1 Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Mål. 2.1 Scenario. 2.2 Roller. 1.3 Genomförande. Byggledning VBEN15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Mål. 2.1 Scenario. 2.2 Roller. 1.3 Genomförande. Byggledning VBEN15"

Transkript

1 Byggledning VBEN15 HT Inledning 1.1 Syfte Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden, samt ge kunskaper om det arbete som utförs av en byggledare. Kursen syftar även till att träna studenterna i att leda och arbeta i byggprojekt med målformulering, ledarskap, mötesteknik samt kvalitetssäkring av det egna arbetet. Studenterna ska i kursen utveckla sitt personliga förhållningssätt till byggledning och efter kursen känna trygghet i sin egna kompetens. 1.2 Mål Kunskap och förståelse Kunna hantera det administrativa arbete som krävs i ett byggprojekts tidiga skede. Kunna genomföra nödvändiga analyser i inom kalkylering, planering och upphandling. Färdighet och förmåga Kunna organisera, upphandla, leda och planera ett normalt byggprojekt. Kunna upprätta en produktionskalkyl i ett tidigt skede och bedöma osäkerhetsfaktorer. Kunna utvärdera ett normalt byggprojekts ekonomiska förutsättningar. Värderingsförmåga och förhållningssätt Kunna genomför en upphandling med entreprenörer och upprätta ett upphandlingsprotokoll. Kunna samla in relevanta fakta och skriftligt och muntligt avrapportera beslutsunderlag. I en given situation kunna bedöma vilka myndighetskontakter som behöver upprättas. 1.3 Genomförande Kursen genomförs med fokus på tre delar: byggprojektledningsprocessen utbildningsprocessen, och utvärderingsprocessen. Byggprojektledningsprocessen behandlas i ett rollspel där studenterna agerar som byggledningskonsulter på uppdrag av en beställare. Utbildningsprocessen, som pågår parallellt med rollspelet, består av att studenterna utbildas i de olika moment och färdigheter som är relevanta vid genomförandet av ett byggprojekt i dess tidiga skeden. Utbildningsprocessen kan betraktas som byggledarnas vidareutbildning vilken utgör en del i rollspelet. Byggledarna kan här även boka tid hos experter vid avdelningen för konsultation angående olika kursmoment. Utvärderingsprocessen är det moment där det egna arbetet följs upp genom kontinuerliga utvärderingsmoment. Avseende bland annat att följa upp lednings- och utvecklingsfrågor utifrån arbetet i den egna gruppen. 2 Byggprojektledningsprocessen rollspel Kursen kommer till stor del att bedrivas i form av ett rollspel där studenterna delas in i konsultgrupper om ca fem studenter. Gruppernas uppgift är att agera byggprojektledare på uppdrag av en beställare. Varje grupp tilldelas en handledare/beställare från avdelningen. Konsultuppdraget leds och drivs självständigt av grupperna och följs upp i dialog med beställaren under planerade projektmöten. 2.1 Scenario Arbetet startar med att byggledarna har kontaktats av en beställare för att leda ett nybyggnadsprojekt. Projektet är ett flerbostadshus som skall uppföras i Lund. En detaljplan finns och denna tillhandahålls av beställaren. Uppdraget går ut på att ta fram ett beslutsunderlag för beställarens styrelse för beslut om huruvida projektet skall genomföras eller inte. 2.2 Roller Konsulter Studenterna bildar byggledningsföretag, i grupper om ca fem studenter. Varje grupp kommer under kursen att fungera som byggledningskonsulter på uppdrag av en beställare. Beställare Som beställare agerar personal från avdelningen. Varje konsultgrupp tilldelas en egen beställare som, utanför rollspelet, dessutom fungerar som handledare åt gruppen. Observera att även beställaren spelar en roll. Detta kan innebära att beställaren i rollspelet kan verka okunnig om sådant som denne har goda kunskaper om i funktionen som handledare.

2 Beställare Anne Landin Bengt Hansson Lars Sunding Lennart Welin Urban Persson Experter Det finns möjlighet för konsultgrupperna att boka tid för konsultation hos experter. Experterna är: Anne Landin miljö- och kvalitetssystem Stefan Olander entreprenadjuridik Stefan Olander kalkylering & investeringsbedömningar 2.3 Projektmöten Möten mellan beställare och konsulter hålls kontinuerligt under kursen. Det är upp till grupperna själva att kontakta och avtala tidpunkt med beställaren. Inför projektmötena skall grupperna vara väl förberedda och beställaren skall ha fått dagordning, föregående mötesprotokoll och andra aktuella dokument senast 24 h före mötet. Observera att det är konsulterna som kallar till och leder mötena. Funktionen som mötesordförande och sekreterare roterar inom konsultgruppen. En av gruppmedlemmarna (olika vid varje tillfälle) tilldelas rollen som observatör. Som observatör deltar man inte i själva mötet, utan skall iaktta och notera hur mötet genomförs och hur deltagarna agerar i sina roller. Efter själva mötet framför observatören sina synpunkter, vilka sedan diskuteras i gruppen. För att följa upp gruppens utveckling skrivs, vid varje projektmöte, ett speciellt observatörsprotokoll, som skall bifogas slutrapporten. Delredovisning av resultat Gruppernas arbete kommer kontinuerligt att redovisas till beställarna/handledarna under kursen. Detta sker genom att beställaren, vid projektmötena, efterfrågar material och uppgifter som gruppen skall presentera vid nästa möte. I slutet av kursen sammanställs allt material i en slutrapport. Handledning Under projektmötet behandlas inte sakfrågor till handledaren, däremot finns möjlighet för gruppen att ställa frågor till handledaren i direkt anslutning till mötet. 2.4 Anbudsprövning För att genomföra en anbudsprövning skall konsultgrupperna lämna ett förfrågningsunderlag till två potentiella byggentreprenörer (dessa representeras av kursledningen). Detta underlag består av en inbjudan att lämna anbud, administrativa föreskrifter, ritningar (skisser) samt rambeskrivning (här redogörs för tekniska funktions-, miljö- och kvalitetskrav). Entreprenörerna kommer sedan att lämna anbud som noga granskas av konsultgruppen. Efter mottaget anbud skall ett förslag till beställning skrivas för byggnadsentreprenaden. Detta förslag skall även bifogas till projektrapporten. 2.5 Förhandling Under kursen kommer det att genomföras ett förhandlingsspel som ligger utanför projektuppgiften. Detta tar sin form av ett praktikfall där studenterna spelar olika roller. 2.6 Styrelsemöte slutredovisning Vid slutredovisningen ska alla grupper närvara. Varje grupp presenterar sina förslag för sin beställare och dennes styrelse (övriga lärare som är närvarande vid redovisningen). Vid respektive presentation agerar en grupp observatör. Observatörsgruppen ska iaktta redovisningen och reflektera över denna under en gemensam diskussion. Som observatörsgrupp agerar byggledningsföretagen växelvis enligt ett separat redovisningsschema som utdelas i slutet av kursen. Redovisningen skall genomföras på ett professionellt sätt, vilket kräver att alla i gruppen är pålästa och att presentationsmaterialet är tydligt och säljande. Vid bedömningen läggs stor vikt vid trovärdigheten och presentationsteknik. 3 Utbildningsprocessen 3.1 Utbildningsmoment Under kursen kommer ett antal föreläsningar och seminarier att hållas. Föreläsningar, studiebesök och seminarier som är markerade med fet stil är obligatoriska. Eventuella förhinder anmäls till kursledningen innan det aktuella föreläsningstillfället. Föreläsningarna behandlar sådana ämnesområden som är relevanta för grupperna i deras projektarbete. Det finns två typer av föreläsningar. Teoretiska föreläsningar i syfte att stödja projektarbetet samt gästföreläsningar i syfte att inspirera ge lite annorlunda perspektiv. I anknytning till rollspelet kan föreläsningen betraktas som konsulternas vidareutbildning parallellt med projektarbetet.

3 3.2 Informationssökning Grupperna ansvarar för att själva efterfråga och söka relevant information som inte förmedlas i utbildningsmomenten, men som behövs för att lösa uppgiften. För hantering av myndighetskontakter spelar kursledningen rollen som kommun och frågor ställs hit. Detta innebär inte att alla uppgifter automatiskt kommer att förmedlas till alla grupper, utan det krävs att man själv vänder sig till kursledningen och efterfrågar detta. 5.2 Datorstöd I kursen används datorstöd för bl.a. projektplanering, kalkylering, rapportskrivning, kommunikation och presentation. De programvaror som kan användas är: Kalkylering MS Excel Planering MS Project Ordbehandling MS Word Presentation MS PowerPoint 3.3 Expertkonsultation För att ge möjlighet för grupperna att dels ställa kvalificerade frågor, dels få konstruktiv kritik på sitt utförda arbete finns möjlighet att boka tid för konsultation hos någon av avdelningens experter. Det finns möjlighet att få experthjälp inom områdena: miljö och kvalitet, kalkylering, finansiering och entreprenadjuridik. Det är lämpligt att varje grupp vid minst ett tillfälle genomför en konsultation för varje ämnesområde. Inför dessa konsultationer skall gruppen lämna in underlag i förväg för att ge möjlighet för experten att läsa igenom och analysera materialet.. 4 Utvärderingsprocessen Utvärdering är ett viktigt stöd för den kontinuerliga utvecklingen av gruppens arbete. Utvärderingsprocessen löper därför genom hela kursen och omfattar såväl kursinnehållet som det egna arbetet och grupprocessen. Vid de första föreläsningstillfällena diskuteras förväntningar på kursen, uppföljning av mål och grupprocesser. Vid projektmötena under kursens gång, diskuteras gruppens arbete och utveckling med handledarna i samband med observatörsdiskussionen. Utöver detta ska varje student skriva en personlig projektdagbok om vad denne gjort de dagar som hen arbetat med kursen. 5 Arbetsmaterial/resurser 5.1 Litteratur Kursen bygger huvudsakligen på kunskaper från tidigare kurser inom avdelningen. Kursmaterial från dessa kurser utgör förkunskapskrav och betraktas därför som kurslitteratur: Kurslitteratur specifikt för denna kurs är: Graham Winch, Managing Construction Projects, Wiley-Blackwell.

4 6 Kursschema Dag Tid Moment Läshänvisning Sal Ansvarig Winch, / F: Kursintroduktion, Ledning av byggprojekt Ö:Gruppindelning och social riskanalys s / F: Beställarens krav och förväntningar s 53-92, s / F: Definition av projektet, förfrågningsunderlaget F: Tids- och kostnadsstyrning s / F: Administrativa föreskrifter s F: Arkitektens roll Gästföreläsning LW / / F: Hantering av osäkerheter F: Miljöcertifiering F: Projektutveckling F: Kommunikation i byggprojekt Gästföreläsning Gästföreläsning KC: V Q2 25/ F: Projektledarskap s / STUDIEBESÖK, Wihlborgs HP 2/ / F: Förhandlingsspel S: Förhandlingsspel S: Förhandlingsspel 4/12 INLÄMNING AV Senast kl FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 9/ Gästföreläsning V:Dator 25 11/12 F: Utveckling av Science Village, Lund Gästföreläsning UL 16/12 KC: V Q2 17/ /12 Redovisning Redovisning Eget arbete Eget arbete Observera kursmoment i fetstil är obligatoriska. Föreläsare: Stefan Olander () Lennart Welin (LW) Robert Ågren (RÅ) Ulrika Lindmark (UL), VD Science Village Helena Pålsson (HP), Projektutvecklare, Wihlborgs Anders Mellberg (AM), Informationsdirektör, Malmö Stad Kursledning: Stefan Olander Kursansvarig/examinator Christina Glans Kursadministration MA5 MA5 AM RÅ RÅ/ RÅ/

5 7 Examination 7.1 Prestationskrav Resultatet av projektuppgiften ska redovisas i en projektrapport, vilken utgör ett beslutsunderlag för beställaren och dess styrelse. Projektrapporten skall ha följande innehåll: 1. Sammanfattning av rapporten med rekommendation av beslut till styrelsen. 2. Konceptanalys (minst tre stycken) med övergripande alternativkalkyler för investering och årskostnad samt en rekommendation av bästa förslag. 3. Kalkyl på total produktionskostnad, som del av denna ska det ingå en entreprenadkalkyl på byggdelsnivå. Gjorda anatagenden ska tydligt redovisas. 4. Investerings- och årskostnadskalkyl, fastighetsekonomisk investeringskalkyl baserad på en cash-flow analys. Gjorda antaganden ska tydligt redovisas. 5. Tidplan för byggprojektets övergripande genomförande samt betalningsplan med kreditivkostnad. 6. Förfrågningsunderlag för entreprenaden med administrativa föreskrifter, ritningar samt rambeskrivning (här redogörs för tekniska funktions-, miljö- och kvalitetskrav). 7. Beställningsskrivelse (förslag) samt protokoll av anbudsprövning. Rapporten ska även innehålla dessa bilagor: 1. Avtal mellan konsultgrupp och beställare. 2. Projektledningsplan för det egna arbetet. Innehållande beskrivning av omfattning (WBS), budget, tidplan, kommunikationsplan samt en riskanalys. 3. Mötesprotokoll och tidplan för konsultarbetet med gjorda avstämningar och revideringar. 4. Observatörsprotokoll kompletterade med beskrivning av det egna arbetets utveckling under kursen. 5. Social riskanalys Individuell inlämning: 6. Projektdagböcker (via e-post till: 7.2 Betygssättning Gruppens slutbetyg sätts vid ett betygskollegium där kursledningen och handledare deltar. Handledarna har dessförinnan gjort en bedömning av sin egen grupps arbete med utgångspunkt från projektmötenas genomförande och det material som tagits fram till dessa. Individuella avvikelser från gruppbetyget (både uppåt och nedåt) kan förekomma om handledarna och betygskollegiet har uppfattningen att en enskild students prestation uppenbart avviker från de övriga gruppmedlemmarnas. För erhållande av slutbetyg krävs närvaro vid samtliga obligatoriska föreläsningar samt ett aktivt deltagande i gruppens arbete. Bedömning görs efter följande modell: 1. Projektadministration (15 poäng): Föreberedelser inför möten, mötesgenomförande, mötesprotokoll, observationsprotokoll, social riskanalys, projektdagböcker. 2. Konceptanalys (10 poäng): Motivering av rekommenderat förslag, inklusive övergripande investerings- och alternativkalkyl 3. Produktionskostnadskalkyl (15 Poäng): Noggrannhet, kunskap och säkerhet. 4. Investerings- och årskostnadskalkyl (10 poäng): Antaganden, rimlighet och säkerhet. 5. Tidplan (10 poäng): Struktur, aktivitetsindelning, deltider, totaltid och resursfördelning. 6. Förfrågningsunderlag (20 poäng): Innehåll, olämpliga och/eller saknade delar. För bilagorna läggs störst vikt vid: 1. Avtal (5 poäng): Utformning och innehåll. 2. Projektledningsplan (15 Poäng) Förutom ovanstående delar bedöms: 1. Närvaro vid projektmöten och projektdagböcker, individuellt (20 poäng) Totalt sett 120 poäng Den muntliga presentationen bedöms med avseende på presentationsteknik, säkerhet, tydlighet, argumentation och inlevelse. Slutrapporten skall kopieras i ett exemplar till beställaren.

1 Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Mål. 2.1 Scenario. 2.2 Roller. 1.3 Genomförande. Byggledning VBEN15

1 Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Mål. 2.1 Scenario. 2.2 Roller. 1.3 Genomförande. Byggledning VBEN15 Byggledning VBEN15 HT-2017 1 Inledning 1.1 Syfte Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden, samt ge kunskaper om det arbete som utförs av en byggledare.

Läs mer

2 Byggledning i byggprocessen ett rollspel

2 Byggledning i byggprocessen ett rollspel Kursprogram Byggledning VBE041 9 högskolepoäng Läsperiod 2, VT2009 1 Inledning 1.1 Syfte och mål Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden; projektering,

Läs mer

Byggledning introduktion

Byggledning introduktion Byggledning introduktion Agenda Kursintroduktion Ledning av byggprojekt Gruppindelning Genomgång av projektarbetet Social riskanalys Syfte Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och

Läs mer

Byggledning introduktion

Byggledning introduktion Byggledning introduktion Agenda Kursintroduktion Ledning av byggprojekt Gruppindelning Genomgång av projektarbetet Social riskanalys Syfte Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och

Läs mer

Kursprogram. 1 Inledning. 2 Projekteringsprocessen rollspel. Byggledning VBEN15 9 poäng HT Syfte. 1.2 Mål. 2.1 Scenario. 1.

Kursprogram. 1 Inledning. 2 Projekteringsprocessen rollspel. Byggledning VBEN15 9 poäng HT Syfte. 1.2 Mål. 2.1 Scenario. 1. Kursprogram 1 Inledning 1.1 Syfte Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden; projektering, produktion och förvaltning, samt ge kunskaper om det

Läs mer

Kursprogram. 1 Inledning. 2 Projekteringsprocessen rollspel. Byggledning VBE041 9 poäng Läsperiod 3, VT Syfte. 2.1 Scenario. 1.

Kursprogram. 1 Inledning. 2 Projekteringsprocessen rollspel. Byggledning VBE041 9 poäng Läsperiod 3, VT Syfte. 2.1 Scenario. 1. Kursprogram Byggledning VBE041 9 poäng Läsperiod 3, VT2010 1 Inledning 1.1 Syfte Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden; projektering, produktion

Läs mer

Kursprogram. 2 Projekteringsprocessen rollspel. 1 Inledning. Byggledning VBEN15 7,5 poäng Läsperiod 2, HT Syfte. 2.1 Scenario. 1.

Kursprogram. 2 Projekteringsprocessen rollspel. 1 Inledning. Byggledning VBEN15 7,5 poäng Läsperiod 2, HT Syfte. 2.1 Scenario. 1. Kursprogram Byggledning VBEN15 7,5 poäng Läsperiod 2, HT2013 1 Inledning 1.1 Syfte Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden; projektering, produktion

Läs mer

Kursprogram. Byggledning VBE041 9 högskolepoäng Läsperiod 2, VT Inledning. 2 Byggledning i byggprocessen ett rollspel. 1.1 Syfte. 2.

Kursprogram. Byggledning VBE041 9 högskolepoäng Läsperiod 2, VT Inledning. 2 Byggledning i byggprocessen ett rollspel. 1.1 Syfte. 2. Kursprogram Byggledning VBE041 9 högskolepoäng Läsperiod 2, VT2008 1 Inledning 1.1 Syfte Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden; projektering,

Läs mer

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon:

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon: Gemensamt kursprogram: Projektarbete i byggprocessen VBE675 - Ledning 7,5 hp VBE680 - Programarbete, samhällsplanering och gestaltning 7,5 hp VBE685 - Projektering och design 7,5 hp VBE690 - Produktion,

Läs mer

Maskinteknik M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014

Maskinteknik M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT13 Kandidatarbete om 15 högskolepoäng i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

VBEA01 Byggprocessen och företagsekonomi. Avdelningen för byggproduktion

VBEA01 Byggprocessen och företagsekonomi. Avdelningen för byggproduktion VBEA01 Byggprocessen och företagsekonomi Kursmål Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten kunna: beskriva byggprocessens olika skeden utifrån ett byggherreperspektiv identifiera och definiera

Läs mer

Byggproduktion Lunds universitet - Lunds tekniska högskola

Byggproduktion Lunds universitet - Lunds tekniska högskola Byggproduktion Lunds universitet - Lunds tekniska högskola Kursprogram Byggprocessen VBEA05, 5 högskolepoäng VT 2011 Bakgrund I ett väl genomfört byggprojekt krävs kunskap inom flera olika kompetensinriktningar.

Läs mer

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 1 (6) THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Fredrik Wiklund Christoph Röcklingsberg Johan Holström Kurskod THTY41 Examinator Christoph

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Introduktion till informatik, 7,5 hp

Introduktion till informatik, 7,5 hp Sid 1 (5) Introduktion till informatik, 7,5 hp Välkommen att läsa kursmomentet Introduktion till informatik, 7,5 högskolepoäng, hösten 2014. Vi som håller i kursmomentet heter Ulf Hedestig och Mikael Söderström

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBE031: Diagnos, prognos och beslut

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBE031: Diagnos, prognos och beslut Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBE031: Diagnos, prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett fastighetsköp av en centralt belägen fastighet i Lund. Arbetet skall presenteras

Läs mer

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II!

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II! 1 ( 6) TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II Sändlista Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Sandra Gustavsson Li Li Tunek Johan Holtström Kurskod Examinator TEII41 Li Li Tunek Kursen

Läs mer

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 1 ( 6) THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 Sändlista Kurskod Examinator Marisol Arias Abrahamsson Johan Holtström THSP41 Marisol Arias Abrahamsson Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2

Läs mer

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: 2010-11-17, Klockan 10.00 Plats: Kalmar Nyckel i sal NY110 samt via Skype Kallade: Morgan Rydbrink, Dennis Larsson, Sara Elebro, Hannes Johansson, Linus Knutsen, Wilaiwan

Läs mer

Projektadministratör/ -informatör

Projektadministratör/ -informatör Utbildning för Projektadministratör/ -informatör "Projektledarens högra hand" Med modern IT-teknik kan projektarbetet göras mycket effektivare. Denna utbildning lär ut hur modern IT-teknik kan utnyttjas

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Vatten- och miljöteknik, 400 YH-poäng Kurs 12: Verksamhets- och affärskompetens, 25 YH-poäng

Fallbeskrivning Utbildning: Vatten- och miljöteknik, 400 YH-poäng Kurs 12: Verksamhets- och affärskompetens, 25 YH-poäng Bakgrund Den huvudsakliga inriktningen på denna utbildning är att få kompetens som VA-drifttekniker och där de flesta jobben finns vid kommunernas Vatten- och Avloppsreningsverk (VA-verk). Men utbildningen

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2010

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2010 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2010 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2010 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa studentinflytandet. Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation,

Läs mer

Kursprogram. Facilities Management VBEN05, 7,5 poäng, HT2011. Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursprogram. Facilities Management VBEN05, 7,5 poäng, HT2011. Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Kursprogram Facilities Management VBEN05, 7,5 poäng, HT2011 Syfte Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse för aspekter rörande fastighetsföretagande i allmänhet och Facilities Management

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING 1 Precision, grad av industrialisering, materialval, hållbarhet, produktivitet, lönsamhet, funktion Attraktion, vi ska trivas

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2015 / VT 2016 Version 2 11 November 2015 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32)

Kursinformation för. Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Kursinformation för Logistikanalys Verktyg och Modeller (TETS32) Varmt välkomna till kursen Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32! Denna skrift syftar till att ge övergripande information om kursens

Läs mer

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 VÄLKOMMEN TILL Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef,

Läs mer

Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3

Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3 Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3 Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga

Läs mer

Kursprogram. Fastighetsföretagande och facilities management. VFR081, 15 poäng, VT2009. Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga

Kursprogram. Fastighetsföretagande och facilities management. VFR081, 15 poäng, VT2009. Kunskap och förståelse. Färdighet och förmåga Kursprogram Fastighetsföretagande och facilities management VFR081, 15 poäng, VT2009 Syfte Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse för aspekter rörande fastighetsföretagande i allmänhet

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-15. a. Mötet öppnades av programansvarige Morgan Rydbrink. a. Dagordningen godkändes efter att punkt 9a Valfria kurser lagts till.

PROTOKOLL 2014-12-15. a. Mötet öppnades av programansvarige Morgan Rydbrink. a. Dagordningen godkändes efter att punkt 9a Valfria kurser lagts till. PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGNER Tid: 2013-12-15, Klockan 09.00 Plats: Kalmar Nyckel (Morgan Rydbrinks kontor) samt via Skype Närvarande: Morgan Rydbrink, Calle Karlsson, Erik Nilsson, Erik Nilsson, Oliver

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

TBMT41-Projekt i medicinsk teknik

TBMT41-Projekt i medicinsk teknik 1 (7) TBMT41-Projekt i medicinsk teknik Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Håkan Örman Göran Salerud Göran Salerud Kurskod TBMT41 Examinator Göran Salerud Kursen gavs Årskurs

Läs mer

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP

LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP LÄRANDE I ARBETE - En unik möjlighet för företaget! LABORATORIE- OCH MEDICINTEKNISK KONSULENT/SÄLJARE, 400 YHP TACK FÖR ATT DU VISAR INTRESSE FÖR SAMARBETE KRING LIA Affärshögskolan och dess studenter

Läs mer

Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart)

Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart) Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart) Höstterminen 2013 Jan Bjuvberg 1. Kursens innehåll Delmomentet redovisningsrätt omfattar en genomgång av det redovisningsrättsliga normsystemet

Läs mer

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2014-11-26 SFN 2014/0901 0480-450513 Servicenämnden Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

NT- GYMNASIET TEKNIK 1 RAGNE.WAHLQUIST@JARFALLA.SE

NT- GYMNASIET TEKNIK 1 RAGNE.WAHLQUIST@JARFALLA.SE TEKNIK 1 Innehåll FRITIDSINTRESSET... 4 Översiktsplan för arbetets olika moment... 4 Tidplan, ett förslag... 4 Lektion 1, måndagen den 22september... 4 Till nästa lektion, tisdagen den 24 september, fotografera

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING 1 UTMANINGEN! Effektivare byggproduktion Effektivare byggprojektledning Effektivare förvaltning av det befintliga beståndet

Läs mer

Examensarbete. Teknisk logistik

Examensarbete. Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete (MTT820) Teknisk logistik PM-Exjobb/120125 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik (MTT820), LTH Denna PM är en kortfattad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska II - del 1

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska II - del 1 1 (6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska II - del 1 Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Miguel Gimenez Rodriguez Johan Holtström Kurskod THFR41 Examinator Miguel

Läs mer

Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik. Bakgrund

Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik. Bakgrund Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 Kursplan för TANDHYGIENISTUTBILDNINGEN TANDLÄKARUTBILDNINGEN TANDTEKNIKERUTBILDNINGEN

Läs mer

Kursen har haft en ram på 321 timmar undervisningstimmar inkl. kursledning.

Kursen har haft en ram på 321 timmar undervisningstimmar inkl. kursledning. Verksamhetsberättelse för kursen Arbets- och organisationspsykologi, 22,5 hp Psykologprogrammet, VT 13. Kursledare: Olle Persson & Maria Wramsten Wilmar Kursens syfte och mål Kursen syftar till att dels

Läs mer

Informationsträff 4 nov 2015

Informationsträff 4 nov 2015 Informationsträff 4 nov 2015 UOO36P VFU 3 Förskolan 7,5hp Period vecka 47-51 Vem är jag och vem är du? Examinator: Anna Öqvist Kursledare: Monica Grape Övriga involverade lärare: Kattis Edström. Ull-Britt

Läs mer

Bygg på din kompetens

Bygg på din kompetens Utbildning Malmö Göteborg Norrköping Stockholm Örnsköldsvik Affärs/entreprenadjuridik X X X X Avtal/offerter X X X Arbeta smartare med officepaketet X X X Bokning för småföretagare X X X Företagsekonomi

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 90 HP UPPSALA CAMPUS 50% Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi (psykologisk behandling) för personer som har ett annat människovårdande yrke

Läs mer

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten)

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten) Miniprojekt, pedagogisk grundkurs IV, ht 2000. Andreas Gyllenhammar & Johan Persson, Institutionen för geovetenskaper Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2012 / VT 2013 VERSION 3 ändringsdatum 28 november oktober 2012 Ola Alexanderson Ulf Silbersky

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Redogörelse över avslutad praktik

Redogörelse över avslutad praktik 221012 Logopedi Institutionen för psykologi och logopedi Åbo Akademi Fabriksgatan 2 20500 Åbo Redogörelse över avslutad praktik Den studerande skriver en redogörelse över avslutad praktik. Redogörelsen,

Läs mer

Handledarutbildning. Steg 3. Studiehandledning. inom Vård- och omsorgscollege

Handledarutbildning. Steg 3. Studiehandledning. inom Vård- och omsorgscollege Steg 3 Handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege Studiehandledning Föreningen Vård- och omsorgscollege 118 82 Stockholm www.vo-college.se epost: info@vo-college.se 2015 Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Befattningsutveckling Vårdadministratör Region Östergötland 2015

Befattningsutveckling Vårdadministratör Region Östergötland 2015 Befattningsutveckling Vårdadministratör Region Östergötland 2015 Befattningsutveckling Vårdadministratör Region Östergötland Vision: Möjlighet att växla över till fler vårdadministratörer med huvuduppgift

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Tandhygienist programmet Institutionen för odontologi Karolinska Institutet HT2013-VT2014 Studiehandledning Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Kursansvarig och Examinator: Annsofi Johannsen,

Läs mer

Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp

Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp Kursbok, Delkurs 2, studiehandledning, v 9-13 Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp Kurskod: 971G20 Kursansvarig

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER HANDLEDARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Vad är ledarskapsövningen?... 3 2. Valet av handledare... 3 3. Valet av ett lämpligt projekt...

Läs mer

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift 9 februari 2015 Erik Appelgren Simon Fast Anton Lundblad Alex Svärd Innehållsförteckning Inledning... 3 Referat... 3 Arkitekten

Läs mer

Problemlösning och samarbete i designprocesser PROSA (725A29)

Problemlösning och samarbete i designprocesser PROSA (725A29) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2013-09-02 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Informatik Göran Goldkuhl Annie Röstlinger Problemlösning och samarbete i designprocesser PROSA (725A29) Kursinformation

Läs mer

Definition av uppdragsutbildning & regelverket

Definition av uppdragsutbildning & regelverket 1(5) Rektor Definition av uppdragsutbildning & regelverket med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 förordning

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS 1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom

Läs mer

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1)

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Medverkade på kursen gjorde även: Camilla Hentschel (handledning och rättning) Ramona Mattisson

Läs mer

ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling

ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling Kursen elektronikprojekt och hållbar utveckling utgör avslutningen på den obligatoriska delen av E-programmet. Kursen har som övergripande mål att: knyta

Läs mer

Återkoppling att få gruppen att arbeta. Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman

Återkoppling att få gruppen att arbeta. Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman Återkoppling att få gruppen att arbeta Ann-Marie Falk Irene Karlsson-Elfgren Örjan Östman Grupparbete inom kursen Aktiva studenter i grupparbeten våren 2007 Inledning I denna rapport beskriver vi återkoppling

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) RAPPORT Diarienummer: Ö 2013/70 Datum: 2013-02-28 Författare: Eva Kraepelien-Strid Beslutat av: PKH Beslutsdatum: 2013-02-28 Giltighetstid: Fr o m HT 2013 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till anställd 1 (6) 2008-04-23 Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter Handläggningen i disciplinärenden sker enligt handläggningsordningen.

Läs mer

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II Portfölj Termin 3-5, Stadium II Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess

Läs mer

Institutionen för ekonomi och IT Kurskod PEK101. Fastställandedatum Utbildningsnivå Grundnivå Reviderad senast

Institutionen för ekonomi och IT Kurskod PEK101. Fastställandedatum Utbildningsnivå Grundnivå Reviderad senast KURSPLAN Kursens mål Kursen syftar till att ge studenten teoretiska och praktiska kunskaper inom personalekonomiområdet. Efter avslutad kurs ska studenten visa: Kunskap och förståelse 1. kunskap och förståelse

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2016 HSB VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i

Läs mer

SG E 411 LÄK Patologens föreläsningssal, Universitetssjukhuset

SG E 411 LÄK Patologens föreläsningssal, Universitetssjukhuset HÄLSOUNIVERSITETET Hälsa Etik Lärande 1-8p VT 2004 Vecka 5 Kursstart måndag 26 januari, Välkomsthälsning samtliga studenter, kl. 10.00-11.00, Forumteatern, Nationernas hus. Utbildningsspecifikt upprop

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer