Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete."

Transkript

1 Minnesanteckningar från samverkansmöte Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands län HRF, Hörselskadades Distrikt i Sthlms län, Rådet för text- och tolkfrågor HRF, Hörselskadades Distrikt i Sthlms län, CI-föreningen DHB Östra Tolkcentralen Habilitering & Hälsa 1 Inledning och presentation Tolkcentralen, Tc, hälsade alla välkomna till årets första samverkansmöte och därefter gjordes en kort presentationsrunda. En ny representant från DHB Östra välkomnades särskilt. Ingen representant från FHDBF eller VIS var närvarande. Barbara Hallsén, H&H, informerade om att hon kommer att gå i pension den 1 mars och tackade alla för ett gott samarbete. Barbara Hallsén kommer att efterträdas av Anna-Lena Christensson Österberg, som nu är chef för socialtjänsten vid Östermalms stadsdelsförvaltning. Hon kommer, precis som Barbara, att få introduceras till tolkverksamheten. Anna-Lena Christensson Österberg tillträder den 29 april. Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. 2 Föregående minnesanteckningar Inga kommentarer gjordes. 3 Verksamhetsuppföljning, statistik Statistik för perioden januari till december 2012 med jämförelsetal 2011 delades ut. De rutor som är ifyllda med gul färg gäller statistik från januari till oktober. Totalt gjordes tolkbeställningar under Av dem utfördes tolkuppdrag, vilket är något färre jämfört med 2011 (19 006). Totalt bristades tolkuppdrag och bristprocenten slutade på 5,5% för Sammanfattningsvis har Tolkcentralen nått målet för HSF, beställarna har uppdragit åt Tolkcentralen att utföra minst tolkuppdrag. SDUR undrade vad de andra siffrorna (5 167 st) står för när man jämför det totalt antalet beställda uppdrag med totalt utförda och den totala bristen. Tc svarade att det är avbokade tolkuppdrag. Tolkcentralen förmedlar även uppdrag åt annan betalare, till exempel när tolkanvändare från andra landsting beställer tolk i Stockholm. Då går det iväg en faktura till den Tolkcentral som tolkanvändaren är folkbokförd i. Endast i mån av tid har Tolkcentralen förmedlat tolkservice till olika myndigheter, eftersom Tolkcentralens uppdrag gäller vardagstolkning och har upphandlat tolkbolagen för detta. För brukargruppen barndomsdöva minskade antalet beställningar något jämfört med Tolkbristen ökade något under 2012 och hamnade på 5,4 % mot 5,0 %

2 För gruppen dövblinda ökade antalet beställningar jämfört med 2011, medan tolkbristen minskade med 1,7 % och slutade på 4,7 % för Även för gruppen vuxendöva ökade antalet beställningar. Från st år 2011 till 1394 st för Bristen för 2012 hade ökat ytterligare och uppgick till 9,7 % jmf med 8,4 % Det totala antalet beställda timmar (tolktiden) minskade under 2012 till timmar från timmar Totalt utfördes timmar för 2012, vilket är en minskning med timmar, jämfört med Antalet besök minskade under En konsekvens av allt färre besök ledde till att Tolkcentralen ändrade öppettiderna då den nya avtalsperioden trädde i kraft. Sedan 1 november 2012 har Tolkcentralen öppet för besök två halvdagar i veckan, måndagar och onsdagar mellan klockan Antalet akuta uppdrag under beredskap minskade under perioden och uppgick till 147 stycken för Året innan var det 178 stycken. Tolkcentralen känner till att det finns platser som inte beställer tolk till akuta uppdrag. Det kan finnas flera skäl till att man inte beställer akuttolk. Dels kan det bero på bristande information. En del vårdinrättningar tror att de måste betala, som man gör för språktolkar. En annan förklaring till att akuttolk inte bokas är att det kan finnas personer som arbetar på avdelningen och som kan lite teckenspråk. Tolkcentralen har informerat HSF om att de behöver gå ut med information till samtliga akutmottagningar om hur man bokar akuttolk. Det är viktigt att Tolkcentralen får in synpunkter om man har nekats att få akuttolk så att Tolkcentralen kan föra den informationen vidare. Sedan det nya tolkavtalet trädde i kraft så har bristen kunnat hållas på en låg nivå. I januari, i år, var det endast 0,8 % brist. Endast 16 tolkuppdrag hade det inte kunnat hittas tolk till. Det som fortfarande är oroväckande är att bristen är hög hos gruppen vuxendöva. I januari så beställdes 97 uppdrag, varav 63 utfördes och 7 tolkuppdrag bristades. Det innebär en brist på 7,2 %. Januari 2012 var bristen på 13,4 %. Fr o m 1 nov 2012 har tre tolkbolag upphandlats inom objekt 3, som gäller utbildade vuxendöv-/skrivtolkar. Därtill har vi ytterligare ett tolkbolag i objekt 4, dvs outbildade skrivtolkar. Tolkcentralen räknade med att dessa fyra tolkbolagen skulle täcka volymen, enligt de inlämnade anbuden. Då detta inte har räckt har Tolkcentralen försökt att direktupphandla fler tolkbolag, vilket inte har lyckats med. Andra lösningar som distanstolkning diskuteras. En ljuspunkt är, att det till sommaren kommer nio skrivtolkar som är färdigutbildade, efter den ett-åriga skrivtolkutbildningen på Södertörns folkhögskola i Stockholm. Hrf, Rådet för tolk- och textfrågor passade under punkten på att informera om att en flytt av distriktet kommer att göras från Rosenlunds sjukhus, våning 9. 4 Aktuell information Tolkcentralen informerade om sin flytt till nya lokaler, men just nu är det osäkert när den blir av. Mer information kommer. Det nuvarande kontraktet på Norrtulls sjukhus löper ut sista december Skälet till att Tolkcentralen ska flytta tidigare är Norrtulls sjukhus är sålt och 2

3 att ett gymnasium kommer att flytta in till hösten 2013 och området kommer att bli en stor byggarbetsplats. Den lokal som är aktuell ligger på Observatoriegatan 18. Tanken är att samverkansmötena efter e vinflytt kan hållas på den nya adressen som har en tillgänglig ingång utan trappor. Vilka nya lokaler Dövblindteamet ska flytta till är fortfarande oklart. Dövblindteamet behöver anpassa sina lokaler till deras målgrupper. Det finns ytterligare två verksamheter inom H&H, vid Norrtulls sjukhus. Den ena, Habiliteringscenter Stockholm, kommer att flytta till Brommaplan, den andra, Tittut, kommer förmodligen att flytta till Rosenlunds sjukhus. Tc hade ingen information gällande vad som kommer att hända med DBA, om de får vara kvar vid Norrtulls sjukhus eller inte. DBA är en verksamhet som ligger inom Stockholms stad och inte inom landstinget. Tolkcentralen fortsatte informera om att två informella möten har hållits med tolkbolagen. Av totalt 17 tolkbolag var 15 närvarande. Mötena handlade bland annat om Tc.s flytt, avtalsfrågor, uppföljning av tolkbolagens tolktimmar med mera. Tolkcentralen kommer regelbundet att följa upp tolkbolagens kapacitet för att på så sätt försöka undvika förändringar i den nuvarande rangordningen. Det har framkommit synpunkter från brukarorganisationerna att tolkbolagen sätter för oerfarna och nyutbildade tolkar på läkarbesök. Tc förklarade att det kan bero på att många tolkar har kännedom om hur ett läkarbesök går till och att det går att stoppa sjukvårdspersonal för att fråga om. Ansvaret för att rätt tolk är på rätt plats ligger hos tolkbolagen och Tc ser till att vidarebefordra information löpande till tolkbolagen då generella synpunkter framkommit. Det är en fråga också för tolkutbildningarna och hur nyexaminerade tolkar internutbildas hos sina arbetsgivare, tolkbolagen. För många tolkbolag är det en kostnadsfråga. Det blir svårt för tolkbolagen att gå dubbelt på vissa tolkuppdrag då endast en tolk får betalt. Tolkcentralen informerade att när det gäller just läkarbesök så har Tolkcentralen möjlighet att göra avsteg från rangordningen. Om ett särskilt tolkönskemål finns vid beställningstillfället så tillmötesgås det. DHB Östra framförde att många tolkar som bokas till uppdrag med barn använder för avancerat teckenspråk och önskar ha tolkning mer på barnens nivå. En särskild specialisering på tex förskoletolkar efterlystes. Tc svarade att det inte finns någon särskild utbildning, och att det är olika från tolk till tolk. Det är viktigt att tolken är lämplig och har rätt kompetens för uppdraget. Tc informerade om att en utökning av en handläggartjänst till Tc och att en annons har varit utlagd. Vecka 10 kommer intervjuerna att påbörjas. Tillsättning är beräknad till i början av juni månad. H&H kommer att lansera en ny webbplattform, som är planerad att komma igång den 18 mars. Som webbanvändare finns möjligheten att komma åt olika verksamheter på tre olika sätt. En ingång är via olika funktionsnedsättningar. Det finns även möjlighet att välja enhetens namn, eller så kan man använda sökfunktionen. Mer info kommer. 3

4 5 Intresseorganisationernas frågor SDF undrade om tolkbolaget som ligger först i rangordning tar samtliga beställningar. Tc svarade att tolkbolagen har lämnat in ett visst antal timmar som de ska leverera. Tolkbolagen får varken ta för få eller ta för många uppdrag. För att undvika att det blir ändringar i rangordningen så gör Tc noggranna uppföljningar. SDF frågade hur många procent av alla tolkbeställningar som har hamnat hos bolag nr 1. Tc svarade att syftet med uppföljningarna av tolkbolagen är att det ska finnas en spridning av kapaciteten. Tanken är inte att alla tolkuppdrag ska gå till ett enda tolkbolag. SDF undrade hur tolkbristen ser ut sedan det nya tolkavtalet trädde i kraft den 1 november Tc svarade att bristen har minskat och just nu ligger tolkbristen på låga 0,8 %. Siffrorna för november förra året var 8,4 %. Det är svårt att exakt veta vad skillnaderna beror på. När det är hög tolkbrist så kan det handla om att tolkbolagen har många andra uppdragsgivare, vilket gör att det finns färre tolkar till vardagstolkning. Det kan också vara ett högt tryck på antalet tolkbeställningar en viss månad. SDF frågade när man får göra avsteg från rangordningen. Tc informerade om fem olika kategorier av skäl till att göra avsteg: 1. Integritet (t ex läkar- eller psykologbesök, eller andra känsliga samtal) 2. Kompetens (ett visst tolkuppdrag kan kräva en speciell kompetens som en viss tolk har) 3. Specifika behov ( t ex brukare med särskilda behov eller barn som precis börjat anv tolk) 4. Oåterkalleliga ( t ex dop, bröllop, begravningar) 5. Akuta eller högt prioriterade uppdrag DHB Östra framförde att de automatiska bekräftelserna innehåller för lite information. Eftersom DHB Östra gör beställningar till samma plats, men på olika adresser är det svårt att uppfatta vilken beställning det gäller. Vid tolkbekräftelsen anges inte adressen utan endast platsen. DHB Östra efterlyste även mobilnummer till tolkarna. Tc svarar att i detta fall kommer Tc att se över hur adresserna är inlagda så att DHB fortsättningsvis ska kunna se skillnad. Vad gäller kontaktuppgifter till tolkarna så hänvisar Tc till tolkbeställaren att kontakta respektive tolkbolag, som framgår av bekräftelsen av tolk. SDUR tycker att det fungerar smidigt att göra långbeställningar i Tolkportalen, till skillnad mot enstaka beställningar som är enklare att göra per mail. En positiv sak med Tolkportalen är att man kan följa sina beställningar. DHB Östra undrade om de kan göra långbeställningar i Tolkportalen trots att de inte har personnummer på tolkanvändarna. Den typen av beställningar som DHB Östra gör, till olika medlemsaktiviteter, bokas oftast långt i förväg. Det är svårt att vet hur många tolkanvändare som kommer att delta vid beställningstillfället. 4

5 Tc svarade att det finns flera skäl till varför det är viktigt att Tc får med brukarnamnen. Dels för att förhindra en jävsituation, som tolkbolagen kan bedöma efter att de fått veta namnen. Dels kan det handla om varifrån tolkanvändaren kommer, då varje enskilt landsting svarar för sina folkbokförda tolkanvändare. Tc behöver dessutom få veta hur många och unika tolkanvändare som tolktjänsten omfattar. Det är en uppgift som ska stå med i Tc verksamhetsberättelse och som landstingets beställarorganisation behöver få veta. 6 Övrigt Tc informerade att statistik för januari 2013 och verksamhetsberättelse kommer att bifogas minnesanteckningarna. Nästa samverkansmöte hålls den 30 maj kl 13:30-15:30. Tolkcentralen tackar samtliga för mötet och ansvarar för minnesanteckningarna. 5

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Bilaga 5 Bildtelefoni.net

Bilaga 5 Bildtelefoni.net Bilaga 5 Bildtelefoni.net Mer än en gång per dag 18% 9 En gång per dag 14% 7 2-4 gånger per vecka 46% 23 1 gång per vecka 8% 4 Några gånger per månad 10% 5 1 gång per månad 2% 1 Några gånger per år 2%

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Programberedningens verksamhetsrapport 2011

Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Innehåll Programberedningen 1 Disposition 1 Metod 2 Patientgrupper 2 Landstingets hörselvård 3 Samverkan med verksamhetsansvariga 5 Beredningens analys och

Läs mer