Nyckeltal Rapport Tolkcentraler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal 2014. Rapport Tolkcentraler"

Transkript

1 Nyckeltal 2014 Rapport Tolkcentraler Maj 2015

2 Innehållsförteckning 1. Om Nysam Definitionslista Beskrivning Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer Nyckeltal tolkverksamhet...29 Tabellbilaga, länsnivå...45 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 2 (50)

3 1. Om Nysam Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg. I 20 års tid har vi tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning och har därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Nysam är att deltagarna ska få: Ökad kunskap om den egna och andras verksamheter Idéer kring nya arbetssätt och metoder Mätbart utgångsläge för förbättringsarbete Bekräftelse och bevis på sådant som fungerar bra Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet Idag tar Nysam fram nyckeltal för ett trettiotal utvecklingsgrupper inom olika specialitetsområden. Grundata samlas in årligen och två gånger per år samlas verksamhetsrepresentanter för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Deltagarna i utvecklingsgrupperna påverkar vilken data som samlas in, hur den definieras, vad som jämförs och hur underlaget presenteras. Det är även deltagande verksamhetchefer som ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer överenskomna definitioner. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad. I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Rapporten inkluderar även information om organisatoriska skillnader (profilbeskrivning); information som kan användas för att välja lämpliga jämförelseparter. Denna rapport beskriver utvecklingen för tolkcentraler. Nysams utvecklingsgrupp för tolkcentraler etablerades våren 2007 och träffas 2 gånger per år. Tolkcentralernas första nyckeltalsrapport baserat på 2010 års data publicerades i juni Genom att flera tolkcentraler använder mer avancerade bokningssystem, förbättras möjligheterna att rapportera in exaktare data. Stockholm, Maj 2015 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Johan Arrelöv, , eller verksamhetsansvarig för Nysam: Gustaf Engstrand, , Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 3 (50)

4 2 Definitionslista Typ av tolk Teckenspråks/dövblindtolk här ingår tolkar med teckenspråkstolkkompetens och/eller dövblindtolkkompetens. Skrivtolk/vuxendövtolk här ingår tolkar som har skrivtolkkompetens med eller utan TSS-tolkkompetens. Icke utbildade tolkar räknas i båda kategorierna. Tolkanvändare Tolkanvändare är primär tolkanvändare, den som har funktionsnedsättningen. I blanketten anges tolkanvändare (kända med personnummer) som använt tolk under kalenderåret. Beställda tolkuppdrag Ett beställt tolkuppdrag (= beställning/tolkbeställning) är baserat på tolkanvändarens/tolkanvändarnas behov. Beställda tolkuppdrag kan utföras, avbokas, ställas in på plats eller bristas. Ett beställt tolkuppdrag kan gälla en eller flera tolkanvändare. Beställningen kan vara gjord vid ett eller flera tillfällen. Tolkuppdraget ska gälla ett specifikt datum och klockslag (1). Tiden ska vara sammanhängande (2). Det ska vara på samma plats (3) och av samma typ (4). Är det flera tolkanvändare ska man nyttja gemensamma tolkar. Tolkuppdrag som sträcker sig över flera dygn räknas som 1 uppdrag per dygn (5). (1) Om det är flera tolkanvändare kan någon/några bokat en kortare tid. (2) Sammanhängande innebär att det kan vara avbrott på max 1,5 tim. för ex lunch. (3) Förflyttning kan ske mellan lokaler under tolkuppdraget. (4) Se definition för olika typer av tolkuppdrag. (5) Sträcker sig tolkuppdraget över midnatt och är sammanhängande räknas det som 1 beställt tolkuppdrag. Exempel: Tolkanvändare A beställer tolk till en konferens. Dagen därpå beställer tolkanvändare B och C tolktjänst till samma konferens (1 beställt tolkuppdrag) Tolkanvändaren resp. sjukvården beställer tolk till ett specifikt läkarbesök (1 beställt tolkuppdrag) Registrering av förfrågningar/beställningar från andra landsting/regioner: Vid förfrågan om hjälp vid utförande av tolkuppdrag i annat län skall detta ej registreras som beställning eller brist. Vid beställning av tolkuppdrag för tolkanvändare bosatt i annat landsting där tolkuppdraget skall utföras i det egna länet skall beställning och brist registreras. Sent beställda tolkuppdrag Beställda uppdrag inom 48 timmar från uppdragets starttid. Gäller från den tidbunkt som tolkcentralen registrerar beställningen. Akuta tolkuppdrag Akuta tolkuppdrag avser oförutsedda/oplanerade uppdrag med kort varsel och hög prioritet. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 4 (50)

5 Brist Tolkuppdrag som Tolkcentral inte kunnat utföra på grund av en bristsituation Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolkcentralen inte kunnat tillhandahålla tolk. Om ett inbokat uppdrag flyttas av tolkcentralen till ny tid räknas det första som brist. Om det i direktkontakt med tolkanvändaren sker överenskommelse om annan tid än den först önskade så skall detta ej registreras som brist utan beställningen görs utifrån den överenskomna tiden. Brist uppstår även där ett uppdrag delvis kunnat utföras men där tiden som ej kunnat utföras överstiger 15 minuter. Uppdraget delas då i två där det som kan utföras redovisas som utfört och den andra delen som en brist. Tidigt avbokade tolkuppdrag Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolkanvändaren själv eller någon annan (utanför tolkcentralen) avbokat tolkuppdraget mer än 24 timmar före tolkuppdragets starttid. Sent avbokade tolkuppdrag Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där avbokningen meddelats mindre än 24 timmar före tolkuppdragets starttid men innan tolken/tolkarna kommit på plats. Inställda tolkuppdrag på plats Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolken/tolkarna varit på plats men där tolkanvändaren inte kom eller att mötet blivit inställt på plats av annan orsak. Utförda tolkuppdrag Tolkuppdrag (= Beställning/Tolkbeställning) där tolkning har registrerats, utförts och återrapporterats. Tolkanvändargrupp Vi använder de traditionella grupperna barndomsdöva, dövblinda och vuxendöva. I de fall det finns gränsdragningsproblem bör det vara tolkcentralens uppfattning som är avgörande. Om tolkningen behöver anpassas på grund av synskada skall tolkanvändaren registreras som dövblind. Om tolkningen behöver anpassas mot tss skall tolkanvändaren registreras som vuxendöv. Tolkmetoder Det är den huvudsakliga tolkmetoden som skall anges. Det är huvudsyftet med tolkningen som styr under vilken tolkmetod som uppdraget skall registreras. Teckenspråkstolkning Tolkning mellan talat språk och dövas teckenspråk. Skrivtolkning Tolkning från tal till skriven text oavsett utrustning. Dövblindtolkning Dövblindtolkning är förmedling av både syn- och hörselintryck till personer med dövblindhet. Exempelvis taktilt teckenspråk, anpassat visuellt teckenspråk, anpassad skrivtolkning, anpassat TSS och tydligt tal. TSS-tolkning Tolkning från tal till Tecken-som-stöd. Vardagstolkning Med vardagstolkning avses här uppdrag som landstingen betalar genom landstingsanslag och statsbidrag. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 5 (50)

6 Annan tolkning Med annan tolkning avses här uppdrag som betalas av annan huvudman än landstingen. Olika typer av tolkuppdrag I de olika uppdragsgrupperna finns det olika nivåer av prioritering. Där följer varje landsting sin egen prioriteringslista. Hälso- och sjukvårdsrelaterade uppdrag Akuta och planerade psyk/somatik besök Friskvård/ Egenvård ex massage, fotvård, akupunktur, naprapat, kiropraktor, zonterapi, ansiktsbehandling Habiliteringsinsatser ex tekniska hjälpmedel Operation Optikerbesök Paramedicinska möten/behandlingar Patientinfomöte Rehabilitering ex sjukgymnastik och ledarhundskurser mm Tandvård Samhällsservicerelaterade uppdrag Arbetsförmedling Arrangemangstolkning ex 1 majtal, Almedalsveckan mm Bankärenden Försäkringskassan Försäkringsärenden Godman samtal Hantverkarbehov ex rörmokare, snickare, vaktmästare och låssmed mm Juridisk rådgivning Kriminalvård ex dömd till samtalskontakt mm Medborgarkontor besök Migrationsverket Polis Rikstolktjänst Rättsväsendet Skola ex utvecklingssamtal, föräldramöten och samkväm Socialtjänst Telefontolkning (OBS! ej bildtelefoni) Utbildningsanordnare Fritidsrelaterade uppdrag Brukarorganisationsträffar Förtroendeuppdrag politiska och andra Hundkurser Inköp Idrott ex ridlektioner, yoga, simträning, fotbollsträning mm Kultur ex besök på museum, bibliotek, film och teater mm Kyrkliga handlingar, ex begravning, dop, konfirmation och vigsel mm Körlektioner Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 6 (50)

7 Bemärkelsedagar Religiösa aktiviteter, ex gudstjänster, bönegrupper mm Studieförbundsaktiviteter Säljpartyn Veterinär Arbetsplatsrelaterade uppdrag Arbetsplatsträffar Fackliga möten Information vid anställning Lönesamtal Medarbetarsamtal Personalfester och kickoff arrangemang Utbildning och fortbildning inom arbetet Utförda tolkanvändartimmar Minst beställd tid anges. Om tolkuppdraget är längre än beställd tid redovisas faktisk tid som avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Här anges antalet timmar som tolkanvändaren fått tolkning. (tex om Pelle beställt tolk registreras två timmar. Om Pelle och Anna beställt tolk till samma plats och det bedöms som samma tolkuppdrag registreras det som två timmar.) Här ingår ej tidigt avbokade, sent avbokade, inställda på plats och brist. Tolktimmar sent avbokade Beställning där avbokningen meddelats mindre än 24 timmar före tolkuppdragets starttid men innan tolken/tolkarna kommit på plats. Tolktimmar inställda på plats Beställning där tolken/tolkarna varit på plats men där tolkanvändaren inte kom eller att mötet blivit inställt på plats av annan orsak. Utförda tolktimmar Minst beställd tid anges. Om tolkuppdraget är längre än beställd tid redovisas faktisk tid som avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Ange utförd tid per tolk (tex om Pelle beställt tolk och det behövs två tolkar räknas det som fyra timmar, om Pelle och Anna beställt tolk till samma beställning och det behövs två tolkar räknas det som fyra tolktimmar). Här ingår ej tidigt avbokade, sent avbokade, inställda på plats och brist. Redovisning av tolktimmar vid delade uppdrag Vid delade tolkuppdrag mellan landsting, registrerar de deltagande landstingen antalet faktiska tolktimmar vid utförda uppdrag. Vid uppdrag som är sent avbokade eller avbokade på plats anges antalet beställda timmar. Dessutom anges om dessa utförda/beställda timmar rapporteras för tolkanvändare skrivna i det egna länet eller tolkanvändare skrivna i annat län eller om annat landsting utfört uppdraget åt tolkanvändaren. OBS: Tolkuppdrag enligt statsbidragmodellen och resurser kopplade till tolkuppdrag enligt statsbidragsmodellen skall exkluderas i den ordinarie inrapporteringen och särredovisas i ett eget avsnitt sist i blanketten av ansvarig tolkcentral. Restid och inställelsetid Restid är den tid som används för resor till och från tolkuppdrag. Inställelsetid är den tid som ingår i ett tolkuppdrag för rutinartad förberedelse. Det innebär att vara på plats i god tid innan tolkuppdragets starttid för ex kort samtal med Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 7 (50)

8 tolkanvändare, uppkoppling av tolkutrustning. Restid och inställelsetid summeras och anges i faktisk tid som avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Vid delade uppdrag redovisar endast utförande tolkcentral restid och inställelsetid. Förberedelsetid Den tid som används för konkret förberedelse inför ett tolkuppdrag (t ex inläsning / förinskrivning av material, förberedelse på plats av större dignitet). Här ingår inte att tolken är på plats i god tid, inte heller mental förberedelse eller bearbetning (t ex handledning, debriefing). Förberedelsetiden anges i faktisk tid och avrundas uppåt till närmaste 5 minuter. Vid delade uppdrag redovisar endast utförande tolkcentral förberedelsetid. Not Applicable (N/A) Förkortningen N/A används i graferna i rapporten för de landsting/regioner som saknar data för de nyckeltal som visas i den aktuella grafen. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 8 (50)

9 3 Beskrivning 3.1 Generell beskrivning av landstingens tolkverksamhet Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom länet och stadigvarande vistas där, tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade enligt 3 b HSL. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lagstiftning. Landstingens tolkverksamhet finansieras delvis genom statsbidrag. Tolkverksamhetens uppdrag Tolkverksamhetens uppdrag är att organisera och tillhandahålla vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva hörselskadade samt personer med dövblindhet. Uppdraget syftar till att ge förutsättningar för kommunikation mellan ovan nämnda grupper och hörande. Behov av vardagstolkning kan förekomma i olika situationer i vardagslivet, såväl planerade som akuta, under alla tider på dygnet och året. Det är den enskilde tolkanvändarens behov som är grunden för beställningen och som styr när och i vilket sammanhang tolkning ska ske. Vardagstolkning På s 204 i SOU 2006:54 anger man att begreppet vardagstolkning successivt vuxit fram och kommit att omfatta tolktjänst i olika situationer i vardagslivet. Där omnämns tolk vid läkar- och tandläkarbesök och vid olika ärenden till affär, apotek, bibliotek osv. Viss verksamhet inom kyrkan, tex dop, konfirmation, vigsel och begravning innefattas också i vardagstolkningen. Vardagstolkning avser även vissa tolktjänster i arbetslivet som arbetsplatsträffar, fackliga möten och vid introduktion på en arbetsplats. Fritidsaktiviteter, rekreation och deltagande i föreningslivet är andra delar av vardagstolkningen. Kontakt med myndigheter I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken anges följande (sid 16): En av de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik är den så kallade ansvars- och fördelningsprincipen. Den innebär att varje sektor i samhället skall utforma och bedriva sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med funktionshinder. Kostnaderna och de nödvändiga anpassningsåtgärderna skall finansieras inom den ordinarie verksamheten. Målgrupper 1. Barndomsdöva är personer som är döva från födelsen eller har blivit döva under barn- och ungdomsåren. Teckenspråket är förstaspråk och svenskan andraspråk. Tolkmetod är teckenspråk. 2. Hörselskadade är personer med hörselnedsättning sedan barn- och ungdomsåren. Tolkmetoder kan vara teckenspråk, tecken som stöd (TSS) och/ eller skrivtolkning. Denna grupp redovisas under de övriga tre grupperna beroende på önskemål av tolkmetod. 3. Vuxendöva är personer som förlorat eller fått nedsättning av hörseln i vuxen ålder. Vanliga tolkmetoder är skrivtolkning och tecken som stöd (TSS). 4. Personer med dövblindhet har en kombinerad syn- och hörselskada, alltifrån helt dövblind till förekomster av syn- och/eller hörselrester. Syn-/ hörselnedsättningen kan vara från födelsen eller uppstå senare. Tolkmetod kan vara taktilt teckenspråk, visuellt anpassat teckenspråk, handalfabet, skrivtolkning, handskriftstolkning, skrift i hand samt tydligt tal. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 9 (50)

10 3.2 Profilbeskrivning Tabell 1 Befolkning- och geografidata 2014 Län Folkmängd 1 Medelålder 1 Landareal (km 2 ) 2 Invånare per km 2 Blekinge län Gotlands län Jämtlands län ,6 Jönköpings län Kronobergs län Norrbottens län ,6 Skåne län Värmlands län , Västmanlands län Västra Götalands län Riket ) Källa SCB, ) Källa SCB, Tabell 2 Organisationstillhörighet Landstinget Dalarna / Hjälpmedel Landstinget Dalarna / Syn och Hör / Tolkcentralen Gotlands län HSF / Hab/Rehab Landstinget Gävleborg / Lednings- och verksamhetsstöd / Utvecklingsavdelningen / Tolkcentralen Region Halland / Hälsa och Funktionsstöd / Basenheten Kommunikation / Tolkcentralen Jönköpings län Region Jönköpings län / Habiliteringscentrum / Tolkcentralen Landstinget Kalmar / Habiliterings- och rehabiliteringskliniken / Tolkcentral Norrbottens län Norrbottens läns landsting / Länssjukvård / ÖNH/Käk / Syn- och hörselenheten Habilitering & Hälsa / s sjukvårdsområde Habilitering och Hjälpmedel / Habiliteringsverksamheten / Tolkcentralen Landstinget i / Hälsa och habilitering / Funktionsstöd och hälsa / Tolkcentralen s landsting / Verksamhetsområde Medicin / Tolkcentral Västerbotten Specialistvården / Hörselvården / Tolk- och Taltjänst Västmanlands län Primärvård / Psykiatri / Habilitering / Tolkenheten Region / Habilitering och hjälpmedel / Tolkcentralen Region Östergötland / Sinnescentrum / ÖNH / Tolkcentral Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 10 (50)

11 Tabell 3 Uppdrag som ingår i Tolkcentralens verksamhet Bildtelefoni Antal studios i bruk Antal studiotimmar under året Taltjänst Text- och bildtelefonordination Övriga uppdrag Nej 0 0 Nej Nej Ja Gotlands län Ja Nej Ja Ja Nej 0 0 Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Jönköpings län Nej 0 0 Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Norrbottens län Ja Nej Nej Nej Nej 0 0 Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej 0 0 Nej Nej Nej Nej 0 0 Nej Nej Nej Västmanlands län Nej 0 0 Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Tabell 4 Tolkcentralens öppettider Tolkcentralens besökstider (normalvecka) Tolkcentralens telefontider (normalvecka) mån-fre , lunch mån-fre , lunch Gotlands län mån-fre :30 mån-fre :30 Enligt överenskommelse mån-fre , lunch mån-tor , fre , lunch mån-tor , fre , lunch Jönköpings län mån-fre , lunch mån-fre , lunch mån-fre mån-fre Norrbottens län Enligt överenskommelse mån-fre , lunch mån-fre mån-fre tis mån-fre , lunch mån-tor , fre , lunch mån-tor , fre , lunch mån-fre mån-fre mån-tor , fre , lunch mån-tor , fre , lunch Västmanlands län mån-fre :00 mån-fre mån-tor , fre mån-tor , fre mån-fre , lunch mån-tor och , fre Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 11 (50)

12 Tabell 5 Bemanning/resurser Hantering av akuta beställningar utanför ordinarie öppettid Finns prioriteringsordning för tolkuppdrag Var/av vem är prioriteringsordningen fastställd Teckenspråkig personal vid tolkbeställning Beredskapstolk Ja Politiker Alltid Gotlands län Telefonlista Ja Politiker Ibland Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Ibland Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Jönköpings län Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Norrbottens län Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Beredskapstolk Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Telefonlista Nej N/A Alltid Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Telefonlista Ja Politiker Alltid Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Alltid Västmanlands län Telefonlista Ja Verksamhetsföreträdare Ibland Beredskapstolk Ja Politiker Alltid Beredskapstolk Ja Verksamhetsföreträdare Ibland Tabell 6 Tolk utanför Sveriges gränser Möjlighet till tolk utomlands Beställningen prövas, med stöd av den fastställda prioriteringsordningen, av tolkchefen och dennes närmaste chef. Antal beställda tolkuppdrag utanför Sverige Antal beviljade tolkuppdrag utanför Sverige 4 4 Gotlands län Beslutas i högre instans 0 0 Beslut om tolk utanför Sveriges gränser tas av förvaltningschef. Uppdrag inom Norden jämställs med uppdrag i Sverige. Uppdrag utanför Norden beslutas av verksamhetschef Jönköpings län Möjligt efter prövning Ansökan till verksamhetschef 0 0 Norrbottens län DB: semesterresa, BD: end arb.resor 0 0 Det finns i dagsläget ingen formulerad begränsning. Uppdragets omfattning, karaktär och budgetförutsättningar är avgörande faktorer vid beslut. Brukaren beställer och framlägger sina behov. Enhetschefen skriver en särskild ansökan som tillstyrks/avslås av förvaltningschefen Det finns möjlighet, men sker enligt prioritering 6 6 Beställningar inom Norden behandlas som inom landet. Övriga länder särskild prövning. ja efter bedömning utifrån gällande prioriteringsgrunder och beslut av verksamhetschef Västmanlands län Bedömning sker för varje förfrågan 4 4 Bedömning utifrån gällande prioriteringsgrunder och beslut av verksamhetschef En bedömning utifrån uppdragets omfattning, uppdragstyp och verksamhetens resurser Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 12 (50)

13 Tabell 7 Övrigt Mottagande av praktikanter (antal veckor per år) Samverkansforum med tolkanvändare Antal gånger per år. Registrering av tolkanvändare vid grupptolkning 9 4 Nej Gotlands län 3 2 Nej 0 2 Ja, i möjligaste mån 22 1 Ja Jönköpings län 16 2 Nej 8 1 Nej Norrbottens län 17 2 Nej 0 4 Ja, i möjligaste mån 27 2 Nej 21 3 Ja, i möjligaste mån 25 2 Ja, i möjligaste mån 10 N/A Ja, i möjligaste mån Västmanlands län 0 2 Ja, i möjligaste mån 46 6 Ja, i möjligaste mån 20 4 Ja, i möjligaste mån Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 13 (50)

14 4 Verksamhetsbeskrivning och profilgrafer Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre än medianen. Verksamhetsbeskrivning Dalarna Tolkcentralen Dalarna har åtta anställda var av två arbetar som samordnare/administratör, fyra teckenspråks/dövblindtolkar, en vuxendöv och en avdelningschef. När efterfrågan på tolkar inte täcks med anställd personal anlitas arvodestolkar och upphandlade tolkbolag. De båda samordnarna är utbildade teckenspråkstolkar vilket medför att tolkcentralen alltid är bemannad med teckenspråkskunnig personal. Verksamheten har ett samarbete med Västanviks folkhögskola gällande teckenspråkstolkning till döva asylsökande. Inga personalförändringar har gjorts under året. Vid årsskiftet 2014 delades Förvaltningen Landstinget Dalarna Hjälpmedel i två förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna och Landstinget Dalarna Hjälpmedel. Tolkcentralen ligger tillsammans med Hörcentralen, Syncentralen, Pedagogiska Hörselvården och Teknisk hörselvård under Landstinget Dalarna Hjälpmedel. De båda förvaltningarna har en gemensam förvaltningschef och under våren genomfördes ett rekryteringsarbete gällande verksamhetschefer för de båda förvaltningarna. Tjänsterna tillsattes i slutet av september %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) 67% 105% 5-23,9% 9, 17% 9,6% 37% -51,5% -14,9% 2,1% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 14 (50)

15 Verksamhetsbeskrivning Gotland Tolkcentralen Visby ingår i kommunikationsenheten. (syn, hörsel, logopedi, resurscenter) Tolkcentralen har gemensam chef med dessa enheter. På tolkcentralen arbetar fyra tolkar, två skrivtolkar samt två teckenspråkstolkar. I uppdraget ingår också samordning för två av dessa. När prioriterade tolkuppdrag inte kan utföras av egen personal anlitas timanställda eller företag från fastlandet. Ingen upphandling med företag är gjord. Kostnaden för uppdragen blir då dyrare pga. resekostnader samt boende. Bildtelefoni.net är en förutsättning för att tolkcentralen ska kunna ha två anställda teckenspråkstolkar. Det gör också att egen personal i större omfattning kan utföra beställda uppdrag. Vi utför uppdragen enligt vår prioriteringsordning. %-avvikelse från Nysam medianvärde Gotlands län AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) 37% 4,2% 14% 73% PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -37,2% -46,4% -32,7% -50,7% 71% 10, -0, Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 15 (50)

16 Verksamhetsbeskrivning Gävleborg Tolkcentralen Gävleborg tillhör Utvecklingsavdelningen vid förvaltningen lednings- och verksamhetsstöd. Tolkcentralen Gävleborg har 2 anställda tolkar - en teckenspråks/dövblindtolk och en vuxendövtolk. Tolkcentralen hade under de 2,5 första månaderna även en samordnare, en tolkchef och en avdelningschef. Resterande del av året arbetade tolkchefen även som samordnare, då samordnartjänsten var vakant. Tolkcentralen har i stor utsträckning anlitat arvodestolkar och upphandlade tolkbolag. Nya rutiner, arbetsbeskrivningar samt prioriteringsordning inom tolkcentralen har tagits fram under året. Tillgången på arvodestolkar/entreprenörer på teckenspråksidan har varit relativt god, men ofta medfört höga reskostnader och restider. Det råder brist på skrivtolkar i det egna länet. Tolkcentralen har då anlitat arvodestolkar/ entreprenörer på skrivtolkningssidan från andra län, vilket medfört höga reskostnader och restider. %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -38,2% -8,2% -14,4% -0,7% -24,3% -28, 25% 88% -63,1% -8,7% -0,1% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 16 (50)

17 Verksamhetsbeskrivning Halland Kortfattad generell organisations/verksamhetsbeskrivning Tolkcentralen är en avdelning inom basenheten Kommunikation. Där ingår även Hörselvård, Syncentral och Resurscentrum för kommunikation, Dako. Personalsituation under året Tolkcentralen är en målstyrd arbetsgrupp utan avdelningschef. Det innebär att vissa av avdelningschefens arbetsuppgifter fördelas bland medarbetarna medan vissa ligger hos verksamhetschefen som även formellt är avdelningschef. Tio personer ar anställda på tolkcentralen. Samtliga medarbetare är tolkar. De administrativa arbetsuppgifterna fördelas inom gruppen. I uppdraget ingår även Taltjänst. Tillgången på arvodestolkar/entreprenörer på teckenspråksidan är relativt god, men medför ofta höga reskostnader. Det råder brist på skrivtolkar. Större förändringar/händelser under året Antalet utförda studiotimmar inom bildtelefoni har ökat. Detta har inneburit ett mer effektivt utnyttjande av resurserna. Kommentar till större avvikelse jämfört med övriga landsting/regioner Halland har relativt få barndomsdöva men fler skrivtolkanvändare. Andel restid/tolkuppdrag är hög. På central nivå i Region Halland har det vid miljöuppföljning konstaterats att bilresandet inom regionens verksamheter är högt. En förklaring är att befolkningen och därmed verksamheterna finns väl spridda längs en lång kustremsa. Tillgängligheten är hög. Att alla anställda är tolkar, varav flera med trippelkompetens, möjliggör ett flexibelt arbetssätt och därmed också hög tillgänglighet. %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,4% -4,2% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) -19,5% -6,9% PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) 15% 16% 5, 34% 31% 2,3% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 17 (50)

18 Verksamhetsbeskrivning Jönköping Kortfattad generell Organisations/verksamhetsbeskrivning 1 februari 2015 övergick Jönköpings läns landsting till Region Jönköpings län. Tolkcentralen omfattas organisatoriskt av habiliteringscentrum, en egen klinik. Inom denna klinik finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, hörselhabilitering, syncentral samt tolkcentral. Habiliteringscentrum tillhör verksamhetsområde psykiatri och rehabilitering. Den enhet som tolkcentralen tillhör omfattas av syncentral, hörselhabilitering och tolkcentral med en gemensam chef. Det chefskapet kommer under 2015 att ändras då syncentralen får en egen ny chef vilket innebär att tolkcentralen och hörselhabilitering har kvar samma chef som tidigare. Framtidsplaner/utvecklingsområden Tolkcentralen arbetar vidare med processområde för utvecklingsfrågor inom tolkområdet bland annat hur vi i framtiden ska hantera akut tolkbehov utanför ordinarie arbetstid. Personalsituation under året Under delar av året har en av teckenspråkstjänsterna och en av skrivtolktjänsterna varit vakant under tjänstledighet. Större förändringar/händelser under året Till följd av tjänstledigheter som inte varit besatta delar av året har mängden köpta tolktjänster påverkats. Länets tolkanvändarantal har ytterligare minskat under Tolkcentralen i Region Jönköpings län har ökat andelen auktoriserade tolkar och numera finns även sjukvårdsauktoriserade teckenspråkstolkar samt syntolkar i verksamheten. Kommentar till större avvikelser jämfört med övriga landsting/regioner Region Jönköpings län ser inga större avvikelser som behöver kommenteras. %-avvikelse från Nysam medianvärde Jönköpings län AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,5% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -9,6% 11% 25% 6,8% -18,7% -8,2% 14% -9,4% 0,2% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 18 (50)

19 Verksamhetsbeskrivning Kalmar Kortfattad generell verksamhetsbeskrivning: Tolkcentralen ingår i kliniken för Habilitering och Rehabilitering på Länssjukhuset i Kalmar och är belägen i externa lokaler en bit ifrån sjukhuset. Tolkcentralen har ett länsövergripande uppdrag vilket innebär att vi täcker hela Kalmar Län. Utvecklingsområden: Under slutet av 2014 påbörjades ett arbete med att modernisera Tolkcentralens tekniska utrustning. Ett arbete med att renodla och förnya avtal med externa tolkar inleddes också. Personalsituation under året: Det finns tre heltidsanställda tolkar, en kurator på 50 %, en tekniker på 20 % och en avdelningschef (som också har flera andra enheter) i vår tjänstestat. Sedan några år tillbaka har det dock varit fyra heltidsanställda tolkar då den ena tjänsten har finansierats av bildtelefonuppdrag. Under 2014 har en tolk slutat och är i dagsläget inte ersatt. Utöver våra landstingsanställda tolkar använder vi ca externa bolags- eller arvodestolkar för att täcka behovet. Större förändringar/händelser under året: I november fick TC en ny chef. %-avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,5% -41,5% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -29,9% 25% -32,2% -41,3% -1, -10,7% 6,8% -1,4% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 19 (50)

20 Verksamhetsbeskrivning Norrbotten Kortfattad generell organisations/verksamhetsbeskrivning Tolkcentralen tillhör nu områden Länssjukvård/Öron-Näsa-Hals/Syn-och hörselenheten. Personalsituation under året På Tolkcentralen finns tio medarbetare; fyra vxd-tolkar, fyra tsp/db-tolkar en samordnare samt en enhetschef/ samordnare. Större förändringar/händelser under året Vi utför tolkning i Bildtelefoni 4 timmar/vecka samt extratimmar vid behov åt bildförmedlingen i Örebro. Under året har ett fortsatt samarbete skett mellan Tolkcentralen och Landstingets änsteknik. Ett projekt där vi testar användning av mobila lösningar för videokommunikation mellan tolk och brukare. Det handlar i första hand om skrivtolkning. Genom att erbjuda tolktjänster på distans till mobila terminaler behöver inte våra tolkar resa i samma utsträckning som idag. Det sparar restid och personalen kan användas till fler tolkuppdrag. %-avvikelse från Nysam medianvärde Norrbottens län AKTIVITETER Antal beställda tolkuppdrag per invånare i länet (813) Antal utförda tolktimmar per invånare i länet (1 623) ,8% RESURSER (KOSTNAD I KRONOR) Totalkostnad (exkl overhead) per invånare i länet (21) Totalkostnad (exkl overhead) per utförd tolktimme (1 221) PRODUKTIVITET (EGEN PERSONAL) Antal utförda tolktim (egen pers) per årsarb egna tolkar (522) Andel timmar uppdragstid av arbetad tid egna tolkar (51) VERKSAMHETSPRAXIS Antal utförda tolktimmar per utfört tolkuppdrag (2,8) Antal restimmar per utfört tolkuppdrag (1,5) Andel utförda tolktim egen pers av alla utförda tolktim (53) PERSONAL OCH UTBILDNING Andel tolkar av all personal (egen personal) (75) 9,6% 23% 27% 51% 7,6% KVALITET Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt (96) -4,6% Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal Graf ID: 3065 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 20 (50)

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

En samlad tolktjänst

En samlad tolktjänst En samlad tolktjänst samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet Betänkande av Tolktjänstutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:83 SOU och

Läs mer

Lotta Coniavitis Gellerstedt 25 februari 2008

Lotta Coniavitis Gellerstedt 25 februari 2008 Landstingens arbete med personer med dövblindhet Sammanställning av de svar som kommit på begäran om uppdatering, komplettering och korrigering av 2006 års redovisningar så att läget avspeglar förhållandena

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kjerstin Greve-Löberg Foto/illustration: Kjerstin Greve-Löberg, Morgan Ceken och Maria Olsson

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Bilaga 5 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med

Läs mer

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag Alternativ telefoni Slutrapport för regeringsuppdrag Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Andreas Richter URN:NBN:se:hi-2010-103133-pdf Artikelnummer: 103133-pdf Publikationen kan beställas på

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Programberedningens verksamhetsrapport 2011

Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Innehåll Programberedningen 1 Disposition 1 Metod 2 Patientgrupper 2 Landstingets hörselvård 3 Samverkan med verksamhetsansvariga 5 Beredningens analys och

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer