Övningsmaterial Byggprocessen VBEA01. Praktikfall. Byggproduktion, LTH 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningsmaterial 08-11-10. Byggprocessen VBEA01. Praktikfall. Byggproduktion, LTH 1"

Transkript

1 Övningsmaterial Byggprocessen VBEA01 Praktikfall Byggproduktion, LTH 1

2 Scenario för övningsuppgifter AL System AB behöver expandera sin verksamhet med bakgrund av företagets bedömning att den nuvarande produktionskapaciteten inte räcker till för en framtida expanderande marknad. Därför har tankarna på att bygga nya tillverknings- och kontorslokaler väckts inom företaget. Ekonomiavdelningen har genomfört en idéstudie kring förslaget att initiera ett nytt byggprojekt och kan efter genomförda beräkningar presentera följande information: Underlag från idéstudie (aktuella siffror) Behov av utökad produktionskapacitet med utgångspunkt från dagens tillverkningsvolymer Kostnadsram för totalinvestering Ram för investering i byggnader Ram för investering i maskiner Ram för egen insats (Eget kapital) 100 % kr kr kr kr Ramen för investeringen omfattar alla kostnader för såväl nya byggnader, maskiner, projektering, kapitalkostnader osv. Ekonomiavdelningen har i sina beräkningar utgått från att den egna insatsen inte får överstiga 6 miljoner kronor. I beräkningen antas alltså att produktionsvolymen fördubblas utifrån nuvarande kapacitet. För lokalbehovet innebär detta, förutom att alla verkstadsutrymmen utökas med 100 %, att även verkstadspersonalens utrymmen behöver fördubblas. Storleken på kontorsutrymmena för företagets ledningsgrupp behålls oförändrade efter tillbyggnaden, men ledningsgruppen avser att flytta sitt nuvarande kontor till den nya byggnaden. Kontorslokalerna i den befintliga byggnaden kommer på sikt att göras om till rekreation, men utrymme för gym, dusch och bastu. Sedan tidigare har AL System AB ett avtal med Lunds Kommun om rätten att få köpa den fastighet som gränsar till den nuvarande anläggningen. En skiss över fastigheten finns i dokumentet om Praktikfallsföretaget. Ett aktuellt pris för fastigheten utgörs av 490 kr per m2 och tomten mäter 90*180 m. Du ingår i en projektgrupp (övningsgrupp) och har blivit anlitad av AL System AB för att driva projektet för företagets räkning, dvs. agera som företagets (byggherrens) representant. Projektgruppen rapporterar direkt till företagets ledningsgrupp (kursledningen).

3 Övningsuppgifter Övning 1 Projektprogram Övning 2 Projektkalkyl Övning 3 Projektplan Övning 4 Val av upphandlingsform Övning 5 Produktionskalkyl Övning 6 Upphandling och entreprenadjuridik Bilagor:

4 Övning 1 Projektprogram Program Projektering Produktion Förvaltning Läshänvisningar Nordstrand, Byggprocessen Kap 1, 2 och 3 Syfte Övningen sätter fokus på det tidiga skedet i ett projekt. Övningen behandlar framtagandet upprättande ett första projektprogram, en tidig riskanalys. Bakgrund AL System AB s verksamhet behöver expandera sin verksamhet med bakgrund av att företaget bedömer att den nuvarande produktionskapaciteten inte räcker till för en framtida expanderande marknad. Därför har tankarna på att bygga nya tillverkningsoch kontorslokaler väckts inom företaget och med anledning av detta har en idéstudie genomförts av företagets ekonomiavdelning (se scenario för övningsuppgifterna tidigare i detta dokument). Uppgift Uppgiften består i att beskriva projektet och dess mål i form av ett projektprogram. Målgruppen för projektprogrammet utgörs av en framtida projekteringsgrupp (dvs. arkitekter och konstruktörer), men även av företagets ledningsgrupp. Projektprogrammet beskriver de grundläggande kraven på den nya byggnaden och ger svar på hur stora ytor som kan förväntas behövas avseende såväl verkstads- som kontorsdelen. Vidare ska projektprogrammet beskriva de förväntningar och risker som är förenade med projektets genomförande och den färdiga byggnaden. Material Blankett för riskanalys, se nedan.

5 Blankett för riskanalys VSrdering Nr Risk Sannolikhet Konsekvens RiskvSrde Sannolikhet Konsekvens RiskvSrde 5 Mycket hsg sannolikhet 5 Katastrofala konsekvenser RiskvSrde=sannolikhet*konsekv ens 4 Hsg sannolikhet 3 Viss sannolikhet 4 SvŒra konsekvenser 3 Vissa konsekvenser 2 LŒg sannolikhet 1 Osannolikt 2 Endast ringa inverkan 1 Fsrsumbara konsekvenser

6 Övning 2 Projektkalkyl Program Projektering Produktion Förvaltning Läshänvisningar Nordstrand, Byggprocessen, Kap 4 Hansson, Olander och Persson, Kalkylering, Kap 8 Syfte Övningen syftar till att skapa insikt i hur kostnaden för ett byggprojekt kan bedömas under programskedet, alltså innan byggnaden är projekterad (innan arkitekt- och konstruktionsritningar är färdigställda). Kostnadsberäkningen görs med underlag från ett referensobjekt. Vidare avser övningen att visa de kostnadsposter som kan ingå i en projektkalkyl i projektets tidiga skede. Bakgrund Ledningsgruppen är intresserad av att veta om projektets ekonomi kan hållas inom den givna ramen, med utgångspunkt från ert program. Din projektgrupp har en projektkalkyl från ett tidigare projekt, alltså från ett referensobjekt, och kommer att använda denna som stöd i era beräkningar, se dokumentet Referensobjekt. Sedan tidigare har AL System AB ett avtal med Lunds Kommun om rätten att få köpa den fastighet som gränsar till den nuvarande anläggningen, se Scenario för övningsuppgifter tidigare i detta övningsmaterial. En skiss över fastigheten finns i dokumentet om Praktikfallsföretaget. Uppgift Gör en första kalkyl för projektet. Ta fram verkliga kostnadsuppgifter för det aktuella projektet och använd referensobjektet som underlag för de poster i kalkylen som inte går att basera på verkliga uppgifter från den nya byggnaden. Lämna en kommentar till ledningsgruppen angående hur er projektkalkyl förhåller sig till de givna kostnadsramarna för byggnadsinvesteringen. Material Uppgifter om Entreprenadindex, se nästa sida. Uppgifter om avgifter för bygglov, se Taxan (fristående dokument). Referensobjekt (fristående dokument).

7 Entreprenadindex, E84 Index för industribyggnad med stomme av prefabricerade betongelement 2005 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 229,1 228,9 229,5 229,7 230,1 231,9 234,3 235,0 235, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 235,5 235,9 237,8 240,2 240,9 241,2 241,6 243,5 246,0 246,8 247,0 247, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 247,7 248,4 248,8 250,8 253,3 254,1 254,4 254,8 254,3 254,2 254,2 254, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 254,9 256,4 258,5 263,3 265,5 269,7 273,0 273,6 273,6 273,9 274,6 274,5 Kort om beräkning av index (Källa: Byggindex) Index är ett jämförelsetal. För att kunna räkna om ett belopp med hänsyn till indexutvecklingen mellan två tidpunkter krävs att indextalen omräknas till förändringstal eller procenttal. Man kan vid indexregleringen räkna fram antingen indextillägget (A) separat, eller slutligt belopp inkl indextillägg (B). Indextillägg (( i2 i1 ) / i1) * belopp Slutbelopp inkl indextillägg (i2 / i1) * belopp i1 = indextal vid bastidpunkten (tidpunkt 1) i2 = indextal vid jämförelsetidpunkten (tidpunkt 2) Förändringstalet som skall multipliceras med det belopp som skall regleras är ett uttryck för indexförändringen i procent. Exempel: Beloppet kr (vid tidpunkten i1) skall regleras med index till tidpunkten i2. Basmånadens indextal ( i1 ) är 115 och indextalet vid tidpunkten 2 ( i2 ) är 120. Indextillägg: ( ) / 115 = 0,0435; 0,0435 * 5000 = 217,50 Slutbelopp inkl indextillägg: 120 / 115 = 1,0435; 1,0435 * 5000 = 5217,50

8 Projekt: 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagfart 19 Övriga kostnader Summa markförvärvskostnader 0 2 Anslutningsavgifter 21 VA - anslutning (vatten, avlopp, dagvatten) 22 El-anslutning 23 Fjärrvärme 24 Naturgas 29 Övriga kostnader Summa anslutningsavgifter 0 3 Entreprenadkostnad 31 Markarbeten 32 Byggnadsarbeten 33 El 34 VVS 35 Målning 36 Plåt 37 Utsättning mm 39 Övriga kostnader Summa entreprenadkostnader 0 4 Projektering, konsulter 41 Utredningar 42 Projektering 43 Kommunala avg (bygglov, nybyggnadskarta) 44 Byggledning och kontroll 49 Övriga kostnader Summa projektering, konsulter 0 5 Övriga byggherrekostnader 51 Pantbrev 52 Mervärdesskatt (på 2, 3 och 4) 53 Byggnadkreditiv 59 Övriga kostnader Summa övriga byggherrekostnader 0 Total Produktionskostnad 0

9 Övning 3 Tidplanering Program Projektering Produktion Förvaltning Läshänvisningar Nordstrand, Byggprocessen, Kap 4.5, Syfte Övningen avser att introducera projektplanering och de grundläggande teorier och begrepp som är förenade med planering av projekt. Av övningen ska det också göras tydligt vilken funktion tidplanen har i projekt, alltså den användning och information som planen ger projektledningen och andra intressenter i projektet. Bakgrund Ledningsgruppen för företaget har nu gett dig och din projektgrupp klartecken att fortsätta arbeta med projektet och efterfrågar en tidplan för att skapa en översikt över projektets olika delar, dess deltider samt projektets sluttid. Ledningsgruppen behöver denna plan för att bland annat kunna samordna byggarbetet med det parallella arbetet med att köpa in maskiner till den nya fabriken. Företaget hoppas att fabriken ska kunna stå klar cirka tolv månader efter produktionsstart. Uppgift Skapa en tidplan för produktionsfasen. Upprätta en strukturplan med aktiviteter och deras inbördes kopplingar. För respektive aktivitet ska en bedömning av varaktighet, antal resursenheter och arbete (arbetstimmar) framgå. Utför tidsanalys på aktiviteterna i strukturplanen. Presentera sedan projektplanen i form av ett Gantt-schema och komplettera denna med ett resurshistogram. Lämna en kort kommentar till ledningsgruppen om vad projektplanen ger för information om projektet. Material Genomgång av aktiviteter (se nästa sida)

10 Aktiviteter, varaktighet och resurser. Aktivitet ptim lagtim Antal YE 1 Terrasering Schakt och återfyllning, grundfundament 49 6 Vägar och planer Trädgårdsarbeten Dagar Grundfundament Ytterväggar Markbjälklag Tak Bärverk pelare och balkar 74 9 Innerväggar Invändiga ytskikt Rumskompletteringar El VVS Målning Slutbesiktning YE lika med förkortning för yrkesarbetare

11 Övning 4 Val av upphandlingsform Program Projektering Produktion Förvaltning Läshänvisning Nordstrand, Byggprocessen, Kap 5 Syfte Övningen avser att stifta bekantskap med alternativa upphandlingsformer och dess för och nackdelar avseende ekonomiska, tidsmässiga och ansvarsmässiga förhållanden för byggherren och andra aktörer. I övningen ingår också att upprätta Administrativa Föreskrifter, AF, för projektet utifrån valet av upphandlingsform. Bakgrund Ledningsgruppen känner sig nu ha fått tillräckligt underlag från projektgruppen så att de är villiga och angelägna att komma igång med det fortsatta arbetet. De uppmanar därför dig och din projektgrupp att fundera kring hur projektets olika delar ska handlas upp. Ledningsgruppen passar också på att ge några riktlinjer inför det kommande skedet då externa aktörer involveras i projektet. Ledningen anser att det är viktigt för företaget att behålla en god insyn i projekteringsarbetet, dvs. att kunna föra en dialog och kunna påverka arkitektens och konstruktörernas utformning av byggnaden. Det är ledningsgruppens avsikt att denna kontakt sköts av dig och din projektgrupp. Vidare påminner ledningsgruppen om behovet att behålla kontrollen av att projektets budget hålls inom de sedan tidigare givna ramarna. Uppgift Föreslå en upphandlingsform för AL System AB s byggprojekt. Motivera valet utifrån ett perspektiv av ekonomi, tid och ansvar, samt ange vilka alternativa förslag som diskuterats. Visa, utifrån er föreslagna entreprenadform, hur projektets organisation ser ut. Upprätta, med utgångspunkt i ert förslag till upphandlingsform, de administrativa föreskrifterna, alltså AF, för projektet. Material Se kurslitteratur för information om upphandlingsformer Mall för upprättande av AF, se nedan. Se även AF för referensobjekt

12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (Mall från tidigare projekt) Denna beskrivning är upprättad i anslutning till AF AMA 98 AFA AFA.1 AFA.12 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Samtliga förfrågningar under anbudstiden beträffande förfrågningsunderlaget skall ställas till AFA.2 AFA.21 AFA.22 AFB AFB.1 Orientering om objektet Objektets art Objektet utgörs av en. Objektets läge Byggnaden skall uppföras på fastigheten. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Entreprenad- och ersättningsform AFB.2 AFB.21 AFB.22 Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av en omgång av samtliga handlingar. Extra handlingar kan erhållas från beställarens ombud. Förteckning över förfrågningsunderlag Anbud skall grunda sig på nedan angivna handlingar. Förekommer mot varandra stridande föreskrifter i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:

13 AFB AFB.2 AFB.23 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Förfrågningsunderlag Kompletterande förfrågningsunderlag AFB.3 AFB.33 Anbudsgivning Anbuds giltighetstid AFB.34 Adressering AFC AFC.1 AFC.131 AFC.2 AFC.21 AFC.24 AFC.3 AFC.321 AFC.3522 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER Omfattning Entreprenaden omfattar Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Följande sidoentreprenader förekommer: XX XX UTFÖRANDE Kvalitetsangivelser Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Beställaren erhåller erforderliga kopior av under AFB.22 angivna ritningar och beskrivningar samt eventuellt ändrade handlingar. ORGANISATION Kvalitetsansvarig enligt PBL Kvalitetsansvarig enligt PBL är civ. ing. XXXX XXXX. Entreprenörens kvalitetsplan AFC.36 AFC.361 Samordning Samordning av arbeten Entreprenören svarar för samordning av egna, beställarens, sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFC.131.

14 AFC.37 AFC.371 AFC.38 AFC.382 AFC.4 AFC.42 AFC.43 AFC.44 AFC.461 AFC.5 AFC.51 AFH.611 AFJ AFJ.31 AFJ.721 AFJ.7521 Dagbok Av entreprenören förd dagbok Möten Byggmöten Byggmöten anordnas varannan vecka i genomsnitt. Tider Igångsättningstider Entreprenaden får påbörjas den XX-XX-XX. Deltider Entreprenaden skall vara klar för maskinmontage senast den XX-XX-XX. Färdigställandetider Kontraktsarbetena i sin helhet skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast XX-XX-XX. Garantitid för entreprenaden Garantitiden för entreprenaden skall vara två år. Ansvar Vite För varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blir fördröjt skall entreprenören som vite till beställaren betala 0,5 % av kontraktssumman. För varje påbörjad vecka varmed huvuddelen före maskinmontage blir fördröjd skall entreprenören som vite till beställaren betala 0,5 % av värdet för huvuddelen. Ställningar för sidoentreprenör ALLMÄNNA ARBETEN Samordning av ursparning, håltagning och igensättning Renhållning för sidoentreprenör Slutrengöring för sidoentreprenör

15 Övning 5 Produktionskalkyl Program Projektering Produktion Förvaltning Läshänvisning Nordstrand, Byggprocessen Kap 6 Syfte Övningen ska introducera upprättande av produktionskalkyl med underlag från ritningar, mängdförteckning och komponentregister. I övningen ingår även att tolka informationen i en ritning samt att belysa kopplingen mellan kalkyl och projektplan. Bakgrund Lednings- och projektgruppen har fått en uppsättning av de ritningar som projektörerna levererat. Ledningsgruppen undrar hur väl det presenterade materialet motsvarar företagets behov och frågar sig också om produktionskostnaden fortfarande kan hållas inom de givna ramarna för bygginvesteringen. Uppgift Stäm av och kommentera hur väl de presenterade ritningarna motsvarar de krav ni formulerade i ert projektprogram. Uppdatera projektkalkylen (entreprenadkostnaden och andra kostnadsposter som kan hämtas från det aktuella projektet) med underlag från de ritningar och mängdförteckningar som är framtagna. Jämför totalkostnaden i er uppdaterade projektkalkyl med den givna kostnadsramen.

16 Material Mall för beräkning av gemensamma kostnader, se nästa sida. Ritningar (utdelas under övningen) Mängdförteckning (se Bilaga 1) Tidplan (se Övning 3) Komponentregister Tabell med kompletterande uppgifter om byggnaden, se nedan. Tegel, yttervägg (kontor) Tegel, innervägg (kontor verkstad) Avtagning, matjord Takhöjd (kontor) Takhöjd (verkstad) Stängsel 120, rött, slätt 250, rött, slätt 0,2 m, arbetsområde (se ritning) 2,4 m 4,8 m H=100 cm

17 Mall för beräkning av byggdelskostnad och gemensamma kostnader Moment Mängd enhet ptim/enh ptim (h) spilltal mtrl-pris mtrl (kr) UE/enh UE (kr) Direkta kostnader: Summa direkta kostnader Arbetsplatsomkostnader (APO) Summa APO Entreprenörarvode (EA) Underentreprenörarvode (EAU) Summa EA, EAU Byggdelspris

18 Projekt: 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagfart 19 Övriga kostnader Summa markförvärvskostnader 0 2 Anslutningsavgifter 21 VA - anslutning (vatten, avlopp, dagvatten) 22 El-anslutning 23 Fjärrvärme 24 Naturgas 29 Övriga kostnader Summa anslutningsavgifter 0 3 Entreprenadkostnad 31 Markarbeten 32 Byggnadsarbeten 33 El 34 VVS 35 Målning 36 Plåt 37 Utsättning mm 39 Övriga kostnader Summa entreprenadkostnader 0 4 Projektering, konsulter 41 Utredningar 42 Projektering 43 Kommunala avg (bygglov, nybyggnadskarta) 44 Byggledning och kontroll 49 Övriga kostnader Summa projektering, konsulter 0 5 Övriga byggherrekostnader 51 Pantbrev 52 Mervärdesskatt (på 2, 3 och 4) 53 Byggnadkreditiv 59 Övriga kostnader Summa övriga byggherrekostnader 0 Total Produktionskostnad 0

19 Övning 6 Upphandling och entreprenadjuridik Program Projektering Produktion Förvaltning Läshänvisningar Nordstrand, Byggprocessen, Kap 5 Syfte Övningen omfattar upphandlingen mellan byggherre och entreprenör med betoning på värdering av anbud och kontraktsskrivning. Övningen behandlar även entreprenadjuridiska frågor genom tillämpning av AB 04, dvs. allmänna bestämmelser 04. Syftet med denna del av övningen är att visa exempel på ansvarsförhållanden mellan byggherre och entreprenör samt att visa strukturen och innehållet i AB 04. Del 1: Bakgrund och uppgift Mycket har nu hänt i projektet. Projektgruppen har sammanställt ett förfrågningsunderlag och begärt in anbud från intresserade entreprenörer. Två av de anbud som inkommit visar sig vara intressanta och kan behöva värderas närmare. Betrakta och kommentera de anbud som inkommit. Gör en värdering och välj den entreprenör som ni anser vara mest lämpad för uppdraget. Upprätta en beställning. Material, del 1 Administrativa föreskrifter för byggprojektet (se Övning 4 Val av upphandlingsform) Anbud från entreprenörer (för delad entreprenad se Bilaga 2 och Bilaga 3, för generalentreprenad se Bilaga 4 och Bilaga 5)

20 Del 2: Bakgrund och uppgift Efter förhandlingar har en entreprenör utsetts och produktionen har inletts. Arbetet har pågått så länge att byggnadsarbetena i princip är klara och det som återstår är delar av installationsarbetet. Allting har hittills gått mycket bra och ledningsgruppen är mycket nöjd med projektgruppens hantering av projektet. Det har kommit ett brev till er från entreprenören, se

21 Bilaga 7. Läs brevet och ta ställning till hur företaget ska bemöta kraven. Svara i form av ett brev till företagets ledningsgrupp. Material, del 2 AB 04, Allmänna Bestämmelser 04

22 Bilaga 1: Mängdlista AL System AB, Vårby 44:4 Lund Mängd Enhet ptim Spill Mtrl-pris Mtrl-kostn. UE UE MARKARBETEN (kr/enhet) (kr) (kr/enhet) (kr) Schakt Matjordsavtagning m2 Terrassering för byggnad - Vägar och planer Vägar och planer 3147 m2 Stängsel (rivning) 180 m Stängsel (uppsättning) 360 m Trädgårdsarbete m2 Schakter grundfundament Pelarfundament 636 m3 Sockelbalk 44 m3 Maskinfundament 59 m3 Kantbalk 67 m Kulvert Kulvert 42 m BYGGNADSARBETEN Husunderbyggnad Grundfundament Sockelbalk 168 m Kantbalk 67 m Betongplintar 2500* st 2500* st Maskinfundament 4 st Husbyggnad Ytterväggar Ytterväggar Verkstad 783 m2 Kontor 121 m2 Ytterdörrar Entrédörr 2 st Portar 2 st Branddörr 4 st

23 Fönster Fönster 33 st Fönsterband 110 st Blindelement 20 st Bjälklag Betonggolv på mark m2 Bjälklag över el-central 72 m2 640 Yttertak Verkstad m2 Kontorsdel 456 m2 Bärverk Verkstad Pelare L = st Takbalk L = st Kontor Takstolar 41 st Huskompletteringar Trappa vid el-central 1 st Entrétrappa 2 st Innerväggar Innerväggar Gips 280 m2 Tegel 197 m2 Innerdörrar Branddörr 4 st Branddörr, dubbel 1 st Gångdörr st Gångdörr st Gångdörr st Invändiga ytskikt Golv, plastmatta 240 m2 Golv, nålfiltsmatta 99 m2 Golv, kork och plast 117 m2 Väggkakel 98 m2 Rumskompletteringar El VVS Plåt Utsättning Målning

24 Bilaga 2: Delad entreprenad, anbud 1 AL System Karlsvägen Lund ANBUD Byggnadsentreprenad Vårby 44:4 Vi erbjuder oss härmed att utföra rubricerade entreprenad för ett fast pris av kronor (sjumiljonerniohundratusen) exkl. mervärdesskatt i enlighet med Förfrågningsunderlag, förtecknat i AFB.22 i Administrativa Föreskrifter upprättade av Byggledningsfirman XX Anbudet förutsätter följande: a) Bifogade reservation, Entreprenörföreningens 1/74 skall gälla. b) För anbudet gäller AB 92 utan ändringar Samordning av egna-, beställarens-, sidoentreprenörs och övriga arbeten sker genom vår försorg För vidare uppgifter om detta anbud står undertecknad gärna till tjänst. Skånska Byggnadsföreningen AB Jan Söderberg Bilaga 6: SBEF:s reservation 1/74

25 Bilaga 3: Delad entreprenad, anbud 2 AL System Karlsvägen Lund ANBUD Byggnadsentreprenad Vårby 44:4 Vi erbjuder oss härmed att utföra rubricerade entreprenad för ett fast pris av kronor (sjumiljonerfemhundratusen) exkl mervärdesskatt Omfattning Vårt erbjudande omfattar byggnadsarbeten med Industribyggnad med tillhörande kontor enligt förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter AFB.22 Anbudet förutsätter följande: 1. Bifogade reservation, Entreprenörföreningens 1/74 och 3/96 skall gälla. 2. För anbudet gäller AB 92 utan ändringar Normala grundläggningsförhållanden föreligger Kostnader för sanering av asbest och andra miljöfarliga material ersättes separat För vidare uppgifter om detta anbud står undertecknad gärna till tjänst. Skövde Bygg AB Inge Qvist Bilaga 6: SBEF:s reservation 1/74 och 3/96

26 Bilaga 4: Generalentreprenad, anbud 1 AL System Karlsvägen Lund ANBUD Generalentreprenad Vårby 44:4 Vi erbjuder oss härmed att utföra rubricerade entreprenad för ett fast pris av kronor (tiomiljonerniohundrafemtiotusen) exkl mervärdesskatt i enlighet med Förfrågningsunderlag, förtecknat i AFB.22 i Administrativa Föreskrifter upprättade av Byggledningsfirman XX Anbudet förutsätter följande: a) Bifogade reservation, Entreprenörföreningens 1/74 skall gälla. b) För anbudet gäller AB 92 utan ändringar Samordning av egna-, sidoentreprenörs och övriga arbeten sker genom beställarens försorg För vidare uppgifter om detta anbud står undertecknad gärna till tjänst. Skånska Byggnadsföreningen AB Jan Söderberg Bilaga 6: SBEF:s reservation 1/74

27 Bilaga 5: Generalentreprenad, anbud 2 AL System Karlsvägen Lund ANBUD Generalentreprenad Vårby 44:4 Vi erbjuder oss härmed att utföra rubricerade entreprenad för ett fast pris av kronor (elvamiljonertvåhundratusen) exkl mervärdesskatt Omfattning Vårt erbjudande omfattar arbeten med Industribyggnad med tillhörande kontor enligt förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter AFB.22 Anbudet förutsätter följande: 3. Bifogade reservation, Entreprenörföreningens 1/74 och 3/96 skall gälla. 4. För anbudet gäller AB 92 utan ändringar Normala grundläggningsförhållanden föreligger Kostnader för sanering av asbest och andra miljöfarliga material ersättes separat För vidare uppgifter om detta anbud står undertecknad gärna till tjänst. Skövde Bygg AB Inge Qvist Bilaga 6: SBEF:s reservation 1/74 och 3/96

28 Bilaga 6: Reservationer 1/74 och 3/96 Reservation 1/74 Anbudet är baserat på de löner och omkostnader samt priser på förnödenheter och tjänster, vilka gäller vid anbudets avgivande. Därefter inträffad kostnadsändring skall medföra reglering av entreprenadsumman. Reglering skall ske enligt tillämpligt entreprenadindex. Saknas sådant index skall reglering ske enligt ett för det enskilda fallet anpassat index. Reservation 3/96 Om inte annat särskilt anges i anbudet förutsättes: 1. Att beställaren löpande betalar mervärdesskatt på varje fakturerat belopp eller ställer bankgaranti eller motsvarande säkerhet för den mervärdesskatt som enligt lag belöper på entreprenadsumman, och 2. Att beställaren ställer betryggande säkerhet för rätta fullgörandet av sitt åtagande gäller inte stat och kommun.

29 Bilaga 7: Brev från entreprenören till AL System Till: AL System AB Karlsvägen Lund Bäste Byggherre, Vi är mycket glada för att ha fått ert förtroende att genomföra detta byggprojekt. Produktionen går nu in i slutfasen och även om arbetet hittills gått bra har det uppkommit några problem som alla helt och hållet ligger utanför vår kontroll och ansvarsområde. Vi är därför nödgade att framställa nedanstående krav om ersättning. Vi ber samtidigt att få framföra några klargörande vad det gäller de krav ni riktat mot oss och vår byggentreprenad. Våra krav gentemot AL System AB Punkt 1: Av arkitektritningen framgår att golvmaterialet i omklädningsrum och duschrum ska vara plastmatta. Vårt anbud har därför baserats på kostnaden för plastmattor. Då ni hänvisat till rumsbeskrivningen, där klinker specificerats som gällande golvmaterial, kräver vi extra ersättning för att lägga klinker i de aktuella utrymmena. Mellanprisskillnaden, inklusive extra arbete, uppgår till totalt kr. Även vad gäller golvlister har det blivit fel i de uppgifter vi fått tillhanda. Vi har monterat plastlister enligt uppgifter i rumsbeskrivningen. Efter er tillrättavisning hävdar ni att det istället skulle vara trälister, vilket förvisso stämmer med byggnadsbeskrivningen där det framgår att alla golvlister ska vara av trä. Vi har baserat vårt anbud på de billigare plastlisterna och avser därför inte att byta ut de redan monterade plastlisterna. Punkt 2: Vi kräver ersättning för uteblivet arvode, samt för störning i arbetet, med anledning av den tilläggsbeställning på ett kontorsutrymme inom verkstadsområdet som ni handlade upp av en annan byggentreprenör. Vi lämnade, i enlighet med gällande avtal, ett anbud till er på tilläggsarbetet av det lilla kontorsutrymmet inom verkstaden. Då ni istället valde en annan byggentreprenör, som vi antar gav er ett lägre anbud, anser vi oss alltså ha förlorat en rättmätig inkomst och samtidigt har vårt arbete försvårats på grund av störning från den andre byggentreprenören. För detta kräver vi ersättning på totalt kr.

30 Punkt 3: Vi kräver extra ersättning för inköp av programvaran Archi-Cad vilket har varit en förutsättning för att vi på ett fungerande sätt skulle kunna tillgodogöra oss och arbeta med de av er tillhandahållna ritningarna för projektet. Krav utgår med kr vilket utöver inköp av programvaran även inkluderar 2 dagars utbildning för vår entreprenadingenjör. Kommentar till de krav ni riktat mot oss som byggentreprenör Punkt 4: Vi avser inte att bemöta ert krav på ersättning för den takanslutning mellan verkstadsoch kontorsdelen där det visat sig läcka in vatten. Visst var det vi som byggentreprenör som föreslog en enklare konstruktionslösning för taket än den ni, genom era projektörer, tagit fram. Men eftersom ni som beställare godkände vår konstruktionslösning, och vidare har erhållit en kreditering på kr, anser vi oss inte vara skyldiga att åtgärda konstruktionen och ersätta er för eventuella vattenskador. Punkt 5: Ert krav gentemot oss om ersättning för de fem dagar som maskinentreprenaden blivit försenad kan vi inte acceptera. Det är ni som upphandlat och skrivit avtal med maskinentreprenören och eftersom de endast är en sidoentreprenad till oss fråntar vi oss ansvaret för dennes förseningar. Däremot har våra byggnadsarbeten också påverkats av maskinentreprenadens försening och vi kräver därför ersättning för den förlängning av entreprenaden som drabbat oss. Vi har beräknat de fasta kostnaderna för vår etablering på arbetsplatsen samt andra omständigheter föranledda av förseningen till kr, vilket alltså utgör vårt krav. Med hälsning från eder Byggentreprenör

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Byggdel Mängd Enhet ptim Spilltal Mtrl-pris Mtrlkostnad UE UE (kr/enhet) (kr) (kr/enhet) (kr) Sektionsfakta MARKARBETEN Schakter Matjordsavtagning 15 714 m2 14 219 996 Kap 21,

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Söka Ram Typ av projekt Investering

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Referensobjekt

Byggprocessen VBEA01. Referensobjekt Byggprocessen VBEA01 Referensobjekt Innehåll Projektuppgifter Kalkylsammanställning Byggdelskostnad Administrativa föreskrifter Gärdet 14:2 (Utdrag) Projektuppgifter Fakta om projektet Projekt: Henryssons

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

B10 - Entreprenadjuridik

B10 - Entreprenadjuridik Byggprocessen 1 (2) Övning B10 12-04-19 B10 - Entreprenadjuridik Mål med övningen Syftet med övningen är att känna ett upphandlingsförfarande, och att kunna göra en beställning med hjälp av anbud och anbudsförhandlingar.

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Mall för byggprojektkalkyl

Mall för byggprojektkalkyl Kalkylering Lukas 14:28-30 Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Produktionskalkylering

Produktionskalkylering Produktionskalkylering Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % Ingångsvärde 80 % Minimiav Program Projektering Produktion Skeden Söka Ram Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Typ av projekt Investering

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Mall för byggprojektkalkyl

Mall för byggprojektkalkyl Kalkylering Lukas 14:28-30 Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM Bild nr 1 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter förnyas f.n. bara ca. 0,5 % varje år genom nyproduktion! Bild nr 2 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Varför Organisation? Informell organisation

Varför Organisation? Informell organisation Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar g (synergieffekt) Organisation Ett

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner 1(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER avseende upphandling av inredning för Hus A, Del A-C Campus Linköping Paket G Gardiner 2(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För dessa Administrativa föreskrifter gäller ALOS

Läs mer

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut Anbudsprocessen Anbudsförfrågan Utse kalkylchef Kalkylbeslut Kalkylbeslut Företagets arbetsbelastning, omsättning, overheadkostnader Företagets finansiella resurser Tillgängliga resurser Typ av projekt

Läs mer

Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform. Construction Management

Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform. Construction Management Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Disposition Ansvarsformer Ersättningsformer Funktionsentreprenader Vilken upphandlingsform? Faktorer som styr valet av upphandlingsform

Läs mer

2 Byggledning i byggprocessen ett rollspel

2 Byggledning i byggprocessen ett rollspel Kursprogram Byggledning VBE041 9 högskolepoäng Läsperiod 2, VT2009 1 Inledning 1.1 Syfte och mål Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden; projektering,

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

B4 Budget. Mål med övningen. Förutsättningar. Uppgift a) Upprättande av budget. Konto 1 Markförvärv. Konto 2 Anslutningsavgifter

B4 Budget. Mål med övningen. Förutsättningar. Uppgift a) Upprättande av budget. Konto 1 Markförvärv. Konto 2 Anslutningsavgifter Byggprocessen 1 (4) Övning B4 12-03-09 B4 Budget Mål med övningen Övningens syfte är att kunna upprätta en budget i ett tidigt skede av projektet, och att kunna bedöma ej kända kostnader med hjälp av till

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Tids- och kostnadsstyrning

Tids- och kostnadsstyrning Tids- och kostnadsstyrning Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag KVALITETSPLAN Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- Generai- Under- Utförande- Entreprenad 1 entreprenad j entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud Beställarens Platschef Projektorganisation

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Anbudsprocessen (Estimating and tendering)

Anbudsprocessen (Estimating and tendering) Anbudsprocessen (Estimating and tendering) Anbudsförfrågan (Invitation to tender) Utse kalkylchef (Assign Proposals Manager/Operations Director) Kalkylbeslut (Decision to tender) Kalkylbeslut (Decision

Läs mer

Anbudsprocessen (Estimating and tendering)

Anbudsprocessen (Estimating and tendering) Anbudsprocessen (Estimating and tendering) Anbudsförfrågan (Invitation to tender) Utse kalkylchef (Assign Proposals Manager/Operations Director) Kalkylbeslut (Decision to tender) Kalkylbeslut (Decision

Läs mer

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBE031: Diagnos, prognos och beslut

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBE031: Diagnos, prognos och beslut Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBE031: Diagnos, prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett fastighetsköp av en centralt belägen fastighet i Lund. Arbetet skall presenteras

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

1 Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Mål. 2.1 Scenario. 2.2 Roller. 1.3 Genomförande. Byggledning VBEN15

1 Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Mål. 2.1 Scenario. 2.2 Roller. 1.3 Genomförande. Byggledning VBEN15 Byggledning VBEN15 HT-2014 1 Inledning 1.1 Syfte Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden, samt ge kunskaper om det arbete som utförs av en byggledare.

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys. Kostnadsbedömning 582720 582720 Samskolan Alt IIb 2013-03-13 Bygganalys AB Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.se För riktigheten av denna handling svarar Bygganalys AB endast mot

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD

KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER GENERALENTREPRENAD KALIX KOMMUN KARLSBORG 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalt antal sidor inkl. denna sida: 27 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355

Läs mer

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA

De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA De viktigaste nyheterna i AB 04 och konsekvenser i AF AMA I följande artikel redovisas de nyheter och förändringarna i Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

Lösningsförslag B2 - Upphandling av konsulter

Lösningsförslag B2 - Upphandling av konsulter Byggprocessen 1(6) Lösningsförslag B2 - Upphandling av konsulter 1) Ekonomisk jämförelse: Arki tektatel jén Fast arvode 591000 Index 0 Tillkommande kostnader: timdeb.=(611+390+ 39 435 1,1*(575+2*495+2*375+360))*10

Läs mer

för fuktsäker byggprocess

för fuktsäker byggprocess Väderskydd betonas i ByggaF, liksom i AMA AF 07 under AFH.51 Skydd av arbete: Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 1 Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 2 Standard Ombyggnad Nyproduktionsstandard Ursprunglig standard Underhåll Rivning år Livslängd 1 Ombyggnad Projektering Rivning Underhåll Produktion

Läs mer

Konsultgrupp bestående av

Konsultgrupp bestående av bestående av 1: Arkitekt / Samordnare 2: Byggnadskonstruktion 3: VVS: Luft och Rör 4: Styr- och övervakning 5: El 6: Brand 7: Storkök 8: Inredningsarkitekt 9: Landskapsarkitekt 10: Mark förfrågningsunderlag

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde. Minimikrav. Skeden. Program Byggdelskalkyl 1 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden 2 Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram 3 Söka Ram Typ av projekt

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

SEMINARIUM I ENTREPRENADRÄTT: BYGGPROGRAMMET 1. SYFTE OCH INSTRUKTIONER

SEMINARIUM I ENTREPRENADRÄTT: BYGGPROGRAMMET 1. SYFTE OCH INSTRUKTIONER 1 SEMINARIUM I ENTREPRENADRÄTT: BYGGPROGRAMMET 1. SYFTE OCH INSTRUKTIONER Syftet med seminariet är att introducera er till centrala frågor inom entreprenadrätten. Detta inkluderar rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare

Läs mer

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Granskning av hantering av tilläggsbeställningar Rapport KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Innehåll Sammanfattning ii 1. Uppdrag 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Genomförande 1 5. Finns en rutin för hantering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling Sidantal 9 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG SOM GENOMFÖRS ENLIGT RAMAVTAL 2008-11-01 till 2010-03-31 Utgivare Newsec Asset Management AB Datum: 2008-05-23 BET

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Socialnämnden 2015-11-04. 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag

BESLUTSUNDERLAG. Socialnämnden 2015-11-04. 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag BESLUTSUNDERLAG 2015-11-04 Socialnämnden Ärende Beslutsunderlag 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag 48 Vägledning, boende för ensamkommande flyktingbarn Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) AFU (Allmänna

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Entreprenadkontrakt, EK

Entreprenadkontrakt, EK Handling 01, EK Kontraktsvillkor (FU 2000) UTFÖRANDEENTREPRENAD Avseende Mellan beställaren och entreprenören är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning adress postnr ORT Org.nr: 202100-4003

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

Kommentar till partneringavtal mellan beställare och entreprenör, version 2009-09-15.

Kommentar till partneringavtal mellan beställare och entreprenör, version 2009-09-15. BYGGHERRARNA Verksamhetsutskottet Avtal & regelverk Håkan Albrecht Kommentar till partneringavtal mellan beställare och entreprenör, version 2009-09-15. Förord Mall/idé till partneringavtal har utarbetats

Läs mer

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2014-11-26 SFN 2014/0901 0480-450513 Servicenämnden Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Brf Dr Lindh. Befintligt utseende

Brf Dr Lindh. Befintligt utseende Brf Dr Lindh Befintligt utseende EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA avseende våra Balkonger Tisdagen den 3 december 2013, kl. 19.00 DAGORDNING; 1. Stämmans öppnande. Brf Dr Lindh 2. Godkännande av dagordningen. 3.

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön 2016-01-05 Att köpa en småhustomt och bygga sitt egna hus är för många en stor dröm. Detta vägledningsdokument har tagits fram för att hjälpa dig i planeringen

Läs mer

Vår referens. Minnesanteckningar samt svar på frågor som uppkom vid informationsmöte med fastighetsägare i Länsbodarna

Vår referens. Minnesanteckningar samt svar på frågor som uppkom vid informationsmöte med fastighetsägare i Länsbodarna MINNESANTECKNINGAR Sidan 1 av 2 Falu Energi & Vatten Handläggare, besöksadress Datum Beteckning/Version 2015-05-20 FEV13/0125 Vår referens Vatten Er referens/adressat Therese Carlsson Västermalmsvägen

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB

BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB BYGGRÅDGIVARE LARS BENGTSSON AB LÅRINGEN 19, VÄSTERVIKS KOMMUN TOTALENTREPRENAD FÖR NYBYGGNAD AV RADHUS FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB TOTALENTREPRENAD ANBUDS-PM 01 Uppdrag 113-115 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kalmar

Läs mer

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Bostadsfakta Byggherre Totalentreprenör Arkitekt Försäljning Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Situationsplan öst

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

Kontoplan i fastighetsprojekt

Kontoplan i fastighetsprojekt Konto Kontotext 1000 BYGGHERREKOSTNADER EXKL PROJEKTERING 1100 Projektadministration 1110 Projektutredningar 1120 Projektledning 1130 Byggledning, kontroll 1140 Planering 1150 Kvalitetsansvarig enl PBL

Läs mer

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon:

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon: Gemensamt kursprogram: Projektarbete i byggprocessen VBE675 - Ledning 7,5 hp VBE680 - Programarbete, samhällsplanering och gestaltning 7,5 hp VBE685 - Projektering och design 7,5 hp VBE690 - Produktion,

Läs mer

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget.

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. 2009-06-18 1 (2) Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. Ni är många entreprenör som dagligen får samtal från konsumenter som undrar om ROT-avdraget. Vad gäller? Frågorna är berättigade, eftersom skatteverket

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt

Organisation och upphandling av byggprojekt Organisation och upphandling av byggprojekt En avancerad shoppingtur! Välkomna! Anne Landin den 30:e januari 2014 Varför Organisation?» Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping Mål nr 811-16 1 SÖKANDE Tranås Anläggningsservice Aktiebolag, 556342-4331 Box 32 573 21 Tranås MOTPART 1. Mjölby kommun Tekniska kontoret 595 80 Mjölby Ombud: Advokat

Läs mer