Leverantör av Tolktjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverantör av Tolktjänster"

Transkript

1 Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare Datum Diarienr (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha ett pris för tolkning <=3 timmar och >3 timmar. Gäller det första timarvodet de första 3 timmarna man tolkar och därefter om det är ytterligare tolktimmar debiteras de som priset man angett för tolkning >3? Eller är det priset >3 timmar som alltid gäller vid uppdrag längre än 3 timmar? Svar 1: För varje uppdrag ersätts de tre första timmarna med prisnivån <=3 timmar och följande timmar i samma uppdrag med nivån >3 timmar. Fråga 2: Om jag under en dag jobbar TOTALT 5 timmar men inte under ett och samma uppdrag, vilket arvode gäller då? Svar 2: Se svar på fråga 1. Fråga 3: Om uppdraget är bokat i 3 timmar men drar ut på tiden med 20 minuter. Vilket arvode gäller då? Svar 3: Se svar på fråga 1. Koncerninköp inköp och upphandling i Region Skåne Postadress: Box 1, Lund Besöksadress: Baravägen 1, Lund Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 Datum Dnr 2 (7) Fråga 4: Jag undrar över hur vi ska tolka detta: Uppdrag med tolktid<=3timmar, Uppdrag med tolktid >=3timmar: Om jag får ett uppdrag på 4 timmar har jag då det högre arvodet de första tre timmarna och det lägre arvodet den fjärde timmen? Eller har jag det lägre arvodet alla 4 timmar pga att uppdraget varar mer än 3timmar? Svar 4: Se svar på fråga 1. Fråga 5: I upphandling uppges i upphandlingsföreskrifter s. 8 att registreringsbevis hos bolagsverket inte får vara äldre än 3 månader från sista inlämningsdag? Är detta korrekt? Registreringsbevis har vi från bildandet av nuvarande bolag, det skickas inte ut nya årligen som f skattsedeln. Om jag beställer ett utdrag ser detta likadant ut som det jag innehar nu. Svar 5: Ja det är korrekt. Bevis om registrering får ej vara äldre än tre månader. Se handling 0 Upphandlingsföreskrifter mom punkten 3. Fråga 6: Jag undrar hur omfattande rapport ni vill ha? Soliditet har tre nivåer Rating, Medium och Standardrapport. UC har fyra som passar företagsmodellen, nämligen Standard, Mini, Risk och Betalupplysningen. Vilken nivå anses vara lämplig i detta fall? (Jag har vid tidigare upphandlingar bifogat soliditets Ratingrapport). Svar 6: Riskprognos och riskklass eller motsvarande information från likvärdigt kreditupplysningsföretag skall framgå. Fråga 7: Handling 0: Tolkförteckning, Referensuppdrag (4.9.4, 5.2) Räcker tolkmetod, antal timmar, månad+år som redovisning av omfattning, art och tidpunkt? Kan samordningen anges som referens för uppdrag utförda för Tolkcentralen Skånes räkning? Svar 7: Ja. Fråga 8: Kan tolk som är timanställd av regionen användas även av oss? Svar 8: Ja, under förutsättning att i avtalshandlingarna ställda krav uppfylls.

3 Datum Dnr 3 (7) Fråga 9: Handling 0.1: bilaga 4 räcker det med dokumentet från UC? I H anges nämligen hur årsredovisning, ev informationsmaterial och liknande skall hanteras det är därför jag undrar om separat årsredovisning efterfrågas av beställaren? Svar 9: Ja. Endast riskintyg, omfattande riskprognos och riskklass, utfärdat av UC AB eller motsvarande information från likvärdigt kreditupplysningsföretag skall bifogas som bilaga 4. Fråga 10: H1: Kan försäkringsbrev (enl punkt 7 i ramavtalet) biläggas anbudet? Svar 10: Informationen efterfrågas inte i detta läge och behöver således ej bifogas anbudet. Fråga 11: Om vi vill namnge underleverantörer redan på anbudet ingår då dessa i den försäkran vi gör i anbudsformuläret eller skall ytterligare dokumentation biläggas anbudet? Svar 11: Om Anbudsgivaren redan i anbudsstadiet vill åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet för att kvalificera sig för anbudsgivning skall Anbudsgivaren till anbudet bifoga ett skriftligt intyg från företagen i fråga för att visa att Anbudsgivaren kommer att förfoga över nödvändiga resurser under hela avtalstiden. Fråga 12: H1: I ramavtalet punkt 4.4 avseende underleverantörer står att kontroll av att ställda skall krav skall dokumenteras skriftligen och dokumentation tillställas beställaren innan användandet. Avser detta skriftligt intyg från oss att sådan kontroll genomförts (typ den vi försäkrar som finns i anbudsformuläret) eller vill beställaren ha ytterligare dokumentation? Svar 12: Punkten 4.4 i handling 1 Ramavtal avser de underleverantörer som Anbudsgivaren vill anlita efter det att avtal slutits. Dokumentation av kontroll kan exempelvis vara en försäkran samt underlaget för kontrollen. Fråga 13: Måste man åta sig alla typer av uppdrag? Svar 13: Anbudsgivaren är skyldig att åta sig de uppdrag som framgår av avtalshandlingarna.

4 Datum Dnr 4 (7) Fråga 14: Handling 1: 9.1 Ersättning för uppdraget 1. "enligt avtalade à priser efter utfört arbete" uppfattar jag som utförd tolktid (eller ska det vara bokad tolktid +/ 0?), restid (inom Skåne alltså) och milersättning 2. "ingår samtliga kostnader... inklusive 1 timmes förberedelsetid" om uppdraget kräver mer förberedelsetid än en timme hanteras detta som "tilläggsarbete"? 3. "Leverantören ersätts endast för bokad faktisk tolktid om inte annat godkänts av Beställaren" uppfattar jag dels som att debitering av tilläggstid när uppdrag dragit ut på tiden först skall godkännas av Beställaren, men jag kan också uppfatta det som att bara tolktiden ersätts, och alltså inte restiden och resan om detta inte särskilt godkänts av beställaren. Och menas bokad eller faktisk (utförd) tolktid? 4. Angående "resor i tjänsten" så undrar jag om det är av vikt för beställaren vad som är våra tolkars "resor i tjänsten" alltså om de i sina avtal med oss utgår från hemmet eller annan plats, t ex vårt kontor? Denna information har inte efterfrågats i anbudet. Svar 14: 1. Texten avser endast att förtydliga att värdet av utförda uppdrag ska beräknas med avtalade à priser och att ersättning utgår efter det att uppdrag utförts, d v s inga förskott betalas ut. 2. Beställaren är av den uppfattningen att för merparten av uppdragen så kan förberedelser utföras inom en timmes tid. Vid särskilt komplicerade eller omfattande uppdrag kan ersättning för mer än en timmes förberedelser medges och då hanteras som ett tillägg. 3. Leverantören ersätts för den tolktid som godkänts av Beställaren och som utförts. Ersättning utgår även för restid och körkostnader i tjänsten inom Skåne län. 4. Nej det behöver inte anges i anbudet. Fråga 15: Handling 2: 3.4 Teckenspråkstolk med mer än 10 års dokumenterad erfarenhet av tolkning och med goda referenser, dock ej auktoriserad, kan alltså inte (på samma sätt som vuxendövtolk) kvalificera sig för uppdraget? Svar 15: Av handling 2 mom 3.4 framgår att: Leverantörens tolkar för utförande av uppdrag inom avtalsområde A skall vara auktoriserade av Kammarkollegiet och/eller ha av Tolk och översättarinstitutet/ Skolöverstyrelsen föreskriven tolkutbildning. Tolken behöver således ej vara auktoriserad men skall ha av Tolk och översättarinstitutet/ Skolöverstyrelsen föreskriven tolkutbildning. Fråga 16: Handling 2: 4.4.1: Avbeställning inom 24 timmar från avbokning om uppdrag som är bokat avbokas kl. 12 på dagen innan får alltså bara kl debiteras som en sen avbokning, inte hela det bokade uppdraget? Svar 16: Ja, det stämmer.

5 Datum Dnr 5 (7) Fråga 17: Handling 2: 4.11: 1. Kan det hända att bokning görs med undantag från regeln om obetald rast, alltså inklusive tolkning under rast/måltid? 2. Ersätts aldrig måltid även om måltiden är själva tolktillfället så att säga? (t ex tolkning av samtal och tal vid bankett eller dylikt) Svar 17: 1. Leverantören ersätts för den tolktid som godkänts av Beställaren och som utförts. Ev undantag får överenskommas från fall till fall. Det är dock alltid anbudsgivarens ansvar som arbetsgivare att dennes personal tar lagstadgade raster. 2. Huvudregeln är att måltid aldrig ersätts. Fråga 18: Handling 1, 2.3: Avrop, rangordning: Har beställaren möjlighet att frångå rangordning vid något tillfälle? (T ex önskemål från brukaren om specifik tolk vid särskilt/känsligt uppdrag t ex bröllop, begravning, samtal med psykolog etc) Svar 18: Nej. Fråga 19: Hur hanteras uppdrag som kräver särskild kompetens och som inte är reglerade i avtalet, t ex tolkning från främmande språk ska hänsyn tas till rangordningen även vid beställning av sådant uppdrag? Svar 19: Uppdrag som inte omfattas av avtalet skall heller inte regleras enligt avtalet. Fråga 20: Handling 1, 5.1: Ändringar och tillägg: Kan ändringar avse uppdrag som drar ut på tiden? Tidigare har praxis varit att upp till en halvtimme över bokad tid godkännes för debitering. Förändras detta? (se även 9.1 endast bokad tolktid om ej annat godkänts av beställaren ) Svar 20: Syftet med avtalet är att fullständigt reglera parternas mellanhavanden. Se även svar på Fråga 21: Kan tilläggsarbeten avse tolkning från främmande språk? Extra förberedelsetid? Svar 21: Tolkning från främmande språk Nej. Extra förberedelsetid Ja. Se även svar på fråga 14.2.

6 Datum Dnr 6 (7) Fråga 22: Handling 1, 9.4: Prisjustering: 1. Brukar det inte anges en procentsats? Innebär skrivningen i så fall 100 % av KPI? 2. Skall leverantören begära en reglering eller görs den årligen på beställarens initiativ? 3. Kan KPI vara negativt? Svar 22: % av KPI avses. 2. Leverantören skall begära reglering. Retroaktiv reglering av redan utförda uppdrag medges ej. 3. Ja. Fråga 23: Handling 1, 10: en gång per månad och inom 30 dagar vill bara försäkra mig om att en hel månad (ex november) kan faktureras inom 30 dagar efter månadens slut (alltså innan 30 december)? Alltså inte att tolkning utförd den 1 nov ska vara fakturerad 1 dec... Svar 23: Som förtydligande gäller att fakturering får ske högst en gång per månad och faktura skall avse utfört och godkänt arbete. Betalning sker därefter inom 30 dagar från det att fakturan kommit Beställaren tillhanda. Fråga 24: Handling 1, 11: vad kan det innebära rent praktiskt att beställaren har rätt att avbeställa delar av Uppdraget som inte genomförts? Svar 24: Första meningen i handling 1 mom 11 skall utgå. Avbeställning regleras i handling 2 mom 4.4. Fråga 25: Handling vad det innebär att anbud som inte uppfyller kraven kan komma att förkastas? Och hur förhåller det sig till 4.12 där endast uppdrag som uppfyller skall kraven kommer att utvärderas Svar 25: Enligt LOU kap medges att anbudsgivare i vissa fall får kompletterar sina anbud efter slutdagen för anbuds avgivande. Därav skrivningen kan komma att förkastas. Ett anbud som efter medgiven komplettering enligt LOU fortfarande inte uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav kommer att förkastas. Fråga 27: Under Uppdragsbeskrivning 2 står det att i avtalsområde A ingår både teckenspråkstolkning och dövblindtolkning. Under Anbudsgivning står det att anbud får ej lämnas på delar av avtalsområdena. Då jag gick min tolkutbildning 85/86 ingick inte dövblindtolkning i utbildningen. Min fråga är: kommer mitt anbud att läggas åt sidan direkt då jag inte uppfyller skallkraven? Svar 27: Anbud som ej uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav kommer att förkastas.

7 Datum Dnr 7 (7) Fråga 28: Undrar hur man gör om man får en förfrågan om tolkning till 3:e språk? Att tolkningen även sker till ytterligare ett språk t.ex engelska, danska etc. Svar 28: Upphandlingen avser endast tolkning på svenska språket. Fråga 29: Ang KFU Om man nu inte bor på orten utan åkt ner för att utföra ett jobb åt Skåne. Vad ska man mena att stationeringsorten/bostaden ska antas vara? De som redan bor i Skåne kan lättare säga att de bor i Malmö och yrkar på restidsersättning när de åker till ex vis Helsingborg motsv 1 timme och 6 mil. 2. Finns det möjlighet till schablon restidsersättning och milersättning för de tolkar som kanske får förfrågningar om att komma ner till Skåne för att utföra ett uppdrag? 3. Ibland kan det uppkomma speciella uppdrag där man är tvungen att vända sig till utomläns bolag. Om Region Skåne skulle vilja anlita ett bolag som har stationeringsort ex vis Stockholm, för ett jobb i Stockholms län. Hur är resonemanget i det fallet, restid och milersättning? Svar 29: 1. Får överenskommas från fall till fall men för anbudsgivning skall Anbudsgivaren förutsätta att länsgränsen till Skåne skall räknas som utgångsläge för beräkning av reseersättning. 2. Se svar 29.1 ovan. 3. Anbudsgivare skall för anbudsgivning anta att alla uppdrag utförs inom Skåne län.

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer