Minnesanteckningar från samverkansmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20"

Transkript

1 Minnesanteckningar från samverkansmöte Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Föräldrar SDUR, Sveriges Dövas Ungdomsråd VIS, Vuxendöva i Sverige FSDB och DHB Östra var inte närvarande. Rigmor Hedenström hade inte möjlighet att vara med på mötet. Verksamhetschef Anna-Lena Christensson Österberg höll i mötet. 1 Inledning och presentation Tolkcentralen (TC) hälsade alla välkomna till årets fjärde samverkansmöte, som var det sista för året. 2 Föregående minnesanteckningar Genomgång av föregående minnesanteckningar. Inga kommentarer gjordes. 3 Verksamhetsuppföljning, statistik Statistik från januari till och med oktober 2014, med jämförelsetal från 2013, delades ut beställningar har inkommit, vilket är 296 fler än ifjol. 0,6% fler beställningar har kunnat utföras än ifjol, vilket ger en brist på 3,1% jämfört med tidigare 3,6%. Bristen för barndomsdöva har varit 3,0% mot 3,5% förra året. För dövblinda har bristen varit 4,1% jämfört med tidigare 3,0%. Att bristen ökat med över en procent låter mycket, men eftersom beställningarna inte är så många så slår det högt i procentsiffran när fler uppdrag bristas. Skillnaden i antalet uppdrag som det inte gått att ordna tolk till mot året innan är 28 st. Det har i år varit 112 st fler beställda uppdrag än ifjol. Bristen för vuxendöva har minskat med 4,6%; från 8,6% till 4,0% i år. Detta är mycket glädjande eftersom bristen var hög ifjol. Det finns fler vuxendövtolkar nu i Stockholmsområdet vilket möjliggör att fler kan få tolk. Antalet besök till TCs öppna mottagning för telefontolkning fortsätter att minska rejält. I år har det varit hela 33,9% färre besök än ifjol; 191 st jämfört med 289 året innan. I dagsläget finns en tolk på plats måndagar och onsdagar kl Det händer att inte ett enda besök görs. Det är dyrt att ha en tolk på plats i den utsträckningen samtidigt som antalet besök fortsätter att minska. TC har gjort en enkätundersökning under en månad som riktat sig till de som använder sig av telefontolkningen. Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur behovet ser ut. Man har utrett om det skulle räcka med att ha en tolk på plats en gång per vecka. Man har även frågat om det skulle finnas önskemål om en bildtelefon på TC som tolkanvändarna kan komma och låna för att ringa via förmedling. Undersökningen visade att det inte fanns något större intresse för att ringa via förmedling från TC. Man uppskattar att ha en tolk på plats eftersom man 1

