Nyckeltal Rapport Tolkcentraler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal 2014. Rapport Tolkcentraler"

Transkript

1 Nyckeltal 2014 Rapport Tolkcentraler Maj 2015

2 Innehållsförteckning 1. Om Nysam Definitionslista Beskrivning Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer Nyckeltal tolkverksamhet...29 Tabellbilaga, länsnivå...45 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 2 (50)

3 1. Om Nysam Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg. I 20 års tid har vi tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning och har därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Nysam är att deltagarna ska få: Ökad kunskap om den egna och andras verksamheter Idéer kring nya arbetssätt och metoder Mätbart utgångsläge för förbättringsarbete Bekräftelse och bevis på sådant som fungerar bra Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet Idag tar Nysam fram nyckeltal för ett trettiotal utvecklingsgrupper inom olika specialitetsområden. Grundata samlas in årligen och två gånger per år samlas verksamhetsrepresentanter för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Deltagarna i utvecklingsgrupperna påverkar vilken data som samlas in, hur den definieras, vad som jämförs och hur underlaget presenteras. Det är även deltagande verksamhetchefer som ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer överenskomna definitioner. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad. I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Rapporten inkluderar även information om organisatoriska skillnader (profilbeskrivning); information som kan användas för att välja lämpliga jämförelseparter. Denna rapport beskriver utvecklingen för tolkcentraler. Nysams utvecklingsgrupp för tolkcentraler etablerades våren 2007 och träffas 2 gånger per år. Tolkcentralernas första nyckeltalsrapport baserat på 2010 års data publicerades i juni Genom att flera tolkcentraler använder mer avancerade bokningssystem, förbättras möjligheterna att rapportera in exaktare data. Stockholm, Maj 2015 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Johan Arrelöv, , eller verksamhetsansvarig för Nysam: Gustaf Engstrand, , Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 3 (50)

4 2 Definitionslista Typ av tolk Teckenspråks/dövblindtolk här ingår tolkar med teckenspråkstolkkompetens och/eller dövblindtolkkompetens. Skrivtolk/vuxendövtolk här ingår tolkar som har skrivtolkkompetens med eller utan TSS-tolkkompetens. Icke utbildade tolkar räknas i båda kategorierna. Tolkanvändare Tolkanvändare är primär tolkanvändare, den som har funktionsnedsättningen. I blanketten anges tolkanvändare (kända med personnummer) som använt tolk under kalenderåret. Beställda tolkuppdrag Ett beställt tolkuppdrag (= beställning/tolkbeställning) är baserat på tolkanvändarens/tolkanvändarnas behov. Beställda tolkuppdrag kan utföras, avbokas, ställas in på plats eller bristas. Ett beställt tolkuppdrag kan gälla en eller flera tolkanvändare. Beställningen kan vara gjord vid ett eller flera tillfällen. Tolkuppdraget ska gälla ett specifikt datum och klockslag (1). Tiden ska vara sammanhängande (2). Det ska vara på samma plats (3) och av samma typ (4). Är det flera tolkanvändare ska man nyttja gemensamma tolkar. Tolkuppdrag som sträcker sig över flera dygn räknas som 1 uppdrag per dygn (5). (1) Om det är flera tolkanvändare kan någon/några bokat en kortare tid. (2) Sammanhängande innebär att det kan vara avbrott på max 1,5 tim. för ex lunch. (3) Förflyttning kan ske mellan lokaler under tolkuppdraget. (4) Se definition för olika typer av tolkuppdrag. (5) Sträcker sig tolkuppdraget över midnatt och är sammanhängande räknas det som 1 beställt tolkuppdrag. Exempel: Tolkanvändare A beställer tolk till en konferens. Dagen därpå beställer tolkanvändare B och C tolktjänst till samma konferens (1 beställt tolkuppdrag) Tolkanvändaren resp. sjukvården beställer tolk till ett specifikt läkarbesök (1 beställt tolkuppdrag) Registrering av förfrågningar/beställningar från andra landsting/regioner: Vid förfrågan om hjälp vid utförande av tolkuppdrag i annat län skall detta ej registreras som beställning eller brist. Vid beställning av tolkuppdrag för tolkanvändare bosatt i annat landsting där tolkuppdraget skall utföras i det egna länet skall beställning och brist registreras. Sent beställda tolkuppdrag Beställda uppdrag inom 48 timmar från uppdragets starttid. Gäller från den tidbunkt som tolkcentralen registrerar beställningen. Akuta tolkuppdrag Akuta tolkuppdrag avser oförutsedda/oplanerade uppdrag med kort varsel och hög prioritet. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 4 (50)

5 Brist Tolkuppdrag som Tolkcentral inte kunnat utföra på grund av en bristsituation Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolkcentralen inte kunnat tillhandahålla tolk. Om ett inbokat uppdrag flyttas av tolkcentralen till ny tid räknas det första som brist. Om det i direktkontakt med tolkanvändaren sker överenskommelse om annan tid än den först önskade så skall detta ej registreras som brist utan beställningen görs utifrån den överenskomna tiden. Brist uppstår även där ett uppdrag delvis kunnat utföras men där tiden som ej kunnat utföras överstiger 15 minuter. Uppdraget delas då i två där det som kan utföras redovisas som utfört och den andra delen som en brist. Tidigt avbokade tolkuppdrag Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolkanvändaren själv eller någon annan (utanför tolkcentralen) avbokat tolkuppdraget mer än 24 timmar före tolkuppdragets starttid. Sent avbokade tolkuppdrag Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där avbokningen meddelats mindre än 24 timmar före tolkuppdragets starttid men innan tolken/tolkarna kommit på plats. Inställda tolkuppdrag på plats Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolken/tolkarna varit på plats men där tolkanvändaren inte kom eller att mötet blivit inställt på plats av annan orsak. Utförda tolkuppdrag Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolkning har registrerats, utförts och återrapporterats. Tolkanvändargrupp Vi använder de traditionella grupperna barndomsdöva, dövblinda och vuxendöva. I de fall det finns gränsdragningsproblem bör det vara tolkcentralens uppfattning som är avgörande. Om tolkningen behöver anpassas på grund av synskada skall tolkanvändaren registreras som dövblind. Om tolkningen behöver anpassas mot tss skall tolkanvändaren registreras som vuxendöv. Tolkmetoder Det är den huvudsakliga tolkmetoden som skall anges. Det är huvudsyftet med tolkningen som styr under vilken tolkmetod som uppdraget skall registreras. Teckenspråkstolkning Tolkning mellan talat språk och dövas teckenspråk. Skrivtolkning Tolkning från tal till skriven text oavsett utrustning. Dövblindtolkning Dövblindtolkning är förmedling av både syn- och hörselintryck till personer med dövblindhet. Exempelvis taktilt teckenspråk, anpassat visuellt teckenspråk, anpassad skrivtolkning, anpassat TSS och tydligt tal. TSS-tolkning Tolkning från tal till Tecken-som-stöd. Vardagstolkning Med vardagstolkning avses här uppdrag som landstingen betalar genom landstingsanslag och statsbidrag. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 5 (50)

6 Annan tolkning Med annan tolkning avses här uppdrag som betalas av annan huvudman än landstingen. Olika typer av tolkuppdrag I de olika uppdragsgrupperna finns det olika nivåer av prioritering. Där följer varje landsting sin egen prioriteringslista. Hälso- och sjukvårdsrelaterade uppdrag Akuta och planerade psyk/somatik besök Friskvård/ Egenvård ex massage, fotvård, akupunktur, naprapat, kiropraktor, zonterapi, ansiktsbehandling Habiliteringsinsatser ex tekniska hjälpmedel Operation Optikerbesök Paramedicinska möten/behandlingar Patientinfomöte Rehabilitering ex sjukgymnastik och ledarhundskurser mm Tandvård Samhällsservicerelaterade uppdrag Arbetsförmedling Arrangemangstolkning ex 1 majtal, Almedalsveckan mm Bankärenden Försäkringskassan Försäkringsärenden Godman samtal Hantverkarbehov ex rörmokare, snickare, vaktmästare och låssmed mm Juridisk rådgivning Kriminalvård ex dömd till samtalskontakt mm Medborgarkontor besök Migrationsverket Polis Rikstolktjänst Rättsväsendet Skola ex utvecklingssamtal, föräldramöten och samkväm Socialtjänst Telefontolkning (OBS! ej bildtelefoni) Utbildningsanordnare Fritidsrelaterade uppdrag Brukarorganisationsträffar Förtroendeuppdrag politiska och andra Hundkurser Inköp Idrott ex ridlektioner, yoga, simträning, fotbollsträning mm Kultur ex besök på museum, bibliotek, film och teater mm Kyrkliga handlingar, ex begravning, dop, konfirmation och vigsel mm Körlektioner Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 6 (50)

7 Bemärkelsedagar Religiösa aktiviteter, ex gudstjänster, bönegrupper mm Studieförbundsaktiviteter Säljpartyn Veterinär Arbetsplatsrelaterade uppdrag Arbetsplatsträffar Fackliga möten Information vid anställning Lönesamtal Medarbetarsamtal Personalfester och kickoff arrangemang Utbildning och fortbildning inom arbetet Utförda tolkanvändartimmar Minst beställd tid anges. Om tolkuppdraget är längre än beställd tid redovisas faktisk tid som avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Här anges antalet timmar som tolkanvändaren fått tolkning. (tex om Pelle beställt tolk registreras två timmar. Om Pelle och Anna beställt tolk till samma plats och det bedöms som samma tolkuppdrag registreras det som två timmar.) Här ingår ej tidigt avbokade, sent avbokade, inställda på plats och brist. Tolktimmar sent avbokade Beställning där avbokningen meddelats mindre än 24 timmar före tolkuppdragets starttid men innan tolken/tolkarna kommit på plats. Tolktimmar inställda på plats Beställning där tolken/tolkarna varit på plats men där tolkanvändaren inte kom eller att mötet blivit inställt på plats av annan orsak. Utförda tolktimmar Minst beställd tid anges. Om tolkuppdraget är längre än beställd tid redovisas faktisk tid som avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Ange utförd tid per tolk (tex om Pelle beställt tolk och det behövs två tolkar räknas det som fyra timmar, om Pelle och Anna beställt tolk till samma beställning och det behövs två tolkar räknas det som fyra tolktimmar). Här ingår ej tidigt avbokade, sent avbokade, inställda på plats och brist. Redovisning av tolktimmar vid delade uppdrag Vid delade tolkuppdrag mellan landsting, registrerar de deltagande landstingen antalet faktiska tolktimmar vid utförda uppdrag. Vid uppdrag som är sent avbokade eller avbokade på plats anges antalet beställda timmar. Dessutom anges om dessa utförda/beställda timmar rapporteras för tolkanvändare skrivna i det egna länet eller tolkanvändare skrivna i annat län eller om annat landsting utfört uppdraget åt tolkanvändaren. OBS: Tolkuppdrag enligt statsbidragmodellen och resurser kopplade till tolkuppdrag enligt statsbidragsmodellen skall exkluderas i den ordinarie inrapporteringen och särredovisas i ett eget avsnitt sist i blanketten av ansvarig tolkcentral. Restid och inställelsetid Restid är den tid som används för resor till och från tolkuppdrag. Inställelsetid är den tid som ingår i ett tolkuppdrag för rutinartad förberedelse. Det innebär att vara på plats i god tid innan tolkuppdragets starttid för ex kort samtal med Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 7 (50)

8 tolkanvändare, uppkoppling av tolkutrustning. Restid och inställelsetid summeras och anges i faktisk tid som avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Vid delade uppdrag redovisar endast utförande tolkcentral restid och inställelsetid. Förberedelsetid Den tid som används för konkret förberedelse inför ett tolkuppdrag (t ex inläsning / förinskrivning av material, förberedelse på plats av större dignitet). Här ingår inte att tolken är på plats i god tid, inte heller mental förberedelse eller bearbetning (t ex handledning, debriefing). Förberedelsetiden anges i faktisk tid och avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Vid delade uppdrag redovisar endast utförande tolkcentral förberedelsetid. Not Applicable (N/A) Förkortningen N/A används i graferna i rapporten för de landsting/regioner som saknar data för de nyckeltal som visas i den aktuella grafen. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 8 (50)

9 3 Beskrivning 3.1 Generell beskrivning av landstingens tolkverksamhet Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom länet och stadigvarande vistas där, tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade enligt 3 b HSL. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lagstiftning. Landstingens tolkverksamhet finansieras delvis genom statsbidrag. Tolkverksamhetens uppdrag Tolkverksamhetens uppdrag är att organisera och tillhandahålla vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva hörselskadade samt personer med dövblindhet. Uppdraget syftar till att ge förutsättningar för kommunikation mellan ovan nämnda grupper och hörande. Behov av vardagstolkning kan förekomma i olika situationer i vardagslivet, såväl planerade som akuta, under alla tider på dygnet och året. Det är den enskilde tolkanvändarens behov som är grunden för beställningen och som styr när och i vilket sammanhang tolkning ska ske. Vardagstolkning På s 204 i SOU 2006:54 anger man att begreppet vardagstolkning successivt vuxit fram och kommit att omfatta tolktjänst i olika situationer i vardagslivet. Där omnämns tolk vid läkar- och tandläkarbesök och vid olika ärenden till affär, apotek, bibliotek osv. Viss verksamhet inom kyrkan, tex dop, konfirmation, vigsel och begravning innefattas också i vardagstolkningen. Vardagstolkning avser även vissa tolktjänster i arbetslivet som arbetsplatsträffar, fackliga möten och vid introduktion på en arbetsplats. Fritidsaktiviteter, rekreation och deltagande i föreningslivet är andra delar av vardagstolkningen. Kontakt med myndigheter I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken anges följande (sid 16): En av de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik är den så kallade ansvars- och fördelningsprincipen. Den innebär att varje sektor i samhället skall utforma och bedriva sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med funktionshinder. Kostnaderna och de nödvändiga anpassningsåtgärderna skall finansieras inom den ordinarie verksamheten. Målgrupper 1. Barndomsdöva är personer som är döva från födelsen eller har blivit döva under barn- och ungdomsåren. Teckenspråket är förstaspråk och svenskan andraspråk. Tolkmetod är teckenspråk. 2. Hörselskadade är personer med hörselnedsättning sedan barn- och ungdomsåren. Tolkmetoder kan vara teckenspråk, tecken som stöd (TSS) och/ eller skrivtolkning. Denna grupp redovisas under de övriga tre grupperna beroende på önskemål av tolkmetod. 3. Vuxendöva är personer som förlorat eller fått nedsättning av hörseln i vuxen ålder. Vanliga tolkmetoder är skrivtolkning och tecken som stöd (TSS). 4. Personer med dövblindhet har en kombinerad syn- och hörselskada, alltifrån helt dövblind till förekomster av syn- och/eller hörselrester. Syn-/ hörselnedsättningen kan vara från födelsen eller uppstå senare. Tolkmetod kan vara taktilt teckenspråk, visuellt anpassat teckenspråk, handalfabet, skrivtolkning, handskriftstolkning, skrift i hand samt tydligt tal. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 9 (50)

10 3.2 Profilbeskrivning Tabell 1 Befolkning- och geografidata 2014 Län Folkmängd 1 Medelålder 1 Landareal (km 2 ) 2 Invånare per km 2 Blekinge län Gotlands län Jämtlands län ,6 Jönköpings län Kronobergs län Norrbottens län ,6 Skåne län Värmlands län , Västmanlands län Västra Götalands län Riket ) Källa SCB, ) Källa SCB, Tabell 2 Organisationstillhörighet Landstinget Dalarna / Hjälpmedel Landstinget Dalarna / Syn och Hör / Tolkcentralen Gotlands län HSF / Hab/Rehab Landstinget Gävleborg / Lednings- och verksamhetsstöd / Utvecklingsavdelningen / Tolkcentralen Region Halland / Hälsa och Funktionsstöd / Basenheten Kommunikation / Tolkcentralen Jönköpings län Region Jönköpings län / Habiliteringscentrum / Tolkcentralen Landstinget Kalmar / Habiliterings- och rehabiliteringskliniken / Tolkcentral Norrbottens län Norrbottens läns landsting / Länssjukvård / ÖNH/Käk / Syn- och hörselenheten Habilitering & Hälsa / s sjukvårdsområde Habilitering och Hjälpmedel / Habiliteringsverksamheten / Tolkcentralen Landstinget i / Hälsa och habilitering / Funktionsstöd och hälsa / Tolkcentralen s landsting / Verksamhetsområde Medicin / Tolkcentral Västerbotten Specialistvården / Hörselvården / Tolk- och Taltjänst Västmanlands län Primärvård / Psykiatri / Habilitering / Tolkenheten Region / Habilitering och hjälpmedel / Tolkcentralen Region Östergötland / Sinnescentrum / ÖNH / Tolkcentral Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 10 (50)

11 Tabell 3 Uppdrag som ingår i Tolkcentralens verksamhet Bildtelefoni Antal studios i bruk Antal studiotimmar under året Taltjänst Text- och bildtelefonordination Övriga uppdrag Nej 0 0 Nej Nej Ja Gotlands län Ja Nej Ja Ja Nej 0 0 Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Jönköpings län Nej 0 0 Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Norrbottens län Ja Nej Nej Nej Nej 0 0 Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej 0 0 Nej Nej Nej Nej 0 0 Nej Nej Nej Västmanlands län Nej 0 0 Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Tabell 4 Tolkcentralens öppettider Tolkcentralens besökstider (normalvecka) Tolkcentralens telefontider (normalvecka) mån-fre , lunch mån-fre , lunch Gotlands län mån-fre :30 mån-fre :30 Enligt överenskommelse mån-fre , lunch mån-tor , fre , lunch mån-tor , fre , lunch Jönköpings län mån-fre , lunch mån-fre , lunch mån-fre mån-fre Norrbottens län Enligt överenskommelse mån-fre , lunch mån-fre mån-fre tis mån-fre , lunch mån-tor , fre , lunch mån-tor , fre , lunch mån-fre mån-fre mån-tor , fre , lunch mån-tor , fre , lunch Västmanlands län mån-fre :00 mån-fre mån-tor , fre mån-tor , fre mån-fre , lunch mån-tor och , fre Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 11 (50)

12 Tabell 5 Bemanning/resurser Hantering av akuta beställningar utanför ordinarie öppettid Finns prioriteringsordning för tolkuppdrag Var/av vem är prioriteringsordningen fastställd Teckenspråkig personal vid tolkbeställning Beredskapstolk Ja Politiker Alltid Gotlands län Telefonlista Ja Politiker Ibland Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Ibland Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Jönköpings län Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Norrbottens län Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Beredskapstolk Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Telefonlista Nej N/A Alltid Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Telefonlista Ja Politiker Alltid Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Västmanlands län Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Ibland Beredskapstolk Ja Politiker Alltid Beredskapstolk Ja Verksamhetsföreträdare Ibland Tabell 6 Tolk utanför Sveriges gränser Möjlighet till tolk utomlands Beställningen prövas, med stöd av den fastställda prioriteringsordningen, av tolkchefen och dennes närmaste chef. Antal beställda tolkuppdrag utanför Sverige Antal beviljade tolkuppdrag utanför Sverige 4 4 Gotlands län Beslutas i högre instans 0 0 Beslut om tolk utanför Sveriges gränser tas av förvaltningschef. Uppdrag inom Norden jämställs med uppdrag i Sverige. Uppdrag utanför Norden beslutas av verksamhetschef Jönköpings län Möjligt efter prövning Ansökan till verksamhetschef 0 0 Norrbottens län DB: semesterresa, BD: end arb.resor 0 0 Det finns i dagsläget ingen formulerad begränsning. Uppdragets omfattning, karaktär och budgetförutsättningar är avgörande faktorer vid beslut. Brukaren beställer och framlägger sina behov. Enhetschefen skriver en särskild ansökan som tillstyrks/avslås av förvaltningschefen Det finns möjlighet, men sker enligt prioritering 6 6 Beställningar inom Norden behandlas som inom landet. Övriga länder särskild prövning. ja efter bedömning utifrån gällande prioriteringsgrunder och beslut av verksamhetschef Västmanlands län Bedömning sker för varje förfrågan 4 4 Bedömning utifrån gällande prioriteringsgrunder och beslut av verksamhetschef En bedömning utifrån uppdragets omfattning, uppdragstyp och verksamhetens resurser Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 12 (50)

13 Tabell 7 Övrigt Mottagande av praktikanter (antal veckor per år) Samverkansforum med tolkanvändare Antal gånger per år. Registrering av tolkanvändare vid grupptolkning 9 4 Nej Gotlands län 3 2 Nej 0 2 Ja, i möjligaste mån 22 1 Ja Jönköpings län 16 2 Nej 8 1 Nej Norrbottens län 17 2 Nej 0 4 Ja, i möjligaste mån 27 2 Nej 21 3 Ja, i möjligaste mån 25 2 Ja, i möjligaste mån 10 N/A Ja, i möjligaste mån Västmanlands län 0 2 Ja, i möjligaste mån 46 6 Ja, i möjligaste mån 20 4 Ja, i möjligaste mån Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 13 (50)

14 4 Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Verksamhetsbeskrivning Dalarna Tolkcentralen Dalarna har åtta anställda var av två arbetar som samordnare/administratör, fyra teckenspråks/dövblindtolkar, en vuxendöv och en avdelningschef. När efterfrågan på tolkar inte täcks med anställd personal anlitas arvodestolkar och upphandlade tolkbolag. De båda samordnarna är utbildade teckenspråkstolkar vilket medför att tolkcentralen alltid är bemannad med teckenspråkskunnig personal. Verksamheten har ett samarbete med Västanviks folkhögskola gällande teckenspråkstolkning till döva asylsökande. Inga personalförändringar har gjorts under året. Vid årsskiftet 2014 delades Förvaltningen Landstinget Dalarna Hjälpmedel i två förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna och Landstinget Dalarna Hjälpmedel. Tolkcentralen ligger tillsammans med Hörcentralen, Syncentralen, Pedagogiska Hörselvården och Teknisk hörselvård under Landstinget Dalarna Hjälpmedel. De båda förvaltningarna har en gemensam förvaltningschef och under våren genomfördes ett rekryteringsarbete gällande verksamhetschefer för de båda förvaltningarna. Tjänsterna tillsattes i slutet av september %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) 67% 105% 5-23,9% 9, 17% 9,6% 37% -51,5% -14,9% 2,1% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 14 (50)

15 Verksamhetsbeskrivning Gotland Tolkcentralen Visby ingår i kommunikationsenheten. (syn, hörsel, logopedi, resurscenter) Tolkcentralen har gemensam chef med dessa enheter. På tolkcentralen arbetar fyra tolkar, två skrivtolkar samt två teckenspråkstolkar. I uppdraget ingår också samordning för två av dessa. När prioriterade tolkuppdrag inte kan utföras av egen personal anlitas timanställda eller företag från fastlandet. Ingen upphandling med företag är gjord. Kostnaden för uppdragen blir då dyrare pga. resekostnader samt boende. Bildtelefoni.net är en förutsättning för att tolkcentralen ska kunna ha två anställda teckenspråkstolkar. Det gör också att egen personal i större omfattning kan utföra beställda uppdrag. Vi utför uppdragen enligt vår prioriteringsordning. %-avvikelse från Nysam medianvärde Gotlands län AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) 37% 4,2% 14% 73% PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -37,2% -46,4% -32,7% -50,7% 71% 10, -0, Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 15 (50)

16 Verksamhetsbeskrivning Gävleborg Tolkcentralen Gävleborg tillhör Utvecklingsavdelningen vid förvaltningen lednings- och verksamhetsstöd. Tolkcentralen Gävleborg har 2 anställda tolkar - en teckenspråks/dövblindtolk och en vuxendövtolk. Tolkcentralen hade under de 2,5 första månaderna även en samordnare, en tolkchef och en avdelningschef. Resterande del av året arbetade tolkchefen även som samordnare, då samordnartjänsten var vakant. Tolkcentralen har i stor utsträckning anlitat arvodestolkar och upphandlade tolkbolag. Nya rutiner, arbetsbeskrivningar samt prioriteringsordning inom tolkcentralen har tagits fram under året. Tillgången på arvodestolkar/entreprenörer på teckenspråksidan har varit relativt god, men ofta medfört höga reskostnader och restider. Det råder brist på skrivtolkar i det egna länet. Tolkcentralen har då anlitat arvodestolkar/ entreprenörer på skrivtolkningssidan från andra län, vilket medfört höga reskostnader och restider. %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -38,2% -8,2% -14,4% -0,7% -24,3% -28, 25% 88% -63,1% -8,7% -0,1% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 16 (50)

17 Verksamhetsbeskrivning Halland Kortfattad generell organisations/verksamhetsbeskrivning Tolkcentralen är en avdelning inom basenheten Kommunikation. Där ingår även Hörselvård, Syncentral och Resurscentrum för kommunikation, Dako. Personalsituation under året Tolkcentralen är en målstyrd arbetsgrupp utan avdelningschef. Det innebär att vissa av avdelningschefens arbetsuppgifter fördelas bland medarbetarna medan vissa ligger hos verksamhetschefen som även formellt är avdelningschef. Tio personer ar anställda på tolkcentralen. Samtliga medarbetare är tolkar. De administrativa arbetsuppgifterna fördelas inom gruppen. I uppdraget ingår även Taltjänst. Tillgången på arvodestolkar/entreprenörer på teckenspråksidan är relativt god, men medför ofta höga reskostnader. Det råder brist på skrivtolkar. Större förändringar/händelser under året Antalet utförda studiotimmar inom bildtelefoni har ökat. Detta har inneburit ett mer effektivt utnyttjande av resurserna. Kommentar till större avvikelse jämfört med övriga landsting/regioner Halland har relativt få barndomsdöva men fler skrivtolkanvändare. Andel restid/tolkuppdrag är hög. På central nivå i Region Halland har det vid miljöuppföljning konstaterats att bilresandet inom regionens verksamheter är högt. En förklaring är att befolkningen och därmed verksamheterna finns väl spridda längs en lång kustremsa. Tillgängligheten är hög. Att alla anställda är tolkar, varav flera med trippelkompetens, möjliggör ett flexibelt arbetssätt och därmed också hög tillgänglighet. %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,4% -4,2% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) -19,5% -6,9% PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) 15% 16% 5, 34% 31% 2,3% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 17 (50)

18 Verksamhetsbeskrivning Jönköping Kortfattad generell Organisations/verksamhetsbeskrivning 1 februari 2015 övergick Jönköpings läns landsting till Region Jönköpings län. Tolkcentralen omfattas organisatoriskt av habiliteringscentrum, en egen klinik. Inom denna klinik finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, hörselhabilitering, syncentral samt tolkcentral. Habiliteringscentrum tillhör verksamhetsområde psykiatri och rehabilitering. Den enhet som tolkcentralen tillhör omfattas av syncentral, hörselhabilitering och tolkcentral med en gemensam chef. Det chefskapet kommer under 2015 att ändras då syncentralen får en egen ny chef vilket innebär att tolkcentralen och hörselhabilitering har kvar samma chef som tidigare. Framtidsplaner/utvecklingsområden Tolkcentralen arbetar vidare med processområde för utvecklingsfrågor inom tolkområdet bland annat hur vi i framtiden ska hantera akut tolkbehov utanför ordinarie arbetstid. Personalsituation under året Under delar av året har en av teckenspråkstjänsterna och en av skrivtolktjänsterna varit vakant under tjänstledighet. Större förändringar/händelser under året Till följd av tjänstledigheter som inte varit besatta delar av året har mängden köpta tolktjänster påverkats. Länets tolkanvändarantal har ytterligare minskat under Tolkcentralen i Region Jönköpings län har ökat andelen auktoriserade tolkar och numera finns även sjukvårdsauktoriserade teckenspråkstolkar samt syntolkar i verksamheten. Kommentar till större avvikelser jämfört med övriga landsting/regioner Region Jönköpings län ser inga större avvikelser som behöver kommenteras. %-avvikelse från Nysam medianvärde Jönköpings län AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,5% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -9,6% 11% 25% 6,8% -18,7% -8,2% 14% -9,4% 0,2% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 18 (50)

19 Verksamhetsbeskrivning Kalmar Kortfattad generell verksamhetsbeskrivning: Tolkcentralen ingår i kliniken för Habilitering och Rehabilitering på Länssjukhuset i Kalmar och är belägen i externa lokaler en bit ifrån sjukhuset. Tolkcentralen har ett länsövergripande uppdrag vilket innebär att vi täcker hela Kalmar Län. Utvecklingsområden: Under slutet av 2014 påbörjades ett arbete med att modernisera Tolkcentralens tekniska utrustning. Ett arbete med att renodla och förnya avtal med externa tolkar inleddes också. Personalsituation under året: Det finns tre heltidsanställda tolkar, en kurator på 50 %, en tekniker på 20 % och en avdelningschef (som också har flera andra enheter) i vår tjänstestat. Sedan några år tillbaka har det dock varit fyra heltidsanställda tolkar då den ena tjänsten har finansierats av bildtelefonuppdrag. Under 2014 har en tolk slutat och är i dagsläget inte ersatt. Utöver våra landstingsanställda tolkar använder vi ca externa bolags- eller arvodestolkar för att täcka behovet. Större förändringar/händelser under året: I november fick TC en ny chef. %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,5% -41,5% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -29,9% 25% -32,2% -41,3% -1, -10,7% 6,8% -1,4% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 19 (50)

20 Verksamhetsbeskrivning Norrbotten Kortfattad generell organisations/verksamhetsbeskrivning Tolkcentralen tillhör nu områden Länssjukvård/Öron-Näsa-Hals/Syn-och hörselenheten. Personalsituation under året På Tolkcentralen finns tio medarbetare; fyra vxd-tolkar, fyra tsp/db-tolkar en samordnare samt en enhetschef/ samordnare. Större förändringar/händelser under året Vi utför tolkning i Bildtelefoni 4 timmar/vecka samt extratimmar vid behov åt bildförmedlingen i Örebro. Under året har ett fortsatt samarbete skett mellan Tolkcentralen och Landstingets änsteknik. Ett projekt där vi testar användning av mobila lösningar för videokommunikation mellan tolk och brukare. Det handlar i första hand om skrivtolkning. Genom att erbjuda tolktjänster på distans till mobila terminaler behöver inte våra tolkar resa i samma utsträckning som idag. Det sparar restid och personalen kan användas till fler tolkuppdrag. %-avvikelse från Nysam medianvärde Norrbottens län AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,8% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) 9,6% 23% 27% 51% 7,6% KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -4,6% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 20 (50)

Nyckeltal 2013. Rapport Tolkcentraler

Nyckeltal 2013. Rapport Tolkcentraler Nyckeltal 2013 Rapport Tolkcentraler Maj 2014 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Information från utvecklingsgruppen...4 3. Beskrivning...9 4. Länsprofilgrafer...15 5. Nyckeltal tolkverksamhet...24

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk mikrobiologi Beskrivning...4 3 Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer...7 4 Klinisk mikrobiologi Länsprofilgrafer...14

Läs mer

TOLKCENTRALER. NYCKELTAL 2016 Rapport

TOLKCENTRALER. NYCKELTAL 2016 Rapport TOLKCENTRALER NYCKELTAL 2016 Rapport Maj 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Definitionslista...5 Beskrivning...9 Generell beskrivning av landstingens tolkverksamhet...9

Läs mer

Nyckeltal Rapport Logopedi

Nyckeltal Rapport Logopedi Nyckeltal 2015 Rapport Logopedi Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Landstingsprofiler...14 6. Tabellbilaga

Läs mer

Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade

Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2013-04-25 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-10 PaN A1303-00111-30 SLSO 13-098 SLSO 12-2099 Principärende Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade Bakgrund Patientnämndens

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata, länsnivå...5 4. Resursdata, länsdata...10 5. Produktivitetsdata,

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Välkommen till Tolkcentralen Landstingets tolkcentral erbjuder kostnadsfri tolkhjälp till hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Norrbottens län.

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Habilitering & Hjälpmedel 1 Förvaltningsledning Anders Zachrison Datum 2007-09-13 Förvaltningschef Dnr HOH/070145 Tel 044-309 41 01 anders.zachrison@skane.se Riktlinjer för prioriteringar Prioriteringsgrunder

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Hudsjukvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Befolkningsdata...4 3 Profilbeskrivning...5 4 Nyckeltalsgrafer...7 5 Länsprofilgrafer...33 6 Nyckeltal...37 Copyright

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Tolkverksamheten Britt Axelsson

Tolkverksamheten Britt Axelsson 1(5) ANTECKNINGAR Tolkverksamheten Britt Axelsson Minnesanteckningar från Tolkverksamhetens Brukarråd den 20 februari 2013, Habilitering & Hälsa, Förvaltningskansliet, Vänerparken, Vänersborg NÄRVARANDE:

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-05-22 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Förändrad statsbidragsmodell för tolktjänsten i landstingen. En studie av hur finansieringen och tolkbristen har påverkats

Förändrad statsbidragsmodell för tolktjänsten i landstingen. En studie av hur finansieringen och tolkbristen har påverkats Förändrad statsbidragsmodell för tolktjänsten i landstingen En studie av hur finansieringen och tolkbristen har påverkats Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård Nyckeltal 2015 Rapport Hörselvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitionslista...4 3. Beskrivning...6 3.1 Generell beskrivning...6 3.2 Profilbeskrivning...8 3.3 Kvalitetsindikatorer...10

Läs mer

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år Kostnader per invånare -17 år 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Gotland Södermanland Jämtland VG Kungälv m fl Personalkostnad i kronor per invånare Totala kostnader för köpt slutenvård under året per invånare Totala

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte

Minnesanteckningar från samverkansmöte Minnesanteckningar från samverkansmöte 2016-05-19 Närvarande representanter från: HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen för Hörselskadade och Döva

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-02-27

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-02-27 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-02-27 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2005-05-24 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg-Halland-Sörmland-Uppsala-Värmland-Västerbotten-Västmanland-Västra

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Remissvar på departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Remissvar på departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) 2016-06-16 Remissvar på departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Sammanfattning Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) har tagit del av promemorian Tolktjänst för vardagstolkning

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

Arvodestolk. inom Tolkverksamheten

Arvodestolk. inom Tolkverksamheten Arvodestolk inom Tolkverksamheten Tolkverksamheten Tolkverksamheten riktar sig till personer som är barndomsdöva, dövblinda och vuxendöva. I brukargruppen ingår också personer med hörselskada samt personer

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte

Minnesanteckningar från samverkansmöte Minnesanteckningar från samverkansmöte 2016-10-27 Närvarande representanter från: HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Föreningen Sveriges dövblinda, Stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Tolkcentralen. För oss tillsammans Välkommen!

Tolkcentralen. För oss tillsammans Välkommen! Tolkcentralen För oss tillsammans Välkommen! Värdegrund Vi skall skapa förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa. Vi skall visa respekt för

Läs mer

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kjerstin Greve-Löberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-21, P 21 1 (3) HSN 2016-1047 Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-05-30

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-05-30 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-05-30 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd DHB Östra HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län,

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

Uppföljning av landstingens tolktjänstverksamhet för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade år 2000

Uppföljning av landstingens tolktjänstverksamhet för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade år 2000 Uppföljning av landstingens tolktjänstverksamhet för barndomsdöva, dövblinda, vuendöva och hörselskadade år 2000 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016

Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016 PM 2016:120 RVI (Dnr 110-565/2016) Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 http://portal.bokatolk.se 1(av 8) Logga in För att logga in anger du de inloggningsuppgifter du fått från Tolkcentralen. Klicka sedan på Logga in.

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nysam - BUP Dag Gjesteby, Ida Nyström Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nationell arena för utveckling och kunskapsutbyte Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom svensk hälso-

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Nyckeltal Rapport Hörselvård

Nyckeltal Rapport Hörselvård Nyckeltal 2014 Rapport Hörselvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitionslista...4 3 Beskrivning...5 4 Verksamhetsbeskrivning och länsprofilgrafer...11 5 Nyckeltalsgrafer länsnivå...22

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet. Generella tips och råd

Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet. Generella tips och råd Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet Generella tips och råd Innehåll: 1. Bemötande Bra att veta.3 2. Värt att veta om teckenspråkstolkning Visuell kontakt.4 Hur fungerar tolkningen?...14

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Vårdkonsumtion 2004 - Ortopedi Antal läkarbesök per 1000 inv Västra Götaland US Uppsala Västerbotten Kronoberg Örebro Gävleborg Dalarna Sörmland Halland Gotland Jämtland 0 20 40 60

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomspsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 3. Nyckeltalsgrafer...14 4. Fördjupning: Första linjen...34 5. Fördjupning:

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer