkompetens De ska leda till att eleven kan samla, analysera, sätta samman och kritiskt granska olika valalternativ De ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att fatta och genomföra beslut i olika valsituationer De ska bidra till att eleven blir medveten om sitt eget ansvar för valen samt förstå konsekvenserna av olika val och upplever att de kan påverka sin framtid De ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att fatta och genomföra beslut i olika valsituationer De ska bidra till att eleven blir medveten om sitt eget ansvar för valen samt förstå konsekvenserna av olika val och upplever att de kan påverka sin framtid 9

15 3 Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att tillgodose varje elevs behov av studie- och yrkesvägledning så att de utvecklar den valkompetens som varje elev har behov av för att göra sina framtidsval För att nå detta behövs först en kartläggning av elevernas behov av studie- och yrkesvägledning Huvudmannen rekommenderas årligen genomföra en uppföljning av övergripande målsättning, ha kännedom om och arbeta enligt styrdokumenten, huvudmannens plan för studie- och yrkesvägledning och mål fördela resurserna till studie- och yrkesvägledning utifrån kartlagda behov Rektor rekommenderas att: årligen genomföra en uppföljning av övergripande målsättning, ha kännedom om och arbeta enligt styrdokumenten, skolans plan för studie- och yrkesvägledning och mål fördela resurserna till studie- och yrkesvägledning utifrån kartlagda behov diskutera uppföljningen och resultaten med hela skolans personalgrupp följa upp eleverna vid övergångar mellan skolformer och använda den regionalt utformade överföringsblanketten för grundskola och gymnasieskola för gymnasieskolan följa den regionalt utformade återrapporteringsrutinen 1 Studie- och yrkesvägledare rekommenderas att: samordna studie- och yrkesvägledningsinsatserna utifrån skolans plan för verksamheten att vara delaktig i kartläggning, planering och uppföljning följa upp eleverna vid övergångar mellan skolformer använda det regionala vägledningsmaterialet för nyanlända barn och ungdomar 2 Lärare på skolan rekommenderas att: genomföra kartläggning, planering och uppföljning beskriva genomförda aktiviteter på ämnes/klassnivå för samverkan skola - arbetsliv 1 Regional rutin för återkoppling till elevs hemkommun, 2 Vägledning för nyanlända barn och ungdomar, Regionförbundet Östsam Vägledning%20för%20nyanlända%20barn%20och%20ungdomarpdf 10

16 4 Mål Resultaten av mätpunkterna sammanställs, analyseras utifrån målen och redovisas som underlag för utveckling på kommunal och regional nivå 5 Nätverk med omvärldskontakter Kontakterna finns dokumenterade vid en central funktion i kommunen och på skolan De används i studie- och yrkesvägledningen både i vid och snäv bemärkelse med koppling till arbetet med entreprenörskap, när det gäller kunskap om företagande Kontakterna underhålls och uppdateras regelbundet ghetstekniker LÄRARE MASKINFÖRARE AGRONOM INGENJÖR SJUKGYMNAST 11

17 Regionala ansvarsområden Att sammanställa och sprida de regionala resultaten av effektmålen och resultatmålen Att genomföra regelbundna uppföljningar och utvärderingar som tex SYV- Barometern och SYV- Barometern Ung eller liknande samt sprida resultatet Att ta fram rapporter som visar på regionens kompetensbehov inom olika branscher och hur arbetskraften motsvarar behovet Att arbeta för att en regional modell för arbetsmarknadskunskap i grundskola och gymnasie skola utformas Att utifrån behov anordna regional kompetensutveckling inom området för studie- och yr kesvägledning Att utveckla forum för erfarenhetsutbyte inom området studie- och yrkesvägledning Att vara en kompetensnod och plattform för omvärldsbevakning, tex ha kontakter med andra regioner, Skolverket, SKL, departement Att arbeta för att detta dokument och den regionala strategin för entreprenörskap har en samsyn Att regelbundet följa upp och revidera detta dokument 12

18 13

19 14

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Entris 2.0 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Mål: Kvalitetsutveckling av SYV & SSA Gemensam kunskapsbas för SYV, styrdokument & Skolinspektionen Roller/ansvar Kvalitet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen vid Ydreskolan i Ydre kommun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Ydreskolan Resultat Syfte och frågeställningar Metod och

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 2014-10-02 Från Skolverkets hemsida www.skolverket.se Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden 75 procent av ungdomarna som har fått slutbetyg med behörighet till högskolan

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Allmänna råd bygger på lag och förordningar Styrdokumenten Vad är Allmänna råd? Rekommendationer till hur huvudmannen, rektorn, studie- och yrkesvägledaren

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

Svar på Kommunrevisionens granskning av studie- och yrkesvägledning i Uppsala kommun

Svar på Kommunrevisionens granskning av studie- och yrkesvägledning i Uppsala kommun Uppsala * "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Thomson Giggi Datum 2015-04-17 Diarienummer UBN-2015-1414 Utbildningsnämnden Svar på Kommunrevisionens granskning av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Elever om Plug in/push out/drop out

Elever om Plug in/push out/drop out Elever om Plug in/push out/drop out Styrning av skolan Skolan styrs genom en så kallad mål- och resultatorienterad styrning. Detaljbestämmelser ska undvikas och att kommunernas och skolornas frihet ska

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Anders Jolby Ärendenr BUN 2015/675 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 24 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Kompetensförsörjning för att få sökande till

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor. Studie- och yrkesvägledningen i Staffanstorp skall fortsätta utvecklas så att den har fokus på det livslånga lärandet. Såväl den enskilde individen som samhället tjänar på att barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Prop. 2009/10:165 (inför ny skollag) Utdrag ur propositionen:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Bildningsstaden Borås

Bildningsstaden Borås » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Lärdomar. Vad lade du märke till som var speciellt intressant?

Lärdomar. Vad lade du märke till som var speciellt intressant? Lärdomar Vad lade du märke till som var speciellt intressant? Handledare stötta varandra, utbildade handledare. Det är viktigt att handledarena förstår sig på och tar hand om ungdomarna när de kommer på

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun Bilaga 1 Dnr 400-2015:6585 efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Huddingegymnasiet Resultat

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7 VÄRSTA MÖJLIGHETEN Den röda SYV-tråden Åk 9 Åk 7 1. Inledning s 3 2. Styrdokument s 5 3. Definition av vägledning s 8 4. Minsta gemensamma nämnare för elever i Växjö kommun s 10 5. Mål att uppnå s 11 6.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte KALLELSE Datum Sida 2015-02-02 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lis Svensson Förhandling

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

- Det systematiska kvalitetsarbetet enligt kommande skollag och reviderade ( nya ) läroplaner.

- Det systematiska kvalitetsarbetet enligt kommande skollag och reviderade ( nya ) läroplaner. Systematiskt kvalitetsarbete i en reformerad skola Några perspektiv på: - Det systematiska kvalitetsarbetet enligt kommande skollag och reviderade ( nya ) läroplaner. - Sambandet mellan det lokala kvalitetsarbetet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014 Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Östersund 21 maj 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att planera Utvidgade möjligheter till

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-26 Handläggare: Björn Johansson Heléne Wallerstedt Telefon: 08 508 33 818 076 12 90 780 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer