Nyckeltal Rapport Tolkcentraler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal 2014. Rapport Tolkcentraler"

Transkript

1 Nyckeltal 2014 Rapport Tolkcentraler Maj 2015

2 Innehållsförteckning 1. Om Nysam Definitionslista Beskrivning Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer Nyckeltal tolkverksamhet...29 Tabellbilaga, länsnivå...45 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 2 (50)

3 1. Om Nysam Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg. I 20 års tid har vi tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning och har därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Nysam är att deltagarna ska få: Ökad kunskap om den egna och andras verksamheter Idéer kring nya arbetssätt och metoder Mätbart utgångsläge för förbättringsarbete Bekräftelse och bevis på sådant som fungerar bra Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet Idag tar Nysam fram nyckeltal för ett trettiotal utvecklingsgrupper inom olika specialitetsområden. Grundata samlas in årligen och två gånger per år samlas verksamhetsrepresentanter för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Deltagarna i utvecklingsgrupperna påverkar vilken data som samlas in, hur den definieras, vad som jämförs och hur underlaget presenteras. Det är även deltagande verksamhetchefer som ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer överenskomna definitioner. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad. I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Rapporten inkluderar även information om organisatoriska skillnader (profilbeskrivning); information som kan användas för att välja lämpliga jämförelseparter. Denna rapport beskriver utvecklingen för tolkcentraler. Nysams utvecklingsgrupp för tolkcentraler etablerades våren 2007 och träffas 2 gånger per år. Tolkcentralernas första nyckeltalsrapport baserat på 2010 års data publicerades i juni Genom att flera tolkcentraler använder mer avancerade bokningssystem, förbättras möjligheterna att rapportera in exaktare data. Stockholm, Maj 2015 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Johan Arrelöv, , eller verksamhetsansvarig för Nysam: Gustaf Engstrand, , Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 3 (50)

4 2 Definitionslista Typ av tolk Teckenspråks/dövblindtolk här ingår tolkar med teckenspråkstolkkompetens och/eller dövblindtolkkompetens. Skrivtolk/vuxendövtolk här ingår tolkar som har skrivtolkkompetens med eller utan TSS-tolkkompetens. Icke utbildade tolkar räknas i båda kategorierna. Tolkanvändare Tolkanvändare är primär tolkanvändare, den som har funktionsnedsättningen. I blanketten anges tolkanvändare (kända med personnummer) som använt tolk under kalenderåret. Beställda tolkuppdrag Ett beställt tolkuppdrag (= beställning/tolkbeställning) är baserat på tolkanvändarens/tolkanvändarnas behov. Beställda tolkuppdrag kan utföras, avbokas, ställas in på plats eller bristas. Ett beställt tolkuppdrag kan gälla en eller flera tolkanvändare. Beställningen kan vara gjord vid ett eller flera tillfällen. Tolkuppdraget ska gälla ett specifikt datum och klockslag (1). Tiden ska vara sammanhängande (2). Det ska vara på samma plats (3) och av samma typ (4). Är det flera tolkanvändare ska man nyttja gemensamma tolkar. Tolkuppdrag som sträcker sig över flera dygn räknas som 1 uppdrag per dygn (5). (1) Om det är flera tolkanvändare kan någon/några bokat en kortare tid. (2) Sammanhängande innebär att det kan vara avbrott på max 1,5 tim. för ex lunch. (3) Förflyttning kan ske mellan lokaler under tolkuppdraget. (4) Se definition för olika typer av tolkuppdrag. (5) Sträcker sig tolkuppdraget över midnatt och är sammanhängande räknas det som 1 beställt tolkuppdrag. Exempel: Tolkanvändare A beställer tolk till en konferens. Dagen därpå beställer tolkanvändare B och C tolktjänst till samma konferens (1 beställt tolkuppdrag) Tolkanvändaren resp. sjukvården beställer tolk till ett specifikt läkarbesök (1 beställt tolkuppdrag) Registrering av förfrågningar/beställningar från andra landsting/regioner: Vid förfrågan om hjälp vid utförande av tolkuppdrag i annat län skall detta ej registreras som beställning eller brist. Vid beställning av tolkuppdrag för tolkanvändare bosatt i annat landsting där tolkuppdraget skall utföras i det egna länet skall beställning och brist registreras. Sent beställda tolkuppdrag Beställda uppdrag inom 48 timmar från uppdragets starttid. Gäller från den tidbunkt som tolkcentralen registrerar beställningen. Akuta tolkuppdrag Akuta tolkuppdrag avser oförutsedda/oplanerade uppdrag med kort varsel och hög prioritet. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 4 (50)

5 Brist Tolkuppdrag som Tolkcentral inte kunnat utföra på grund av en bristsituation Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolkcentralen inte kunnat tillhandahålla tolk. Om ett inbokat uppdrag flyttas av tolkcentralen till ny tid räknas det första som brist. Om det i direktkontakt med tolkanvändaren sker överenskommelse om annan tid än den först önskade så skall detta ej registreras som brist utan beställningen görs utifrån den överenskomna tiden. Brist uppstår även där ett uppdrag delvis kunnat utföras men där tiden som ej kunnat utföras överstiger 15 minuter. Uppdraget delas då i två där det som kan utföras redovisas som utfört och den andra delen som en brist. Tidigt avbokade tolkuppdrag Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolkanvändaren själv eller någon annan (utanför tolkcentralen) avbokat tolkuppdraget mer än 24 timmar före tolkuppdragets starttid. Sent avbokade tolkuppdrag Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där avbokningen meddelats mindre än 24 timmar före tolkuppdragets starttid men innan tolken/tolkarna kommit på plats. Inställda tolkuppdrag på plats Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolken/tolkarna varit på plats men där tolkanvändaren inte kom eller att mötet blivit inställt på plats av annan orsak. Utförda tolkuppdrag Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolkning har registrerats, utförts och återrapporterats. Tolkanvändargrupp Vi använder de traditionella grupperna barndomsdöva, dövblinda och vuxendöva. I de fall det finns gränsdragningsproblem bör det vara tolkcentralens uppfattning som är avgörande. Om tolkningen behöver anpassas på grund av synskada skall tolkanvändaren registreras som dövblind. Om tolkningen behöver anpassas mot tss skall tolkanvändaren registreras som vuxendöv. Tolkmetoder Det är den huvudsakliga tolkmetoden som skall anges. Det är huvudsyftet med tolkningen som styr under vilken tolkmetod som uppdraget skall registreras. Teckenspråkstolkning Tolkning mellan talat språk och dövas teckenspråk. Skrivtolkning Tolkning från tal till skriven text oavsett utrustning. Dövblindtolkning Dövblindtolkning är förmedling av både syn- och hörselintryck till personer med dövblindhet. Exempelvis taktilt teckenspråk, anpassat visuellt teckenspråk, anpassad skrivtolkning, anpassat TSS och tydligt tal. TSS-tolkning Tolkning från tal till Tecken-som-stöd. Vardagstolkning Med vardagstolkning avses här uppdrag som landstingen betalar genom landstingsanslag och statsbidrag. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 5 (50)

6 Annan tolkning Med annan tolkning avses här uppdrag som betalas av annan huvudman än landstingen. Olika typer av tolkuppdrag I de olika uppdragsgrupperna finns det olika nivåer av prioritering. Där följer varje landsting sin egen prioriteringslista. Hälso- och sjukvårdsrelaterade uppdrag Akuta och planerade psyk/somatik besök Friskvård/ Egenvård ex massage, fotvård, akupunktur, naprapat, kiropraktor, zonterapi, ansiktsbehandling Habiliteringsinsatser ex tekniska hjälpmedel Operation Optikerbesök Paramedicinska möten/behandlingar Patientinfomöte Rehabilitering ex sjukgymnastik och ledarhundskurser mm Tandvård Samhällsservicerelaterade uppdrag Arbetsförmedling Arrangemangstolkning ex 1 majtal, Almedalsveckan mm Bankärenden Försäkringskassan Försäkringsärenden Godman samtal Hantverkarbehov ex rörmokare, snickare, vaktmästare och låssmed mm Juridisk rådgivning Kriminalvård ex dömd till samtalskontakt mm Medborgarkontor besök Migrationsverket Polis Rikstolktjänst Rättsväsendet Skola ex utvecklingssamtal, föräldramöten och samkväm Socialtjänst Telefontolkning (OBS! ej bildtelefoni) Utbildningsanordnare Fritidsrelaterade uppdrag Brukarorganisationsträffar Förtroendeuppdrag politiska och andra Hundkurser Inköp Idrott ex ridlektioner, yoga, simträning, fotbollsträning mm Kultur ex besök på museum, bibliotek, film och teater mm Kyrkliga handlingar, ex begravning, dop, konfirmation och vigsel mm Körlektioner Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 6 (50)

7 Bemärkelsedagar Religiösa aktiviteter, ex gudstjänster, bönegrupper mm Studieförbundsaktiviteter Säljpartyn Veterinär Arbetsplatsrelaterade uppdrag Arbetsplatsträffar Fackliga möten Information vid anställning Lönesamtal Medarbetarsamtal Personalfester och kickoff arrangemang Utbildning och fortbildning inom arbetet Utförda tolkanvändartimmar Minst beställd tid anges. Om tolkuppdraget är längre än beställd tid redovisas faktisk tid som avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Här anges antalet timmar som tolkanvändaren fått tolkning. (tex om Pelle beställt tolk registreras två timmar. Om Pelle och Anna beställt tolk till samma plats och det bedöms som samma tolkuppdrag registreras det som två timmar.) Här ingår ej tidigt avbokade, sent avbokade, inställda på plats och brist. Tolktimmar sent avbokade Beställning där avbokningen meddelats mindre än 24 timmar före tolkuppdragets starttid men innan tolken/tolkarna kommit på plats. Tolktimmar inställda på plats Beställning där tolken/tolkarna varit på plats men där tolkanvändaren inte kom eller att mötet blivit inställt på plats av annan orsak. Utförda tolktimmar Minst beställd tid anges. Om tolkuppdraget är längre än beställd tid redovisas faktisk tid som avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Ange utförd tid per tolk (tex om Pelle beställt tolk och det behövs två tolkar räknas det som fyra timmar, om Pelle och Anna beställt tolk till samma beställning och det behövs två tolkar räknas det som fyra tolktimmar). Här ingår ej tidigt avbokade, sent avbokade, inställda på plats och brist. Redovisning av tolktimmar vid delade uppdrag Vid delade tolkuppdrag mellan landsting, registrerar de deltagande landstingen antalet faktiska tolktimmar vid utförda uppdrag. Vid uppdrag som är sent avbokade eller avbokade på plats anges antalet beställda timmar. Dessutom anges om dessa utförda/beställda timmar rapporteras för tolkanvändare skrivna i det egna länet eller tolkanvändare skrivna i annat län eller om annat landsting utfört uppdraget åt tolkanvändaren. OBS: Tolkuppdrag enligt statsbidragmodellen och resurser kopplade till tolkuppdrag enligt statsbidragsmodellen skall exkluderas i den ordinarie inrapporteringen och särredovisas i ett eget avsnitt sist i blanketten av ansvarig tolkcentral. Restid och inställelsetid Restid är den tid som används för resor till och från tolkuppdrag. Inställelsetid är den tid som ingår i ett tolkuppdrag för rutinartad förberedelse. Det innebär att vara på plats i god tid innan tolkuppdragets starttid för ex kort samtal med Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 7 (50)

8 tolkanvändare, uppkoppling av tolkutrustning. Restid och inställelsetid summeras och anges i faktisk tid som avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Vid delade uppdrag redovisar endast utförande tolkcentral restid och inställelsetid. Förberedelsetid Den tid som används för konkret förberedelse inför ett tolkuppdrag (t ex inläsning / förinskrivning av material, förberedelse på plats av större dignitet). Här ingår inte att tolken är på plats i god tid, inte heller mental förberedelse eller bearbetning (t ex handledning, debriefing). Förberedelsetiden anges i faktisk tid och avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Vid delade uppdrag redovisar endast utförande tolkcentral förberedelsetid. Not Applicable (N/A) Förkortningen N/A används i graferna i rapporten för de landsting/regioner som saknar data för de nyckeltal som visas i den aktuella grafen. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 8 (50)

9 3 Beskrivning 3.1 Generell beskrivning av landstingens tolkverksamhet Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom länet och stadigvarande vistas där, tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade enligt 3 b HSL. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lagstiftning. Landstingens tolkverksamhet finansieras delvis genom statsbidrag. Tolkverksamhetens uppdrag Tolkverksamhetens uppdrag är att organisera och tillhandahålla vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva hörselskadade samt personer med dövblindhet. Uppdraget syftar till att ge förutsättningar för kommunikation mellan ovan nämnda grupper och hörande. Behov av vardagstolkning kan förekomma i olika situationer i vardagslivet, såväl planerade som akuta, under alla tider på dygnet och året. Det är den enskilde tolkanvändarens behov som är grunden för beställningen och som styr när och i vilket sammanhang tolkning ska ske. Vardagstolkning På s 204 i SOU 2006:54 anger man att begreppet vardagstolkning successivt vuxit fram och kommit att omfatta tolktjänst i olika situationer i vardagslivet. Där omnämns tolk vid läkar- och tandläkarbesök och vid olika ärenden till affär, apotek, bibliotek osv. Viss verksamhet inom kyrkan, tex dop, konfirmation, vigsel och begravning innefattas också i vardagstolkningen. Vardagstolkning avser även vissa tolktjänster i arbetslivet som arbetsplatsträffar, fackliga möten och vid introduktion på en arbetsplats. Fritidsaktiviteter, rekreation och deltagande i föreningslivet är andra delar av vardagstolkningen. Kontakt med myndigheter I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken anges följande (sid 16): En av de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik är den så kallade ansvars- och fördelningsprincipen. Den innebär att varje sektor i samhället skall utforma och bedriva sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med funktionshinder. Kostnaderna och de nödvändiga anpassningsåtgärderna skall finansieras inom den ordinarie verksamheten. Målgrupper 1. Barndomsdöva är personer som är döva från födelsen eller har blivit döva under barn- och ungdomsåren. Teckenspråket är förstaspråk och svenskan andraspråk. Tolkmetod är teckenspråk. 2. Hörselskadade är personer med hörselnedsättning sedan barn- och ungdomsåren. Tolkmetoder kan vara teckenspråk, tecken som stöd (TSS) och/ eller skrivtolkning. Denna grupp redovisas under de övriga tre grupperna beroende på önskemål av tolkmetod. 3. Vuxendöva är personer som förlorat eller fått nedsättning av hörseln i vuxen ålder. Vanliga tolkmetoder är skrivtolkning och tecken som stöd (TSS). 4. Personer med dövblindhet har en kombinerad syn- och hörselskada, alltifrån helt dövblind till förekomster av syn- och/eller hörselrester. Syn-/ hörselnedsättningen kan vara från födelsen eller uppstå senare. Tolkmetod kan vara taktilt teckenspråk, visuellt anpassat teckenspråk, handalfabet, skrivtolkning, handskriftstolkning, skrift i hand samt tydligt tal. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 9 (50)

10 3.2 Profilbeskrivning Tabell 1 Befolkning- och geografidata 2014 Län Folkmängd 1 Medelålder 1 Landareal (km 2 ) 2 Invånare per km 2 Blekinge län Gotlands län Jämtlands län ,6 Jönköpings län Kronobergs län Norrbottens län ,6 Skåne län Värmlands län , Västmanlands län Västra Götalands län Riket ) Källa SCB, ) Källa SCB, Tabell 2 Organisationstillhörighet Landstinget Dalarna / Hjälpmedel Landstinget Dalarna / Syn och Hör / Tolkcentralen Gotlands län HSF / Hab/Rehab Landstinget Gävleborg / Lednings- och verksamhetsstöd / Utvecklingsavdelningen / Tolkcentralen Region Halland / Hälsa och Funktionsstöd / Basenheten Kommunikation / Tolkcentralen Jönköpings län Region Jönköpings län / Habiliteringscentrum / Tolkcentralen Landstinget Kalmar / Habiliterings- och rehabiliteringskliniken / Tolkcentral Norrbottens län Norrbottens läns landsting / Länssjukvård / ÖNH/Käk / Syn- och hörselenheten Habilitering & Hälsa / s sjukvårdsområde Habilitering och Hjälpmedel / Habiliteringsverksamheten / Tolkcentralen Landstinget i / Hälsa och habilitering / Funktionsstöd och hälsa / Tolkcentralen s landsting / Verksamhetsområde Medicin / Tolkcentral Västerbotten Specialistvården / Hörselvården / Tolk- och Taltjänst Västmanlands län Primärvård / Psykiatri / Habilitering / Tolkenheten Region / Habilitering och hjälpmedel / Tolkcentralen Region Östergötland / Sinnescentrum / ÖNH / Tolkcentral Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 10 (50)

11 Tabell 3 Uppdrag som ingår i Tolkcentralens verksamhet Bildtelefoni Antal studios i bruk Antal studiotimmar under året Taltjänst Text- och bildtelefonordination Övriga uppdrag Nej 0 0 Nej Nej Ja Gotlands län Ja Nej Ja Ja Nej 0 0 Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Jönköpings län Nej 0 0 Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Norrbottens län Ja Nej Nej Nej Nej 0 0 Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej 0 0 Nej Nej Nej Nej 0 0 Nej Nej Nej Västmanlands län Nej 0 0 Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Tabell 4 Tolkcentralens öppettider Tolkcentralens besökstider (normalvecka) Tolkcentralens telefontider (normalvecka) mån-fre , lunch mån-fre , lunch Gotlands län mån-fre :30 mån-fre :30 Enligt överenskommelse mån-fre , lunch mån-tor , fre , lunch mån-tor , fre , lunch Jönköpings län mån-fre , lunch mån-fre , lunch mån-fre mån-fre Norrbottens län Enligt överenskommelse mån-fre , lunch mån-fre mån-fre tis mån-fre , lunch mån-tor , fre , lunch mån-tor , fre , lunch mån-fre mån-fre mån-tor , fre , lunch mån-tor , fre , lunch Västmanlands län mån-fre :00 mån-fre mån-tor , fre mån-tor , fre mån-fre , lunch mån-tor och , fre Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 11 (50)

12 Tabell 5 Bemanning/resurser Hantering av akuta beställningar utanför ordinarie öppettid Finns prioriteringsordning för tolkuppdrag Var/av vem är prioriteringsordningen fastställd Teckenspråkig personal vid tolkbeställning Beredskapstolk Ja Politiker Alltid Gotlands län Telefonlista Ja Politiker Ibland Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Ibland Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Jönköpings län Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Norrbottens län Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Beredskapstolk Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Telefonlista Nej N/A Alltid Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Telefonlista Ja Politiker Alltid Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Västmanlands län Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Ibland Beredskapstolk Ja Politiker Alltid Beredskapstolk Ja Verksamhetsföreträdare Ibland Tabell 6 Tolk utanför Sveriges gränser Möjlighet till tolk utomlands Beställningen prövas, med stöd av den fastställda prioriteringsordningen, av tolkchefen och dennes närmaste chef. Antal beställda tolkuppdrag utanför Sverige Antal beviljade tolkuppdrag utanför Sverige 4 4 Gotlands län Beslutas i högre instans 0 0 Beslut om tolk utanför Sveriges gränser tas av förvaltningschef. Uppdrag inom Norden jämställs med uppdrag i Sverige. Uppdrag utanför Norden beslutas av verksamhetschef Jönköpings län Möjligt efter prövning Ansökan till verksamhetschef 0 0 Norrbottens län DB: semesterresa, BD: end arb.resor 0 0 Det finns i dagsläget ingen formulerad begränsning. Uppdragets omfattning, karaktär och budgetförutsättningar är avgörande faktorer vid beslut. Brukaren beställer och framlägger sina behov. Enhetschefen skriver en särskild ansökan som tillstyrks/avslås av förvaltningschefen Det finns möjlighet, men sker enligt prioritering 6 6 Beställningar inom Norden behandlas som inom landet. Övriga länder särskild prövning. ja efter bedömning utifrån gällande prioriteringsgrunder och beslut av verksamhetschef Västmanlands län Bedömning sker för varje förfrågan 4 4 Bedömning utifrån gällande prioriteringsgrunder och beslut av verksamhetschef En bedömning utifrån uppdragets omfattning, uppdragstyp och verksamhetens resurser Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 12 (50)

13 Tabell 7 Övrigt Mottagande av praktikanter (antal veckor per år) Samverkansforum med tolkanvändare Antal gånger per år. Registrering av tolkanvändare vid grupptolkning 9 4 Nej Gotlands län 3 2 Nej 0 2 Ja, i möjligaste mån 22 1 Ja Jönköpings län 16 2 Nej 8 1 Nej Norrbottens län 17 2 Nej 0 4 Ja, i möjligaste mån 27 2 Nej 21 3 Ja, i möjligaste mån 25 2 Ja, i möjligaste mån 10 N/A Ja, i möjligaste mån Västmanlands län 0 2 Ja, i möjligaste mån 46 6 Ja, i möjligaste mån 20 4 Ja, i möjligaste mån Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 13 (50)

14 4 Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Verksamhetsbeskrivning Dalarna Tolkcentralen Dalarna har åtta anställda var av två arbetar som samordnare/administratör, fyra teckenspråks/dövblindtolkar, en vuxendöv och en avdelningschef. När efterfrågan på tolkar inte täcks med anställd personal anlitas arvodestolkar och upphandlade tolkbolag. De båda samordnarna är utbildade teckenspråkstolkar vilket medför att tolkcentralen alltid är bemannad med teckenspråkskunnig personal. Verksamheten har ett samarbete med Västanviks folkhögskola gällande teckenspråkstolkning till döva asylsökande. Inga personalförändringar har gjorts under året. Vid årsskiftet 2014 delades Förvaltningen Landstinget Dalarna Hjälpmedel i två förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna och Landstinget Dalarna Hjälpmedel. Tolkcentralen ligger tillsammans med Hörcentralen, Syncentralen, Pedagogiska Hörselvården och Teknisk hörselvård under Landstinget Dalarna Hjälpmedel. De båda förvaltningarna har en gemensam förvaltningschef och under våren genomfördes ett rekryteringsarbete gällande verksamhetschefer för de båda förvaltningarna. Tjänsterna tillsattes i slutet av september %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) 67% 105% 5-23,9% 9, 17% 9,6% 37% -51,5% -14,9% 2,1% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 14 (50)

15 Verksamhetsbeskrivning Gotland Tolkcentralen Visby ingår i kommunikationsenheten. (syn, hörsel, logopedi, resurscenter) Tolkcentralen har gemensam chef med dessa enheter. På tolkcentralen arbetar fyra tolkar, två skrivtolkar samt två teckenspråkstolkar. I uppdraget ingår också samordning för två av dessa. När prioriterade tolkuppdrag inte kan utföras av egen personal anlitas timanställda eller företag från fastlandet. Ingen upphandling med företag är gjord. Kostnaden för uppdragen blir då dyrare pga. resekostnader samt boende. Bildtelefoni.net är en förutsättning för att tolkcentralen ska kunna ha två anställda teckenspråkstolkar. Det gör också att egen personal i större omfattning kan utföra beställda uppdrag. Vi utför uppdragen enligt vår prioriteringsordning. %-avvikelse från Nysam medianvärde Gotlands län AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) 37% 4,2% 14% 73% PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -37,2% -46,4% -32,7% -50,7% 71% 10, -0, Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 15 (50)

16 Verksamhetsbeskrivning Gävleborg Tolkcentralen Gävleborg tillhör Utvecklingsavdelningen vid förvaltningen lednings- och verksamhetsstöd. Tolkcentralen Gävleborg har 2 anställda tolkar - en teckenspråks/dövblindtolk och en vuxendövtolk. Tolkcentralen hade under de 2,5 första månaderna även en samordnare, en tolkchef och en avdelningschef. Resterande del av året arbetade tolkchefen även som samordnare, då samordnartjänsten var vakant. Tolkcentralen har i stor utsträckning anlitat arvodestolkar och upphandlade tolkbolag. Nya rutiner, arbetsbeskrivningar samt prioriteringsordning inom tolkcentralen har tagits fram under året. Tillgången på arvodestolkar/entreprenörer på teckenspråksidan har varit relativt god, men ofta medfört höga reskostnader och restider. Det råder brist på skrivtolkar i det egna länet. Tolkcentralen har då anlitat arvodestolkar/ entreprenörer på skrivtolkningssidan från andra län, vilket medfört höga reskostnader och restider. %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -38,2% -8,2% -14,4% -0,7% -24,3% -28, 25% 88% -63,1% -8,7% -0,1% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 16 (50)

17 Verksamhetsbeskrivning Halland Kortfattad generell organisations/verksamhetsbeskrivning Tolkcentralen är en avdelning inom basenheten Kommunikation. Där ingår även Hörselvård, Syncentral och Resurscentrum för kommunikation, Dako. Personalsituation under året Tolkcentralen är en målstyrd arbetsgrupp utan avdelningschef. Det innebär att vissa av avdelningschefens arbetsuppgifter fördelas bland medarbetarna medan vissa ligger hos verksamhetschefen som även formellt är avdelningschef. Tio personer ar anställda på tolkcentralen. Samtliga medarbetare är tolkar. De administrativa arbetsuppgifterna fördelas inom gruppen. I uppdraget ingår även Taltjänst. Tillgången på arvodestolkar/entreprenörer på teckenspråksidan är relativt god, men medför ofta höga reskostnader. Det råder brist på skrivtolkar. Större förändringar/händelser under året Antalet utförda studiotimmar inom bildtelefoni har ökat. Detta har inneburit ett mer effektivt utnyttjande av resurserna. Kommentar till större avvikelse jämfört med övriga landsting/regioner Halland har relativt få barndomsdöva men fler skrivtolkanvändare. Andel restid/tolkuppdrag är hög. På central nivå i Region Halland har det vid miljöuppföljning konstaterats att bilresandet inom regionens verksamheter är högt. En förklaring är att befolkningen och därmed verksamheterna finns väl spridda längs en lång kustremsa. Tillgängligheten är hög. Att alla anställda är tolkar, varav flera med trippelkompetens, möjliggör ett flexibelt arbetssätt och därmed också hög tillgänglighet. %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,4% -4,2% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) -19,5% -6,9% PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) 15% 16% 5, 34% 31% 2,3% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 17 (50)

18 Verksamhetsbeskrivning Jönköping Kortfattad generell Organisations/verksamhetsbeskrivning 1 februari 2015 övergick Jönköpings läns landsting till Region Jönköpings län. Tolkcentralen omfattas organisatoriskt av habiliteringscentrum, en egen klinik. Inom denna klinik finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, hörselhabilitering, syncentral samt tolkcentral. Habiliteringscentrum tillhör verksamhetsområde psykiatri och rehabilitering. Den enhet som tolkcentralen tillhör omfattas av syncentral, hörselhabilitering och tolkcentral med en gemensam chef. Det chefskapet kommer under 2015 att ändras då syncentralen får en egen ny chef vilket innebär att tolkcentralen och hörselhabilitering har kvar samma chef som tidigare. Framtidsplaner/utvecklingsområden Tolkcentralen arbetar vidare med processområde för utvecklingsfrågor inom tolkområdet bland annat hur vi i framtiden ska hantera akut tolkbehov utanför ordinarie arbetstid. Personalsituation under året Under delar av året har en av teckenspråkstjänsterna och en av skrivtolktjänsterna varit vakant under tjänstledighet. Större förändringar/händelser under året Till följd av tjänstledigheter som inte varit besatta delar av året har mängden köpta tolktjänster påverkats. Länets tolkanvändarantal har ytterligare minskat under Tolkcentralen i Region Jönköpings län har ökat andelen auktoriserade tolkar och numera finns även sjukvårdsauktoriserade teckenspråkstolkar samt syntolkar i verksamheten. Kommentar till större avvikelser jämfört med övriga landsting/regioner Region Jönköpings län ser inga större avvikelser som behöver kommenteras. %-avvikelse från Nysam medianvärde Jönköpings län AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,5% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -9,6% 11% 25% 6,8% -18,7% -8,2% 14% -9,4% 0,2% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 18 (50)

19 Verksamhetsbeskrivning Kalmar Kortfattad generell verksamhetsbeskrivning: Tolkcentralen ingår i kliniken för Habilitering och Rehabilitering på Länssjukhuset i Kalmar och är belägen i externa lokaler en bit ifrån sjukhuset. Tolkcentralen har ett länsövergripande uppdrag vilket innebär att vi täcker hela Kalmar Län. Utvecklingsområden: Under slutet av 2014 påbörjades ett arbete med att modernisera Tolkcentralens tekniska utrustning. Ett arbete med att renodla och förnya avtal med externa tolkar inleddes också. Personalsituation under året: Det finns tre heltidsanställda tolkar, en kurator på 50 %, en tekniker på 20 % och en avdelningschef (som också har flera andra enheter) i vår tjänstestat. Sedan några år tillbaka har det dock varit fyra heltidsanställda tolkar då den ena tjänsten har finansierats av bildtelefonuppdrag. Under 2014 har en tolk slutat och är i dagsläget inte ersatt. Utöver våra landstingsanställda tolkar använder vi ca externa bolags- eller arvodestolkar för att täcka behovet. Större förändringar/händelser under året: I november fick TC en ny chef. %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,5% -41,5% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -29,9% 25% -32,2% -41,3% -1, -10,7% 6,8% -1,4% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 19 (50)

20 Verksamhetsbeskrivning Norrbotten Kortfattad generell organisations/verksamhetsbeskrivning Tolkcentralen tillhör nu områden Länssjukvård/Öron-Näsa-Hals/Syn-och hörselenheten. Personalsituation under året På Tolkcentralen finns tio medarbetare; fyra vxd-tolkar, fyra tsp/db-tolkar en samordnare samt en enhetschef/ samordnare. Större förändringar/händelser under året Vi utför tolkning i Bildtelefoni 4 timmar/vecka samt extratimmar vid behov åt bildförmedlingen i Örebro. Under året har ett fortsatt samarbete skett mellan Tolkcentralen och Landstingets änsteknik. Ett projekt där vi testar användning av mobila lösningar för videokommunikation mellan tolk och brukare. Det handlar i första hand om skrivtolkning. Genom att erbjuda tolktjänster på distans till mobila terminaler behöver inte våra tolkar resa i samma utsträckning som idag. Det sparar restid och personalen kan användas till fler tolkuppdrag. %-avvikelse från Nysam medianvärde Norrbottens län AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,8% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) 9,6% 23% 27% 51% 7,6% KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -4,6% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 20 (50)

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Tolkverksamheten Britt Axelsson

Tolkverksamheten Britt Axelsson 1(5) ANTECKNINGAR Tolkverksamheten Britt Axelsson Minnesanteckningar från Tolkverksamhetens Brukarråd den 20 februari 2013, Habilitering & Hälsa, Förvaltningskansliet, Vänerparken, Vänersborg NÄRVARANDE:

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den 13-14 februari.

Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den 13-14 februari. Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den 13-14 februari. Närvarande: Ivar Wästhed, Eva Matsa, Maria Ehn, Elisabeth Ingels, Angelica Grann, Johanna Hållén från förbundskansliet

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Tolkcentralen - Verksamhetsberättelse 2012

Tolkcentralen - Verksamhetsberättelse 2012 Tolkcentralen - Verksamhetsberättelse 2012 Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Rigmor Hedenström, Enhetschef Diarenr SLSO 2012-0048 2013-01-25 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.:

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10

Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10 Nätverket för teckenspråkstokar 2015-04-09-2015-04-10 Närvarande: Jessica Målqvist, Ivar Wästhed, Johanna Jonsson, Sara Ericsson, Elisabeth Ingels, Camilla Eurenius, Tina Karlsson, Camilla Nilsson, Malin

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering Rehabiliteringskliniken är naturskönt belägen vid sjön Trummen på Sigfridsområdet i Växjö. Rehabiliteringskliniken flyttade från Centrallasarettet till Sigfridsområdet 2001. Kliniken erbjuder en tilltalande,

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn

Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn 2013-02-05 Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län, reviderad tillsammans med arbetsgrupperna

Läs mer

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Slutrapport om statsbidrag till landstingen 2009 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Definitioner på glesbygd

Definitioner på glesbygd Sjukvård i glesbygd Definitioner på glesbygd Ställen där man får EU medel för att dra bredband. SCB allt som ej är tätort (max 200m mellan husen och mer än 200 inv) Glesbygdsverket, tätort >3000 inv, landsbygd

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Rapport Tolkverksamhetens resursutnyttjande

Rapport Tolkverksamhetens resursutnyttjande Rapport Tolkverksamhetens resursutnyttjande Uppdrag Bakgrund Habilitering & Hjälpmedelsförvaltningen har behov av att se över resursutnyttjandet av tolkverksamheten. Antalet beställda uppdrag har ökat

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer