Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri"

Transkript

1 Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: Kontaktperson Dag Gjesteby Olof Larsson E-post: Tel: / Peter Molin E-post: E-post: Lena Kirkegaard E-post: Sven Nilsson E-post:

2 Nyckeltal 2002 Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri 0. Inledande text sida 2 1. Psykiatri sida Vuxenpsykiatri sida Barn- och ungdomspsykiatri sida Landstingsprofiler psykiatri sida 14 Tabellbilaga i separat Excel-fil : * Vuxenpsykiatri * Barn- och ungdomspsykiatri Sida 1

3 Nyckeltalssamverkan 2002 För nionde året i rad har en grupp landsting, med Helseplan som operatör, tagit fram nyckeltal för sin hälso- och sjukvård. Antal deltagande landsting har successivt ökat och vilka landsting som deltar inom de olika områdena framgår av delrapporterna. I materialet beskrivs befolkningens hälsa, befolkningens vårdkonsumtion, primärvårdens- och sjukhusens produktion samt landstingens nettokostnader och verksamhetens totalkostnader. Materialet kan användas inom olika delar av organisationen som ett hjälpmedel i uppföljning och prioriteringar av resurser. Verksamhetsansvariga kan genom nyckeltal få signaler om utvecklingen av egen verksamhet för att kunna göra nödvändiga förändringar. Jämförelser inom hälso- och sjukvård är komplicerat. Det kommer alltid att finnas olikheter mellan landsting, mellan sjukhus och mellan vårdcentraler och ingen jämförelsestudie kan eliminera hela denna osäkerhet. Även om nyckeltalen bara visar en del av sanningen, har arbetet visat sig vara ett värdefullt verktyg vid uppföljning och analys av hälso- och sjukvård. Intentionerna med nyckeltalssamverkan är att ta fram data så att varje landsting ska kunna jämföra sin hälso- och sjukvård med motsvarande i andra landsting. Avsikten är att nyckeltalssystemet ska kunna utvecklas till ett generellt accepterat system för kontinuerlig uppföljning av den egna verksamheten. En utvecklingsambition som NYSAM delar med Landstingsförbundet och Socialstyrelsen. Genom utvecklingsarbetet har man i betydande grad diskuterat och formulerat gemensamma krav (definitioner, metoder, registreringsrutiner, mm) på ett sådant system. I framtiden gäller det att försäkra sig om att alla driftsenheter som ingår i studien, använder de definitioner man har kommit överens om. NYSAM leds av en styrgrupp med representanter för samtliga deltagande landsting, Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och där Helseplan också är representerade. Samarbetet med Landstingsförbundet bör kunna leda till stora vinster för det nationella utvecklingsarbetet. Landstingen har själva tagit fram (baserat på enhetliga definitioner), kvalitetssäkrat och levererat sifferuppgifter från år Grundprincipen är att ansvarig chef på enskilda vårdcentraler och sjukhuskliniker själv ska vara ansvarig för sina siffror. Nyckeltal 2002 redovisas i en huvudrapport och 22 delrapporter: befolkningens hälsa, vårdkonsumtion, primärvård, psykiatri, medicin m m, onkologi, hud, barn, kirurgi m m, ortopedi, kvinnosjukvård, ögon, ÖNH och medicinsk service (9 delrapporter). Effekter av hälso- och sjukvårdens insatser är ett viktigt utvecklingsområde för NYSAM. Tidigare har sjukvårdens verksamhet enbart beskrivits i form av konsumtionsdata, resursinsatser och produktivitetsmått. Detta nya område syftar till att komplettera nyckeltalen med indikatorer om hälsoförhållanden relaterade till hälso- och sjukvårdens mål. Indirekta mått på effekter har hämtats ur olika centrala register men ambitionen är att kunna ta fram mer direkta data. NYSAM kommer att utvecklas enligt sin verksamhetsplan. Det innebär bland annat att ytterligare landsting som är beredda att acceptera de krav som ställs på aktivt deltagande och kvalitetsambitionerna välkomnas. För Styrgruppen i juni 2003 Sven-inge Carlson, ordf. Peter Molin Sven Nilsson Olof Larsson Lena Kirkegaard Dag Gjesteby, operatör Helseplan Sida 2

4 1. Psykiatri Nysam Med psykiatri avses såväl vuxenpsykiatri som barn- och ungdomspsykiatri. 1.1 Vuxenpsykiatri Nyckeltal för vuxenpsykiatrin redovisas på länsnivå och på en aggeregerad enhetsnivå (alla kliniker/ driftsenheter i landstinget är summerade till en driftsenhet). Utvecklingsgruppen arbetar fortfarande med att förbättra och utveckla frågorna och definitionerna. Detta ger ett visst utrymme för olika tolkningar, vilket kan leda till att inrapporteringen för år 2002 kan variera lite från landsting till landsting. Materialet är fortfarande under utveckling och måste användas med en viss försiktighet. Utvecklingsgruppen för vuxenpsykiatri har även fortsatt arbetet med GAF-mätningar inom öppenvården. Det har också startas upp ett utvecklingsprojekt med GAF-mätningar inom slutenvården och ett utvecklingsprojekt rörande kvalitetsstjärnan. Dessa material publiceras i separata rapporter till deltagande enheter. OBS! Detta är förste året personalkostnader och arbetade timmar är uppdelat på slutenvård respektive öppenvård. Alla har inte rapporterat in data enligt den nya uppdelningen. Nyckeltal baserade på dessa grunddata är förbundet med osäkerhet. Antal VTF totalt per inv 18 år+ (: Psykoger ingår) Sida 3

5 Antal besök per inv 18 år+ (: Psykoger ingår) Läkarbesök Besök övrig personal Personalkostnader i kronor per inv 18 år+ (: Psykoger ingår) Sida 4

6 Antal årsarbetare totalt per inv 18 år+ (: Psykoger ingår) Antal VTF totalt (+P2+P3) per årsarb läkare sv (: Psykoger ingår) Sida 5

7 Antal disp vårdplatser per inv 18 år+ (: Psykoger ingår) Antal VTF totalt (+P2+P3) per vårdplats (: Psykoger ingår) Sida 6

8 Antal läkarbesök per årsarb läkare öv (: Psykoger ingår) Antal besök övrig personal per årsarb övrig personal öv (: Psykoger ingår) Sida 7

9 Antal vårddagar totalt per vårdtillfälle (+P2+P3) (: Psykoger ingår) Antal besök övrig personal per läkarbesök (: Psykoger ingår) Sida 8

10 %-andel nybesök-p hos läkare (: Psykoger ingår) %-andel nybesök-p hos övrig personal (: Psykoger ingår) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Sida 9

11 1.2 Barn- och ungdomspsykiatri Nysam Nyckeltal för barn- och ungdomspsykiatri redovisas på länsnivå och enhetsnivå. Med enhetsnivå avses mottagningar, avdelningar etc. Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård har oftast det primära ansvaret för ett bestämt upptagningsområde vilket gör det intressant att fokusera på de enskilda enheterna och inte på kliniknivån. För utvecklingsgruppen har det varit viktigt att fastslå att alla enheter kan redovisa de olika typerna av beslutade och definierade prestationer. Därför kan te x vårdavdelningar redovisa sin produktion i form av såväl vårddagar, besök, prestationsbesök och dagvårdsbesök. Det viktiga är således vad som görs och inte var det görs. Det redovisas bl a prestationer benämnda besök samt prestationsbesök. Begreppet besök utgår från antalet patienter och begreppet prestationsbesök utgår från antalet vårdgivare. Kommentar till siffror för BUP : Barn- och ungdomspsykiatrin i läns landsting har enheter som delvis har uppdrag som riktar sig till patienter som är äldre än den ordinarie målgruppen. Nyckeltal BUP länsnivå Antal vårddagar per inv 0-17 år Antal VDG 7-dygnsenhet Antal VDG 5-dygnsenhet Antal VDG familieenheter Sida 10

12 Nyckeltal BUP länsnivå Antal besök per inv 0-17 år Antal prestationsbesök / 1000 inv Antal besök egna lt / 1000 inv Nyckeltal BUP länsnivå Sida 11

13 Nyckeltal BUP länsnivå Antal årsarbetare per inv 0-17 år Nyckeltal BUP länsnivå Antal nybesök per 1000 inv 0-17 år us us us Sida 12

14 Nyckeltal BUP länsnivå Andel vårddagar i procent långa vårdtider, 7-dygns akut o korttidsvård us us us 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Nyckeltal BUP länsnivå Antal invånare per anställd med leg psykoterapeututbildning 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Sida 13

15 1.3 Landstingsprofiler psykiatri Nysam Psykiatrimaterialet presenteras här uppdelat på vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, men i samma graf för att visa hur det enskilda landstinget skiljer sig från medianvärderna från alla Nysamlandstingen. Landstingsprofilen visar vissa nyckeltal för respektive vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspyskiatri på länsnivå. Nyckeltal 2002 Psykiatri länsnivå %-avvik från Nysam-median Profil : % % 15 % 3 45 % 6 Vuxenpsyk Antal VTF totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / inv 18 år+ Antal besök övrig personal / inv 18 år+ Personalkostnader totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / årsarb läkare Antal besök övr pers / årsarb övr personal Antal VTF / inv 0-17 år BUP Antal besök egna lt / inv Antal årsarbetare / inv 0-17 år Antal VTF 7-dygnsård / vårdplats Antal vårddagar per VTF 7-dygnvård 113 % Sida 14

16 Nyckeltal 2002 Psykiatri länsnivå %-avvik från Nysam-median Profil : % % 15 % 3 45 % 6 Vuxenpsyk Antal VTF totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / inv 18 år+ Antal besök övrig personal / inv 18 år+ Personalkostnader totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / årsarb läkare Antal besök övr pers / årsarb övr personal Antal VTF / inv 0-17 år BUP Antal besök egna lt / inv Antal årsarbetare / inv 0-17 år Antal VTF 7-dygnsård / vårdplats Antal vårddagar per VTF 7-dygnvård Nyckeltal 2002 Psykiatri länsnivå %-avvik från Nysam-median Profil : % % 15 % 3 45 % 6 Vuxenpsyk Antal VTF totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / inv 18 år+ Antal besök övrig personal / inv 18 år+ Personalkostnader totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / årsarb läkare Antal besök övr pers / årsarb övr personal 89 % Antal VTF / inv 0-17 år Antal besök egna lt / inv Antal årsarbetare / inv 0-17 år Antal VTF 7-dygnsård / vårdplats Antal vårddagar per VTF 7-dygnvård BUP Sida 15

17 Nyckeltal 2002 Psykiatri länsnivå %-avvik från Nysam-median Profil : % % 15 % 3 45 % 6 Vuxenpsyk Antal VTF totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / inv 18 år+ Antal besök övrig personal / inv 18 år+ Personalkostnader totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / årsarb läkare Antal besök övr pers / årsarb övr personal Antal VTF / inv 0-17 år BUP Antal besök egna lt / inv Antal årsarbetare / inv 0-17 år -72 % Antal VTF 7-dygnsård / vårdplats Antal vårddagar per VTF 7-dygnvård 313 % Nyckeltal 2002 Psykiatri länsnivå %-avvik från Nysam-median Profil : % % 15 % 3 45 % 6 Vuxenpsyk Antal VTF totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / inv 18 år+ Antal besök övrig personal / inv 18 år+ Personalkostnader totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / årsarb läkare 102 % Antal besök övr pers / årsarb övr personal Antal VTF / inv 0-17 år BUP Antal besök egna lt / inv Antal årsarbetare / inv 0-17 år Antal VTF 7-dygnsård / vårdplats Antal vårddagar per VTF 7-dygnvård Sida 16

18 Nyckeltal 2002 Psykiatri länsnivå %-avvik från Nysam-median Profil : % % 15 % 3 45 % 6 Vuxenpsyk Antal VTF totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / inv 18 år+ Antal besök övrig personal / inv 18 år+ Personalkostnader totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / årsarb läkare Antal besök övr pers / årsarb övr personal -66 % Antal VTF / inv 0-17 år Antal besök egna lt / inv Antal årsarbetare / inv 0-17 år Antal VTF 7-dygnsård / vårdplats Antal vårddagar per VTF 7-dygnvård BUP Nyckeltal 2002 Psykiatri länsnivå %-avvik från Nysam-median Profil : % % 15 % 3 45 % 6 Vuxenpsyk Antal VTF totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / inv 18 år+ Antal besök övrig personal / inv 18 år+ Personalkostnader totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / årsarb läkare Antal besök övr pers / årsarb övr personal Antal VTF / inv 0-17 år BUP Antal besök egna lt / inv Antal årsarbetare / inv 0-17 år Antal VTF 7-dygnsård / vårdplats Antal vårddagar per VTF 7-dygnvård Sida 17

19 Nyckeltal 2002 Psykiatri länsnivå %-avvik från Nysam-median Profil : % % 15 % 3 45 % 6 Vuxenpsyk Antal VTF totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / inv 18 år+ Antal besök övrig personal / inv 18 år+ Personalkostnader totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / årsarb läkare Antal besök övr pers / årsarb övr personal Antal VTF / inv 0-17 år BUP Antal besök egna lt / inv Antal årsarbetare / inv 0-17 år Antal VTF 7-dygnsård / vårdplats Antal vårddagar per VTF 7-dygnvård Nyckeltal 2002 Psykiatri länsnivå %-avvik från Nysam-median Profil : % % 15 % 3 45 % 6 Antal VTF totalt / inv 18 år+ Vuxenpsyk Antal läkarbesök / inv 18 år+ Antal besök övrig personal / inv 18 år+ Personalkostnader totalt / inv 18 år+ Antal läkarbesök / årsarb läkare Antal besök övr pers / årsarb övr personal Antal VTF / inv 0-17 år BUP Antal besök egna lt / inv Antal årsarbetare / inv 0-17 år Antal VTF 7-dygnsård / vårdplats Antal vårddagar per VTF 7-dygnvård Sida 18

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi,,,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Örebro 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen:

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2005-05-24 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg-Halland-Sörmland-Uppsala-Värmland-Västerbotten-Västmanland-Västra

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård. Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,, Sörmland,,, Västra Götaland 2006-05-19 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport BUP Barn- och ungdomspsykiatri

Hälso- och sjukvård. Delrapport BUP Barn- och ungdomspsykiatri Hälso- och sjukvård Delrapport BUP Barn- och ungdomspsykiatri,,,,,, Sörmland,,, Västra Götaland 2007-05-15 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-19

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland 2006-05-10 Kontaktpersoner

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg,,, Örebro 2005-05-25 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport onkologi

Hälso- och sjukvård Delrapport onkologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport onkologi,,,, (Uppsala),, 2005-05-23 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport primärvård

Hälso- och sjukvård Delrapport primärvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport primärvård,,,,,,,,,,, 2004-06-10 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson Dag Gjesteby

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland 2007-05-08 Kontaktpersoner

Läs mer

Delrapport Ekonomi

Delrapport Ekonomi Nyckeltalssamverkan Delrapport Ekonomi,,,,, Jämtland,,, Värmland,,, Västra Götaland, 28-3-31 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi

Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi,,, Gävleborg,, (),,,, 2005-05-20 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport barn

Hälso- och sjukvård Delrapport barn Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport barn Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg,, Jämtland,, Södermanland,, 2005-05-06 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg--Sörmland-Uppsala-Värmland---Västra

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport blodcentral Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2006-05-16 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan:

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård,,,,,,,, Uppsala,, 2005-05-13 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport operation

Hälso- och sjukvård. Delrapport operation Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport operation Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland 2007-05-10 Kontaktpersoner Nysams

Läs mer

Gotland i NYSAM Vem är gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Vem är gotlänningen? Rolf Forsman Vem är gotlänningen? andel 75+ i förh till riket Stockholm Sörmland Uppsala Västra Götaland Örebro Kvinnor -2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 0 procentenheter Män Stockholm Sörmland Uppsala Västra Götaland Örebro

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata, länsnivå...5 4. Resursdata, länsdata...10 5. Produktivitetsdata,

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport vårdkonsumtion

Hälso- och sjukvård Delrapport vårdkonsumtion Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport vårdkonsumtion Blekinge,,,,,, Kronoberg, Södermanland,, (Västerbotten),, Västra Götaland, 2004-06-10 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport vårdkonsumtion

Hälso- och sjukvård. Delrapport vårdkonsumtion Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport vårdkonsumtion Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Södermanland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland

Läs mer

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nysam - BUP Dag Gjesteby, Ida Nyström Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nationell arena för utveckling och kunskapsutbyte Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom svensk hälso-

Läs mer

Hälso- och sjukvård Huvudrapport

Hälso- och sjukvård Huvudrapport Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Huvudrapport,,,,, Jämtland,, Sörmland, Uppsala,,, Västra Götaland, 2005-04-29 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport medicin/infektion

Hälso- och sjukvård. Delrapport medicin/infektion Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicin/infektion,,,,, Sörmland,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport ögon

Hälso- och sjukvård Delrapport ögon Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport ögon Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Örebro 2004-06-10 Kontaktpersoner

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Östergötland

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Östergötland Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport hud,,,,,,,,, 2007-05-15 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena Kierkegaard

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Vårdkonsumtion 2004 - Ortopedi Antal läkarbesök per 1000 inv Västra Götaland US Uppsala Västerbotten Kronoberg Örebro Gävleborg Dalarna Sörmland Halland Gotland Jämtland 0 20 40 60

Läs mer

Nyckeltal Rapport Ortopedi

Nyckeltal Rapport Ortopedi Nyckeltal 2015 Rapport Ortopedi April 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata länsnivå...4 3. Resursdata länsnivå...8 4. Aktivitetsdata kliniknivå...12 5. Resursdata kliniknivå...13

Läs mer

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman Hur lever Gotlänningen? övervikt män övervikt kvinnor höftfraktur Kvinnor Män Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Uppsala NYSAM 2004 KIR/URO OBS KORRIGERAD jmf tryckt rapport Nyckeltal 2004 - Kirurgi, mm länsnivå Antal läkarbesök egna lt per 1000 inv Korr 2005-11- 01 Exkl regionsspecialiteter

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kirurgi,mm / urologi

Hälso- och sjukvård Delrapport kirurgi,mm / urologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kirurgi,mm / urologi,,,,,,,, Uppsala,, 2005-05-24 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård

Nyckeltal Rapport Kvinnosjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Kvinnosjukvård April 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilgrafer Kvinnosjukvård 2014...4 3. Nyckeltalsgrafer Kvinnosjukvård 2014...7 4. Bilaga 1 Profilbeskrivningar

Läs mer

Nyckeltal Rapport Logopedi

Nyckeltal Rapport Logopedi Nyckeltal 2015 Rapport Logopedi Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Landstingsprofiler...14 6. Tabellbilaga

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 214 Rapport Öron Näsa Hals Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning...4 3 Nyckeltalsgrafer...8 4 Landstingsprofiler...25 5 Tabellbilaga...28 Copyright 215, Helseplan

Läs mer

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals

Nyckeltal Rapport Öron Näsa Hals Nyckeltal 2015 Rapport Öron Näsa Hals Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Profilbeskrivning...4 3. Nyckeltalsgrafer...8 4. Landstingsprofiler...25 Bilaga 1: Nyckeltal län...28 Bilaga 2: Nyckeltal

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi Nyckeltal 2014 Rapport Kirurgi/urologi Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Aktivitetsdata, länsnivå...4 3 Resursdata, länsnivå...14 4 Länsprofiler...18 Bilaga 1 Gemensamma definitioner Informationsflik

Läs mer

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller Vårdkonsumtion Vårdkonsumtion - vårdtillfällen Vårdkonsumtion 2005 Antal vårdtillfällen per 1000 inv alla specialiteter Uppsala Jämtland Blekinge US US US Eget Summa köpt Halland Västra Götaland Halland

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport barn- och ungdomsmedicin

Hälso- och sjukvård. Delrapport barn- och ungdomsmedicin Hälso- och sjukvård Delrapport barn- och ungdomsmedicin Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västerbotten, Västmanland,

Läs mer

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård,,,,,,, Sörmland,,,, Västra Götaland, Örebro 2005-04-29 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport ortopedi

Hälso- och sjukvård. Delrapport ortopedi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport ortopedi, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc

Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc Nysam Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Södermanland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-26

Läs mer

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport röntgen Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland,

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten,

Läs mer

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård,,,,,,, Sörmland, Uppsala,,,, Västra Götaland, Örebro 2007-04-23 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson

Läs mer

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år Kostnader per invånare -17 år 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Gotland Södermanland Jämtland VG Kungälv m fl Personalkostnad i kronor per invånare Totala kostnader för köpt slutenvård under året per invånare Totala

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa

Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa,,,,,,,,,,,, 23-11-19 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson

Läs mer

Detta är NYSAM Vad är vårdkonsumtion? Varför studera vårdkonsumtion utifrån individperspektivet?

Detta är NYSAM Vad är vårdkonsumtion? Varför studera vårdkonsumtion utifrån individperspektivet? Detta är NYSAM Vad är vårdkonsumtion? Varför studera vårdkonsumtion utifrån individperspektivet? Konsument Vårdkonsumtionsmodell MottagarnivåM Vem vill veta vad? Varför individdata? Vem är konsumenten?

Läs mer

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård,,,,,,, Sörmland, Uppsala,,,, Västra Götaland, 2007-04-23 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson

Läs mer

KVINNOSJUKVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport

KVINNOSJUKVÅRD. NYCKELTAL 2016 Rapport KVINNOSJUKVÅRD NYCKELTAL 2016 Rapport Maj 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Gemensamma definitioner...5 Profilbeskrivning av deltagande kliniker...7 Nyckeltalsgrafer...10

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomspsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 3. Nyckeltalsgrafer...14 4. Fördjupning: Första linjen...34 5. Fördjupning:

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Nysam Nyckeltalssamverkan

Hälso- och sjukvård. Nysam Nyckeltalssamverkan Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård,,,,,,, Sörmland, Uppsala,,, Västra Götaland, Örebro 2006-04-24 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Hudsjukvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Befolkningsdata...4 3 Profilbeskrivning...5 4 Nyckeltalsgrafer...7 5 Länsprofilgrafer...33 6 Nyckeltal...37 Copyright

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 215 Rapport Infektion Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...2 4. Produktivitetsdata...26 5. Kompletterande data om vårdtillfällen

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 2014 Rapport Infektion Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata, kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...20 4. Kompletterande data om vårdtillfällen med infektionsdiagnoser...26

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport kirurgi,mm / urologi

Hälso- och sjukvård. Delrapport kirurgi,mm / urologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kirurgi,mm / urologi,,,,,,, Sörmland, Uppsala,, 2006-05-18 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa

Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa,,,,,,,,,,,, 2004-11-23 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena

Läs mer

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA

Nyckeltal Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Nyckeltal 215 Rapport Operation/ Anestesi/Postop/UVA & IVA Juni 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Gemensamma definitioner...5 3. Profilbeskrivning av deltagande kliniker för operation, anestesi,

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport primärvård

Hälso- och sjukvård Delrapport primärvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport primärvård Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västerbotten 2005-05-19 Kontaktpersoner

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk mikrobiologi Beskrivning...4 3 Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer...7 4 Klinisk mikrobiologi Länsprofilgrafer...14

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhets analys 2006 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Omslagsbild: Omslagslayout och foto: En trappa som finns i Regionens Hus

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård. Östergötland. Sida1/4. Rapportdatum Förändring %

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård. Östergötland. Sida1/4. Rapportdatum Förändring % Sida1/4 Östergötland Vårdtillfällen 16 395 16 268 16 620 15 553 15 877 Vårdtid 81 365 79 940 76 038 70 553 68 671 Medelvårdtid 5,0 4,9 4,6 4,5 4,3 Läkarbesök 82 953 83 536 86 055 81 279 81 860 Sjukvårdande

Läs mer

Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting

Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting Lars Joakim Lundquist Catarina Andersson Forsman 2010-02-10 Då nu, men hur blir det sedan Två utredningar inom SLL 1. Långtidsutredning om sjukvården

Läs mer

NU SkaS. Marianne Förars Staffan Björck Bengt Kron Kari Aartojärvi Arne Pettersson Per Sjöli Bengt Ramberg Lars Spetz.

NU SkaS. Marianne Förars Staffan Björck Bengt Kron Kari Aartojärvi Arne Pettersson Per Sjöli Bengt Ramberg Lars Spetz. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 1 NU-SJUKVÅRDEN & SKARABORGS SJUKHUS - en jämförelse mellan två sjukhusgrupper NU SkaS Marianne Förars Staffan Björck Bengt Kron Kari Aartojärvi Arne Pettersson Per Sjöli

Läs mer

OPERATION ANESTESI POSTOP UVA & IVA. NYCKELTAL 2016 Rapport

OPERATION ANESTESI POSTOP UVA & IVA. NYCKELTAL 2016 Rapport OPERATION ANESTESI POSTOP UVA & IVA NYCKELTAL 2016 Rapport April 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sammanfattning...3 Om Nysam...4 Gemensamma definitioner...5 Profilbeskrivning av deltagande kliniker

Läs mer

Nyckeltal Rapport Onkologi

Nyckeltal Rapport Onkologi Nyckeltal 215 Rapport Onkologi Juni 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Klinikbeskrivning...4 3. Nyckeltalsgrafer...22 3.1 Aktiviteter...22 3.2 Resurser...27 3.3 Produktivitet...34 3.4 Utbildningsnivå...38

Läs mer

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I II Landstinget DALARNA 201 3-11-18- Sida 1 (5) HälsD- och sjukvårdsenhet Elisabet Franson 00040 7 Dnr LD13/02632 Uppdnr 640 201 3-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 201 3-11 -04 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Nysam Nyckeltalssamverkan

Hälso- och sjukvård. Nysam Nyckeltalssamverkan Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård,,,,,,, Stockholm, Sörmland, Uppsala,,,, Västra Götaland, Örebro 2008-04-28 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Ove Löfqvist E-post: ove.lofqvist@ltkronoberg.se

Läs mer

Lightmottagningar för unga vuxna. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v).

Lightmottagningar för unga vuxna. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v). SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER 2007-09-20 SID 1 (5) 2007-08-21 Handläggare: Anette Necander Telefon: 08-508 25 251 Till Socialtjänstnämnden Lightmottagningar för unga vuxna. Svar

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA Gällande fr o m 2004-01-01 1(6) STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA UPPGIFT Området skall bedriva verksamhet inom Barn- och ungdomssjukvård, Kvinnosjukvård, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn-

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport Vuxenpsykiatri

Hälso- och sjukvård. Delrapport Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvård Delrapport Vuxenpsykiatri,,,,,, Sörmland,,, Västra Götaland 2007-05-21 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa

Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa Hälso- och sjukvård Delrapport Befolkningens hälsa,,,,,,,,,,,, 2006-11-30 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena Kierkegaard

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 25 & 26 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Oktober 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Begrepp... 3 Metod... 3 Framtida rapportering

Läs mer

Nyckeltal Rapport Onkologi

Nyckeltal Rapport Onkologi Nyckeltal 214 Rapport Onkologi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinikbeskrivning...4 3 Nyckeltalsgrafer...22 4 Fördjupning: bröst, ändtarm, prostata, lunga...48 5 Landstingsprofiler...54

Läs mer

Innehåll filer KPP Psykiatri i SAS VA SKL

Innehåll filer KPP Psykiatri i SAS VA SKL 1 (9) 2017-02-13 Innehåll filer KPP Psykiatri i SAS VA SKL Allmänt Använd de dataset som har inlogg i namnet, inte de som heter publ. Notera att data är summerat. Antal celler motsvarar alltså inte antalet

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen

Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen 29-215 Uppdrag Kartläggning av utvecklingen i Region Skåne vad avser vårdpersonals arbetstid och hur den använts

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader Indikatorer A Medicinska resultat allmänna indikatorer läkemedelsbehandling intensivvård cancersjukvård mödrahälso-, förlossnings- och nyföddhetsvård diabetesvård psykiatrisk vård strokesjukvård hjärtsjukvård

Läs mer

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till "Väntetider i vården".

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till Väntetider i vården. INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING En överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om införande av en nationell vårdgaranti och en fortsatt satsning på en förbättrad tillgänglighet trädde i kraft 2005.

Läs mer

Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser

Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland 2025 - läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser December 2013 2 Förord Inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer