Minnesanteckningar från samverkansmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20"

Transkript

1 Minnesanteckningar från samverkansmöte Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Föräldrar SDUR, Sveriges Dövas Ungdomsråd VIS, Vuxendöva i Sverige FSDB och DHB Östra var inte närvarande. Rigmor Hedenström hade inte möjlighet att vara med på mötet. Verksamhetschef Anna-Lena Christensson Österberg höll i mötet. 1 Inledning och presentation Tolkcentralen (TC) hälsade alla välkomna till årets fjärde samverkansmöte, som var det sista för året. 2 Föregående minnesanteckningar Genomgång av föregående minnesanteckningar. Inga kommentarer gjordes. 3 Verksamhetsuppföljning, statistik Statistik från januari till och med oktober 2014, med jämförelsetal från 2013, delades ut beställningar har inkommit, vilket är 296 fler än ifjol. 0,6% fler beställningar har kunnat utföras än ifjol, vilket ger en brist på 3,1% jämfört med tidigare 3,6%. Bristen för barndomsdöva har varit 3,0% mot 3,5% förra året. För dövblinda har bristen varit 4,1% jämfört med tidigare 3,0%. Att bristen ökat med över en procent låter mycket, men eftersom beställningarna inte är så många så slår det högt i procentsiffran när fler uppdrag bristas. Skillnaden i antalet uppdrag som det inte gått att ordna tolk till mot året innan är 28 st. Det har i år varit 112 st fler beställda uppdrag än ifjol. Bristen för vuxendöva har minskat med 4,6%; från 8,6% till 4,0% i år. Detta är mycket glädjande eftersom bristen var hög ifjol. Det finns fler vuxendövtolkar nu i Stockholmsområdet vilket möjliggör att fler kan få tolk. Antalet besök till TCs öppna mottagning för telefontolkning fortsätter att minska rejält. I år har det varit hela 33,9% färre besök än ifjol; 191 st jämfört med 289 året innan. I dagsläget finns en tolk på plats måndagar och onsdagar kl Det händer att inte ett enda besök görs. Det är dyrt att ha en tolk på plats i den utsträckningen samtidigt som antalet besök fortsätter att minska. TC har gjort en enkätundersökning under en månad som riktat sig till de som använder sig av telefontolkningen. Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur behovet ser ut. Man har utrett om det skulle räcka med att ha en tolk på plats en gång per vecka. Man har även frågat om det skulle finnas önskemål om en bildtelefon på TC som tolkanvändarna kan komma och låna för att ringa via förmedling. Undersökningen visade att det inte fanns något större intresse för att ringa via förmedling från TC. Man uppskattar att ha en tolk på plats eftersom man 1

2 då kan visa tolken papper etc, vilket underlättar samtalet. Troligtvis kommer man från och med nästa avtalsperiod att minska ner till att ha öppen mottagning en gång i veckan. Tolken finns därmed ledig för att lösa fler tolkuppdrag den andra dagen. Man kan alltid boka en tolk som man möter upp på TC för att ringa om det skulle behövas någon annan tid. SDF frågade om det skulle vara en möjlighet att de som är tolkutbildade i TCs personal hjälpte till med telefontolkning. TC svarade att personalen inte skulle ha tid och möjlighet att gå ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter. TC kunde ge glädjande besked om att antalet beställningar som avbokats sent har fortsatt att minska. Med sena avbokningar avses avbokningar inom 24 timmar från att uppdraget skulle ha utförts. Det gäller även uppdrag som har blivit avbokade på plats. För dessa uppdrag får tolkbolagen ersättning. TC arbetar aktivt med att minska antalet sena avbokningar. I år har siffran för sent avbokade uppdrag minskats med 6,7%; 3453 st jämfört med tidigare 3699 st. TC har gjort en insats för att minska de sena avbokningarna. Påminnelser skickas ut till tolkanvändarna om de har missat att avboka ett uppdrag och tolken kommer dit utan att tolkanvändaren dyker upp. Även sjukvårdsmottagningar missar att avboka. I de fall där en och samma mottagning har missat att avboka flera gånger så har TC kontaktat mottagningen. När det gäller mottagningar så skriver TC också en rapport i avvikelsesystemet Händelsevis. Avvikelsen ska då kvitteras av chefen till den som har haft hand om ärendet. Man analyserar vad som hänt och ger förslag till åtgärder. Därmed uppmärksammas man på att man behöver se över rutinerna. Det har hänt att problem uppstått när mottagningarna har bokat tolk och sedan meddelat tolkanvändaren att besöket är inställt men missat att avboka tolken. Det har då förekommit att mottagningar meddelat TC att tolkanvändaren inte dök upp, när det i själva verket är mottagningen som har missat att höra av sig till TC. Detta har visat sig när TC skickat ut påminnelser till tolkanvändarna; de har svarat TC att de fått meddelande om avbokning från mottagningen. Vid förra samverkansmötet framfördes önskemål om att man inte skulle skicka någon påminnelse till tolkanvändaren när det inte är tolkanvändaren själv som har bokat tolkuppdraget. TC förstår denna synpunkt och har tagit till sig detta. Det som är synd är att TC därmed inte längre får reda på sådant som att mottagningarna missat att avboka och skyller på tolkanvändarna. TC ska titta på om man skulle kunna omformulera påminnelsebrevet, för att undvika att tolkanvändare ska känna sig kränkta. 139 st akuta uppdrag under beredskap har utförts, vilket är 7 st fler än ifjol. Med uppdrag under beredskap menas tolkbeställningar inom hälso- och sjukvård, polis och socialtjänst som behöver göras akut när TC har stängt. VIS frågade vilka uppdrag som ingår i statistiksiffrorna; om även uppdrag ingår där inte Landstinget står för tolkkostnaden. TC svarade att statistiksiffrorna gäller de tolkbeställningar som TC tar emot. TCs uppdrag är att ta emot beställningar som gäller vardagstolkning. Det händer att TC tar emot tolkbeställningar som inte är vardagstolkning och fakturerar dessa, de uppdragen ingår också i statistiken. Tolkbristen dag- kväll och helg jan-okt ,6 % av samtliga uppdrag (samtliga målgrupper) utfördes dagtid ,6 % av samtliga uppdrag utfördes kvällstid ,8 % av samtliga uppdrag utfördes helgtid Av de bristade uppdragen är fördelades de enligt nedan: 70 % av de bristade uppdragen gällde dagtid % av de bristade uppdragen gällde kvällstid % av de bristade uppdragen gällde helgtid 2

3 4 Aktuell information Under november månad skickar Indikator ut en undersökning till 250 slumpvis utvalda tolkanvändare. Frågorna i enkäten gäller det senaste tolkuppdraget. Resultaten från undersökningen kommer att presenteras i februari. Vid förra tillfället var det 114 av 200 tillfrågade som svarade på undersökningen. Resultaten från enkäten används för att undersöka vad som fungerar bra och vad man behöver se över och utveckla inom verksamheten. Därför hoppas TC på en hög svarsfrekvens bland de tillfrågade. Från och med november i år har ett nytt avtal trätt i kraft för vuxendövtolkning. TC har upphandlat fler skrivtolkar och även skrivtolkning på distans. Skrivtolkning på distans kan lämpa sig bra vid de tillfällen där tolkarna har möjlighet att höra alla deltagare ordentligt, men det kan bli problematiskt vid t ex större möten. Med det nya avtalet följer en särskild fördelningsnyckel ; tolkanvändaren kan nu utan att behöva ange särskilda skäl önska en speciell tolk eller ett helt tolkbolag. Det här har sedan länge varit ett önskemål från organisationerna och man är glad att nu kunna tillgodose önskemålet. De nya reglerna kring tolkönskemål gäller ännu inte för teckenspråkstolkning, man behöver vänta tills de nya tolkavtalen träder i kraft. Nu görs en upphandling som kommer att gälla från och med 1 november Om de önskade tolkarna inte finns tillgängliga så kommer en förfrågan att skickas ut till tolkbolagen enligt den upphandlade rangordningen. När man önskar en speciell tolk eller ett tolkbolag så är det viktigt att alla önskemål framkommer vid beställningstillfället. SDUR frågade om man har möjlighet på TC att skapa en användarprofil, där man gör noteringar om vilka tolkar som tolkanvändaren önskar, t ex de tre tolkarna som man helst vill ha till sina tolkuppdrag. TC svarade att man har möjlighet att notera tolkönskemål. Det görs redan nu för dövblinda, eftersom TC alltid har rätt att tillgodose tolkönskemålen för dem. Men när det gäller vanlig teckenspråkstolkning så behöver man vänta tills de nya avtalen börjar gälla. I dagsläget behöver en bedömning göras vid varje enskilt beställningstillfälle om det finns tillräckliga skäl för att kunna tillgodose tolkönskemålen. Om det är någon speciell situation där TC bedömt att man alltid kan få önska en speciell tolk så kan TC i dagsläget notera detta. Det finns fem kategorier där TC alltid får göra avsteg från den upphandlade rangordningen: Integritet Gäller vid hälso- och sjukvård eller sociala ärenden Särskild kompetens Till vissa tolkuppdrag där det krävs en specifik kompetens och kontinuitet Specifika behov Vissa tolkanvändare som har särskilda behov (t ex en funktionsnedsättning) och önskar en specifik tolk med den kompetensen Oåterkalleliga tolkuppdrag Till exempel dop, bröllop och begravning Högt prioriterade och akuta tolkkuppdrag Till exempel läkarbesök eller arbetsmöte av akut karaktär TC informerade om Tolktjänstutredningen. Datumet för redovisning av utredningen är den 29 maj Under förra samverkansmötet kom man överens om att man under nästa år ska minska antalet samverkansmöten från fyra till tre st. Under hösten 2015 blir det därmed endast ett möte. 3

4 Mötena blir som tidigare på torsdagar kl i Tolkcentralens lokaler på Observatoriegatan 18: 19 februari 28 maj 15 oktober 5 Intresseorganisationernas frågor FHDBF framförde önskemål om att kunna boka tolk via sms. FHDBF sa att det är smidigare med sms när man inte har en dator med sig; det är enklare att skicka iväg ett sms än ett mail och det går snabbare att ha en dialog via sms än via mail. FHDBF berättade att Dalarna och Gävleborgs län använder sig av detta. En fördel skulle också vara att man snabbt kan kontakta TC om man t ex sitter i väntrummet på en mottagning. Det skulle gå fortare att kontakta TC själv än att vänta på att personalen på mottagningen ska ringa och boka tolk. Detta har TC tidigare tittat på men kommit fram till att man inte bör ta emot tolkbeställningar via sms. Det är för osäkert via sms, då det t ex kan bli en lång fördröjning innan sms kommer fram utan att avsändaren märker det. Det är också ett litet format på sms, vilket gör det svårt då många beställningar kräver en dialog för att man ska få en fullständig beställning. Enligt Nysam, som tar fram jämförande statistik över tolkverksamheten i landet, går att utläsa att nästan inga landsting tar emot tolkbeställningar via sms. Däremot går det bra att kontakta TC via sms om man t ex behöver göra en avbokning eller om man är sen till tolkuppdraget. TC tar med sig denna fråga för att på nytt se över möjligheten. FHDBF frågade om det finns någon manual man kan använda sig av när man bokar tolk, för att veta vilka uppgifter TC behöver. TC bifogade ett dokument i minnesanteckningarna från förra samverkansmötet: Vilka uppgifter behöver Tolkcentralen vid en tolkbeställning?. I dokumentet står vad TC behöver veta vid bokningstillfället. TC ska se över om dokumentet skulle kunna göras mer synligt, t ex genom att ha det på förstasidan på hemsidan. SDUR sa att det kan vara krångligt att veta hur man ska komma i kontakt med tolkbolagen. Det känns också onödigt att tolkbolaget ska behöva kontakta TC om de vill komma i kontakt med tolkanvändaren. SDUR frågade om tolkbolagets telefonnummer skulle kunna stå med i tolkbekräftelsen. TC svarade att man inte har möjlighet att få in fler tecken i det automatiska meddelandet, därför är detta inte möjligt tyvärr. Däremot går det att se tolkbolagens kontaktuppgifter på TCs hemsida under länken Tolkbolag. Direktadressen till länken är Det är bra om tolkanvändaren vid beställningstillfället meddelar om det går bra att TC lämnar ut mobilnumret till tolken, annars måste TC fråga om det är okej för att man ska få göra detta. Om man vill bli kontaktad så är det också viktigt att man säger det, annars hör tolken bara av sig vid frågor eller om det skulle vara något speciellt. Om man vill att tolkarna alltid ska få mobilnumret så kan TC göra en notering om detta, så slipper man meddela detta varje gång man bokar tolk. SDF hade inkommit med frågor men de kom med kort varsel, så TC hade inte möjlighet att svara på dem på plats under mötet: 1. Era tolksamordnare är de alla tsp-kunniga? Frågan kommer utifrån att det blir en del missar i bildtelefonsamtalen. Svar: Alla i receptionen, som tar emot tolkbeställningar är teckenspråkskunniga. P g a dålig bildkvalité vid olika tillfällen kan det ibland vara svårt att se vad som tecknas och de måste fråga om. 4

5 2. Lathunden som delades ut vid senast samverkansmöte, finns den på er hemsida och på teckenspråk? En fråga saknas: Är det fler med på mötet? Namn och personnummer Är det relevanta frågor? Svar: Motsvarande lathundens information finns på hemsidan. Tyvärr finns den inte i teckenspråkig version ännu. Översättning/tolkning av SLSO:s hemsidor är under upphandling. Tolkcentralen ska se över lathunden och justera den. Frågan gällande om namn och personnummer är lite komplicerad då inte alla som beställer tolk till möten har möjlighet att ta reda på det. 3. I senaste dövas tidning står att flertalet landstings tolkcentraler tar emot tolkbeställningar via sms. Det motsäger vad ni sagt i förra mötet (se minnesanteckning). Vi ställer oss oförstående till att sms bokning fortfarande nekas på landets största tolkcentral. Svar: Av de fem landsting som ännu inte tar emot beställningar via sms är det de tre största tolkcentralerna som inte gör det idag; Stockholm, Örebro och Västra Götaland. Ska man kunna ta emot beställningar via sms måste det vara säkert så kan man hantera den stora mängden. Enligt en uppgift från en sms-leverantör sägs att ca 10 % av sms inte kommer fram. Stockholm kommer att undersöka möjligheterna att göra beställningar via sms och kommer att prova det först under en period. Vi vill naturligtvis vara så tillgängliga som vi kan vara. 4. Drop-in för telefontolkning behöver finnas kvar men kan minskas i tid. SDF ska bli bättre på att hänvisa till Tc om tolk behövs. Kan personal på Tc ha något rullande schema för att lösa de spontana telefonbesöken? Svar: Tolkcentralen kommer att ha kvar fasta tider för telefontolkning. Utöver de fasta tiderna går det bra att boka tolk för telefontolkning, precis på samma sätt som idag. Telefontolkning är ett uppdrag för tolkar, som inte får utföras av Tolkcentralens personal, efter den delning som gjordes 2009 med en förmedlingsverksamhet och tolkutförare. 5. Vi undrar varför det inte (aldrig) varit någon döv anställd tolksamordnare? Vi menar att denne person kan alltid ta emot beställningar via sms, portal, mejl. Telefon får någon annan kollega sköta. Svar: Jag antar att SDF.s fråga gäller reception, som är de som tar emot tolkbeställningar. De rekryteringar som Tc hittills har gjort har gällt personal till Tc:s reception. Beställningar inkommer via tal-text-bildtelefon, mail, fax och vid personligt besök på Tolkcentralen. Ett krav för att arbeta i receptionen är att man ska klara alla de olika telefonteknikerna p g a ensamarbete som uppstår under kortare eller längre perioder i receptionen och den personen måste då kunna klara att ta emot alla samtal. 6. Av de 500 uppdragen som blev bristade enligt senaste minnesanteckningarna var 41 % inom fritid. Av alla uppdrag som utfördes, 97 %, hur många av dessa låg kvällar och helger? Svar: Se under punkten Verksamhetsuppföljning. 5

6 6 Information från Kjerstin Greve-Löberg Kjerstin Greve-Löberg, avtalshandläggare inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, kom och informerade. Kjerstin talade om Tolkportalen. Det är ett problem att man behöver gå via 1177 Vårdguiden för att skriva in beställningar i Tolkportalen, det blir en lång väg. Det är fullt förståeligt att man skulle föredra att skicka iväg ett snabbt sms för att boka tolk. Tolkportalen är under utveckling och man jobbar på att vårdgivarna ska kunna göra sina beställningar där. Vårdgivare kan enkelt logga in i Tolkportalen via e-tjänstekort. Ett önskemål finns om att lägga mindre pengar på Tolkportalen och istället mer på andra funktioner. Önskemålet om att kunna boka tolk via sms har framförts till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men man har inte fått något gensvar. Det pågår ännu inget uppdrag att skapa en smstjänst, men frågan utreds vidare. SDUR föreslog att man skulle kunna boka via en app. Det skulle vara bekvämt, istället för att behöva gå den långa vägen på internet för att logga in i Tolkportalen. Avtal görs mellan landstinget och TC. Det nuvarande avtalet löper över två år, fram till och med december. Nästa avtal börjar i januari 2015 och detta kommer att löpa över tre år. Man är just nu i full gång med att skriva uppdragsbeskrivningen för det nya avtalet. Innehållet/rubrikerna i avtalet är Tolkanvändare, Tolktjänster (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, TSS, skrivtolkning etc) och Vardagstolkning. När arbetsgruppen i Tolktjänstutredningen har skrivit sin departementspromemoria den 29 maj 2015 så kommer det gå att justera i avtalet för att anpassa det till utredningen. Ett önskemål finns om en förenkling; det finns idag många krångliga situationer där det är svårt att bedöma vem som ska stå för tolkkostnaden. SDUR frågade vilka möjligheter de har att påverka avtalet. Beställaren får sina uppdrag från politikerna. Det är därmed den vägen man ska gå i första hand. Men beställaren vill gärna ha synpunkter. En fråga ställdes till deltagarna ang. huruvida de skulle vara intresserade av att träffa beställaren och framföra sina åsikter när det nya avtalet börjat gälla. Det beslutades att Kjerstin kommer att kalla till möte i maj och november, hon använder sig då av utskickslistan för samverkansmötena. I dagsläget ingår endast tolkning från svenskt teckenspråk till talad svenska och engelska i TCs uppdrag. En fråga som har kommit upp är om det ska erbjudas en tolktjänst till och från andra språk/teckenspråk. Om till exempel en tolkning ska utföras mellan svenskt teckenspråk och talad kinesiska så står TC för teckenspråkstolken, men inte för språktolken för kinesiska. Kanske ska detta kunna regleras. Vi lever i en rörlig värld med alltfler internationella kontakter. Tolkanvändarna får gärna delge beställaren sina synpunkter om detta. TC har inkommit med önskemål om att ändra sina öppettider. Idag har TC öppet helgfria vardagar kl TC har mycket administration och man önskar därför att få stänga 30 minuter tidigare. Därmed hinner personalen färdigt med sitt arbete innan arbetsdagen är slut. Den nya öppettiden blir därmed , detta kommer att gälla från och med 1 januari SDR frågade hur man gör om man sent på fredagen får reda på att man ska ha ett möte på måndag morgon. Går det bra att själv hitta en tolk under helgen, eller behöver man betala för tolken då? TC svarade att beställningarna behöver gå via TC. TC behöver skicka en förfrågan till tolkbolagen 6

7 efter den rangordning som upphandlats. Om beställningen kommer in med kort varsel så gör TC ett utskick till alla tolkbolagen samtidigt. De har då en begränsad tid på sig att svara på om de kan och om flera svarar ja så blir det bolaget som ligger högst upp i den upphandlade rangordningen som får uppdraget. Däremot finns det en risk att alla tolkar redan är uppbokade om tolkbeställningen inkommer med kort varsel. Om tolkbeställningen skickas efter att TC har stängt så ser TC detta på måndagsmorgonen. TC tittar alltid igenom mailen omgående på morgonen för att se om något mail är brådskande. Det är alltid bra att skriva i ärenderaden vilket datum tolkbeställningen gäller. HRF sa att det skulle behövas en informationsinsats för att vuxendöva ska få kännedom om att de har möjlighet att beställa skrivtolk. TC har etablerat en kontakt med Hörselhabiliteringen på Rosenlunds närsjukhus angående detta, man vill gärna komma och informera på deras rehabiliteringskurser. HRF sa att information även skulle behövas inom föreningslivet. TC instämmer, vi behöver alla hjälpas åt och informera. Det handlar både om att informera vuxendöva om deras rättighet till tolk och att informera vårdinrättningar. Som vuxendöv kan man ibland också behöva jobba själv med att inse att man faktiskt behöver en tolk. Vi måste alla hjälpas åt. SDUR frågade om det bara är döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva som räknas som tolkanvändare. Varför kan inte hörande lika gärna registreras som tolkanvändare om de ska träffa en döv? Detta handlar om statsbidrag, som beräknas efter hur många döva som är skrivna i ett landsting. TC Stockholm får en viss summa för hur många döva som bor i Stockholmsregionen och behovet av tolktjänsten. Därför behöver den döva personen registreras i beställningen. Det är också en anledning till att man, vid ett beställningstillfälle där flera tolkanvändare deltar, behöver veta vilka de alla är. Om någon av tolkanvändarna är skriven i ett annat landsting så får det landstinget vara med och stå för sin del av tolkkostnaden. HRF sa att det händer att man får en kallelse från en mottagning där det står att de har beställt dövtolk. Som skrivtolkanvändare blir man då orolig att det ska komma en teckenspråkstolk till besöket. Detta handlar tyvärr om okunskap hos mottagningarna, man känner inte till de olika tolkmetoderna. När TC skriver in tolkanvändarnas namn i sitt bokningssystem så har man registrerat vilken tolkmetod tolkanvändaren använder. Därför kan TC se till att det blir rätt tolkmetod. TC försöker också att informera när mottagningarna ringer om att det heter skrivtolk, teckenspråkstolk etc. TC tackade alla som deltagit i samverkansmötet och passade på att önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Alla hälsades välkomna till nästa möte, som blir den 19 februari kl Vid protokollet: Linda Lehrmark 7

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-02-27

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-02-27 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-02-27 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte

Minnesanteckningar från samverkansmöte Minnesanteckningar från samverkansmöte 2016-05-19 Närvarande representanter från: HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen för Hörselskadade och Döva

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-05-30

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-05-30 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-05-30 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd DHB Östra HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län,

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte

Minnesanteckningar från samverkansmöte Minnesanteckningar från samverkansmöte 2016-10-27 Närvarande representanter från: HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Föreningen Sveriges dövblinda, Stockholm

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade

Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2013-04-25 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-10 PaN A1303-00111-30 SLSO 13-098 SLSO 12-2099 Principärende Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade Bakgrund Patientnämndens

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Tolkverksamheten Britt Axelsson

Tolkverksamheten Britt Axelsson 1(5) ANTECKNINGAR Tolkverksamheten Britt Axelsson Minnesanteckningar från Tolkverksamhetens Brukarråd den 20 februari 2013, Habilitering & Hälsa, Förvaltningskansliet, Vänerparken, Vänersborg NÄRVARANDE:

Läs mer

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 http://portal.bokatolk.se 1(av 8) Logga in För att logga in anger du de inloggningsuppgifter du fått från Tolkcentralen. Klicka sedan på Logga in.

Läs mer

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Välkommen till Tolkcentralen Landstingets tolkcentral erbjuder kostnadsfri tolkhjälp till hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Norrbottens län.

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Habilitering & Hjälpmedel 1 Förvaltningsledning Anders Zachrison Datum 2007-09-13 Förvaltningschef Dnr HOH/070145 Tel 044-309 41 01 anders.zachrison@skane.se Riktlinjer för prioriteringar Prioriteringsgrunder

Läs mer

Tolkcentralen - Verksamhetsberättelse 2012

Tolkcentralen - Verksamhetsberättelse 2012 Tolkcentralen - Verksamhetsberättelse 2012 Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Rigmor Hedenström, Enhetschef Diarenr SLSO 2012-0048 2013-01-25 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Tolkcentralen E-post: Rigmor.hedenstrom@sll.se Telefon: 08-12335960 Enhetschef: Rigmor Hedenström Datum: 2014-04-22 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé

Läs mer

Tolkcentralen, Region Skåne

Tolkcentralen, Region Skåne Tolkcentralen, Region Skåne Beställ tolk på Internet Manual Skånevård KRYH Division Habilitering & Hjälpmedel Syn-, hörsel- och dövverksamheten Tolkcentralen 1:a upplagan, 2013-12-02 I den här manualen

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

Att beställa och använda tolk

Att beställa och använda tolk Handbok Datum: 2016-09-23 Att beställa och använda tolk En handbok för gode män Version: 2 Att beställa och använda tolk En handbok för gode män 2016-01-04 Innehåll 1. Tips till dig som tolkanvändare...

Läs mer

Remissvar på departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Remissvar på departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) 2016-06-16 Remissvar på departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Sammanfattning Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) har tagit del av promemorian Tolktjänst för vardagstolkning

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kjerstin Greve-Löberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-21, P 21 1 (3) HSN 2016-1047 Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för

Läs mer

Brukarsamverkan, Tolkanvändare. Minnesanteckningar 2014-11-27. Tid: 2014-11-27, kl 13.00 15.30 Plats: Regionhuset, Malmö

Brukarsamverkan, Tolkanvändare. Minnesanteckningar 2014-11-27. Tid: 2014-11-27, kl 13.00 15.30 Plats: Regionhuset, Malmö Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Brukarsamverkan, Tolkanvändare Minnesanteckningar 2014-11-27 Tid: 2014-11-27, kl 13.00 15.30 Plats: Regionhuset, Malmö Närvarande: Kristina Olsson,

Läs mer

Arvodestolk. inom Tolkverksamheten

Arvodestolk. inom Tolkverksamheten Arvodestolk inom Tolkverksamheten Tolkverksamheten Tolkverksamheten riktar sig till personer som är barndomsdöva, dövblinda och vuxendöva. I brukargruppen ingår också personer med hörselskada samt personer

Läs mer

Habilitering och hjälpmedel

Habilitering och hjälpmedel Habilitering och hjälpmedel Annelie Carlberg Chefssekreterare Telefon: 044-309 41 00 Mobil: 0768-89 00 41 E-post: annelie.c.carlberg@skane.se Datum 2017-11-14 1 (5) Minnesanteckningar 2017-11-13, Funktionshindersråd

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Tolkcentralen Verksamhetsberättelse 2011

Tolkcentralen Verksamhetsberättelse 2011 Tolkcentralen Verksamhetsberättelse 2011 Diarienummer: SLSO 11-215 Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Namn, Enhetschef Diarenr VO 2011-10-04 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.:

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Nyckeltal 2013. Rapport Tolkcentraler

Nyckeltal 2013. Rapport Tolkcentraler Nyckeltal 2013 Rapport Tolkcentraler Maj 2014 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Information från utvecklingsgruppen...4 3. Beskrivning...9 4. Länsprofilgrafer...15 5. Nyckeltal tolkverksamhet...24

Läs mer

Förändrad statsbidragsmodell för tolktjänsten i landstingen. En studie av hur finansieringen och tolkbristen har påverkats

Förändrad statsbidragsmodell för tolktjänsten i landstingen. En studie av hur finansieringen och tolkbristen har påverkats Förändrad statsbidragsmodell för tolktjänsten i landstingen En studie av hur finansieringen och tolkbristen har påverkats Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer

Från: Tolkledarna www.tolkledarna.se 2011-05-15. Till: Tolktjänstutredningen. Angående den framtida tolktjänsten

Från: Tolkledarna www.tolkledarna.se 2011-05-15. Till: Tolktjänstutredningen. Angående den framtida tolktjänsten Från: Tolkledarna www.tolkledarna.se 2011-05-15 Till: Tolktjänstutredningen Angående den framtida tolktjänsten Vilka är vi? Föreningen Tolkledarna är en mötesplats för företagsledare i privata verksamheter

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet. Generella tips och råd

Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet. Generella tips och råd Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet Generella tips och råd Innehåll: 1. Bemötande Bra att veta.3 2. Värt att veta om teckenspråkstolkning Visuell kontakt.4 Hur fungerar tolkningen?...14

Läs mer

Kommunala Handikapprådet Protokoll 1 (3) Stadshuset 2014-10-15 kl.18.00 20.50

Kommunala Handikapprådet Protokoll 1 (3) Stadshuset 2014-10-15 kl.18.00 20.50 Kommunala Handikapprådet Protokoll 1 (3) Tid och Plats Beslutande Stadshuset 2014-10-15 kl.18.00 20.50 Anita Ståhl, ordförande Sara Ejnell, ledamot Ann-Christin Holgersson, ledamot Jan-Erik Adamsson, Afasiföreningen

Läs mer

Brukarsamverkan med Handikapporganisationer, tolkanvändare

Brukarsamverkan med Handikapporganisationer, tolkanvändare Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Datum Dnr 2012-06-13 Brukarsamverkan med Handikapporganisationer, tolkanvändare Minnesanteckningar 2012-06-13 Tid: 2012-06-13, kl 09.30 12.00 Plats:

Läs mer

Utbildning. T9k Webb

Utbildning. T9k Webb Utbildning T9k Webb Innehåll Tolk 9000/ T9k Förutsättningar för inloggning T9k vy för vy Tolk 9000/ T9k Bakgrund Nytt system för att hantera tolkbeställningar Säkerhet och informationshantering Systemets

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016

Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016 PM 2016:120 RVI (Dnr 110-565/2016) Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

Snabbguide - Att komma iga ng med Tolkportalen

Snabbguide - Att komma iga ng med Tolkportalen Snabbguide - Att komma iga ng med Tolkportalen Syfte med snabbguiden Tolkportalen introduceras under hösten 2015 för landstingets vårdgivare med störst tolkbehov och under 2017 kommer Tolkportalen att

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Tolkcentraler

Nyckeltal 2014. Rapport Tolkcentraler Nyckeltal 2014 Rapport Tolkcentraler Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitionslista...4 3 Beskrivning...9 4 Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer...14 5 Nyckeltal tolkverksamhet...29

Läs mer

Tolkcentralen informerar:

Tolkcentralen informerar: Information om verksamheten 2017 Tolkcentralen informerar: 22 december 2016 5 januari 2017 har tolkcentralens samordning öppet vardagar kl 08.00-12.00 för bokning av tolk. Tolk är i tjänst hela dagen.

Läs mer

Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel- och tolkfrågor i Landstinget Sörmland. Lokal Hammaren, Fraktgatan 5, Eskilstuna

Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel- och tolkfrågor i Landstinget Sörmland. Lokal Hammaren, Fraktgatan 5, Eskilstuna 2017-05-04 LS-HAB17-0003-2 Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel- och tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum: 2017-05-04 Tid: 13.00 15.00 Plats: Lokal Hammaren, Fraktgatan 5, Eskilstuna Närvarande: Anette

Läs mer

Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10

Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10 Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10 Närvarande: Jessica Målqvist, Ivar Wästhed, Johanna Jonsson, Sara Ericsson, Elisabeth Ingels, Camilla Eurenius, Tina Karlsson, Camilla Nilsson, Malin

Läs mer

Kundnr hos resp. tolkförmedling Klinik. Klaran Tandvård 50559 Praktikertjänst AB 53038 Praktikertjänst Behzad Sharifi

Kundnr hos resp. tolkförmedling Klinik. Klaran Tandvård 50559 Praktikertjänst AB 53038 Praktikertjänst Behzad Sharifi Nytt tolkavtal för Landstinget Landstinget i Värmland har tecknat ett avtal med tre tolkförmedlingar som börjar gälla 1 maj. För att det ska bli enkelt och tydligt för er i privata tandvården har vi sammanställt

Läs mer

Tolkcentralen. För oss tillsammans Välkommen!

Tolkcentralen. För oss tillsammans Välkommen! Tolkcentralen För oss tillsammans Välkommen! Värdegrund Vi skall skapa förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa. Vi skall visa respekt för

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Kultur- och fritidskontoret LATHUND Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Lokalbokningar På kommunens hemsida kan man titta på bokningar, skicka bokningsförfrågningar och få information om lokaler

Läs mer

Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn

Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn 2013-02-05 Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län, reviderad tillsammans med arbetsgrupperna

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Nytt från 1 juni 2010. Viktig information för dig som bokar språktolk

Nytt från 1 juni 2010. Viktig information för dig som bokar språktolk Nytt från 1 juni 2010 Viktig information för dig som bokar språktolk Det du behöver veta om språktolksbeställning Från den 1 juni 2010 har Stockholms läns landsting ett nytt ramavtal för språktolkstjänster.

Läs mer

Information till Skola

Information till Skola Ekonomi och styrning, Planeringsenheten Dnr 5.3.1-587/2015 Sida 1 (6) 2016-04-18 Information Information till Skola Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal skola utanför

Läs mer

Uppföljning social beredskap

Uppföljning social beredskap 2009-12-14 B Gunnar Andersson Uppföljning social beredskap Sammanfattning Kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker och städerna Lidingö och Vaxholm har ett avtal sedan 2008-02-01 om social beredskap.

Läs mer

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden:

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden: Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Brukarsamverkan, Tolkanvändare Minnesanteckningar 2014-03-20 Tid: 2014-03-20, kl 13.00 15.45 Plats: Regionhuset, Malmö Närvarande: Kristina Olsson,

Läs mer

Sammanställning enkät nyckelsystem Tack för synpunkterna! Bakgrund. Sammanfattning

Sammanställning enkät nyckelsystem Tack för synpunkterna! Bakgrund. Sammanfattning Lennart & Christer Brf Täppan Enkät om nyckelsystem 18 maj 2015 Sammanställning enkät nyckelsystem Tack för synpunkterna! Ett stort tack till er som besvarat enkäten och skickat in synpunkter och kommentarer,

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour,

Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour, SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2017-11-02 Diarienummer SCN-2017-0512 Socialnämnden Avtal mellan Uppsala läns kommuner och socialnämnden avseende socialjour, 2018-01-01-2019-12-31

Läs mer

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912 Till: Tolktjänstutredningen Från: Föreningen Tolkledarna Synpunkter på utkast daterat 110912 Tolkledarna har ombetts att i anknytning till mötet med utredarna 110927 inkomma med skriftliga synpunkter på

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Vårdguidens e-tjänster,

Vårdguidens e-tjänster, tjänster, Ett projekt för att öka kännedomen om dessa tjänster Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Kristina Danielsson Kirurgmottagningen SU/Östra DEFINE Jag har upplevt

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Välkommen till Vidarkliniken

Välkommen till Vidarkliniken Välkommen till Vidarkliniken Information till patienter Dagrehabilitering VIDARKLINIKEN E N U N I K K O M B I N AT I O N AV S K O L M E D I C I N OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST Välkommen till Vidarklinikens

Läs mer

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan!

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! I en tidigare post Bredbandsbolaget Suger berättade jag lite om Bredbandsbolagets usla support och lovade er en redovisning av de mailkonversationer

Läs mer

Artikelnr 2008-126-116

Artikelnr 2008-126-116 Begreppet vardagstolkning Om landstingens ansvar för tolk till döva, dövblinda och hörselskadade Artikelnr 2008-126-116 Publicering www.socialstyrelsen.se, december 2008 2 Förord Socialstyrelsen har fått

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Så här gör du för att boka tid för spermaprov vid ANOVA på webben!

Så här gör du för att boka tid för spermaprov vid ANOVA på webben! 1 (6) Du måste ha en remiss. Antingen har Du fått remiss och information av din läkare, annars har vi fått remissen direkt och skickat brev till Dig där vi uppmanar Dig att boka tid för spermaprov. Om

Läs mer

Uppföljning av landstingens tolktjänstverksamhet för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade år 2000

Uppföljning av landstingens tolktjänstverksamhet för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade år 2000 Uppföljning av landstingens tolktjänstverksamhet för barndomsdöva, dövblinda, vuendöva och hörselskadade år 2000 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Lägga in tillgänglighet

Lägga in tillgänglighet LATHUND Timecare Pool med intresseanmälan 2016-06-02 Skriv i adressfältet Starta Internet explorer tp.molndal.se OBS! Inget www Skriv in användarnamn och lösenord Lösenordet=TimePool första inloggningstillfället

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Funktionshindersråd tolkanvändare. Minnesanteckningar Tid: Plats: Hörselenheten, St Lars väg 3, Lund

Funktionshindersråd tolkanvändare. Minnesanteckningar Tid: Plats: Hörselenheten, St Lars väg 3, Lund Charlotta Greiff 0722-357907 Charlotta.greiff@skane.se Funktionshindersråd tolkanvändare Minnesanteckningar 2016-03-29 Tid: 2016-03-29 Plats: Hörselenheten, St Lars väg 3, Lund Datum Dnr 2016-03-29 Närvarande:

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral De har öppet på dagen måndag till fredag.

Läs mer

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar.

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar. Nätverksträff i Örebro 18-19 oktober 2012 Närvarande: Ivar Västhed, Maria Ehn, Myran Sandström, Angelica Grann, Tina Karlsson, Linda Eriksson, Eva Matsa, Elisabeth Ingels, Agneta Ekeståhl Unger, Håkan

Läs mer

Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt

Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt R2A DATUM 1 (6) Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt Ange uppgift, Ange uppgift Ange uppgift Besöksadress: Ange uppgift Telefon: Ange uppgift Fax: Ange uppgift ange uppgift Ange uppgift Expeditionstid:

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter

Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter 1 (6) Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter Innehåll Bakgrund... 2 Fyra tjänsteleverantörer... 2 Sjukhusapoteksfunktion inom SLL... 3 Regionala Sjukhusapoteksfunktion...

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8 Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 2 av 8 Logga in på portalen Öppna webbläsaren på er data.

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

3. När kommer det att vara möjligt? Till sommaren? Vi måste gemensamt se över vad som vill göras, därefter kan vi göra en tidsplan.

3. När kommer det att vara möjligt? Till sommaren? Vi måste gemensamt se över vad som vill göras, därefter kan vi göra en tidsplan. FRÅGOR & SVAR IdrottOnline IOL januari 2012 1. Vi har en hemsida och administrationssystem som kräver lite underhåll och är anpassat till våra behov. Det gör att vi inte ser något behov av att ha något

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Region Skåne Granskning Kommunikationsproblem i vården en patientsäkerhetsrisk?

Region Skåne Granskning Kommunikationsproblem i vården en patientsäkerhetsrisk? Region Skåne Granskning Kommunikationsproblem i vården en patientsäkerhetsrisk? 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattande analys och rekommendationer... 3 1.1 Korta svar på revisionsfrågorna... 3 1.2 Rekommendationer...

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12.

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12. LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12.00 Ordinarie ledamöter

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

TOLKCENTRALER. NYCKELTAL 2016 Rapport

TOLKCENTRALER. NYCKELTAL 2016 Rapport TOLKCENTRALER NYCKELTAL 2016 Rapport Maj 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Definitionslista...5 Beskrivning...9 Generell beskrivning av landstingens tolkverksamhet...9

Läs mer

Nätverksträff för teckenspråkstolkar och skriv/tss-tolkar 2015-11-06-2015- 11-07

Nätverksträff för teckenspråkstolkar och skriv/tss-tolkar 2015-11-06-2015- 11-07 Nätverksträff för teckenspråkstolkar och skriv/tss-tolkar 2015-11-06-2015- 11-07 Närvarande: Agneta Ekeståhl Unger, Sara Ericsson, Tina Karlsson, Josefin Eriksson, Camilla Eurenius, Stellan Solgård, Jessica

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) 1 D nr 2016-009 YTTRANDE Stockholm 2016-06-14 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handläggare Anna Gabrielsson Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med

Läs mer