2 då kan visa tolken papper etc, vilket underlättar samtalet. Troligtvis kommer man från och med nästa avtalsperiod att minska ner till att ha öppen mottagning en gång i veckan. Tolken finns därmed ledig för att lösa fler tolkuppdrag den andra dagen. Man kan alltid boka en tolk som man möter upp på TC för att ringa om det skulle behövas någon annan tid. SDF frågade om det skulle vara en möjlighet att de som är tolkutbildade i TCs personal hjälpte till med telefontolkning. TC svarade att personalen inte skulle ha tid och möjlighet att gå ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter. TC kunde ge glädjande besked om att antalet beställningar som avbokats sent har fortsatt att minska. Med sena avbokningar avses avbokningar inom 24 timmar från att uppdraget skulle ha utförts. Det gäller även uppdrag som har blivit avbokade på plats. För dessa uppdrag får tolkbolagen ersättning. TC arbetar aktivt med att minska antalet sena avbokningar. I år har siffran för sent avbokade uppdrag minskats med 6,7%; 3453 st jämfört med tidigare 3699 st. TC har gjort en insats för att minska de sena avbokningarna. Påminnelser skickas ut till tolkanvändarna om de har missat att avboka ett uppdrag och tolken kommer dit utan att tolkanvändaren dyker upp. Även sjukvårdsmottagningar missar att avboka. I de fall där en och samma mottagning har missat att avboka flera gånger så har TC kontaktat mottagningen. När det gäller mottagningar så skriver TC också en rapport i avvikelsesystemet Händelsevis. Avvikelsen ska då kvitteras av chefen till den som har haft hand om ärendet. Man analyserar vad som hänt och ger förslag till åtgärder. Därmed uppmärksammas man på att man behöver se över rutinerna. Det har hänt att problem uppstått när mottagningarna har bokat tolk och sedan meddelat tolkanvändaren att besöket är inställt men missat att avboka tolken. Det har då förekommit att mottagningar meddelat TC att tolkanvändaren inte dök upp, när det i själva verket är mottagningen som har missat att höra av sig till TC. Detta har visat sig när TC skickat ut påminnelser till tolkanvändarna; de har svarat TC att de fått meddelande om avbokning från mottagningen. Vid förra samverkansmötet framfördes önskemål om att man inte skulle skicka någon påminnelse till tolkanvändaren när det inte är tolkanvändaren själv som har bokat tolkuppdraget. TC förstår denna synpunkt och har tagit till sig detta. Det som är synd är att TC därmed inte längre får reda på sådant som att mottagningarna missat att avboka och skyller på tolkanvändarna. TC ska titta på om man skulle kunna omformulera påminnelsebrevet, för att undvika att tolkanvändare ska känna sig kränkta. 139 st akuta uppdrag under beredskap har utförts, vilket är 7 st fler än ifjol. Med uppdrag under beredskap menas tolkbeställningar inom hälso- och sjukvård, polis och socialtjänst som behöver göras akut när TC har stängt. VIS frågade vilka uppdrag som ingår i statistiksiffrorna; om även uppdrag ingår där inte Landstinget står för tolkkostnaden. TC svarade att statistiksiffrorna gäller de tolkbeställningar som TC tar emot. TCs uppdrag är att ta emot beställningar som gäller vardagstolkning. Det händer att TC tar emot tolkbeställningar som inte är vardagstolkning och fakturerar dessa, de uppdragen ingår också i statistiken. Tolkbristen dag- kväll och helg jan-okt ,6 % av samtliga uppdrag (samtliga målgrupper) utfördes dagtid ,6 % av samtliga uppdrag utfördes kvällstid ,8 % av samtliga uppdrag utfördes helgtid Av de bristade uppdragen är fördelades de enligt nedan: 70 % av de bristade uppdragen gällde dagtid % av de bristade uppdragen gällde kvällstid % av de bristade uppdragen gällde helgtid 2

3 4 Aktuell information Under november månad skickar Indikator ut en undersökning till 250 slumpvis utvalda tolkanvändare. Frågorna i enkäten gäller det senaste tolkuppdraget. Resultaten från undersökningen kommer att presenteras i februari. Vid förra tillfället var det 114 av 200 tillfrågade som svarade på undersökningen. Resultaten från enkäten används för att undersöka vad som fungerar bra och vad man behöver se över och utveckla inom verksamheten. Därför hoppas TC på en hög svarsfrekvens bland de tillfrågade. Från och med november i år har ett nytt avtal trätt i kraft för vuxendövtolkning. TC har upphandlat fler skrivtolkar och även skrivtolkning på distans. Skrivtolkning på distans kan lämpa sig bra vid de tillfällen där tolkarna har möjlighet att höra alla deltagare ordentligt, men det kan bli problematiskt vid t ex större möten. Med det nya avtalet följer en särskild fördelningsnyckel ; tolkanvändaren kan nu utan att behöva ange särskilda skäl önska en speciell tolk eller ett helt tolkbolag. Det här har sedan länge varit ett önskemål från organisationerna och man är glad att nu kunna tillgodose önskemålet. De nya reglerna kring tolkönskemål gäller ännu inte för teckenspråkstolkning, man behöver vänta tills de nya tolkavtalen träder i kraft. Nu görs en upphandling som kommer att gälla från och med 1 november Om de önskade tolkarna inte finns tillgängliga så kommer en förfrågan att skickas ut till tolkbolagen enligt den upphandlade rangordningen. När man önskar en speciell tolk eller ett tolkbolag så är det viktigt att alla önskemål framkommer vid beställningstillfället. SDUR frågade om man har möjlighet på TC att skapa en användarprofil, där man gör noteringar om vilka tolkar som tolkanvändaren önskar, t ex de tre tolkarna som man helst vill ha till sina tolkuppdrag. TC svarade att man har möjlighet att notera tolkönskemål. Det görs redan nu för dövblinda, eftersom TC alltid har rätt att tillgodose tolkönskemålen för dem. Men när det gäller vanlig teckenspråkstolkning så behöver man vänta tills de nya avtalen börjar gälla. I dagsläget behöver en bedömning göras vid varje enskilt beställningstillfälle om det finns tillräckliga skäl för att kunna tillgodose tolkönskemålen. Om det är någon speciell situation där TC bedömt att man alltid kan få önska en speciell tolk så kan TC i dagsläget notera detta. Det finns fem kategorier där TC alltid får göra avsteg från den upphandlade rangordningen: Integritet Gäller vid hälso- och sjukvård eller sociala ärenden Särskild kompetens Till vissa tolkuppdrag där det krävs en specifik kompetens och kontinuitet Specifika behov Vissa tolkanvändare som har särskilda behov (t ex en funktionsnedsättning) och önskar en specifik tolk med den kompetensen Oåterkalleliga tolkuppdrag Till exempel dop, bröllop och begravning Högt prioriterade och akuta tolkkuppdrag Till exempel läkarbesök eller arbetsmöte av akut karaktär TC informerade om Tolktjänstutredningen. Datumet för redovisning av utredningen är den 29 maj Under förra samverkansmötet kom man överens om att man under nästa år ska minska antalet samverkansmöten från fyra till tre st. Under hösten 2015 blir det därmed endast ett möte. 3

4 Mötena blir som tidigare på torsdagar kl i Tolkcentralens lokaler på Observatoriegatan 18: 19 februari 28 maj 15 oktober 5 Intresseorganisationernas frågor FHDBF framförde önskemål om att kunna boka tolk via sms. FHDBF sa att det är smidigare med sms när man inte har en dator med sig; det är enklare att skicka iväg ett sms än ett mail och det går snabbare att ha en dialog via sms än via mail. FHDBF berättade att Dalarna och Gävleborgs län använder sig av detta. En fördel skulle också vara att man snabbt kan kontakta TC om man t ex sitter i väntrummet på en mottagning. Det skulle gå fortare att kontakta TC själv än att vänta på att personalen på mottagningen ska ringa och boka tolk. Detta har TC tidigare tittat på men kommit fram till att man inte bör ta emot tolkbeställningar via sms. Det är för osäkert via sms, då det t ex kan bli en lång fördröjning innan sms kommer fram utan att avsändaren märker det. Det är också ett litet format på sms, vilket gör det svårt då många beställningar kräver en dialog för att man ska få en fullständig beställning. Enligt Nysam, som tar fram jämförande statistik över tolkverksamheten i landet, går att utläsa att nästan inga landsting tar emot tolkbeställningar via sms. Däremot går det bra att kontakta TC via sms om man t ex behöver göra en avbokning eller om man är sen till tolkuppdraget. TC tar med sig denna fråga för att på nytt se över möjligheten. FHDBF frågade om det finns någon manual man kan använda sig av när man bokar tolk, för att veta vilka uppgifter TC behöver. TC bifogade ett dokument i minnesanteckningarna från förra samverkansmötet: Vilka uppgifter behöver Tolkcentralen vid en tolkbeställning?. I dokumentet står vad TC behöver veta vid bokningstillfället. TC ska se över om dokumentet skulle kunna göras mer synligt, t ex genom att ha det på förstasidan på hemsidan. SDUR sa att det kan vara krångligt att veta hur man ska komma i kontakt med tolkbolagen. Det känns också onödigt att tolkbolaget ska behöva kontakta TC om de vill komma i kontakt med tolkanvändaren. SDUR frågade om tolkbolagets telefonnummer skulle kunna stå med i tolkbekräftelsen. TC svarade att man inte har möjlighet att få in fler tecken i det automatiska meddelandet, därför är detta inte möjligt tyvärr. Däremot går det att se tolkbolagens kontaktuppgifter på TCs hemsida under länken Tolkbolag. Direktadressen till länken är Det är bra om tolkanvändaren vid beställningstillfället meddelar om det går bra att TC lämnar ut mobilnumret till tolken, annars måste TC fråga om det är okej för att man ska få göra detta. Om man vill bli kontaktad så är det också viktigt att man säger det, annars hör tolken bara av sig vid frågor eller om det skulle vara något speciellt. Om man vill att tolkarna alltid ska få mobilnumret så kan TC göra en notering om detta, så slipper man meddela detta varje gång man bokar tolk. SDF hade inkommit med frågor men de kom med kort varsel, så TC hade inte möjlighet att svara på dem på plats under mötet: 1. Era tolksamordnare är de alla tsp-kunniga? Frågan kommer utifrån att det blir en del missar i bildtelefonsamtalen. Svar: Alla i receptionen, som tar emot tolkbeställningar är teckenspråkskunniga. P g a dålig bildkvalité vid olika tillfällen kan det ibland vara svårt att se vad som tecknas och de måste fråga om. 4

5 2. Lathunden som delades ut vid senast samverkansmöte, finns den på er hemsida och på teckenspråk? En fråga saknas: Är det fler med på mötet? Namn och personnummer Är det relevanta frågor? Svar: Motsvarande lathundens information finns på hemsidan. Tyvärr finns den inte i teckenspråkig version ännu. Översättning/tolkning av SLSO:s hemsidor är under upphandling. Tolkcentralen ska se över lathunden och justera den. Frågan gällande om namn och personnummer är lite komplicerad då inte alla som beställer tolk till möten har möjlighet att ta reda på det. 3. I senaste dövas tidning står att flertalet landstings tolkcentraler tar emot tolkbeställningar via sms. Det motsäger vad ni sagt i förra mötet (se minnesanteckning). Vi ställer oss oförstående till att sms bokning fortfarande nekas på landets största tolkcentral. Svar: Av de fem landsting som ännu inte tar emot beställningar via sms är det de tre största tolkcentralerna som inte gör det idag; Stockholm, Örebro och Västra Götaland. Ska man kunna ta emot beställningar via sms måste det vara säkert så kan man hantera den stora mängden. Enligt en uppgift från en sms-leverantör sägs att ca 10 % av sms inte kommer fram. Stockholm kommer att undersöka möjligheterna att göra beställningar via sms och kommer att prova det först under en period. Vi vill naturligtvis vara så tillgängliga som vi kan vara. 4. Drop-in för telefontolkning behöver finnas kvar men kan minskas i tid. SDF ska bli bättre på att hänvisa till Tc om tolk behövs. Kan personal på Tc ha något rullande schema för att lösa de spontana telefonbesöken? Svar: Tolkcentralen kommer att ha kvar fasta tider för telefontolkning. Utöver de fasta tiderna går det bra att boka tolk för telefontolkning, precis på samma sätt som idag. Telefontolkning är ett uppdrag för tolkar, som inte får utföras av Tolkcentralens personal, efter den delning som gjordes 2009 med en förmedlingsverksamhet och tolkutförare. 5. Vi undrar varför det inte (aldrig) varit någon döv anställd tolksamordnare? Vi menar att denne person kan alltid ta emot beställningar via sms, portal, mejl. Telefon får någon annan kollega sköta. Svar: Jag antar att SDF.s fråga gäller reception, som är de som tar emot tolkbeställningar. De rekryteringar som Tc hittills har gjort har gällt personal till Tc:s reception. Beställningar inkommer via tal-text-bildtelefon, mail, fax och vid personligt besök på Tolkcentralen. Ett krav för att arbeta i receptionen är att man ska klara alla de olika telefonteknikerna p g a ensamarbete som uppstår under kortare eller längre perioder i receptionen och den personen måste då kunna klara att ta emot alla samtal. 6. Av de 500 uppdragen som blev bristade enligt senaste minnesanteckningarna var 41 % inom fritid. Av alla uppdrag som utfördes, 97 %, hur många av dessa låg kvällar och helger? Svar: Se under punkten Verksamhetsuppföljning. 5

6 6 Information från Kjerstin Greve-Löberg Kjerstin Greve-Löberg, avtalshandläggare inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, kom och informerade. Kjerstin talade om Tolkportalen. Det är ett problem att man behöver gå via 1177 Vårdguiden för att skriva in beställningar i Tolkportalen, det blir en lång väg. Det är fullt förståeligt att man skulle föredra att skicka iväg ett snabbt sms för att boka tolk. Tolkportalen är under utveckling och man jobbar på att vårdgivarna ska kunna göra sina beställningar där. Vårdgivare kan enkelt logga in i Tolkportalen via e-tjänstekort. Ett önskemål finns om att lägga mindre pengar på Tolkportalen och istället mer på andra funktioner. Önskemålet om att kunna boka tolk via sms har framförts till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men man har inte fått något gensvar. Det pågår ännu inget uppdrag att skapa en smstjänst, men frågan utreds vidare. SDUR föreslog att man skulle kunna boka via en app. Det skulle vara bekvämt, istället för att behöva gå den långa vägen på internet för att logga in i Tolkportalen. Avtal görs mellan landstinget och TC. Det nuvarande avtalet löper över två år, fram till och med december. Nästa avtal börjar i januari 2015 och detta kommer att löpa över tre år. Man är just nu i full gång med att skriva uppdragsbeskrivningen för det nya avtalet. Innehållet/rubrikerna i avtalet är Tolkanvändare, Tolktjänster (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, TSS, skrivtolkning etc) och Vardagstolkning. När arbetsgruppen i Tolktjänstutredningen har skrivit sin departementspromemoria den 29 maj 2015 så kommer det gå att justera i avtalet för att anpassa det till utredningen. Ett önskemål finns om en förenkling; det finns idag många krångliga situationer där det är svårt att bedöma vem som ska stå för tolkkostnaden. SDUR frågade vilka möjligheter de har att påverka avtalet. Beställaren får sina uppdrag från politikerna. Det är därmed den vägen man ska gå i första hand. Men beställaren vill gärna ha synpunkter. En fråga ställdes till deltagarna ang. huruvida de skulle vara intresserade av att träffa beställaren och framföra sina åsikter när det nya avtalet börjat gälla. Det beslutades att Kjerstin kommer att kalla till möte i maj och november, hon använder sig då av utskickslistan för samverkansmötena. I dagsläget ingår endast tolkning från svenskt teckenspråk till talad svenska och engelska i TCs uppdrag. En fråga som har kommit upp är om det ska erbjudas en tolktjänst till och från andra språk/teckenspråk. Om till exempel en tolkning ska utföras mellan svenskt teckenspråk och talad kinesiska så står TC för teckenspråkstolken, men inte för språktolken för kinesiska. Kanske ska detta kunna regleras. Vi lever i en rörlig värld med alltfler internationella kontakter. Tolkanvändarna får gärna delge beställaren sina synpunkter om detta. TC har inkommit med önskemål om att ändra sina öppettider. Idag har TC öppet helgfria vardagar kl TC har mycket administration och man önskar därför att få stänga 30 minuter tidigare. Därmed hinner personalen färdigt med sitt arbete innan arbetsdagen är slut. Den nya öppettiden blir därmed , detta kommer att gälla från och med 1 januari SDR frågade hur man gör om man sent på fredagen får reda på att man ska ha ett möte på måndag morgon. Går det bra att själv hitta en tolk under helgen, eller behöver man betala för tolken då? TC svarade att beställningarna behöver gå via TC. TC behöver skicka en förfrågan till tolkbolagen 6

7 efter den rangordning som upphandlats. Om beställningen kommer in med kort varsel så gör TC ett utskick till alla tolkbolagen samtidigt. De har då en begränsad tid på sig att svara på om de kan och om flera svarar ja så blir det bolaget som ligger högst upp i den upphandlade rangordningen som får uppdraget. Däremot finns det en risk att alla tolkar redan är uppbokade om tolkbeställningen inkommer med kort varsel. Om tolkbeställningen skickas efter att TC har stängt så ser TC detta på måndagsmorgonen. TC tittar alltid igenom mailen omgående på morgonen för att se om något mail är brådskande. Det är alltid bra att skriva i ärenderaden vilket datum tolkbeställningen gäller. HRF sa att det skulle behövas en informationsinsats för att vuxendöva ska få kännedom om att de har möjlighet att beställa skrivtolk. TC har etablerat en kontakt med Hörselhabiliteringen på Rosenlunds närsjukhus angående detta, man vill gärna komma och informera på deras rehabiliteringskurser. HRF sa att information även skulle behövas inom föreningslivet. TC instämmer, vi behöver alla hjälpas åt och informera. Det handlar både om att informera vuxendöva om deras rättighet till tolk och att informera vårdinrättningar. Som vuxendöv kan man ibland också behöva jobba själv med att inse att man faktiskt behöver en tolk. Vi måste alla hjälpas åt. SDUR frågade om det bara är döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva som räknas som tolkanvändare. Varför kan inte hörande lika gärna registreras som tolkanvändare om de ska träffa en döv? Detta handlar om statsbidrag, som beräknas efter hur många döva som är skrivna i ett landsting. TC Stockholm får en viss summa för hur många döva som bor i Stockholmsregionen och behovet av tolktjänsten. Därför behöver den döva personen registreras i beställningen. Det är också en anledning till att man, vid ett beställningstillfälle där flera tolkanvändare deltar, behöver veta vilka de alla är. Om någon av tolkanvändarna är skriven i ett annat landsting så får det landstinget vara med och stå för sin del av tolkkostnaden. HRF sa att det händer att man får en kallelse från en mottagning där det står att de har beställt dövtolk. Som skrivtolkanvändare blir man då orolig att det ska komma en teckenspråkstolk till besöket. Detta handlar tyvärr om okunskap hos mottagningarna, man känner inte till de olika tolkmetoderna. När TC skriver in tolkanvändarnas namn i sitt bokningssystem så har man registrerat vilken tolkmetod tolkanvändaren använder. Därför kan TC se till att det blir rätt tolkmetod. TC försöker också att informera när mottagningarna ringer om att det heter skrivtolk, teckenspråkstolk etc. TC tackade alla som deltagit i samverkansmötet och passade på att önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Alla hälsades välkomna till nästa möte, som blir den 19 februari kl Vid protokollet: Linda Lehrmark 7

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Tolkverksamheten Britt Axelsson

Tolkverksamheten Britt Axelsson 1(5) ANTECKNINGAR Tolkverksamheten Britt Axelsson Minnesanteckningar från Tolkverksamhetens Brukarråd den 20 februari 2013, Habilitering & Hälsa, Förvaltningskansliet, Vänerparken, Vänersborg NÄRVARANDE:

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Tolkcentralen - Verksamhetsberättelse 2012

Tolkcentralen - Verksamhetsberättelse 2012 Tolkcentralen - Verksamhetsberättelse 2012 Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Rigmor Hedenström, Enhetschef Diarenr SLSO 2012-0048 2013-01-25 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.:

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Tolkcentraler

Nyckeltal 2014. Rapport Tolkcentraler Nyckeltal 2014 Rapport Tolkcentraler Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitionslista...4 3 Beskrivning...9 4 Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer...14 5 Nyckeltal tolkverksamhet...29

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10

Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10 Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10 Närvarande: Jessica Målqvist, Ivar Wästhed, Johanna Jonsson, Sara Ericsson, Elisabeth Ingels, Camilla Eurenius, Tina Karlsson, Camilla Nilsson, Malin

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn

Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn 2013-02-05 Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län, reviderad tillsammans med arbetsgrupperna

Läs mer

Utbildning. T9k Webb

Utbildning. T9k Webb Utbildning T9k Webb Innehåll Tolk 9000/ T9k Förutsättningar för inloggning T9k vy för vy Tolk 9000/ T9k Bakgrund Nytt system för att hantera tolkbeställningar Säkerhet och informationshantering Systemets

Läs mer

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden:

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden: Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Brukarsamverkan, Tolkanvändare Minnesanteckningar 2014-03-20 Tid: 2014-03-20, kl 13.00 15.45 Plats: Regionhuset, Malmö Närvarande: Kristina Olsson,

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Nytt från 1 juni 2010. Viktig information för dig som bokar språktolk

Nytt från 1 juni 2010. Viktig information för dig som bokar språktolk Nytt från 1 juni 2010 Viktig information för dig som bokar språktolk Det du behöver veta om språktolksbeställning Från den 1 juni 2010 har Stockholms läns landsting ett nytt ramavtal för språktolkstjänster.

Läs mer

Region Skåne Granskning Kommunikationsproblem i vården en patientsäkerhetsrisk?

Region Skåne Granskning Kommunikationsproblem i vården en patientsäkerhetsrisk? Region Skåne Granskning Kommunikationsproblem i vården en patientsäkerhetsrisk? 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattande analys och rekommendationer... 3 1.1 Korta svar på revisionsfrågorna... 3 1.2 Rekommendationer...

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar.

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar. Nätverksträff i Örebro 18-19 oktober 2012 Närvarande: Ivar Västhed, Maria Ehn, Myran Sandström, Angelica Grann, Tina Karlsson, Linda Eriksson, Eva Matsa, Elisabeth Ingels, Agneta Ekeståhl Unger, Håkan

Läs mer

En samlad tolktjänst

En samlad tolktjänst En samlad tolktjänst samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet Betänkande av Tolktjänstutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:83 SOU och

Läs mer

Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den 13-14 februari.

Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den 13-14 februari. Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den 13-14 februari. Närvarande: Ivar Wästhed, Eva Matsa, Maria Ehn, Elisabeth Ingels, Angelica Grann, Johanna Hållén från förbundskansliet

Läs mer

Anlitande av språktolk

Anlitande av språktolk Anlitande av språktolk Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Emil Ring Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 1.3 Avgränsning 2 1.4 Revisionsmetod

Läs mer

En samlad tolktjänst

En samlad tolktjänst En samlad tolktjänst samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet Betänkande av Tolktjänstutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:83 SOU och

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Kultur- och fritidskontoret LATHUND Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Lokalbokningar På kommunens hemsida kan man titta på bokningar, skicka bokningsförfrågningar och få information om lokaler

Läs mer

Tolkverksamheten Årsredovisning 2009

Tolkverksamheten Årsredovisning 2009 Tolkverksamheten Årsredovisning 2009 3 Sammanfattning 2009 Inledning Tolkverksamheten i Västra Götaland erbjuder vardagstolkning enligt Hälso- och sjukvårdslagen 3b. Tolkservicens målgrupper är barndomsdöva,

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

INTRESSEPOLITIK. för döva, Hörselhabiliteringen, BUP för döva samt SPSM Östra.

INTRESSEPOLITIK. för döva, Hörselhabiliteringen, BUP för döva samt SPSM Östra. INTRESSEPOLITIK Det intressepolitiska arbetet kommer att framhävas lite extra mer år 2015 och involveras i många av de verksamheter som SDF ordnar. SDF vill se att rätten till teckenspråk och delaktighet

Läs mer

Kursplan för teckenspråks- och dövblindtolkutbildning, 1 4 år

Kursplan för teckenspråks- och dövblindtolkutbildning, 1 4 år Kursplan för teckenspråks- och dövblindtolkutbildning, 1 4 år Termin 5-8 s- och dövblindtolkutbildningen är en fyraårig, eftergymnasial utbildning med flexibel in- och utgång, beroende på vilka förkunskaper

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Brukarsamverkan med Handikapporganisationer. Minnesanteckningar 2012-08-24. Tid: 2012-08-24, kl 13.15 16.30. Plats: Börshuset, Malmö

Brukarsamverkan med Handikapporganisationer. Minnesanteckningar 2012-08-24. Tid: 2012-08-24, kl 13.15 16.30. Plats: Börshuset, Malmö Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Datum 2012-09-10 Brukarsamverkan med Handikapporganisationer Minnesanteckningar 2012-08-24 Tid: 2012-08-24, kl 13.15 16.30 Plats: Börshuset, Malmö Närvarande:

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt

Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt R2A DATUM 1 (6) Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt Ange uppgift, Ange uppgift Ange uppgift Besöksadress: Ange uppgift Telefon: Ange uppgift Fax: Ange uppgift ange uppgift Ange uppgift Expeditionstid:

Läs mer

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Förmedlingstjänst för bildtelefoni DATUM VÅR REFERENS 2007-01-31 06-10551 Förmedlingstjänst för bildtelefoni Bilaga 2.1. Statistik POSTADRESS Box 5398, 102 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON 08-678 55 00 FAX 08-678 55

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige.

1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige. Medlem av Almega Hemserviceföretagen Varumärket Sweden Home Support drivs idag av två olika bolag: 1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige. 2.

Läs mer

Rapport Tolkverksamhetens resursutnyttjande

Rapport Tolkverksamhetens resursutnyttjande Rapport Tolkverksamhetens resursutnyttjande Uppdrag Bakgrund Habilitering & Hjälpmedelsförvaltningen har behov av att se över resursutnyttjandet av tolkverksamheten. Antalet beställda uppdrag har ökat

Läs mer

Sammanställning enkät nyckelsystem Tack för synpunkterna! Bakgrund. Sammanfattning

Sammanställning enkät nyckelsystem Tack för synpunkterna! Bakgrund. Sammanfattning Lennart & Christer Brf Täppan Enkät om nyckelsystem 18 maj 2015 Sammanställning enkät nyckelsystem Tack för synpunkterna! Ett stort tack till er som besvarat enkäten och skickat in synpunkter och kommentarer,

Läs mer

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-14 1 (6) HSN 1206-0712 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20 Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter

Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter 1 (6) Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter Innehåll Bakgrund... 2 Fyra tjänsteleverantörer... 2 Sjukhusapoteksfunktion inom SLL... 3 Regionala Sjukhusapoteksfunktion...

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Anteckningar gjorda av Ingela Jacobsson och Jenny Ek med reservation för ev. missuppfattningar.

Anteckningar gjorda av Ingela Jacobsson och Jenny Ek med reservation för ev. missuppfattningar. ANTECKNINGAR: SDR:s tolkkonferens för länsförbund, föreningar och andra till SDR anslutna förbund/föreningar den 25 februari 2012 i Hedensalen, ABF huset i Stockholm Anteckningar gjorda av Ingela Jacobsson

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Tid: 130925 Plats: Plan 7, Hörselverksamhetens lokaler, Vänerparken. Närvarande: Gunnar Särnbratt, HRF Uddevalla Henry Karlsson, HRF Uddevalla

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret FAQ. Lokalbokningar

Kultur- och fritidskontoret FAQ. Lokalbokningar Kultur- och fritidskontoret FAQ Lokalbokningar FAQ för lokalbokningar Bokningshandläggare: Mirja E Sigfalk Andreas Godenius Ester Minasson Bokningstelefon: tel 08-523 06600, vardagar kl. 08.30-11.30 och

Läs mer

Utvidgat försök med AFU 2013

Utvidgat försök med AFU 2013 Wimi 2005 FK90010_004_G 1 (7) Utvidgat försök med AFU 2013 Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av AFU 2013 Detta dokument innehåller gällande villkor och förutsättningar för en utvidgad

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd.

En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd. En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd. 2 Undrar ni vad som står i protokollet från det senaste

Läs mer

Bilaga Redovisning av landstingens slutrapporter. Landsting som har ansökt om stimulansmedel

Bilaga Redovisning av landstingens slutrapporter. Landsting som har ansökt om stimulansmedel Ekp Socialstyrelsen -40 2011-07-08 Dnr 6.2.2-6092/2010 1(23) Regler och tillstånd Frida Azadi frida.azadi ä),socialst relsen.se 1,4 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Bilaga Redovisning

Läs mer

Tolkverksamheten Årsredovisning 2013

Tolkverksamheten Årsredovisning 2013 Tolkverksamheten Årsredovisning 2013 140130 1 2014-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Mätare - Tolkanvändarperspektivet sid 3 - Processperspektivet sid 4 - Medarbetar och lärandeperspektivet

Läs mer

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYVIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för HRF HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län får härmed

Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1 Uppdaterad: 2013-06-20 Lathund app App-Manual 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Användningsområde 4 Kom igång 4 Förberedelse 5 Logga in 5 Notiser 5 Välj organisaton 6 Välj grupp 7 Symbolförklaring 7

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av språktolkservice i Stockholms läns landsting

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av språktolkservice i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-02 1 (3) HSN 1501-0139 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Dokumentkategor i Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Komplettering till ansökan Rehabteam Hjälbo HSNG 2015-00529 Marika Fixell HSN 2015-05-25 Begäran om komplettering till tidigare ansökan

Läs mer

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8 Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 2 av 8 Logga in på portalen Öppna webbläsaren på er data.

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Berit Lindell, Marie Winesh, Gunilla Augustsson, Maria Skön, Iris Lang, Gunilla Höglind, Lena Larsson, Inga-Lill Wikström, Gulli Lissledal,

Läs mer

Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920)

Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920) Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920) sida 2 Innehåll Folkets Parlament - för en pigg politisk debatt!...3 Registrera dig som medlem...4 Aktivera ditt medlemskap...6 Logga

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev Uppdaterad: 2013-12-03 E-post - Sms - Brev 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Dialogseminarium Tema 1 - Grundläggande ehälsa

Dialogseminarium Tema 1 - Grundläggande ehälsa 1 (5) Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Januari - Mars 2013 Dialogseminarium Tema 1 - Grundläggande ehälsa Kom ihåg att: Stäng av mobilerna Hissa flaggan Ta närvaro, detta sker via insidan. Utse

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan!

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! I en tidigare post Bredbandsbolaget Suger berättade jag lite om Bredbandsbolagets usla support och lovade er en redovisning av de mailkonversationer

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Datum 2015-04-13 Sida 1 (2) Verksamhetsberättelse 2014 förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna.

Datum 2015-04-13 Sida 1 (2) Verksamhetsberättelse 2014 förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna. I ~. Landstinget Il DALARNA Central förvaltning LD Hjälpmedel ~ilaga!-s boa BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2015-04-13 Sida 1 (2) Dnr LD15/00905 Uppdnr 1042 2015-03-23 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer