Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser"

Transkript

1 Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10

2 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att få svar 4 Samlad kunskap saknas 4 Bakgrund en studie från Socialstyrelsen 4 Resultat av undersökningen 5 Sammanfattning av slutsatser: 6 Diskussion/analys 6 Stora skillnader ingen överblick 6 Skattebetalarnas pengar 6 Ett nationellt register? 7 Tabeller 8 Sidan 2 av10

3 Inledning NHR har genomfört en kartläggning över hur rehabiliteringssituationen av patienter med neurologiska diagnoser ser ut i Sveriges landsting. Medicinsk rehabilitering syftar till att patienten skall kunna behålla och förbättra de förmågor denne redan har och på så vis inte försämras i sin sjukdom. Rehabilitering är mer än bara sjukgymnastik utan kan också innefatta talträning, minnesträning och annat. Det kan också omfatta den arbetsinriktade rehabiliteringen, vars syfte är att personen skall kunna återgå i arbetslivet efter lång tids sjukskrivning. Denna rapport avser endast den medicinska rehabiliteringen, som huvudsakligen är landstingens ansvar. För NHR är rehabilitering ett viktigt opinionsbildningsområde. Då tidigare erfarenheter visar att det råder geografiska skillnader inom detta område, föll det sig naturligt att göra en övergripande undersökning för att få en helhetsbild. Tolkningsram Av Hälso och Sjukvårdslagen (1982:763) 3 b framgår det att Landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna enligt 16 folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas där, 1. habilitering och rehabilitering, 2. hjälpmedel för funktionshindrade, och 3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och hjälpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 b. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag. Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel skall planeras i samverkan med den enskilde. Av planen skall planerade och beslutade insatser framgå. Lag (2000:356). Vad är rehabilitering? Socialstyrelsen definierar rehabilitering på följande vis: Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vidare skriver Socialstyrelsen att Habilitering och rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna ska vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Det är fråga om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna fortsätter så länge individens behov kvarstår. (Socialstyrelsen, 2004, Tillgång till habilitering och rehabilitering för vuxna med funktionshinder en kartläggning ). Sidan 3 av10

4 Frågeställning Vilka former av rehabilitering erbjuder Sveriges landsting? Är rehabiliteringen endast koncentrerad till sjukhusen i form av dagrehabilitering eller kan man som patient även få möjlighet till rehabilitering på klink? Får alla som ansöker om rehabilitering det de har rätt till? Det vill säga; hur många ansöker om det och hur många blir beviljade? Erbjuder alla landsting rehabilitering utanför det egna länet och utomlands? Metod, problem och felkällor Svårt att få svar Undersökningen har varit en enkät (kvantitativ studie) i dataprogrammet Questback. Tanken var att i Questback skulle alla svar sammanställas. Först skickades enkäten ut till enskilda rehabiliteringssamordnare och vårdenhetschefer ute i landstingen. När det sedan visade sig att de skickat iväg enkäterna till enskilda personer som sedan vidarebefordrat enkäterna har de försvunnit. I en del fall hade de kontaktade personerna slutat arbeta där. I ungefär fem fall har dock svar kommit in under de första veckorna. När denna metod inte visat sig fungera skickades enkäten via diarium/registrator. Det fungerade med blandad framgång. Ibland skickades dem vidare och några fall visade det sig att landstingen inte diarieför inkommande brev. Många telefonsamtal har det varit och mycket runtlotsande som lett till ingenstans också. Ofta har det varit nödvändigt att upprepa för samma person vid samma tillfälle att vi ringt angående en enkät och inte i något annat syfte. Ibland har vi blivit kopplade till en sjuksköterska eller sjukgymnast i tron om att vi ringer som patient och att det är undertecknad som behöver rehabilitering. Detta trots att vi tydligt talat om att vi ringt angående en enkätundersökning från Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Samlad kunskap saknas Problemet har varit att svarspersonerna i regel bara kunna svara för sin enskilda enhet/avdelning och inte för hela länet. Vi har fått bilden av personer högre upp dvs. hälso- och sjukvårdschefer inte vet som sker på enskilda avdelningar och tvärtom. Enheterna inom organisationen verkar vara så pass självstyrande att det inte heller finns någon gemensam statistik för hela länet. Därför är det svårt att veta om svarssiffrorna gäller för en enskild klinik eller för ett helt län. Det har även varit svårt att hitta statistik gällande rehabiliteringen genom externa källor. Det kan tyckas vara enkelt att leta via databaser från Sveriges kommuner och Landsting, Socialstyrelsen eller Statistiska Centralbyrån. Även här har det varit svårt att hitta material, och sökordet rehabilitering har automatiskt associerats med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för personer med depression, ångest och utbrändhet. Bakgrund en studie från Socialstyrelsen Att siffror för rehabiliteringen sällan kan sammanställas bevisas också i Socialstyrelsens rapport från 2004 Tillgång till habilitering och rehabilitering för vuxna med funktionshinder Sidan 4 av10

5 - en kartläggning. Där menar Socialstyrelsen att landstingen i regel inte själva har kartlagt behoven om rehabiliteringsinsatser. Ytterligare ett problem är att rehabiliteringsinsatserna ofta är koncentrerade på flera kliniker/enheter till exempel neurologiska rehabiliteringsenheter, rehabiliteringsmedicin liksom geriatriska avdelningar. Ovan nämnda rapport från Socialstyrelsen visar också att tidiga och samordnade rehabiliteringsinsatser är de mest lönsamma, både kortsiktigt och långsiktigt. Det framgår också att rehabiliteringen saknar en sammanhållen organisation, istället är det enstaka klinker som får ta ansvaret. Generellt sett har landstingen inte heller en sammanhållen organisation för detta. Av rapporten framgår det också att det ofta saknas en administrativledning gällande rehabiliteringsfrågorna, vilket gör det mycket svårt att få en övergripande bild av hur rehabiliteringsinsatserna ser ut i ett helt landsting. Det framgår även av Socialstyrelsens rapport från 2004 att individuella rehabiliteringsplaner inte alltid upprätts, trots att landstingens skyldighet enligt Hälso- och Sjukvårdslagen. Detta trots att detta är ett mycket bra sätt att faktiskt strukturera upp rehabiliteringen. Socialstyrelsens undersökning omfattar inte bara patienter med neurologiska diagnoser utan även neuropsykiska, psykiska, utvecklingsstörning, hörselnedsättningar, talsvårigheter, synsvårigheter och rörelsehinder. Slutsatserna som Socialstyrelsen gör är: Landstingen saknar ofta verksamhetsplanering för rehabiliteringsinsatserna. Medvetenheten om att landstingen är skyldiga att erbjuda individuella rehabiliteringsplaner är låg. Rehabiliteringsplanerna bör användas i större utsträckning än i de gör i nuläget. Landstingens kartläggnings- och redovisningssystem omfattar inte rehabiliteringsinsatserna och därför är det svårt att bedöma hur stort behovet är liksom hur mycket resurser som avsätts för rehabilitering. Landstingen saknar system för resultatuppföljning av rehabiliteringsinsatserna. Resultat av undersökningen Vilken form av vård man får som patient beror till stor del på postnumret. I Kronobergs län får i stort sett alla rehabilitering inom länet. Å andra sidan fick bara 3 personer rehabilitering i annat län och ingen rehabilitering utomlands. Gävleborg erbjuder varken rehabilitering utanför länet eller i ett annat land. Dalarna erbjuder både rehabilitering utanför länet och i annat län. Å andra sidan är det bara 36 stycken av 54 som får det beviljat. När det gäller rehabilitering utomlands har 5 av 21 fått den möjligheten. Siffrorna gäller för I Västernorrland fick endast 1 person av 5 sökande rehabilitering utomlands. Intressant att notera är att svarsfrekvensen är högre när det handlar om rehabilitering i andra län och utomlands, istället för inom det egna länet. Kan detta vara ett tecken på att det finns en mera samlad organisation kring den rehabiliteringen än den som sker inom länet? Dalarna, Halland, Jönköpings län, Kronoberg, Sörmland, Uppsala län, och Västra Götalandsregionen erbjuder rehabilitering i andra län. Gävleborg och Västernorrland gör det Sidan 5 av10

6 inte. Ett problem med statistiken i Västra Götaland är att de har samlad statistik för de remisser som inkommer avseende utomlänsrehabilitering och utomlandsrehabilitering. Dalarna, Halland, Jönköpings län, Uppsala län, Västernorrland och Västra Götalandsregionen erbjuder rehabilitering utomlands, medan Gävleborg och Kronoberg gör det inte. Blekinge län har svarat, men det råder oklarheter i om de beviljar utomlandsrehabilitering eller inte. Stockholms län, liksom Örebro län och Norrbottens län har uppgett att de har svarat på enkäten. Dessa svar har dock inte kommit in. Därför är det svårt att göra en bedömning angående rehabiliteringsinsatserna i dessa län. Övriga landsting har inte svarat på enkäten, därför är det också svårt att jämföra resultaten landstingen emellan. I samband med Socialstyrelsens rapport från 2004 gjordes också en undersökning på hur bra landstingen redovisar sina rehabiliteringsinsatser. Resultatet visade på stora regionala skillnader. Jönköpings län visade på bäst resultat, följt av Örebro län, Gävleborg, Halland och Jämtland. Ungefär hälften av alla landsting redovisar inte sina rehabiliteringsinsatser. Norrbotten, Västerbotten och Skåne redovisar varken rehabiliteringsinsatser eller habiliteringsinsatser. För att göra en återkoppling till vår enkätundersökning var det just Jönköping, Gävleborg och Halland som svarade först. Sammanfattning av slutsatser: De problem som socialstyrelsen pekade på 2004 verkar vara kvar Postnumret spelar roll för vilken vård man får Det saknas samordning av insatserna och det saknas kunskap om vad som pågår uppåt och nedåt i organisationen Många landsting redovisar inte sina rehabiliteringsinsatser Fler redovisar insatser i andra landsting och utomlands än i det egna landstinget Det saknas samlad statistisk över rehabiliteringen i landstingen och nationellt Diskussion/analys Stora skillnader ingen överblick Enkäten visar, trots det stora bortfallet av data att det råder stora regionala skillnader. Både när det gäller antalet sökande och antalet beviljade insatser. Siffrorna kan i och för sig förklaras med att befolkningsmängden varierar emellan de olika länen. Det bor ju betydligt fler personer i Stockholms län än i Norrbotten. Samtidigt kan man ju fråga sig om det är så att många inte vet om att det till exempel är möjligt att bli beviljade rehabilitering utomlands i till exempel Västernorrland. En fråga som vi personligen har haft under denna undersökningsperiod är Kastar de pil med skattebetalarnas pengar. Anledningen är att vi oftast har fått intrycket att det inte råder någon egentlig koll på hur rehabiliteringen ser ut. Vem ska man vända sig till och vem som besitter vilken kunskap? Varför finns det inte någon samlad statistik? Skattebetalarnas pengar De senaste årens debatt om hur skattepengarna ska användas är en minst sagt politisk fråga. Den offentliga sektorn har i regel hårda sparkrav, och man inte vill slösa med Sidan 6 av10

7 skattebetalarnas pengar. Men om landstingen inte för någon statistik på hur de använder sina pengar på rehabilitering, hur ska de då veta hur stor del av sin budget de avsätter åt dem? Problemet kanske inte är skatteuttaget kontra sparkravet i sig, utan att landstingen inte själva är medvetna om hur de använder sina pengar. Om de inte vet hur pengarna används, hur ska man då kunna avgöra om de arbetar effektivt? Det kan vara på plats att fråga sig om landstingen också varit ansvariga för hemtjänst- och assistanskostnader med mera, hade de då tagit ett större ansvar gällande rehabiliteringen? Ett nationellt register? Det borde onekligen vara ett allmänintresse att man verkligen investerar i att kartlägga hur behovet av rehabiliteringsinsatser egentligen ser ut. Då kan landstingen mäta om de verkligen arbetar effektivt och hur mycket pengar de verkligen måste avsätta åt rehabilitering. Vidare kan dylika register användas för att landsting kan lära sig av de som lyckas bäst samtidigt som man kan sätta tryck på den som lyckas mindre bra. På sikt borde detta leda till att patienten blir friskare och att andra samhällskostnader minskar. Ett bra exempel på detta är det nationella kvalitetsregistret för strokevården. Så är det inte dags att på allvar överväga att inför någon sorts nationellt kvalitetsregister för rehabiliteringen i landstingens regi? Sidan 7 av10

8 Tabeller Rehabilitering inom länet Landsting/region Vilka former av rehabilitering erbjuder Hur många ansökte om rehab.? Hur många blev beviljade? ni? Blekinge 80 (till Valjeviken) 40 (till Valjeviken) Dalarna Gotland Gävleborg Dagrehab. 200 st 193 st Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Rehab. med övernatting Dagrehab. och rehab med övernattning Rehab. med övernattning Rehab med övernattning Vet ej Vet ej 260 st Vet ej 285 st 285 st Sidan 8 av10

9 Utomlänsrehabilitering Landsting/region Erbjuder ni rehabilitering utanför det egna länet? Hur många ansökte? Blekinge Dalarna Ja Gotland Gävleborg Nej - - Halland Ja Jämtland Jönköping Ja 11 4 Kalmar Kronoberg Ja 7 3 Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland* Ja Uppsala Ja, i enstaka fall Ca 20 5 Värmland Västerbotten Västernorrland Nej Vet ej Vet ej Västmanland Västra Götaland** Ja 780 (Sverige och utomlands) Hur många blev beviljade? Örebro Östergötland * Svaren avser endast de remisser som kommer in till länssjukhuset i Nyköping ** Siffrorna avser de remisser som kommer in både när det gäller rehabilitering i andra län och utomlands 281 Sidan 9 av10

10 Utomlandsrehabilitering Landsting/region Erbjuder ni rehabilitering utomlands? Hur många ansökte? Blekinge Tror inte det Dalarna Ja 21 5 Gotland Gävleborg Nej - - Halland Ja Jämtland Jönköping Ja Kalmar Kronoberg Nej - - Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Ja Vet ej 3 Värmland Västerbotten Västernorrland Ja 5 1 Västmanland Västra Götaland** Ja 780 (Sverige och utomlands) Hur många blev beviljade? Örebro Östergötland ** Siffrorna avser de remisser som kommer in både när det gäller rehabilitering i andra län och utomlands 68 Referenser: Hälso och Sjukvårdslag (1982:763) Socialstyrelsen (2004): Tillgång till habilitering och rehabilitering för vuxna med funktionshinder en kartläggning Artikel nr: Rapportförfattare: huvuddelen är gjord av Hillevi Sundholm som är student på Örebro Universitets socionomprogram Sidan 10 av10

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 03 Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd En sammanställning av enkät 03 från projektet Bättre psykosvård

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Bilaga 5 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med

Läs mer

2006:1. SASSAM-kartläggning. Försäkringskassans metodundersökning 2004 ISSN 1653-3259

2006:1. SASSAM-kartläggning. Försäkringskassans metodundersökning 2004 ISSN 1653-3259 2006:1 SASSAM-kartläggning Försäkringskassans metodundersökning 2004 ISSN 1653-3259 Sammanfattning Försäkringskassan har tagit fram gemensamma metoder och aktiviteter för handläggningen av sjukfall. Ett

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting.

Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting. Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting. A survey of whether and how occupational therapists use rehabilitation plans within Örebro County

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer