ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN"

Transkript

1 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget för år 2015 och ekonomisk flerårsplan för åren Robin Holmberg (m) Liss Böcker Sellgren (c) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Lilian Eriksson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom Fredrik Karlsson, budgetchef 1 Förslag till budget för år 2015 och plan för åren Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat ( 122) om budgetramar för perioden Nämnderna har satt upp nämndmål som är kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Varje nämnd har också tagit fram kvalitetsdeklarationer. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2017 har varit att ramnivån är densamma som för år Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 vilket är oförändrad nivå i förhållande till

2 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (3) 3 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2015 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 1, att investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 2, att resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 3, 4 och 5, samt att finansieringsbudget för år 2015 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 6, 7 och 8. 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren Budgetberedningen lämnar förslag till driftbudget och plan enligt tidigare fastställd ram per , bilaga 9. Skatteintäkter, pensioner och övriga finansiella poster har uppdaterats enligt nya prognoser. 5 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 10. Kommentar: - Upprustning av Ängelholms Idrottsplats för att uppfylla arenakrav för spel i Superettan, tkr 2015, tkr 2016 och tkr Anslaget för markreserv utökas med tkr 2015 och reduceras med årligen Medel för riskhanteringsåtgärder/oförutsedda investeringar i kommunens egna fastigheter reduceras med 400 tkr årligen. - Anslag för ny vägförbindelse över Rönneå utgår, tkr 2016 och tkr Medel för ombyggnad av Kristian II:s väg utgår, tkr 2016 och tkr Anläggning av träningsplaner förskjuts ett år, tkr 2016 och tkr

3 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (3) - Tekniska nämnden får i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av tilläggsbudget 2015 fördela kvarvarande investeringar (efter ovanstående justeringar) i den skattefinansierade verksamheten, totalt tkr, på fem år ( ) istället för på tre år ( ). Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2015 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 6 Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2015 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2015 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Vid protokollet Lilian Eriksson Stefan Marthinsson Justeras: Robin Holmberg Liss Böcker Sellgren Göran Larsson 3

4 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen Bilagor till anteckningar Förslag till budget för 2015 och plan för Bilagor till budgetberedningens anteckningar Bilaga Sid 1 Driftsbudget - total verksamhet 5 2 Investeringsbudget - total verksamhet 6 3 Resultatbudget - total verksamhet 7 4 Resultatbudget skattefinansierad verksamhet 8 5 Resultatbudget avgiftsfinansierad verksamhet 9 6 Finansieringsbudget - total verksamhet 10 7 Finansieringsbudget - skattefinansierad verksamhet 11 8 Finansieringsbudget - avgiftsfinansierad verksamhet 12 9 Budgetberedningens förslag till driftbudget/plan , skattefinansierad verksamhet Investeringsbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar Investeringsbudget, sammandrag 16 Kommunstyrelse 18 Barn- och utbildningsnämnd 19 Socialnämnd 21 Teknisk nämnd 22 Kultur- och fritidsnämnd 26 Byggnadsnämnd 28 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk 29 Nr01 15Bilageförteckning 4

5 Total verksamhet Driftbudget Bilaga 1 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Skattefinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk Avfallshantering Justering: Interna intäkter, verksamhet Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Skattefinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk Avfallshantering Justering: Interna kostnader,verksamhet Utbetalade pensioner mm Förändr pensionsskuld,sem.löneskuld Pension mm., avgiftsbestämd del Kalkylerade personalförsäkr. kostn. mm Faktiska personalförsäkr kostn mm Avskrivningar nya investeringar Avskrivningar Fördelad intern ränta Summa verksamhetens kostnader Nr02 Bilaga1 Driftbudget total 5

6 Total verksamhet Investeringsbudget Bilaga 2 Total Anslag t.o.m. Budget Plan Plan Styrelse/nämnd/förvaltning, tkr utgift/inkomst Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse ks fastighetsenhet Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Kultur- och fritidsnämnd Byggnadsnämnd Summa utgifter Summa nettoinvesteringar skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk TOTAL NETTOINVESTERING Nr03 Bilaga2 Investeringsbudget 6

7 Total verksamhet Resultatbudget Bilaga 3 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter generella statsbidrag 0,8% 0,1% 0,1% Nr04 Bilaga3 Resultatbudget total 7

8 Skattefinansierad verksamhet Resultatbudget Bilaga 4 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter, externa Finansiella intäkter, från va-verk Finansiella kostnader, externa Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 0,8% 0% 0% Nr05 Bilaga4 Resultatbudget skattefin 8

9 Vatten- och avloppsverk Resultatbudget Bilaga 5 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter, externa Finansiella kostnader, externa Finansiella kostnader, interna Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Nr06 Bilaga5 Resultatbudget avgiftsfin 9

10 Total verksamhet Finansieringsbudget Bilaga 6 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter va Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Nr07 Bilaga6 Finansieringsbudget total 10

11 Skattefinansierad verksamhet Finansieringsbudget Bilaga 7 Tkr Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Nr08 Bilaga7 Finansieringsbudget skattefin 11

12 Vatten- och avloppsverk Bilaga 8 Finansieringsbudget Tkr Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Justering för avsättningar Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 0 0 Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld, extern upplåning Amortering av skuld, finansförvaltning Ökning av långfristiga fordringar Förutbetalda anläggningsavgifter va Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Nr09 Bilaga8 Finansieringsbudget avgiftsfin 12

13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 9. 1 (3) Budgetberedningens förslag till driftbudget/plan Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunstyrelse Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad KS - Fastighetsenhet Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Teknisk nämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Barn- o utbildningsn. Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Nr10 Bilaga9 Budgetberedningens förslag till driftbudget Ram t ksau :41 13

14 ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 9. 2 (3) Socialnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Kultur- o fritidsnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Byggnadsnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Miljönämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Räddningsnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunrevisorer Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Nr10 Bilaga9 Budgetberedningens förslag till driftbudget Ram t ksau :41 14

15 ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 9. 3 (3) Valnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Överförmyndarnämnd Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnad Resultatbudget/plan skattefinansierad verksamhet Budget Budget Plan Plan Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter, externa Räntor från va-verk Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Årets resultat Justering med nya prognoser för skatteintäkter, pensioner mm Årets resultat enligt budgetberedning Nr10 Bilaga9 Budgetberedningens förslag till driftbudget Ram t ksau :41 15

16 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 INVESTERINGSBUDGET, SAMMANDRAG 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto KS/FASTIGHETSENHET 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag Netto TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto BYGGNADSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Rb15nvtot Sida 1 16

17 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 1 Nämndens förslag Netto Rb15nvtot Sida 2 17

18 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto IT datorer/program Netto IT: Central utrustning 1 Nämndens förslag Allmän markreserv Netto Allmän markreserv 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Idrotts- o motionsanläggningar Netto Upprustning Ängelholms IP 2 Budgetberedn ändringar KS/FASTIGHETSENHET 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto Förvaltningsfastigheter Netto Investeringar egna fastigheter 1 Nämndens förslag Riskhant.åtg/oföruts invest 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa rb15bupr Sida 1 18

19 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto IT Netto Upprustning IT 1 Nämndens förslag Skolskjutsar Netto Handikappanpassad skolbuss 1 Nämndens förslag Övr pedagogiska insatser Netto "En dator per Elev" (åk 1-6) 1 Nämndens förslag Lokaler grundskola Netto Upprustning lekredskap 1 Nämndens förslag Mindre lokalförändr-grundskola 1 Nämndens förslag Invent/utrustning gr-skola 1 Nämndens förslag Övr pedagogiska insatser Netto Und mtrl industri/bygg/el-prog 1 Nämndens förslag Lokaler gymnasieskola rb15bupr Sida 2 19

20 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 Netto Invent/utrustn gymn skola 1 Nämndens förslag Förskola Netto Invent/utrustning förskola 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 3 20

21 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Vårdboende lokaler Netto Larmanläggning vårdboenden 1 Nämndens förslag Handikappomsorg Netto Inventarier IOF/HO 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 4 21

22 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto Tekniskt kontor Netto Arbetsmiljöinvestering 1 Nämndens förslag Tidsförskjut investeringar 2 Budgetberedn ändringar Förvaltningsfastigheter Netto Sanering Industrigatan 1 Nämndens förslag Kostenhet Netto Storköksutrustning-utbyte 1 Nämndens förslag Tekniskt kontor, verkst Netto Transportmedel o maskiner 1 Nämndens förslag Gator och vägar Netto Översyn järnvägsövergångar 1 Nämndens förslag Mindre gatuombyggn 1 Nämndens förslag Ny/ombyggnad busshållplatser rb15bupr Sida 5 22

23 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan Nämndens förslag Ombyggn Havsbadsvägen 1 Nämndens förslag Tillgänglighetsanpassn off pl 1 Nämndens förslag Centrumprojektet 1 Nämndens förslag Ny vägförbindelse över Rönneå 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Kristians II:s väg ombyggnad 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Klippanvägen ombyggnad 1 Nämndens förslag Landshövdingevägen, ombygg bad 1 Nämndens förslag Kronotorpsomr VA 1 Nämndens förslag Åsbogatan, VA 1 Nämndens förslag Va sanering Lönnvägen mfl 1 Nämndens förslag Malavägen, Kronoskogen 1 Nämndens förslag Broar Netto Gångbro över Rönneå 1 Nämndens förslag Broupprustning 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 6 23

24 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan GC-vägar Netto Gång- och cykelvägar 1 Nämndens förslag GC-väg Svenstorp-Hjärnarp 1 Nämndens förslag Trafikbelysning Netto Trafikbelysning upprustning 1 Nämndens förslag Spårbunden kollektivtrafik Netto Pågatågsstation Barkåkra,proj 1 Nämndens förslag Trafiksäkerhet Netto Vägvisn skyltning Ängelholm 1 Nämndens förslag Parker/grönytor Netto Parker, upprustning 1 Nämndens förslag Lekplatser Netto Lekplatser 1 Nämndens förslag Naturområde Rönneå Netto rb15bupr Sida 7 24

25 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan Utveckling av Rönneå 1 Nämndens förslag Badstränder Netto Badstränder,upprustning 1 Nämndens förslag Idrotts- o motionsanläggningar Netto Anläggn nya träningsplaner 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Offentliga toaletter Netto Upprustn offentliga toaletter 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 8 25

26 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Kultur- och fritidsnämnd Netto Projektering/oföruts invest 1 Nämndens förslag Idrotts- o motionsanläggningar Netto Återst Kulltorpstipp,friidrott 1 Nämndens förslag Skäldervikens ipl,konstgräs 1 Nämndens förslag Skatepark 1 Nämndens förslag BMX-bana 1 Nämndens förslag Vejbystrands IP, upprustning 1 Nämndens förslag Motionsslinga Hjärnarp 1 Nämndens förslag Fritidsgårdsverksamhet Netto Inventarier fritidsgårdsvht 1 Nämndens förslag Biblioteksverksamhet Netto Inventarier bibliotek 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 9 26

27 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan Meröppet bibliotek M Ljungby 1 Nämndens förslag Meröppet biliotek Vejbystrand 1 Nämndens förslag Allmänkulturell verksamhet Netto Konstinköp 1 Nämndens förslag Allm kultur, inventarier 1 Nämndens förslag Offentlig utsmyckning 1 Nämndens förslag Renovering Kronohäktet 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 10 27

28 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan BYGGNADSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Stadsarkitektkontor Netto Vektorisering dig.detaljplaner 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 11 28

29 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 1 Nämndens förslag Netto Va-verket, arbetsorder Netto Exploatering ind/bostadsområde 1 Nämndens förslag Ombyggn Havsbadsvägen 1 Nämndens förslag Centrumprojektet 1 Nämndens förslag Kronotorpsomr VA 1 Nämndens förslag Risk/sårbarhetsanalys/ber.plan 1 Nämndens förslag Åsbogatan, VA 1 Nämndens förslag Oföruts omläggn/akuta insatser 1 Nämndens förslag Omläggn va Bjärev-Valhallsv 1 Nämndens förslag Sanering N Hornsgatan va 1 Nämndens förslag Va sanering Lönnvägen mfl 1 Nämndens förslag VA, underhållsplan 1 Nämndens förslag S1-Ängelholmsvägen 1 Nämndens förslag S1056-Kulltorp-Vattenverket 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 12 29

30 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan S11 Klippanvägen-ARV 1 Nämndens förslag SPU 1 - HST-EKJ 1 Nämndens förslag SPU11-Haradal 1 Nämndens förslag Reningsverk Netto S127 - Skälderviksområdet 1 Nämndens förslag S Tvärbanan 1 Nämndens förslag S21 - Gånarp-Hjärnarp 1 Nämndens förslag ARV-Avloppsreningsverk 1 Nämndens förslag SPU 20 - Vilhelmsfält 1 Nämndens förslag rb15bupr Sida 13 30

Bilaga 5: INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Treklöverns förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017

Bilaga 5: INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Treklöverns förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017 10 KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag 20 400 6 800 6 800 6 800 2 Budgetberedn ändringar 9 060 7 760-2 000 3 300 Summa 29 460 14 560 4 800 10 100 Netto 29 460 14 560 4 800 10 100 90176 Upprustning Ängelholms

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2014-10-29, kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M)

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2008

Månadsuppföljning. Maj 2008 A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22 111 Dnr: KS2011/207 Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Förord Bollebygds kommun är en attraktiv kommun. En rad samverkande faktorer gör att kommunen

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35 Beslutande: Se nästa sida Ersättare: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, enhetschef kansli Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige. KF budget Kallelse

KALLELSE Kommunfullmäktige. KF budget Kallelse KALLELSE 2015-11-23 Kommunfullmäktige KF budget 2015-11-23 Kallelse KALLELSE 2015-11-23 Kommunfullmäktige Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, klockan 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Alingsås kommun. Delårsrapport 2012. Rapporten i sammandrag: Prognos för 2012 = = Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr

Alingsås kommun. Delårsrapport 2012. Rapporten i sammandrag: Prognos för 2012 = = Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr Alingsås kommun Delårsrapport 2012 Rapporten i sammandrag: Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr Prognos för 2012 Resultaträkningen Resultat: 76 mnkr (44 mnkr) Nettokostnadsandel: 97,8 % Skatteintäkter/statsbidrag

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 2014 DELÅRSRAPPORT INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 UTVÄRDERING

Läs mer

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29

Läs mer

KALLELSE 2014-08-26. Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26. Kallelse

KALLELSE 2014-08-26. Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26. Kallelse KALLELSE 2014-08-26 Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26 Kallelse 1 KALLELSE 2014-08-26 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-08-26, klockan 18:00

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Förslag till budget 2016

Förslag till budget 2016 Förslag till budget 2016 och plan för åren 2017-2018 Treklövern Innehållsförteckning För ett Ängelholm som växer nu och i framtiden... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2016 och plan för åren 2017-2018...

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-05-09 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Driftbudget Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson Kommunstyrelsen 2016-11-08 Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson Ärende 7 Reviderad investeringsplan 2018-2021, samt investeringsbudget 2017 Ärende 7 Vad har hänt sedan 160616?

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2014

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2014 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2014 Sidan 3 av 308 Ärende 1 Sidan 4 av 308 Sidan 5 av 308 Från: kommunstyrelsen Skickat: den 5 maj 2014 15:38 Till: kommunstyrelsen Ämne: VB:

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023 Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng Tentamen ges för: ADM12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-25 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare och Kommunal redovisningslag

Läs mer

www.alingsas.se Alingsås kommun Våruppföljning 2012 Rapporten i sammandrag:

www.alingsas.se Alingsås kommun Våruppföljning 2012 Rapporten i sammandrag: Alingsås kommun Våruppföljning 2012 Rapporten i sammandrag: Resultaträkningen Resultat: 53 mnkr (44 mnkr) Nettokostnadsandel: 97,1 % Skatteintäkter/statsbidrag ökning: 1,1 % Nettokostnadsökning: 0 % Kassaflödesanalysen

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 2009-12-10 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-17 93, med ändringar och tillägg i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2009-11-19 142

Läs mer

Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:35 Beslutande Övriga Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Göran

Läs mer

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2104-11-12, 109 Uppdateras: 2017 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

2009-09-29 BUDGETSKRIVELSE MED FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2010-2012 OCH INVESTER- INGSBUDGET 2010-2014

2009-09-29 BUDGETSKRIVELSE MED FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2010-2012 OCH INVESTER- INGSBUDGET 2010-2014 1(12) Sektorn för administrativt stöd Bo Ekström 2009-09-29 Kommunstyrelsen BUDGETSKRIVELSE MED FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2010-2012 OCH INVESTER- INGSBUDGET 2010-2014 Förvaltningens arbetssätt Förvaltningens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

;/... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. l J \ \,

;/... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. l J \ \, HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 08.30-12.00 och 13.00-15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,2 Mkr (f.å. 5,8 Mkr) Intäkterna uppgick till 1,7 Mkr (1,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S)

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-23 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer